C-143/94 sz. ügy. Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C-143/94 sz. ügy. Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl"

Átírás

1 C-143/94 sz. ügy Furlanis costruzioni generali SpA kontra Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) és Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl (A Tribunale amministrativo regionale del Lazio előzetes döntéshozatal iránti kérelme) A 71/305/EGK és a 89/440/EGK tanácsi irányelv Közbeszerzési szerződések A teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok Az ítélet összefoglalása 1. Előzetes döntéshozatal tárgyát képező kérdések A Bíróság hatásköre Korlátok A döntéshozatal szempontjából jelentőséggel nyilvánvalóan nem bíró kérdés (EK-Szerződés 177. cikke) 2. A jogszabályok közelítése Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai A 71/305 irányelv A szerződések odaítélése Kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok Elutasítás a 29. cikk (5) bekezdése utolsó albekezdésében foglalt, kivételt megfogalmazó rendelkezések alkalmazása alapján Feltételek A szerződés odaítéléséről szóló végleges döntés meghozatala legkésőbb december 31-ig (A 71/305 tanácsi irányelv 29. cikkének (5) bekezdése) 1. A Szerződés 177. cikkében előírt előzetes döntéshozatali eljárás keretében kizáróla g az eljárás lefolytatásával megbízott, és a meghozandó bírói döntésért felelősséggel tartozó nemzeti bíróság feladata az, hogy az adott ügy sajátosságai tekintetében értékelje, hogy mennyiben van szüksége előzetes döntésre az ítéletének meghozatala érdekében, mind pedig az, hogy megítélje a Bíróságnak feltett kérdések ügyre vonatkozó jelentőségét. Egy nemzeti bíróság által feltett kérdés csak abban az esetben utasítható el, ha nyilvánvaló, hogy a közösségi jog kért értelmezése és az alapeljárásban folyó jogvita valódisága vagy tárgya között nincs semmilyen összefüggés. 2. Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 71/305 irányelv 29. cikke (5) bekezdésének utolsó albekezdését amelyet módosított a 89/440 irányelv 1. cikkének 20. pontja, amely rendelkezés egy időben korlátozott kivételt vezetett be a közösségi szabályozás által felállított szokásos eljárás alól úgy kell értelmezni, hogy csak azokra az eljárásokra vonatkozhat az e rendelkezésben előirányzott, és a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok elutasítására vonatkozó kivétel, amely eljárásokban a szerződés odaítéléséről legkésőbb december 31-ig végleges döntést hoztak. A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 1

2 1995. október 26. A C-143/94 sz. ügyben, a Bírósághoz a Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Olaszország) által az EK- Szerződés 177. cikke értelmében benyújtott, és az e bíróság előtt Furlanis costruzioni generali SpA Azienda nazionale autonoma strade (ANAS), Itinera Co. Ge. SpA, korábban Edilvie Srl és között folyamatban lévő perben, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelv (HL L 185. szám, 5. o.) 29. cikke (5) bekezdésének amelyet módosított az július 18-i 89/440 tanácsi irányelv (HL L 210. szám, 1. o.) 1. cikkének 20. pontja értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában A BÍRÓSÁG (negyedik tanács), tagjai: C. N. Kakouris (előadó), tanácselnök, P. J. G. Kapteyn és H. Ragnemalm, bírák, főügyész: C. O. Lenz, hivatalvezető: L. Hewlett, tisztviselő, figyelembe véve a benyújtott írásbeli észrevételeket: a Furlanis costruzioni generali SpA nevében A. Biagini és N. Marcone, a római ügyvédi iroda tagjai, az Itinera CO. GE. SpA, korábban Edilvie Srl nevében V. Biagetti és G. Cignitti, a római ügyvédi iroda tagjai, az olasz kormány nevében M. U. Leanza, a külügyminisztérium diplomáciai ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője, meghatalmazotti minőségben, segítője: M. Fiorilli, avvocato dello Stato, az Európai Közösségek Bizottsága nevében M. A. Aresu, a jogi szolgálat tagja, meghatalmazotti minőségben, tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre, a Furlanis costruzioni generali SpA, az Itinera CO. GE. SpA, az olasz kormány és a Bizottság szóbeli észrevételeinek az május 11-i tárgyaláson történő meghallgatását követően, Az eljárás nyelve: olasz. 2

3 a főügyész végkövetkeztetéseinek az június 29-i tárgyaláson történő meghallgatását követően, meghozta a következő ÍTÉLETET Indokolás 1. A Tribunale amministrativo regionale del Lazio az március 31-i, a Bírósághoz ez év május 24-én beérkezett határozatával, az EK-Szerződés 177. cikke alapján előzetes döntést kérve, egy kérdést tett fel az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelv (HL L 185. szám, 5. o.) 29. cikke (5) bekezdésének amelyet módosított az július 18-i 89/440 tanácsi irányelv (HL L 210. szám, 1. o.) 1. cikkének 20. pontja értelmezésére vonatkozóan. 2. Ez a kérdés a Furlanis costruzioni generali (a továbbiakban: Furlanis ) társaság által egy olyan döntés ellen benyújtott keresettel kapcsolatosan merült fel, amely döntést az Azienda nazionale autonoma strade (a továbbiakban: ANAS ), egy közjogi ajánlatkérő, egy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés meghívásos odaítélési eljárása keretében hozott. 3. A 71/305 irányelv 29. cikkének (5) bekezdése amelyet módosított a 89/440 irányelv 1. cikkének 20. pontja határozza meg azt az eljárást, amelyet építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésekor kell alkalmazni olyan ajánlatok esetén, amelyek a teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaznak. A kérdéses rendelkezés első bekezdése szerint: Ha egy adott szerződés esetében az ajánlatok a teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaznak, az ajánlatkérő mielőtt elutasítaná ezeket az ajánlatokat írásban bekéri az ajánlat általa lényegesnek ítélt alkotóelemeinek adatait, és a kapott magyarázatok figyelembe vételével ellenőrzi az alkotóelemeket. 4. E szabály alól ideiglenes kivételt fogalmaz meg e rendelkezés utolsó bekezdése, amely szerint Az végéig terjedő időszakban azonban az ajánlatkérő amennyiben a hatályos nemzeti jogszabályok lehetővé teszik kivételesen, az állampolgársá g szerinti megkülönböztetést elkerülve, elutasíthatja azokat az ajánlatokat, amelyek a teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaznak, anélkül, hogy be kellene tartania az első bekezdésben előírt eljárást, feltéve, hogy az adott szerződésre benyújtott ilyen pályázatok száma olyan jelentős, hogy ezen eljárás lefolytatása lényeges késedelemmel járna, és veszélyeztetné az adott szerződés teljesítéséhez fűződő közérdeket. E kivételes eljárás alkalmazását a 12. cikk (5) bekezdésében előírt hirdetményben fel kell tüntetni. 3

4 5. A 89/440 irányelvet az olasz jogrendbe az december 19-i 406/91 sz. elnöki rendelettel ültették át. A rendelet 29. cikkének hatodik bekezdése, amely a fent említett kivételes rendelkezést végrehajtja, előírja, hogy december 31-ig az ajánlatkérő automatikusan kizárhatja azokat az ajánlatokat, amelyek kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaznak, feltéve, hogy több, mint harminc ajánlatot nyújtottak be. Az egyes ajánlatok kizárásának a lehetőségét, valamint az átlaghoz viszonyított százalékszámot a hirdetményben fel kell tüntetni. 6. Az iratokból kitűnik, hogy az ANAS az Olasz Köztársaság Hivatalos Lapjában október 2-án közzétett szeptember 28-i hirdetményével a 406/91 sz. elnöki rendelet 29. cikke alapján egy meghívásos eljárást indított, amely a Piceno-Aprutina utca Ascoli Piceno-Comunanza szakasz második része második darabjának kiépítésére irányuló, maximum LIT-ot kitevő építési beruházás odaítélésére irányult. 7. A hirdetmény előírta, hogy a kérdéses rendelkezés értelmében a teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatoknak tekintendők azok az ajánlatok, amelyek egy olyan (az odaítélésre meghatározott alapárhoz viszonyítva számított) százalékos árcsökkentést tartalmaznak, amely a befogadott összes ajánlat átlagos százalékos árcsökkentésének hét százalékkal növelt értékét meghaladja. 8. A Furlanis benyújtotta a részvételi kérelmét a szükséges dokumentumokkal együtt, és december 12-én egy levelet kapott, amelyben felkérték az odaítélési eljárásban való részvételre, amelynek február 4-én kellett lezajlania. Az ajánlattételre való felhívást követően a Furlanis benyújtatta az ajánlatát február 4-én az ajánlatkérő a szerződést az Edilvie társaságnak ítélte oda, amely társaság jogutódja az Itinera CO. GE. SpA (a továbbiakban: Itinera ) lett. A Furlanis-t az eljárásból kizárták arra való hivatkozással, hogy a hirdetményben előírt feltétel alapján az ajánlatát kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnak kellett tekinteni. 9. A Furlanis a Tribunale amministrativo regionale del Lazio előtt megtámadta azt a határozatot, amely a kérdéses építési beruházásra irányuló szerződést az Edilvie-nak ítélte oda. A Furlanis ezen bíróság előtt lényegében arra hivatkozott, hogy mind a közösségi szabályozás, mind pedig az olasz végrehajtási rendelet értelmében a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatokra előírt kivételes eljárás csak azon szerződésekre vonatkozik, amelyeket december 31. előtt véglegesen odaítéltek, ezzel szemben a hirdetmény ezen időpont előtti puszta közzététele nem elegendő e rendelkezés alkalmazására. 10. Mivel a nemzeti bíróság úgy ítélte meg, hogy értelmezni kell az december 31-i időpontot, amely a kivételt megfogalmazó rendelkezés alkalmazhatóságának végső határideje, felfüggesztette az eljárást, és a következő kérdést intézte a Bírósághoz: A 89/440/EGK irányelv 1. cikke (20) bekezdésének rendelkezéseit, amelyek módosították az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásairól szóló 71/305/EGK irányelvet, úgy kell-e értelmezni, hogy az végéi g előírt kivételes eljárás, amely a teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok érékelésére vonatkozik a) azokat az odaítélési eljárásokat foglalja magában, amelyeket ezen időpont előtt ténylegesen befejeztek, 4

5 vagy b) azokra az odaítélési eljárásokra vonatkozik, amelyeket ezen időpont előtt elindítottak? Az elfogadhatóságról 11. Az Itinera szerint az előzetes döntéshozatal tárgyát képező kérdésnek az ügy szempontjából nincs jelentősége, tehát a kérdés nem fogadható el, mivel a kérdéses közösségi rendelkezés tartalma nem adhat okot semmilyen bizonytalanságra annak értelmezését illetően. Azon általános elvből kiindulva ugyanis, amely szerint egy adott eljárásra mint amilyen egy közbeszerzési szerződés odaítélését megelőző eljárás is alkalmazható jogot az az aktus határozza meg, amely ezt az eljárást megindítja, a kérdésre azt a választ kellene adni, hogy az december 31-i időpont csak a hirdetmény közzétételére vonatkozik. 12. E tekintetben utalni kell arra, hogy a Bíróság állandó joggyakorlata szerint kizáróla g az eljárás lefolytatásával megbízott, és a meghozandó bírói döntésért felelősséggel tartozó nemzeti bíróság feladata az, hogy az adott ügy sajátosságai tekintetében értékelje, hogy mennyiben van szüksége előzetes döntésre az ítéletének meghozatala érdekében, mind pedig az, hogy megítélje a Bíróságnak feltett kérdések ügyre vonatkozó jelentőségét. Egy nemzeti bíróság által feltett kérdés csak abban az esetben utasítható el, ha nyilvánvaló, hogy a közösségi jog kért értelmezése és az alapeljárásban folyó jogvita valódisága vagy tárgya között nincs semmilyen összefüggés (ld. legutóbb a Soupergaz C-62/93 sz. ügyben július 6-án hozott ítélet, 10. pont, EBHT I o. ). A alapeljárásban szóban forgó esetben azonban nem erről van szó. 13. A Bíróságnak tehát meg kell vizsgálnia a nemzeti bíróság által előzetes döntéshozatali eljárás keretében feltett kérdést. Az előzetes döntéshozatal tárgyát képező kérdés 14. A nemzeti bíróság a feltett kérdésével lényegében arra keresi a választ, hogy a 71/305 irányelv módosított 29. cikke (5) bekezdésének utolsó albekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy csak azokra az eljárásokra vonatkozik az abban foglalt kivétel, amely eljárásokban a szerződés odaítéléséről legkésőbb december 31-ig végleges döntést hoztak, vagy minden olyan eljárásra vonatkozik, amelyekre ezen időpont előtt közzétettek egy hirdetményt. 15. Az Itinera és az olasz kormány szerint azokra az eljárásokra, amelyekre vonatkozóan december 31. előtt közzétették a hirdetményt azonban még végleges döntés nem hoztak, szintén vonatkozik a kivételt megfogalmazó kérdéses rendelkezés, mivel egy odaítélési eljárás tartalmi lefolyását a hirdetményben megállapított szabályok határozzák meg, amely szabályokkal az ajánlatkérő önkorlátozást valósít meg. 16. A Furlanis és a Bizottság ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy mivel a kérdéses rendelkezés kivételt fogalmaz meg, így megszorítóan kell értelmezni, tehát csak azokra az odaítélési eljárásokra vonatkozik, amelyeket december 31-ig lezártak. 5

6 17. E tekintetben utalni kell arra, hogy a kérdéses rendelkezés megfogalmazásának megfelelően az ajánlatkérő végéig elutasíthatja azokat az ajánlatokat, amelyek a teljesítendő szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaznak. E rendelkezés tehát arra a döntésre vonatkozik, amellyel az ajánlatkérő véglegesen dönt a hozzá benyújtott ajánlatokról, és nem egyszerűen arra az aktusra vonatkozóik, amellyel az odaítélési eljárást megindítják. 18. Ezt az értelmezést erősíti meg az a körülmény is, hogy a kérdéses rendelkezés az irányelvnek a szerződés odaítélési feltételei címet viselő fejezetében található, amely fejezet az odaítélési eljárás utolsó szakaszára vonatkozik. 19. A kérdéses rendelkezés megszorító értelmezése mellett más érvek is szólnak. 20. Hangsúlyozni kell ugyanis azt, hogy a Bizottság kontra Olaszország 199/85 sz. ügyben március 10-én hozott ítéletben (EBHT o., 14. pont) a Bíróság kimondta, hogy megszorítóan kell értelmezni azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az irányelv szabályaitól való eltérést, amely irányelv célja az, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések területén biztosítsa a Szerződés által elismert jogok hatékonyságát. Ez a mérlegelés vonatkozik a kérdéses rendelkezésre is, amely egy időben korlátozott kivételt vezet be a közösségi szabályozás által felállított szokásos eljárás alól. 21. A kérdéses rendelkezés megszorító értelmezése mellett szól ezenkívül az a körülmény is, hogy a szóban forgó időben korlátozott kivételt ahogyan a Bizottság erre hivatkozott egyetlen tagállam kérésére vezették be a belső jogrendjében felmerült sajátos nehézségek miatt. 22. Ebből következik, hogy a feltett kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 71/305 irányelv 29. cikke (5) bekezdésének utolsó albekezdését amelyet módosított a 89/440 irányelv 1. cikkének 20. pontja úgy kell értelmezni, hogy csak azokra az eljárásokra vonatkozhat az e rendelkezésben előirányzott kivétel, amely eljárásokban a szerződés odaítéléséről legkésőbb december 31-ig végleges döntést hoztak. A költségekről 23. A Bíróság felé észrevétellel élő olasz kormány és az Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült költségeket nem kell megtéríteni. M ivel ez az eljárás az alapeljárásban résztvevő felek számára a nemzeti bíróság előtt függőben levő ügy egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségek viseléséről. A fenti indokok alapján, A BÍRÓSÁG (negyedik tanács), a Tribunale amministrativo regionale del Lazio március 31-i határozatával hozzá intézett kérdésére válaszolva a következőképpen határozott: Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelv 29. cikke (5) bekezdésének utolsó albekezdését amelyet módosított az július 18-i 6

7 89/440/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 20. pontja úgy kell értelmezni, hogy csak azokra az eljárásokra vonatkozhat az e rendelkezésben előirányzott kivétel, amely eljárásokban a szerződés odaítéléséről legkésőbb december 31-ig végleges döntést hoztak. Kakouris Kapteyn Ragnemalm Kihirdetve Luxembourgban, az október 26-i nyilvános ülésen. Hivatalvezető A negyedik tanács elnöke R. Grass C. N. Kakouris 7

8 S ZÓS ZEDET Joganyag száma: 61994J0143 Angol M agyar Francia Német Szerepel a glosszáriumban időben régime zeitlich korlátozott dérogatoire et begrenzte kivétel temporaire Ausnahme rész lot Los darab tranche Tranche árcsökkentés réduction Preisnachlaß megjegyzés 8

[71/305/EGK tanácsi irányelv, 9. cikk d.) pont]

[71/305/EGK tanácsi irányelv, 9. cikk d.) pont] Az Európai Közösségek Bizottsága a Spanyol Királyság elleni perben C-24/91. sz. ügy 71/305/EGK irányelv Közbeszerzési szerződések odaítélése Szerződések nyilvánossága Eltérés sürgős esetben A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

Részletesebben

C-59/00 sz. ügy. Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab. (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

C-59/00 sz. ügy. Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab. (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) C-59/00 sz. ügy Bent Mousten Vestergaard kontra Spøttrup Boligselskab (a Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Az Eljárási Szabályzat 104. cikk (3) bekezdése Építési beruházásra irányuló

Részletesebben

a Holland Királyság elleni perben Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés hirdetménye Jogorvoslati eljárás C-359/93. sz.

a Holland Királyság elleni perben Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés hirdetménye Jogorvoslati eljárás C-359/93. sz. Az Európai Közösségek Bizottsága a Holland Királyság elleni perben Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés hirdetménye Jogorvoslati eljárás Értesítés Pontos szakmai előírás C-359/93. sz. ügy

Részletesebben

1994. április 19. Gestión Hotelera Internacional SA kontra Comunidad Autónoma de Canarias és társai

1994. április 19. Gestión Hotelera Internacional SA kontra Comunidad Autónoma de Canarias és társai A BÍRÓSÁG (HATODIK TANÁCS) ÍTÉLETE 1994. április 19. Gestión Hotelera Internacional SA kontra Comunidad Autónoma de Canarias és társai (a Tribunal Superior de Justicia de Canarias előzetes döntéshozatal

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) október 15.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) október 15.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2009. október 15.(*) Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai A 2004/18/EK irányelv hatálybalépését követően, de az átültetésére rendelkezésre

Részletesebben

C-103/97. sz. ügy. Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és Atzwanger AG kontra Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz

C-103/97. sz. ügy. Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és Atzwanger AG kontra Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz C-103/97. sz. ügy Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és Atzwanger AG kontra Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz [A Tiroler Landesvergabeamt (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] A»nemzeti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

C-379/87. sz. ügy. Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee

C-379/87. sz. ügy. Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee C-379/87. sz. ügy Anita Groener kontra Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee (a dublini High Court előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Munkavállalók szabad mozgása

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) január 10. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) január 10. * 2006. 01. 10-I ÍTÉLET - c-302/04. SZ. ÜGY A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2006. január 10. * A C-302/04. sz. ügyben, az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) január 10. (*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) január 10. (*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2006. január 10. (*) EK 234. cikk 93/13/EGK irányelv Fogyasztók Tisztességtelen szerződési feltételek Olyan nemzeti jogszabály, amelyet harmadik állam és az Európai Közösségek

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai Dr. Várhomoki-Molnár Márta NFM, Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Tematika A közbeszerzési szerződés megkötése,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) április 16.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) április 16.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) 2015. április 16.(*) Előzetes döntéshozatal iránti kérelem Közbeszerzési szerződések Árubeszerzés Műszaki leírás Az egyenlő bánásmód elve és a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Coillte Teoranta Connemara Machine Turf Co. Ltd ellen. (a Hight Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

Coillte Teoranta Connemara Machine Turf Co. Ltd ellen. (a Hight Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) A C-306/97. számú ügy Coillte Teoranta Connemara Machine Turf Co. Ltd ellen (a Hight Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés Az ajánlatkérő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás. Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás. Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ESPD és a nyilatkozati elv, öntisztázás Soós Gábor LL.M. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. I. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) [nyilatkozati elv az uniós eljárásrendben] II. Öntisztázás (self-cleaning)

Részletesebben

és sz. egyesített ügyek

és sz. egyesített ügyek 117-76. és 16-77. sz. egyesített ügyek Albert Ruckdeschel & Co. és Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. kontra Hauptzollamt Hamburg-St. Annen; Diamalt AG kontra Hauptzollamt Itzehoe (a Finanzgericht Hamburg előzetes

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta-, és diszpécser szolgálati feladatok ellátása

Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta-, és diszpécser szolgálati feladatok ellátása Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta-, és diszpécser szolgálati feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Élőerős személy- és

Részletesebben

1998. december 17. kontra. Állami mulasztás Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések Jogorvoslati. C-353/96. sz. ügy

1998. december 17. kontra. Állami mulasztás Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések Jogorvoslati. C-353/96. sz. ügy A Bíróság (ötödik tanács) ítélete 1998. december 17. Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország Állami mulasztás Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések Jogorvoslati eljárások Ajánlatkérő

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSRŐL

AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSRŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSRŐL Orosz Endre főosztályvezető Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzési referens képzés - PTE Az elektronikus közbeszerzés magyarországi előzményei Kbt. felhatalmazás

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2015. szeptember 3.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2015. szeptember 3.(*) URIA - Documents / 8 2015.12.16. 15:25 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2015. szeptember 3.(*) Előzetes döntéshozatalra utalás Védjegyek A korábbi közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló nemzeti

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) október 10. *

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) október 10. * A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) 2013. október 10. * Előzetes döntéshozatal iránti kérelem EUMSZ 45. cikk Munkavállalók szabad mozgása Olyan nemzeti szabályozás, amely a külföldi rendszámú gépjármű

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. szeptember 30.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. szeptember 30.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) 2010. szeptember 30.(*) Hatodik HÉA-irányelv 2006/112/EK irányelv Az előzetesen megfizetett adó levonásának joga Új tagállami szabályozás A számla tartalmára vonatkozó

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Az Európai Unióhoz való csatlakozás 77/388/EGK hatodik irányelv Időbeli hatály 33. cikk

Részletesebben

A High Court of Justice (Királynő Ítélőszéke) által benyújtott előzetes döntés iránti kérelem. A Királynő. kontra. C-324/93. sz.

A High Court of Justice (Királynő Ítélőszéke) által benyújtott előzetes döntés iránti kérelem. A Királynő. kontra. C-324/93. sz. A High Court of Justice (Királynő Ítélőszéke) által benyújtott előzetes döntés iránti kérelem A Királynő kontra a Secretary of State for the Home Department, az Evans Medical Ltd. és Macfarlan Smith Ltd.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Szerződés odaítélése. HU-Siófok: Villamos energia 2010/S 58-085612

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Szerződés odaítélése. HU-Siófok: Villamos energia 2010/S 58-085612 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85612-2010:text:hu:html HU-Siófok: Villamos energia 2010/S 58-085612 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Árubeszerzés

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

1998. január 15. C-44/96. sz. ügy

1998. január 15. C-44/96. sz. ügy A Bíróság ítélete 1998. január 15. Mannesmann Anlagenbau Austria AG és többiek kontra Strohal Rotationsdruck GesmbH (a Bundesvergabeamt (Ausztria) előzetes döntés iránti kérelme) Közbeszerzési szerződések

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 220/19 HATÁROZATOK TANÁCS

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 220/19 HATÁROZATOK TANÁCS 2008.8.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 220/19 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax:

Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Tájékoztató az eljárás eredményéről szerződések a honvédelem és a biztonság I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) június 13.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) június 13.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács) 2013. június 13.(*) Közbeszerzési szerződések 2004/18/EK irányelv A»közbeszerzési szerződés«fogalma Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja Két területi vagy települési

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: További információ,

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2013-2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/25 Szállítási keretszerződés az ajánlatkérési dokumentáció részét képező

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Debreceni Közterület-felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A 2010. évi meleg étkezési utalványok

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes

Szerzıdésmódosítás. Dr. Erdei Csaba. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály. Fıosztályvezetı-helyettes Szerzıdésmódosítás Dr. Erdei Csaba Fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály Tartalom Irányelvi szabályozás Magyar szabályozás Aktuális problémák, tipikus

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - "A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

A 4838/2015 iktatószám alat megjelent hirdetmény módosítása. Az ajánlattételi határidő hosszabbítása.

A 4838/2015 iktatószám alat megjelent hirdetmény módosítása. Az ajánlattételi határidő hosszabbítása. A 4838/2015 iktatószám alat megjelent hirdetmény módosítása. Az ajánlattételi határidő hosszabbítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Építési szerződés, melynek tárgya a Don Bosco Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Kbt. értelmezésével kapcsolatos legfontosabb újdonságok a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában

A Kbt. értelmezésével kapcsolatos legfontosabb újdonságok a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában A Kbt. értelmezésével kapcsolatos legfontosabb újdonságok a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában Dr. Szántó Veronika Közbeszerzési Döntőbizottság 2014. június 18. Főbb témák I. Alkalmasság igazolása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Módosítás 1. - A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak tankönyv és jegyzet ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Módosítás 1. - A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak tankönyv és jegyzet ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Módosítás 1. - A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak tankönyv és jegyzet ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Vállalkozási keretszerződés alapján

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban.

Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban. Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/4 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés kutas öntözőrendszer kialakítására az ócsai lakóparkban. Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt.

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29 42 670 E-mail ojs@publications.europa.eu On-line ajánlattétel httpsimap.europa.eu

Részletesebben

Page 1 of 5 FONTOS JOGI KÖZLEMÉNY: Ezen honlapon található információk szerzői jogvédelem alatt állnak és azok alapján minden jogi felelősség kizárt. A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2009. június 11.(*)

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/8 Beszerzés tárgya: SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1 további

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Gyógyszerek beszerzése módosítás

Gyógyszerek beszerzése módosítás Gyógyszerek beszerzése módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 A dokumentációban részletezett gyógyszerek és Beszerzés tárgya: infúziók beszerzése, 186 rész, összesen 140.600 doboz/üveg/zsák/stb

Részletesebben

A HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA

A HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA A HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA Budapest, 2016. április 27. Dr. Szeiffert Gabriella Közszolgálati és Támogató Főosztály Közbeszerzési Hatóság A HNT eljárás kivételes jellege kivételesen

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu A közbeszerzési eljárás fajtái 1 Alapvető eljárási fajták nyílt eljárás meghívásos eljárás tárgyalásos eljárás, és ezen belül hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete - Földgáz energia korrigendum

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete - Földgáz energia korrigendum Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete - Földgáz energia korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2015.11.01. 06:00

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

C-172/99 sz. ügy. Oy Liikenne Ab kontra Pekka Liskojärvi és Pentti Juntunen. (a Korkein oikeus előzetes döntés iránti kérelme)

C-172/99 sz. ügy. Oy Liikenne Ab kontra Pekka Liskojärvi és Pentti Juntunen. (a Korkein oikeus előzetes döntés iránti kérelme) C-172/99 sz. ügy Oy Liikenne Ab kontra Pekka Liskojärvi és Pentti Juntunen (a Korkein oikeus előzetes döntés iránti kérelme) 77/187/EGK sz. irányelv Munkavállalók jogainak fenntartása vállalkozás-átruházás

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐTÁV Zrt. (1116 Bp. Kalotaszeg u. 31.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. "A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő felvonók, körülkerített emelők időszaki ellenőrzése, karbantartási munkái, kapcsolódó távfelügyelete és személymentési szolgálat" - módosítás

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Kivitelezési munkák megrendelése vállalkozási szerződés keretében - TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (élelmiszerek 2015.)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (élelmiszerek 2015.) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (élelmiszerek 2015.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Szállítási szerződés az Ajánlatkérő élelmezési alapanyagainak biztosítására 2015. december 31-ig.

Részletesebben

L02/2015/ KIF-KÖF hálózattervezés, építés és üzemzavar elhárítás

L02/2015/ KIF-KÖF hálózattervezés, építés és üzemzavar elhárítás L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés, építés és üzemzavar elhárítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonában lévő Közép- és kisfeszültségű villamos energia

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2016/S Tájékoztató a szerződés módosításáról

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2016/S Tájékoztató a szerződés módosításáról 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119369-2016:text:hu:html Magyarország-: Villamos energia 2016/S 069-119369 Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés/koncesszió

Részletesebben

2000. október 3. C-380/98. sz. ügy. építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak

2000. október 3. C-380/98. sz. ügy. építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak A Bíróság (ötödik tanács) ítélete 2000. október 3. The Queen kontra H. M. Treasury ex parte: The University of Cambridge [a High Court of Justice (England & Wales) Queen s Bench Division (Divisional Court)

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) HU A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2013. 10. 17-I ÍTÉLET C-519/12. SZ. ÜGY 2013. október 17. * Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben 44/2001/EK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA 2016. december 21. 2016 147 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a tárgyalásos eljárás

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013.

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013. Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: 120-122/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben