Várjuk véleményét, javaslatait

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várjuk véleményét, javaslatait"

Átírás

1 XIII. évfolyam 9. szám szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba kialakult véleméye kifejtésére, javaslatai megfogalmazására. Soka segítségükre siettek. Köszöjük! Külö örömükre szolgál az, hogy a véleméyük megfogalmazása mellett többe még cikkírásra is vállalkoztak. Velük terveik szerit a beérkezett kérdôívek értékelését követôe találkozi foguk. Nagyo számítuk azoba az Ö véleméyére is! Hisze mit elôzô számukba is kifejtettük: csak az Ö közremûködésével azaz véleméye, javaslatai ismeretébe; etá írásaival tuduk jó és haszos újságot, valódi szomszédsági lapot készítei. Kérjük, szíveskedjék kitöltei e számukba utolsó alkalommal megtalálható kérdôívüket, és azt a Nap Klubba szíveskedjék leadi. Köszöettel: Szerkesztôbizottság MÉG VAN IDÔ PÁLYÁZATÍRÁSRA Tekitettel az iskolai szüidôre és a yári sza-badságokra meghosszabbítottuk Fûvészkert jeligével meghirdetett pályázatuk beküldési határidejét. Az új idôpot: október 8-a. Midayiuk haszára vála, ha megismerheték Józsefváros legrégebbi iskolájáak, óvodájáak, házáak, vagy éppe leghíresebb szülöttjéek törtéetét. Kérjük azokat, akik birtokába vaak ezekek az ismeretekek, tegyék közkiccsé azokat! (Folytatás a 6. oldalo) ÚJABB KÖNYV SZOM- SZÉDSÁGUNKRÓL idayia keressük azokat az értelmes elfoglaltságokat, amellyekkel értéket teremtük, vagy értékek létrehozásába segédkezük. Az ömegvalósítás olya motiváló erô, amely ömagába évete 18 milliárd foritot és legalább ilye mértékû magabiztosságot jelet Magyarország számára. A közösségfejlesztés és az ökétes muka szervezése ezért felelôsségteljes feladat, legújabb, Va közük egymáshoz Ökétesség a gyakorlatba címmel megjelet módszertai kiadváyuk ehhez yújt támpotokat. (Folytatás a 2. oldalo) GRUND NYITOGATÓ VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYA- KORLATBAN 2005 Szeptemberbe az alapítváy GRUND-jába, azaz a Grud Tehetséggodozó Mûhelybe ismét elkezdôdik a muka. Új elem: foglalkozásaik októbertôl heti égy alkalomra bôvülek. (Folytatás a 3. oldalo) VEGYETEK RÉSZT TI IS! VEGYEN RÉSZT ÖN IS!..RAJTuk múlik!!! ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE szeptember 21. Helyszí: VIII. kerület, Futó utca és Práter utca sarok. (esô eseté a Nap Klub Alapítváy helyiségébe: Leoardo da Vici u. 4 6.) Mi az Állampolgári Részvétel Hete? Olya redezvéyek sorozata, amelyek harsáya, mideki által érzékelhetôe hívják fel a szûkebb és tágabb társadalmi köryezet figyelmét a részvételi demokrácia fotosságára. Várjuk mide állampolgár és józsefvárosi civil szervezet érdeklôdését, aktív közremûködését a programok szervezésébe és leboyolításába. Részletes program a és a weblapoko, illetve érdeklôdi lehet a Nap Klub Alapítváy mukatársáál, Szabó Mártáál a (1) os telefoszámo.

2 KÖZÖS DOLGAINK A JÓZSEFVÁROSI GYEREKEK, FIATALOK ÉS IDÔSEK VÉDELMÉBEN EGY KÚTRA JÁRUNK Már több lapszámukba is foglalkoztuk az Egy kútra járuk tervezetükkel, amelyet támogatásra méltóak ítélt a Foglalkoztatáspolitikai és Mukaügyi Miisztérium Humáerôforrás-fejlesztés Operatív Program Iráyító Hatósága (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területe dolgozó szakemberek képzésével elevezésû programja. Ezúttal vázlatosa bemutatjuk projektük legfotosabb elemeit. Célja: VIII. kerületi szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatást yújtó civil szervezetek és ökormáyzati itézméyek szakembereiek, ökéteseiek humáerôforrás-fejlesztése, a hátráyos helyzetû csoportok foglalkoztatási esélyeiek övelése céljából. Közvetle célcsoportja: a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, oktatási itézméyek szakemberei, ökétesei. Közvetett célcsoportja: a társadalmi és mukaerôpiaci érdekérvéyesítés szempotjából hátráyos helyzetû társadalmi csoportok, családok és egyéek. Tevékeységei: 1. A szakemberek, ökétesek továbbképzése, felkészítése. 2. A apközbei gyermekellátás civil alteratívája módszereiek, módszertaáak kimukálása. 3. Adatbázis létrehozása, fetartása, szolgáltatás yújtás megszervezése. 4. Pszichoszociális szolgáltatás. Megvalósulás helyszíe: Futó utca és Práter utca sarok. Elvárt eredméyek: 1. A személyiségfejlesztô és kommuikációs tréiget 36 fô végzi el. 2. Szükség szerit gyermekfelügyeletet biztosítuk, ez 4 fô foglalkoztatását teszi lehetôvé civil szervezet, 1 oktatási itézméy és a Rév8 Rt. között közvetle parterségi kapcsolat jö létre. 4. Kidolgozzuk a apközbei gyermekellátás civil alteratívájáak módszertaát, az útmutatót kiadjuk 1000 példáyba. 5. Adatbázist hozuk létre és fetartjuk a szolgáltatást, amelyhez 3 mukahelyet létesítük. 6. A pszichoszociális szolgáltatást 12 fô veszi igéybe. A projekt idôtartama: április március. A projekt az Európai Uió társfiaszírozásával, az Európa Terv keretébe valósul meg.. Gyôri Jolada projektvezetô Játszóház RÉSZT VESZ(EL) A RÉSZVÉTEL HETÉN? PROGRAM SZEPTEMBER Felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékérôl (kérdôívek kitöltése ökétesek, civil szervezetek) SZEPTEMBER 21., SZERDA, 14 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT a Futó utca és Práter utca sarok Rossz idô eseté: Nap Klub Alapítváy helyisége (Leoardo davici u. 4-6.) Workshop józsefvárosi civil szervezetek bemutatkozása Beszélgetés a helyi részvételi demokrácia mértékérôl kerületi képviselôk és állampolgárok közremûködésével Felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékérôl Paaszhordó Most elmodhatja véleméyét! Haszáltruha-vásár Grud-foci Rajzversey Eszem-iszom, díomdáom Kérjük, támogassa redezvéyüket egy tálca harapivalóval. (Süteméy, szedvics.) SZEPTEMBER 22., CSÜTÖRTÖK Kérdôívek feldolgozása (Közösségfejlesztôk Egyesülete) SZEPTEMBER 23., PÉNTEK 1011 Budapest, Corvi tér 8., Magyar Mûvelôdési Itézet : A Közösségi kezdeméyezéseket támogató hálózat megyei mûhelyeiek kofereciája a Magyar Mûvelôdési Itézet Stúdiójába 16.00: Szabadtéri program Megyitó: Az Állampolgári Részvétel Hete Közép-Kelet Európába Varga Máté Az állampolgári részvétel felderítô-jellegû felméréséek eredméyei Péterfi Ferec Miiszteri köszötô A Közösségi kezdeméyezéseket támogató szakmai hálózat Hallgató Éva A közösségi alapú társadalomról Vercseg Iloa Dokumetált villámbeszámolók a lezajlott ÁRH megyei programokról. Válaszadás az országos és a közösségi média kérdéseire. További programok: kiállítások, paasziroda, film, zee, látváy, étel-ital, beszélgetés. SZEPTEMBER 24., SZOMBAT (Folytatás a 1. oldalról) : Bemutatkozak a megyei mûhelyek helyi cselekvô csoportjai II : Bemutatkozak a megyei mûhelyek helyi cselekvô csoportjai III : következtetések, a találkozó zárása. A részletes program elérhetô a holapo. A kerületi eseméyekrôl tájékoztatást a (1) os telefoszámo, a Nap Klub Alapítváy mukatársaitól, ökéteseitôl kaphatak.

3 (Folytatás a 1. oldalról) RÓLUNK SZÓL Va közük egymáshoz címmel jelet meg a Nap Klub Alapítváy Nap mit ap projektjéek eredméyeit bemutató kötet. A szerzôk a program gazdago dokumetált ismertetésé túl az ökétes muka szervezéséek felelôsségérôl és a helyi közösségek fejlôdésérôl is szólak. Nap Klub Alapítváy módszertai sorozatáak elsô kötete emcsak a közösségfejlesztéssel és civil szervezetekkel foglalkozók mukájához jelet haszos támpotokat, haem a helybe élôkek is érdekes olvasmáyt yújthat. Az alapítváy elmúlt éveiek meghatározó projektjeit így a Nap mit ap programsorozat is a maguk eseméyeivel kaledáriumkét foglalják össze a szomszédság közös életéek törtééseit: a Nap Napok redezvéysorozatát, a kisközösségek bemutatkozását, a Szomszédsági Taács megalakulását és fejlôdését. Az ökétességrôl szóló kötet valójába dokumetálja azokat a legtöbbször kézzelfogható eredméyre vezetô erô-feszítéseket, amelyeket az alapítváy mukatársai, az ökétesek és az itt élôk tettek azért, hogy visszaforduljo a agyvárosi le-pusztulás és helyé új közösségi formák jöjjeek létre. Az alapítváy programjaiak ösztözésére kialakult közösségek akár szomszédi csoportok, vagy baráti társaságok segítésére, életbe tartására és fejlesztésére létrejött Közösségi Taácsadó Szolgálatot Szabó Márta ismerteti. A taulmáyból yomo követhetô a szolgálat létrehozásáak valameyi lépcsôje: az igéyek feltérképezésétôl kezdve a képzéseke át a megvalósult programokig, a felajálott segítségekig. A szolgálat jeleleg olya oprofit itézméykét mûködik, amely igyees taácsot, iformációt, felvilágosítást képes yújtai a civil szféra valameyi részvevôje így a szomszédsági társulások számára is. A Közösségi Taácsadó Szolgálat ezért egyrészt bátorítja eze ökétes és ösegítô csoportok létrejöttét, másrészt pedig segítséget yújt a Nap utcai szomszédságba élôkek ahhoz, hogy képesek legyeek megfogalmazi a felmerülô problémákat, felismerjék és hatékoya érvéyesítsék a helyi közösség érdekeit. Az igéyfelmérés ismertetésé túl Horváth Judit kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, milye iráyba változott a szomszédsághoz tartozó emberek szemlélete, kialakultak-e életképes, valódi közösségek. Megállapítja, hogy emcsak álladó csoportok létezek, ikább a folyamatos mozgás jellemzi a szomszédság tagjait és csoportjait. Eze csoportok a helybe élôk számára mideapos tapasztalatot, életük megköyítését jeleti, a közösségfejlesztés-sel foglalkozók vagy az alapítváy mukatársai számára azoba taulmáyozi való folyamatokat. A köyv eréye abba rejlik, hogy a laikus érdeklôdô számára éppolya haszos felismeréseket rejt, mit a segítséget, útmutatást keresô szakemberek. Jeei Rita VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKOR- LATBAN 2005 A köyv bemutatja a szomszédság körébe az elmúlt évbe végzett kutatás eredméyeit. Kiderül, hogy az elmúlt idôszakba megôtt az igéy az itt élô emberekbe a közösségi lét, a másik emberrel való kapcsolat irát, az emberek aktívabbak lettek és ôtt a bizalom egymás, a helyi szervezetek irát. A közösségfejlesztés eredméyességét támasztja alá az is, hogy míg korábba elsôsorba az állami, ökormáyzati itézméyektôl várták a Nap utca köryékéek lakói közös ügyeik elredezését, ma már többe számítaak a helyi fórumokra: a közös képviselôre vagy a lakóközösségre. Horváth Judit a felmérést összefoglalva arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgálat agyo sok pozitív változást tükröz viszsza: az itt élôk tevékeyebbek lettek, kötôdek lakóhelyükhöz, szívese vállalkozak közös cselekvésre. A szerzô szavait kölcsövéve: fejlôdött a helyi demokrácia. Dulai Ágosto taulmáya a kérdôíves felmérés alatt készült iterjúk elemzésével egyéi életutakat mutat fel, keresve azokat az értékeket és személyes motivációkat, amelyek legikább jellemzik a Nap utcai lakótelep és köryékéek lakóit. GRUND yitogató Szeptemberbe az alapítváy GRUND-jába is elkezdôdik a muka. Elôször a szülôket várjuk egy évkezdô beszélgetésre. A gyerekekek az elsô foglalkozást szeptember 16-á, péteke, 14 órai kezdettel tartjuk. Foglalkozásaik októbertôl heti égy alkalomra bôvülek: kedde és szerdá 16 órától 17 óra 45 percig; péteke 14 órától 16 óráig; szombato 10 órától 13 óráig kíáluk a gyerekekek változatos és tartalmas programokat. A készség- és képességfejlesztô, valamit mauális foglalkozásoko túl szereték megismerteti ôket Budapest hofoglalás kori és középkori értékeivel, kiemelkedô látváyosságaival is. Szíház- és köyvtárlátogatást is terveztük. Mide programukál figyelembe vesszük a gyerekek és a szülôk igéyeit, igyekszük miél jobba kihaszáli lehetôségeiket a gyerekek érdekébe. Kedves Gyerekek! Mi már agyo váruk titeket, kívácsiak vagyuk yári élméyeitekre, midarra, ami foglalkoztat most Titeket. Szereték, ha jól érezétek magatokat áluk, ha közös délutájaik utá jólesô fáradsággal, de sok-sok új ismeret birtokába térétek haza. Heiszma Éva Kíváuk ektek kellemes iskolakezdést: Éva éi és Maja éi

4 K Ö Z Ö S D O L G A I N K (TAN)ÉVELEJI KÉSZÜLÔDÉS SZENTENDRÉN Augusztus 25-e és 29-e között tartotta alapítváyuk az immár hagyomáyos évidításra felkészítô tréigjét a szetedrei Pap-szigete. Némiképpe azoba mégis eltértük hagyomáyaiktól, hisze emcsak a szûk mukatársi közösség vett részt eze a égy apo, haem a Soros Alapítváy támogatásáak jóvoltából az ökéeseikbôl álló Segítô hálózatuk tagjai is. Így az idé yáro csakem 30-a dolgoztuk együtt a kellemes Dua-parti köryezetbe. A égy ap csak egy kevéske piheésre adott lehetôséget, mert a reggeltôl egésze késô estig folyt a tervezgetés: mikor milye programjaik leszek, milye feladatok várak rák a közeljövôbe. (Miderrôl bôvebbe tájékozódhatak, ha folyamatosa yomo követik a Naplap írásait!) VÉLEMÉNYEK A KÖZÖS MUNKÁRÓL A felkészítô ökétesei felismervé a szomszédsági lap fotosságát kötelezettséget és felelôsséget vállaltak a Naplap tartalmáak gazdagításába. A résztvevôk közülük soka elsô alkalommal írtak lapukba arra vállalkoztak, hogy a égy ap sorá szerzett beyomásaikat, még ott, a helyszíe megfogalmazzák olvasóik számára. Nyilasié Fodor Iré Nagy kívácsisággal idultam immáro harmadszor az ige érdekesek ígérkezô szetedrei tréigre. Godolatba azzal foglalkoztam: vajo ez az alkalom is hasoló lesz-e mit az elôzô kettô? Ezúttal is embereket éritô problémákról, helyzetekrôl beszélgetük-e? Továbbá az is foglalkoztatott, hogy mi, ökétes segítôk hogya tudjuk majd szomszédságukba, köryezetükbe alkalmazi a felkészítô taultakat. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy ismét újabb társak csatlakoztak csoportukhoz, akik hihetetle segítei akarással, bölcs godolatokkal, jobbál jobb javaslatokkal rukkoltak elô. Elôtérbe az ökétesek, a háttérbe az alapítváy mukatársai. Olya fotos témák kerültek apiredre, mit a Naplap szerkesztése, projektjeik megvalósulása, újabb pályázati lehetôségek, kiscsoportjaik programjáak tervezése. Az ökétesek egyik csoportja. (Elsô sorba balról jobbra: Erdôs Judit, Dellamárió Ildikó, Fodoré Nyilasi Iré, Vass Józsefé; második sorba takarásba Lórát Istváé, mellette Suri Károlyé) Haszosa telt el a égy ap. A legfôbb eredméyek azoba azt tartom, hogy végre lehetôségük adódott arra, hogy mideki legye az alapítváyi mukatárs, vagy éppe a Segítô hálózat tagja beleszólhatott az idôszerû programok tervezésébe, elmodhatta ötleteit véleméyét. Ily módo valóba megvalósulhat a Nap Klub Alapítváy fotos célkitûzése, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel, az itt élô lakókkal együtt tegye a Nap utcai szomszédság fejlesztéséért. Szabó Márta Teljes ledületbe az alapítváy mukatársai. (Balról jobbra Szikora Zsolté, Csôke Zita, Pál Jáosé, Nagy Józsefé, Heiszma Éva, háttal Szász Aa) A Nap Klub Alapítváy mukatársaival közöse szervezett, új taévet elôkészítô tréige hallottak és taultak alapjá újabb erôt, eergiát és kedvet kaptam ahhoz úgy hiszem, társaimmal együtt, hogy még komolyabba, kitartóbba foglalkozzuk közös dolgaikkal. Mide erôkkel, tudásukkal, szeretetükkel szereték segítô kezüket yújtai a rászorulókak. Mégis úgy érzem, midez ömagába kevés a megoldáshoz. Elegedhetetleül szükséges hozzá az éritett, illetve az erre hivatott szervek, itézméyek agyobb figyelme, segítsége. Kiss Erôé Kati Köszööm a lehetôséget, hogy részt vehettem az Együttmûködô tervezés címmel szervezett megbeszélése. Örömmel tapasztaltam, hogy sokukak fotos a köryezet, a tei akarás sok jó ötlet, iformáció került szóba. Új emberek megjeleésével gazdagodtuk. Szomszédságuk lapja, a Naplap mid több szíes és érdekes cikket közöl miderrôl. Jó tudi, hogy egyre agyobb igéy va rá. Lorát Istváé Gabi Va közöm hozzá! Valójába számomra errôl szólt a Papszigete redezett továbbképzés, ahol sok, a mideapokba haszosítható ismeretet szereztem. A köryezetükbe élô emberek sok esetbe tájékozatlaok az ôket éritô fotosabb kérdésekbe. Éppe e tére lesz majd lehetôségük segítségyújtásra. Örülök, hogy a résztvevôk között lehettem.

5 Skriyár Istváé Margó A tréig sorá sok ismeretet szereztem az elhagzott témakörökbôl. Köszööm az alapítváyak a részvételi lehetôséget. Dobrosi Istváé Katika és Szabó Józsefé Katika A Gyögyvirág Nyugdíjas klub képviseletébe vettük részt a Nap Klub Alapítváy augusztus 25-e és 28-a között redezett közösségfejlesztô felkészítôjé. Nagyo sok haszos és közhaszú témáról esett szó. Külööse a résztvevôk hozzászólásai tetszettek, közöttük sok volt a haszosítható elképzelés. Közülük több megvalósítása sok-sok idôt és eergiát követel. A háromapos együttlétük kellemes köryezetbe és baráti hagulatba telt el. Vass Józsefé Erzsike Sokat taultam, már tudom mi a feladatom. Az emberek problémáiak megoldására szeretém fordítai idômet, erômet. Szappayos Tamásé Évi Végre egy hely, ahol modják, modom, s a papírra vetett godolkodás eredméye midekiek tetszik. S ha megvalósítjuk a terveket sokukak jó is lesz. Mert mide jó szádék valami változtat, épít. Úgy legye! A felvételeket Szabó Márti készítette PAPSZIGETI ALKONY Szüliapi fagyizás (középe az üepelt Szappayos Tamásé, mögötte az alkalmi felszolgálói szerepet ellátó Skriyár istváé (balra) és Lórát Istváé (jobbra), mellettük Gyôri Jolada, aki az Egy kútra járuk program bemutatását szakította meg az eseméy kedvéért. Kisoroszi Elter Rozi Örülök, hogy eljöttem a Pap-szigeti eszmecserére, ahol a jó hagulat mellett taulságos vitákat, beszélgetéseket folytattuk, amelyekek személyiségfejlesztô hatását magamo is érzem. A programok mellett a piheôidôt kocogással, torával, együttéekléssel szíesítettük. Egyéb kötelezettségeim elhalasztásával is megérte a hétvégi összejövetele való részvétel. Köszöet a szervezôkek és F. Majáak a sürgetô telefookért! Lágy szellô suha a Dua-parti fák alatt, Bátor kajakosok szelik békése a habokat, Nem fázak, élvezik a lassa dagadó vizet. A töltések meté ügyese szlalomozva haladak felfelé Sodrással szembe, a magasa vízbe álló fák között. A Dua közepé lágya himbálózva, Hatalmas farök úszik lefelé, Talá meg sem áll a Fekete-tegerig. Jó kis tutaj a vízi madarakak, Útlevél sem kell eki, s em kérdi seki, Meddig úszik, és milye célból teszi. Csokig áll a vízbe a magas drótkerítés. Mit sem törôdve a természet zordo erejével, Víga lubickolak, a V alakba úszó szíes vadkacsák. Le-lebukak, elkapva egy-egy árba fickádozó halacskát. Az esti féyek apró ékkövekkét fel-felvillaak a víztükörbe, S ezeryi csillag tüdökölve ragyogja be az eget. Hirtele hatalmas felhôket sodor fölék a szél, S az alkoyi félhomályba egyszer csak Éles villaás szakítja fel a csillagos eget. A meybolt alászáll egy hatalmas csattaással, S egy kiadós felhôszakadás formájába Elárasztja a faházas yaralótelepet. Alul-felül vízáradat, szerecsére a házak Lábako állva magasodak felfelé, Akárcsak a parkot átölelô jó öreg yárfák. Egy ideig az esô kitartóa zuhog, azutá elcsedesül, S az alkoyi félhomályba újra ezüstös féybe csillog a víztükör. Mélá bámulom e sok csodát. Itt ragadtam, miközbe odaát a kôházba társaim Zeeszóval köszötik e yárvégi augusztusi estét. Tudom, egem is várak, de oly jól esik most a csed. Kette vagyuk é és a Természet, E romatikus alkoyo a Pap-szigete. A programba egy kis sütkérezés is belefér Balogh Adrásé Gizike Számomra agy élméyt yújtott a sok értékes eszmefuttatás, tapasztalatszerzés. Elsô alkalommal em egyszerû felfogi ezt a fajta téykedést. Kis idôre va szükségem a hallottak feldolgozáshoz, és ahhoz, hogy a késôbbiekbe magam is haszos taggá válhassak. Köszööm a megelôlegezett bizalmat. Közösségi kozultációs fogadóóra Alapítváyuk szakképzett mukatársa fogadóórájá mide péteke 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítváy, Leoardo da Vici u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretéek létrehozi (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zeekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szereték továbbfejlesztei. Érdeklôdi Gyôri Joladáál lehet a es telefoszámo.

6 Kedves Ifjú Olvasók! 5. Keresd meg a hat külöbséget! Az elmúlt apokba bizoyára sokat hallottátok, hogy a szeptember az újrakezdés hóapja. Elkezdôdött az iskolába járás, a taulás. Az iskolai mukát em hayagolva egy egész éves programra hívuk beeteket. De elôtte éháy dolgot megkérdezük. Szerettek játszai? És éekeli? Vagy ép-pe kézügyességeteket próbára tei? Részt veétek-e iz-galmas törtéetek meghallgatásába, eljátszásába? Szeretétek, ha az iskolai taulás jobba mee? Nem kell mást teetek, csak gyertek el a Nap Klubba, és kérjétek felvételeteket a JÁTSZÓHÁZBA! Programjaikat péteke délutá égytôl és fél hatig, elsôsorba alsó tagozatos gyerekek részére szervezzük. Hogy addig sem uatkozzatok, oldjátok meg játékos feladváyaikat. 1. Mit jeleteek a kezdôbetûk? Haszos és jó idôtöltést kíváuk! Aki rátalált a feladváyok megoldásaira, hozza magával azokat legközelebbi játszóházi foglalkozásukra! A helyes megfejtôk között jutalmat sorsoluk ki. Ezért a eved és a potos címed is feltétleül szerepelje a megfejtése! Zitával együtt váruk mide érdeklôdô gyereket a Játszóházba. Pál Maja 2. Próbáld ki a hat szót kiraki, hogy még öt pálcát hozzáteszel a meglévôhöz: y y y 3. Törölj ki hat számot a kilec közül úgy, hogy a megmaradt számok összege 20 legye! Írd be az utolsó szót: Port kavar és sepreget, Sárgult levelet kerget, Megcibálja hajadat, Földig hajlít ágakat. Süvölt, száguld, sose fél, Hisze ô az ôszi Alapítváy Kiemelte közhaszú szervezet Iteretcímük: A Nap Klub Alapítváy számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

7 GYEREKEKNEK Kiskukta Ebbe a rovatba mide hóapba olya recepteket találsz, amelyeket kis segítséggel, vagy öállóa te is elkészíthetsz. A receptek a hóap aktualitásaihoz igazodak majd, figyelembe véve a jeles apokat, az évszakot. Így köye beszerezhetõ yersayagokból fõzhetsz majd, akár üepi lakomát. Néháy jó taács: Mielôtt mukához látál, soha e felejts el kezet mosi! Ha a tûzhelyet is haszálod kell, feltétleül kérj segítséget szüleidtôl! Ne felejts el mosogati sem, miutá befejezted a mukát! Kellemes idôtöltést, jó mukát és jóízû falatozást kíváuk! Alma pogyolába (Budás alma) Hozzávalók 4 személyre: 1 kg alma, 15 dkg liszt, 2 db tojás, 3 dl tej, 5 dl olaj, só, ôrölt fahéjjal ízesített porcukor a szóráshoz. A lisztet csomómetese elkeverjük a két tojás sárgával, csipetyi sóval és tejjel, úgy, hogy aprákét adjuk hozzá a tejet. A tojásfehérjét keméy habbá verve, óvatos mozdulatokkal keverjük a masszához. Így a szokásosál sûrûbb palacsitatésztát készítettük. Az almákat meghámozzuk, magját kiszedjük, és szeletekre vágjuk. Az almaszeleteket beleforgatjuk a masszába, és forró, bô olajba araysárgára sütjük. Szalvétá lecsepegtetjük, megszórjuk fahéjas porcukorral. Még melege fiom igazá. Jó étvágyat! Ügyeskedô Heiszma Éva Szereték mide hóapba olya kézmûves techikákat bemutati Neked, amelyekkel köye, egyszerû alapayagokból készíthetsz szép és haszos tárgyakat magadak vagy ajádékba. Az ötleteket természetese tovább is fejlesztheted, haszáld bátra a fatáziádat! Néháy jó taács: Mielôtt mukához látál, takard le az asztalt yloal vagy újságpapírral, így em csepegteted le semmivel! Óvatosa báj az eszközökkel és az ayagokkal, figyelj agyo muka közbe, ehogy megsérülj! Miutá elkészültél, e felejts el elpakoli redet raki magad utá! Jó mukát, haszos idôtöltést kíváuk! Levedulás szappagolyó Kellékek: maradék fehér szappadarabok, egy csokor levedula (virágárusokál, aluljárókba is lehet ilyekor kapi), edéy, kés, keverôkaál, sajtreszelô Elkészítése: Sajtreszelô reszeld le a maradék szappadarabokat. Ayit, amekkora szappat szeretél. Közbe vigyázz az ujjaidra, éles a reszelô! Adj a reszelékhez ayi vizet, ameyi éppe ellepi. Tedd mikrohullámú sütôbe és hevítsd éháy percig, vagy forró vízfürdôbe a tûzhelye melegítsd, míg a víz elpárolog. Vigyázz, hogy olya edéybe tedd a szappat, ami mikrohullámú sütôbe való, illetve bírja a forró vizet! A szap-papépbe morzsold bele a levedula virágait, majd keverd össze jó alaposa. Haszálj villát vagy keverôkaalat, ehogy a forró massza megégesse a kezedet. A lagyosra hûtött és kissé megdermedt szappapépbôl vizes kézzel formázz tetszés szerit agyobb vagy kisebb golyókat (de más formát is gyúrhatsz), majd levegô hagyd megszáradi. A levedula fiom illatától kellemes lesz a fürdôszoba levegôje, virága gyegéde ma-sszírozza, ápolja a bôrt. Heiszma Éva KEDVES SZOMSZÉDSÁG! KEDVES GYEREKEK! Legyeek, legyetek aktív résztvevôi most iduló pályázatukak, amelyek jeligéje FÛVÉSZKERT! Várjuk a pályázatokat a következô témába: a) Kerületük legrégebbi iskolája, (vagy) óvodája, (vagy) háza, (vagy) gyára, (vagy) utcája, (vagy) tere. b) Kerületük leghíresebb szülöttje, (vagy) lakója. A pályázó által ismertetett törtéet terjedhetett szájhagyomáy útjá, szülôk, agyszülôk elmodása alapjá, de köyvtári kiegészítést is lelkese váruk. A zsûri kívácsia várja a témával kapcsolatos szöveges, esetleg fotóval vagy rajzzal illusztrált mukákat. BEKÜLDÉSI HATÁRIDÔ: OKTÓBER 8. A legjobb pályázatok készítôi köyvjutalmat kapak. Elfogaduk egyéi, családos vagy csoportos pályázatokat. A év (egyéi, csa-ládos, csoportos ), cím, életkor feltütetésével ellátott pályázatokat Fûvészkert jeligére várjuk a Naplap szerkesztôségébe, a Nap Klub címére (1083 Budapest, Leoardo da Vici u. 4 6.) Haszos kutatást és búvárkodást! A Nap Klub Alapítváy számlaszáma: OTP VIII., Adószáma: PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS A Nap Klub Alapítváy civil szervezetek számára mide szerdá 10 és 11 óra között pályázati taácsadást kíál, amelye a szervezetek kokrét segítséget kérhetek, iformációkat kaphatak pályázatírással kapcsolatba, továbbá együttmûködô parterekre találhatak. Érdeklôdi és idôpotot egyezteti Szabó Mártáál lehet a os telefoszámo. CIVILIÁDA 2005 A magyarországi civil szervezetek éves kiállítása és szakmai programsorozata. Helyszí: Budapest, Milleáris Park, Fogadó (Budapest, II. Féy utca ) Idôpot: október 13., csütörtök (13 18 óráig) és 14, pétek (10-15 óráig) A redezvéy yitott, azo meghívó élkül lehet részt vei.

8 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD CSIPKERÓZSA Gyógyászati szempotból a csipkerózsa áltermése értékes, ez a csipkebogyó. Hatóayagai: C-, A-, B-, B2-, K-, P-vitami, cserzôayagok, gyümölcssavak, mit alma és citromsav, karotioidok, pekti, illóolaj yomok. A drog C vitamitartalma a rózsafajtól, klímától, a szüretelés idejétôl és a szárítás szakszerûségétôl függ. Alkalmazása: meghûléses megbetegedések megelôzésére, kezelésére, lábadozás idôszakába és dietetikába évek óta haszálják. Köhögéscsillapító és izzasztó teakeverék alkotórésze. Gyege diuretikus hatással redelkezik. Fôzete a vese és húgykôoldó teakeverék alkotórésze. Tea elkészítése: vitami tartalmáál fogva em fôzzük, haem 6-8 órás áztatás utá lagyosra melegítve mézzel ízesítve fogyasztjuk. Ha kôoldókét alkalmazzuk, akkor áztatás helyett fôzzük 15 percig. Itt magokból vojuk ki a kôoldó ayagot. Midkét tea elkészítéséél a bogyókat széttörve haszáljuk. Mellékhatása icse. BIZTONSÁGOS-E AZ ÉLELMÜNK? Az 1960-as évekbe a vidéke élô agyapám a veradá ülve egy alkalommal ezt modta ekem, miközbe jóízûe falatoztuk: Drága kis uokám, é már lehet hogy em fogom megéli, de te valószíûleg ige, amikor a Föld mérget fog termeli. Akkor még em értettem, amit modott, de ma már látom meyire igaza volt. Az élelmiszerek okozta betegségek évrôl évre sújtják a Föld lakosságát. A talaj szeyezése, a tegerekbe, óceáokba, folyókba ömlött szeyvíz, vagy olaj, de a gyártási tech-ológiák melléktermékei is komoly veszélyt jeleteek az állatvilág és az emberek élelmiszereire. Legtöbbször magától értetôdôek vesszük, hogy az általuk elfogyasztott élelmiszerek biztoságosak és egészségesek. Az ember 70 éves korára csakem 75 ezerszer vesz magához táplálékot. De ha ez alatt az idô alatt egyetleegyszer is valamiféle ártalmas ayagot fogyasztuk, súlyosa megbetegedhetük. Felmerül tehát a kérdés: Biztoságos-e az élelmük. Úgy tûik, sokakak kétségei vaak efelôl, mivel egyes országokba aggódak az emberek az élelmiszerek biztosága miatt. Vajo miért? AMI AGGODALOMRA AD OKOT Kedves Olvasóik! Remélem haszosa és élméyekbe gazdago térek vissza a yári szabadságról! Szeretettel várom jeletkezésüket a jógázi akarók táborába! Találkozuk mide szerdá órától a Nap Klub Alapítváy helyiségébe: (1082, Budapest, Leoardo da Vici utca 4-6.) Kiss Erôé Kati fitoterapeuta és jóga oktató Az élelmiszerek okozta betegségek, mide évbe komoly problémát okozak egyes országokak. Ismeretes az az eset, amikor a 1980-as évek elejé 1000 ember életét oltotta ki Spayolországba és embert súlyosa megbetegített egy mérgezô étolaj. Belgium lakossága is 1999-be megdöbbeéssel értesült arról, hogy egyes élelmiszerekbe egy dioxiak evezett mérgezô ayag került. Nemrégibe a brit vásárlókat borzadállyal töltötte el és ezáltal sok marhahúst feldolgozó ipari cég met tökre, amikor kerge marhakór fertôzte végig a marhaállomáyt, majd kitört a száj- és körömfájásjárváy. Ezeket az állatokat mid meg kellett semmisítei. A kár óriási volt. Bár az elôbb felsoroltak is komoly veszélyt jelete-ek, de vaak más okok is, ami miatt úgy látszik egy-re jobba aggódak az emberek. A fogyasztókat yugtalaítják a külöbözô övéyvédôszerek alkalmazása, és újabba a geetikailag módosított élelmiszerek árusítása és aak fogyasztása. Sok érv és elleérv hagzik el a gémódosított élelmiszerekkel kapcsolatba. A támogatóik azt modják, hogy kiszámíthatóbb és szabályozhatóbb, mit a hagyomáyos övéykeresztezési módszer, és állítják, hogy a terméshozam övekszik és ezáltal az éhezést csökketi.

9 DE VAJON BIZTONSÁ- GOS? Néháy tudós úgy véli, hogy az élelmiszerek geetikai módosítása még gyerekcipôbe jár, és további kísérletekre lee szükség a fogyasztókra leselkedô, lehetséges veszélyek felmérésére. Azt állítják, hogy egy ap talá agyo is javára fog váli a lakosságak, de kijeletik, hogy addig is az aggodalomra okot adó kérdésekbe például hogy milye allergiás tüeteket idézek elô a geetikailag módosított élelmiszerek további kutatásokra va szükség. Nyilvá felmerül a kérdés a cikk olvasójába, hogy: Mit tehetek é ez elle, itt, a VIII. kerületbe, és hogya tudok biztoságos élemiszerekhez juti? Nyilvá soka vaak, akikek ics lehetôségük élelmiszereket elôállítai, ezért szeretém tájékoztati a Naplap Tisztelt Olvasóit, hogy a szomszédságukba, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata mellett, bioélelmiszereket forgalmazó szaküzlet található. Az üzlet dolgozói szívese adak felvilágosítást és taácsot a betérôkek, azokról a biztoságos élelmiszerekrôl, melyek az egészséges táplálkozáshoz szükségesek. Töltött zsemle Hozzávalók: 6 zsemle, 15 dkg soka, 1 uborka, 4 para-dicsom, 1 zöldpaprika, 1 fej vöröshagyma, 2 fõtt to-jás, 1 evõkaál ecet, 3 evõkaál olaj, 1 gerezd fokhagyma, õrölt bors, só. Dellamarió Ildikó Vedégváró Elkészítés: A zsemlék tetejét levágjuk, a belsejüket kikaparjuk úgy, hogy a héjuk mellett 2 cm belsejük maradjo. Az uborkát és a paradicsomot meghámozzuk. Az uborka egyedét, 1 paradicsomot és a hagyma egyedét félretesszük, a többit kis kockákra vágjuk. A sokát, és a paprikát apró kockákra vágjuk. A kikapart keyérbelet a fokhagymával, az uborkával, a hagymával és a paradicsommal turmixoljuk, majd az olajjal összedolgozzuk, hogy sûrû krémet kapjuk. Sóval, borssal ízesítjük. A zsemléket a zöldség- és sokakockákkal megtöltjük, majd a szósszal meglocsoljuk. A tojásfehérjét felkockázzuk, a tojássárgáját villával áttörjük, és ezzel díszítjük a zsemlék tetejét. Meglepetés burgoya Hozzávalók: 4 agy burgoya, 4 frakfurti virsli, 8 vékoy szelet bacoszaloa, 1 fej vöröshagyma, 3 evõkaál olaj, 1 dl víz, só. Elkészítés: A burgoyákat meghámozzuk, majd midegyikbe hosszába olya széles alagutat fúruk, hogy egy-egy virsli beleférje. A burgoyákat sós vízbe 10 percig fõzzük (kb. félpuhára). Lecsöpögtetjük, és mide burgoyaalagútba egy-egy virslit szúruk. Az egészet 2 szelet szaloába burkoljuk. A hagymákat apróra vágjuk, majd az olajba üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a burgoyákat, a vízzel felötjük, és kislágo készre fõzzük. (Ha szükséges, közbe az elfõtt vizet pótoljuk.) Sajtos-paprikás virsli Hozzávalók (4 személyre): 4 pár virsli, 10 dkg lágy sajt, pirospaprika, 12 dkg bacoszaloa. Elkészítés: A virsliket hosszába felvágjuk, úgy, hogy szétyíljaak. A sajtot elôbb szeletekre, majd hosszú csíkokra vágjuk. A sajtcsíkokat a virslikbe helyezzük, paprikával megszórjuk. A virsliket összehajtjuk, és a bacoszaloába gögyöljük. A sajtos-paprikás virsliket rosto oldalakét 5 percig sütjük. Vegetáriáus yársak Hozzávalók (4 személyre): 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 evôkaál olaj, 25 dkg tofu 15.5 reszelt sajt, 1 tojás, 10 dkg zsemlemorzsa, só, bors, 1 evôkaál fiomra vágott zöldfûszer, olaj a yársak megkeéséhez. Elkészítés: A vörös- és a fokhagymát megtisztítjuk, fiomra metéljük, és a felforrósított olajo kb. 5 percig pirítjuk. A tofut apró kockákra vágjuk, majd összedolgozzuk a reszelt sajttal, a tojással és a zsemlemorzsával. A masszát sóval borssal ízesítjük. A zöldfûszereket beledolgozzuk a masszába, majd a masszából kis golyókat formáluk. A golyókat hurkapálcára húzzuk, mide oldalról olajjal bekejük. A yársakat a rostra helyezzük, és gyakra forgatva kb. 8 percig sütjük. Forró tálaljuk. Húspogácsa tükörtojással Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg darálthús, só, bors, fasirt fûszerkeverék, 5 tojás, 1 beáztatott, kiyomkodott zsömle, 4 szelet bara keyér, 1 gerezd fokhagyma, 4 salátalevél, 4 evôkaál ketchup, vaj a tojássütéshez. Elkészítés: A darált húst sóval, borssal és a fûszerkeverékkel fûszerezzük. A zsömlét egy tojással együtt a maszába dolgozzuk. A masszából 4 húspogácsát formáluk, a rostra tesszük. és oldalakét 6 percig sütjük. Melege tartjuk. A keyérszeleteket a rosto kissé megpirítjuk. A fokhagymagerezdeket megtisztítjuk, kettévágjuk, és bedörzsöljük vele a keyereket. A keyerekre elôször egy-egy salátalevelet, majd egy-egy húspogácsát helyezük, majd ketchupot keük rá. Kevés vajo tükörtojást sütük. A tükörtojásokat a húspogácsákra helyezzük, és azoal tálaljuk. (Forrás: fakaál.hu)

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790

ASZTAL OGLALÁS: 439-0790 R ó m a i P a r t i H í r e k DUNAI ÉLETKÉPEK 2007. XV. ÉV. 1. SZ. R Ó M A I Ü R D Õ T E L E P S Z A B A D I D Õ - É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T Várja kedves Vendégeit a ### TÉLI NYITVA

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 040226.qxd 2004.02.24. 16:14 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 7. szám Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt Amikor

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia

MindenGyerek Konferencia A5 könyv 2007 7/8/07 11:23 PM Page 1 MindenGyerek Konferencia, 2007. január 22-24. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány

Részletesebben

Sárbogárdi zsidóság is rendelkezik. Egy kávét kértem és. A város és a felszámoló ÖSSZEESKÜVÉST SEJT. Mindannyiunk története

Sárbogárdi zsidóság is rendelkezik. Egy kávét kértem és. A város és a felszámoló ÖSSZEESKÜVÉST SEJT. Mindannyiunk története A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. április 2. - XXVI. évf. 14. szám 20 oldal, 200 Ft Mindannyiunk története.... 2-3 Kormányablak nyílt Sárbogárdon.. 3 A harcos gyáros 2. rész.....

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

EGÉSZSÉMEGŐRZŐ PROGRAMOK AZ

EGÉSZSÉMEGŐRZŐ PROGRAMOK AZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázat, TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0004 projekt. Saját innováció. Mondják: a legnagyobb ajándék, Amit az ember az élettől kaphat

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

BÁBOLNAI. Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) ..A mi kistérségünk. Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon)

BÁBOLNAI. Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) ..A mi kistérségünk. Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon) XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR BÁBOLNAI Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA..A mi kistérségünk Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon) Horgászgyûlés Személyes

Részletesebben

A MOMCOLOR színmérők története

A MOMCOLOR színmérők története A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ne s A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ÚJRA FORDULT A KOCKA A HOMOKHÁTSÁGBAN Ásotthalom ifjúsági önkormányzata vette át a kistérségi soros elnökséget Szeptember 19-én, szombaton

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA. XXII. évfolyam, 7. szám 2014. JÚLIUS

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA. XXII. évfolyam, 7. szám 2014. JÚLIUS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA XXII. évfolyam, 7. szám 2014. JÚLIUS MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP 2 július Az idei évben egy új, árnyékos helyszínnel bővül rendezvényünk,

Részletesebben

RÉGÓTA VÁRTÁK: ÚJ ÓVODA ÉPÜL KISAPOSTAGON!

RÉGÓTA VÁRTÁK: ÚJ ÓVODA ÉPÜL KISAPOSTAGON! www.mezofoldielet.hu V. ÉVF. 10. SZÁM, 2012. OKTÓBER (MAGVETŐ HAVA) DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA M E G J E L E N I K H AV O N TA 1 5. 0 0 0 P É L D Á N Y B A N A K Ö V E T K E Z Ő

Részletesebben

2011. szeptember Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 9. szám

2011. szeptember Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 9. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. szeptember Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 9. szám Teljessé válik a szilárd burkolatú úthálózat A Swietelsky Magyarország Kft. kivitelezésében folynak az önkormányzati sajáterős

Részletesebben

A FELELOS FOGYASZTÁSHOZ

A FELELOS FOGYASZTÁSHOZ A FELELOS FOGYASZTÁSHOZ FAIR MÉLTÁNYOS TRADE KERESKEDELEM impresszum Fordította: dr. Karancsy Mónika A kiadvány eredetije a Pangea-Niente Troppo Società Cooperativa Sociale (00161 Roma, via Arezzo; Tel./Fax

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Központi Laboratóriumban. Egy nap a gazdasági nõvér életében. Vesebetegek diétája. A betegek jogairól

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Központi Laboratóriumban. Egy nap a gazdasági nõvér életében. Vesebetegek diétája. A betegek jogairól A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Központi Laboratóriumban Egy nap a gazdasági nõvér életében Vesebetegek diétája A betegek jogairól

Részletesebben

A magyarországi pku egyesület lapja

A magyarországi pku egyesület lapja 57. szám XV. évf./2. A magyarországi pku egyesület lapja 2007. május HUNGARIAN SOCIETY FOR PKU Tartalom: Fókuszban: Egyesületi munka 7.-8. oldal 14.15. oldal Közösség, hírek Legyőztük a dobozdíjat? 3.-4.

Részletesebben