SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15"

Átírás

1 SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 UNIT 1 Coursebook p. 7 page - oldal activity - tevékenység move elmozdulás, lépés game boy könyv méretű elemes videojáték career karrier skill készség to explain magyaráz job állás, foglalkozás keynote alapelgondolás, alapeszme company vállalat different különböző to manufacture gyárt, termel, előállít to produce gyárt, termel, előállít to provide nyújt service szolgáltatás retailer kiskereskedő wholesaler nagykereskedő to sell, sold - elad general public nagyközönség to employ alkalmaz, foglalkoztat kind -féle, fajta responsibility felelősség specific bizonyos, speciális area of work munkaterület role szerep team csapat p. 8 to create alkot, létrehoz, teremt to design tervez to develop fejleszt to market piacra dob to offer ajánl banking services banki szolgáltatások clothing ruházat IT = Information Technology információs technológia a number of számos, sok diversified sokszínű, sokféle to diversify sokszínűvé tesz medium, pl. media eszköz, médium financial services pénzügyi szolgáltatások mission statement küldetésnyilatkozat to make sg. better jobbá tesz vmit 1

2 insurance biztosítás plastic műanyag sector szektor, ágazat to mention említ text szöveg to work for company - cégnél dolgozik to mean, meant jelent main fő industry ipar, iparág p. 9 article újságcikk to call hív, nevez to underline aláhúz to put, put, put tesz, helyez circle kör statement állítás true igaz false hamis mainly főleg to prepare készít to know, knew, known tud, ismer Japanese japán (melléknév) to grow, grew, grown nő rapidly gyorsan co-founder társalapító soundtrack filmzene, hangsáv to translate fordít UK = United Kingdom Egyesült Királyság international nemzetközi designer tervező developer fejlesztő to run, ran, run irányít, vezet office iroda business partner üzlettárs to make, made sg. possible lehetővé tesz across keresztül border országhatár time zone időzóna to represent képvisel idea ötlet once mihelyt, amint development fejlesztés advice tanács a piece of advice egy tanács to advise tanácsol character karakter, szereplő result eredmény artist művész exciting izgalmas 2

3 cultural kulturális understanding megértés important fontos meeting értekezlet, találkozó to work működik, beválik to become, became, become válik vkivé expert szakértő information (uncountable) információ to present bemutat way út, mód to try, tried megpróbál to avoid elkerül sales eladás, értékesítés to sky-rocket az egekbe szökik opportunity lehetőség to build, built épít to consider tart vmit vminek surprise meglepetés almost majdnem either or vagy vagy shoot-em-up (shoot-them-up) lövöldözős videojáték usually általában, rendszerint to appeal to tetszik vkinek p. 10 to match párosít to set, set, set up létrehoz to start alapít to own birtokol to be responsible for felel vmiért, irányít vmit group csoport organisation szervezet word building szóképzés each minden egyes following következő technician technikus account bankszámla accountant könyvelő bill számla (pl. éttermi, gáz-, villany-) invoice (kereskedelmi) számla art művészet banker bankár economics közgazdaságtan economist közgazdász econmic gazdasági economical gazdaságos engineering mérnöki / műszaki tudományok engineer mérnök job title munkakör to complete kiegészít 3

4 sentence mondat dictionary szótár necessary szükséges analyst elemző to analyse / analyze elemez sales representative értékesítési képviselő assistant asszisztens to assist segít consultant tanácsadó consultancy tanácsadás, tanácsadói p. 11 example példa rule szabály below alább to use használ to describe leír regular rendszeres routine rutin permanent állandó long-term hosszú távú situation helyzet to happen történik temporary átmeneti, ideiglenes correct helyes alternative alternatíva, választási lehetőség in italics dőlt betűvel szedve expression - kifejezés normally rendszerint, általában often gyakran sometimes néha frequently gyakran at the moment pillanatnyilag, ebben a pillanatban currently jelenleg to choose, chose, chosen választ department osztály, részleg PC = Personal Computer személyi számítógép to check ellenőriz payment kifizetés to attend jár, látogat training course tanfolyam, képzés, kurzus accounting system könyvviteli rendszer to have a laugh nevet journey utazás crowded zsúfolt event esemény typical tipikus update naprakész állapotba hozatal progress fejlődés, előrejutás to give, gave, given a presentation prezentációt tart 4

5 colleague kollége, munkatárs college főiskola to refuse elutasít to demand követel leisure time szabadidő freedom szabadság project terv, projekt p. 12 training képzés, képzési virtual virtuális to communicate kommunikál advantage / benefit előny disadvantage / drawback hátrány to discuss megvitat, megbeszél to tell, told elmond to keep, kept sg. short rövidre vesz message üzenet carefully körültekintően, alaposan, óvatosan polite / courteous udvarias phrase kifejezés entirely teljesen simple egyszerű fast / quick / rapid gyors risk kockázat, rizikó language nyelv to belong to tartozik vhova to tick kipipál point pont, téma to recommend ajánl, javasol to trust sy megbízik vkiben relationship kapcsolat to join a team csatlakozik egy csapathoz others mások to introduce oneself bemutatkozik work experience munkatapasztalat interest érdeklődési kör to focus on sg összpontosít vmire conversation beszélgetés weather időjárás to go on történik, folyik, zajlik to make sure meggyőződik vmiről chance esély, lehetőség careful óvatos to smile mosolyog written message írásos üzenet informal informális, baráti, kötetlen friendly barátságos formal hivatalos, formális webpage weboldal 5

6 unfortunately sajnos in our experience tapasztalataink szerint user felhasználó to cut, cut, cut lerövidít, megvág break szünet Best regards Szívélyes üdvözlettel. sample minta comment megjegyzés to make a comment megjegyzést tesz colour szín above fent, fenti to decide eldönt, elhatároz to end befejez p. 13 common gyakori, elterjedt question kérdés main role fő szerep, fő feladat lawyer ügyvéd finance house bank (vállalkozásoknak kölcsönt nyújtó pénzintézet) to deal, dealt with foglalkozik vmivel future jövő travel company utazási iroda to meet, met sy találkozik vkivel, fogad vkit to find, found out megtud proposal javaslat deal alku, ügylet to supply nyújt, ellát parts alkatrész contract szerződés supplier beszállító to negotiate tárgyal contact kapcsolat, személy to shake, shook, shaken hands kezet fog own experience saját tapasztalat p. 14 brief hivatalos utasítás munka elvégzésére, rövid kivonat laboratory laboratórium equipment berendezés, felszerelés region régió to enter belép to expect elvár, remél increase növekedés to expand terjeszkedik further tovább ( far, further, furthest) to take responsibility for sg felelősséget vállal vmiért several times sokszor customer vevő, ügyfél in terms of sg vmi tekintetében 6

7 geography földrajz similar hasonló director igazgató ability képesség to be ready to do sg kész megtenni vmit amount mennyiség right person for the job megfelelő személy az állásra excellent kitűnő salesman kereskedő mistake hiba to make a mistake hibát követ el to lose, lost elveszít to do business üzletet köt sales team értékesítők csapata date dátum subject tárgy, téma business trip üzleti út to visit ellátogat vhova congratulations gratulálok Workbook p. 4 vocabulary szókincs, szókészlet reasonable ésszerű, elfogadható rate ráta, díjszabás to purchase vesz, vásárol to buy, bought vesz, vásárol to imagine elképzel to invest befektet to found, founded alapít season évszak, idény still még mindig p. 5 in bold vastag betűs factory / plant - gyár repair javítás training scheme képzési terv administration - igazgatás, vezetés, adminisztráció graduate diplomás trainee gyakornok helpful segítő, segítőkész, segítségére van to earn money pénzt keres p. 6 to register regisztrál, beiratkozik registration form regisztrációs űrlap / formanyomtatvány goods termékek, áruk additional information plusz információ 7

8 to estimate becsül cost költség It won t take a moment. Egy pillanatig sem fog tartani. to enjoy élvez badge kitűző, jelvény right order helyes sorrend legal jogi firm cég branch fiókvállalat, ágazat to look forward to + főnév / Gerund alig vár vmit to help with sg segít vmiben p. 7 self-service önkiszolgálás store clerk (US) / shop assistant (GB) bolti eladó item tétel, áru shelf, shelves polc, polcok to increase nő employee alkalmazott cafeteria önkiszolgáló étterem laundromat önkiszolgáló mosoda pénzbedobós gépekkel mass production tömegtermelés to hire felvesz munkahelyre to save money pénzt takarít meg to notice észrevesz growth növekedés to make sy do sg vkit vmire késztet (műveltetés) benefit előny practice gyakorlat to seem látszik likely valószínű widespread széles körben elterjedt to be around jelen van, létezik decade évtized entrepreneur vállalkozó shopper vásárló, üzletben nézelődő to help oneself to sg elveszi a saját részére, szed magának whatever bármi to carry, carried visz, cipel purchase vásárolt áru check-out counter / till pénztár counter pult previously korábban to get off levesz arrival érkezés, létrejövetel to take on sg magára vállal vmit variation variáció, változat same ugyanaz, ugyanolyan theme téma level szint 8

9 to track nyomon követ package csomag itinerary útiterv booking foglalás to check in bejelentkezik to suggest sugall to transform átalakít manufacturing gyártóipar to deliver szállít volume mennyiség transaction tranzakció, ügylet to conduct végez, folytat via keresztül, által XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 2 Coursebook p. 15 data adatok hiding place rejtekhely countable megszámlálható uncountable megszámlálhatatlan noun főnév privacy magánélet, titoktartás to store tárol huge óriási amount mennyiség database adatbázis to collect gyűjt to conduct végez, folytat research kutatás buying habits vásárlási szokások to improve javít, fejleszt surveillance felügyelet purpose cél criminal activity bűntett, bűncselekmény security biztonság to record rögzít, felvesz p. 16 market research piackutatás to search for keres record adatsor, rekord, tétel, feljegyzés, nyilvántartás supplier beszállító file akta order megrendelés detail részlet 9

10 likes and dislikes szeretem nem szeretem dolgok to enter bevisz adatot a számítógépbe special offer akció, különleges ajánlat consumer fogyasztó to browse böngész survey felmérés method módszer buyer beszerző, felvásárló regular rendszeres search engine internetes keresőprogram to update frissít to monitor ellenőriz, megfigyel personal record személyi akta article újságcikk opposite szemben to summarise összefoglal criminal bűnöző private magánjellegű to find out megtud p. 17 society társadalom protection védelem cookie süti advertising company reklámcég to maintain fenntart offline internetkapcsolat nélkül location elhelyezkedés access hozzáférés common gyakori, elterjedt employer munkáltató employee alkalmazott voic hangposta public place nyilvános hely mall (US), shopping centre (GB) pláza, bevásárlóközpont public building középület average átlagos CCTV = closed circuit television zártláncú televízió image kép to follow követ movement mozgás satellite műhold to recognise felismer object tárgy to attach csatol tracking chip nyomkövető chip substantial jelentős productivity termelékenység convenience kényelem to generate előidéz, létrehoz 10

11 knowledge tudás government kormány individual egyén p. 18 screen képernyő keyword kulcsszó password jelszó mouse egér click kattintás to type in begépel to appear megjelenik credit card hitelkártya secure biztonságos username felhasználói név quantity mennyiség tiny apró, parányi wide széles enormous óriási fraction természetes tört, töredék frequency gyakoriság decimal tizedes tört quarter negyed size méret p. 19 to describe leír hit találat session keresési folyamat page oldal breakdown lebontás traffic forgalom to view megnéz deal ügylet, alku percentage százalék helpful hasznos category kategória sub-category alkategória short-cut parancsikon to delete töröl to throw, threw, thrown away eldob to review felülvizsgál to arrange elrendez p. 20 to dislike nem szeret equipment berendezés message üzenet 11

12 p. 21 precise pontos correct helyes expression kifejezés to catch, caught megért to repeat megismétel to mean, meant, meant vmit ért valahogy approximate körülbelüli, megközelítő about / around kb. over több mint figure számjegy salary fizetés exactly pontosan p. 22 auction aukció, árverés to expand terjeszkedik, bővül to set up létrehoz operation tevékenység, vállalat billion milliárd (ritk., GB billió) market researcher piackutató decision döntés entertainment szórakozás connection kapcsolat conclusion következtetés report jelentés, beszámoló to explain elmagyaráz reason for oka vminek to take sg into consideration figyelembe vesz vmit fact tény expert szakértő e-commerce internetes kereskedelem to make money pénzt keres in the long term hosszútávon Workbook p. 8 to request kér to amend módosít to own birtokol third harmadrész nought nulla rise növekedés population népesség p. 9 statement állítás right helyes wrong téves, hibás, hamis 12

13 to steal, stole, stolen lop data-processing firm adatfeldolgozó cég unprotected védtelen data-protection adatvédelem procedure eljárás data security adatbiztonság thief, thieves tolvaj, tolvajok account bankszámla theft lopás approximately körülbelül to take sg seriously komolyan vesz vmit directive direktíva hot data kényes adatok measures intézkedések to involve maga után von leader vezető politician politikus to take notice tudomásul vesz, észrevesz, felfigyel vmire to account for betudható neki vmi loss veszteség practice gyakorlat vulnerable sebezhető health record betegnyilvántartás social security társadalombiztosítás spectacular látványos to require megkövetel to assess értékel, felbecsül to handle kezel sensitive érzékeny to encourage ösztönöz, bátorít to address megszólít, megtárgyal issue ügy, dolog, téma weakness gyengeség privacy breach a magánélet megsértése effective hatásos public announcement nyilvános bejelentés to take place megtörténik p. 10 to complete - kitölt questionnaire - kérdőív interest érdeklődési kör purchase vásárolt holmi stuff dolog, holmi item tétel, áru bank statement számlaegyenleg current account folyószámla sort code bankfiók azonosító balance carried forward átvitt egyenleg cashpoint pénzkiadó automata 13

14 query érdeklődés, kérdés to confirm megerősít savings account takarékszámla to deal, dealt with sg ügyet elintéz, megold to transfer átkapcsol expiry date lejárat dátuma account holder számlatulajdonos to transfer átutal ( pénzt) to carry out a survey felmérést végez p. 11 advertisement hirdetés consultancy tanácsadás, tanácsadó cég suitable megfelelő, alkalmas expert advice szaktanács area terület unwanted kéretlen spam kéretlen levél to identify felismer, azonosít requirement követelmény, igény latest legújabb law törvény to arrange szervez, rendez confidential bizalmas interest kamat to charge díjat felszámít information pack információs csomag charge díj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 3 Coursebook p. 23 etiquette etikett to admit beismer, bevall rude durva, goromba offer ajánlat request kérés workplace munkahely bully erőszakos ember manner - modor rule szabály polite udvarias social társadalmi, társas contact kapcsolat relationship kapcsolat, viszony politeness udvariasság 14

15 to improve javít, fejleszt environment környezet formal formális, hivatalos to follow követ, betart informal informális, kötetlen, baráti p. 24 especially különösen to ignore figyelmen kívül hagy, közömbösen viselkedik to shout kiabál order parancs to apologise elnézést kér, mentegetőzik to offend sy megsért vkit language nyelv to compare összehasonlít opinion vélemény respect tisztelet feeling érzés, érzelem impolite udvariatlan to express kifejez view nézet to apply érvényes, érvényben van to link to sg kötődik vmihez status státusz hierarchy hierarchia, ranglétra report jelentés, beszámoló to consider figyelembe vesz, megfontol to be willing to do sg hajlandó vmit megtenni to cooperate együttműködik subordinate alárendelt p. 25 article újságcikk reason (for) ok(a vminek) to answer the phone felveszi a telefont benefit előny to avoid elkerül bad-mannered rossz modorú, modortalan regularly rendszeresen survey felmérés two-thirds kétharmad pressure nyomás common gyakori to distract sy megzavar vkit, eltereli a figyelmét research kutatás to respond válaszol, felvesz telefont recruitment firm állásközvetítő cég working relationship munkakapcsolat psychologist pszichológus courtesy udvariasság 15

16 to respect tisztel society társadalom organisation szervezet actually valójában to invest befektet to train képez junior manager alsóvezető to encourage ösztönöz, bátorít to arrive at / in érkezik vhova on time pontosan in time időben to turn off kikapcsol dramatic drámai impact hatás experience tapasztalat no longer már nem stuffy ódivatú, unalmas p. 26 to introduce oneself bemutatkozik to get to know sy megismer vkit to make a mistake hibát követ el calm nyugodt synonym szinonima, rokon értelmű szó to belong to tartozik vhova odd man out / odd one out kakukktojás rarely ritkán opposite meaning ellentétes jelentés satisfied elégedett dissatisfied elégedetlen honest becsületes dishonest becstelen practical gyakorlatias impractical nem gyakorlatias considerate tapintatos, megfontolt inconsiderate tapintatlan, meggondolatlan friendly barátságos unfriendly barátságtalan efficient hatékony inefficient nem hatékony important fontos unimportant nem fontos respectful tiszteletteljes disrespectful tiszteletlen patient türelmes impatient türelmetlen appropriate megfelelő, helyénvaló inappropriate nem megfelelő truth igaz, igazság need igény, szükséglet 16

17 wish kívánság p. 27 to describe leír competitive versenyszellemű punctuality pontosság dress ruha easy-going laza, lezser table táblázat relaxed laza pretty early nagyon korán jacket zakó suit öltöny casual clothes hétköznapi viselet smart elegáns (GB), eszes (US) p. 28 copy másolat direction útmutatás to help with sg segít vmiben rising emelkedő intonation intonáció, hanglejtés falling ereszkedő to sound hangzik request kérés order parancs to sign - aláír word szó to refuse elutasít to discuss megvitat to show sy around körbevezet factory gyár history történet, történelem colleague munkatárs to print nyomtat printer nyomtató dictionary szótár coin érme, fémpénz economy gazdaság expert on sg vmi szakértője subject téma p. 29 to join sy csatlakozik vkihez you are welcome szívesen (válasz a köszönöm re) to be glad örül to allow megenged to point out sg rámutat vmire to apologise elnézést kér invitation meghívás 17

18 to accept elfogad to refuse elutasít gift ajándék to arrange elintéz, elrendez travel utazás visitor látogató local helyi to spill kilöttyint flight repülőgép, légi járat direct közvetlen, nyílt, egyenes menu étlap p. 30 to believe hisz to dislike nem szeret stupid hülye boring unalmas difficult nehéz task feladat training course tanfolyam to specialise szakosodik to be able to do sg képes vmire ability képesség tired fáradt stressed stresszes option választási lehetőség senior manager felsővezető solution megoldás to match sy illik vkire power hatalom to be in control of sg irányítása alatt tart vmit psychological problem pszichológiai probléma management style vezetői stílus to hate utál, gyűlöl perfect tökéletes to be unsure bizonytalan to be afraid of sg fél vmitől own saját success siker to keep, kept sy back visszatart vkit Review 1 p. 31 market research piackutatás assistant asszisztens twice kétszer currently jelenleg to conduct végez, folytat close relationship közeli kapcsolat 18

19 entertainer szórakoztató, énekes, kabarészínész Silicon Valley Szilícium Völgy purpose cél strange furcsa whole teljes, egész to post felad (levelet) seat ülés, ülőhely p. 32 to set up létrehoz founder alapító cartoon rajzfilm employee alkalmazott goods áru web-browsing böngészés a neten to pass on továbbít, átad online az interneten offline nem kapcsolódva a nethez source forrás data adatok rule szabály ruler uralkodó, vonalzó rudeness gorombaság fact tény custom szokás (népé) habit szokás (egyéné) product manager termékmenedzser sales representative értékesítési képviselő role szerep client ügyfél to repeat megismétel to catch, caught ért, megért Briton brit in fact valójában Workbook p. 12 style stílus IT = Information Technology informatika department osztály, részleg Pleased to meet you Örülök, hogy megismerhetem. urgent sürgős to appreciate nagyra tart, értékel dessert - desszert cigar szivar p. 13 appointment - megbeszélt találkozó conference konferencia 19

20 Brussels Brüsszel response válasz Not at all. Nincs mit. (válasz a köszönöm -re) file akta, irat That s very kind of you. Ez nagyon kedves Öntől. p. 14 to give sy a lift elvisz vkit kocsival express courier gyorsfutár note feljegyzés message üzenet to be missing hiányzik, elveszett part alkatrész to contact sy felveszi a kapcsolatot vkivel casual dress hétköznapi viselet p. 15 to deliver szállít to place an order rendelést ad le invoice (kereskedelmi) számla to despatch felad, elküld payment fizetés arrangement rendelkezés to be delayed késik to hire bérel to postpone elhalaszt probably valószínűleg to rewrite átír punctuation központozás budget költségvetés figure számjegy convenient alkalmas, kényelmes, megfelelő XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 4 Coursebook p. 33 image kép, imázs fashion divat favourite kedvenc comparative melléknév középfoka superlative melléknév felsőfoka bug bogár buzz izgalom, öröm érzése, pezsgés general opinion általános vélemény brand image márka imázs to identify azonosít 20

21 to promote előmozdít, reklámoz advertising campaign reklámkampány process folyamat branding márka imázsának kialakítása famous híres to appeal to sy tetszik vkinek target market célpiac p. 34 luxury goods luxuscikkek expensive drága cheap olcsó inexpensive nem drága low quality alacsony minőség value for money megéri az árát fun móka, mókás, mulatságos stylish divatos reliable megbízható practical gyakorlatias, praktikus top-end a termékskála legdrágább darabja haute couture (francia kifejezés) (angolul: high fashion) vezető divatházak v. azok termékei off-the-peg konfekció fashion house divatház label címke designer label egyedi tervezésű p. 35 true capital igazi főváros loss leader mézesmadzag glossy magazine színes, fényes papírra nyomtatott magazin to be worth sg megér vmit commercial point kereskedelmi szempont perfume parfüm publicity nyilvánosság, ingyen reklám to work out bizonyul vmilyennek talented tehetséges firm cég share részesedés economic weight gazdasági súly output kibocsátás huge óriási domestic market hazai piac challenge kihívás p. 36 celebrity - híresség endorsement reklámozás híresség által to feature főszerepben szerepeltet award díj to do without sg megvan vmi nélkül 21

22 word building szóképzés luxurious luxuscommerce kereskedelem commercial kereskedelmi economy gazdaság economic gazdasági economical gazdaságos to pronounce kiejt stress hangsúly p. 37 leader vezető hero hős more expensive drágább less expensive kevésbé drága better jobb the best a legjobb worse rosszabb the worst a legrosszabb p. 38 the economy is down válságban van a gazdaság heavy nehéz light könnyű comfortable kényelmes p. 39 special feature különleges tulajdonság suitable for alkalmas, megfelelő vkinek space hely, űr, tér in my opinion szerintem desk íróasztal honest becsületes diplomatic diplomatikus p. 40 competitor versenytárs to be based on sg alapszik vmin carrier szállító, kocsi four-wheel drive négy kerék meghajtás engine motor device eszköz price range árskála professional diplomás to earn pénzt keres memo emlékeztető to recommend javasol to launch piacra dob utility vehicle haszonjármű existing market létező piac 22

23 Workbook p. 16 exciting izgalmas smart elegáns (GB) spacious tágas difference különbség statement állítás sort féle, fajta p. 17 style stílus, divat success siker to be mad about megőrül vmiért aim cél to displease nem tetszik adventurous kalandos boss főnök to stand out kitűnik, kiemelkedik emotion érzelem to communicate közöl glamorous elbűvölő impression benyomás p. 18 deal ügylet, alku loyal hűséges sensible ésszerű, értelmes to benefit hasznára van rate of interest kamatláb account bankszámla charge díj drawer fiók handle fogantyú hand luggage kézipoggyász sail vitorla tiny apró p. 19 shape alak material anyag size méret square négyszögletes wood fametal fém round kerek wide széles leather bőrrectangular négyszögletes 23

24 curved ívelt, hajlított plastic műanyag straight egyenes appropriate helyénvaló, releváns, alkalmas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 5 Coursebook p. 41 success siker passion szenvedély profit - nyereség organic growth szerves növekedés start-up kezdő, felfutásban lévő vállalkozás idea ötlet entrepreneur - vállalkozó enterprise vállalkozás to prepare készít business plan üzleti terv demand for sg kereslet vmi iránt to finance finanszíroz to beat, beat, beaten megver, legyőz competition / competitor / rival versenytárs chance esély p. 42 top job vezető állás own saját boss főnök to earn money pénzt keres to be good at sg jó vmiben to grow, grew, grown nő to control irányít, ellenőriz, szabályoz market share piaci részesedés market leader piacvezető percentage százalék sales eladás, értékesítés the best selling product a legkelendőbb termék opportunity lehetőség, alkalom medium-size középméretű extract kivonat to bring, brought out kihoz (új terméket) to stand, stood still megáll, nem halad to begin with először is to keep, kept cost low alacsonyan tartja a költségeket competitive versenyképes 24

25 to lose, lost elveszít factor tényező growth növekedés smoothie gyümölcsturmix to found alapít p. 43 article újságcikk main customer fő vásárló / ügyfél corporate success vállalati siker to head vezet healthy eating egészséges táplálkozás to rent bérel apartment (US), flat (GB) lakás overweight túlsúlyos to focus on sg összpontosít vmire bar büfé, falatozó, pult available elérhető, kapható carton kartondoboz investment befektetés cool box hűtőtáska to pack megtölt, telerak frozen fagyasztott to persuade sy to do sg rábeszél vkit vmire initially kezdetben stock árukészlet, raktárkészlet to meet, met demand megfelel a keresletnek finished product késztermék to order rendel to defrost kiolvaszt site telek to equip, -ped felszerel to go from strength to strength egyre erősebb lesz distributor forgalmazó to go bankrupt csődbe megy confidence bizalom concept elképzelés, fogalom passionate szenvedélyes soft drink üdítő ital sort féle, fajta p. 44 opposite / antonym ellentétes értelmű szó, antoníma meaning jelentés failure kudarc, bukás slim karcsú weakness gyengeség strength erősség region region to distribute forgalmaz 25

26 truck kamion refrigerators / fridge hűtőszekrény collocation állandósult szókapcsolat, kollokáció title cím, titulus CEO = Chief Executive Officer (US), MD = Managing Director (GB) ügyvezető igazgató economic situation gazdasági helyzet to move away elköltözik p. 45 to set, set, set up létrehoz, felállít to fail megbukik to conduct market research piackutatást végez goal / objective / purpose / target cél key selling point fő eladási érv, a termék legfőbb pozitív tulajdonsága to include magába foglal staff személyzet finance pénzügy, pénz to build, built kiépít customer base vevőkör regular customer törzsvásárló reason for sg / cause of sg vminek az oka p. 46 to try, tried megkóstol regular szabályos irregular rendhagyó in italics dőltbetűs to describe leír event esemény verb ige expression kifejezés to choose, chose, chosen kiválaszt crisps chips complete sentence teljes mondat appropriate helyes local helyi retailer kiskereskedő van teherautó to cancel, -led töröl to receive kap enquiry / inquiry ajánlatkérő levél, érdeklődés p. 47 then aztán, ezután after a while egy kis idő múlva to graduate from university egyetemen végez, diplomát szerez contract szerződés to employ alkalmaz, foglalkoztat to join sg csatlakozik vmihez, belép vhova to improve javul 26

27 luxury luxusprofitable nyereséges vice president - alelnök to increase - nő in sequence időrendi sorrendben p. 48 dairy food tejtermék butter vaj cream tejszín yoghurt joghurt consumer fogyasztó organic food bio-élelmiszer traditional way hagyományos mód chemicals vegyi anyagok share részesedés to enter belép to take over felvásárol (másik céget) subsidiary / affiliate leányvállalat to consider megfontol, mérlegel to make an offer ajánlatot tesz suitable megfelelő cooperative szövetkezet takeover cég felvásárlása decision döntés to accept elfogad low offer alacsony ajánlat to work out well jól működik, beválik Workbook p. 20 events organizer rendezvényszervező to launch megalapít, elindít organization szervezet sporting event sportesemény to sponsor szponzorál, támogat to make a loss veszteséges p. 21 to be based in - -ban van a központja boots csizma waterproof vízálló leather bőrbrand name márkanév original eredeti to expand terjeszkedik, bővül to introduce bevezet adult felnőtt 27

28 clothing ruházat footwear lábbeli accessories kiegészítők employee alkalmazott time off szabadság, szabadidő local community helyi közösség to do well financially pénzügyileg boldogul to do good jót tesz to pronounce kiejt right column helyes oszlop table táblázat to discuss megvitat, megbeszél to succeed in doing sg / to manage to do sg sikerül vmit megtenni to supply ellát supplier beszállító to produce termel produce termény product termék producer termelő production termelés p. 22 fair trade méltányos kereskedelem mph = mile per hour mérföld per óra speed sebesség It s a pleasure. Örömmel. / Szívesen. to convert átalakul amazing lenyűgöző to reach elér in fact valójában to break the speed record megdönti a gyorsasági rekordot career karrier high-performance car nagy teljesítményű autó consultancy tanácsadás, tanácsadó cég engineering mérnöki / műszaki tudományok to make a fortune egy vagyont szerez vehicle jármű wheel kerék to merge összeolvaszt, összeolvad, fuzionál (két cég) lake tó p. 23 farm equipment mezőgazdasági berendezés / felszerelés journalist újságíró to stay in a hotel megszáll szállodában course tanfolyam, kurzus to look forward to doing sg / noun (Gerund vagy főnév a vonzata) alig vár vmit issue kiadás to compare összehasonlít Croatia Horvátország 28

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to

Részletesebben

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló v = verb n = noun adj = adjective adv = adverb prep = preposition pl = plural Starter unit ige főnév melléknév határozószó elöljárószó többesszám actor (n) színész actress (n) színésznő address (n) cím

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 New English File Elementary A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet További

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

cégértéklevél M&A HEALTHY DARABOLNI EGÉSZSÉGES CREATING VALUE WITH SPIN-OFFS AND CARVE-OUTS ÉRTÉKTEREMTÉS KISZERVEZÉSSEL ÉS KIHASÍTÁSSAL PRUNING IS

cégértéklevél M&A HEALTHY DARABOLNI EGÉSZSÉGES CREATING VALUE WITH SPIN-OFFS AND CARVE-OUTS ÉRTÉKTEREMTÉS KISZERVEZÉSSEL ÉS KIHASÍTÁSSAL PRUNING IS cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 47. szám // 2011. március // 2000. ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Nyár/Summer INNOVÁCIÓ 14. oldal/page 19. oldal/page 27. oldal/page 34. oldal/page 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben