Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél"

Átírás

1 Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél Lilában- Bozsóki Márk (Szentendre) decemberi különszám TÁMOP /08/ A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése

2 Kossuth Borbála: A pro bono intézménye 2011 az Európai Unióban az Önkéntesség, azaz az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek éve lesz. Önkéntesség alatt általános értelemben a szabad elhatározáson alapuló cselekvést, magatartást értjük. 21. századi, individulizálódott társadalmunkban azonban fontos az önkéntesség egy másik aspektusát is hangsúlyozni. Azt, hogy az önkéntesség egy olyan tevést jelent, amellyel ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül segítünk, méghozzá olyan helyzetek megoldásában, melyhez gyakran speciális szakértelem és gyakorlati ismeret szükséges. Az önkéntesség tehát a társadalmi szolidaritás egyik mércéje, s ez a jogászság, azon belül is az ügyvédek körében leginkább a pro bono tevékenység gyakorlásában érhető tetten. A pro bono publico (angolszász rövidülése a pro bono) latin kifejezés, jelentése a közjóért. Az emberek egyre szorosabbá váló és lassan egész világra kiterjedő kölcsönös függéséből következik, hogy a közjó ( ) az egész emberi nemet érintő jogokat és kötelességeket foglal magában (II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et Spes pasztoriális konstítució, 26). A közjó akarása a mindenkori társadalom finom rezdülései iránt fogékony és azért tenni kívánó emberek gondolatainak és döntéseinek meghatározója. Ezért is lényeges a közjóért való társadalmi tevékenység, mint a minden profitszerzés nélküli emberekért tevés; és a pro bono, mint jogi gyakorlat kettéválasztása. Ez utóbbi értelemben használva a pro bono tevékenység azon személyeknek jelent jogi szolgáltatást, akik azt nem képesek megfizetni. Az ügyvédi önkéntesség a legjelentősebb hagyományokkal az Amerikai Egyesült Államokban rendelkezik. Az Amerikai Ügyvédi Kamara (ABA) etikai kódexében is rögzítette az ügyvédek évi 50 órás pro bono szolgáltatásnyújtási kötelességét. Emellett egy projekt keretében egy Pro Bono Központot is létrehozott, részben magának az elvnek a támogatására, részben a kereslet-kínálat összekapcsolására. Az ABA a Standig Committes (Etikai Bizottság) projektjén keresztül is a pro bono tevékenyég ösztönzését helyezte előtérbe, emellett legfontosabb szponzora a Pro Bono Publico Díjnak. A Pro Bono Központ elsődleges célja egy a vidéken élő embereknek biztosított szolgáltatási stratégia kialakítása. Az Európa Tanács No.R.(2000)21. számú ajánlása deklarálja, hogy a jogászi hivatás elsődleges kötelessége a szolgáltatások biztosítása és a minőség garantálása, mely a hivatás függetlenségéből ered. Hasonló gondolat hangzott el a magyar országgyűlésben is, egy január 14-én tartott felszólalásban is, ahol megfogalmazásra került, hogy az ügyvédi hivatás legnemesebb közérdekű hivatás. Hát lehet nagyszerűbb hivatás, mint harcolni a jogért, az igazságért, védelmezni azt, akit megtámad a jogtalanság és az erőszak? Az emberiség életében nem lehet magasztosabb hivatás, mint küzdelem a jogért, az igazságért és védelem a jogtalanság ellen. (Jelen írás alapját képező, Kossuth Borbála-Furmann Imre: A pro bono intézményének hiánya Magyarországon című tanulmány teljes terjedelemben megjelent a internetes oldalon, valamint az Ügyvédek Lapja 2009/4. számában.)

3 Kossuth Borbála: A magyarországi ügyvédek pro bono tevékenysége A Hankiss Elemér által életre hívott Új Reformkor mozgalom keretében vetette fel Furmann Imre, a hatóság azóta már elhunyt elnökhelyettese, hogy érdemes lenne az ügyvédek pro bono tevékenységét, mint a társadalmi szolidaritás egyik szegmensét megvizsgálni. A pro bono intézményének hiánya Magyarországon címmel Furmann Imrével közösen írt tanulmányunkban négy kérdést fogalmaztunk meg. Az ügyvédi hivatást gyakorló szakemberek közül sokan válaszoltak kérdéseinkre, ám a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, hiszen bizonyára főként azok reagáltak, akik érdeklődnek az önkéntes, ingyenes tevékenység iránt, esetleg maguk is végeznek ilyen munkát. Emellett is fontosnak tartottam, hogy a válaszokból kiolvasható eredményeket összegezem, illetve azok alapján néhány interpretációs lehetőséget felvessek. Végez-e önkéntes pro bono tevékenységet A reagálások a tekintetben szinte egyöntetűek voltak, hogy a válaszadó ügyvédek mindegyike végez kisebb-nagyobb időráfordítással pro bono, vagyis ügyvédi önkéntes tevékenységet. Ahogyan az egyik vidéki ügyvédnő fogalmazott, szerintem szinte mindannyian végzünk pro bono tevékenységet, főleg vidéken. Érdekesség, hogy a válaszokat visszaküldő jogászok mintegy 80 százaléka valóban vidéki ügyvéd. Természetesen túlzó lenne a fővárosból-vidékről érkező reagálások számszerinti megoszlása mentén, mindenáron szociológiai következtetéseket levonni, mégsem hagyható figyelmen kívül, hogy a kisebb közösségek, ahol az emberek amúgy is jobban ismerik egymást, és a település fluktuációja is csekélyebb arányt mutat, befolyásoló hatással van a szolidaritás e megnyilvánulására is. Ennek erejét egy jelenleg Tatabánya városában tevékenykedő ügyvéd is érzékletesen vázolja fel, amikor leírja, hogy időközben egy sokkal nagyobb városba sodort az élet, ahol lényegesen kevesebb az ilyen jellegű megkeresés, hiszen sokkal személytelenebbek a kapcsolatok. Erre a meglévő attitűdre utalnak az alábbi válaszok is: vidéki kisvárosban az un. régi típusú ügyvéd olyan, mint a régi körzeti orvos, volt osztálytársaim, városi emberek között több olyan nehéz sorsú ember van, akik a jogi képviselet költségeit nem tudják megfizetni, abban a kisvárosban kezdtem el a munkát, ahol felnőttem, és ahol a mai napig rengeteg olyan ember van, aki a legalacsonyabb munkadíj megfizetésére sem képes. A fenti megnyilvánulásokból a társadalom kötőerejét jelentő fogalom is kiérződik, mely nem más, mint a lokálpatriotizmus, vagyis az a helyi szerveződés, mely megteremti a kapcsolódási pontot a pro bono tevékenységet végző ügyvéd és a jogi segítségre szoruló között. A pro bono tevékenység végzésének okai Ahogyan minden cselekvés, tevés hátterében értéken, tudatalatti gondolati kivetülésen alapuló elhatározás húzódik meg, hasonlóképpen igaz ez a pro bono tevékenység esetében is.

4 A miért, azaz a cselekvés, magatartás indítékának kifejezése, szavakba öntése nem egyszerű feladat. A visszaérkezett válaszok között legnagyobb arányban olyan szavakat írtak le az ügyvédek, mint segítő szándék, jószívűség, szociális érzékenység (sajnálat), hivatás. Az etikai igény, mint belső lelki mozgatórugó mellett, amelyet az egyik ügyvéd úgy fogalmazott meg, hogy osztom gróf Széchenyi István azon nézetét, hogy aki anyagi javakban jobban bővelkedik, mint embertársa, annak a társadalomért is többet kell tennie, megjelenik a csereelmélet és a hangsúlyozottan jó értelemben vett, és nem közvetlenül anyagi hasznot hozó profit jelleg is. Egy Komárom-Esztergom megyei ügyvéd ezt példázva így fogalmaz, hogy a pro bono tevékenység hosszú távon olyan jellegű megbecsülést eredményezhet, ami mind a munkában, mind az élet egyéb területein megtérülést hoz számomra. Vannak azonban olyanok is, akiknek a látványos karitatív tevékenység hiányérzetének mérséklését eredményezi az, ha ügyvédi önkéntes tevékenységet végez. A hivatás, mint egy foglalkozás társadalmi megbecsültségét jelentő fogalom, érték, egyben az elérendő cél iránti igény jelenik meg az egyik visszaérkezett, a pro bono tevékenység indokát taglaló válaszban, mely szerint az részben a tanult ember s az ügyvédi szakma felelőssége embertársaink felé. A visszaérkezett válaszok csak csekély mértékben támasztják annak, az úgynevezett szelekciós folyamatnak a meglétét, melynek lényege, hogy a jogi képviselők az eleve bizonytalannak tűnő ügyekbe bele sem fognak. Az azonban mégis felsejlik, hogy az ügyvédek a válaszok szerint kis mértékben-, ugyan nem a képviselet sikerességét, és főleg nem a probléma megoldásának hosszát, de a jogi probléma súlyát igenis mérlegelik, ha pro bono tevékenység keretében vállalkoznak a képviseletre. Erre példaként említhető az egyik ügyvéd válasza, aki úgy fogalmaz, hogy szokott pro bono tevékenységet vállalni, ha az ügy érdekes és bonyolult jogi problémát vet fel. De vajon van-e, és, ha igen, miben érhető tetten a pro bono ügyvédi segítségben részesülő személyi kör kiválasztását érintő szelekciós folyamat. A barátok, ismerősök melletti úgynevezett ismeretlenek kiválasztásával kapcsolatban a válaszokban megjelenő első szempont a bajba jutott személy elesettsége. A másik ennél sokkal erőteljesebben megjelenő szegmens az ügyvédet körülvevő közeg, amelyben tevékenységét végzi. A válaszadó ügyvédek csaknem háromnegyed része utalt arra, hogy korábbi vagy jelenlegi munkája befolyásolta, és előmozdította elhatározását, mely az ingyenes jogi munkában ölt, illetve öltött testet. Ilyen elkötelezettség fedezhető fel az alábbi válaszban, az előző ciklusban négy éven át kisebbségi önkormányzati képviselő voltam, akkor rendszeresen tartottam havonta egy alkalommal ingyenes jogi tanácsadást a horvát kisebbségi önkormányzatban amelyet azóta is, a mai napig folytatok. Hasonló jellegű kötődés fedezhető fel annak az ügyvédnek a megnyilatkozásában, aki leírta, hogy óta az egy magyar gyárban pontos megnevezését felhatalmazás hiányára tekintettel mellőzöm - vezeti a jogsegélyszolgálatot, így az eltelt csaknem 30 év óta számtalan

5 munkavállalónak nyújtott már ingyenes jogi segítséget. Értékelés A válaszok egységes értékelését követően arra a megállapításra juthattam, hogy a magyarországi ügyvédek sokkal nagyobb számban végeznek pro bono tevékenységet, mint azt a közvélekedés gondolná, mely egyben azt is jelzi, hogy az nagy részben rejtve marad a nyilvánosság előtt. Talán ennél is fontosabb, hogy a jogászok pro bono tevékenységének igazi indoka a belső meggyőződés, az ügyvédi hivatásba vetett hit, és csak áttételesen az anyagi haszonszerzés. (Jelen írás teljes terjedelmű változata, A magyarországi ügyvédek pro bono tevékenysége címmel megjelent a internetes oldalon.) Jótétemény Bélteki Natália Felkészítő tanár: Dékányné Varga Krisztina Intézmény: Nagy Imre Általános Iskola Budapest

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Civil szervezetek és közösségek

Civil szervezetek és közösségek Civil szervezetek és közösségek Készítette a Háló Egyesület Közösségi Műhelye I. Társadalmi bevonás társadalmi aktivitás közösségfejlesztés partnerségek A civil lakosságnak az Európai Unióban is csak egy

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Budapest, Angyal u. 15/b. Hungary 1094 Tel. : (36-1) 216-0377, 455-8055 Fax: (36-1) 216-0911 A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

A rendészeti korrupció aktuális kérdései

A rendészeti korrupció aktuális kérdései 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely B u d a p e s t Farkasvölgyi út 12. 1121 A rendészeti korrupció aktuális kérdései Kategória: főiskolások/egyetemisták Készítette: Pap Renáta

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN Jelige: Bizalom 2012 Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben de paradox módon, ha nem tudunk

Részletesebben

Méltóképpen Időskorban projekt

Méltóképpen Időskorban projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Méltóképpen Időskorban projekt 2 0 1 1 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának idősügyi projektjét 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és jogelődje,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA ÉS A MAGYAR ÖNKÉNTESMOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV (MÖMK) SZTENDERDIZÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hírlevelének különszáma. a TÁMOP 5.5.5-ös projekt képzéseiről

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hírlevelének különszáma. a TÁMOP 5.5.5-ös projekt képzéseiről Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hírlevelének különszáma a TÁMOP 5.5.5-ös projekt képzéseiről Módos Dominika: Ki-teremtés 2011. január TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt Esettanulmány PANO PRESS Bt. Pécs, 2011. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető gondolatok,

Részletesebben

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Beteg jogaink egészséges méltóság Betegjogi projekt 2 0 1 2 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának betegjogi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet

Részletesebben