PÁLYÁZAT. A M á r i a r e m e t e - H i d e g k ú t i Ö k u m e n i k u s. Á l t a l á n o s I s k o l a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A M á r i a r e m e t e - H i d e g k ú t i Ö k u m e n i k u s. Á l t a l á n o s I s k o l a"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A M á r i a r e m e t e - H i d e g k ú t i Ö k u m e n i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a I n t é z m é n y v e z e t ő i b e o s z t á s á r a

2 TARTALOM 1. Bevezető gondolat Személyi adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. Szakmai önéletrajz Iskolaműködés-helyzetelemzés Intézményi célok és normák Intézményi tervezés, döntés, értékelés Társas stabilitás Helyi pedagógiai hatásrendszer tervezése, működtetése Oktatási eredményesség Szülői támogatás A működés feltételrendszere SWOT analízis PEST analízis Az Ökumenikus Iskola jövőképe Fejlesztési elképzelések Kiemelt fejlesztési területek Pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése Érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztése Felzárkóztatás, tehetséggondozás és integráció Kompetenciafejlesztés helyi rendszere Szolidaritás és karitativitás fejlesztése A pedagógia hatásrendszer folyamatos megújítást igénylő területei Értékközvetítő hatásegyüttes A nevelési hatásrendszer meghatározó eleme a pedagógus Elkötelezett iskolavezetés Széles iskolai tevékenységrepertoár Kapcsolatok rendszere Sajátos tanulói helyzetek kezelése Vezetési, pedagógiai nézeteim Mellékletek - 2 -

3 1. Bevezető gondolat Az iskola mindenkor egy közösség ügye, közügy. Ez a tény fokozottan érvényes a 25. tanévét élő Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolára, amely rendszerváltáskori létrejöttét a polgári érdekérvényesítés, a valós és jól képviselt érdekeket szervezeti formában kielégíteni képes fenntartó példaértékű együttműködéseként jött létre. Az iskola egyszerre szervezet és közösség. Mint szervezetnek az iskolának alaptevékenysége a többrétegű pedagógiai hatásrendszer működtetése, melynek célja a gyermeket fejlődésének, tökéletesedésének biztosítása. Ugyanakkor az iskola közösség is, mindazon személyek állandó alakulásban levő egysége, integrációja, akik részei a működésnek, így a neveltek, a nevelők, a családok és maga a társadalom. A folyton változó társadalmi - gazdasági környezet generálta kihívásokra azok az iskolák tudnak érdemben és kellő időben reagálni, akik az emberiség örök erkölcsi, egyetemes és nemzeti kulturális értékeinek megtartása mellett az iskolakörnyezet meghatározó szereplőinek érdekeit figyelembe véve alakítják pedagógiai hatásrendszerüket. Az ilyen iskolában az egyenrangú felek érdekeik összehangolásában érdekeltek, amely alapjául szolgálnak az előre és konszenzussal meghatározott nevelési céloknak, és az azt biztosító folyamatos pedagógiai hatásoknak. Az iskola vezetőjének általam is vallott feladata, hogy ebben a folyamatban az iskolakörnyezet mértékadó szereplőinek megelégedésére szolgáló folyamatokat, hatásegyüttest összehangolja, annak dinamikus egységét biztosítsa. Miként az előző években, úgy az elkövetkező időszakban is ilyen attitűddel kívánom végezni iskolavezetői tevékenységemet

4 3. Szakmai önéletrajz A főiskolai diploma megszerzése után a Kőfaragó Vállalat süttői telepén helyezkedtem el műszaki beosztásban. Rövid ottlétem alatt az oda kihelyezett szakképző iskolában, mint óraadó, fizikát tanítottam novemberében lehetőségem nyílt az esztergomi szakmunkásképző iskolában tanár beosztásban munkát vállalni. Műszaki tantárgyakat tanítottam. Öt esztendeig dolgoztam ebben a jó légkörű iskolában, ahol nemcsak én tanítottam diákjaimat, hanem én is tanultam vezetőimtől, kollégáimtól es tanévben Budapesten, a Bánki Donát Szakmunkásképző és Szakközépiskolában tanítottam autószerelő tanulókat matematika és mechanika tantárgyak keretében. Ekkor bekapcsolódtam az intézetben folyó felnőttképzésbe is novemberében, mint óraadó pedagógus kerültem kapcsolatba a VII. kerületi Dolgozók Általános Iskolájával, majd a következő tanévben az iskola igazgatóhelyettese lettem es tanévre az iskola fenntartója megbízott az igazgatói feladatok ellátásával, majd a következő tanévtől a pályázatot megnyervén öt esztendőre kaptam megbízást a vezetésre. Ebben az időszakban vezényeltem le az oktatási törvény változásának megfelelően az iskola profilmódosítását és átszervezését, melyet tükrözve az intézmény neve Erzsébetvárosi Ifjúsági Tagozatú Általános Iskolává lett ben pályázat útján a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatói megbízását nyertem el. Az akkor öt éve alapított a magyar oktatási rendszerben sajátos iskola vezetői időszakom alatt költözött új épületbe és érte el kapacitásának teljességét. Ez magával hozta a komplett szervezeti struktúra felépítését és működésének kialakítását. Az iskola kiegyensúlyozott és megbízható nevelési eredményességével széles körben elismert, jó iskola rangját vívta ki. Az - 4 -

5 épületben az eredetileg tervezett 16 osztály helyett már 20 tanulócsoport került elhelyezésre, annak minden hozadékával együtt. A lehetőségek függvényében illetve keretein belül az iskola és tanárai rendszeresen helyet és módot biztosítanak a tanító- és tanárképzésben részt vevő hallgatók különböző tanítási gyakorlatainak a hospitálástól a vizsgatanításig. Az Ökumenikus Iskola Pesthidegkút kulturális és közösségi életének is karakteres szereplőjévé vált, elsődlegesen kortárs alkotók képzőművészeti kiállításai okán. Az elmúlt évtizedben módomban állt kellő hangsúlyt helyeznem szakmai kvalitásaim fejlesztésére. Szakmai elismerések: Waigand József-díj (2000) az iskola ökumenikus szellemiségének kialakításában végzett tevékenységért, Polgármesteri dicséret (2002) eredményes iskolavezetői tevékenységért, Klebelsberg Kuno-díj (2004) eredményes iskolavezetői és kulturális tevékenységért, Polgármesteri dicséret (2010) eredményes iskolavezetői tevékenységért, Magyar Arany Érdemkereszt (2012) pedagógusi és iskolavezetői tevékenységért. 4. Iskolaműködés-helyzetelemzés Az iskola jelenlegi és közelmúltbeli működésének áttekintését a főbb erőterek és releváns folyamatok vizsgálatát egy általában jónak és az iskolaműködés egészének lényeges elemeit átfogó kritériumrendszer mentén fejtem ki Intézményi célok és normák - 5 -

6 A rendszerváltás lelkes és perspektivikus időszakában, a 25 évvel ezelőtt alapított Ökumenikus Iskola akkor megfogalmazott céljai, az iskolai neveléssel kapcsolatos célkitűzései időtállónak bizonyultak. Az elvi alapvetések a mára többször átdolgozott Pedagógiai programban mindvégig lényegében változatlanul jelen vannak, és az akkor deklarált alapelvek ma is zsinórmértékül szolgálnak a napi pedagógiai hatásrendszerben. Az iskolai nevelés bázisa az európai ökumenikus keresztény erkölcsi rend, a maga értékközpontúságával, az értékek felismerésével, elfogadásával és megvalósításukra törekvés belső igényével. Mindezt természetesen a nevelési környezet hármas hatásrendszerének tudatában, a szülői ház, az iskola és a társadalmi környezet együtthatásában, a család nevelési környezetével maximálisan együttműködve, optimális esetben egymást szinergikusan segítve kívánja-tudja megvalósítani. Az előző tanévben végzett Partneri igény és elégedettség mérésünk jelzi, hogy az iskolával szembeni morális biztonsági elvárások teret nyertek az oktató-nevelő munkával szemben támasztott elvárásokhoz viszonyítva. Ennek tendencia jellegét mutatja az előző két azonos témakörű mérésünk adataival történő összevetés. (1. sz. melléklet) Az iskolahasználó környezet magas elvárás szintet fogalmaz meg az iskola oktatási, képzési tevékenységével kapcsolatban is. Olyan megalapozott, korszerű és teljesítményképes ismeretrendszer, készség- és képesség repertoár kialakítása a cél, amely biztosítja a tanulók túlnyomó többségének a gimnáziumban, köztük jelentős hányaduk felekezeti gimnáziumban történő továbbtanulását. A képzési cél megalapozottságát a felmérések adatain túl igazolják a szülői környezet szociológiai adatai a szülők %-a szellemi foglalkozású, míg a célok megvalósíthatóságát pedig mutatják a végzett évfolyamok beiskolázási adatai. 4.2 Intézményi tervezés, döntés, értékelés Az Ökumenikus Iskola egyszerre intézmény és közösség. Intézményként a tanulók személyiségének fejlesztését, tökéletesedését szolgáló szervezet, míg közösségként mindazon személyeket foglalja magában, akik az iskolai nevelés folyamatában - 6 -

7 nevelőként és neveltként, a kölcsönhatás részeseként, résztvevőjeként jelennek meg. Az iskolai szervezeten belül a legfontosabb kölcsönhatások a pedagógusközösség, és a tanulóközösség interakcióiban öltenek testet, valamint a pedagógusközösségen belüli interakciókban jelennek meg, amelyre döntő hatással van a vezetés közösségfejlesztő hatása, illetőleg amely karakteresen határozza meg a tantestület légkörét. Ebben a működésfolyamatban az eljárások közös tervezésének, a tényleges működést meghatározó közösen hozott döntéseknek és az elvégzett munka közös és sokoldalú értékelésének kitüntetett szerepe van. Az Ökumenikus Iskolában a pedagógiai munka közös tervezése, a közösségi döntéshozatal élő gyakorlata a tantestületnek. A deklarált szándékok és vezetési attitűd mellett mindezen tevékenységek részére intézményesített környezet áll rendelkezésre. A tantestület évente két alkalommal tervezett és munkarendben rögzített időben pedagógiai hatásrendszerének fejlesztésére, eredményessége növelésének céljából több napra minden pedagógus részvételével elutazik. Az őszi út közvetlen célja általában operatívabb összehangolás, míg az tavaszi együttlét célja távlatosabb, az alapelvek és a napi gyakorlat harmonizálása. Havonta tart értekezletet az Iskolatanács, melynek az iskolavezetőségen túl tagja minden munkaközösség-vezető, a minőségfejlesztő csoport vezetője és a Közalkalmazotti Tanács elnöke. E grémiumnak fontos szerepe van az operatív tervezés, összehangolás mellett a belső ellenőrzési rendszer működtetésében is. Havi rendszerességgel tart tanárfórumot a tantestület, ahol a hangsúly az aktuális és közösségszintű programok tervezésén illetve azok összehangolásán, valamint a már lezajlottak értékelésén van. Ugyancsak havonta egy alkalommal megtartott tanári kerekasztal teszi lehetővé, hogy a pedagógusok akik munkabeosztásuk miatt ritkábban tudnak találkozni tudjanak egymással megbeszélni dolgokat, illetve tudjanak beszélgetni, valamint ez az időszak biztosítja a keretet a testület akár egészét, akár csak kisebb hányadát érintő képzéseknek, egyeztetéseknek, megbeszéléseknek, valamint az oly lényeges szakmai műhelymunkáknak. A pedagógiai munka értékelésének kitüntetett alkalmai a félévi az évvégi tantestületi értekezletek. Ezekre a fórumokra mindig meghívást kapnak a szülők képviselői (Iskolaszék, Szülői Közösség), akik aktívan élnek is ezzel a lehetőséggel. Az átfogó - 7 -

8 értékelések mellett (központi felvételi eredmények) természetesen helye van csoportérintettség (osztályszintű) vagy időszak determinált értékeléseknek is. Tudatos az iskola törekvése abba az irányba, hogy az értékelés bázisába minél több, az adott területtel releváns viszonyba levő adat kerüljön be. Rendszeresek az egyes pedagógiai részfolyamatokra vagy választási motívumokra vonatkozó felméréseink (pl. egy volt osztályunk kompetencia mérési eredményeinek összevetése a középiskolai minősítéseikkel). Az objektív és külső mérések kvantitatív adatai egyre markánsabban beépülnek az értékelési gyakorlatba. Tapasztalható volt, hogy egy szervesülő országos mérés jóval hatékonyabb képzési súlypontmódosítást képes elérni, mint az oktatáspolitikai szabályozó-együttes. 4.3 Társas stabilitás Az iskola pedagógusstátuszának száma 48, melyet jelenleg 50 pedagógus tölt be ténylegesen. Ezen tantestületi létszám az oktatást közvetlenül segítő kollégákkal (6 fő) és az intézményt technikai és gazdasági területen működtető munkatársakkal együtt biztosítja az iskola tevékenységrendszerének elvárható színvonalú működtetését. Az korábban kiszervezett és külső vállalkozással ellátott portaszolgálat, takarítás színvonala javult, míg a kertgondozási tevékenység romlott. A tantestület életkori összetétele jó. A kollégák között vannak nyugdíjközeli életkoruk és még gyakornoki státuszban levők is. Ez a széles életkori szórás kedvező helyzetet eredményez, egyidejűleg van jelen az áttanított tanári élet letisztult bölcsessége a pályakezdő tanár fiatalos lendülete. Jelenlege 4 pedagógus van kisgyermekével otthon. Helyettesítésük, majd pedig a tantestületbe történő visszacsatlakozásuk, mint minden személyi változás, nagy körültekintést, empátiát és tapintatot igényel. A tantestületben a férfi tanárok aránya jóval magasabb az országos átlagnál, 20%. Ez az állapot több szempontból is kedvező, így a gyerekek előtt levő férfimodell szempontjából, illetve az egész intézményre kiható tantestületi légkörre kiható pozitív hatása miatt is

9 Az iskolán belüli szakmai autonómiát biztosító munkaközösségek élén nagy szakmai tapasztalattal és morális elköteleződéssel rendelkező pedagógusok állnak, akik az iskolavezetés szerves részét alkotják. A nevelőtestület mind létszámában, mind személyi összetételében stabilnak értékelhető, annak ellenére, hogy az elmúlt tanévben két újonnan jött kollegina integrációja nem volt sikeres. Az iskolában is érzékelhető a stabil munkahely felértékelődése, ugyanakkor még mindig tapasztalható az Ökumenikus Iskolában tanítás szakmai presztízsének magas volta. Az iskola pedagógusainak személyes komfortérzete és az intézménynek, mint szervezetnek a működési igényei közötti egyensúly fenntartása a tartósan eredményes és sikeres iskolaműködés egyik pillére. A megkerülhetetlenül mégis jelentkező feszültségek eseti és egyedi megoldása kellő időben kezdeményezett és érdemi kommunikációval és az elengedhetetlen kompromisszum készséggel rendszerint megoldáshoz vezet. A pedagógusok továbbképzési rendszere szerves alkotóeleme az iskolai innovációs folyamatoknak. Sajnos az utóbbi években a továbbképzések finanszírozása átalakult, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a KLIK által ingyenesen felkínáltakra szűkült. Az ilyen formában ajánlott képzések viszont gyakran nem esnek egybe a tanár és az iskola által is kívánttal. Az elmúlt két évben a 30 órát meghaladó képzéseket gyakorlatilag mindenki maga finanszírozta. Az értelmiségi lét és a pedagógus hivatás teljes megéléséhez nagy segítség a szakmai orientációjú utazások, ahol mód van bepillantani más népek iskoláztatási világába és a nemzeti kultúrájába. Az elmúlt 4 tanévben 19 tanár és 25 tanuló járt külföldön EU pályázati támogatással, míg testvérvárosi kapcsolat keretében 4 tanár vezetésével 34 diák volt Németországban Helyi pedagógiai hatásrendszer tervezése, működtetése Minden iskola működését alapvetően határozza meg a nevelés alapjául szolgáló értékrend és a helyi pedagógiai sajátosságok együttese

10 Az Ökumenikus Iskola megalapításától fogva nevelésközpontú iskolaként határozza meg önmagát, vagyis nem csupán elsajátítandó ismereteket kíván nyújtani tanulóinak, hanem interiorizált személyiségfejlesztés a szándéka. Az iskola feladatának tekinti, hogy segítse a rábízott gyermekek betagozódását a környezetük világába, hogy ott tartósan és megalapozottan jól érezhessék magukat. Nevelési rendszerünk célja, hogy a diákjaink felnőve legyenek: - Meggyőződésükben erősek, harmonikusan fejlett személyiségűek és kiérlelt, biztos erkölcsi értékrendűek. - Szociálisan normakövetők, ahol természetes állapot az értékteremtés és értékóvás magatartás, a segítőképesség és karitativitás, ahol a tolerancia alapattitűd, és ahol a fegyelmezettség, a rend lehetővé teszi az együttműködést. - Szociálisan életképesek, akik képesek tanulni, dolgozni, önmaguk fejlődésének a magatartási és tevékenységi formáit szervezni, akik képesek önmaguk és környezetük esztétikumára energiát fordítani, és akik képesek az egészséges életmód magatartásformái életük szerves részeként kezelni. - Kulturáltak, ahol a kultúra nem szűkül le a műveltségre, hanem magába foglalja a sokirányú szellemi és testi képességet, amelyek kibontakoztatják az embert, és ami az erkölccsel együtt alapozva meg a gondolkodásmódot, a döntéseket és a cselekedetet is. Az iskola nevelési rendszerében sajátos szint képviselnek, s ezért kitüntetett figyelmet kapnak az alábbi pedagógiai hatásterületek: - bibliaismeret etika, - idegen nyelv, - szabadidő tevékenység kultúra, - érzelmi nevelés, EQ fejlesztés. A bibliaismert etika iskolánk legkarakteresebb sajátossága, amely egy összetett tevékenység- és hatásrendszert ölel át. Ennek egy része, de a legmarkánsabb része az órarendi diszciplináris képzés a maga ismeretközpontúságával, a három történelmi keresztény-keresztyén egyház által vallott közös alapra, a Bibliára épülő érték- és erkölcsi rendszer megismertetésével. De ugyanúgy e rendszer szerves eleme a reggeli

11 áhítat vagy a közös liturgikus részvétel is. A köznevelési törvény hitoktatásra vonatkozó szabályozásával teljes szinkronitást mutat az iskolára jellemző két évtizedes gyakorlat. Az idegen nyelv oktatása, mivel a kialakítandó alapkészségek egyike, kiemelt fontosságú az oktatási rendszerben. Bár a nyelvi képzés csak a negyedik évfolyamban kezdődik, kellő teret s időt hagyva más képességalapozási, fejlesztési területeknek (írás, olvasás, számolás), a tapasztalatok szerint az intenzív oktatás miatt kellő hatékonyságú és eredményességű. A tanulók szabadidős tevékenységét összefüggésében kezeli az iskola a tanításitanulási tevékenységgel, hiszen a személyiség harmonikus fejlődését segíti a pihenés, a játék és a művelődés helyes arányainak biztosítása, a diákok érzelmi életének fejlesztése, társas kapcsolatainak támogatása. Ezek formái a szakkörök, sportfoglalkozások, kirándulások, nyári táborok és minden egyéb szabadon, de célirányosan megválasztott elfoglaltság az általa okozott élmények révén segítik a kötelező tevékenységek okozta esetleges feszültségek és fáradtság oldását. Kiemelt személyiségformáló erőként kezeli az iskola a tárgyi és szellemi környezetet, amely képzőművészeti kiállítások, zenei és egyéb művészeti rendezvények formáiban szerves részét képezik a pedagógiai tevékenységrendszernek. Az érzelmi nevelés célja a tanulói személyiség nem kognitív területeinek intenciózus és tervezett fejlesztése. Ez a hatásrendszer nem kötődik szorosan a tanórákhoz, hanem átfogja a teljes iskolai életet. Jelen van az iskola és a család kapcsolatában, a tanár és a diák kommunikációjában, kitüntetett módon a tanulók kortársi kapcsolataiban, valamint a pedagógusok egymás közötti viszonyrendszerében is. A program továbbfejlesztése folyamatos. Az iskola a környezetéről, elsődlegesen a tanulók szüleitől érkező jelzéseket rendszerszinten gyűjti, proaktív módon rendszeres igény és elégedettségi méréseket készít, és ezek adatait értékelés után igyekszik nevelési hatásrendszerébe beépíteni Oktatási eredményesség

12 Az iskolai képzés eredményességének egyik feltétele, hogy a felépítendő tudásról világos kép alakuljon ki mind a tudásközvetítő pedagógusokban, mind pedig a tanulás eredményeként a tanulókban. Az ismeretanyag feldolgozásakor, elsajátításakor a minőségi tudás ismérveire, a megértés mélységére és a teljesítményképes alkalmazhatóságra, kompetenciára helyezett a hangsúly. Az iskola képes tartósan létrehozni és fenntartani olyan tanulási környezetet, amelynek eredményeként sem az ismeretek tanulása, sem pedig a képességek fejlesztése nem válik öncélúvá és egysíkúvá. Az iskola 4-8. évfolyam tanulmányi átlageredménye rendre 4 egész feletti eredményeket mutat amely igen szép eredmény és ezen értékelés validitását visszaigazolják a már kötelező középiskolai visszajelzések is. A végzett évfolyamok tanulóinak zöme olyan gimnáziumban folytatja tanulmányait, amelyhez felvételi vizsgán keresztül vezet az út, s amely így a tanulmányi eredményesség visszacsatolását is jelenti. Az ezévi központi felvételi eredményeink átlaga 16%-kal haladta meg az országos átlagot. Az egész nevelési hatásrendszerünk egyik legmarkánsabb jelzőjének tartom, hogy továbbtanulóink (2014) 70 % egyházi gimnáziumban tanult tovább. (2. sz. melléklet) Az iskola hangsúlyt helyez arra, hogy minél több tanuló vegyen részt tanulmányi versenyen. A versenyeken elért eredmények mellett fontosabbnak tartjuk, hogy a tanuló ki tudja próbálni a megszokott iskolai környezettől lényegesen eltérő helyzetben is éles versenyhelyzetben a tudását, a teljesítőképességét. Az országos és a kerületi bázisú mérések hiteles és érvényes adatokat szolgáltatnak az iskola képzési eredményességéről. Az országos kompetenciamérés eredményei a normatív teljesítményi adatok mellett biztosítják, hogy az iskola eredményei összevethetők legyenek hasonló típusú iskolák és hasonló települési környezetben működő iskolák adataival. Ugyancsak kiolvasható a központi feldolgozásból, hogy az iskola elért eredménye miként viszonyul a tőle elvárhatóhoz, amelyet az iskolakörnyezeti tényezők figyelembe vételével határoznak meg, s amely így az iskola úgynevezett hozzáadott érték mutatója. A tantestület méltán lehet büszke az elért eredményekre! (2.sz. melléklet)

13 4.7. Szülői támogatás Az iskola 25 évvel ezelőtti alapításának a körülményei máig hatóan befolyásolják egyértelműen pozitív irányba az iskola és környezetének kapcsolatát. Ez a viszonyrendszer, a napjaink alapfokú iskoláira jellemzőnél aktívabb, érdekeit hatékonyan érvényesíteni akaró és tudó, az intézmény jó működéséhez nemcsak aktuálisan, hanem távlatosan is kötődő szülői közösséget hozott létre és tart fenn ma is. A szülők iskolához való szorosabb kötődése formális és egyéb informális, ad hoc jellegű közösségek keretein belül, illetve a részemről mindenképp szándékolt nyitottságomon révén a személyes és közvetlen kapcsolatokon keresztül valósul meg. A szülői közösségeken belül különleges és kitüntetett szerepet tölt be az Iskolaszék Egyesület. Tagjai között számosan már gyermekük révén közvetlenül nem kapcsolódnak az iskolához, ám mégis továbbra is olykor meghatározó bölcsességgel munkálkodnak az intézmény jó működése érdekében. Az Egyesület az iskola sajátos ökumenikus jellege miatt morálpedagógiai kérdésekben kvázi tanítóhivatali funkciót is betölt, ami nagy segítség a folyamatokban közvetlenül résztvevők és alakítók számára. Az Egyesület, ha szükséges, az iskola és egyes szülők vagy szülői körök között fellépő konfliktusok megoldásában is hathatósan tud részt venni, elsődlegesen mediációs eljárásaival. A Széphalom Alapítványán keresztül jelentős támogatást nyújt a pedagógusok továbbképzéséhez, az őszi és tavaszi iskolán kívüli többnapos képzéseinket teljes egészében finanszírozza. A Szülői Közösség az osztályok szülői csoportjainak képviseleti formája. Tanévenként legalább három alkalommal tart üléseket, amelyek mindegyikén részt veszek én is, illetve az éppen megtárgyalt pedagógia terület iskolai felelőse. Az évek alatt így kialakult munkaforma jelentős módon támogatja, erősíti a szülők és az iskola közösségszintű információáramlásának az eredményességét. A Szülői Közösség vezetője részt vesz mindig a tanévnyitó és záró-értékelő tantestületi értekezleteken ben alakult az Önkéntes Támogatói Kör (ÖTK), melyet az alapítók és a tevékenységébe bekapcsolódók azzal a céllal működtetnek, hogy a hagyományőrzés és a közösségépítés mellett kiemelten támogassák az iskola nevelési és képzési

14 infrastruktúráját, az iskolával egyeztetett fejlesztési célok megvalósításához szükséges anyagi bázis illetve pályázati önrész megteremtésével. Támogatásukkal került új korszerű burkolat a sportpályára, újult meg az épület informatikai hálózata, valamint az általuk biztosított laptopokra építve került bevezetésre az elektromos naplórendszer. A két éve alakult Intézményi Tanács még keresi helyét az iskola belső világában. Az iskola szülői közösségei megítélésem szerint jól reprezentáltak, az iskola pedagógiai tevékenységét jelentős módon segítik, létük és hatásuk érték az intézmény pedagógiai hatásrendszerében

15 4.8 A működés feltételrendszere Az infrastrukturális feltételekre döntő hatással bír az épületben elhelyezett plusz négy osztály. Ez tanulólétszámban 410-ről 530-ra emelkedést jelent ugyanazon kapacitású kiszolgáló helyiségekkel és terekkel. A plusz tanulócsoportok elhelyezése az összes nyelvi szaktanterem megszűnését, a tanműhely alagsorba költözését, a tankonyha területének megfeleződését hozta. Az ebédlőben a zsúfoltság a tolerálhatóság határára került, a tornatermi kapacitás 10 órával alacsonyabb csak a mindennapos testnevelési órák kötelező igényéhez viszonyítva. A feltételek ilyen arányú romlása ellenére a nevelési hatásrendszer még az épp elvárhatósági szinten volt tartható a pedagógusok leleményességének, magasabb tehervállalásuknak köszönhetően. Ugyanakkor az is látható, hogy e téren már nincs érdemi tartalék, a zsúfoltság növekedése már a pedagógiai eredményesség romlásában is jelentkezni fog nagy valószínűséggel. A még éppen konszolidált helyzethez jelentős mértékben hozzájárul az iskolahasználók értékóvó attitűdje is, ami ebben a szélsőségesen individualizálódó világunkban mindenképp megőrzendő értéket képvisel. Ezt a helyzetet az iskolát működtető Önkormányzat is érzékeli és ígéretet tett a helyzet iskolabővítéssel történő javítására, a korábbi optimális infrastrukturális környeztet visszaállítására, amelynek előkészítő lépései már folyamatban is vannak. Az iskola felszereltsége, berendezései, a pedagógiai folyamatot és hatásrendszert segítő eszközökkel való ellátottsága elfogadható színvonalúnak ítélhető. Az oktatástechnológia eszköztárának szinte minden berendezése, eszköze megtalálható az iskolában, ugyanakkor az eszközök számának, azok általános használatát célul tűzve, növelése szükséges. Ezzel párhuzamosan továbbra is képzésszervező elv, hogy a pedagógiai hatásrendszer személyközpontúságát nem válthatja fel az eszközközpontúság. Az iskola műszaki és oktatástechnológiai helyzetének javítása, egyes feladatok megvalósítása érdekében az iskola a lehetőségeket felkutatva és kihasználva külső pályázati illetve egyéb forrásokat von be. Ilyen keretek közt újult meg az iskolai hangosítási rendszer, került új burkolat a sportpályára és épült újjá az informatikai hálózati hardver-együttes. Ugyanakkor az is látható, hogy csak külső források hosszútávon nem elégségesek a korszerű oktatási infrastruktúra jó szinten tartásához

16 4.9 SWOT analízis /strength (erősség), weakness (gyengeség), opportunity (lehetőség) és threat (veszély)/ A SWOT analízissel behatárolhatók azok a területek és folyamatok, amelyek kritikusak az elégedettség megteremtése vagy fenntartása szempontjából. Erősségek: - tantestületi stabilitás - képzett és elkötelezett tanárok - iskolahasználók azonos értékrendje - gazdag és élő kapcsolatrendszer - együttműködési készség - ingergazdag és jó motivációs környezet - védett környezet (inkubátor) - átlag feletti férfitanár arány Gyengeségek: - iskolai túlzsúfoltság - magas osztálylétszámok - szaktantermek hiánya - gyenge oktatási infrastruktúra - tehetséggondozási program hiánya - környezeti rend folyamatos fenntartása - pedagógus továbbképzési igények és lehetőségek közötti aszinkronitás

17 Lehetőségek: - PR javítása - pályázatok, támogatók bevonása a fejlesztésbe, működésbe - humánerőforrás belső képzése - IKT alkalmazási területeinek bővítése - önkéntes pedagógusmunka bővítése, szülők bevonása - iskolabővítés (8x3 osztály) Veszélyek: - szolgáltatási igény növekedése, nevelési felelősség áthárítása - távlati és pillanatnyi érdekek közötti hangsúlyeltolódás teljesítménycentrikus elvárások - állandósuló iskolaszintű zsúfoltság és magas osztálylétszámok - szűkülő anyagi források, amortizálódó infrastruktúra - pedagógusok kiégése, perspektívátlansága 4.10 PEST analízis politics (politika, helyi oktatásirányítás), economy (gazdaság), society (társadalom), technology (technológia) A PEST analízis a lehetőségek és a veszélyek, a külső tényezők árnyaltabb megközelítését segíti elő. A SWOT vizsgálat lehetőségek csoportjának PEST analízise: Helyi oktatáspolitikai lehetőségek: - iskolabővítés támogatása; - ÖKU óvoda kapacitásának felfutása (3 kilépő csoport). Helyi társadalompolitikai lehetőségek:

18 - PR támogatása, elvi és gyakorlati; - pályázati támogatás, információ és lebonyolítás; - IKT fejlődési igény és támogatás, infrastruktúra és képzés; - önkéntesség jelenléte. Országos és helyi technológiai lehetőségek: - pályázati célok és helyi fejlesztési igények összeesése (IKT). Országos oktatáspolitikai lehetőségek: - morális képzés országos prioritása; - önkéntesség feltételrendszerének támogatása. A SWOT vizsgálat veszélyek csoportjának PEST analízise: Helyi oktatáspolitikai veszély: - ha belátható időn belül nincs iskolai kapacitásbővítés, az iskolai eredmények romlásában is jelentkezni fog. Helyi és országos gazdasági jellegű veszélyek: - a már elért oktatási eredmények szinten tartása is forrásnövekedést igényel, ami évek óta nem tapasztalható, s a rendszer belső tartaléka és lendülete hamarosan elvész enélkül. Helyi társadalom felől jelentkező veszélyek: - érdemi veszélyállapot nem mutatkozik, az iskola ethosz és eljárásrepertoár hatékony PR-ral tartósan biztosítja és érdekazonos szereplők egymásra találását. Helyi szintű technikai technológiai jellegű veszélyek: - az épület és oktatástechnológiai eszközök túlzsúfoltság miatti amortizációjának veszélye valós és égetően aktuális, ugyanakkor látszik a megoldásra való törekvés, ami működtetői és kormányszintű forrásokkal

19 kívánja a veszélyhelyzetet megszüntetni, az elvárt állapotot és feltételrendszert visszaállítani. 5. Az Ökumenikus Iskola jövőképe Az iskola jövőképe kiemelten segít a szervezet működésének összehangolásában, útmutatást ad a stratégiai és a napi döntések meghozatalakor, valamint az iskolaszereplőket együttműködésre készteti. Küldetés Az iskola nevelési eszményének és pedagógiai hatásrendszerének kialakításakor a kereszténység 2000 éves értékei az irányadóak, ahol kitüntetett módon jelenik meg a sokszínű valóságunkban többlet értékeket hordozó ökumenikus világlátás. Az iskola minden munkatársa felelősségét érezve elkötelezett az ifjúság értékelvű nevelése irányában. Értékrend Az iskola értékrendje a kétezer éves európai kereszténység morális és kulturális bázisán áll, s amely az érintettek környezetében köztámogatott és transzparens. Értékeink: - individuális és közösségi értékek párhuzamossága és szinkronitása, - tradicionális erények céltételezése (közjó, bizalom, áldozatvállalás, szolgálat, stb.), - hazaszeret, - permanens kultúrafejlesztés, - pedagógusok szakmaisága, eredményorientáltsága, együttműködési készsége, - tanári hitelesség és kompetencia, - szervezeti és egyéni innováció és kreativitás, - kitüntetett kapcsolat a szülőkkel

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben