Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 KSH: Cégjegyzék szám: PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, március 26.

12 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet I. Általános rész I/1. A Takarékszövetkezet bemutatása Cégjogi forma: szövetkezet Alapítási időpont: év A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény ( től a évi CCXXXVII. törvény), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján végzi. A tevékenység felsorolását az Alapszabály tartalmazza. A szövetkezet székhelye: 9090 Pannonhalma, Dózsa u. 1. Elnök-ügyvezető igazgató: Unger György Ügyvezető: Bognárné Mondovics Renáta I/2. A Takarékszövetkezet számviteli politikája A Takarékszövetkezet számviteli politikáját a számviteli törvény és a hitelintézetre vonatkozó speciális beszámolási és könyvvezetési előírások figyelembevételével alakította ki. A takarékszövetkezet évi éves beszámoló elkészítésekor az alábbi főbb jogszabályok előírásait vette figyelembe: a többször módosított évi C. törvény a számvitelről, a módosított 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalakozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, a többször módosított évi LXXXI tv. a társasági adóról és az osztalékadóról, 2

13 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet a többször módosított évi CXII. tv a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról, a fenti jogszabályok alapján a Takarékszövetkezetre vonatkozó felügyeleti előírások, valamint belső szövetkezeti szabályok. A Takarékszövetkezet kettős könyvvitelt vezet, az éves beszámolóját a hitelintézeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló kormányrendelet előírásai figyelembevételével készítette el. A évi éves beszámoló fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés időpontja: január 31. Az eszközök és források értékelése A Takarékszövetkezet a forgóeszközeit és a befektetett eszközeit beszerzési értéken, illetve értékvesztéssel csökkentett értéken értékelte és szerepeltette a mérlegében, figyelembe véve a számviteli kormányrendeletben és a Takarékbank által kiadott évi beszámoló összeállításánál már alkalmazandó Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzat által előirt értékvesztési és céltartalék képzési kötelezettséget. A Takarékszövetkezet forrásait könyvszerinti értéken értékelte. Értékvesztés, céltartalék A Takarékszövetkezet főkönyvi könyvelésében az eszközök között követel összeggel szerepeltetve mutatja ki a tulajdonosi részesedések után, valamint az ügyfelekkel szembeni követelések után megképzett értékvesztés összegét. A mérleg forrás oldalán mutatja ki a függő és biztos kötelezettségekre képzett céltartalékokat. Az eszközök értékcsökkenése 3

14 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A jogszabályok alapján a Takarékszövetkezet az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alábbiak szerint járt el: az értékcsökkenés elszámolásának módszereként a bruttó érték alapján meghatározott lineáris értékcsökkenést alkalmazta a ,- forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el az immateriális javaknál a számviteli politika szerint megállapított értékcsökkenési leírást vette figyelembe az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés, használatbavétel napjától számolta el Könyvviteli zárlat és leltározás A Takarékszövetkezet havonta főkönyvi kivonatot készített. A Takarékszövetkezet a könyvek év végi zárásához, az éves beszámoló elkészítéséhez leltárt készített, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg forduló napján meglévő eszközeit és forrásait. II. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a). Vagyoni helyzet bemutatása Az adózás előtti eredmény: A mérleg főösszeg : eft eft 4

15 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Eszközök összegének és összetételének alakulása Megnevezés év eft Aránya % év eft Aránya % összege Változás %-a 1. Pénzeszközök , , ,64 2. Állampapírok , , ,61 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések , , ,87 4. Ügyfelekkel szembeni követelések , , ,75 5. Hitelviszonyt megtest. értékpapírok befekt. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7. Részvények, részesedések befek.i célra , , ,02 8. Részvények, részesed. kapcsolt vállalkozásban , ,10 0 0,00 9. Immateriális javak , , , Tárgyi eszközök , , , Egyéb eszközök , , , Aktív elhatárolások , , ,62 Összesen , , ,53 Az összes eszköz a bázishoz viszonyítva 5,53%-al, eft-tal magasabb, mivel a forrásnövekedés következtében nőtt az ügyfeleknek és az állampapírokba kihelyezhető állomány. Az összetételben az állampapírok és a hitelintézetekkel szembeni követelések között átrendeződés történt. A tárgyi eszközök és az immateriális javak csökkenése az elszámolt értékcsökkenésből adódik. 5

16 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Források összegének és összetételének változása 2012.év Aránya 2013.év Aránya Változás Megnevezés eft % Ft % összege eft %-a 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek , , ,49 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek , , ,89 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló köt , , ,86 4. Egyéb kötelezettségek , , ,47 5. Passzív időbeli elhatárolások , , ,63 6. Céltartalékok , , ,45 8. Jegyzett tőke , ,80 0 0, Tőketartalék , ,21 0 0, Általános tartalék , , , Eredménytartalék , , , Lekötött tartalék , , , Értékelési tartalék , , ,14 15.Mérleg szerinti eredmény , , ,27 Összesen , , ,53 A források összetételében a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek az előző évhez viszonyítva több mint kétszeres részarányt képviselnek, melyet az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram keretében folyósított hitelek forrásául felvett refinanszírozási hitelállomány mértéke okozott. A kibocsátott értékpapírok csökkenésének oka, hogy az ügyfelek más típusú megtakarítási formákba helyezték át betétjüket, így az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek állománya nőtt. A céltartalék állomány csökkenése az általános kockázati céltartalék eredménytartalékba történő átvezetésének következménye, ami az MTB 6

17 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Zrt. által kiadott évi beszámoló összeállítása során is alkalmazandó Számviteli Politika előírásának megfelelően történt. A lekötött tartalék eft összegben a Takarékszövetkezet eredményéből fejlesztésre lekötött, még fel nem használt tartalékot tartalmazza. Mérlegfőösszeg alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,53 A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege a bázishoz viszonyítva 5,53 %-kal nőtt, melynek oka a betétállomány és a Takarékbanktól refinanszírozásra felvett hitelállomány nőtt. A felvett hitelállomány növekedését a Növekedési Hitelprogram keretében felvett 602 MFt refinanszírozási hitelállomány okozta. Saját tőke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,15 A Takarékszövetkezet saját tőkéje a bázishoz viszonyítva 6,15 %-kal nőtt, mely a évi mérleg szerinti eredményből, illetve - a Takarékbank által kiadott Számviteli Politika előírásainak megfelelően - az eredménytartalékba átvezetett általános kockázati céltartalékból származik. 7

18 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Szavatoló tőke alakulása év év adatok eft-ban Változás Összeg % ,54 A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje 0,54 %-os mértékben növekedett 2013-ban. b). Pénzügyi - likviditási helyzet elemzése A Takarékszövetkezet éves likviditása folyamatosan biztosított volt. A kötelező jegybanki tartalékolásnak folyamatosan eleget tett, melyet a melléklet tartalmaz. c). Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása adatok eft-ban A fontosabb vagyoni mutatók alakulása Saját tőke Összes forrás Tőkeerősségi mutató 8,07% 8,12% Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Saját tőke növekedés mértéke 2,52% 3,18% Saját tőke Kötelezettségek Saját tőke és idegen források aránya 8,89% 8,87% Saját tőke Kockázattal súlyozott kitettség A hitelintézet önfinanszírozási lehetőségének vizsgálata 19,96% 26,71% A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása Pénzeszközök Látraszóló hitelintézettel szembeni követelés 0 0 8

19 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Látraszóló kötelezettségek Azonnali likviditási mutató 25,04% 21,43% Pénzeszközök Értékpapírok Hitelintézeti követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú likviditás alakulása 62,37% 59,15% Eszközminőségi mutatók Minősített követelések Kockázattal súlyozott kitettség Eszközminőségi mutató 16,64% 16,12% Minősített követelések (minősített+külön figyelendő) Összes követelés (bruttó hitelállomány) Hitelportfólió minőségi mutatója 42,75% 24,20% Hitelek értékvesztése Összes követelés (bruttó hitelállomány) Minősített hitelek fedezettsége 10,25% 7,44% A fontosabb jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók alakulása Kamatkülönbözet Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatjövedelmezőségi mutató 49,80% 58,47% Adózott eredmény Éves átlagos statisztikai létszám főre jutó adózott eredmény eft/fő Kamatkülönbözet Összes költség Költségarányos jövedelmezőség 109,34% 104,75% Kamatkülönbözet Tárgyi eszközök Immateriális javak Eszközarányos jövedelmezőségi mutató 135,88% 149,09% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (egyéb kötelezettségek nélkül)

20 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 14. Általános forrásköltség mutató 4,92% 3,34% Hitelállomány Betétállomány Hitel-betét arány 48,48% 48,94% Javadalmazási politikában meghatározott kockázati mutatók /2012-ben kétéves, 2013-ban hároméves átlagok/ 16. Ténylegesen 90 napon túli lejárt követeléssel rendelkező szerződések összes lejárt tartozásának aránya a bruttó hitelezési kockázatvállaláshoz képest 16,60% 15,51% 17. SREP előírások szerinti tőkemegfelelési index 161,51% 163,32% 18. Nettó finanszírozási pozíció mutató 6,40% 6,46% III. Egyéb, a mérleg eszköz és forrás tételeihez, valamint az eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó kiegészítő információk Sajátos értékelési eljárás alá tartozó tételek eszközminősítési kategóriánként Problémamente s Külön figyelendő adatok eft-ban Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Ügyfelekkel szembeni követelések Egyéb követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Részesedések

21 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A minősítendő tételek meghatározó állománya az ügyfelekkel szembeni követelések, melynek 76%-a problémamentes, 12,5%-a külön figyelendő minősítési kategóriába tartozik, az átlag alatti, kétes és rossz kategóriába a hitelek 11,5%-a került. A mérleg eszköztételeiben szereplő részvények, részesedések befektetési célra Megnevezés Érték (eft) MTB Rt. (1027. Budapest, Pethényi köz 10.) Pantak Kft. (9090. Pannonhalma, Dózsa u. 1.) Összesen A Pantak Kft. a Takarékszövetkezet járulékos vállalkozása. Jegyzett tőkéje 10 MFt. A Kft-t a konszolidálásba nem kellett bevonni, mivel a beszámoló a járulékos vállalkozás méretéből adódóan konszolidálás nélkül is megbízható és valós képet ad a Takarékszövetkezet és a Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírok Megnevezés Érték (eft) Diszkont Kincstárjegy Kötvény Összesen: Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés Állampapírok, MNB kötvények kamat elhatárolása Hitelintézetekkel szembeni követelések kamat elhatárolása Hitelkamat költség elhatárolás Számla költség elhatárolás

22 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Összesen Az eszközökön belüli külföldi pénznemre szóló tételek Megnevezés év eft Aránya % év eft Aránya % Változás összege %-a 1. Pénzeszközök , , ,07 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. Ügyfelekkel szembeni követelések , , , Aktív időbeli elhatárolások , , ,51 Összesen , , ,81 Az forrásokon belüli külföldi pénznemre szóló tételek 2012.év Aránya 2013.év Aránya Változás összege Megnevezés eft % eft % eft %-a 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek , , ,81 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek , , ,63 4. Egyéb kötelezettségek 0 0,00 0 0, Passzív időbeli elhatárolások , , ,24 6. Céltartalékok 21 0,00 0 0, ,00 Összesen , , ,68 Az eszközökön és forrásokon belül külföldi pénznemre szóló tételek az ügyfeleknek svájci frankban és euróban nyújtott hiteleket, illetve a forrásul szóló felvett bankközi hiteleket, és a deviza számlavezetés keretében ügyfelek által elhelyezett betéteket, és hozzájuk kapcsolódó elszámolásokat tartalmazzák. 12

23 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Lekötött számlák, kibocsátott értékpapírok kamata Költségek passzív időbeli elhatárolása Összesen Eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó részletezések Tagság és fizetett hozzájárulás Megnevezés Érték (eft) OBA OTIVA SZHISZ Összesen Az adózás előtti eredményt csökkentő és növelő tételek Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek Társasági adó törvény szerint figyelembe vettt értékcsökkenés, imm. jav.,tárgyi eszk. bármely jogcímen történő kivezetése során számított nyilv. érték. Kivétel a fejlesztési tartalék miatt már korábban figyelembe vett értékcsökkenés Kapott osztalék, részesedés 645 Kis-és középvállalkozási támogatás összege, adózás előtti eredmény összegéig, de maximum 30 millió Ft-ig Hitelintézeti különadó Összesen: Adózás előtti eredményt növelő tételek 13

24 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás, im.javak és tárgyi eszközök értékesítése és selejtezése során ráfordításként elszámolt összeg Kivezetett eszköz könyv szerinti értéke Költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével. Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás - végleges pénzeszköz átadás. 385 Adóellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként elszámolt összeg 325 Kapcsolt vállalkozás részére nyújtott kölcsön piaci és tényleges kamat közötti számított összeg Összesen: Függő kamatok kamatjellegű jutalékok és pénzügyi szolgáltatási díjak Sorszám Megnevezés Vállalkozókkal, és egyéb szektorokkal szemben Lakossággal szemben Összesen A én függővé tett kamatokból kamatjellegű jutalékokból és pénzügyi szolgáltatási díjakból az üzleti évben befolyt összeg: eft. Átstrukturált hitelek A Takarékszövetkezet Számviteli politikája tartalmazza az átstrukturált hitelek (követelések) értékelésének sajátos szabályait december 31-én 2 db átstrukturált hitelt tartunk nyilván, melynek bruttó állománya eft, nettó állománya eft volt. Mérlegen kívüli tételek adatok eft-ban Függő kötelezettségek

25 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Jövőbeni kötelezettségek Függő követelések A függő kötelezettségek december 31-én tartalmazza az igénybe nem vett hitelkereteket eft értékben, az adott bankgaranciákat eft összeggel. A függő követelések összege a Növekedési Hitelprogram keretében leszerződött, még le nem hívott refinanszírozási forráshitelt tartalmazza. IV. Hpt rendelkezésnek való megfelelés, és a évi CXXXV. törvény szerinti válságmutatók a.) Hpt rendelkezéseknek való megfelelés 71. Saját tőke A Takarékszövetkezet saját tőkéje eft. 74. Szavatoló tőke A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje eft. 75. (2) bekezdés Általános tartalékképzés A Takarékszövetkezet évi adózott eredmény 10%-át általános tartalékra megképezte, melynek összege eft. A takarékszövetkezet december 31-i általános tartalék összege eft. 76. (2) bekezdés Fizetőképességi mutató A Takarékszövetkezet fizetőképességi mutatója 19,22 %. 79. (2), (3)bekezdés Nagykockázat vállalás korlátozása 15

26 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet december 31-én nagykockázat vállalásnak minősülő követelések együttes összege eft, ebből eft a Takarékbanknál levő számla és bankközi betét, eft ügyfelekkel szemben fennálló követelés. Ezen kívül egy két zálogházból álló, és egy három zálogházból álló ügyfélcsoporttal, továbbá egy, két zálogházat működtető közvetítővel szembeni kitettség összege nettó értéken meghaladja a szavatoló tőke 10%-át (10,8%-10,8%- 11,3%), összesen eft-ot tett ki, amely a szavatoló tőke 32,9 %-a. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni kitettség együttes összege nem haladja meg a szavatoló tőke 25 %-át. 82. (1) -(4) bekezdés Tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás A Takarékszövetkezet eleget tesz valamennyi bekezdésben foglalt előírásnak. 83. (1) bekezdés Befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéjének 15 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal nem rendelkezik. 83. (2) bekezdés Befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal a járulékos vállalkozás kivételével egy vállalkozásnál sem rendelkezik. 83. (3) bekezdés Befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet járulékos vállalkozáson kívüli egyéb vállalkozásokban nem rendelkezik minősített befolyással. 84. Ingatlan befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet nem banküzemi célt szolgáló ingatlan értékkel nem rendelkezik. 16

27 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 85. (1) bekezdés Egyéb befektetésre vonatkozó korlátozások A Takarékszövetkezet nettó értéken számított összes befektetése nem haladja meg a szavatoló tőke 100 %-át. Megnevezés Összeg (eft) Kereskedési és befektetési célú értékpapírok Pénzügyi és nem pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke (csökkentve az ingatlanok értékhelyesbítésével Részvények, részesedések Hitelintézet zártkörűen kibocs. kötvénye 0 Összes befektetés Levonható tétel Hpt. 85. (3) bekezdés b) pontja 0 c, d) pontjai e) pontja szerint 844 Számított befektetés Szavatoló tőke A Takarékszövetkezet megfelel a törvényi előírásoknak. 87. (2) bekezdés: Általános kockázati céltartalék képzés 17

28 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A takarékszövetkezet a Számviteli Politika előírásának megfelelően a könyvekben szereplő általános kockázati céltartalékot átvezette az eredménytartalékba. b.) évi CXXXV. törvény szerinti válságmutatók A törvény 1. (1)y pontja alapján egy szövetkezeti hitelintézet válsághelyzetben van: amennyiben tőkepozíciói rosszak vagy romlanak, vagy hitelezési mutatói rosszak vagy romlanak vagy nem jogszabályszerűen vagy szabályzatainak megfelelően működik. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelési mutatója én 19,22%, a Hpt-ben előírt 8%-al szemben. A tőkemegfelelési mutató három havi átlaga növekedést mutat. A 18. (6) értelmében január 1-ig az "hitelezési mutatója rossz" fogalom alkalmazhatóságát akkor lehet megállapítani, ha a nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hitelek aránya a teljes hitelállományhoz képest meghaladja a 12 százalékot. A nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hitelek állománya 694,387 mft, a teljes hitelállomány 6 029,772 mft, így a hitelezési mutató december 31-i értéke 11,52%, a törvény hatályba lépésének időpontjától folyamatosan javult. Közvetítői tevékenység A Takarékszövetkezet közvetítők útján végeztet záloghitelezést 17 zálogházzal, melynek állománya eft volt. A zálogházak hitelezésénél a PSZÁF engedélyekben előírt limitek betartásra kerültek. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Unger György Elnök Ügyvezető Győr, Ady E. u. 10. Bognárné Mondovics Renáta ügyvezető 18

29

30 V/1. A hitelintézetekkel szembeni követelések hátralévő futamidő lejárat szerint 2013.december 31.-én adatok eft-ban Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 06. sor) Ebből: 3/b. Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ( Mérleg Eszköz 08. sor) /ba. Éven belüli lejáratú (Mérleg Eszköz 09. sor) Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben /bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Eszköz 14. sor) Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő MNB-vel vállalkozással szemben szemben elszámolóházzal szemben

31 V/2. Az ügyfelekkel szembeni követelések hátralévő futamidő szerint 2013.december 31. Ügyfelekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 24.sor) Ebből: adatok eft-ban Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl /a. Pénzügyi szolgáltatásból (Mérleg E 25. sor) Ebből : Ebből: 4/aa. Éven belüli lejáratú (Mérleg E 26. sor) kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben /ab. Éven túli lejáratú (Mérleg E 29. sor) kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

32 V/3. A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek hátralévő futamidő szerint 2013.december 31.-én adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Mérleg Források 01. sor) /a. Látra szóló /b. Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ( Mérleg Források 03. sor) 1/ba. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 04. sor) Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben /bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 09. sor) Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben

33 V/4. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségekből kiemelt tételek hátralévő futamidő szerint 2013.december 31. adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl 2/ab. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 22. sor) /ac. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 23. sor) /bb. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 28. sor) ebből - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben /bc. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 31. sor) ebből - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

34 VI/1. Az immateriális javak állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen 1, Bruttó érték én , Növekedés (+) , Csökkenés (-) , Átminősítés (+,-) 0 0 5, Bruttó érték én.( ) , Halmozott értékcsökkenés , Értékcsökkenés növekedés (+) , Értékcsökkenés csökkenés (-) , Értékcsökk. átmin. miatti vált. (+,-) , Tárgyidőszaki écs. leírás (7-8+,-9) , Halmozott értékcsökkenés én(6+10) , Nettó érték én.(5-11) Mérlegsor: Mérleg Eszköz 73. sor

35 VI/2. Pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása Megnevezés Ingatlanok Műszaki berend.,felszer., gépek, járművek Beruházások adatok eft-ban Összesen 1. Bruttó érték jén Növekedés (+) Csökkenés (-) Átminősítés (+, - ) Bruttó érték én(1+2-3+, - 4) Halmozott értékcsökkenés jén Értékcsökkenés növekedés (+) Értékcsökkenés csökkenés ( - ) Értékcsökkenés átminősítése miatti változás (+, - ) Tárgyidőszaki écs. leírás (7-8+, - 9) Halmozott értékcsökkenés én (6+10) Nettó érték én(5-11) Ebből: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fajtánként: 177 Mérlegsor - bérleti jog - közmű hozzájárulás egyéb Mérleg Eszköz 78. sor Mérleg Eszköz 79. sor Mérleg Eszköz 80. sor Mérleg Eszköz 77. sor

36 VI/3. Nem közvetlenül pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása Nemleges adatok eft-ban Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Beruházások Összesen 1. Bruttó érték én 2. Növekedés (+) 3. Csökkenés (-) 4. Átminősítés (+, - ) 5. Bruttó érték én (1+2-3+, - 4) 6. Halmozott értékcsökkenés jén 7. Értékcsökkenés növekedés (+) 8. Értékcsökkenés csökkenés ( - ) 9. Értékcsökkenés átminősítése miatti változás (+, - ) 10. Tárgyidőszaki écs. leírás (7-8+, - 9) 11. Halmozott értékcsökkenés én (6+10) 12. Nettó érték én(5-11) Ebből: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fajtánként: - bérleti jog - közmű hozzájárulás - egyéb Mérlegsor Mérleg Eszköz 83. sor Mérleg Eszköz 84. sor Mérleg Eszköz 85. sor Mérleg Eszköz 82. sor

37 VII/1. Az elszámolt költségek költségnemenkénti, valamint a nem pénzügyi szolgáltatási tevékenység ráfordításainak részletezése adatok eft-ban Sorszám Megnevezés Anyagköltség E 8/b-ből Igénybe vett szolgáltatások értéke E 8/b-ből Egyéb szolgáltatások értéke E 8/b-ből Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3) E 8/b Bérköltség E 8/a,a Személyi jellegű egyéb kifizetések E 8/a,b Bérjárulékok E 8/a,c Személyi jellegű ráfordítások E 8/a Értékcsökkenési leírás E/ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatások ráfordításai Mérleg 10/a. sor Eladott áruk beszerzési értéke

38 III/3. VII/2. A takarékszövetkezet értékvesztése és céltartalék állománya 2013.december 31.-én adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány I. Mérleg eszköz oldalán Hitelintézetekkel szembeni követelések után Ügyfelekkel szembeni követelések után * Értékpapírok után Részesedések után Egyéb eszközök Átvett eszközök Egyéb követelések után Összesen II. Mérleg forrás oldalán Függő és jövőbeni kötelezettségek után Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Összesen Mindösszesen (I. + II.) * Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének csökkenése tartalmazza 220,585 eft értékben a tárgyévben eladott és leírt hitelek értékvesztését. A követelések minősítése a Takarékbank által kiadott a évi beszámoló készítése során már alkalmazandó Monitoring -, Eszközértékelési -, Értékvesztés-elszámolási -, és Céltartalékképzési Szabályzat előírásainak megfelelően történt. A minősítés módszerének változásából eredően 55 Mft értékvesztés került megképzésre.

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2007. évi mérleghez A kiegészítő melléklet tartalma I. Általános kiegészítések... 2 I/1. A GIRO Zrt. azonosító adatai,

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben