BUDAPEST OSTROMA BECSÜLET NAPJA FEBRUÁR KITÖRÉS A BUDAPEST ERİDBİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST OSTROMA BECSÜLET NAPJA 1945. FEBRUÁR 11 13. KITÖRÉS A BUDAPEST ERİDBİL"

Átírás

1 BUDAPEST OSTROMA BECSÜLET NAPJA FEBRUÁR KITÖRÉS A BUDAPEST ERİDBİL - Budapest ostroma a II. világháború leghosszabb és legvéresebb várostroma volt. Elsı szovjet páncélostámadás és a kitörés között 102 nap telt el! Ezzel szemben két hét Berlin eleséséhez elég volt! Bécs hat napig bírta a szovjet hordák ostromát! A legelszántabb német helyırségek, mint a Königsbergi /Kalinyingrád/ vagy a breslai /Wroclaw/ 77, illetve 82 napig bírták az ostromot! A magyar hısiesség és élniakarás, a haza és az európai civilizáció védelmében való hit, és a civil lakosság elszánt támogatása tette ezt a páratlan teljesítményt lehetıvé! A hısi helytállást a judeo bolsevik propaganda 50 évig eltitkolta! A magyar hısiességet soha nem volt partizántörténetekkel helyettesítette! Hazudott és meggyalázta hıseink emlékét! Budapest védelmét az Attila, a Karolina és a Margit védvonalak győrőjében tervezték meg. Ide vonultak vissza a védelmi harcokban kivérzett de elszánt német és magyar alakulatok. A védvonalak építésében a lakosság tömegei önként vettek részt. Az Attila vonal tankcsapdáit családok, gyerekeik részvételével önkéntesként építették. Budapest a nyugati irányból volt a legvédtelenebb! A győrő karácsonykor lezárult. Az élet és halál harc elkezdıdött! A hárshegy oldalában az elırenyomuló vörös túlerı december 25-én éjszaka körülözönli Prónay Pál az egykori Lajtai Bán hungarista önkénteseinek útbiztosító ékét! A Hidegkúti út és a Nagykovácsi út keresztezıdésénél december 26-án estig folyik az öldöklı küzdelem. A spártai Leonidas Thermopyleaei szorosában történt védelmi harchoz hasonlóan a nyilaskeresztes önkéntesek nem adták fel állásaikat. - OSTROMLÓK ÉS OSTROMLOTTAK! Budapest védıinek pontos létszáma nem ismert. A szervezett sorállományú és csendıri alakulatok magyar részrıl fıre tehetık. Igen jelentıs szerephez jutottak a nem sorállományú, hanem önkéntesekbıl álló különleges hungarista eszmeiségő alakulatok. Vannay László a Trianoni békediktátum végrehajtásának megakadályozására a húszas években önkéntes csapatokat szervezett. Részt vett a Rongyos Gárda megszervezésében, valamint 1938-ban a Felvidéki és a Kárpátaljai harcokban! Nyisztor Zoltán utász alezredes Voronyes ostromtapasztalatai alapján rohamzászlóaljat szervezett. Alakulatának neve a Vannay légió volt. Tagjai: - Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének Veteránjai - A Posta, Vízmővek, Csatornamővek hungarista érzelmő dolgozói. Helyismeretük nélkülözhetetlennek bizonyult amikor a harc kiterjedt a város alatti alagút és csatornarendszerre is. Saját elhárító alakulata volt, amit a régi veterán rongyos bajtárs, Gyulai- Molnár Ferenc vezetett. Szekeres százados sikeres orosz nyelvő ellenpropagandát szervezett. A Vannay különítmény által védett szakaszokon hangszórók harsogták: Itt a Vannay különítmény harcol, foglyot nem ejtünk és nem hátrálunk! Az alakulat fiatal, lánglelkő önkéntesei többnyire az utolsó szálig elestek! Bátran jelenthették a Magyarok Istenének odafent Csaba királyfi csillagseregében: BECSÜLETTEL KÜZDÖTTEM A HAZÁMÉRT AMÍG ÉLTEM! - 1 -

2 Jellemzı módon a fı vád ellene az volt a komcsi történészeknél, hogy a Szentkirály utcai zsidó zug élelmiszer raktárat lefoglalta és a kóser libamájat és pálinkát a csontrepesztı hidegben katonái között szétosztotta. A vétség egyenesen szörnyő A 70 éves Prónay Pál a Trianoni gyalázatot elutasító Lajta Bánság létrehozója maga köré győjtötte sok vihart megélt ısz bajtársit. Az öldöklı harcokban parancsnokukkal együtt csaknem valamennyien elestek! Prónay egész életét a magyarság védelme töltötte ki! Nem tőrt megingást, a kishitő fellazítókkal még 70 évesen is párbajozott! Az egyház tagjai sem a most boldoggá avatott Sára nénikbıl álltak, aki szökött munkaszolgálatosokat (azaz mőszaki feladatra behívott katonákat), fıleg zsidókat rejtegetett! Kun Péter csuháján pisztolytáskával, övében kézigránátokkal közelharcban védte híveit, templomát! A mőszaki egyetemisták megszervezték roham zászlóaljaikat! Voltak elég sőrőn olyan helyzetek, hogy a légvédelmi ágyúk kezelıinek egy része nı volt és év körüli gyerek önkéntesek! A védık összetétele igen vegyes volt. Voltak nagy harci tapasztalatokkal rendelkezı magyar alakulatok és elszánt, viszonylag jól felszerelt SS hadosztály töredékek. Abban egyetértettek: nem adja meg magát a hıs Budapest!!! Várták a felmentésükre érkezı csapatokat, kitartottak a végsıkig! A védelem parancsnokai Pfeffer Wildenbruch és a magyar Hindy Iván tábornokok voltak! Háromöves győrőt vontak Budapest köré a támadók. A km vastag győrőt közel fél millió ember alkotta! A kép itt is igen vegyes volt. Ágyútölteléknek használt ázsiai hordáktól kezdve, román csatlóshadosztályokon át, tapasztalt páncélos és nagy tőzerejő lövész alakulatokig minden volt! A támadó hadmőveleteket Malinovszkíj és Tolbuhin marsallok irányították páratlan kegyetlenséggel és saját alakulataiknak sokszor értelmetlen feláldozásával! - AZ OSTROM A harcok hevessége és kegyetlensége csak a sztálingrádi ostromhoz mérhetı! Sztálingrádot evakuálták, Budapesten viszont a civil lakosság nagy része is részt vett a védelmi harcokban! Véget kell vetni annak a hazugságon nyugvó tévhitnek, hogy virággal várták a mindent kirabló, nıket megerıszakoló, a lakosságot szibériai táborokba hurcoló vörös hordákat!! Házról házra folytak a harcok! Pest védelmében kiemelkedı elszántsággal küzdött a IX. SS hegyihadtest, a 22. SS lovashadosztály Schmidhuber tábornok és Helmut Dörner ezredes vezénylete alatt. Baka Barnabás ırnagy rohamtőzér osztálya, a Vannay különítmény és több önkéntes hungarista harccsoport, civil nı és gyermekkorú fiatal! A vérmezın felállított ideiglenes reptéren a súlyos sebesülteket kiszállították és némi utánpótlás is érkezett. Ennek használhatatlansága után a helyzet súlyosbodott! A készletek apadása, Sztálin ırjöngı kritikái és fenyegetései miatt, új és új alakulatok harcba küldése miatt a védık a várnegyedbe szorultak a kazamatákban több mint tízezer sebesülttel! - 2 -

3 - FELMENTÉSI KÍSÉRLETEK Budapest hısi helytállása erıfeszítésének megsokszorozására késztette a magyar és német hadvezetést. Guderián is Tatára érkezett és Beregfy Károly vezérezredessel a Szálasi kormány hadügyminiszterrel egyeztetett. Black tábornok és a Cserkaszi katlancsaták hıse, Otto Gille SS tábornok irányította a felmentést. A 96. német gyaloghadosztály rohamcsónakokkal átkelt a Dunán. Az oroszok hátában létrehozott két hídfı kialakításában a magyar hungarista Pilisi Ney Károly harccsoportja, mely hungarista önkéntesekbıl állt, igen jelentıs szerepet vállalt. A Regiment Ney nevet viselı páncélgránátos dandár zászlóaljait a Wiking és a Totenkopf SS páncélos hadosztályokhoz osztották be. A támadó csapatok élén haladva kivívták a Gerecse, Bicske, Zsámbék körüli harcokban a norvég önkéntesekbıl álló Wiking hadosztály tiszteletét és a Harkovi harcokban kitüntetett Totenkopf páncélosok csodálatát! A Ney Károly hungarista különítménye megtett mindent ami az embertıl megtehetı! Nem rajtuk múlott a felmentés kudarca. Az üzemanyag utánpótlás elakadt Komárom körül, amerikai bombatalálatok érték az üzemanyagot szállító uszályokat. Az élen haladó SS páncélos század akkor még alig húsz éves parancsnokával személyesen találkoztam!! Páncélosa nyitott kémlelınyílásán keresztül hallotta Budavár védıinek ágyúit! Ekkor jött rádión a parancs: vissza kell vonulni, százada kapta feladatul, hogy fedezze a visszavonulást. Szörnyő érzés volt bajtársait veszni hagyni a vörös katlanban, állította a mostmár ısz hajú, de még mindig acélos tekintető veterán! A visszavonulási parancs oka az volt, hogy a Leibstandard, Wiking és a Totenkopf páncéloshadosztályok és a 2. magyar páncéloshadosztály, mely késként behatolt a szovjet bolsevik tengerbe, üzemanyag hiányában mozgásképtelen lett és bennrekedt a győrő vastag falában. A felmentési kísérlet miatt tovább erısítették a győrőt Gárda hadosztályokkal, hogy a fölényük 3 12 szeres volt mindenütt! Így a felmentés elakadt, a Budavár területére szorult védısereg tartalékai végképp elfogytak! A hıs Budapest, hasonlóan Európa civilizált részéhez elesett! Gyıztek a gonoszság erıi! Hitünk szerint átmenetileg!!! - KITÖRÉS A helyzet reménytelen volt. Pfeffer Wildenbruck február 11-én reggel haditanácsot tartott. Döntés született az aznap este 8 órakor kezdıdı kitörésrıl. Szigetvár hıseihez hasonlóan, megadás helyett a hısi halált választották! A nehézfegyverek hátrahagyásával szervezték meg a kitörést, hisz a várhoz vezetı útvonalak védmővekkel, hatalmas harckocsi árkokkal voltak lezárva. A tervezett útvonalak a Budai hegyekben csak gyalog voltak járhatók. A védelemben kitőnt bajtársakat kitüntetésben részesítették. A magyar érdemrend lovagkeresztjét, több vitézi érmet, Signum Laudist osztottak ki az arra érdemeseknek. Megkezdıdött a kitörésre való felkészülés. Megsemmisítették a hátrahagyandó nehézfegyvereket. Legjobb egyenruháikat vették fel, kitüntetéseikkel együtt

4 Imára gyülekeztek a csapatok, nem judeo-keresztény papok vezetésével, mert azok már régen patkányként elinaltak! Néhány Hazájához, Egyházhoz hő lelkész maradt, aki bajtársaival együtt vételezte fel a kézigránátokat, mert egyedül ebbıl a fegyverbıl volt elegendı. A kitörést a Szél Kálmán térnél és a Margit körút hosszában összevont csapatok kezdték. Elızıleg a Vannay hungarista különítményének postás tagjai a kábelfolyosókon, alagutakon keresztül megközelítették a Posta palotát, mely a kitörés útvonalába esett és orosz erıddé alakították. Ennek elfoglalása a kitörés egyik lényeges lépése volt. A Széna tér, Margit körút volt az összevonási hely! A Vannay különítmény az Ostrom utcában gyülekezik. Legnagyobb veszteségeket elszenvedett alakulat, de a legrugalmasabb és a leghatékonyabb. Már régen áttértek az orosz felszerelésre, mert abból volt utánpótlás. Létrákat hoznak magukkal a harckocsi árkok áthidalására. Alig 200-an vannak csupán. Az oroszok világító rakéták százait lövik az összevonási pontok fölé és gránátok ezreivel árasztják el a kitörési pontokat, útvonalakat. Ezrek esnek el az elsı órában! Elsı hullámban a Vannay különítmény hungaristái és a 8. Florián Geyer SS lovashadosztály halad. Iszonyatos áldozatok árán tért nyertek a Szilágyi fasorig, ahol ismét elakadnak a II. győrő orosz erıdrendszerében. Helmut Wolf a Feldherrhalle páncélosgránátos hadosztály alezredese parancsot ad, hogy a Vérmezı Kékgolyó utca felé kísérelje meg az áttörést. Itt váratlanul siker koronázza a kitörést. Hajnalra Budakeszi feletti magaslatokig jutnak, a Wolf csapat létszáma kb fı. A kitörés lendülete, energiája sokkolta az orosz csapatokat is. Különösen hatott, hogy nem áll le a kitörés az elsı hullám teljes lemészárlása után sem. A pánik helyenként elterjedt a győrő mélységében is. A kitörés útjába esı erıdnek átalakított házak elfoglalásakor bajtársaik hullahegyein átjutó és kézigránátokkal utat nyitó behatolók elıl gyakran a harmadik, negyedik emeletrıl az utcára vetették magukat az oroszok! Február 12-én reggel sőrő köd ereszkedett le a Budai hegyekre. Svábhegy, Remetehegy, Hármashatár - hegy körzetében 2 3 ezres csoportokban a kitörés eredményeként ezer kitörésben résztvevı kijutott a Budapestet övezı hegyekbe, erdıkbe. A felszíni kitöréssel párhuzamosan az Ördög árok csatornájában Helmut Dörner SS ezredes vezetésével egy 500 fıs rohamosztag indult el, hogy az orosz győrőt hátba támadva segítse annak feltörését. Kicsit késıbb elindultak az aknavetıket és lıszert cipelı rohamosztagosok második hulláma. Ezt követte a német és a magyar vezérkar. Hindyvel tartott felesége is. Az árok vize megduzzadt a sok bepréselıdött embertıl, egyre nehezebb lett az elırehaladás. Ursdau Lindena alezredes IX. SS hegyihadtest vezérkari fınöke különítményeivel a mai Körszálló környékén bekapcsolódik a harcokba. Sérülten fogságba esik a harcok során. Az Ördög árok kijáratát olyan mértékben tőz alatt tartották az oroszok, hogy képtelenség volt a felszínre jönni. A Hővösvölgyi út alatti fıcsatornából a Budakeszi útra, illetve az alatta lévı kisebb szelvényő csatornába kényszerültek és itt jöttek fel a Budakeszi úton. A német parancsnoki ABAJTÁRSIASSÁG,AHELYTÁLLÁSÖRÖKEMLÉKEMARAD! AKITÖRÉSAHİSIESSÉGNAGYPÉLDÁJAVOLT! törzset egy villában körbe kerítették lövegekkel és páncéltörıkkel felszerelt oroszok. Megadták magukat. HİSEITNEMFELEDJÜK!!! A felszínen is egyre felülkerekedett az orosz túlerı. Kútvölgy közelében elesett Vannay és Prónay. Ezreket morzsolt fel az újabb és újabb orosz akadályokon való áthaladás február 13-án is szórványos, de igen heves harcok folytak a Budai hegyekben

5 A kiürült várba óvatosan kezdtek beszivárogni az oroszok. Utána elkezdıdött a féktelen szabadrablás. A vár kazamatáiban maradt sok ezer sebesült ügyét úgy oldották meg, hogy néhány benzines hordót legurítottak és kézigránátot dobtak utána! Sokszor vasutasokat, villamoskalauzokat mészároltak le százával, mert egyenruhájukat pártszolgálatos uniformisnak nézték. Az elhúzódó ostromot azzal magyarázták a felsı vezetésnek, hogy nagy létszámú a védısereg. Ennek megfelelıen sok hadifoglyot követeltek, így mindenkit összeszedtek, civil, öreg, nyomorék, csak a darabszámot nézték. A évesig minden nıt megerıszakoltak és ennek a vörös hordának áll ma az emlékmőve a Kossuth téren! HAZAÁRULÓ ORSZÁGVEZETİK A MAI NAPIG FEGYVERESEKKEL VÉDIK A NÉPHARAGTÓL! EL KELL TAKARÍTANI ONNAN AZT A GYALÁZATOT! - 5 -

Budapest ostrom alatt

Budapest ostrom alatt KALAKÁN LÁSZLÓ Budapest ostrom alatt Hatvan éve történt Budapest 1944/45 fordulóján több európai fõvároshoz és nagyvároshoz hasonlóan drámai heteket élt át. E rövid tanulmány azonban terjedelménél fogva

Részletesebben

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedése Budapest védelmének előkészítésére. Intézkedés Budapest védelmére

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedése Budapest védelmének előkészítésére. Intézkedés Budapest védelmére 1 1944. október 9. Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedése Budapest védelmének előkészítésére. Intézkedés Budapest védelmére Budapest védelmének megszervezésével az I. hdt. pk-ot

Részletesebben

SzabolcS-Szatmár-beregi

SzabolcS-Szatmár-beregi SzabolcS-Szatmár-beregi Szemle társadalomtudomány irodalom mûvészet a megye önkormányzatának folyóirata megjelenik negyedévenként 48. évfolyam, 03.. Szám Főszerkesztő: Karádi Zsolt Szerkesztőség: Antal

Részletesebben

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Uzsok hősei 1914 1915 Kárpátok A Kárpátok 204.700 km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át

Részletesebben

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008)

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) Budapest 2008 1 ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE: Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes LEKTORÁLTA: a szerzői

Részletesebben

A Kıszegi Szálasi-bunker

A Kıszegi Szálasi-bunker A Kıszegi Szálasi-bunker ( Forrás: Dr. Bakkay Kornél ) 1944. október 15-e után az országgyőlés Szálasi Ferencet nemzetvezetıvé választotta november 4-én, de a Szálasi-kormány már csak november 21-ig maradt

Részletesebben

AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48

AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48 Kiss Álmos Péter ny.á. főtörzsőrmester (U.S. Army) ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48 A konfrontáció Brit India két utódállama, Pakisztán és India között

Részletesebben

Dr. Bodó László. Leventék

Dr. Bodó László. Leventék Dr. Bodó László Leventék TARTALOM Előzmények. Veszteségeink. A Leventék. A mozgósítás. Kiszállítás Németországba. A kiképzések. Az összeomlás. Az amerikai hadifogolytáborok. Az angol hadifogolytáborok.

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Budapest felszabadítása

Budapest felszabadítása MAYER MÁRIA Budapest felszabadítása (Dokumentumok a főváros felszabadításának történetéhez) 1944. szeptember végén a Tiszántúlon, Aradtól nyugatra a szovjet csapatok átlépték a magyar határt. Megkezdődött

Részletesebben

LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?)

LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?) IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Hegedűs Ernő MH Logisztikai Ellátó Központ hegeduserno@freemail.hu LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?) II.

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

Ritter László. Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között. Jugoszláv és magyar hírszerzés: 1948 1953

Ritter László. Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között. Jugoszláv és magyar hírszerzés: 1948 1953 Ritter László Titkos háború Magyarország és Jugoszlávia között Jugoszláv és magyar hírszerzés: 1948 1953 (Megjelent a História folyóirat 2010/1-2. számában) A magyar jugoszláv kapcsolatoknak van egy olyan

Részletesebben

MIÉRT LESZ VALAKI KATONA? MARTIN KORNÉL ÉLETÚTJA

MIÉRT LESZ VALAKI KATONA? MARTIN KORNÉL ÉLETÚTJA Siposné Kecskeméthy Klára: MIÉRT LESZ VALAKI KATONA? MARTIN KORNÉL ÉLETÚTJA Rezümé: A szerző a cikkében Martin Kornél katonai akadémikus, páncélos hadnagy, hadifogoly, vegyészmérnök életével és munkásságával

Részletesebben

Csapody I. (2006): Forradalom és exodus (1956. október - 1959. február). Soproni Szemle 2006(3). FORRADALOM ÉS EXODUS (1956. október 1959.

Csapody I. (2006): Forradalom és exodus (1956. október - 1959. február). Soproni Szemle 2006(3). FORRADALOM ÉS EXODUS (1956. október 1959. CSAPODY ISTVÁN FORRADALOM ÉS EXODUS (1956. október 1959. február) Az elnyomás és a terror csak bizonyos határokon belül éri el a célját, s ha ezen a tőréshatáron átcsap, éppen az ellenkezı hatást éri el.

Részletesebben

A MAGYAR HADIHAJÓZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

A MAGYAR HADIHAJÓZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Berki Tamás A MAGYAR HADIHAJÓZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Navigare necesse est, vivere non est. Ezt a sokszor ismételt, mára talán kissé elcsépelt mondatot sokan, sokfelé idézik, anélkül, hogy igazi jelentésével

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában

Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Miklós Tamás Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Bevezetés Ausztria vesztesként került ki az 1866. évi porosz osztrák háborúból.

Részletesebben

Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra

Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra DEÁK GYULA Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra BALASSAGYARMAT, 2004 Deák Gyula, Nagy Iván Történeti Kör 5 ITTHON Szörnyű veszteséget szenvedett a 2. magyar hadsereg, tragédiája történelmünkben

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai Doktori (PhD) értekezés Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai Témavezetı: Dr.Szıke Domonkos MTA doktora Váradi Natália Debreceni Egyetem BTK 2008 Tartalomjegyzék 2 Elıszó 4 Bevezetés

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK AZ ALBERTIRSAI P+R, B+R PARKOLÓKAT. Tisztelt Olvasók! Nincs még költségvetés Albertirsán! 4.

HÍRADÓ. Albertirsai HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK AZ ALBERTIRSAI P+R, B+R PARKOLÓKAT. Tisztelt Olvasók! Nincs még költségvetés Albertirsán! 4. XXIII. évfolyam, 2. szám Nincs még költségvetés Albertirsán! 4. oldal 2011. február Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város

Részletesebben

1 Készítette: Pécsi Tibor. Pécsi Tibor: Falak mögött. Zsidó gettók a második világháború alatt

1 Készítette: Pécsi Tibor. Pécsi Tibor: Falak mögött. Zsidó gettók a második világháború alatt Pécsi Tibor:. Bevezetés A holokauszt oktatásával kiemelten foglalkozó szaktanárként régóta foglalkoztat a náci gettók témája. Írásomban arra keresem a választ, hogy a gettónak hol van a szerepe a nemzetiszocialista

Részletesebben

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között Illésfalvi Péter A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között A román magyar viszony már a XX. század elején is az egyik legneuralgikusabb eleme volt a kárpát-medencei népek együttélésének,

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben