Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Tectogreen P

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Tectogreen P"

Átírás

1 Oldal 1 -tól/-től SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: Indexszám: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Ipari feldolgozás Nem tanácsolt alkalmazások: semmiféle/semmiféle 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság: Cím: Raidenstraße 44 Város: A-4060 Leonding Telefon: Telefax: Felvilágosítást ad: Dr. Timo Gans-Eichler Chemieberatung Tel.: +4 (0)251/ Raesfeldstr Münster 1.4. Sürgősségi telefonszám: 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Tel.Nr Veszély jelzése(i): Xn - Ártalmas, N - Környezetre veszélyes R-mondatok: Lenyelve ártalmas. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. GHS osztályozás Veszélyességi kategóriák: Akut toxicitás: Akut tox. 4 Légzőszervi/bőr szenzibilizáció: Bőrszenz. 1 Avízi környezetre veszélyes: Vízi, akut 1 Avízi környezetre veszélyes: Vízi, krónikus 1 Figyelmeztető mondatok: Lenyelve ártalmas. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Címkézési elemek Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén a Mekoprop és Mekoprop-P észterei Figyelmeztetések: Figyelem Piktogram: GHS07-GHS0

2 Oldal 2 -tól/-től 10 Figyelmeztető mondatok H302 Lenyelve ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Veszélyes anyag EK-szám CAS-szám Indexszám REACH-szám Alkotóelemek Osztályba sorolás GHS osztályozás a Mekoprop és Mekoprop-P észterei Xn - Ártalmas, N - Környezetre veszélyes R Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H317 H400 H410 Tömeg >50 % Az R- és H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakasz. További információ A termék nem tartalmaz anyagokat SVHC (szerepel) 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanács Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Belélegzés esetén Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat. A légutak irritációjánál orvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés esetén Ha az anyag a bőrre kerül, val/vel bőven azonnal le kell mosni: Víz és szappan. Bőrirritáció esetén orvoshoz fordulni. Szembe kerülés esetén Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Panaszok fellépése, vagy tartós panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

3 Oldal 3 -tól/-től 10 Lenyelés esetén Szájat vízzel kiöblíteni. Kis kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás). Hánytatni kell, ha az érintett eszméleténél van. eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. Azonnal orvost kell hívni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Nem állnak rendelkezésre információk A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tüneti kezelés. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék Széndioxid (CO2). Száraz oltópor. alkoholálló hab. Permetvíz. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Teljes vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz esetén képződhet: szénmonoxid. Széndioxid (CO2). sósav (HCl) Tűzoltóknak szóló javaslat Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát hordani. További információ a kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerüljük Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Biztosítani kell, hogy a szivárgásokat fel lehessen fogni (pl. kármentő medencék vagy kármentő felületek). Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (Pl.korlátok közé szorítással, olajzárral) A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Folyadékkötő anyaggal (homok, kovakő, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kezelni. A beszennyeződött tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás Megfelelő védőruházatot kell viselni. Lásd 8 fejezet. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerüljük. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőzö helyen tárolni. Alkalmas anyag.?ért Tartály / edényzet: HDPE raktározási hőmérséklet: < 40 C

4 Oldal 4 -tól/-től 10 Tartósság (hónap): 24 Utalások az együttes tároláshoz Sohasem együtt tárolni: Robbanékony anyagok. Radioaktív anyagok. Fertőző anyagok. Gyújtó hatású (oxidáló) szilárd anyagok Gyújtó hatású folyékony anyagok A tárolási feltételekre vonatkozó további információk A tartályt óvni kell a sérülésektől. Napfénytől védendő. Védeni a köv. ellen: Fagy. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek További információ a ellenőrző paraméterek Nem tartalmaz anyagokat a koncentrációs határ fölötti mennyiségekben, 8.2. Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Egészségügyi intézkedések A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni. Enni, inni, dohányozni, bagózni a munkahelyen nem szabad. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezetmosni. Légutak védelme szakszerű alkalmazás esetén és normál körülmények között nem szükséges légzésvédelem. Túlnyomásos, levegiellátásos légzésvédi készüléket kell viselni, ha szabályozatlan kiáramlás veszélye áll fenn, a szennyezettség mértéke nem ismert, vagy minden olyan esetben, amikor nem biztos, hogy a levegiszőri gázálarcok megfeleli védelmet biztosítanak! Kézvédelem Gumiból készült hosszúszárú kesztyű. DIN EN 374 Alkalmas anyag: (Átcsapási idő: > 4 h ) Butilkaucsuk. (0,5 mm) A tervezett újrafelhasználás esetén a kesztyűket a levétel elött tisztítani majd alaposan kiszellőztetve megőrizni. Szemvédelem ha fennáll az anyag szétspriccolásának veszélye: Szorosan záródó védőszemüveg. DIN EN 166 Környezeti expozíció ellenőrzések Különleges óvintézkedések nem szükségesek.. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: Szín: Szag: folyékony sötét Borostyánszínű jellemző ph-érték (20 C-on): 3-5 (1% vizes oldatban ) Állapotváltozások Forráspont: nincs meghatározva Módszer

5 Oldal 5 -tól/-től 10 Gyulladáspont: Robbanásveszélyes tulajdonságok semmiféle/semmiféle Robbanási határok - alsó: Robbanási határok - felső: Oxidálási tulajdonságok semmiféle/semmiféle Gőznyomás: (20 C -on) Sűrűség (20 C-on): Vízben való oldhatóság: (20 C-on) Dinamekus viszkozitás: (20 C-on) 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem állnak rendelkezésre információk Kémiai stabilitás Normál tárolási és kezelési körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Nem állnak rendelkezésre információk Kerülendő körülmények Védeni a köv. ellen: Ultraviolabesugárzás/napfény. hőség. Fagy Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok: Redukáló szer. Oxidálószer. erős lúgok nincs meghatározva nincs meghatározva nincs meghatározva 0, hpa 1,04 g/cm³ oldhatatlan nincs meghatározva Veszélyes bomlástermékek Tűz esetén képződhet: szénmonoxid. Széndioxid (CO2). sósav (HCl). 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás Adatok nem állnak rendelkezésre. Akut toxicitás CAS-szám Alkotóelemek Expozíciós útvonal a Mekoprop és Mekoprop-P észterei orális dermális Módszer Dózis LD mg/kg LD50 (>4000) mg/kg Faj Patkány. Patkány. Forrás MSDS extern MSDS extern belélegzéses (4 h) aeroszol LC50 >5,6 mg/l Patkány. MSDS extern Sajátos hatások állatkísérletek során Adatok nem állnak rendelkezésre. Izgató és maró hatás izgató hatás a bőrön: Nem izgató.

6 Oldal 6 -tól/-től 10 Szemizgató hatás: Nem izgató. Izgató hatás: Nem izgató. Szenzibilizáló hatások Érzékeny személyeknél szenzibilizációt okozhat. Ismételt dózisú toxicitás Adatok nem állnak rendelkezésre. Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások Adatok nem állnak rendelkezésre. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Heveny toxicitás, orális (Apis mellifera) (LD 50, 6h) > 80 µg/állat NOAEC (Oncorhynchus mykiss): >50 mg/l (28d) NOAEC (Daphnia magna): 22,2 mg/l (21d) Akut földi giliszta toxicitás: LC50 44 mg/kg padló CAS-szám Alkotóelemek A vízi környezetre mérgező Módszer Dózis h Faj Forrás a Mekoprop és Mekoprop-P észterei Akut hal toxicitás LC50 >100 mg/l 6 Oncorhynchus mykiss MSDS extern Akut növekedés gátlási teszt, algán ErC50 16,2 mg/l 72 Anabaena flos-aque MSDS extern Akut toxicitás crustacea EC50 >1 mg/l 48 daphnia magna MSDS extern Perzisztencia és lebonthatóság Fotolízis: (Víz.) DT50 = 44 d ph=7) Víz-üledék teszt.: DT50 = d padló: DT50lab = 8.2 d Bioakkumulációs képesség BCF = 3 Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs. Megoszlási hányados n-oktanol/víz CAS-szám Alkotóelemek Log Pow a Mekoprop és Mekoprop-P észterei 2,32 (20 C, ph = 4) A talajban való mobilitás KOC: cm3/g A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ez az anyag nem tesz eleget a PBT-ként vagy vpvb-ként történő besorolás kritériumainak. További információ Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladékelhelyezési megfontolások Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. A hulladék ártalmatlanítása végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget értesíteni. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

7 Oldal 7 -tól/-től A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK; az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek; veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK; az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek; veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat); veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes hulladék. Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Címkék: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (a Mekoprop és Mekoprop-P észterei) III Osztályba sorolási szabály: M6 Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ): 5 L Szállítási kategória: 3 Veszélyességi kód: Alagútkorlátozási kód: 0 E Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás) Engedményes mennyiség: E1 Belvízi szállítás (ADN) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: III Címkék: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (a Mekoprop és Mekoprop-P észterei) Osztályba sorolási szabály: M6

8 Oldal 8 -tól/-től 10 Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ): L Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás) Engedményes mennyiség: E1 Tengeri szállítás (IMDG) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Címkék: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-ethylhexyl (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionate) III Marine pollutant: Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ): EmS: Yes 274, L F-A, S-F Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás) Engedményes mennyiség: E1 Légi szállítás (ICAO) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Címkék: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-ethylhexyl (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionate) III Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ) (utasszállító repülőgép): A7 A kg G IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép): IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép): Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás) Engedményes mennyiség: E1 Passenger-LQ: Y Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes: igen L L

9 Oldal -tól/-től A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Lásd 6-8 fejezet A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás nincs jelentősége 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A vonatkozó fontosabb jogszabályok 1/13/EK (illékony szerves vegyületek): 0% - Adatok az EK!/13 sz. irányvonalához,amely a szerves illó (éterikus) vegyületek kibocsátásának korlátozására vonatkozik. További utalások A keverék veszélyes a 1272/2008 [GHS] számú EK rendelet besorolása alapján. Nemzeti előírások Foglalkoztatási korlátozások: Vízszennyezési osztály (D): A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 4/33/EK irányelvet figyelembe kell venni. A várandós anyák munkahelyi biztonságáról és egészségéről szóló 2/85/EK irányelvet figyelembe kell venni. 2 - vízszennyező Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Módosítások Rev Rev Rövidítések és betűszavak ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent NOAEL: No observed adverse effect level NOAEC: No observed adverse effect concentration A R-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban 22 Lenyelve ártalmas. 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

10 Oldal 10 -tól/-től 10 A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban H302 Lenyelve ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. További információk Jelen biztonsági adatlapban szereplő adatok a jelenlegi ismereteink szerint megfelelőek a nyomtatás során. Az információk támpontként szolgálnak ezen biztonsági adatlapon feltűntetett termék raktározása, feldolgozása, szállítása és ártalmatlanítása ügyében. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: L-104IE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ecosol PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 20.07.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Potassium dihydrogen phosphate Cikk szám 3904

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.09.19. Kibocsátás kelte: 2008.07.01. Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint LAUDIS 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév LAUDIS Termék kódja (UVP) 06654681 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben