SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15"

Átírás

1 SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 UNIT 1 Coursebook p. 7 page - oldal activity - tevékenység move elmozdulás, lépés game boy könyv méretű elemes videojáték career karrier skill készség to explain magyaráz job állás, foglalkozás keynote alapelgondolás, alapeszme company vállalat different különböző to manufacture gyárt, termel, előállít to produce gyárt, termel, előállít to provide nyújt service szolgáltatás retailer kiskereskedő wholesaler nagykereskedő to sell, sold - elad general public nagyközönség to employ alkalmaz, foglalkoztat kind -féle, fajta responsibility felelősség specific bizonyos, speciális area of work munkaterület role szerep team csapat p. 8 to create alkot, létrehoz, teremt to design tervez to develop fejleszt to market piacra dob to offer ajánl banking services banki szolgáltatások clothing ruházat IT = Information Technology információs technológia a number of számos, sok diversified sokszínű, sokféle to diversify sokszínűvé tesz medium, pl. media eszköz, médium financial services pénzügyi szolgáltatások mission statement küldetésnyilatkozat to make sg. better jobbá tesz vmit 1

2 insurance biztosítás plastic műanyag sector szektor, ágazat to mention említ text szöveg to work for company - cégnél dolgozik to mean, meant jelent main fő industry ipar, iparág p. 9 article újságcikk to call hív, nevez to underline aláhúz to put, put, put tesz, helyez circle kör statement állítás true igaz false hamis mainly főleg to prepare készít to know, knew, known tud, ismer Japanese japán (melléknév) to grow, grew, grown nő rapidly gyorsan co-founder társalapító soundtrack filmzene, hangsáv to translate fordít UK = United Kingdom Egyesült Királyság international nemzetközi designer tervező developer fejlesztő to run, ran, run irányít, vezet office iroda business partner üzlettárs to make, made sg. possible lehetővé tesz across keresztül border országhatár time zone időzóna to represent képvisel idea ötlet once mihelyt, amint development fejlesztés advice tanács a piece of advice egy tanács to advise tanácsol character karakter, szereplő result eredmény artist művész exciting izgalmas 2

3 cultural kulturális understanding megértés important fontos meeting értekezlet, találkozó to work működik, beválik to become, became, become válik vkivé expert szakértő information (uncountable) információ to present bemutat way út, mód to try, tried megpróbál to avoid elkerül sales eladás, értékesítés to sky-rocket az egekbe szökik opportunity lehetőség to build, built épít to consider tart vmit vminek surprise meglepetés almost majdnem either or vagy vagy shoot-em-up (shoot-them-up) lövöldözős videojáték usually általában, rendszerint to appeal to tetszik vkinek p. 10 to match párosít to set, set, set up létrehoz to start alapít to own birtokol to be responsible for felel vmiért, irányít vmit group csoport organisation szervezet word building szóképzés each minden egyes following következő technician technikus account bankszámla accountant könyvelő bill számla (pl. éttermi, gáz-, villany-) invoice (kereskedelmi) számla art művészet banker bankár economics közgazdaságtan economist közgazdász econmic gazdasági economical gazdaságos engineering mérnöki / műszaki tudományok engineer mérnök job title munkakör to complete kiegészít 3

4 sentence mondat dictionary szótár necessary szükséges analyst elemző to analyse / analyze elemez sales representative értékesítési képviselő assistant asszisztens to assist segít consultant tanácsadó consultancy tanácsadás, tanácsadói p. 11 example példa rule szabály below alább to use használ to describe leír regular rendszeres routine rutin permanent állandó long-term hosszú távú situation helyzet to happen történik temporary átmeneti, ideiglenes correct helyes alternative alternatíva, választási lehetőség in italics dőlt betűvel szedve expression - kifejezés normally rendszerint, általában often gyakran sometimes néha frequently gyakran at the moment pillanatnyilag, ebben a pillanatban currently jelenleg to choose, chose, chosen választ department osztály, részleg PC = Personal Computer személyi számítógép to check ellenőriz payment kifizetés to attend jár, látogat training course tanfolyam, képzés, kurzus accounting system könyvviteli rendszer to have a laugh nevet journey utazás crowded zsúfolt event esemény typical tipikus update naprakész állapotba hozatal progress fejlődés, előrejutás to give, gave, given a presentation prezentációt tart 4

5 colleague kollége, munkatárs college főiskola to refuse elutasít to demand követel leisure time szabadidő freedom szabadság project terv, projekt p. 12 training képzés, képzési virtual virtuális to communicate kommunikál advantage / benefit előny disadvantage / drawback hátrány to discuss megvitat, megbeszél to tell, told elmond to keep, kept sg. short rövidre vesz message üzenet carefully körültekintően, alaposan, óvatosan polite / courteous udvarias phrase kifejezés entirely teljesen simple egyszerű fast / quick / rapid gyors risk kockázat, rizikó language nyelv to belong to tartozik vhova to tick kipipál point pont, téma to recommend ajánl, javasol to trust sy megbízik vkiben relationship kapcsolat to join a team csatlakozik egy csapathoz others mások to introduce oneself bemutatkozik work experience munkatapasztalat interest érdeklődési kör to focus on sg összpontosít vmire conversation beszélgetés weather időjárás to go on történik, folyik, zajlik to make sure meggyőződik vmiről chance esély, lehetőség careful óvatos to smile mosolyog written message írásos üzenet informal informális, baráti, kötetlen friendly barátságos formal hivatalos, formális webpage weboldal 5

6 unfortunately sajnos in our experience tapasztalataink szerint user felhasználó to cut, cut, cut lerövidít, megvág break szünet Best regards Szívélyes üdvözlettel. sample minta comment megjegyzés to make a comment megjegyzést tesz colour szín above fent, fenti to decide eldönt, elhatároz to end befejez p. 13 common gyakori, elterjedt question kérdés main role fő szerep, fő feladat lawyer ügyvéd finance house bank (vállalkozásoknak kölcsönt nyújtó pénzintézet) to deal, dealt with foglalkozik vmivel future jövő travel company utazási iroda to meet, met sy találkozik vkivel, fogad vkit to find, found out megtud proposal javaslat deal alku, ügylet to supply nyújt, ellát parts alkatrész contract szerződés supplier beszállító to negotiate tárgyal contact kapcsolat, személy to shake, shook, shaken hands kezet fog own experience saját tapasztalat p. 14 brief hivatalos utasítás munka elvégzésére, rövid kivonat laboratory laboratórium equipment berendezés, felszerelés region régió to enter belép to expect elvár, remél increase növekedés to expand terjeszkedik further tovább ( far, further, furthest) to take responsibility for sg felelősséget vállal vmiért several times sokszor customer vevő, ügyfél in terms of sg vmi tekintetében 6

7 geography földrajz similar hasonló director igazgató ability képesség to be ready to do sg kész megtenni vmit amount mennyiség right person for the job megfelelő személy az állásra excellent kitűnő salesman kereskedő mistake hiba to make a mistake hibát követ el to lose, lost elveszít to do business üzletet köt sales team értékesítők csapata date dátum subject tárgy, téma business trip üzleti út to visit ellátogat vhova congratulations gratulálok Workbook p. 4 vocabulary szókincs, szókészlet reasonable ésszerű, elfogadható rate ráta, díjszabás to purchase vesz, vásárol to buy, bought vesz, vásárol to imagine elképzel to invest befektet to found, founded alapít season évszak, idény still még mindig p. 5 in bold vastag betűs factory / plant - gyár repair javítás training scheme képzési terv administration - igazgatás, vezetés, adminisztráció graduate diplomás trainee gyakornok helpful segítő, segítőkész, segítségére van to earn money pénzt keres p. 6 to register regisztrál, beiratkozik registration form regisztrációs űrlap / formanyomtatvány goods termékek, áruk additional information plusz információ 7

8 to estimate becsül cost költség It won t take a moment. Egy pillanatig sem fog tartani. to enjoy élvez badge kitűző, jelvény right order helyes sorrend legal jogi firm cég branch fiókvállalat, ágazat to look forward to + főnév / Gerund alig vár vmit to help with sg segít vmiben p. 7 self-service önkiszolgálás store clerk (US) / shop assistant (GB) bolti eladó item tétel, áru shelf, shelves polc, polcok to increase nő employee alkalmazott cafeteria önkiszolgáló étterem laundromat önkiszolgáló mosoda pénzbedobós gépekkel mass production tömegtermelés to hire felvesz munkahelyre to save money pénzt takarít meg to notice észrevesz growth növekedés to make sy do sg vkit vmire késztet (műveltetés) benefit előny practice gyakorlat to seem látszik likely valószínű widespread széles körben elterjedt to be around jelen van, létezik decade évtized entrepreneur vállalkozó shopper vásárló, üzletben nézelődő to help oneself to sg elveszi a saját részére, szed magának whatever bármi to carry, carried visz, cipel purchase vásárolt áru check-out counter / till pénztár counter pult previously korábban to get off levesz arrival érkezés, létrejövetel to take on sg magára vállal vmit variation variáció, változat same ugyanaz, ugyanolyan theme téma level szint 8

9 to track nyomon követ package csomag itinerary útiterv booking foglalás to check in bejelentkezik to suggest sugall to transform átalakít manufacturing gyártóipar to deliver szállít volume mennyiség transaction tranzakció, ügylet to conduct végez, folytat via keresztül, által XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 2 Coursebook p. 15 data adatok hiding place rejtekhely countable megszámlálható uncountable megszámlálhatatlan noun főnév privacy magánélet, titoktartás to store tárol huge óriási amount mennyiség database adatbázis to collect gyűjt to conduct végez, folytat research kutatás buying habits vásárlási szokások to improve javít, fejleszt surveillance felügyelet purpose cél criminal activity bűntett, bűncselekmény security biztonság to record rögzít, felvesz p. 16 market research piackutatás to search for keres record adatsor, rekord, tétel, feljegyzés, nyilvántartás supplier beszállító file akta order megrendelés detail részlet 9

10 likes and dislikes szeretem nem szeretem dolgok to enter bevisz adatot a számítógépbe special offer akció, különleges ajánlat consumer fogyasztó to browse böngész survey felmérés method módszer buyer beszerző, felvásárló regular rendszeres search engine internetes keresőprogram to update frissít to monitor ellenőriz, megfigyel personal record személyi akta article újságcikk opposite szemben to summarise összefoglal criminal bűnöző private magánjellegű to find out megtud p. 17 society társadalom protection védelem cookie süti advertising company reklámcég to maintain fenntart offline internetkapcsolat nélkül location elhelyezkedés access hozzáférés common gyakori, elterjedt employer munkáltató employee alkalmazott voic hangposta public place nyilvános hely mall (US), shopping centre (GB) pláza, bevásárlóközpont public building középület average átlagos CCTV = closed circuit television zártláncú televízió image kép to follow követ movement mozgás satellite műhold to recognise felismer object tárgy to attach csatol tracking chip nyomkövető chip substantial jelentős productivity termelékenység convenience kényelem to generate előidéz, létrehoz 10

11 knowledge tudás government kormány individual egyén p. 18 screen képernyő keyword kulcsszó password jelszó mouse egér click kattintás to type in begépel to appear megjelenik credit card hitelkártya secure biztonságos username felhasználói név quantity mennyiség tiny apró, parányi wide széles enormous óriási fraction természetes tört, töredék frequency gyakoriság decimal tizedes tört quarter negyed size méret p. 19 to describe leír hit találat session keresési folyamat page oldal breakdown lebontás traffic forgalom to view megnéz deal ügylet, alku percentage százalék helpful hasznos category kategória sub-category alkategória short-cut parancsikon to delete töröl to throw, threw, thrown away eldob to review felülvizsgál to arrange elrendez p. 20 to dislike nem szeret equipment berendezés message üzenet 11

12 p. 21 precise pontos correct helyes expression kifejezés to catch, caught megért to repeat megismétel to mean, meant, meant vmit ért valahogy approximate körülbelüli, megközelítő about / around kb. over több mint figure számjegy salary fizetés exactly pontosan p. 22 auction aukció, árverés to expand terjeszkedik, bővül to set up létrehoz operation tevékenység, vállalat billion milliárd (ritk., GB billió) market researcher piackutató decision döntés entertainment szórakozás connection kapcsolat conclusion következtetés report jelentés, beszámoló to explain elmagyaráz reason for oka vminek to take sg into consideration figyelembe vesz vmit fact tény expert szakértő e-commerce internetes kereskedelem to make money pénzt keres in the long term hosszútávon Workbook p. 8 to request kér to amend módosít to own birtokol third harmadrész nought nulla rise növekedés population népesség p. 9 statement állítás right helyes wrong téves, hibás, hamis 12

13 to steal, stole, stolen lop data-processing firm adatfeldolgozó cég unprotected védtelen data-protection adatvédelem procedure eljárás data security adatbiztonság thief, thieves tolvaj, tolvajok account bankszámla theft lopás approximately körülbelül to take sg seriously komolyan vesz vmit directive direktíva hot data kényes adatok measures intézkedések to involve maga után von leader vezető politician politikus to take notice tudomásul vesz, észrevesz, felfigyel vmire to account for betudható neki vmi loss veszteség practice gyakorlat vulnerable sebezhető health record betegnyilvántartás social security társadalombiztosítás spectacular látványos to require megkövetel to assess értékel, felbecsül to handle kezel sensitive érzékeny to encourage ösztönöz, bátorít to address megszólít, megtárgyal issue ügy, dolog, téma weakness gyengeség privacy breach a magánélet megsértése effective hatásos public announcement nyilvános bejelentés to take place megtörténik p. 10 to complete - kitölt questionnaire - kérdőív interest érdeklődési kör purchase vásárolt holmi stuff dolog, holmi item tétel, áru bank statement számlaegyenleg current account folyószámla sort code bankfiók azonosító balance carried forward átvitt egyenleg cashpoint pénzkiadó automata 13

14 query érdeklődés, kérdés to confirm megerősít savings account takarékszámla to deal, dealt with sg ügyet elintéz, megold to transfer átkapcsol expiry date lejárat dátuma account holder számlatulajdonos to transfer átutal ( pénzt) to carry out a survey felmérést végez p. 11 advertisement hirdetés consultancy tanácsadás, tanácsadó cég suitable megfelelő, alkalmas expert advice szaktanács area terület unwanted kéretlen spam kéretlen levél to identify felismer, azonosít requirement követelmény, igény latest legújabb law törvény to arrange szervez, rendez confidential bizalmas interest kamat to charge díjat felszámít information pack információs csomag charge díj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 3 Coursebook p. 23 etiquette etikett to admit beismer, bevall rude durva, goromba offer ajánlat request kérés workplace munkahely bully erőszakos ember manner - modor rule szabály polite udvarias social társadalmi, társas contact kapcsolat relationship kapcsolat, viszony politeness udvariasság 14

15 to improve javít, fejleszt environment környezet formal formális, hivatalos to follow követ, betart informal informális, kötetlen, baráti p. 24 especially különösen to ignore figyelmen kívül hagy, közömbösen viselkedik to shout kiabál order parancs to apologise elnézést kér, mentegetőzik to offend sy megsért vkit language nyelv to compare összehasonlít opinion vélemény respect tisztelet feeling érzés, érzelem impolite udvariatlan to express kifejez view nézet to apply érvényes, érvényben van to link to sg kötődik vmihez status státusz hierarchy hierarchia, ranglétra report jelentés, beszámoló to consider figyelembe vesz, megfontol to be willing to do sg hajlandó vmit megtenni to cooperate együttműködik subordinate alárendelt p. 25 article újságcikk reason (for) ok(a vminek) to answer the phone felveszi a telefont benefit előny to avoid elkerül bad-mannered rossz modorú, modortalan regularly rendszeresen survey felmérés two-thirds kétharmad pressure nyomás common gyakori to distract sy megzavar vkit, eltereli a figyelmét research kutatás to respond válaszol, felvesz telefont recruitment firm állásközvetítő cég working relationship munkakapcsolat psychologist pszichológus courtesy udvariasság 15

16 to respect tisztel society társadalom organisation szervezet actually valójában to invest befektet to train képez junior manager alsóvezető to encourage ösztönöz, bátorít to arrive at / in érkezik vhova on time pontosan in time időben to turn off kikapcsol dramatic drámai impact hatás experience tapasztalat no longer már nem stuffy ódivatú, unalmas p. 26 to introduce oneself bemutatkozik to get to know sy megismer vkit to make a mistake hibát követ el calm nyugodt synonym szinonima, rokon értelmű szó to belong to tartozik vhova odd man out / odd one out kakukktojás rarely ritkán opposite meaning ellentétes jelentés satisfied elégedett dissatisfied elégedetlen honest becsületes dishonest becstelen practical gyakorlatias impractical nem gyakorlatias considerate tapintatos, megfontolt inconsiderate tapintatlan, meggondolatlan friendly barátságos unfriendly barátságtalan efficient hatékony inefficient nem hatékony important fontos unimportant nem fontos respectful tiszteletteljes disrespectful tiszteletlen patient türelmes impatient türelmetlen appropriate megfelelő, helyénvaló inappropriate nem megfelelő truth igaz, igazság need igény, szükséglet 16

17 wish kívánság p. 27 to describe leír competitive versenyszellemű punctuality pontosság dress ruha easy-going laza, lezser table táblázat relaxed laza pretty early nagyon korán jacket zakó suit öltöny casual clothes hétköznapi viselet smart elegáns (GB), eszes (US) p. 28 copy másolat direction útmutatás to help with sg segít vmiben rising emelkedő intonation intonáció, hanglejtés falling ereszkedő to sound hangzik request kérés order parancs to sign - aláír word szó to refuse elutasít to discuss megvitat to show sy around körbevezet factory gyár history történet, történelem colleague munkatárs to print nyomtat printer nyomtató dictionary szótár coin érme, fémpénz economy gazdaság expert on sg vmi szakértője subject téma p. 29 to join sy csatlakozik vkihez you are welcome szívesen (válasz a köszönöm re) to be glad örül to allow megenged to point out sg rámutat vmire to apologise elnézést kér invitation meghívás 17

18 to accept elfogad to refuse elutasít gift ajándék to arrange elintéz, elrendez travel utazás visitor látogató local helyi to spill kilöttyint flight repülőgép, légi járat direct közvetlen, nyílt, egyenes menu étlap p. 30 to believe hisz to dislike nem szeret stupid hülye boring unalmas difficult nehéz task feladat training course tanfolyam to specialise szakosodik to be able to do sg képes vmire ability képesség tired fáradt stressed stresszes option választási lehetőség senior manager felsővezető solution megoldás to match sy illik vkire power hatalom to be in control of sg irányítása alatt tart vmit psychological problem pszichológiai probléma management style vezetői stílus to hate utál, gyűlöl perfect tökéletes to be unsure bizonytalan to be afraid of sg fél vmitől own saját success siker to keep, kept sy back visszatart vkit Review 1 p. 31 market research piackutatás assistant asszisztens twice kétszer currently jelenleg to conduct végez, folytat close relationship közeli kapcsolat 18

19 entertainer szórakoztató, énekes, kabarészínész Silicon Valley Szilícium Völgy purpose cél strange furcsa whole teljes, egész to post felad (levelet) seat ülés, ülőhely p. 32 to set up létrehoz founder alapító cartoon rajzfilm employee alkalmazott goods áru web-browsing böngészés a neten to pass on továbbít, átad online az interneten offline nem kapcsolódva a nethez source forrás data adatok rule szabály ruler uralkodó, vonalzó rudeness gorombaság fact tény custom szokás (népé) habit szokás (egyéné) product manager termékmenedzser sales representative értékesítési képviselő role szerep client ügyfél to repeat megismétel to catch, caught ért, megért Briton brit in fact valójában Workbook p. 12 style stílus IT = Information Technology informatika department osztály, részleg Pleased to meet you Örülök, hogy megismerhetem. urgent sürgős to appreciate nagyra tart, értékel dessert - desszert cigar szivar p. 13 appointment - megbeszélt találkozó conference konferencia 19

20 Brussels Brüsszel response válasz Not at all. Nincs mit. (válasz a köszönöm -re) file akta, irat That s very kind of you. Ez nagyon kedves Öntől. p. 14 to give sy a lift elvisz vkit kocsival express courier gyorsfutár note feljegyzés message üzenet to be missing hiányzik, elveszett part alkatrész to contact sy felveszi a kapcsolatot vkivel casual dress hétköznapi viselet p. 15 to deliver szállít to place an order rendelést ad le invoice (kereskedelmi) számla to despatch felad, elküld payment fizetés arrangement rendelkezés to be delayed késik to hire bérel to postpone elhalaszt probably valószínűleg to rewrite átír punctuation központozás budget költségvetés figure számjegy convenient alkalmas, kényelmes, megfelelő XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 4 Coursebook p. 33 image kép, imázs fashion divat favourite kedvenc comparative melléknév középfoka superlative melléknév felsőfoka bug bogár buzz izgalom, öröm érzése, pezsgés general opinion általános vélemény brand image márka imázs to identify azonosít 20

21 to promote előmozdít, reklámoz advertising campaign reklámkampány process folyamat branding márka imázsának kialakítása famous híres to appeal to sy tetszik vkinek target market célpiac p. 34 luxury goods luxuscikkek expensive drága cheap olcsó inexpensive nem drága low quality alacsony minőség value for money megéri az árát fun móka, mókás, mulatságos stylish divatos reliable megbízható practical gyakorlatias, praktikus top-end a termékskála legdrágább darabja haute couture (francia kifejezés) (angolul: high fashion) vezető divatházak v. azok termékei off-the-peg konfekció fashion house divatház label címke designer label egyedi tervezésű p. 35 true capital igazi főváros loss leader mézesmadzag glossy magazine színes, fényes papírra nyomtatott magazin to be worth sg megér vmit commercial point kereskedelmi szempont perfume parfüm publicity nyilvánosság, ingyen reklám to work out bizonyul vmilyennek talented tehetséges firm cég share részesedés economic weight gazdasági súly output kibocsátás huge óriási domestic market hazai piac challenge kihívás p. 36 celebrity - híresség endorsement reklámozás híresség által to feature főszerepben szerepeltet award díj to do without sg megvan vmi nélkül 21

22 word building szóképzés luxurious luxuscommerce kereskedelem commercial kereskedelmi economy gazdaság economic gazdasági economical gazdaságos to pronounce kiejt stress hangsúly p. 37 leader vezető hero hős more expensive drágább less expensive kevésbé drága better jobb the best a legjobb worse rosszabb the worst a legrosszabb p. 38 the economy is down válságban van a gazdaság heavy nehéz light könnyű comfortable kényelmes p. 39 special feature különleges tulajdonság suitable for alkalmas, megfelelő vkinek space hely, űr, tér in my opinion szerintem desk íróasztal honest becsületes diplomatic diplomatikus p. 40 competitor versenytárs to be based on sg alapszik vmin carrier szállító, kocsi four-wheel drive négy kerék meghajtás engine motor device eszköz price range árskála professional diplomás to earn pénzt keres memo emlékeztető to recommend javasol to launch piacra dob utility vehicle haszonjármű existing market létező piac 22

23 Workbook p. 16 exciting izgalmas smart elegáns (GB) spacious tágas difference különbség statement állítás sort féle, fajta p. 17 style stílus, divat success siker to be mad about megőrül vmiért aim cél to displease nem tetszik adventurous kalandos boss főnök to stand out kitűnik, kiemelkedik emotion érzelem to communicate közöl glamorous elbűvölő impression benyomás p. 18 deal ügylet, alku loyal hűséges sensible ésszerű, értelmes to benefit hasznára van rate of interest kamatláb account bankszámla charge díj drawer fiók handle fogantyú hand luggage kézipoggyász sail vitorla tiny apró p. 19 shape alak material anyag size méret square négyszögletes wood fametal fém round kerek wide széles leather bőrrectangular négyszögletes 23

24 curved ívelt, hajlított plastic műanyag straight egyenes appropriate helyénvaló, releváns, alkalmas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIT 5 Coursebook p. 41 success siker passion szenvedély profit - nyereség organic growth szerves növekedés start-up kezdő, felfutásban lévő vállalkozás idea ötlet entrepreneur - vállalkozó enterprise vállalkozás to prepare készít business plan üzleti terv demand for sg kereslet vmi iránt to finance finanszíroz to beat, beat, beaten megver, legyőz competition / competitor / rival versenytárs chance esély p. 42 top job vezető állás own saját boss főnök to earn money pénzt keres to be good at sg jó vmiben to grow, grew, grown nő to control irányít, ellenőriz, szabályoz market share piaci részesedés market leader piacvezető percentage százalék sales eladás, értékesítés the best selling product a legkelendőbb termék opportunity lehetőség, alkalom medium-size középméretű extract kivonat to bring, brought out kihoz (új terméket) to stand, stood still megáll, nem halad to begin with először is to keep, kept cost low alacsonyan tartja a költségeket competitive versenyképes 24

25 to lose, lost elveszít factor tényező growth növekedés smoothie gyümölcsturmix to found alapít p. 43 article újságcikk main customer fő vásárló / ügyfél corporate success vállalati siker to head vezet healthy eating egészséges táplálkozás to rent bérel apartment (US), flat (GB) lakás overweight túlsúlyos to focus on sg összpontosít vmire bar büfé, falatozó, pult available elérhető, kapható carton kartondoboz investment befektetés cool box hűtőtáska to pack megtölt, telerak frozen fagyasztott to persuade sy to do sg rábeszél vkit vmire initially kezdetben stock árukészlet, raktárkészlet to meet, met demand megfelel a keresletnek finished product késztermék to order rendel to defrost kiolvaszt site telek to equip, -ped felszerel to go from strength to strength egyre erősebb lesz distributor forgalmazó to go bankrupt csődbe megy confidence bizalom concept elképzelés, fogalom passionate szenvedélyes soft drink üdítő ital sort féle, fajta p. 44 opposite / antonym ellentétes értelmű szó, antoníma meaning jelentés failure kudarc, bukás slim karcsú weakness gyengeség strength erősség region region to distribute forgalmaz 25

26 truck kamion refrigerators / fridge hűtőszekrény collocation állandósult szókapcsolat, kollokáció title cím, titulus CEO = Chief Executive Officer (US), MD = Managing Director (GB) ügyvezető igazgató economic situation gazdasági helyzet to move away elköltözik p. 45 to set, set, set up létrehoz, felállít to fail megbukik to conduct market research piackutatást végez goal / objective / purpose / target cél key selling point fő eladási érv, a termék legfőbb pozitív tulajdonsága to include magába foglal staff személyzet finance pénzügy, pénz to build, built kiépít customer base vevőkör regular customer törzsvásárló reason for sg / cause of sg vminek az oka p. 46 to try, tried megkóstol regular szabályos irregular rendhagyó in italics dőltbetűs to describe leír event esemény verb ige expression kifejezés to choose, chose, chosen kiválaszt crisps chips complete sentence teljes mondat appropriate helyes local helyi retailer kiskereskedő van teherautó to cancel, -led töröl to receive kap enquiry / inquiry ajánlatkérő levél, érdeklődés p. 47 then aztán, ezután after a while egy kis idő múlva to graduate from university egyetemen végez, diplomát szerez contract szerződés to employ alkalmaz, foglalkoztat to join sg csatlakozik vmihez, belép vhova to improve javul 26

27 luxury luxusprofitable nyereséges vice president - alelnök to increase - nő in sequence időrendi sorrendben p. 48 dairy food tejtermék butter vaj cream tejszín yoghurt joghurt consumer fogyasztó organic food bio-élelmiszer traditional way hagyományos mód chemicals vegyi anyagok share részesedés to enter belép to take over felvásárol (másik céget) subsidiary / affiliate leányvállalat to consider megfontol, mérlegel to make an offer ajánlatot tesz suitable megfelelő cooperative szövetkezet takeover cég felvásárlása decision döntés to accept elfogad low offer alacsony ajánlat to work out well jól működik, beválik Workbook p. 20 events organizer rendezvényszervező to launch megalapít, elindít organization szervezet sporting event sportesemény to sponsor szponzorál, támogat to make a loss veszteséges p. 21 to be based in - -ban van a központja boots csizma waterproof vízálló leather bőrbrand name márkanév original eredeti to expand terjeszkedik, bővül to introduce bevezet adult felnőtt 27

28 clothing ruházat footwear lábbeli accessories kiegészítők employee alkalmazott time off szabadság, szabadidő local community helyi közösség to do well financially pénzügyileg boldogul to do good jót tesz to pronounce kiejt right column helyes oszlop table táblázat to discuss megvitat, megbeszél to succeed in doing sg / to manage to do sg sikerül vmit megtenni to supply ellát supplier beszállító to produce termel produce termény product termék producer termelő production termelés p. 22 fair trade méltányos kereskedelem mph = mile per hour mérföld per óra speed sebesség It s a pleasure. Örömmel. / Szívesen. to convert átalakul amazing lenyűgöző to reach elér in fact valójában to break the speed record megdönti a gyorsasági rekordot career karrier high-performance car nagy teljesítményű autó consultancy tanácsadás, tanácsadó cég engineering mérnöki / műszaki tudományok to make a fortune egy vagyont szerez vehicle jármű wheel kerék to merge összeolvaszt, összeolvad, fuzionál (két cég) lake tó p. 23 farm equipment mezőgazdasági berendezés / felszerelés journalist újságíró to stay in a hotel megszáll szállodában course tanfolyam, kurzus to look forward to doing sg / noun (Gerund vagy főnév a vonzata) alig vár vmit issue kiadás to compare összehasonlít Croatia Horvátország 28

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop Think customer 2001 Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan WorkShop Tóthné Katona Márta eadvisor Oracle Hungary Hogyan is kezdjünk hozzá? Értsük meg üzleti környezetünket: melyek a problémáink

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei Bevezetés a szállodák világába 1 I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története (History of Accommodation) 2. Szálloda piaci elemei (Elements of Hospitality

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk Szókapcsolat-tanuló társasjáték Make, do, have, take, get, say, tell, talk A házi feladatot vajon DO-val vagy MAKE-kel csinálod? Hogy leszel vizes? Vagy egy becsapós: melyik igével zuhanyozol? De vannak

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a "mesothelioma"

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a mesothelioma Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július 2007 - vezet a "mesothelioma" Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Közzétették a július hónapi legjobban fizetõ google adsense kulcsszavainak listáit.kulcsszavak

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Economics and trade 1

Economics and trade 1 Economics and trade 1 1 Minden sorban karikázd be a kakukktojást, majd adj meg még egy olyan szót, ami a kakukktojással megegyező kategóriába tartozik! Magyarázd meg a választásodat! Példa: education qualifications

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-15.40 Mai program 1. Amit feltétlenül ismernünk kell: az irányítótábla közelebbről.

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission Technology Offer - Profile Template Updated - June 2013 European Commission Technology Offer Profile The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer profile. Please be sure

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése 12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! Ebben a laborgyakorlatban automatizálva fogjuk telepíteni a Windows XP Professional

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6.

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6. Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe 2016. április 6. Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Részletesebben

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 1056 Budapest-Vàci utca Center, Vàci utca 81

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 1056 Budapest-Vàci utca Center, Vàci utca 81 About our members A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe az új Tagjainkat és szolgáltatásaikat bemutató rovatát! Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 1056 Budapest-Vàci

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Összegzés és hogyan tovább

Összegzés és hogyan tovább Összegzés és hogyan tovább www.eu-egee.org egee INFSO-RI-508833 We learnt about grids Grids are: heterogenous, dynamic, distributed, wide area infrastructures primarily used for high-performance computing

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK!

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! 1 HOGYAN VERJÜNK EGY FULL HOUSE-T? Mátó Melinda & Papp Csilla Robert Bosch Power Tool Kft. 2 ELA Award 2015 EREDMÉNYEINK: +34% PRODUKTIVITÁS: SZABAD TERÜLET: 1000m 2 SOR MÉRET:

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1.1. Új virtuális gép és a Windows Server 2012 R2 Datacenter alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel ADATBÁZIS-KEZELÉS ODBC DRIVERREL... 1 ODBC: OPEN DATABASE CONNECTIVITY (NYÍLT ADATBÁZIS KAPCSOLÁS)... 1 AZ ODBC FELÉPÍTÉSE... 2 ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ... 2 PROJEKT LÉTREHOZÁSA... 3 A GENERÁLT PROJEKT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban. Égly Csaba - Business Development Consultant Március 6.

A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban. Égly Csaba - Business Development Consultant Március 6. A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban Égly Csaba - Business Development Consultant 2017. Március 6. Agenda Fogyasztói viselkedésről általánosságban Nemzetközi FMCG trendek Magyar webáruházak

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben