FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz"

Átírás

1 Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím: 9023 Győr, Sport u. 4/a., (adószám: ; cégjegyzékszám: ) képviseletében eljáró. sz. Kirendeltsége (cím:...) - továbbiakban: Takarékszövetkezet, másrészről név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... mint Adósok - Fogyasztó(k) lakóhely:... név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... mint Készfizető Kezes(ek)- továbbiakban együtt Fogyasztó(k) között a mai napon a. számú jelen kölcsönszerződésben foglalt feltételekkel.

2 1. Alulírott Adós(ok)/Készfizető kezes(ek) hozzájárul(unk) a kölcsönszerződésben általam(unk) közölt személyes és különleges adataim(ink)nak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe való felvételéhez. Kijelentem(jük), hogy a hitelbírálat írásbeli kérelmem(ünk)re indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt. Takarékszövetkezet kölcsönt nyújt és Adós(ok) részére, amely kölcsönnek és járulékainak a vissza- illetve megfizetésére az Adós(ok) egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. A Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szól. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Fogyasztók nyilatkoznak, hogy a Magatartási Kódex és a évi CLXII. Törvény előírt dokumentumait az előzetes tájékoztatás során, illetve a kölcsönszerződés aláírása előtt átvették, tartalmát megismerték, az ügyintézők tájékoztatása alapján felmérték a kölcsön törlesztésének kockázatát: Az átvett dokumentumok: - Fedőlap - Általános Ügyféltájékoztató - Termékleírás - Ügyféltájékoztatási Ellenőrző lista - Általános tájékoztató hitelszerződés megkötését megelőzően - PSZÁF-MNB közös tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól - Adatkezelési nyilatkozat - Tájékoztatás a THM tartalmáról, a hitel teljes díjáról és a fogyasztó által visszafizetendő összegről A Takarékszövetkezet a Fogyasztók nyilatkozata és a csatolt igazolások alapján vizsgálta a hiteltörlesztési képességüket. A Takarékszövetkezet a Fogyasztókat a rendelkezésre álló adatok alapján hitelezhetőnek minősítette. 2. A szerződéses kölcsön összege, futamideje folyósítása, törlesztése, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: A kölcsön összege: Ft azaz forint A kölcsön típusa a évi CLXII. törvény alapján szabadon felhasználható fogyasztási hitel. A Takarékszövetkezet a kölcsön összegét az Adós (Adósok bármelyikének) rendelkezése alapján a folyósítási feltételek teljesítését követően - készpénz kifizetések vagy átutalások útján (Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számla) folyósítja, a kölcsönszámlájuk egyidejű megterhelésével. A kölcsönt a Takarékszövetkezet..év..hónap.napjától.év hónap.napjáig egy összegben bocsátja az Adós(ok) rendelkezésére. A törlesztő részletek száma: db, azaz darab,

3 A törlesztés kezdete: év hó nap, azaz év hó nap Törlesztő részlet fizetésének esedékessége: a tárgyhót követő hó első napja Havi törlesztő részlet: Ft azaz forint. A kölcsön futamideje: hónap A kölcsön lejárata: év hó nap, azaz év hó nap. Teljesítés módja: az Adósok az esedékessé vált törlesztő részletet a hitelszámlára történő átutalással vagy a Takarékszövetkezet pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthetik. A Fogyasztó(k) által fizetendő teljes összeg: az engedélyezett kölcsön tőkeösszege + a visszafizetésig ütemezett teljes hitel díja és minden olyan díj, melyet a Fogyasztó a szerződéskötést megelőzően megfizet, a szerződéskötéskori feltételek figyelembe vételével. A Fogyasztó által visszafizetendő teljes összeg:..,- Ft, azaz. Forint. Az Adósok a megjelölt kölcsönösszeget, valamint az aktuális kamatlábbal számított kamatot, a törlesztő részletek részeként kötelesek megfizetni. A havi törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőke és kamat összegét. Amennyiben az esedékesség napja nem munkanapra esik, úgy a teljesítés az azt követő első munkanapon vagy banki napon válik esedékessé. Jelen pontban meghatározott, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg meghatározásakor a Takarékszövetkezet feltételezi, hogy a Fogyasztó(k) ezen pontban meghatározott esedékességi napon teljesíti(k) fizetési kötelezettségé(üke)t. 3. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződésben meghatározott hiteldíj mértékét, illetve bármely elemét így különösen a kamat-, kamatfelár, kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét vagy egyéb szerződési feltételt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség Adóssal (Adósokkal) kötött szerződés kivételével Adós(ok)ra nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: A jogi, szabályozói környezet megváltozása hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása

4 forrásköltségek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az ország-kockázati felár változása (credit default swap); jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; tőke- pénzpiaci kamatlábak változása, fogyasztói árindex változása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, működési költségek (pl. energiaárak) növekedése. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; az Adós(ok)ért vállalt kockázat tényezőinek - a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Adós(ok) hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, A Takarékszövetkezet vállalja hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe; A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig, egyoldalúan is módosításra kerülhetnek a kamatok, díjak, költségek. A kondíciók ilyen indokkal történő módosítását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozza. A Takarékszövetkezet jogosult a nem százalékosan meghatározott díjakat, költségeket és jutalékokat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékével módosítani. A Takarékszövetkezet az egy évet meg nem haladó futamidejű és automatikusan nem megújítható hitelek esetén az ügyfél hátrányára a szerződéses kondíciókat nem módosítja. Az Adóssal(Adósokkal) kötött kölcsönszerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a fentiekben meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre okokozati kihatással bír.

5 Az Adóssal(Adósokkal) kötött kölcsönszerződés esetén a Takarékszövetkezet jogosult a fentiekben meghatározott eseteken kívül a kamat, illetve a kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani, ha az Adós(ok) bármely fizetési kötelezettsége késedelmes tételnek minősül, vagy az Adós(ok) banki kockázati besorolása (minősítése) megváltozik. A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz(bubor) kötött kamat változása kivételével Adóssal(Adósokkal) kötött szerződések esetében a módosítás hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adós(oka)t a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton, vagy Hirdetményben értesíteni. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós(ok) számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Adós(ok) számára a kedvezőtlen módosítás esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Adós(ok) a módosítás hatálybalépése előtt jogosult(ak) a Szerződés felmondására. Amennyiben az Adós(ok) a megváltozott kondíciókat nem fogadja(ák) el, azt a szerződő felek az Adós(ok) általi, a módosítás hatályba lépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatályba lépésének napjáig a Takarékszövetkezet benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles(ek) az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozást haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal(Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja(ák) fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A Szerződésben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a kölcsön teljes futamideje alatt, és a kölcsön lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a szerződésből eredően az Adóssal(Adósokkal) szemben fennálló követelése van. 4. A hitel teljes díja: Hiteldíj: a Takarékszövetkezet által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításnál külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet. Teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A Takarékszövetkezet a THM számításánál a 83/2010 (III.25.) Korm.rendeletben foglaltak szerint jár el. A Takarékszövetkezet a THM számításánál azt veszi figyelembe, hogy a kölcsönszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt, a szerződésben foglalt határidőben kerül teljesítésre. Induló teljes hiteldíj mutató (THM) az aláírás időpontjában: % azaz százalék A THM számításánál a Takarékszövetkezet a fenti kormányrendelet által előírt alábbi képletet alkalmazza:

6 C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l : az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s l : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam évekében és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön teljes induló hiteldíja az aláírás időpontjában, melyet a THM számításánál figyelembe vesz az alábbiakból áll: a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat ideértve: kamatot, a Takarékszövetkezet hatályos üzletszabályzatában és hirdetményében meghirdetettek szerint változó mértékű: % azaz százalék kezelési költséget: egyszeri % azaz százalék. A kezelési költséget az Adós(ok) a kölcsön felvételekor köteles(ek) megfizetni a Takarékszövetkezetnek, oly módon, hogy a folyósított, -Ft, azaz. Forint kölcsön összegéből folyósításkor levonásra kerül. készpénz ára*: amennyiben a Takarékszövetkezet kötelezően számlavezetést ír elő a konstrukcióhoz, ennek Hirdetmény szerinti díjtételei. Díjat:,- Ft, azaz forint Jutalékot:,- Ft, azaz forint Költséget:,- Ft, azaz forint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja ideértve különösen: a.) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját:, -Ft, azaz forint b.) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit (készpénz ára) és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, kivétel, ha számla fenntartását a Takarékszövetkezet nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, d.) hitelközvetítőnek fizetendő díjat:,- Ft, azaz forint e.) tulajdoni lap másolatának díja:,- Ft, azaz forint f.) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját:,- Ft, azaz forint, valamint g.) a biztosítás (KÖT hitelfedezeti életbiztosítás) és garancia díját, kivétel jelzáloghitel (FHB) esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj, melyet a THM számításánál nem kell figyelembe venni:,- Ft, azaz forint

7 A Takarékszövetkezet a THM számításánál az alábbi költségeket nem veszi figyelembe: a.) prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b.) késedelmi kamat, c.) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésből származik, d.) közjegyzői díj (amennyiben a Takarékszövetkezet a szerződés közjegyzői okiratba foglalását írja elő), e.) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti. A fenti díjak figyelembe vételével a hitel díja:,- Ft, azaz forint Adósok kijelentik, hogy a THM számítása során figyelembe vett és figyelembe nem vett költségekre vonatkozó tájékoztatást a szerződés aláírása előtt megkapták. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén az értéke módosulhat, valamint, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitelprolongálás várható költsége jelen szerződés vonatkozásában a mindenkori hirdetmény szerinti aktuális díj. A szerződéskötés időpontjában mértéke:..,- Ft, azaz forint 5. Előtörlesztés: az Adós(ok) a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosult(ak) teljesíteni a kölcsöntörlesztést. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. - A Takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Előtörlesztéskor a nem esedékes kamat esedékessé válik. Előtörlesztéskor először az egyéb költségek (pl. kezelési költség) azt követően az előtörlesztés időpontját megelőző napig felszámított késedelmi kamat, ügyleti kamat, majd végül a tőke válik esedékessé.

8 6. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejárata napján esedékes, a lejáratkor kamatelszámolás. Ha az Adós(ok) a kölcsönt lejárat előtt fizetik vissza, a kamat a kölcsön visszafizetésének napján válik esedékessé, a Takarékszövetkezet a kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsönösszeg után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat és kezelési költség egy összegben válik esedékessé. 7. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számláról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztő részlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Lakossági fizetési számla száma: - 8. Elállási jog A évi CLXII. törvény 21. -a a fogyasztónak (Adósnak) nyújtott hitelről az elállási jogot az alábbiak szerint szabályozza: A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az előző bekezdésben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. A fogyasztó elállása esetén a Takarékszövetkezet az előző bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 9. Az Adós(ok) tudomásul veszik, hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettségének(üknek) nem tesz(nek) eleget Takarékszövetkezet a késedelembe esés időszaka alatt hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat mértéke jelen szerződés megkötésének időpontjában: Tőketörlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után a lejárt tőkére vonatkozó ügyleti kamaton felül a lejárat napjától az aktuális Hirdetményben közzétett mértékű késedelmi kamatot számítja fel, mely a szerződéskötés időpontjában évi 6 % azaz hat százalék. Adós(ok) a mindenkor fennálló kölcsöntartozás után felszámított hiteldíj (ügyleti kamat) késedelmes fizetése esetén pedig a hátralékos hiteldíj után további, a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetményében meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartoznak a Takarékszövetkezetnek megfizetni, amely jelenleg évi 6 % azaz hat százalék.

9 Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztő részlet a Ptk ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adós(ok) a törlesztés kezdetétől - a havi törlesztő részlettel együtt fizetik meg. 10. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az Adósok hitelképességét a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti. Az Adós(ok) és Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változtatása esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataik esetleges megváltozását a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelentik. 11. A Takarékszövetkezet évente közli az Adós(okk)al a fennálló kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat (ügyleti kamat), valamint az Adós(ok) által teljesített törlesztési összeget. Amennyiben az Adós(ok) 8 azaz nyolc napon belül írásban nem emelnek kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 12. Adós(ok) kötelezettségmentesen jogosult(ak) a Takarékszövetkezettől a hitel fennállása alatt a hátralévő fennálló tartozásáról - törlesztési táblázat formájában - kivonatot kérni. 13. Alulírott Készfizető kezesek kijelentjük, hogy a jelen kölcsönszerződés teljes tartalmát, az Adósokat terhelő valamennyi fizetési kötelezettséget ismerjük és tudomásul vesszük. A szerződő felek megállapodnak abban, és készfizető kezes készfizető kezes kijelenti(k), hogy a jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül egyetemleges és visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal(nak) az Adós(ok)nak a kölcsönszerződésből eredő, bármely jogcímen fennálló, valamennyi és mindenkori tartozásainak, valamennyi járulékainak (ideértve az esetleges késedelmi kamatot és jogérvényesítési költségeket is) megfizetéséért. Az egyetemleges és készfizető kötelezettségvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai (a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyernek. A Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós(ok) szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti(k) a Takarékszövetkezet javára. Kezes(ek) kijelenti(k), tudomással bír(nak) arról, hogy ezen kötelezettségvállalásáért teljes vagyonával felel(nek). A Takarékszövetkezet a készfizető kezességet elfogadja. A kezes(ek) a perköltségért és a végrehajtási költségekért csak akkor felel(nek), ha a keresetindítás előtt őt(őket) a Takarékszövetkezet teljesítésre felszólította. A Készfizető kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy ezen készfizető kezességvállalására tekintettel nem követelheti(k), hogy a Takarékszövetkezet követelését először az Adós(ok)tól hajtsa be. E kezességi megállapodás mindaddig hatályos és a Készfizető Kezesek helytállási kötelezettsége mindaddig fennáll, míg az Adósok a kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozásukat beleértve az esetleges késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is a Takarékszövetkezettel szemben nem teljesítik. Amennyiben Adósoknak a kölcsön fedezetéül szolgáló jövedelme a törlesztés időtartama alatt olyan mértékben növekszik, illetőleg a kezes-állítás alapjául szolgáló egyéb körülmény megszűnik, az Adósok, vagy a Kézfizető kezesek egyaránt kérhetik a kezesség feloldását. A Takarékszövetkezet a kezesség feloldása iránt akkor intézkedik, ha megítélése szerint már e nélkül is biztosítottnak tekinthető a kölcsön megtérülése.

10 14. Amennyiben Adósok törlesztési kötelezettségüknek nem tennének eleget, alulírott Adósok és Készfizető kezesek ezennel kijelentik, hogy a Ptk. idevonatkozó rendelkezései / ai/ szerint a Takarékszövetkezetre engedményezik a mindenkori munkáltatójuktól járó munkabérüket és egyéb járandóságukat az esedékessé (hátralékossá) vált kölcsönösszeg és járulékai, illetőleg a mindenkor esedékessé váló, a jelen okirat 2.) pontjában részletezett havi törlesztő részletek erejéig. Felhatalmazzák a Takarékszövetkezetet, mint engedményest, hogy az engedményezésről a jelen szerződés fénymásolatának megküldésével mindenkori munkáltatójukat, mint kötelezettet értesítse és az Mt ában foglaltakra is figyelemmel hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáltatójuk a hátralékossá vált tartozást, ennek kiegyenlítése után pedig a mindenkori havi törlesztő részleteket munkabérük (járandóságuk) 33 %, azaz harminchárom százalék erejéig levonásba hozza és a Takarékszövetkezet részére átutalja. 15. A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós(ok) egyidejűleg a Biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köt(nek) oly módon, hogy a biztosítási díjat Ft-ot a hitel folyósításakor, illetve fizetik meg, oly módon, hogy az a folyósított összegből levonásra kerül, és a biztosítás kedvezményezettjének a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. Egyidejűleg az Adós(ok) kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával azt is igazolja(ák), hogy a biztosítási feltételeket átvette(ék). 16. Egyéb feltételek kikötése e szerződés vonatkozásában: 17. A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásáról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 azaz tizenöt napon belüli visszafizetését követelni, ha az Adós(ok) a hitelképtelenné válik(nak), b a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, továbbá ha a kölcsönigénylésen vagy mellékletein valótlan adatot közöltek, Ezen túlmenően a Takarékszövetkezetet a Polgári Törvénykönyv (Ptk) ában meghatározott esetekben is megilleti a jelen kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának joga, ha: a a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki, b az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségeit, c az adós más súlyos szerződésszegést követett el. Amennyiben a Fogyasztók a kölcsön felmondását követően a fizetési kötelezettségeiket nem vagy csak részben teljesítik, a Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást velük szemben bírósági (jogi) úton behajtani. A bírósági eljárás esetén a Kötelezettek ingó és ingatlan vagyonával szembeni eljárásra kerül sor. Ezen eljárások eredményekét a Fogyasztó a vállalt kötelezettség és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti. A jogi (peres és nem peres) eljárás költségei a kötelezetteket egyetemlegesen terhelik, mellyel a Takarékszövetkezet a hitelszámlájukat megterheli.

11 A Fogyasztók tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes illetve lejárt követelések behajtása érdekében. 18. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más Takarékszövetkezettől vagy hitelintézettől csak a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulásával vehetnek igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt vagy köthetnek egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést. /pl. kezességvállalás stb./ 19. Az Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k), hogy az évi LXVI. Törvény alapján nyilvántartott adataikat a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltották le, illetve jelen szerződés jogviszony fennállása alatt nem tiltják le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adataikat bármikor letiltják, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 20. A Fogyasztók ezennel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges személyi adataikat az évi LXVI. Törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. A Fogyasztók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. A Fogyasztók hozzájárulnak, hogy a Takarékszövetkezet az általuk közölt adatokat jogosult az Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt célokra felhasználni. 21. Az Adósoknak a jelen szerződésből folyó kötelezettségei egyetemlegesek, és a kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 22. Fogyasztók beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a kölcsönnyújtással összefüggő adataikat a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) a jogszabályban előírt esetekben bejelentse. Fogyasztók tudomásul veszik és egyben hozzájárulnak, hogy a felvett hitellel kapcsolatban a Takarékszövetkezet a Hitelintézetek által működtetett hitelinformációs rendszerbe adatokat szolgáltasson, illetve adatokat kérjen. Adatszolgáltatásra csak akkor kerülhet sor, ha az Adós(ok) a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesznek eleget. Közlendő adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, értesítési cím, tartózkodási hely, személyi igazolvány /útlevél/ szám. A KHR-be történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés szabályait az CXII. Törvény 130/A - 130/O tartalmazza. 23. A szerződő felek részéről egymáshoz küldött nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, melyeket az ezen kölcsönszerződésben megadott illetve, esetleges változás esetén az egymással közölt új névre és címre tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy arról a címzett nem szerzett tudomást,

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke 4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben