F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S"

Átírás

1 Szerződés szám: F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Három éven túli lejáratú személyi kölcsön Három éven túli Közalkalmazotti és köztisztviselői személyi kölcsön Három éven túli Nyugdíjas személyi kölcsön. (A nem megfelelő törlendő) Amely létrejött egyrészről a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele Képviseletében eljár: Felügyeleti szerv neve és székhelye Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank), másrészről Kölcsönigénylő/Adós családi és utóneve: Születési neve: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcíme: Levelezési cím: Azonosító okmány fajtája, száma: Adóazonosító jele: Személyazonosító jele: Fizetési számla száma: Adóstárs családi és utóneve: Születési neve: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcíme: Levelezési cím: Azonosító okmány fajtája, száma: Adóazonosító jele: Személyazonosító jele: Fizetési számla száma: továbbiakban: Adósok, között az alábbi feltételekkel: Előzmények: Magyar Nemzeti Bank Hitelintézeti Felügyeleti Igazgatóság 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Felek rögzítik, hogy a hitelező a hitelszerződést megelőző tájékoztatást a vonatkozó jogszabályok alapján adós rendelkezésére bocsátotta, a szerződés kötelezettjei a Bank Üzletszabályzatát, Általános szerződési Feltételek szabályozását megismerték és ezt követően döntöttek a szerződő felek a kölcsönszerződés megkötéséről. A hitelező a fogyasztónak felvilágosítást adott annak érdekében, hogy a fogyasztó felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e.

2 A felvilágosítás kiterjedt a hitel fő jellemzőire, a hitel fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást. A fogyasztó a hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolta annak átvételét és azt, hogy a fentiek szerinti felvilágosítást megkapta. A hitelnyújtó gondoskodott arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót a hitelnyújtóval kapcsolatba kerülő hiteligénylő természetes személyek a hitelképesség vizsgálatát megelőzően kézhez kapták, melyet a hiteligénylő e szerződés aláírásával elismer. A Bank rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre tekintettel a Bank a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A magatartási Kódex teljes szövege megtekinthető a internet oldalon, illetve a kirendeltségi fiókokban az Adós kérésére a magyar nyelvű szöveg ingyenesen hozzáférhető. A központi hitelinformációs rendszerről a évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) foglaltak szerint a Bank tájékoztatja az ügyfelet a nyilvántartás céljáról, az ügyfelet megillető jogokról, a Bank adatátadási kötelezettségéről, valamint arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Jelen kölcsön bírálati szakaszában, a kölcsönszerződésben érintett(ek) a KHR-ben kezel adataimról a tájékoztatást megkaptam/tuk. A Bank tájékoztatja a szerződésben résztvevő valamennyi érintettet törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló személyes adatainak kezeléséről. A kötelezettek nyilatkoztak, tudomásul vették és hozzájárul, hogy a megkötött szerződéssel kapcsolatban általa közölt személyes adatait a Bank vagy vele kiszervezett tevékenységet ellátó adatfeldolgozó partnere kezelje és azokat a vonatkozó jogszabályok által meghatározott személyekkel, szervekkel megkeresésük esetén közölje. Alulírott Adós(ok) büntetőjogi felelősség(ünk)em tudatában kijelent(jük)em, hogy jelen szerződés aláírásakor a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXVI. tv. (pmt.) 3. r) pontjában meghatározott tényleges tulajdonosaként, saját nevemben jár(unk)ok el. 1. A Bank az adós(ok) írásbeli kérelme alapján az alábbiakban megjelölt áru megvásárlásához/ szolgáltatás igénybevételéhez.. Ft, azaz forint célhoz kötött, fogyasztási kölcsönt nyújt a jelen szerződésben foglaltak szerint, amely feltételek a következők: A kölcsön futamideje:.hónap A törlesztőrészletek száma:... A törlesztés gyakorisága: havi részletekben A törlesztés kezdete: 20. év hó 15-én kezdődik, és minden hónap 15-én annuitásos - esedékes. Az első havi részlet összege:.ft, felek megállapodása szerint a további hónapokban a törlesztő részletek összege kizárólag a felek között létrejött szerződésben meghatározott szerződési feltételek betartása mellett változhat. Az utolsó törlesztő részlet: 20. év.. hó 15-én esedékes. (Amennyiben a törlesztési esedékesség munkaszüneti nap, vagy pihenőnap, úgy az azt követő első banki munkanap.) A havi törlesztő részlete magában foglalja a tőketörlesztést, ügyleti kamat törlesztését, HFB díját is amennyiben a hitelező HFB előírta. Az adós a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazza a Bankunkat, hogy a jelen fogyasztási kölcsönnel kapcsolatos járulékos költségek (kamat, késedelmi kamat, költség, díj) leemelje az Adós...- számú fizetési számlájáról. Adós(ok) által fizetendő teljes összeg a szerződéskötéskor fennálló feltételeket ( különösen a kamat, díj, költség összegét ) változatlannak feltételezve - szerződésszerű teljesítés esetén: Ft, azaz..forint. A törlesztési táblázat, mely feltünteti - a kamat, díj, költség összegét változatlannak feltételezve a törlesztőrészletek összegszerűségét, jelen szerződés sz. mellékletét képezi. A kölcsönszerződés megkötésében hitelközvetítő nem vett részt. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 2

3 Felek rögzítik, hogy Bank a kölcsönt a Hpt (2) bekezdése alapján a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtja. Adós(ok) teljes felelősségük tudatában kijelentik, hogy a kölcsönt az alábbi felszerelési tárgy, tartós fogyasztási cikk megvásárlásához vagy szolgáltatás igénybevételéhez használják fel:.. Bank jogosult a kölcsön felhasználását ellenőrizni és céltól eltérő felhasználás esetén a kölcsönszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A kölcsönt az alábbi, Adós(ok) által megfizetendő költségek terhelik: 1.a) Szerződéskötési díj: Mértékét a mindenkori hirdetmény tartalmazza, jelen kölcsönszerződés aláírásakor: a kölcsönösszeg 0,6%-a minimum Ft*, a kölcsönösszeg 0,50% minimum Ft.* Jelen kölcsön tekintetében a szerződéskötési díj Ft, azaz..forint. Megfizetése a kölcsönszerződés aláírásakor esedékes. 1.b) Folyósítási jutalék Mértékét a hirdetmény tartalmazza, jelen szerződés aláírásakor: a kölcsönösszeg 1%-a. Jelen kölcsön tekintetében a folyósítási jutalék.ft, azaz.forint. Megfizetése a kölcsön folyósításával egyidejűleg, egy összegben történik. 1.c) KHR lekérdezés díja kötelezettenként Mértékét a hirdetmény tartalmazza, jelen szerződés aláírásakor Ft, azaz Egyezer forint/fő Jelen kölcsön tekintetében a KHR lekérdezés díja.ft, azaz forint. Megfizetése a hitelkérelem benyújtásakor egy összegben történik. Egyedi kérelem alapján a szerződéskötési díj, folyósítási díj és a KHR lekérdezés díjának megfizetése történhet a folyósítandó összegből is. 1.d) Kölcsönfedezeti életbiztosítás díja SIGNAL kölcsönfedezeti életbiztosítás: A díj nagysága valamennyi Adós(ok) részére a fennálló tőketartozás 1,2 ezreléke/hó, minimum 150 Ft/hó. Jelen szerződés szerint:.. Ft, azaz forint a folyósítással egy időben, továbbiakban havonta a mindenkori tőketartozás 1,2 ezreléke, minimum 150 Ft/hó a törlesztéssel együtt. *A nem megfelelő törlendő A kölcsönfedezeti életbiztosítás díját a Számlatulajdonos(ok) a következők szerint fizetik meg. - Az első díj a hitel folyósítással egy időben esedékes, a továbbiakban a kölcsön törlesztő részletébe beépítésre kerül, megfizetése az adós fizetési számlájának megterhelésével. 1.e) Ügyleti kamat: A kölcsön kamata referencia kamathoz kötött. Referencia kamat a 3 havi BUBOR. A kölcsön folyósításának napjától annak visszafizetését megelőző napig fizetendő. A kölcsön kamata kamatperióduson belül a referenciakamatlábhoz igazodóan változó, a kamatfelár kamatperióduson belül fix, a kamat jelenlegi mértéke.% + kamatfelár, melynek jelenlegi mértéke.%, az induló kamat a szerződés aláírásának időpontjában: %. Felek megállapodnak abban, hogy Bank Adós/okat rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia kamatláb változásáról. A kölcsön futamideje kamatperiódusokból áll. A kölcsön futamidejének egyes kamatperiódusai 36 hónap időtartamúak, amelyek havi törlesztés esetén 36 egymást követő törlesztőrészlet fizetési kötelezettséget, Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 3

4 azaz esedékességet jelentenek. Ha a kölcsön futamideje nem osztható maradéktalanul 36-tal (a kamatperiódusok hónapjainak számával), úgy az utolsó kamatperiódus 36 hónapnál rövidebb. A kölcsön futamidejének kamatperiódusai alatt az ügyleti kamat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 3 havi bankközi irányadó kamatlábhoz (BUBOR) mint referencia-kamatlábhoz kötött változó kamat fix kamatfelárral, mely kamatfelár az egyes kamatperiódusok végén felülvizsgálatra kerül a jelen Szerződésben rögzített kamatfelárváltoztatási mutató alkalmazásával. A referencia kamatláb mértéke naptári negyedévente változó, a naptári negyedév első napját megelőző második banki munkanapon jegyzett, a Reuters BUBOR oldalán megjelenő 3 havi bankközi irányadó kamatláb, (BUBOR). A kamatperiódus a naptári negyedév első napján kezdődik és az utolsó napján végződik, kivéve az első és az utolsó kamatperiódust. Az első kamatperiódus a kölcsön folyósításának napjától az adott naptári negyedév utolsó napjáig tart. Ha az Ügyfél döntése alapján a futamidő úgy kerül meghosszabbításra (prolongálásra), hogy azáltal a futamidő az adott (szerződésmódosításkor folyamatban lévő) kamatperióduson túlnyúlik, úgy a kamatfelár a kamatperiódus végén felülvizsgálatra kerül, és a soron következő kamatperiódusra módosításra kerülhet. A kölcsön törlesztő részlete a referencia kamat változása esetén, kamatperiódus váltása esetén újra megállapításra kerül, melyről a Bank az Adóst (Hirdetményben, és postai úton) 8 napon belül térítésmentesen értesíti. A Hirdetmény megtalálható a Bank Fiókjaiban és a Bank honlapján: A kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. A kamatszámítás a következő képlet alapján történik: kamat = fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 Megfizetése a havi törlesztő részletekkel együtt történik. 1.f) Fizetési számlához kapcsolódó számlavezetési költség, melynek havi díját a hatályos hirdetmény tartalmazza, a szerződés aláírásakor: Ft, egyéb, a fizetési számlához kapcsolódó díjakat és költségeket a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.** **nem számlavezetett ügyfél veszi igénybe, az 1.f) pont kitöltése nem szükséges, a havi díj kihúzandó. Adós viseli továbbá a közjegyzői díjat, ha e szerződést felek közokiratba foglalják Hitelező kezdeményezésére, illetve a kölcsönhöz kapcsolódó biztosítási díjat a hatályos ÁSZF-ben foglaltak szerint, amennyiben Hitelező folyósítási feltételként előírja annak meglétét. Az adós viseli továbbá ingatlan biztosíték esetén az értékbecslés díját, a jelzálogbejegyzés illetékének díját, a Takarnet lekérdezésének díját. A fizetési számlához vagy a készpénz helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget, illetve egyéb fizetési kötelezettséget, továbbá a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, költséget- és módosításuk feltételeit, továbbá a késedelmi kamatot, egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a hatályos ÁSZF és az aktuális hirdetmény tartalmazza részletesen. A teljes hiteldíj mutató (THM) a szerződéskötés időpontjában: % azaz..százalék. A THM számításának és közzétételének részletes szabályait az erről szóló mindenkori jogszabály (jelenleg a 83/2010.(III.25.) kormányrendelet) tartalmazza. A THM azzal a feltétellel kerül megállapításra, hogy a hitelszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt a szerződés szerint kerül teljesítésre, azaz nem tartalmazza a nem szerződésszerű törlesztés, valamint Adós(ok) által kezdeményezett bármilyen szerződésmódosítás miatti díjakat, költségeket, valamint rendkívüli ügyintézés díját, melynek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A THM nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 4

5 Adós(ok) aláírásukkal igazolják, hogy jelen szerződés aláírása előtt a THM Lakossági Kölcsönügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek számítás módját, a számítás során figyelembe nem vett egyéb költségeket és azok várható összegét megismerték és elfogadták. 1.g) Nem szerződésszerű teljesítés esetén Adós(oka)t terhelik a hatályos Hirdetmény szerinti díjak és költségek: késedelmi kamat, szerződésmódosítással együtt járó prolongáció, illetve halasztás díja, követeléskezelés díja, felszólítás díja, felmondás díja, végrehajtási költségek, előtörlesztési díj, végtörlesztési díj is. Szerződésmódosítással együtt járó prolongáció, illetve halasztás díja: mértékét a Hirdetmény tartalmazza, Ft-ig fennálló hitelösszegig Ft, Ft Ft között fennálló hitelösszegig Ft. Jelen hitelügylet esetében: Ft-ig fennálló hitelösszegig Ft, Ft Ft között fennálló hitelösszegig Ft. Esedékessége: alkalmanként, a szerződésmódosítással egyidőben. Követelés kezelés díja: mértékét a Hirdetmény tartalmazza, Ft/tétel. Jelen hitelügylet esetében: Ft Esedékessége: megbízott részére történő átadáskor. Felszólítási, felmondási díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza, felszólítás díja: 800 Ft/db, felmondás díja: Ft/ügylet. Jelen hitelügylet esetén: a felszólítás díja: 800 Ft/db, felmondás díja: Ft/ügylet. Esedékességük: a felszólító levél kiküldésekor, a szerződés felmondásával egyidejűleg. Végrehajtási költségek: Fizetési meghagyásos eljárásban a díjalap 3%-a, de legalább Ft és legfeljebb Ft. Végrehajtási eljárásban a díjalap 1%-a, de legalább Ft, legfeljebb Ft (több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a végrehajtási díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre Ft díjat kell adósonként megfizetni; az így megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani) 1.h) A Bank a következő egyéb költségeket, díjakat számíthatja fel: szerződésmódósítási díj ( Pl. fedezetmódosítás esetén), zárlati díj, igazolás kiadása, illetve ügyintézési díj, bankinformáció díja, monitoring díja. Szerződésmódosítási díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza a fennálló hitelösszeg 2,00%-a, min: Ft, max: Ft. Jelen hitelügylet esetén: a fennálló hitelösszeg 2,00%-a, min: Ft, max: Ft. Esedékessége: alkalmanként, szerződésmódosítással egyidőben. Zárlati díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza: Ft/év, illetve lejáratkor. Jelen hitelügylet esetén: Ft/év, illetve lejáratkor. Esedékessége évente december 31.-én, illetve lejáratkor. Igazolás kiadása, illetve ügyintézési díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza Ft/db. Jelen hitelügylet esetén: Ft/db. Esedékessége: igazolás kiadásakor. Bankinformáció díja: mértékét a Hirdetmény tartalmazza, Ft/db. Jelen hitelügylet esetén: Ft/db. Esedékessége: a bankinformáció kiadásakor. Monitoring díj: mértékét a hirdetmény tartalmazza, Ft/alkalom. Jelen ügylet esetén: Ft/alkalom. Esedékessége: szerződéses feltételek ellenőrzését követően. A költségek és díjak mértékét, azok esedékességét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 5

6 Törlesztési késedelem esetén a Bank az igénybe vett kölcsön tőkerésze után az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke mindenkori ügyleti kamat + évi 3 % szerződés aláírásának napján.% azaz százalék késedelmi kamatot számít fel. Törlesztési késedelem esetén az első kamatnap a késedelembe esés napját követő nap, az utolsó kamatnap a teljesítést megelőző nap, naptári napokban számítva. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Adós(ok) a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkori ügyleti kamat + évi 3% késedelmi kamat megfizetésére köteles(ek). Adós(ok) tudomásul veszi(k), és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az általa/általuk megfizetett törlesztőrészlet a Ptk. 6:46 -ának megfelelően elsősorban a költségekre és díjakra, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 2. A Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. Bank jogosult a Szerződés módosítására azzal, hogy az Adós számára hátrányosan kizárólag a kölcsönszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a évi CLXII. törvény lehetővé teszi Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Bank számára a jelen pontban biztosított egyoldalú módosítási lehetőséget Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten elismeri és elfogadja. Ha Adós a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni, annak hatálybalépése időpontjától a Bank és az Adós között a módosított Szerződés rendelkezései az irányadók. A szerződés egyoldalú módosításáról - amennyiben a felek közti Szerződés vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik - annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell értesíteni az Adóst a módosítás hatálybalépését megelőzően, a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján valamint a Bank Internetes Honlapján megjelent Hirdetményben. Ha a kölcsönszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, kamatfelár, költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Banknak ezt az Adós javára érvényesíteni kell. Bank a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat legfeljebb a jelen Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A Bank által alkalmazott kamatfelárváltoztatási mutató a következő: H2F: 2. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. A január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel, b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében, c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével, de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 6

7 A mutató számítása: A mutató értéke december 31-én: 0 A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint: KT i Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 7 NA i ALL i 1 KT i az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt. NA i a fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének december 31-ét követő megemelése miatt a t 1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg. ALL i a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t 1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi. Az ügyleti kamatnak a Bank általi, Adós számára kedvezőtlen megváltoztatása esetén Adós a változás hatályba lépése előtt jogosult a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. Az ilyen felmondást az Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 (hatvan) nappal kell közölnie a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Bank részére maradéktalanul rendezze. Bank a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat legfeljebb a jelen Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A Bank a kölcsön futamidejének egyes, soron következő kamatperiódusára érvényes kamatfelár mértékét kizárólag a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, jelen szerződésben meghatározott, az adott kamatperiódus lejártát megelőző 120. (százhuszadik) naptári napra megállapított kamatfelárváltoztatási mutató mértékének figyelembevételével módosíthatja. A módosított kamatfelár alapján számított új havi törlesztőrészletet a módosítást követő hónap esedékességétől kezdődően kell megfizetni. Ha a Bank a kamatfelárváltoztatási mutató figyelembevételével megállapítható ügyleti kamatnál kedvezőbb ügyleti kamatot alkalmazott egy adott kamatperiódusban, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. A Szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján annak mértékével évente, a megelőző év december 31-i értékhez képest automatikusan módosulnak az adott év április 1. napjától. Az Adós ezt követően a módosult díjat köteles megfizetni a Bank részére. A módosult díjak összegét valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, annak tényét a Bank - legkésőbb március 1. napjáig - hirdetmény útján közli az Adóssal. Az Adósnak nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó költségek teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak a Bank által felszámított költségek (pl. postaköltség). A módosult költségek összegét valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegét, és ha ahol

8 ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, annak tényét a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal hirdetmény útján közli az Adóssal. A Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően az Adós számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. A Bank a módosulásról az Adóst az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján illetve Internetes Honlapján értesíti. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell az Ügyféllel közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. 3. A kölcsön biztosítékai: 3.1 A Készfizető kezes(ek): felsorolása( név, születési név, születési hely, idő,anyja neve, lakcím). Külön készfizető kezességi szerződésben rögzített feltételek szerint, a készfizető kezességi szerződés/ek jelen szerződés melléklete/i. 3.2 A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós(ok) egyidejűleg az SIGNAL Biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köt(nek) oly módon, hogy a biztosítási díjat, mely a mindenkori tőketartozás 1,2 ezreléke, minimum 150 Ft/hó, a hitel folyósításakor.. Ft, illetve továbbiakban havonta a mindenkori tőketartozás 1,2 ezreléke, minimum 150 Ft/hó, a havi törlesztéssel együtt fizeti(k) meg, és a biztosítás kedvezményezettjének a Bankunkat jelöli(k) meg. A Biztosítási kötvény jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Egyidejűleg az Adós(ok) kijelenti(k), hogy jelen szerződés aláírásával azt is igazolja(ák), hogy a biztosítási feltételeket átvette(ék). * Nem kívánt rész törlendő. 4. A Bank a kölcsön folyósításához a következő feltételeket szabja meg: Kölcsönszerződés aláírása adós, adóstárs és készfizető kezes vonatkozásában. Hitelfedezeti biztosítás kötése, Fennálló tartozása kifizetése a kölcsön folyósításával egyidejűleg Visszaigazolt felhatalmazó levél, valamennyi kötelezett másik banknál vezetett számlájára. 5. A Bank a kölcsön folyósításához az egyéb kikötéseket írja elő: Adós vállalja, hogy a pénzintézetünknél megnyitott folyószámlát a hitel fennállása alatt nem szünteti meg, a munkabérét erre a számlára utaltatja, a kölcsönt erről a számláról törleszti. 6. Adós(ok) minden esetben jogosult(ak) a kölcsön elő- és végtörlesztésére. Az elő- és végtörlesztés esetén Adós(ok) köteles(ek) az elő- és végtörlesztés napját három munkanappal megelőzően a Banknál írásban bejelenteni. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló, le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésére fordítani. Az előtörlesztés költségét a hirdetmény tartalmazza. Az előtörlesztés költsége nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg: a.) 0,5 %-át ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. b.) 0,1 %-át ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 8

9 Az előtörlesztés költsége nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem kerül előtörlesztési költség felszámításra ha: 12 hónap alatt egy alkalommal teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot; az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. 7. A Bank azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerződést: Az ÁSZF 16. pontjában megjelölt esetekben. A Szerződés felmondása esetén Adós/ok valamennyi - még le nem járt tartozása is - lejárttá válik, ezért a Bank a jelen hitelszerződés felmondásának napját követő naptól kezdődően a tőke után a tartozás teljes kifizetéséig a felmondás időpontjában érvényben lévő ügyleti kamat mértékének megfelelő kamatot, valamint az ügyleti kamaton felül a mindenkori ügyleti kamat + évi 3 % mértékű késedelmi kamatot számít fel, továbbá a teljes hiteldíj bármely eleme után annak kifizetéséig a mindenkori ügyleti kamat +év 3 % késedelmi kamatot érvényesít. Adósok tudomásul veszik, hogy a Szerződés felmondása esetén a Bank követelését jogi úton érvényesíti, melynek jelentős fizetési meghagyásos, esetleges peres, ill. végrehajtási költségei Adósokat fogják terhelni. Amennyiben pedig a kölcsönügyletet közokirat tanúsítja, úgy a Bank közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatának a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv vonatkozó rendelkezései szerint végrehajtási záradékkal való ellátását kérheti a közjegyzőtől, amennyiben a Bank követelésének végrehajtás útján történő érvényesítésére kényszerül. A felmondás jogkövetkezményeként a Bank követelését valamennyi jogszerűen rendelkezésre álló eszköz igénybevételével érvényesíti, ami eredményezheti Adósok tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának elvesztését is. 8. A kölcsön és járulékai erejéig Adósokat egyetemleges fizetési kötelezettség terheli. Adós/ok bármelyikét pénzfelvételre, a többi Adós nevében is jognyilatkozat tételére, illetőleg elfogadására feljogosítottnak kell tekinteni. A kölcsönnel kapcsolatos írásbeli értesítések Adósok bármelyikének joghatályosan kézbesíthetők. [ezen szakasz akkor része a szerződésnek, ha két vagy több Adós van] 9. Adósok tudomásul veszik, egyben feltétel nélkül hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a kölcsönszerződés időbeli hatálya alatt amennyiben a havonta esedékes törlesztőrészlet fizetési kötelezettségének nem tesz(nek) szerződésszerűen eleget és ezáltal 8 napot meghaladó fizetési elmaradás(uk) keletkezik, továbbá abban az esetben is, ha a Bank bármely oknál fogva él a szerződésben biztosított felmondási jogával és a fennálló tartozást egy összegben lejárttá teszi a Bank jogosult a követelés kezelésére harmadik személy részére megbízást adni. Adós(ok) hozzájárul(nak) személyi adatainak ily módon a harmadik személy részére történő átadására, illetve kezelésére. Ezen esetben a Bank köteles Adós(oka)t a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett írásban tájékoztatni és felhívni, hogy a lejárt esedékességű tartozás(aika)t fizessék meg 8, azaz nyolc napon belül a Banknak. Amennyiben erre nem vagy csak részben kerül sor, a Bank jogosult a követelés kezelését harmadik személynek átadni a Bank által kézbesítettnek tekintett fizetési felszólító levélben foglalt fizetési határidő lejártát követő 1. munkanaptól. Ezen esetben a Bank jogosult a mindenkori Hirdetmény szerinti díjat felszámítani, mely összeggel Adós(ok) hitelszámláját a kiértesítéssel egyidejűleg megterheli. Tartozásátvállalás: Adós és a Bank háromoldalú szerződésben megállapodhat egy harmadik személlyel abban, hogy az Adósnak a Bankkal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, ebben az esetben a Bank a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. Tartozáselvállalás: Ha az Adós és harmadik személy megállapodik az Adós tartozásának átvállalásáról (teljesítésátvállalás) és arról a Bankot értesítik, az Adós és a harmadik személy tekintetében egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezett harmadik személyt mindazon jogok megilletik, amelyek az Adóst a Bankkal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani az Adósnak a Bankkal szemben fennálló egyéb követelését. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 9

10 Engedményezés: A Bank jogosult adóssal szembeni követelését másra átruházni, mely jogát a Banknak Adósok jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesznek. 10. Adós(ok) a következő Banknál rendelkezik/rendelkeznek lakossági fizetési számlával: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt számú bankszámla Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt számú bankszámla.bank.. számú bankszámla Adós(ok) jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza/felhatalmazzák a Bankot arra, hogy amennyiben az esedékességkor/lejáratkor a tartozást és annak járulékait nem fizeti(k) meg, az esedékesség/lejárat napját követően a Bank Adós(ok) nála vezetett bármely fizetési számlájáról a Ptk. 6:49 valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján beszámítási jogával élve a jelen szerződés szerinti hitelösszeg járulékokkal növelt összegét beszedje. A Adós(ok) tudomásul veszik, hogy a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás egyoldalúan vissza nem vonható a felhatalmazó levél szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy jelen hitel és járulékainak teljes visszafizetéséig csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulását követően nyit(nak) újabb bankszámlát és szünteti(k) meg a már meglévő bankszámlát. Vállalja/vállalják továbbá, hogy ezen bankszámlák tekintetében a Bankot, mint felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti(k) a bankszámlát vezető Banknak, és az ezt igazoló, a Bank által befogadott jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós(ok) által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozatot a bankszámla megnyitását követő 5 munkanapon belül eljuttatja/eljuttatják a Bankhoz. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiek elmulasztása Adós(ok) részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Bank jogosult a hitelt azonnali hatállyal felmondani. 11. Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): Jelen egyedi hitelszerződés aláírásával Adós(ok) elismeri(k), - hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező KHR Tájékoztatót és ÁSZF-et a szerződés megkötését megelőzően megismerték az abban foglaltak szabályait tudomásul vette/vették. - Adós/ok jelen Egyedi Kölcsönszerződés aláírásával hozzájárul/nak a Szerződésben szereplő adatai/k/nak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő felvételéhez, továbbá ahhoz, hogy a KHR azokat megkeresése során más hitelintézettel közölje. 12. Bank az üzleti évet a január 1-től december 31-ig terjedő időszakban jelöli meg. A Bank üzleti évente postai úton közli Adóssal/Adósokkal a kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat és egyéb, az Adós(ok) által megfizetett összeget. Amennyiben az Adós(ok) 8 napon belül írásban nem emel(nek) kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a Felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik 13. Adós írásban előterjesztett külön kérelmére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díjmentesen jogosult kivonatot kapni jelen szerződés fennállása alatt. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve díjat, jutalékot és költséget elkülönítetten tartalmazza. 14. Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Adós a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jog határidőben érvényesnek akkor tekinthető, ha Adós azt a határidő lejártáig postára adja, vagy egyéb igazolható módon a hitelezőnek elküldi. Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hiteldíjat a hitelezőnek visszafizetni. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 10

11 Adós elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank által Adós/ok részére intézett írásbeli nyilatkozatokat értesítéseket Adós/ok által jelen szerződés megkötésekor hatályos adatként vagy azt követően igazolhatóan adatváltozásként - közölt levelezési címre történő postai feladásnál belföldi cím esetén a postára adást követő második, európai cím esetén a postára adást követő tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az adott értesítés az Adós/ok részére kézbesítésre került. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen, e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés fennállásának tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása estén az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése végett a mulasztó szerződő fél nem hivatkozhat. 16. A kölcsönre vonatkozó jelen egyedi kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lakossági Kölcsönügyletek Általános Szerződési Feltételei, a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának rendelkezései, a Bank mindenkor hatályos Hirdetményének rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyvnek és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a bankhitelre és bankkölcsönre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a hitelszerződés aláírására úgy kerül sor, hogy a Bank Üzletszabályzatát és az Általános Szerződési Feltételeket a szerződés aláírása előtt elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Általános Szerződési Feltételek, az Üzletszabályzat megtalálható a Bank Fiókokban, és a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. honlapján az adós/ok kérésére, az általuk megadott címre haladéktalanul megküldjük. 17. A szerződő felek a jelen szerződés alapján keletkező vitás kérdéseket közös megegyezéssel kívánják rendezni. Bank aláveti magát az MNB Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak Ft ügyleti értékig, ill. maximum Ft fogyasztói követelés erejéig. Az esetleges jogviták bírósági úton való rendezésére szerződő felek a hatásköri szabályok szerint alávetik magukat a Kaposvári Törvényszék illetve a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, akkor a Bank által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak. Adós(ok) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti/k, hogy jelen kölcsönszerződés megkötését saját nevében és saját célra teszi/k meg. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 11

12 A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag írták alá. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei: - 1. sz. melléklet: KHR tájékoztató, Nyilatkozatok (KHR) - 2. sz. melléklet: db Felhatalmazó levél - 3. sz. melléklet: Ügyfél tájékoztató hitelfedezeti életbiztosításról/biztosítotti nyilatkozat/egészségügyi nyilatkozat - 4. sz. melléklet: Törlesztési táblázat Kelt:...,... év.. hó. nap Adós aláírása Adóstárs aláírása személyi ig. száma személyi ig. száma... Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Képviseletében eljár: *Megjegyzés: Valamennyi aláíró nevét - az aláíráson túlmenően - nyomtatott betűvel is ki kell írni, és minden oldalt alá kell írni a feleknek. A Bank nevében a cégjegyzők esetében a beosztásuk is feltüntetendő. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 12

13 ZÁRADÉK Adós/ok kijelenti/k és aláírásukkal igazolják, hogy Bank a szerződéskötést megelőzően biztosította jelen szerződés tervezetének és az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek megismerését. Bank előzetesen felhívta a Bankkal Szerződő Felet arra, jelölje meg, hogy mely szerződési feltételt kíván módosítani vagy mely szerződési feltételt nem fogad el. Igazoljuk, hogy a hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettük, megkaptuk a szükséges felvilágosítást annak érdekében, hogy felmérjük, hogy a hitel igényeinknek és pénzügyi teljesítőképességünknek megfelel-e. Igazoljuk, hogy a fenti felvilágosítás kiterjedt a hitel fő jellemzőire, pénzügyi helyzetünkre gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást. Valamennyi Adós jelen záradék aláírásával elismeri és igazolja, hogy a szerződési feltételeket előzetesen tételesen megismerte, azok tartalmát megértette és azokat elfogadta. Bank képviselője felhívta a figyelmét arra, hogy a szerződési feltételek tartalmát befolyásolhatja, de ezzel a lehetőséggel nem élve az általa megismert szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja. Szerződő fél kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződésben szereplő illetékességi kikötést külön, egyedileg megtárgyalták a felek, kifejezetten hozzájárult ennek alapján ahhoz, hogy a Bank székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékessége kerüljön kikötésre. Igazoljuk, hogy az aláírt szerződés egy eredeti példányát átvettük. Kelt:...,... év.. hó. nap Adós aláírása Adóstárs aláírása Előttünk, mint tanúk előtt:... Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Képviseletében eljár: Tanú 1. Tanú 2. Név: Név: Lakcím: Lakcím: Aláírás: Aláírás: Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 13

14 TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről természetes személyek részére továbbá NYILATKOZATOK a Központi Hitelinformációs Rendszerről az ügyféladatok más referenciaszolgáltató általi átvételéhez illetve a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelésről Ügyfél neve (adós): Születési hely, idő: Anyja neve: Állandó lakcím: Személyi azonosító okmány száma, típusa: Ügyfél neve (adós társ): Születési hely, idő: Anyja neve: Állandó lakcím: Személyi azonosító okmány száma, típusa: I. Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit a Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) céljáról, a KHR-re irányadó szabályokról (a továbbítható adatok köréről, felhasználásának szabályairól) és az ügyfelei jogairól a évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) 15. (1) bekezdéseinek megfelelően. 1. A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a teljes körű hitelnyilvántartás létrehozása, a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók (jogszabályban megjelölt, adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi és egyéb intézmények) biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. A KHRben kizárólag a évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR tv.) meghatározott referenciaadatok kezelhetők, kezelő szerve a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (BISZ Zrt.). 2. A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja a természetes személyek KHR. tv. mellékletének II. fejezet 1.1 pontja szerinti azonosító adatait (azaz név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, azonosító okmány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím), illetve a rájuk vonatkozó, a KHR. tv. mellékletének II. fejezet 1.2 pont a)-d) és k) alpontja szerinti szerződési adatokat (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme) a hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően. A Bank átadja továbbá a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a) annak a természetes személynek a KHR tv. mellékletének II. fejezet pontja szerinti referenciaadatait, aki a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt; b) annak a természetes személynek a KHR tv. mellékletének II. fejezet 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki a szerződés megkötésének kezdeményezése során - valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve - hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg. c) annak a természetes személynek a KHR tv. mellékletének II. fejezet 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg. A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére havonta átadja továbbá a Szerződés alapján fennálló tőketartozás összegére és pénznemére vonatkozó adatokat. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 14

15 3. Az ügyfelek KHR-be bekerült adataihoz csak a KHR törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott referenciaadat-szolgáltatók (a Diákhitel Központ Zrt. kivételével) férhetnek hozzá, a KHR-ben kezelt adatokat csak a KHR tv.-ben meghatározott célra lehet felhasználni. A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Bank beszerzi az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e adatai KHRből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. A hozzájárulás bármikor megadható. A nyilatkozat vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Több nyilatkozat esetében a legkésőbb keletkezett az irányadó. Nem szükséges az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata a referencia adatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez I/2. pont 1)-3) alpontjaiban meghatározott esetekben. 4. Jogosult továbbá bárki korlátozás illetve költségtérítés és egyéb díj felszámítása nélkül tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át, illetve, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz. 5. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciadat-szolgáltatóktól átvett referenciaadatokat a KHR törvényben meghatározott időpontokig kezeli. 6. Az Ügyfél számára kétféle jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésre hibás vagy jogellenes adatnyilvántartás esetén: lehetőség van kifogás benyújtására, valamint keresetindításra. Keresetindítás előtt lehetőség van kifogással élni az adatoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, amelynek keretében az adatok helyesbítése, illetve törlése kérhető. A kifogás az adatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújtható be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást két munkanapon belül megküldi annak a referenciaadatszolgáltatónak, amely a kifogásolt adatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta (amennyiben ez a vállalkozás jogutód nélkül megszűnt, az ügyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki). A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő adatot a nyilvántartott Ügyfél egyidejű értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A nyilvántartott Ügyfél adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. Keresetindításra az Ügyfél elsősorban akkor jogosult, ha nem ért egyet a kifogására adott válasszal. A keresetlevelet a kifogásra adott válasz kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A nyilvántartott ügyfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nem tett eleget a törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségének, amikor az Ügyfél ügyféltudakozvánnyal, vagy kifogással fordult hozzá. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A bíróság a keresetet haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított három munkanapon belül megvizsgálja és - amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik munkanapra kitűzi a tárgyalási határnapot. A peres eljárás megindulásának tényét a KHR-ben is fel kell tüntetni. A bíróság elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. Ebben az esetben a vitatott adatot zárolni kell. A peres eljárás során a referenciaadatszolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy az adatok átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. A bíróságnak a nyilvántartott adat törlésére illetve helyesbítésére vonatkozó jogerős határozatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. 7. A Bank a KHR tv. 10. alapján a megalapozott döntés érdekében a szerződés megkötését megelőzően megismerteti a KHR-ből átvett ügyfelekre vonatkozó adatokat. Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 15

16 II. Nyilatkozatok, ADÓS: 1. Kérelem szöveges üzenetben való értesítés iránt Alulírott kérem, hogy a Bank a KHR-rel kapcsolatos értesítéseket részemre távközlési eszköz vagy elektronikus kommunikáció útján továbbított szöveges üzenetben tegye meg. Alulírott nem kérem, hogy a Bank a KHR-rel kapcsolatos értesítéseket részemre távközlési eszköz vagy elektronikus kommunikáció útján továbbított szöveges üzenetben tegye meg. 2. Nyilatkozat a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez Természetes személyeknek lehetőségük van, hogy adataikat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a referenciaadat-szolgáltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Ez a szolgáltatás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. Alulírott természetes személy kérem, hogy a KHR ben szereplő adataimat a Bankkal kötött szerződéses jogviszonyom megszűnését követően legfeljebb öt évig kezelje a KHR t mindenkor kezelő pénzügyi vállalkozás. Alulírott természetes személy kérem, hogy a KHR ben szereplő adataim a KHR t mindenkor kezelő pénzügyi vállalkozás által a szerződéses jogviszonyom megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen, és vissza nem állítható módon a KHR. tv. 9. (1) bekezdése alapján törlésre kerüljenek. Kelt, Adós aláírása III. Nyilatkozatok, ADÓS TÁRS: 1. Kérelem szöveges üzenetben való értesítés iránt Alulírott kérem, hogy a Bank a KHR-rel kapcsolatos értesítéseket részemre távközlési eszköz vagy elektronikus kommunikáció útján továbbított szöveges üzenetben tegye meg. Alulírott nem kérem, hogy a Bank a KHR-rel kapcsolatos értesítéseket részemre távközlési eszköz vagy elektronikus kommunikáció útján továbbított szöveges üzenetben tegye meg. 2. Nyilatkozat a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez Természetes személyeknek lehetőségük van, hogy adataikat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a referenciaadat-szolgáltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Ez a szolgáltatás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. Alulírott természetes személy kérem, hogy a KHR ben szereplő adataimat a Bankkal kötött szerződéses jogviszonyom megszűnését követően legfeljebb öt évig kezelje a KHR t mindenkor kezelő pénzügyi vállalkozás. Alulírott természetes személy kérem, hogy a KHR ben szereplő adataim a KHR t mindenkor kezelő pénzügyi vállalkozás által a szerződéses jogviszonyom megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen, és vissza nem állítható módon a KHR. tv. 9. (1) bekezdése alapján törlésre kerüljenek. Kelt, Adóstárs aláírása Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy jelen tájékoztatásnak részét képezi az MNB által megjelentetett mintatájékoztató. Alulírott jelen tájékoztató aláírásával kijelentem, hogy az abban foglaltakat a szerződéskötést megelőzően megismertem és tudomásul vettem, a II-III. pontok vonatkozásában az akaratomnak megfelelő nyilatkozatokat tettem, valamint az MNB által megjelentetett mintatájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem. Kérjük, hogy a szerződéskötés előtt megfelelően tájékozódjon a hitelfelvétel lehetséges kockázatairól, vegye figyelembe a kamatok, valamint devizahitelek esetén az árfolyam ingadozásának várható hatásait illetve Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 16

17 kockázatait, alaposan mérje fel fizetési képességét, különös tekintettel a szerződés futamidejére, és ennek tudatában hozza meg döntését. Amennyiben jelen banki tájékoztató valamely pontjával kapcsolatosan esetleges további kérdése merülne fel, a részletszabályokat a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvényből ismerheti meg. Kelt,, 1. Adós aláírása 2. Adóstárs aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1. Tanú 2. Név: Név: Lakcím: Lakcím: Aláírás: Aláírás: Fogyasztási hitel 3 éven túli Hatályos Oldal 17

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

F O G Y A S Z T Á S I - éven belüli - K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S. Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyelet 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

F O G Y A S Z T Á S I - éven belüli - K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S. Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyelet 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. F O G Y A S Z T Á S I - éven belüli - K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FIZETÉSISZÁMLA KÖVETELÉSEN/BANKI BETÉTEN ALAPÍTOTT ÓVADÉKKAL BIZTOSÍTOTT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FIZETÉSISZÁMLA KÖVETELÉSEN/BANKI BETÉTEN ALAPÍTOTT ÓVADÉKKAL BIZTOSÍTOTT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FIZETÉSISZÁMLA KÖVETELÉSEN/BANKI BETÉTEN ALAPÍTOTT ÓVADÉKKAL BIZTOSÍTOTT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Éven belüli lejáratú személyi kölcsön

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Éven belüli lejáratú személyi kölcsön Szerződés szám: F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Éven belüli lejáratú személyi kölcsön,amely létrejött egyrészről a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Szerződés szám: F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Éven túli lejáratú személyi kölcsön legfeljebb 3 éves. Közalkalmazotti és köztisztviselői hitel éven túli legfeljebb 3 éves. Nyugdíjas

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez H I T E L S Z E R Z Ő D É S lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez amely létrejött egyrészről a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja Fogyasztási kölcsönök F_0001-001 F_0001-002 F_0003-000 F_0004-000 Hitelkonstrukció megnevezése Személyi kölcsön éven belül Személyi kölcsön éven túl Személyi kölcsön ingatlan fedezettel Lombard hitel Fogyasztási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: H I T E L S Z E R Z Ő D É S lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez amely létrejött egyrészről a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Három éven túli Személyi kölcsönszerződés

Három éven túli Személyi kölcsönszerződés Három éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben