Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank),

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank),"

Átírás

1 Szerződésszám: Kölcsönszerződés Piaci kamatozású ingatlanvásárlási hitel amely létrejött egyrészről: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele Képviseletében eljár: Felügyeleti szerv neve és székhelye Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank), másrészről Kölcsönigénylő/Adós családi és utóneve: Születési neve: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcíme: Postázási cím: Azonosító okmány fajtája, száma: Adóazonosító jele: Személyazonosító jele: Fizetési számla száma: Adóstárs családi és utóneve: Születési neve: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcíme: Postázási cím: Azonosító okmány fajtája, száma: Adóazonosító jele: Személyazonosító jele: Fizetési számla száma: továbbiakban Adósok között az alábbi feltételekkel: Magyar Nemzeti Bank Hitelintézeti Felügyeleti Igazgatóság 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Előzmények: Felek rögzítik, hogy a hitelező a hitelszerződést megelőző tájékoztatást a vonatkozó jogszabályok alapján adós rendelkezésére bocsátotta, a szerződés kötelezettjei a Bank Üzletszabályzatát, Általános szerződési Feltételek szabályozását megismerték és ezt követően döntöttek a szerződő felek a kölcsönszerződés megkötéséről. A hitelező a fogyasztónak felvilágosítást adott annak érdekében, hogy a fogyasztó felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e. A felvilágosítás kiterjedt a hitel fő jellemzőire, a hitelfogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást. A hitelnyújtó gondoskodott arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót a

2 hitelnyújtóval kapcsolatba kerülő hiteligénylő természetes személyek a hitelképesség vizsgálatát megelőzően kézhez kapták, melyet a hiteligénylő e szerződés aláírásával elismer. A Bank rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre tekintettel a Bank a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A magatartási Kódex teljes szövege megtekinthető a internet oldalon, illetve a kirendeltségi fiókokban az Adós kérésére a magyar nyelvű szöveg ingyenesen hozzáférhető. A központi hitelinformációs rendszerről a évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) foglaltak szerint a Bank tájékoztatja az ügyfelet a nyilvántartás céljáról, az ügyfelet megillető jogokról, a Bank adatátadási kötelezettségéről, valamint arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Jelen kölcsön bírálati szakaszában, a kölcsönszerződésben érintett(ek) a KHR-ben kezel adataimról a tájékoztatást megkaptam/tuk. A Bank tájékoztatja a szerződésben résztvevő valamennyi érintettet törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló személyes adatainak kezeléséről. A kötelezettek nyilatkoztak, tudomásul vették és hozzájárul, hogy a megkötött szerződéssel kapcsolatban általa közölt személyes adatait a Bank vagy vele kiszervezett tevékenységet ellátó adatfeldolgozó partnere kezelje és azokat a vonatkozó jogszabályok által meghatározott személyekkel, szervekkel megkeresésük esetén közölje. Alulírott Adós(ok) büntetőjogi felelősség(ünk)em tudatában kijelent(jük)em, hogy jelen szerződés aláírásakor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásnak megelőzéséről és megakadályozásról évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. r) pontjában meghatározott tényleges tulajdonosként, saját nevemben jár(unk)ok el. 1. A kölcsön feltételei: A Bank... Ft, azaz... forint lakáscélú kölcsönt nyújt Adós(ok) részére a..... város/község... kerület..... utca... szám.emelet.ajtó alatti, belterület,... helyrajzi számon nyilvántartott..megnevezésű ingatlan Adós/ok általi megvásárlása céljából. Forrás összetétel: Saját erő összege:.. Ft Hitel összege:. Ft A kölcsön lejárata... év.... hó... nap. A kölcsön futamideje: hónap. A kölcsönszerződés megkötésében hitelközvetítő nem vett részt. 1.1 A Bank a kölcsönt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén folyósítja az Adós.. számú fizetési számlára.* Kölcsönszerződés, jelzálogszerződés, készfizető kezességi szerződés aláírása adós, adóstárs és készfizető kezesek vonatkozásában. Bank a kölcsönt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén folyósítja 15 naptári napon belül átutalással az adásvételi szerződésben szereplő, Adós/ok mint vevő/k és Eladó/k részéről a vételár joghatályos teljesítésének elismert.. számú fizetési számlára, Adásvételi szerződés földhivatal általi érkeztetett példányának bemutatása a Bank részére. Hitelfedezeti biztosítás megkötése. Ft hiteltőkére, (név) adós részére.

3 .. Ft összegű kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamit elidegenítési és terhelési tilalom.. ranghelyre történő bejegyzése az ingatlan nyilvántartásba legalább széljegyként..(ingatlan címe)...( helyrajzi szám), (ingatlan megnevezése) megnevezésű ingatlanra, a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. javára, ennek igazolása legalább széljegyes tulajdoni lappal. (Takarnet-ből lekért is elfogadható). Ennek költségét az Adós viseli. Földhivatal által érkeztetett jelzálogjog bejegyzési kérelem másolati példányának becsatolása. A jelzálog bejegyzés igazgatási költség megfizetésének igazolása, ennek költségét az Adós fizeti, Az illetékes földhivatal által kiállított és megfizetett számla bemutatása. Kölcsönszerződésről, jelzálogszerződésről, készfizető kezességi szerződésről közjegyző előtt készített tartozáselismerő nyilatkozat becsatolása, ennek költségét az adós viseli. Visszaigazolt felhatalmazó levél az Adós, Adóstárs, készfizető kezes Banknál vezetett..számú számlájáról. Igazolás becsatolása arra vonatkozóan, hogy a hitel biztosítékául szolgáló lakó ingatlanra vonatkozóan a vagyonbiztosítás megkötésre került, és a kedvezményezett a hiteltőke és járulékai erejéig a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. A biztosítási összeg minimum az értékbecslésben szereplő fedezeti értékkel megegyező legyen. Igazolás becsatolása, mely tartalmazza, hogy az adós és adóstárs munkabére a kölcsön folyósítását követő hónaptól a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.nél vezetett. számú lakossági bankszámlára érkezik. Folyósítási feltételek teljesítésének határideje: szerződéskötéstől számított. nap, legkésőbb (dátum)-ig. 1.2 A Bank a következő egyéb szerződéses feltételeket írja elő:** Adós vállalja, hogy a Bank-nál megnyitott folyószámlát a hitel fennállása alatt nem szünteti meg, a munkabérét erre a számlára utaltatja, a kölcsönt erről a számláról törleszti. A fedezetül szolgáló ingatlan biztosítási díját erről a számláról teljesíti. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Bank az a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan forgalmi értékét.(ingatlan címe, helyrajzi száma), három évente helyszíni szemle keretén belül felülvizsgálja. Első alkalommal.ig,(dátum) majd azt követően három évente. A forgalmi érték felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat (tulajdoni lap, térképszelvény, ingatlan biztosításának díjfizetésének igazolás) saját költségén beszerzi, a felülvizsgálat költségét a mindenkori hirdetményben meghatározottak szerint megfizeti. *nem kívánt rész törlendő. 2. A kölcsönhöz kapcsolódó ügyleti kamat, díj, költség, a kölcsönhöz kapcsolódó biztosítás A teljes hiteldíj mutató (THM) a szerződéskötés időpontjában: % azaz..százalék. A THM számításának és közzétételének részletes szabályait az erről szóló mindenkori jogszabály (jelenleg a 83/2010.(III.25.) kormányrendelet) tartalmazza. A THM azzal a feltétellel kerül megállapításra, hogy a hitelszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt a szerződés szerint kerül teljesítésre, azaz nem tartalmazza a nem szerződésszerű törlesztés, valamint Adós(ok) által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, melynek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A THM nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Nem szerződésszerű teljesítés esetén Adós(oka)t terhelik a hatályos Hirdetmény szerinti költségek (végrehajtási költségek, késedelmi kamat, felszólítási, felmondási, halasztási díj, előtörlesztési, végtörlesztési díj) is. Adós(ok) aláírásukkal igazolják, hogy jelen szerződés aláírása előtt a THM számítás módját, a számítás során figyelembe nem vett egyéb költségeket és azok várható összegét megismerték és elfogadták.

4 2.1 Ügyleti kamat A kölcsön folyósításának napjától annak visszafizetését megelőző napig fizetendő. Ügyleti kamat referencia kamatlábhoz kötött. A referencia kamat a 3 havi BUBOR. A kölcsön kamata kamatperióduson belül a referencia kamatlábhoz igazodóan változó, a kamatfelár kamatperióduson belül fix, a referencia kamat jelenlegi mértéke.% + kamatfelár, melynek jelenlegi mértéke.%, az induló kamat a szerződés aláírásának időpontjában: %. A kölcsön futamideje kamatperiódusokból áll. A kölcsön futamidejének egyes kamatperiódusai 36 hónap időtartamúak, amelyek havi törlesztés esetén 36 egymást követő törlesztőrészlet fizetési kötelezettséget, azaz esedékességet jelentenek. Ha a kölcsön futamideje nem osztható maradéktalanul 36-tal (a kamatperiódusok hónapjainak számával), úgy az utolsó kamatperiódus 36 hónapnál rövidebb. A kölcsön futamidejének kamatperiódusai alatt az ügyleti kamat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 3 havi bankközi irányadó kamatlábhoz (BUBOR) mint referencia-kamatlábhoz kötött változó kamat fix kamatfelárral, mely kamatfelár az egyes kamatperiódusok végén felülvizsgálatra kerül a jelen Szerződésben rögzített kamatfelár változtatási mutató alkalmazásával. A referencia-kamatláb mértéke naptári negyedévenként változik, negyedéven belül változatlan, annak mértékét negyedévenként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A futamidő folyósítást követő első és utolsó negyedévében a referencia kamatláb az adott negyedév napjaira azonos mértékű. Ha az Ügyfél döntése alapján a futamidő úgy kerül meghosszabbításra (prolongálásra), hogy azáltal a futamidő az adott (szerződésmódosításkor folyamatban lévő) kamatperióduson túlnyúlik, úgy a kamatfelár a kamatperiódus végén felülvizsgálatra kerül, és a soron következő kamatperiódusra módosításra kerülhet. Az ügyleti kamat megfizetése a havi törlesztőrészletekkel együtt történik. Bank Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. A módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Bank az Adós számára elektronikus úton is elérhetővé teszi: honlapján. A kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. A kamatszámítás a következő képlet alapján történik: kamat = fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 Megfizetése a havi törlesztő részletekkel együtt történik. A referencia kamat változása miatt változik a kölcsön havi törlesztő részlete, a módosult törlesztőrészlet összegéről a Bank az Adóst értesíti, a kamat változását követő 8 munkanapon belül. A kölcsönt az alábbi, Adós(ok) által megfizetendő díjak, költségek terhelik: 2.2 Szerződéskötési díj: Mértékét a mindenkori hirdetmény tartalmazza, jelen kölcsönszerződés aláírásakor: a kölcsönösszeg 0,5%- a maximum Ft. Jelen kölcsön tekintetében a szerződéskötési díj Ft, azaz..forint. Megfizetése a kölcsönszerződés aláírásakor esedékes.

5 2.3 Folyósítási jutalék: Mértékét a hirdetmény tartalmazza, jelen szerződés aláírásakor: a kölcsönösszeg 1%-a, maximum Ft. Jelen kölcsön tekintetében a folyósítási jutalék.ft, azaz.forint. Megfizetése a kölcsön folyósításával egyidejűleg, egy összegben történik. 2.4 KHR lekérdezés díja kötelezettenként Mértékét a hirdetmény tartalmazza, jelen szerződés aláírásakor Ft, azaz Egyezer forint/fő Jelen kölcsön tekintetében a KHR lekérdezés díja.ft, azaz forint. Megfizetése a hitelkérelem benyújtásakor egy összegben történik. Egyedi kérelem alapján a szerződéskötési díj, folyósítási díj és a KHR lekérdezés díjának megfizetése történhet a folyósítandó összegből is. 2.5 Fizetési számlához kapcsolódó számlavezetési költség, melynek havi díja: Ft, egyéb, a fizetési számlához kapcsolódó díjakat és költségeket a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmaz. 2.6 Kölcsönfedezeti életbiztosítás díja: SIGNAL kölcsönfedezeti életbiztosítás: A díj nagysága valamennyi Adós(ok) részére a fennálló tőketartozás 1,2 ezreléke/hó, minimum 150 Ft/hó. Jelen szerződés szerint:.. Ft, azaz forint a folyósítással egy időben, továbbiakban havonta a mindenkori tőketartozás 1,2 ezreléke, minimum 150 Ft/hó a törlesztéssel együtt. A kölcsönfedezeti életbiztosítás díját a Számlatulajdonos(ok) a következők szerint fizetik meg: - Az első díj a hitel folyósítással egy időben esedékes, a továbbiakban a kölcsön törlesztő részletébe beépítésre kerül, megfizetése az adós fizetési számlájának megterhelésével. 2.7 Ingatlan értékbecslés díja: Mértékét az értékbecslő határozza meg, megfizetése közvetlenül az értékbecslőnek történik, költségét az Adós fizeti. 2.8 Jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének és törlésének díja: ingatlanonként Ft (jelzálogbejegyzés), illetve Ft (jelzálogtörlés). Költségét az adós fizeti. 2.9 Előtörlesztés díj, végtörlesztési díj: melynek mértékét a mindenkor Hirdetmény illetve jelen kölcsönszerződés is tartalmazza A közjegyzői okiratok elkészítésének díját: megfizetése közvetlenül a közjegyzőnek történi Nem szerződésszerű teljesítés esetén Adós(oka)t terhelik a hatályos Hirdetmény szerinti díjak és költségek: késedelmi kamat, szerződésmódosítással együtt járó prolongáció, illetve halasztás díja, követeléskezelés díja, felszólítás díja, felmondás díja, végrehajtási költségek, előtörlesztési díj, végtörlesztési díj is. Késedelmi kamat: Törlesztési késedelem esetén a Bank az igénybe vett kölcsön tőkerésze után az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke mindenkori ügyleti kamat + évi 3%, szerződés aláírásának napján.% azaz százalék késedelmi kamatot számít fel. Törlesztési késedelem esetén az első kamatnap a késedelembe esés napját követő nap, az utolsó kamatnap a teljesítést megelőző nap, naptári napokban számítva.

6 Szerződésmódosítással együtt járó prolongáció, illetve halasztás díja: mértékét a Hirdetmény tartalmazza, Ft-ig fennálló hitelösszegig Ft, Ft Ft között fennálló hitelösszegig Ft. Jelen hitelügylet esetében: Ft-ig fennálló hitelösszegig Ft, Ft Ft között fennálló hitelösszegig Ft. Esedékessége: alkalmanként, a szerződésmódosítással egy időben. Követelés kezelés díja: mértékét a Hirdetmény tartalmazza, Ft/tétel. Jelen hitelügylet esetében: Ft Esedékessége: megbízott részére történő átadáskor. Felszólítási, felmondási díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza, felszólítás díja: 800 Ft/db, felmondás díja: Ft/ügylet. Jelen hitelügylet esetén: a felszólítás díja: 800 Ft/db, felmondás díja: Ft/ügylet. Esedékességük: a felszólító levél kiküldésekor, a szerződés felmondásával egyidejűleg. Végrehajtási költségek: Fizetési meghagyásos eljárásban a díjalap 3%-a, de legalább Ft és legfeljebb Ft. Végrehajtási eljárásban a díjalap 1%-a, de legalább Ft, legfeljebb Ft (több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a végrehajtási díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre Ft díjat kell Adósonként megfizetni; az így megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani) A Bank a következő egyéb költségeket, díjakat számíthatja fel: szerződésmódosítási díj (Pl. fedezetmódosítás esetén), zárlati díj, igazolás kiadása, illetve ügyintézési díj, bankinformáció díja, monitoring díja. Szerződésmódosítási díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza a fennálló hitelösszeg 2,00%-a, min: Ft, maximum: Ft. Jelen hitelügylet esetén: a fennálló hitelösszeg 2,00%-a, min: Ft, maximum: Ft. Esedékessége: alkalmanként, szerződésmódosítással egyidőben. Zárlati díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza: Ft/év, illetve lejáratkor. Jelen hitelügylet esetén: Ft/év, illetve lejáratkor. Esedékessége évente december 31.-én, illetve lejáratkor. Igazolás kiadása, illetve ügyintézési díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza Ft/db. Jelen hitelügylet esetén: Ft/db. Esedékessége: igazolás kiadásakor. Bankinformáció díja: mértékét a Hirdetmény tartalmazza, Ft/db. Jelen hitelügylet esetén: Ft/db. Esedékessége: a bankinformáció kiadásakor. Monitoring díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza, Ft/alkalom. Jelen ügylet esetén: Ft/alkalom. Esedékessége: szerződéses feltételek ellenőrzését követően Kamatkedvezmény.** Banknál kizárólagos számlavezetés, és minimum egy db bankkártya használata, 2 db tartós vagy csoportos megbízás megadása, vagy megléte, hiteltörlesztés tartós megbízás alapján a Banknál vezetett számláról történjen, évi 0,5%. A kamatkedvezmény mind a négy feltétel együttes teljesülése esetén adható.

7 Az Adós a fenti feltételeknek megfelelt, a kölcsön folyósítása előtt a feltételek teljesültek, ezért kamatkedvezményben részesült. A kamatkedvezmény feltételek teljesülését a Bank évente, minden év január 31.-ig felülvizsgálja. Ha a vizsgált időszakban a kamatkedvezmény feltételei nem teljesültek, vagy megszűntek, úgy a kamat kedvezmény a felülvizsgálatot követő hónap első napjától megszűnik. Amennyiben az Adós a kamatkedvezményre jogosító feltételnek ismételten eleget tesz, úgy a kamat kedvezményre a következő évtől újra jogosulttá válik. A kamatkedvezmény megvonásából eredő kamatváltozás nem tekinthető a Bank részéről egyoldalú kamatmódosításnak. Bank a kamatkedvezmény felülvizsgálatának eredményéről tájékoztató levelet küld, mely tartalmazza a kamatkedvezmény felülvizsgálatának eredményét, és a kamat kedvezmény felülvizsgálatát követően kölcsön kamatát. A Bank a kamatkedvezmény felülvizsgálatáért monitoring díjat számít fel. **Amennyiben az Adós kamatkedvezményben nem részesül, úgy ez a pont törlendő! A törlesztő részletek száma: A törlesztés kezdete: 20. év hó..-én kezdődik, és minden hónap 15.-én annuitásos - esedékes. Az első havi részlet összege:... Ft, felek megállapodása szerint a további hónapokban a törlesztő részletek összege kizárólag jelen szerződésben meghatározott szerződési feltételek betartása mellett változhat. Az utolsó törlesztőrészlet: 20. év.hó.-én esedékes. (Amennyiben a törlesztési esedékesség munkaszüneti nap, ill. pihenőnap, úgy az azt követő első banki munkanap.) Adós(ok) által fizetendő teljes összeg a szerződéskötéskor fennálló feltételeket (különösen a kamat, díj, költség összegét) változatlannak feltételezve - szerződésszerű teljesítés esetén: Ft, azaz..forint. A törlesztési táblázat, mely feltünteti - a kamat, díj, költség összegét változatlannak feltételezve a törlesztő részletek összegszerűségét, jelen szerződés.sz. mellékletét képezi. 3. Hitelező évente egyszer tájékoztatást ad a Adós/oknak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a hitelszerződésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. Amennyiben az ellen Adós/ok kifogást nem emel/nek 8 napon belül, azt szerződő felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. Az Adós/ok vállalja/ák, hogy kockázati életbiztosítást köt/nek, melynek kizárólagos kedvezményezettje a Bank, mint teljesítési engedmény jogosultja vállalja/ák továbbá, hogy a biztosítás díját a Bankon keresztül fizeti/k. Az Adós/ok tudomásul veszi/k, hogy a kockázati életbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti/k meg.*** *** Amennyiben HFB megkötése nem kerül előírásra, úgy ezt a pontot törölni kell! 4. Törlesztési késedelem esetén a Bank az igénybe vett kölcsön tőkerésze után az ügyleti kamaton felül mindenkori ügyleti kamat + 3% késedelmi kamatot számít fel. Törlesztési késedelem esetén az első

8 kamatnap a késedelembe esés napját követő nap, az utolsó kamatnap a teljesítést megelőző nap, naptári napokban számítva. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Adós(ok) a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkori ügyleti kamat + 3% késedelmi kamat megfizetésére köteles(ek). Adós(ok) tudomásul veszi(k), és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az általa/általuk megfizetett törlesztőrészlet a Ptk. 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 5. Adós(ok) a jelen Szerződés mellékletét képező Felhatalmazás alapján megbízzák a Bankot, hogy lakossági bankszámlájukat a kölcsön törlesztő részleteivel és a biztosítási díjakkal megterhelje. A Bank - i fiókjánál vezetett számú lakossági fizetési számlájára kerül átutalásra Adós/ok rendelkezése szerint Adós/ok munkabére/nyugdíja illetve egyéb rendszeres jövedelme. Ezen fizetési számla javára történő átutalásra vonatkozó rendelkezésük a kölcsöntartozás teljes kiegyenlítéséig nem vonható vissza. Ennek megszegése fedezetelvonásnak és súlyos szerződésszegésnek minősül. Adós(ok) jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza/felhatalmazzák a Bankot arra, hogy amennyiben az esedékességkor/lejáratkor a tartozást és annak járulékait nem fizeti(k) meg, az esedékesség/lejárat napját követően a Bank Adós(ok) nála vezetett bármely fizetési számlájáról a Ptk. 6:49., valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján beszámítási jogával élve a jelen szerződés szerinti hitelösszeg járulékokkal növelt összegét beszedje. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós(ok) által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozat e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy jelen hitel és járulékainak teljes visszafizetéséig csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulását követően nyit(nak) újabb bankszámlát és szünteti(k) meg a már meglévő bankszámlát. Vállalja/vállalják továbbá, hogy ezen bankszámlák tekintetében a Bankot, mint felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti(k) a bankszámlát vezető Banknak, és az ezt igazoló, a Bank által befogadott jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós(ok) által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozatot a bankszámla megnyitását követő 5 munkanapon belül eljuttatja/eljuttatják a Bankhoz. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiek elmulasztása Adós(ok) részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Bank jogosult a hitelt azonnali hatállyal felmondani. Adós(ok) tudomásul veszi(k), egyben feltétel nélkül hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a kölcsönszerződés időbeli hatálya alatt amennyiben a havonta esedékes törlesztőrészlet fizetési kötelezettségének nem tesz(nek) szerződésszerűen eleget és ezáltal 8 napot meghaladó törlesztőrészlet elmaradás(uk) keletkezik, továbbá abban az esetben is, ha a Bank bármely oknál fogva él a szerződésben biztosított felmondási jogával és a fennálló tartozást egyösszegben lejárttá teszi a Bank jogosult a követelés kezelésére harmadik személy részére megbízást adni. Adós(ok) hozzájárul(nak) személyi adatainak ily módon a harmadik személy részére történő átadására, illetve kezelésére. Ezen esetben a Bank köteles Adós(oka)t a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett írásban tájékoztatni és felhívni, hogy a lejárt esedékességű tartozás(aika)t fizessék meg 8, azaz nyolc napon belül a Banknak. Amennyiben erre nem vagy csak részben kerül sor, a Bank jogosult a követelés kezelését harmadik személynek átadni, a Bank által kézbesítettnek tekintett fizetési felszólító levélben foglalt fizetési határidő lejártát követő 1. munkanaptól. Ezen esetben a Bank jogosult a mindenkori Hirdetmény szerinti díjat felszámítani, mely összeggel Adós(ok) hitelszámláját a kiértesítéssel egyidejűleg megterheli. Tartozásátvállalás: Adós és a Bank háromoldalú szerződésben megállapodhat egy harmadik személlyel abban, hogy az Adósnak a Bankkal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, ebben az esetben a Bank a

9 szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. Tartozáselvállalás: Ha az Adós és harmadik személy megállapodik az Adós tartozásának átvállalásáról (teljesítésátvállalás) és arról a Bankot értesítik, az Adós és a harmadik személy tekintetében egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezett harmadik személyt mindazon jogok megilletik, amelyek az Adóst a Bankkal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani az Adósnak a Bankkal szemben fennálló egyéb követelését. Engedményezés: A Bank jogosult adóssal szembeni követelését másra átruházni, mely jogát a Banknak Adósok jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesznek. 6. A Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. Bank jogosult a Szerződés módosítására azzal, hogy az Adós számára hátrányosan kizárólag a kölcsönszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a évi CLXII. törvény lehetővé teszi Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Bank számára a jelen pontban biztosított egyoldalú módosítási lehetőséget Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten elismeri és elfogadja. Ha Adós a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni, annak hatálybalépése időpontjától a Bank és az Adós között a módosított Szerződés rendelkezései az irányadók. A szerződés egyoldalú módosításáról - amennyiben a felek közti Szerződés vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik - annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell értesíteni az Adóst a módosítás hatálybalépését megelőzően, a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján valamint a Bank Internetes Honlapján megjelent Hirdetményben. Ha a kölcsönszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, kamatfelár, költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Banknak ezt az Adós javára érvényesíteni kell. Bank a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat legfeljebb a jelen Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A Bank által alkalmazott kamatfelár változtatási mutató a következő: H2F: 2. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. A január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel, b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében, c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével, de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli.

10 A mutató értéke április 01.-én 0 érték A mutató számítása: A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint: KT i NA i ALL i 1 KT i az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt. NA i a fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének december 31-ét követő megemelése miatt a t 1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg. ALL i a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t 1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi. Az ügyleti kamatnak a Bank általi, Adós számára kedvezőtlen megváltoztatása esetén Adós a változás hatályba lépése előtt jogosult a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. Az ilyen felmondást az Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 (hatvan) nappal kell közölnie a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Bank részére maradéktalanul rendezze. Bank a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat legfeljebb a jelen Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A Bank a kölcsön futamidejének egyes, soron következő kamatperiódusára érvényes kamatfelár mértékét kizárólag a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, jelen szerződésben meghatározott, az adott kamatperiódus lejártát megelőző 120. (százhuszadik) naptári napra megállapított kamatfelárváltoztatási mutató mértékének figyelembevételével módosíthatja. A módosított kamatfelár alapján számított új havi törlesztőrészletet a módosítást követő hónap esedékességétől kezdődően kell megfizetni. Ha a Bank a kamatfelárváltoztatási mutató figyelembevételével megállapítható ügyleti kamatnál kedvezőbb ügyleti kamatot alkalmazott egy adott kamatperiódusban, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. A Szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján annak mértékével évente, a megelőző év december 31-i értékhez képest automatikusan módosulnak az adott év április 1. napjától. Az Adós ezt követően a módosult díjat köteles megfizetni a Bank részére. A módosult díjak összegét valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, annak tényét a Bank - legkésőbb március 1. napjáig - hirdetmény útján közli az Adóssal. Az Adósnak nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó költségek teljesítésben közreműködő harmadik személy általi ahol

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. FEBRUÁR 8-IG VOLT IGÉNYELHETŐ) Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerződés

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben