Adatvédelmi nyilatkozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelmi nyilatkozat"

Átírás

1 Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések, illetőleg az általa üzemeltetett honlapon történő, önkéntes regisztráció során megadott személyes adatok kezelése során alkalmazott elvekről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, illetőleg az adatkezelés megszüntetéséről nyújt tájékoztatást, eleget téve ezzel jogszabályi kötelezettségeinek, és a Résztvevő személyiségi jogai magas szintű védelmének. Szolgáltatót tájékoztatást nyújt továbbá a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről is, elősegítve ezzel az érintettek jogainak gyakorlását a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szellemének és konkrét rendelkezéseinek megfelelően. Jelen nyilatkozatban Szolgáltató tájékoztatást nyújt az általa kezelt, feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató jelen nyilatkozata ezért egyben az adatkezelésről adott írásbeli tájékoztatásnak is minősül, melyet Regisztráló, illetőleg Résztvevő a személyes illetőleg egyéb adatok Szolgáltatónak történő átadását megelőzően kifejezetten is elfogad. Szolgáltató mint adatkezelő kijelenti, hogy a technika jelenkori állása szerint elérhető, kellően magas szintű adatvédelmet garantáló intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatok biztonságos tárolását, kezelését, felhasználását és törlését, továbbá annak biztosítása végett, hogy megelőzze az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megismerést, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, felhasználást, módosítását, törlését, illetve megsemmisítését. A nyilatkozat személyi hatálya Jelen nyilatkozat hatálya kiterjed egyfelől a Szolgáltatóra, másfelelő pedig mindazokra, akik abból a célból, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vegyék, így különösen vele szerződést kössenek, Szolgáltató által üzemeltetetett honlapon regisztrálnak (a továbbiakban úgyis, mint Regisztráló), illetőleg az ott felajánlott elektronikus úton jognyilatkozatot tesznek (a továbbiakban úgyis, mint Résztvevő). Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó Szolgáltató cégjegyzékszám, gazdasági szolgáltatás végzésére feljogosító egyéb engedély száma: Szolgáltató adószáma: Szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Szolgáltató székhelyének postai címe: Bem József u. 9. Szolgáltató telefonszáma: Szolgáltató elektronikus levelezési címe: Szolgáltató üzleti tevékenységének helyének postai címe, ahová az esetleges panaszok címezhetőek: 1027 Budapest, Bem József u. 9. Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77108/2014 Szolgáltató tárhely-szolgáltatójának adatai: Feki Webstudio Kft, 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44.

2 Az adatkezelés jogalapja Szolgáltató kijelenti, hogy a tudomására jutó személyes adatokat a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli. Regisztráló, továbbá Résztvevő pedig kijelentik, hogy a regisztráció, illetőleg a jognyilatkozat megtétele előtt jelen nyilatkozatban foglaltakat megismerték, továbbá kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy a regisztrációhoz, illetőleg a jognyilatkozat tételhez szükséges adatok szolgáltatása önkéntesen történt, erre való tekintettel személyes adataik kezeléséhez hozzájárulásukat adják. Regisztráló és Résztvevő jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul személyes és egyéb, általa önkéntesen megadott adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez. Regisztráló illetve Résztvevő kijelenti továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat magára nézve, illetőleg Szolgáltatóval fennálló jogviszonyára nézve is kötelező erejűnek fogadja el. Az adatkezelés célja Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett honlapon történő regisztráció, illetőleg szerződési jognyilatkozat megtételével összefüggésben megadott személyes adatokat annak érdekében tartja nyilván, hogy az általa kívánt szolgáltatások igénybevételének lehetőségét elektronikus szerződéskötés útján biztosítsa, a regisztrált felhasználók számára szolgáltatásit elérhetővé tegye. A személyes és egyéb adatok, Regisztráló, illetőleg Résztvevő által megadott adatok kezelésének célja továbbá a szerződési nyilatkozat megtétele esetén a nyilatkozat tevő azonosítása, a szerződés létrejöttének, továbbá a szerződés tartalmának bizonyítása, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok nyilvántartása, a szerződés teljesítésének lehetővé tétele, illetőleg annak biztosítása, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben fennálló számla kibocsátási kötelezettségek maradéktalanul eleget tehessen. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény 17. -ában foglaltak szerint közvetlen üzletszerzés céljára is felhasználja, amennyiben a regisztráló felhasználókhoz hírleveleket, reklámanyagokat juttat el. A regisztrálók által megadott személyes adatok közül az üzletszerzési célok megvalósításához összeállított lista kizárólag az adatjogosult nevét, lakcímét, elektronikus hírközlési azonosítóját, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt tartalmazza. Szolgáltató kijelenti, hogy a napját követően vele szerződéses jogviszonyba lépő Résztvevők közül azoknak, akik teljes áron szereznek az általa szervezett Rendezvényen részvételi jogot, a főszolgáltatás körében egyéves Forbes magazin előfizetést vásárol. A mellékszolgáltatás teljesítése oly módon történik, hogy Szolgáltató a vele szerződő Résztvevők részére az előfizetés teljes összegét, azaz 8.490,- Ft-ot megfizeti, és a magazinok Résztvevő részére történő kézbesítése érdekében Résztvevő által önkéntes adatszolgáltatás körében megadott személyes adatokat a Forbes magazin hivatalos kiadója, a Mediarey H. S. Kft. részére további adatkezelés céljából átadja. Résztvevő ezen, az általa kötött szerződésben kikötött mellékszolgáltatás teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárulását adja. Szolgáltató a továbbiakban a Mediarey H. S. Kft. részére átadott adatok kezeléséért minden felelősséget kifejezetten kizár. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató személyes és egyéb adatainak kezelésével összefüggésben felelősségét saját adatkezelési tevékenységére korlátozza. Szolgáltató tájékoztatja Résztvevőt, hogy a Mediarey H. S. Kft-vel szemben személyes és egyéb adatai kezelése vonatkozásában felmerülő igényeit kizárólag a Mediarey

3 H. S. Kft-vel szemben érvényesítheti, e cég adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezések, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között. Az adatkezelés terjedelme A regisztráció, illetőleg a szerződéskötési jognyilatkozat megtétele alkalmával a következő adatokat szükséges megadni: természetes személy Regisztráló, illetőleg Résztvevő családi neve, utóneve, regisztrációs neve, címe, belföldi lakóhelyének irányítószáma, település neve, utca neve, házszáma, jogi személyiséggel rendelkező, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany esetében a jogalany neve, nyilvántartási száma (cég esetében cégjegyzék száma), székhelyének címe, adószáma, nyilvántartását vezető bíróság, hatóság neve, címe, továbbá az általa delegált természetes személy Résztvevő családi neve, utóneve. Szolgáltató Regisztráló, illetőleg Résztvevő számára biztosítja annak lehetőségét, hogy egyéb olyan adatokat is Szolgáltató tudomására hozzon, amelyek Szolgáltató által felkínált, illetőleg szerződésben teljesíteni vállalt szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, vagy azt elősegítik. Az ilyen kiegészítő adatok megadása is önkéntesen történik, Regisztráló, illetőleg Résztvevő ezen adatok kezeléséhez is hozzájárul. Az adatkezelés nyilvántartása Regisztráló és Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatóval fennálló jogviszonya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján ügyfélkapcsolatnak minősül, ezért az említett jogszabály 65. (3) bekezdésének értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) Szolgáltató adatkezeléséről nyilvántartást nem vezet. Szolgáltató azonban jelen nyilatkozat hatálya alatti adatkezelés tényét a Hatóságnak bejelentette. Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77108/2014. Az adatkezelés időtartama, adatok törlése Regisztráció esetén a személyes, illetőleg egyéb adatok kezelése azok megadásától egészen azok törléséig tart. Regisztráló írásban bármikor kérheti az általa megadott adatok törlését. Szolgáltató ilyen esetben a Regisztráló, illetőleg Résztvevő általa kezelt adatait törli, kivéve azokat, melyek Regisztrálóval, illetőleg Résztvevővel szemben fennálló joga, jogos igénye érvényesítéséhez szükségesek. Az ilyen adatkezelés tényéről, illetőleg az adatkezelés terjedelméről Szolgáltató Regisztrálót, illetőleg Résztvevőt értesíti. Szolgáltató törli az adatokat abban az esetben is, ha felhagy azon szolgáltatások nyújtásával, melyeket honlapján kínál, illetőleg abban az esetben is, ha a honlap bármely okból megszűnik. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége, kezelt adatok kijavítása, módosítása Szolgáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy az általa üzemeltetetett honlapon történő regisztráció, illetőleg jognyilatkozat tétel alkalmával elkövetett adatbeviteli hibák kijavításra

4 kerüljenek. Regisztráló, illetőleg Résztvevő kérelmére Szolgáltató a nyilvántartott adatokat helyesbíti. Értesítés az adatkezeléssel összefüggő Szolgáltatói lépésekről Szolgáltató tájékoztatja Regisztrálót, illetőleg Résztvevőt az adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről, és törléséről. A tájékoztatást Szolgáltató abban az esetben mellőzi, ha a tájékoztatás elmaradása Regisztráló, illetőleg Résztvevő jogos érdekét nem sérti. Amennyiben Szolgáltató Regisztráló, illetőleg Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatást nyújt a bírósági jogorvoslat, és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Adattovábbítás Szolgáltató kijelenti, hogy a kezelésében lévő adatokat az általa kínált szolgáltatások igénybevételének lehetővé tételében, illetőleg a Rendezvény megszervezésében közvetlenül közreműködő személyek kivételével - más számára hozzáférhetővé nem teszi, azt másnak át nem adja, kivéve, ha Regisztráló, illetőleg Résztvevő az adatok átadásához kifejezetten hozzá nem járul. Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a későbbiekben általa kínált szolgáltatások népszerűsítése érdekében a jelen honlapon gyűjtött adatokat felhasználja. Szolgáltató által ilyen célból végzett adatkezeléshez Regisztráló, illetőleg Résztvevő hozzájárulását adja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa kezelt adatok feldolgozásához és nyilvántartásához külső adatfeldolgozót vegyen igénybe, így különösen abban az esetben, ha ezt az informatikai rendszer fenntartása, a számlázás, illetve a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségeinek teljesítése indokolja. Szolgáltató az adatfeldolgozók nevét, nyilvántartási számát és elérhetőségét az adatfeldolgozó által végzett tevékenység jellegének feltüntetése mellett honlapján közzéteszi. Tájékoztatás, jogorvoslati lehetőségek Regisztráló, illetőleg résztvevő kérelmére Szolgáltató tájékoztatást nyújt az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem hozzá történő eljuttatását követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a fenti tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg, melynek mértékét a felek között létrejött szerződés értékéhez képest Szolgáltató jogosult megállapítani azzal, hogy a Regisztráló, illetőleg

5 Résztvevő kérelmének teljesítése előtt a költségtérítés összegéről Regisztrálót, illetve Résztvevőt az általa megadott elektronikus levelezési címen értesíti. A tájékoztatás megtagadása esetén Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Szolgáltató külön is tájékoztatást nyújt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Regisztráló, illetőleg Résztvevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelés vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, illetőleg akkor is, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetekben is. Szolgáltató a tiltakozás alaposságát a kérelem hozzá történő megérkezésétől számított legrövidebb időn, de legfeljebb tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottság kérdésében döntést hoz, és a döntésről írásban tájékoztatja a tiltakozást benyújtót. Ha Szolgáltató a tiltakozás alaposságát állapítja meg, az adatkezelés megszüntetni és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére esetlegesen a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Regisztráló, illetőleg Résztvevő Szolgáltató döntésével nem ért egyet, vagy Szolgáltató a döntés meghozatalára nyitva álló határidőt elmulasztja, illetőleg döntést egyáltalán nem hoz vagy azt a kérelmezővel nem közli, Regisztráló, illetőleg Résztvevő a döntés közlésétől, illetőleg a határidő utolsó napjától számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat. Regisztráló, illetőleg Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén igényével Bírósághoz fordulhat, mely esetben a bíróság soron kívül jár el. Szolgáltató jelen nyilatkozatban tájékoztatja Regisztrálót, illetőleg Résztvevőt, hogy a kereset elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével Regisztráló, illetőleg Résztvevő alapjogainak megsértése esetén az alapvető jogok országgyűlési biztosához is fordulhat és kérheti eljárását. Háttérjogszabályok Jelen nyilatkozat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. Törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezésinek figyelembe vételével készült, az itt nem szabályozott kérdésekben Szolgáltató a hatályos rendelkezések figyelembe vételével jár el, biztosítva ezzel, hogy az adatkezelés mindenkor tisztesség elvének megfelelően, továbbá törvényes keretek között valósul meg.

6 A nyilatkozat időbeli hatálya Ez a nyilatkozat a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő közzétételével lép hatályba, és visszavonásával veszti hatályát. Kelt: Budapest, napján. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerzői jogok által védett szerzői mű, melynek másolása, sokszorosítása, megváltoztatása, bárminemű felhasználása és minden egyéb, törvényben felsorolt módon történő kezelése szigorúan tilos, minden ilyen tevékenységhez a szerző kifejezett engedélye szükséges. A szerző kizár minden felelősséget arra az esetre, ha jelen nyilatkozat bármely részének jogos vagy jogosulatlan felhasználásából fakadó kárért, károsodásért. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat közzétételét és általános szerződési feltételek melletti felhasználását még mintaként sem ajánlja.

Általános szerződési feltételek és tájékoztató

Általános szerződési feltételek és tájékoztató Általános szerződési feltételek és tájékoztató Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis mint ÁSZF ) tartalmazzák a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó, mint szolgáltató által (a továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3.

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. 1. Bevezetés WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. A WorCare Kft. (2133 Sződliget, Nyárfa köz 13., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, mint a reklamjog.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA 1.1 Jelen adatkezelési szabályzat ( Adatkezelési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról Az Astal Security Technologies Kft., mint az astalsecurity.hu weboldal (a továbbiakban

Részletesebben

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 5-6. A

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Ringier Kiadó Kft (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) (a továbbiakban Ringier, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

Részletesebben

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, mint a reklamjog.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 6-8. A DHF

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÉSZÜLT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 4 3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA... 6 4.

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben