NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: (42) E-maiI: ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Család, Esély teremtési és Önkéntes Ház kialakítására vonatkozó megállapodás és a Nyíregyháza, Damjanich u sz. alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére ijt~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester a _~.~ K ovacsne's ' za t'a'gnes al Vagyongazdálkodási Osztály ( II Dr. Krizsai Anita szociális osztályvezető törvényesség i véleményezést végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző "} I ~ (I' :r II Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője fl Véleményező bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! 2012 márciusában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársága megyei szintű, országos hálózat kiépítését kezdte el, melynek keretében Esélyegyenlőségi, Fogyatékos, Család és Önkéntes Házakat szeretnének létrehozni. Az önkéntes házak hálózat kialakításának célja, hogy ezekben koncentrálják a rászoruló családok, fiatalok részére, a különböző területeken nyújtható szolgáltatásokat, és ezzel együtt megszüntessék az eddigi párhuzamos struktúrát, és integrálják egy megyei szintű hálózatba a családpolitika, az esélyegyenlőség, a fogyatékos ügy és az ifjúságügy jelenleg különálló hálózatait. A hálózat létrehozásának kiemeit céljai: az információk eljuttatása minél több emberhez; a Házak működtetése önkormányzati ingatlanban történjen, ezáltal biztosított a hosszú távú működtetés, ami az állandóságot garantálja. A Hálózat célcsoport jai a hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok (fogyatékossággal élők, nők, romák, családok, hátrányos helyzetű térségek lakosai, stb.), a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek; állami, önkormányzati fenntartású intézmények munkatársai; forprofit szféra vezetői és HR munkatársai; adott megye településén élő állampolgárok. A "Házak" működtetése során megvalósítandó feladatok a következők: Társadalmi szemléletformálás céljával szakmai programok megvalósítása, helyi, kistérségi és megyei szintű rendezvényeken kiegészítő szakmai programok szervezése, esély órák és egyéb a gyerekek, ifjúság számára megvalósított szemléletformáló és az önkéntesség fontoss~gát hangsúlyozó, arra aktivizáló programok megvalósítása, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek, foglalkozások szervezése alapvetően az állami, önkormányzati fenntartású intézmények munkatársai számára. Szakmai munkacsoportok működtetése a meghatározott diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportokkal foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek bevonásával. A szakmai munkacsoportok tevékenységének célja a fentebb meghatározott, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok helyzetét, esélyeit javító kezdeményezések, programok összehangolása, az érdekképviseleti, segítő és karitatív szervezetek közötti együttműködés és párbeszéd elősegítése. A Házakat önkormányzati tulajdonú ingatlanban kell működtetni, azonban működtetésüket pályázaton kiválasztott civil szervezetek végzik. A Minisztérium az Első Nyírségi Fejlesztési Társaságot választotta ki. A Társaság jelenleg is az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban (Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.) működik július 1-től üzemeltetési szerződés alapján.

3 Az ingatlannak a Minisztérium által előírt kritériumai: a létesítmény akadálymentes legyen, vagy akadálymentesítésre alkalmas, a település frekventált részén helyezkedjen el, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetö legyen, 2 irodahelyiség - egyik ügyfélfogadásra alkalmas, a másik tárgyaló, internet hozzáférés, számítógép, nyomtató, fax, telefonvonal, fénymásoló. A "Házak" működtetése érdekében három szerződés megkőtésére kerül sor. A Minisztérium az Önkormányzattal Megállapodást, az Üzemeltetővel (Első Nyírségi Fejlesztési Társaság) Támogatási szerződést köt a feladat ellátására, valamint az Önkormányzatnak az üzemeltetővel az ingatlan biztosítására Bérleti Szerződést kell kötnie. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat ingyenesen biztosítja a feladat ellátásához az ingatlant, ezért haszonkőlcsön szerződés megkötését javasoljuk. Jelenleg a Házak működéséhez szükséges forrást egy fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja, majd január 1-től a hálózat működtetése Magyarország évi költségvetésébe lesz betervezve. Tekintettel arra, hogya Nyíregyháza, Damjanich u szám alatt található ingatlan megfelel az előírásoknak és a Minisztérium a feladat ellátásra az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal köt szerződést szeptember 1. napjától március 31. napjáig, javasoljuk a Megállapodás és a Haszonkölcsön szerződés megkötését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a vitát követően amellékelt határozat- tervezetet és a mellékletekben foglalt szerződéseket elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, szeptember 17.?fJ~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

4 Melléklet a 63545/2012.VIII. számú előterjesztéshez: Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE..../2012. (IX.27.) sz. határozata Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház kialakítására vonatkozó megállapodás és a Nyíregyháza, Damjanich u sz. alatti ingatlanra vonatkozó haszon kölcsön szerződés megkötéséről A Közgyűlés az előteljesztést megtárgyalta, és a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház kialakítására vonatkozó megállapodás megkötésével az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, valamint a Nyíregyháza, Damjanich u sz. alatti ingatlanra vonatkozó haszonkőlcsön szerződés megkötésével a 2. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a mellékletekben szereplő megállapodások aláírására. Határidő: szeptember 30. Nyíregyháza, szeptember 27. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a cimzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetöi

5 1. sz. melléklet a... /2012. (IX. 27.) határozathoz MEGÁLLAPO DÁS amelyet egyrészről másrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) székhely: 1055 Budapest, Szalay u képviselő: Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkonnányzat) székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgánnester kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás megkötésének előzményei, körülményei: Az ország 19 megyéjében és Budapesten az országos hálózat tagjaiként, megyei és budapesti hatókörrel Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak működnek, amelyek összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a többi megyei irodával Az egyes megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak munkáj ukkal elősegítik a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a konnányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. Tevékenységük fókuszában a következő diszkrimináció s okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyennekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókuszt jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése. A feladat hatékony ellátása érdekében szoros együttműködés szükséges az illetékes minisztérium és a helyi települési önkonnányzat között, elsősorban az irodák helyigényének és infrastrukturális ellátásának biztosítása érdekében. 2. A megállapodás tárgya: 2.1. Önkonnányzat határozatlan időre vállalja, hogy a Nyíregyháza, Damjanich u szám alatt található, 6593/2. hrsz. ingatlant haszonkölcsön szerződés keretében biztosítja Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház feladat megvalósítására Önkonnányzat nyilatkozik, hogy a 2.1. sz. alatti 567 m 2 alapterületű ingatlanban az alábbi helyiségek találhatók: kettő, bútorozott iroda és egy tárgyaló helyiség Önkonnányzat nyilatkozik, hogya 2.1. sz. alatti ingatlan akadály mentesíthető Önkonnányzat nyilatkozik, hogya 2.1. sz. ingatlan összközműves.

6 2.5. Önkonnányzat vállalja, hogy az EMMI által, a szakmai feladat ellátására kiválasztott szervezettel (továbbiakban üzemeltető) az Önkonnányzat határozott időre haszonkölcsön szerződést köt. 3. A megállapodás megszüntetése, módosítása 3.1. Az Önkonnányzat vállalja, hogy az üzemeltetővel kötött haszonkölcsön szerződést az EMMI által megadott fordulónappal azonnali hatállyal felmondja (rendkívüli felmondás) és az EMMI által kijelölt új üzemeltetővel 30 napon belül haszonkölcsön szerződést köt, amennyiben a) üzemeltető a szakmai feladat ellátását nem vállalja; b) üzemeltető a szakmai feladat ellátását az EMMI és az üzemeltető által kötött támogatási szerződésben foglalt határidőben nem kezdi meg; c) üzemeltető a szakmai feladat ellátását nem megfelelő szakmai színvonaion végzi; d) üzemeltető tevékenységét megszünteti, szünetelteti vagy a feladat ellátása más, ésszerű időn belül elháríthatatlan akadályba ütközik. e) az üzemeltető az EMMI-vel kötött, a szakmai feladat ellátását szolgáló támogatási szerződést ismételten megszegi vagy annak lényeges tartalmát megszegi. (a)-e) együtt: a szakmai feladat nem megfelelő ellátása) f) az Önkonnányzat okszerű indokolással ellátott kezdeményezésére megállapítható, hogy az Önkonnányzattól a haszonkölcsön szerződésnek az üzemeltetővel történő fenntartása súlyos szerződésszegés miatt nem várható el A 3.1 pont a)-e) pontjában meghatározott feltételek megállapítására az EMMI saját vagy az Önkonnányzat kezdeményezésére 30 napon belül eljár és döntéséről haladéktalanul írásban értesíti az Önkonnányzatot Az Önkonnányzat jogosult a szakmai feladat ellátásával kapcsolatban az EMMI illetékes Főosztályához a) észrevételeket tenni b) személyi javaslatokat megfogalmazni c) egyéb kezdeményezésekkel élni Az önkonnányzat különösen indokolt esetben kezdeményezheti a 2.1. pontban meghatározott ingatlan helyett az EMMI-nél a szakmai feladat ellátására alkalmas új, kérelmében pontosan meghatározott ingatlan kijelölését, amennyiben az új ingatlan a) alapterülete b) helyiségeinek a száma c) közművekkel, közszolgáltatásokkal való ellátottsága d) akadálymentessége e) megközelíthetősége összességében a korábbi ingatlanban rendelkezésre álló feltételeknél kedvezőbb elhelyezést tesz lehetővé az üzemeltető részére. A fenti körülményeknek az indokolással ellátott kérelemből ki kell tűnni Amennyiben az EMMI egyetért a 3.4. pont szerinti kérelemmel, 30 napon belül elkészíti a jelen szerződés módosításának tervezetét és megküldi az Önkonnányzatnak Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. Az Önkonnányzatnak vagy az EMMI-nek a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a szerződő félhez eljuttatnia.

7 4. Vegyes és záró rendelkezések 4.1. A felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyaláso s úton kötelesek rendezni A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári Törvénykönyv - az irányadó A felek a jelen, három oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 3 db az EMMI-nél, 2 db az Önkormányzatnál marad. Mellékletek: 1. sz. melléklet - az Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház feladatai Budapest, " " EMMI (ph.) Önkormányzat (ph.)

8 2. sz. melléklet a /2012. (IX.27.) határozathoz JAVÍTOTT HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről az Első Nyírségi Fejlesztési Tanács (4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6., elnök: Dr. Kovács Ferenc, képviseletében: Petneházyné Bugán Magdolna operatív igazgató), mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban: Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1) Szerződő felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi, 6593/2 hrsz-ú, kivett irodaépület művelési ágú, 567 m 2 területnagyságú, természetben Nyíregyháza, Damjanich u sz. alatti ingatlan 54/100- ad arányban Kölcsönadó, 46/100- ad arányban a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi. 2) Kölcsönadó az 1) pontban megnevezett ingatlan 54/100- ad tulajdoni hányadát képező ingatlanrészének emeleti szintjét, a megközelítéshez szükséges lépcsőházzal együtt haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban haszonkölcsönbe vesz szeptember 1. napjától március 31. napjáig. 3) Felek rögzítik, hogy a Kölcsönvevő haszonkölcsön szerződést köt a Magyar Állam tulajdonában lévő 46/100- ad tulajdoni hányadát képező ingatlanrészre. 4) Az átadásra kerülő tulajdoni hányadot megtestesítő ingatlanrész Kölcsönadó tulajdonában marad, azt elidegeníteni, megterhelni, zálogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni Kölcsönvevőnek nem engedélyezett. 5) Kölcsönvevő az ingatlant Esélyteremtési, Család, és Önkéntes Ház működtetése céljából használhatja, azt más személy, szervezet, társaság használatába nem adhatja. 6) Kölcsönvevő vállalja, hogy a részére átadott épületrészben külön megállapodások alapján civil szervezetek elhelyezését biztosítja, a haszonkölcsönbe adó előzetes írásbeli hozzájárulásával. 7) Kölcsönvevőt terhelik a helyiség fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek, melyeket köteles megfizetni. A 6. pont alapján elhelyezést nyert szervezetekkel a használat arányában, a felmerülő közüzemi költségeket megfizetteti. 8) Kölcsönvevő köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni, karbantartani. Felelős minden olyan kárért, amely e kötelessége elmulasztásából adódik, illetve rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben a Kölcsönvevő a dolgot a 5) pont rendelkezéseivel ellentétesen más személy használatába adja, ebben az esetben azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

9 9) Kölcsönvevő a helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát a Kölcsönadóval tőrtént előzetes egyeztetést követően - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben - építésügyi hatósági engedéllyel végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat. 10) Kölcsönvevő a működéshez szükséges műszaki állapot létrehozásához szükséges kiviteli munkákat - önkormányzati hozzájárulás igénybevétele nélkül - saját költségén köteles elvégezni. 11) Kölcsönvevő a haszonkölcsöni jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant beköltözhetően, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta kitakarított állapotban kölcsönadónak visszaadni. 12) Szerződő felek megállapítják, hogy azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált, a Kölcsönvevő a nem lakás célú helyiséget rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződéseilenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogya helyiséget a Kölcsönvevő nem fogja épségben visszaad ni. Azonnali hatályú felmondásnak van helye abban az esetben is, ha a szerződő felek között a viszony a Kölcsönvevő magatartása következtében megromlott, illetve ha a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra. 13) A Kölcsönvevő kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt az ingatlanra általános épületbiztosítást köt, illetve a meg lévő biztosítást hatályban tartja. 14) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó szabályai az irányadók. A jelen szerződésből eredő viták eldöntésére Felek a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződést felek elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Nyíregyháza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester haszonkölcsönbe adó Első Nyírségi Fejlesztési Társaság képviseletében Petneházyné Bugán Magdolna operatív igazgató haszonkölcsönbe vevő

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 3072-3/ A10 /2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben