JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december"

Átírás

1 JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006. Témaszám: 821 Vizsgálat-azonosító szám: V0283 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Tóthné Nagy Éva mb. osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Czúcz Dénes számvevő gyakornok Vörös Katalin számvevő Kovácsy Tamás számvevő Verő Tünde számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe A Földhitel- és Jelzálogbank Rt évi tevékenységének ellenőrzése sorszáma 0213 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az FHB szervezete és működésének szabályozottsága Tulajdonosi szerkezet A közgyűlés tevékenysége Az irányító és az ellenőrző testületek A működés szabályozottsága Az FHB üzleti tevékenysége és gazdálkodása Az üzleti stratégia Hitelezési tevékenység Hitelintézeti termékcsoportok, állományok alakulása A forint és deviza alapú hitelek A támogatott és a nem támogatott hitelek Hitelügyletek kezelésének ellenőrzése A hitelállomány és a fedezetek minősítése, céltartalék, illetve értékvesztés alakulása A Bank forrásai A jelzáloglevelek kibocsátása A jelzáloglevelek árazása Likviditási és kamatkockázat A jelzáloglevelek fedezete Az FHB gazdálkodása A kamatbevételek és -kiadások, a kamatkülönbözet alakulása A lakáscélú támogatások érvényesítése és elszámolása A működési költségek, a létszám és a személyi juttatások alakulása A vagyoni helyzet alakulása, az eredményt befolyásoló tényezők A jogszabályokban előírt hitelintézeti mutatók Az FHB külső ellenőrzési rendszere Utóellenőrzés 46 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Észrevételek 2. sz. melléklet A tulajdonosi struktúra változásai 3. sz. melléklet Az FHB szervezeti felépítése (2000., 2006.) 4. sz. melléklet Kritériumok a hitelezési tevékenység ellenőrzéséhez 5. sz. melléklet Tanúsítványok 6. sz. melléklet Az előző számvevőszéki ellenőrzés javaslatai 2

5 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁPV Rt., Zrt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁSZ Állami Számvevőszék Bank, FHB, Társaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság belső ellenőrzés belső ellenőrzési szervezet BÉT Budapesti Értéktőzsde Rt. EFB Eszköz-Forrás Bizottság FB felügyelő bizottság Gt. a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. tv. Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. Jht. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. tv. Kormányrendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet MNB Magyar Nemzeti Bank PM rendelet a kintlévőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének szempontjairól szóló 14/2001. (III. 9.) PM rendelet Priv. tv. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. tv. PSZÁF, Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Tpt. a tőkepiacról szóló évi CXX. tv. 3

6

7 JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: FHB, Bank, Társaság) 1997 októberében a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., a Mezőbank Rt., a Postabank Rt., a Pénzintézeti Központ Bank Rt. és a Pénzügyminisztérium alapította. A részvénytársaságot 3,0 Mrd Ft jegyzett tőkével hozták létre, amelyet 2001-ig három lépésben 4,1 Mrd Ft-ra emeltek. Az FHB szakosított hitelintézet, működését az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélye alapján, március 6-án kezdte meg. Fő tevékenységi körét az állam lakáspolitikai céljai teljesítésének támogatása érdekében a jelzáloggal terhelt ingatlanok fedezete mellett nyújtott hosszú lejáratú hitelek folyósítása, illetve jelzáloglevél kibocsátása képezik. Az FHB működését a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (továbbiakban: Hpt.), a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), valamint a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. tv. (továbbiakban: Jht.) szabályozza. Az FHB jegyzett tőkéje 2001 elején 4,1 Mrd Ft volt, amelyből a Magyar Állam közvetlenül 56,1%-kal, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 35,4%-kal, az FHB pedig 8,5%-kal rendelkezett, így az FHB közvetlenül és közvetve 100%-os állami tulajdonban volt második félévében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (továbbiakban: ÁPV Rt.) által végrehajtott 2,5 Mrd Ft-os tőkeemeléssel az FHB jegyzett tőkéje 6,6 Mrd Ft-ra nőtt év végére a privatizációt követően az ÁPV Rt. tulajdona 53,2%-ra csökkent, és ez nem változott év végéig, amikor a további részvények 17,7%-a belföldi intézményi befektetők, 25,4%-a külföldi társaságok, 3,5%-a magánszemélyek, 0,2%-a pedig az FHB munkavállalóinak tulajdonában volt. Az FHB törzsrészvényeit november 24-én vezették be a Budapesti Értéktőzsdére (továbbiakban: BÉT). A Társaság működési formája zártkörűről nyilvánosra változott. A Bank megalapításától év végéig a tulajdonosi jogok gyakorlása a pénzügyminiszter, január 1-jétől az ÁPV Rt. feladata volt. Az FHB év végi mérlegfőösszege 20,2 Mrd Ft, mérleg szerinti eredménye 1,5 Mrd Ft veszteség, hitelállománya 14,1 Mrd Ft volt év végén ugyanezek az adatok rendre 484,4 Mrd Ft, 4,8 Mrd Ft nyereség és 431,0 Mrd Ft. Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2001-ben átfogóan ellenőrizte az FHB működését és gazdálkodását, a hatályos jogszabályok betartását és az 5

8 BEVEZETÉS állam mint tulajdonos speciális elvárásainak érvényesítését. (0213 sz. jelentés a Földhitel- és Jelzálogbank Rt évi tevékenységének ellenőrzéséről.) A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az FHB: működése és tevékenysége megfelelt-e a törvényi előírásoknak, az alapszabálynak, az állam speciális elvárásainak és a belső szabályzatoknak; üzleti tevékenysége és stratégiája összhangban volt-e a Kormány lakástámogatási politikájával; szabályszerűen és üzleti terveinek megfelelően gazdálkodott-e, mely tényezők játszottak szerepet az eredmény alakulásában; miként hasznosította a korábbi ÁSZ ellenőrzés tapasztalatait. A vizsgálat az FHB évi tevékenységére irányult, de figyelemmel kísérte a gazdasági eseményeket a helyszíni ellenőrzés lezárásáig. Az ellenőrzés az ÁSZ ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárások szerint, átfogó ellenőrzéssel értékelte az FHB működését. A jelentéstervezetet megküldtük az FHB vezérigazgatójának és a pénzügyminiszter úrnak. Válaszlevelüket az 1. számú melléklet tartalmazza. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A 2000-ben elindított lakáskoncepció keretében a Kormány új állami támogatásokat vezetett be a lakáshiteleknél, amelyek körét és mértékét a lakáspiac felfuttatása érdekében 2003-ig több lépcsőben bővítette. A lakossági lakáshitelek nemzetgazdasági szintű állománya 2003-ban minden addiginál nagyobb mértékben, az előző évinek közel kétszeresére nőtt, amelyből az FHB 30%-ot meghaladó mértékben részesedett tól az állami szerepvállalás csökkenése a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet támogatásokat szűkítő módosításaiban jelent meg. A Kormány ezt a szándékát erősítette meg a 2006 szeptemberében nyilvánosságra hozott Konvergencia programban is, amelyben az adókedvezmények 1 rendszeréhez kapcsolódóan fogalmaz meg további szűkítést, valamint a támogatott hitelekkel összefüggésben január 1-jétől új adót 2 vezet be. Az FHB a Kormány lakástámogatási rendszerének közvetítőjeként a vizsgált időszakban meghatározó szereplője lett a hazai lakáshitel piacnak. A hitelek finanszírozásához a hosszú lejáratú forrásokat a hazai és a nemzetközi tőkepiacról biztosította. A Bank tevékenységét a jogszabályi előírásoknak, az alapszabályában foglaltaknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően végezte, működése prudens és átlátható volt. Az FHB közgyűlése határozatot hozott minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály számára előírt ban a közgyűlés az alapszabály módosításával lehetővé tette, hogy az FHB igazgatósága a többségi tulajdonos (ÁPV Zrt.) előzetes jóváhagyásával a Bank alaptőkéjét a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott valamennyi módon felemelje. Az elmúlt öt évben az 5-ről 8 főre bővült igazgatóságban és az 5-ről 9 főre növelt felügyelő bizottságban összesen 22, illetve 23 testületi tag látott el feladatot. A tisztségviselők gyakori változtatása kockázatot jelent bár az ellenőrzés erre visszavezethető rendellenességet nem tárt fel, nehezítheti a Bank stabil és kiszámítható irányítását, illetve ellenőrzését. 1 Magyarország Konvergencia programja oldal: A január 1-jét követően felvett lakáscélú hitelek törlesztéséhez adókedvezmény már nem vehető igénybe évi LIX. tv. az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról, amely alapján A hitelintézet az adóévben a külön jogszabály szerinti állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten érintett hitelállománya alapján kamat- és kamatjellegű bevétel címén befolyt összeg után 5 százalékos mértékkel járadékot állapít meg és fizet. 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az FHB igazgatósága a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az ügyrendjének megfelelően végezte munkáját. Döntéseit határozatokba foglalta, de azok megvalósítását egyes esetekben (működési költségek tervtől való eltérése és szöveges indokolása, valamint 2002-ben és 2003-ban a jóváhagyott kereset- és bérszínvonal növekedéstől való eltérés) nem ellenőrizte. Ülésen kívüli határozatai meghozatalánál hét esetben ügyrendjétől eltérő (meghatározott időtartamon túli, illetve keltezés nélküli) formailag hibás szavazatot fogadott el érvényesnek. A Bank működését belső és külső ellenőrző szervezetek támogatták. A felügyelő bizottság (továbbiakban: FB) a közgyűléshez kapcsolódó feladatait ellátta, megtárgyalta a szakmai irányítása alatt álló belső ellenőrzés jelentéseit, a javaslatok hasznosulását figyelemmel kísérte. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF, Felügyelet) a Jht. alapján minden évben átfogó vizsgálat keretében értékelte az FHB tevékenységét, jelentéseiben a prudens működést érintő hiányosságot nem tárt fel. A Moody s Nemzetközi Hitelminősítő Intézet 2002-ben minősítette első alkalommal a Bankot, az akkori A3 hitelkockázati besorolás 2003-ban A2 -re javult, amit 2005-ben is megőrzött. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) nem fogja át az FHB teljes tevékenységét, a szervezet működésének belső utasításokban rögzített részletszabályai nem érhetők el egységes szerkezetben. Szervezeti felépítése a vizsgált időszakban mindvégig megfelelő hátteret biztosított a Bank működéséhez. Az FHB alapszabálya a törvényi előírásokkal összhangban tartalmazza a társaság működésének kereteit. Az FHB rendelkezik a prudens működéshez szükséges szabályzatokkal, két esetben azonban eltértek a jogszabályi előírásoktól. Formai hiányosság volt, hogy az értékvesztési és céltartalék-képzési szabályzatot nem önálló utasításként adták ki, a kockázatvállalási szabályzatot pedig belső utasítások tételes felsorolásával határozták meg, amelyek időközben hatályukat vesztették. A helyszíni ellenőrzést követően elkészült az új kockázatvállalási szabályzat, amely már megfelel a jogszabályi előírásoknak. A szabályozottság kiterjed a Bank összes tevékenységére, a jogszabályban jóváhagyáshoz kötött belső szabályzatait a Felügyelet és a Vagyonellenőr 3 jóváhagyta. A szabályzatok karbantartása nem teljes körű, mintegy 30%-a felülvizsgálatra szorul, mivel több nem aktuális utasítás hatályban van, és nem minden esetben vezették át a jogszabályi és a szervezeti változásokat. Az FHB belső utasítása előírja a szabályzatok kétévenkénti felülvizsgálatát, amelyet első ízben 2006 végére kell befejezni. A Bank az üzleti stratégiáját a Kormány lakástámogatási programjával összhangban dolgozta ki. Erre alapozva fejlesztette ki és bővítette kedvezményes lakáscélú hiteltermékeit. A jelzáloglevelek kibocsátási feltételeinek alakí- 3 A Jht. kötelezően előírja a Bank számára vagyonellenőr alkalmazását. Az FHB a feladat ellátására egy könyvvizsgáló céggel kötött szerződést. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tásával a Bank elérte azt a célját, hogy finanszírozási oldalról folyamatosan támogatta a hitelkihelyezési tevékenység bővülését, és a jövedelmezőségét a tervezettnek megfelelően biztosította. Az FHB igazgatósága a évekre elfogadott stratégiájában az üzleti tevékenység további bővítése érdekében egy bankcsoport kialakításáról döntött, amely az anyabankon kívül öt leánycégből (kereskedelmi bank, életjáradék, ingatlan befektető és egy lizing cég, valamint a meglévő FHB Szolgáltató Rt.) fog állni. Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. megalapításához a PSZÁF 2006-ban megadta az engedélyt. Az FHB hitelállománya a évi 31,1 Mrd-ról 2005-re 431,0 Mrd Ft-ra nőtt, ezzel a teljesítménnyel a hazai lakáshitel piaci részesedése 2003-tól mintegy 30%-os lett. Hitelállománya dinamikus növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy 2001-től a stratégiájának megfelelően az új hiteltermékek bevezetésével együtt megkezdte partnerhálózatának kiépítését. A saját ügyfélszolgálati irodáin kívül ügynökhálózatán keresztül és konzorciális együttműködés keretében is értékesíti támogatott hiteltermékeit. Az FHB 2001-ben a Jht.-ban szabályozott lehetőséggel élve az önálló jelzálogjog felvásárlására és az állami támogatás közvetítésére alapozva létrehozta refinanszírozási üzletágát, amely 2005-re teljes hitelállományának már több mint 60%-át tette ki. Hitelállományából a támogatott hitelek aránya 2002-től 2004-ig meghaladta a 90%-ot, 2005-ben pedig 87%-ra csökkent. Lakáscélú támogatásokra 2001-ben 1,6, 2005-ben 37,6 Mrd Ft-ot, öt év alatt összesen 103,1 Mrd Ft-ot számolt el a központi költségvetéssel. Az FHB, mint jelzálog-hitelintézet, forrásait a Jht.-nek megfelelően jelzáloglevelek kibocsátásával szerezte, amelyek fedezete a kereskedelmi banki gyakorlattól eltérően a jelzálog-hitelintézet által nyújtott pénzkölcsön. A jelzáloglevelek kibocsátásának jogszabályi kereteit mindvégig betartotta, ezt nem befolyásolta, hogy 2004-ig a kibocsátáshoz kapcsolódó döntési jogkörökről két, egyidejűleg hatályban lévő, de az adott kérdésben egymásnak ellentmondó belső utasítás rendelkezett. Az igazgatóság két alkalommal határozott saját, jelzáloglevél kibocsátással kapcsolatos döntési jogköréről. Az utasítások évi módosításával a döntési jogkörök egymásnak ellentmondó szabályozását megszűntették, de azok továbbra sem kerültek összhangba az igazgatóság 2000 decemberi határozatával, erre visszavezethető hiányosságot azonban az ellenőrzés nem tárt fel. A jelzáloglevelek fedezetére vonatkozó jogszabályi előírásoknak a Bank a vizsgált időszakban folyamatosan megfelelt. A jelzáloglevelek állománya az öt év alatt 42-szeresére nőtt, 2005-re 403,8 Mrd Ft lett. A vizsgált öt évben a hazai tőkepiac mind a kereslet mennyisége, mind a jelzáloglevelek kockázatához mérten aránytalanul magas hozamfelárak oldaláról fékezte az intenzív bővülést, ezért a Bank stratégiájának megfelelően már 2001-től megkezdte a felkészülést arra, hogy megjelenjen a nemzetközi tőkepiacon, ahol 2003-ban forintban, 2004-ben pedig euróban bocsátott ki jelzáloglevelet. A Bank a jelzálogleveleken kívüli egyéb kamatozó forrásokat csak átmeneti jelleggel, a likviditás biztosítása érdekében vett igénybe. A lakossági hitelügyleteknél a hitelezési kockázatok kezelésének belső szabályzatokban rögzített előírásait betartották. Az ügyleteknél feltárt egyedi hiányosságok a belső szabályoktól eltérő ügykezelésből adódtak, azonban a hitelek futamidejének egyetlen szakaszában sem növelték a Bank kockázatát. A hitelek befogadásakor a Bank ellenőrizte a kérelmező fizetőképességét, az adatok 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK valódiságát. A hitelbiztosítéki értéket, a kondíciókat a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően állapították meg, a szerződéseket minden esetben közokiratba foglalták. Általános hiányosság a hitelgondozási tevékenység dokumentum-kezelésében volt megállapítható. A problémás ügyleteknél amelyek saját hitelállományon belüli aránya mindvégig 5% alatt volt a szabályzatnak megfelelően minősítették a követelésállományt és az előírásokkal összhangban számolták el az értékvesztést. A dolgozói hitelek közül a részvényjuttatási programhoz kapcsolódó speciális célú személyi kölcsönök után a Bank a szabályzatban előírtnál alacsonyabb kamatot számolt el, amelyet az ellenőrzés hatására felülvizsgált és a különbözetet a helyszíni ellenőrzés ideje alatt a havi jövedelem terhére rendezett. A teljes körűen ellenőrzött projektfinanszírozási kölcsönügyleteknél a megfelelő biztosítékok és a kiegészítő biztosítékok minden esetben rendelkezésre álltak. A kölcsönszerződések a szabályzat tartalmi és formai előírásainak megfeleltek, a fedezettséget minden folyósítás alkalmával ellenőrizték. A mindöszszesen négy ügyletből két esetben nem állt rendelkezésre a hatályos utasításnak megfelelő műszaki terv és az azzal összehangolt, a Bank által jóváhagyott hitel összegét tartalmazó költségvetés. Ez magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a Bank nem tudja szabályzatának megfelelően értékelni a projekt tervezett határidőre történő befejezését, illetve a részhatáridőknek megfelelő előrehaladást. A Bank a stratégiájában 2002-től hosszú távon is növekvő eredményekkel számolt. Üzleti stratégiájára alapozva éves terveket készített, amelyek meghatározták gazdálkodásának kereteit. Üzleti aktivitásával összhangban a kamatbevételek és -kiadások tervét minden évben túlteljesítette. A Bank gazdálkodásának belső utasításait betartotta, az állami támogatásokat a jogszabályokban és a szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően, szabályszerűen számolta el. Adózás előtti eredménye minden évben meghaladta a tervezettet, amely a évi 0,5 Mrd Ft-ról 2005-re 9,6 Mrd Ft-ra nőtt tól kezdődően a közgyűlés határozata alapján minden évben fizetett osztalékot. A Bank tőkehelyzete az öt év alatt stabil volt. Az ügyfelekkel szemben fennálló követeléseinek növekedési dinamikája minden évben jelentősen meghaladta a szavatoló tőkéét. A hitelintézetek számára meghatározott mutatók az FHBnál kedvezőbbek voltak a jogszabályban előírt értékhatároknál, ami a biztonságos működést és a mindenkori fizetőképességet igazolta. Az FHB hitelezési tevékenységének dinamikus növekedése hatására mérlegfőösszege minden évben meghaladta a tervezettet és a évi 35,2-ről év végére 484,4 Mrd Ft-ra emelkedett. A mérlegfőösszeg több mint 90%-át mindvégig a kamatozó eszközök tették ki. A Bank megalakulása óta befektetett pénzügyi eszközei között egy társaságot tart nyilván 65 M Ft értékben. A Bank kamatbevételei a évi 4,1-ről 2005-re 53,0 Mrd Ft-ra nőttek, amelyben meghatározó szerepe volt a Kormány lakástámogatási programjából eredő dinamikus hitelállomány növekedésnek. Összes bevételén belül az állami támogatás és jutalék címen elszámolt bevételrész 2001-ben 19%-ot, 2003-tól minden évben több mint 60%-ot tett ki. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A kamatkiadások a évi 2,1-ről 2005-re 36,5 Mrd Ft-ra nőttek, ezen belül a jelzáloglevél után fizetett kamatok részaránya minden évben meghaladta a 80%-ot. Az FHB az alárendelt kölcsöntőke után amelyet 2003-ban a PSZÁF engedélyével visszafizetett között összesen 0,4 Mrd Ft kamatot számolt el. A működési költségek a évi 2,5-ről 2005-re 6,9 Mrd Ft-ra emelkedtek. Legnagyobb hányadát minden évben a személyi jellegű (41-56% között) és az anyagjellegű ráfordítások (23-36% között) tették ki. Az anyagjellegű ráfordításokon belül pedig az igénybe vett szolgáltatások ráfordításai voltak a meghatározók (több mint 90%). A években a ráfordítások tervezettet (2,6-6,2% között) meghaladó növekedését az igénybe vett szolgáltatások költségei okozták. A és évi tervét a Bank nem lépte túl. A személyi jellegű ráfordításokra 2001-ben 1,3, 2005-ben 3,1 Mrd Ft-ot fordított a Bank, éves tervét az ellenőrzött öt év mindegyikében (1,5-24,8% között) túllépte ben az FHB ügyvezetése 262 M Ft-tal emelte meg a személyi jellegű ráfordítások tervét, amelyet az egyéb ráfordításokból csoportosított át, de erről az igazgatóság nem hozott határozatot. Az átcsoportosítás a tervezett eredményt nem módosította. A közgyűlés minden évben döntött az igazgatóság és az FB tagjainak díjazásáról. Az igazgatósági tagok jövedelme az öt év alatt többszörösére emelkedett, döntően a 2004-ben elindított vezetői részvényjuttatási program hatására. A jövedelem növekedése a évi 1,1 M Ft-hoz képest az igazgatóság elnökénél 22, tagjainál pedig 11-szeres volt. A külső igazgatósági tagok egyéni érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy (az éves jövedelem 80%-át meghaladó) mértéke nincs összhangban a BÉT által kiadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal, mivel az a hosszú távú helyett a rövid távú nyereségérdekeltséget helyezi előtérbe. Ezen túlmenően az igazgatóság tagjainak részvényopciós programból származó juttatását olyan mutató (eredményterv) teljesítéséhez is kötötték, amelynek elfogadásáról és módosításáról maga az igazgatóság határoz, így a testület közvetlen hatással lehet a feltételek teljesítésére és közvetetten a saját jövedelmére. Az igazgatóság a Bank anyagi ösztönzési rendszerét minden évben jóváhagyta, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelése és elszámolása az előírásoknak megfelelően történt. A Bank létszáma a évi 162 főről 2005-re 239 főre nőtt, létszámtervét csak 2005-ben (4,8%-kal) lépte túl. Az időszakosan jelentkező többletfeladatok elvégzését munkaerő kölcsönzéssel biztosította. Munkavállalóinak átlagbére 2001-ről 2005-re 31,8%-kal, átlagkeresete ezt meghaladóan, 56,9%-kal emelkedett. Az átlagkereset a vizsgált öt évben a KSH pénzügyi közvetítő szektorra közzétett adatokat évente 74,8-118% között haladta meg. A évi átlagbér és évi átlagkereset növelés mértékéről rendelkező igazgatósági határozatokat a Bank mindkét évben (16,2, illetve 2,6 százalékponttal) túllépte. Ennek az indokoltságát az igazgatóság üléseinek jegyzőkönyvei alapján nem kérte számon. A és években már az ÁPV Rt. határozta meg a Bank számára a keresetfejlesztés mértékét és feltételeit re a feltételek között szerepelt, hogy a keresetfejlesztés 70%-át alapbérre, 30%-át pedig teljesítmény ará- 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nyosan kell felhasználni, ennek betartását azonban az ÁPV Rt. nem ellenőrizte. Az FHB a keresetfejlesztés mértékének előírását mindkét évben betartotta. Az ÁSZ korábbi jelentésében a pénzügyminiszter számára fogalmazott meg javaslatokat, amely alapján a Kormány megtárgyalta az FHB állami kézben tartásának szükségességét, majd az állami tulajdon megszüntetése mellett foglalt állást. Ennek megfelelően a Bankot 2003-ban részlegesen privatizálták, a többségi állami tulajdon megszűnése pedig a bankcsoport megalakulását követően várható. Az FHB igazgatósága a rá vonatkozó javaslatokat hasznosította, a szabályzatoknál azonban továbbra is a rendszerbeli összhang hiánya és azok karbantartásnál elmaradás állapítható meg. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a pénzügyminiszternek, utasítsa az ÁPV Zrt.-t, kezdeményezze az FHB igazgatóságánál, hogy 1. vizsgálja felül az igazgatóság külső tagjainak anyagi ösztönzési rendszerét annak érdekében, hogy a részvényjuttatás és a tiszteletdíj aránya összhangba kerüljön a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal; 2. módosítsa a részvényjuttatás feltételeit úgy, hogy azokra a juttatásban részesülőknek ne lehessen közvetlen ráhatása; 3. a szabályzatok felülvizsgálatával egyidejűleg alakítsa ki az FHB tevékenységét teljes körűen átfogó, egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát; 4. minden esetben kérje számon határozatai végrehajtását, hogy az abban foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak, így különösen: a tervek megalapozásának bővebb kifejtését, a költségek alakulásának szöveges értékelését és a keresetszabályozást; 5. tartsa be az ülésen kívüli határozatok meghozatalának szabályait; 6. teremtse meg az összhangot a jelzáloglevelek kibocsátásának döntési rendszerét meghatározó belső utasítások és a saját határozata között. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. AZ FHB SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA 1.1. Tulajdonosi szerkezet Az FHB feletti tulajdonosi jogokat az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. tv. (továbbiakban Priv. tv.) értelmében január 1-jétől december 31-ig a pénzügyminiszter, január 1-jétől az ÁPV Rt. gyakorolja májusában a Kormány előírta az FHB jegyzett tőkéjének 2,5 Mrd Ft-tal való emelését és döntött az addig 100%-os állami tulajdonú társaság részvényeinek tőzsdei úton történő, teljes körű értékesítéséről júliusában módosította az eredeti szándékát úgy, hogy a részvények többségi 50% plusz egy szavazati jogot megtestesítő hányada állami kézben maradjon és csak a fennmaradó kisebbségi részesedést értékesítsék. A módosítást a Moody s Nemzetközi Hitelminősítő Intézet állásfoglalása indokolta, amely az FHB leminősítését helyezte kilátásba, amennyiben az új tulajdonosok hitelkockázati besorolása nem éri el a korábbi színvonalat. A közgyűlés május 23-án az alaptőke emelést követően darab, egyenként 1000 Ft névértékű törzsrészvény szavazatelsőbbségi részvénnyé alakításáról döntött, hogy a privatizációt követően is biztosítható maradjon a Magyar Állam és a stratégiai befektetők érdekeinek érvényesítése. A szavazatelsőbbségi részvényeket zárt körben ajánlották fel megvételre az FHB kiemelkedő jelentőségű stratégiai partnerei részére, amelyekből db részvényt vásárolt meg négy intézményi befektető. Az igazgatóság 2003 októberében az alapszabályban rögzített jogosítványával élve a jegyzett tőke 1000 Ft-tal történő emeléséről döntött. A Bank a részvényt nyilvánosan hozta forgalomba azért, hogy az FHB megfeleljen a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvényben (továbbiakban: Gt.) előírt, a nyilvános működési formára vonatkozó szabályoknak és tőzsdeképessé váljon. Döntött továbbá az FHB tulajdonában lévő összes törzsrészvény ( darab) értékesítéséről, melyből 275 ezer darabot a zártkörű értékesítési ár 50%-áért a munkavállalói részére ajánlott fel, a fennmaradó db törzsrészvényt pedig zárt körben 4300 Ft-os árfolyamon belföldi és külföldi intézményi befektetőknek értékesített. A munkavállalói részvényvásárlási programnak kettős célja volt: egyrészt a munkavállalók addigi teljesítményének elismerése, másrészt a tulajdonosi érdekeltség megteremtése. Ennek eredményeként a teljes keretet felhasználva a 196 jogosultból 195 dolgozó jutott részvényhez. A BÉT az FHB törzsrészvényeit november 24-én vezette be a kereskedésbe. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A privatizációt követően december 31-én az összes részvény 53,2%-a maradt az ÁPV Rt. tulajdonában, 4,2%-a a munkavállalók, 7,7%-a magánszemélyek, 34,9%-a pedig intézményi befektetők birtokába került. 3 hónap elteltével március 31-ére a munkavállalók tulajdonosi részaránya 4,2%-ról 1,7%-ra, év végére 0,2%-ra csökkent. Két év alatt december 31-ére az állami részesedés változatlansága mellett (53,2%) az intézményi befektetők tulajdonosi részesedése 43,2%-ra emelkedett, a magánszemélyeké és a munkavállalóké együttesen 3,6%-ra csökkent. (A tulajdonosi struktúra változásait az 2. sz. melléklet tartalmazza.) A Kormány július 14-ei határozatával döntött az FHB privatizációjáról, és a végrehajtás határidejéül február 28-át jelölte meg. A kormányhatározat alapján az ÁPV Rt. feletti részvényesi jogokat gyakorló pénzügyminiszter határozatot hozott az ÁPV Rt. kezelésében lévő részvénycsomag értékesítéséről. Két nappal később a pénzügyminiszter a Kormány újabb döntésére hivatkozva hatályon kívül helyezte a privatizációról szóló határozatát A közgyűlés tevékenysége Az FHB-nál óta hat rendes és három rendkívüli közgyűlést tartottak. A közgyűlésekről a törvényi előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvek készültek. A közgyűlés határozatot hozott az Adatvédelmi Szabályzat kivételével minden olyan kérdésben, amely a Gt., vagy az alapító okirat (2003-tól alapszabály) értelmében a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés az alapszabály módosításával 2003-ban saját hatáskörébe vonta az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását. Ennek ellenére a 2004-ben kiadott szabályzatot a közgyűlés a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem tárgyalta. Rendkívüli közgyűlést az alapszabály módosítása, valamint az igazgatóság és a FB személyi összetételének változtatása miatt hívtak össze. Az évi rendes közgyűléseken állandó napirendi pontként szerepeltek az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és a könyvvizsgálói jelentések, a tárgyévet megelőző évről készült hitelintézeti és konszolidált éves beszámolók, valamint évet kivéve az éves üzleti tervek. Rendszeresen tárgyalta és jóváhagyta az igazgatóság és az FB személyi összetételének változását, valamint a javadalmazásuk mértékét. A 2001 óta eltelt öt és fél év alatt a közgyűlés 7 alkalommal összesen 23 új FB és 21 új igazgatósági tag kinevezéséről döntött. A tisztségviselők ilyen gyakori változtatása bár az ellenőrzés erre visszavezethető rendellenességet nem tárt fel kockázatot rejt magában, mivel nehezíti a Bank stabil és kiszámítható irányítását, illetve ellenőrzését. Az FB tagjai között van olyan személy, aki közvetlenül az igazgatóságból került át a testületbe, ezáltal fennállhat annak a lehetősége, hogy az FB tagjaként a saját korábbi tevékenységéről alkothasson véleményt. Jelenleg az igazgatóság 8, az FB 9 tagból áll, akik rendelkeznek a Felügyelet engedélyével. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az FB és az igazgatóság tagjainak a tevékenységük ellátásáért kapott jövedelme a vizsgált időszakban többszörösére növekedett. Az FB elnökének évi 1,1 M Ft összegű éves tiszteletdíja 2006-ra 3,8 M Ft-ra, a többi tagjának az évi 0,8 M Ft-ról 2,5 M Ft-ra nőtt. Az igazgatóság elnöke és tagjai 2001-ben egységesen évi 1,1 M Ft-ot, 2004 májusától az igazgatóság elnöke évi 4,8 a tagok 2,4 M Ft tiszteletdíjat kaptak. A tiszteletdíjak emelése arányban állt a feladat és a felelősség növekedésével. A 2004-ben elindított vezetői részvényjuttatási program hatására az igazgatóság elnöke a tiszteletdíjon túl meghatározott feltételek teljesülése esetén 1,6 M Ft össznévértékű (2006. július 5-én a megelőző 180 nap (naptári) forgalommal súlyozott árfolyam átlagával számolva összesen 21,2 M Ft forgalmi értékű) részvényre jogosult. Az igazgatóság elnökének FHB-tól származó jövedelme a évi mértékhez képest közepére (éves szinten 25 M Ft) több mint huszonkétszeresére emelkedett. Az igazgatóság többi tagja az elnök juttatásainak felére jogosult, így esetükben a növekedés mértéke több mint tizenegyszeres. Az FHB közgyűlése többször foglalkozott a saját részvények megszerzésével, és arra az igazgatóságot a évekre felhatalmazta. 4 A cél a törzsrészvények esetében a részvényjuttatási program és az FHB üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása; a szavazatelsőbbségi részvényeknél pedig a Bank semlegességének védelme volt. A tőzsdei teljesítmény növelése érdekében a közgyűlés 2004-ben egy két évre szóló vezetői részvényjuttatási program elindításáról döntött, amelynek keretében a Társaság kiemelt vezetői ellenérték nélküli részvényjuttatásra jogosultak. A közgyűlés az FB-t bízta meg, hogy a határozatában felvázolt keretfeltételeknek megfelelő részletes szabályzat-tervezetet dolgozza ki. A közgyűlés meghatározta a részvényjuttatás éves keretét és vezetői szintenként maximálta mértékét. A részvényjuttatás feltételéül szabták a BUX-indexben szereplő társaságok harmadának árfolyameredményét meghaladó saját tőzsdei teljesítményt. Az FB a feltételeket további két szemponttal egészítette ki, amelyeket a közgyűlés jóváhagyott. Ennek értelmében részvényjuttatás csak akkor adható, ha a Társaság az érvényes üzleti évben meghatározott adott éves eredménytervet a program végrehajtása esetén is teljesíti, továbbá, hogy a BÉT vizsgálati kritériumai közül a forgalom gyakorisága, az önkötések aránya, a forgalom aránya és a kötésszám aránya közül legalább három szempont tekintetében az FHB A sorozatú törzsrészvényei alkalmasak a BUX kosárban való részvételre. A BÉT 2003-ban a tőzsdén jegyzett vállalatok számára Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat dolgozott ki, amelynek tartalmával az FHB igazgatósága egyetértett és annak elfogadásáról határozott. 4 A közgyűlés a vizsgált időszakban két alkalommal adott felhatalmazást a Társaság igazgatóságának saját részvény vásárlására, a Gt. 226/A. -a alapján. A évi rendes közgyűlés szeptember 30-ig, a évi rendes közgyűlés szeptember 30-ig szóló felhatalmazást adott. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az ajánlás szerint Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerét olyan módon kell kialakítani, hogy azok a vállalat, és ezen keresztül a részvényesek hosszú távú, stratégiai érdekeit szolgálják. A javadalmazási rendszerek az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjait nem ösztönözhetik a részvény árfolyamok rövid távú maximalizálására. Ennek érdekében a cégvezetés számára nyújtott érdekeltségi elemek (fizetés, bonusz, részvény, részvényopció, természetbeni juttatás, nyugdíjjuttatás) arányát úgy kell meghatározni, hogy a vezetőket a hosszú távú stratégiai gondolkodásra ösztönözze. A részvényopciók túlzott aránya a rövidtávú nyereségérdekeltséget erősítheti. Az utóbbi évek elsősorban amerikai tapasztalatai alapján elmondható, hogy több vállalati felső vezető egyéni érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy arányt jelentettek, így a vezetők a részvényárfolyam rövid távú maximalizálásában váltak érdekeltté és ennek rendelték alá a vállalat működését, ez pedig ellentétes a vállalat hosszú távú célkitűzéseivel. Az FHB-nál bevezetett részvényjuttatási program rövid (két éves) időtartama és a külső igazgatósági tagok egyéni érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy (az éves jövedelem 80%-át meghaladó) hányada nincs összhangban a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal, mivel az a hosszú távú helyett a rövid távú nyereségérdekeltséget helyezi előtérbe ban a közgyűlés az előzőhöz hasonló feltételekkel újabb két évre ( ) hirdette meg a vezetői részvényjuttatási programot, azzal a különbséggel, hogy míg korábban a részvényjuttatáshoz a feltételeknek együttesen kellett teljesülniük, addig az új programban az egyes feltételek teljesítése már önmagában is részjuttatásra ad jogosultságot. Az igazgatóság tagjainak részvényopciós programból származó juttatását olyan mutató (eredményterv) teljesítéséhez is kötötték, amelynek elfogadásáról és módosításáról maga az igazgatóság határoz, így a testület közvetlen hatással lehet a feltételek teljesítésére és közvetetten a saját jövedelmére ban a közgyűlés az FHB alapszabályának módosításával lehetőséget teremtett az igazgatóság számára, hogy a többségi tulajdonos (ÁPV Zrt.) előzetes jóváhagyását követően az alaptőke emelése érdekében átváltoztatható kötvényt, illetve dolgozói részvényeket bocsáthasson ki. Ezzel lehetővé vált, hogy a Bank alaptőkéjét az igazgatóság a Gt.-ben szabályozott valamennyi módon felemelje. A Gt. előírásainak megfelelően közgyűlési határozat született minden alapító okiratot (2003-tól alapszabályt) és a felügyelő bizottsági ügyrendet érintő módosításról, valamint a könyvvizsgáló kinevezéséről és díjazásáról Az irányító és az ellenőrző testületek Az FHB igazgatósága tevékenységét az ügyrendje alapján végezte, amely a vizsgált időszakban négy alkalommal változott. Az igazgatóság az ügyrend módosításával 2003-tól bevezette a rendkívüli ülés intézményét és az igazgatóság az elnökön kívül a tagok számára is biztosított javaslattételi lehetőséget, 2004-ben összhangba hozta a működését a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal, 2006-ban pedig kibővítette ügyrendjét a bankcsoport irányításával összefüggő feladatokkal. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az igazgatóság a jogszabályoknak, az alapszabálynak (2003. május 23-a előtt alapító okiratnak) megfelelően végezte munkáját. Az igazgatóság munkatervek alapján dolgozott, amelyeket rugalmasan kezelt, de összességében az adott időszakra előirányzott témákat az aktualitásokkal kiegészítve megtárgyalta. Az előírtnál gyakrabban ülésezett, minden olyan kérdéssel foglalkozott, amelyet jogszabály, vagy belső szabályzat számára előír. Döntéseit határozatokba foglalta, de azok megvalósulását nem teljes körűen (működési költségek tervtől való eltérése és szöveges indokolása) ellenőrizte. Rendszeresen megtárgyalta a hatáskörébe tartozó belső szabályzatok módosítását, a Bank üzleti és pénzügyi helyzetét, azonban a költségek alakulását értékelő elemző szöveges beszámolókat, annak ellenére nem kérte számon, hogy azt évi határozatában előírta. Döntött a jelzáloglevél-kibocsátásokról, valamint gyakorolta az FHB Szolgáltató Rt. feletti tulajdonosi jogokat. Évente döntött a hatáskörébe tartozó személyek javadalmazásáról, elfogadta a munkáltatói kölcsönök éves keretösszegét és az éves üzleti tervet, azonban a tervek megalapozásához szöveges alátámasztást a évi határozata ellenére nem kért. A rendes közgyűlést megelőzően megtárgyalta és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztéseket. Esetenként határozott többek között sajátrészvény vásárlásról, belső hitelek odaítéléséről, a nagyberuházások jóváhagyásáról és a vagyonellenőri szerződések módosításáról. A vizsgált időszakban az igazgatóság 21 alkalommal hozott ülésen kívüli határozatot, amelyre az ügyrendje lehetőséget biztosított, annak előírásait azonban nem minden esetben tartották be. Az ülésen kívüli határozat az ügyrend szerint csak akkor érvényes, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, azt két napon belül megküldi a Társaság székhelyére. Az okiratokról két határozathoz kapcsolódóan két szavazatnál hiányzott a dátum, így nem állapítható meg, hogy az előírt határidőn belül érkezett-e a szavazat. Hét esetben több mint két nap telt el a szavazatok leadásáig, két határozat egy-egy szavazatánál pedig hiányzott a magánokirati forma, ezek a szavazatok az ügyrend szerint érvénytelennek minősültek volna, de azokat érvényes szavazatnak fogadták el. A felügyelő bizottság rendelkezett a közgyűlés által jóváhagyott ügyrenddel, amely megfelelt a jogszabályi követelményeknek. A vizsgált időszakban az FB a tevékenységét az ügyrendjének megfelelően végezte, a munkatervében kitűzött feladatokat teljesítette. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket megtárgyalta és javaslatát kialakította, folyamatosan tájékozódott a Bank üzleti és pénzügyi helyzetéről, az igazgatóság munkájáról. A jogszabályokban előírtnál tágabb körben és részletesebben ellenőrizte a Bank működését. Kiemelten foglalkozott a kinnlevőségek minősítésével, a jelzáloglevél kibocsátással, az ingatlanértékelés kérdéseivel, a treasury működésével, a likviditással, a lejárati összhang alakulásával. Az előterjesztéseket, tájékoztatókat elfogadta, tudomásul vette. Az FB a jogszabályokkal összhangban ellátta a belső ellenőrzési szervezet (továbbiakban: belső ellenőrzés) irányítását, minden évben jóváhagyta az ellenőrzési tervét, jelentéseit megtárgyalta, a beszámolókat elfogadta, a javaslatok megvalósítását figyelemmel kísérte. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Bank belső ellenőrzési rendszerének működését vezérigazgatói utasítások szabályozták, amelyek az általános célok és feladatok meghatározása mellett részletesen előírták a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés kialakítását és működtetését ben a belső ellenőrzési szabályzatba a PSZÁF javaslatával összhangban beépítették a kockázatértékelésen alapuló ellenőrzés alapelveit és szabályait. Elkészítették a tevékenységek kockázati térképét, és ez alapján meghatározták, hogy az egyes tevékenységeket milyen gyakran szükséges ellenőrizni. A belső ellenőrzés évi munkatervét már a felmért kockázatok figyelembevételével készítették el. A belső ellenőrzés a jogszabályoknak, a belső utasításoknak megfelelően látta el feladatát. A vizsgált időszak első felében kiemelt figyelmet fordított a panaszügyek, illetve a Területi Koordinációs Irodák működésének ellenőrzésére ben az ellenőrzés súlypontját az egyes funkcionális területek és az egyedi ügyek (privatizáció végrehajtása, THM kötelezettség teljesítése, kihelyezett tevékenység, K&H Bankkal fennálló kapcsolatok) vizsgálatára helyezték. Az ellenőrzések a személyi és tárgyi feltételeket, a szabályozottságot, a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés érvényesülését, valamint a szabályszerűséget értékelték. A jelentések alapján készült intézkedési tervek végrehajtását minden évben utólagosan ellenőrizték. A belső ellenőrzés tevékenységének fontos területe volt a panaszügyek vizsgálata. A panaszok oka a legtöbb esetben az ügyfél számára kedvezőtlen banki döntés, kisebb részben a sérelmezett ügyintézés volt. A panaszok több mint fele megalapozatlannak bizonyult. A belső ellenőrzés felhívta az érintett területek figyelmét a hiányosságokra és javaslatot tett azok megszűntetésére. A regisztrált panaszbeadványok aránya a befogadott kölcsönkérelmekhez viszonyítva I félévében volt a legmagasabb, 1,2%, számuk egyik évben sem haladta meg a 70-et. A belső ellenőrzés súlyos jogszabálysértést nem állapított meg. A banki munkafolyamatok, rendszerek működésének feltárt hibái többnyire belső szabályozási hiányosságokra mutattak rá A működés szabályozottsága Az FHB működésének alapvető szabályait május 23-ig alapító okirat, azt követően pedig alapszabály tartalmazza. Az alapdokumentum a vizsgált időszakban összesen nyolc alkalommal változott. A legjelentősebb módosítások az alaptőke felemelése; a szavazatelsőbbségi részvénytípus bevezetése; a nyílt részvénytársasági formára való áttérés; az igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve alaptőke felemelésre; valamint a bankcsoporttá alakulás következtében az igazgatóság hatáskörének változásai voltak. Az alapdokumentum megfelel a törvényi előírásoknak és a társaság működésének megfelelő keretet biztosít. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem fogja át az FHB teljes tevékenységét és az ellenőrzött időszakban egységes szerkezetben nem állt rendelkezésre. A szervezeti egységek, a bizottságok és a testületek működését, azok egymáshoz 18

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GRÁNIT Bank vagy Bank) jogutódja a Milton Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

JELENTÉS. a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről. 0815 2008. július

JELENTÉS. a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről. 0815 2008. július JELENTÉS a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről 0815 2008. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-11-121/2007-2008. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben