Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. PAGEL készhabarcs kiöntő- és javítóhabarcs.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. PAGEL készhabarcs kiöntő- és javítóhabarcs. schempershofe@pagel.de; labor@pagel."

Átírás

1 Oldal 1 -tól/-től Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a keverék azonosítása Termék kereskedelmi neve A cementtartalmú habarcstermékekben előfordulhatnak az alábbi anyagok: CEM I Portlandcementek, CEM II Összetett portlandcementek, CEM III Kohósalakcementek, Szilárdsági osztályok: 32,5; 42,5 és 52,5 Az anyag/keverék felhasználása Készhabarcs A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Wolfsbankring 9 Város: D Essen Telefon: +49 (0)201 / Telefax: +49 (0)201 / Felelős személy: Daniel Schempershofe Internet: Felvilágosítást ad: Labor 1.4. Sürgősségi telefonszám: Deutschland: / (24 h) Magyarország / Hungary A veszély meghatározása Osztályba sorolás Veszély jelzése(i): Xi - Irritatív R-mondatok: Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Súlyos szemkárosodást okozhat. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). GHS: Veszélyességi kategóriák: Bőrmarás/bőrirritáció: Bőrirrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemir ritáció: Szemkár. 1 Légzőszervi/bőr szenzibilizáció: Bőrszenz. 1 Célszervi toxicitás egyszeri expozíció: STOT egy. 3 Figyelmeztető mondatok: Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Káros hatások és tűnetek A termék irritáló jellege miatt a bőrrel való ismételt érintkezés a meglévő bőrgyulladáson (ill. a bőr adott állapotán) ronthat. A termék kromátcsökkentő adalékszert tartalmaz, így a vízben oldódó króm(vi) tartalom kevesebb, mint 0,0002 %. Nem szakszerű tárolás (nedvesség jelenléte) vagy túl hosszú tárolás esetén azonban a termékben található kromátcsökkentő adalékszer idejekorán elveszítheti a hatását és a cement/kötőanyag bőrrel érintkezve túlérzékenységet válthat ki (R43, ill. H317 és EUH203).

2 Oldal 2 -tól/-től Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés ( Keverék ) Ásványi kötőanyagokból, különböző szemcseméretű kőzetekből és adalékokból álló készítmény / keverék Veszélyes anyag EK-szám CAS-szám Indexszám REACH-szám Alkotóelemek Osztályozás 67/548/EGK szerint Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint Portlandcement Xi - Irritatív R37/ Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335 Portlandcement, szállópor Xi - Irritatív R37/ Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335 A R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet. További információ A készítmény kromátszegény. Az oldható króm-(vi)-vegyületek arányát a cementhányad adalékolása 2 ppm alá csökkenti. A kromátcsökkentés hatásának feltétele a szakszerű tárolás és az eltarthatósági idő figyelembe vétele. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések Általános tanács Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni). A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. Eszméletvesztés esetén hozza a sérültet stabil oldalfekvésbe és azonnal kérjen orvosi segítséget. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Az elsősegélynyújtónak védenie kell magát. Belélegzés esetén Friss levegő biztosítása. A légutak vagy a nyálkahártya irritációja (pl. köhögési inger), rosszullét vagy hosszabb ideju érintkezés esetén hívjunk orvost. Oxigén, ha szükséges. Az érintettet tartsuk melegen és helyezzük nyugodt helyzetbe. Nagy mennyiségek: Azonnal orvost kell hívni. Bőrrel való érintkezés esetén A rátapadt anyagot azonnal le kell mosni. Lemosás előtt a port száraz kefével el kell távolítani a bőrről. A szennyezett borfelületet szappanos vízzel alaposan mossuk le. Vízzel alaposan öblítsük ki. A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni. Ne viseljen gyurut, karórát és hasonlót, amire a termék rátapadhat, és borreakciót válthat ki. Tömeg % Szembe kerülés esetén Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen keresztül. A kontaktlencsét, ha van, vegyük ki. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ne dörzsölje a szemét, mert a mechanikai igénybevétel további szaruhártya-sérüléseket okozhat. Azonnal forduljon szemorvoshoz. A nem sérült szemet védeni kell. Lenyelés esetén Nem szabad hánytatni. A szájat ki kell öblíteni. Köpje ki a folyadékot! 1 vagy 2 pohár vizet kell inni. Azonnal orvost kell hívni. Az érintettet tartsuk melegen és helyezzük nyugodt helyzetbe. 0-5 %

3 Oldal 3 -tól/-től 10 Munkahelyen tartandó speciáliseszközök Tüneti kezelés (szennyezodés eltávolítása, életfunkciók). 5. Tűzvédelmi intézkedések A megfelelő tűzoltó készülék A termék nem éghető. A környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Nagy térfogatú vízsugár. Magából az anyagból vagy a keverékből, az égéstermékekből, a keletkező gázokból eredő különleges expozíciós veszélyek A termék maga nem ég. A tűzoltók különleges védőfelszerelése Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. További információ Meg kell akadályozni, hogy a tuzoltóság oltóvize vagy más módon vízzel hígított termék a felszíni vizekbe vagy ivóvíztárolókba kerüljön. A szennyezett oltóvizet és talajt a hivatalos eloírásoknak megfeleloen kell ártalmatlanítani. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések A port nem szabad belélegezni. Személyi védőfelszerelést kell használni. A termékek kezelésekor ügyeljünk a higiéniai és biztonsági intézkedésekre. Kifolyás esetén adott esetben ponyvákkal védje a szétszóródás ellen. (Lásd szakasz 7.) 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a termék a talajba, a vizekbe vagy a csatornahálózatba jut, errol azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságot. A szennyezésmentesítés módszerei - Szárazon gyűjtsük össze. Az eltávolításhoz az ajánlott ipari porszívót kell használni. (EPA / HEPA - szűrő, EN :2009) A porképződést el kell kerülni. Gondoskodjunk légzésvédo felszerelésekrol. vagy - Meg kell nedvesíteni és eltávolítani. Megszilárdulás után gépi működtetésű készüléket kell használni. Ártalmatlanítás a 13. fejezetben ismertetettek szerint. További információ Lásd szakasz Kezelés és tárolás Kezelés Biztonságos kezelési útmutatás Kerülje a porképződést. A port nem szabad belélegezni. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk és ne szívjunk tubákot. Ételtől és italtól távol kell tartani. A termék felhasználás elott nem érintkezhet a levego páratartalmával. Zsákos áru bekeverése és nyitott keverőtartály alkalmazása esetén először töltse be a vizet, majd óvatosan engedje bele a száraz anyagot. Kis magasságról öntse és lassan indítsa a keverőt. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez Nincs szükség különleges tűz elleni védőintézkedésekre. További információ A termékek kezelésekor ügyeljünk a higiéniai és biztonsági intézkedésekre. Kezelés, tárolás és

4 Oldal 4 -tól/-től 10 Tárolás szállítás a helyi előírások szerint, feliratozott, erre a termékre engedélyezett tartályokban. Használat közben tilos enni és inni. A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése Lásd a gyártó által kiadott információt. Csak az eredeti tartályban tároljuk. Tárolás során a termék sosem kerülhet vízzel érintkezésbe. Száraz, hűvös helyen kell tartani. Szennyeződéstől védeni kell. Védjük a levego páratartalmától és a víztol. Csak tiszta felszerelést szabad használni. A tárolási feltételekre vonatkozó további információk A terméket használaton kívül a saját eredeti szállítási csomagolásában kell tárolni. A terméket állítva tároljuk. A nedvszívás és szennyeződés elkerülésére a tartályokat szárazon és szorosan zárva kell tartani. A kromátcsökkentés hatásának feltétele a szakszerű tárolás és az eltarthatósági idő figyelembe vétele. Raktározási osztály (D): Különleges felhasználás(ok)/helyettesítő termék(ek) Nincsenek adatok. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Expozíciós határértékek Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM) CAS-szám Megnevezés mg/m³ rost/cm³ Kategória PORTLAND CEMENT 10 AK-érték - CK-érték 8.2. Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése Ha a levegoben a koncentráció meghaladja a maximális munkahelyi koncentráció határértékeit, akkor egy erre a célra engedélyezett, légzoszerveket védo berendezést kell hordani. Porképződés veszélye esetén légzőmaszk. A készülékben gondoskodni kell a megfelelő elszívásról és a por összegyűjtéséről. Irodalmi hivatkozás (3) MEASE Egészségügyi intézkedések A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk és ne szívjunk tubákot. Szünetek előtt és a munkanap végén gondosan kezet kell mosni. Munka utáni zuhanyozás és fürdés. Légutak védelme hatásos por-álarc EN149, EN140, EN14387, EN1827 (Gázálarc FFP1 vagy FFP2 szűrővel). Belélegezhető por és/vagy füst esetén hordozható légzőkészüléket és port át nem engedő védőruhát kell használni. Kézvédelem Védőkesztyű, vegyszerálló. A gyártó a következő kesztyűanyagokat ajánlja: nitrillel impregnált pamutkesztyű CE-jelöléssel. A védőkesztyűt a konkrét alkalmazási feltételek szerint válasszuk meg, ügyeljünk a gyártók használati útmutatóira. Bevizsgált kesztyű viselése szükséges. Sérülés vagy az elhasználódás első jelei esetén a védőkesztyűt azonnal le kell cserélni. Ügyeljünk arra, hogy a vegyipari kesztyűk napi használati időtartama a gyakorlatban sok befolyásoló tényező (pl. hőmérséklet) miatt lényegesen kisebb lehet az EN 374 szerint meghatározott áthatolási időnél. A következő anyagú kesztyűk nem alkalmasak: bőrkesztyű.

5 Oldal 5 -tól/-től 10 Kesztyű csak tiszta kézzel viselhető. Kesztyű használata után mosson kezet, és alaposan szárítsa meg. Megelőző bőrvédelem kézvédő krémmel. Szemvédelem Fröccsenésveszély esetén viseljünk védőszemüveget. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg (EN 166). Bőrvédelem Megfelelő védőruházatot kell viselni. Víztől védeni kell. Áthatolhatatlan ruha, hosszú ujjú ruha / zárt munkaruha, biztonsági cipő / csizma. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetní. Az esetleges bőrirritációk és bőrgyulladások miatt kerülje a nyak és a csukló porral való érintkezését. Ne viseljen gyurut, karórát és hasonlót, amire a termék rátapadhat, és borreakciót válthat ki. Környezeti expozíció ellenőrzések Nem szabad a környezetbe engedni. A hatósági előírások betartása. Víz: A cementet/kötőanyagot ne engedje a talajvízbe vagy a szennyvízhálózatba jutni. Az expozíció hatására megnövekedhet a ph-érték. 9 feletti ph-érték esetén ökotoxikus hatások léphetnek fel. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános információk Fizikai állapot: Szín: Szag: por szürke / fehér szagtalan Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk ph-érték (20 C-on): 11,0-13,5* Állapotváltozások Olvadáspont: > 1250 C Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Gyulladáspont: Tűzveszélyesség szilárd: gáznemű: Robbanásveszélyes tulajdonságok A termék nem robbanásveszélyes. Robbanási határok - alsó: Robbanási határok - felső: Gyulladási hőmérséklet: Gőznyomás: Sűrűség: Vízben való oldhatóság: (20 C-on) Megoszlási hányados: Dinamekus viszkozitás: Kinematicus viszkozitás: Párolgási sebesség: 9.2. Egyéb információk Öngyulladási hőmérséklet 2,75-3,2 g/cm³ 0,1-1,5 g/l Módszer

6 Oldal 6 -tól/-től 10 szilárd: gáznemű: *ph (szilárd - víz 2:1) 10. Stabilitás és reakciókészség Kerülendő körülmények Normál körülmények között stabil. Védjük a levego páratartalmától és a víztol. Kerülendő anyagok savak, alumínium, ammóniumsók Korrodeálja a nem nemesfémeket Veszélyes bomlástermékek Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További információk Tárolás során a termék sosem kerülhet vízzel érintkezésbe. 11. Toxikológiai adatok Akut toxicitás Magáról a termékről nincs adat. A maximális munkahelyi koncentráció feletti koncentrációkkal való hosszabb ideju érintkezés egészségügyi problémákhoz vezethet. A termék pora izgathatja a szemet, a bőrt és a légutakat. A tüdő fertőzésének veszélye a por részecskéinek tartós belégzése után. Ezek izgathatják a szemet, orrot és torkot. A por izgatja a szemet, a bőrt és a nyálkahártyákat és toxikus tüdőödémához vezethet. Nagyobb mennyiségek lenyelése egészségügyi problémákat okozhat. Lenyelve izgatja a felső légutakat és zavarokat okoz a gyomor-bél rendszerben. Toxicitás borrel való érintkezés esetén: LD50/bőrön át/nyúl: 2000 mg/kg (24 h) (4) Izgató és maró hatás A termék izgatja a szemet, a bőrt és a nyálkahártyákat. Szemmel való érintkezés esetén: Szemizgató hatású. A gyanta részecskék, mint az egyéb inert anyagok, a szemet mechanikusan izgatják. Nagyobb koncentrációkban a termék a kötőhártya és a szaruhártya súlyos gyulladását okozza. Végleges szemkárosodást okozhat. Megvakulás veszélye. Borrel való érintkezés esetén: Ismételt vagy hosszan tartó behatás A termék helyi bőrirritációkat okozhat, különösen a bőr ráncainál és szűk ruházat viselése esetén. Okozhat: vörösség. Izgathatja a bőrt és/vagy dermatitiszt okozhat. Egyes személyeknél a nedves termékkel való érintkezés után bőrekcéma képződhet. Irodalmi hivatkozás (4, 11,12) Szenzibilizáló hatások A bőrekcémát a ph-érték (irritatív kontaktdermatitis) vagy a vízben oldható króm-(vi)-vegyületek immunológiai reakciói (allergiás kontaktdermatitis) váltja ki. (Irodalmi hivatkozás 1, 5, 13) Ismételt dózisú toxicitás A por belégzése nehéz légzést, mellkasi feszülést, torokfájást és köhögést okozhat. A borrel való ismétlodo vagy tartós érintkezés borelváltozásokat okozhat. A termék irritálja a bort és az ismételt érintkezés csak erosítheti ezt a hatást. Ismételt vagy hosszan tartó érintkezés túlérzékenységet, asztmát és ekcémát okoz. A nagy mértékű érintkezés a meglévő asztmát és más légúti zavarokat (pl.

7 Oldal 7 -tól/-től 10 tüdőtágulat, légcsőhurut, légutak reaktív diszfunkciós szindrómája) súlyosbíthatja. Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások Magáról a termékről nincs adat. Irodalmi hivatkozás (1, 14, 15, 16) Az emberi szervezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó tapasztalati adatok A vízzel elkevert termék hosszabb érintkezés esetén súlyos szem- és bőrkárosodást idézhet elő. A bőr egyidejű mechanikai igénybevétele az ilyen hatásokat felerősítheti. 12. Ökológiai információk Ökotoxicitás Csekély akut toxicitás. - Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) (7); Algák (Selenastrum capricornutum) (U.S. EPA, 1993) (8). A termék a vízi szervezetekre nem számít veszélyesnek. Mobilitás Vízre vonatkozó toxicitás: Nagyobb mennyiségek: A vízi élolényekre gyakorolt toxikus hatása ph-érték eltolódása miatt nem zárható ki. Ha a termék a környezetbe jut, túlnyomórészt üledékek és a talaj nyeli el. Nem használható., Perzisztencia és lebonthatóság Nem használható Bioakkumulációs képesség Nem használható A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Nem használható Egyéb káros hatások Senki által nem ismert. További információ Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. 13. Artalmatlanítási szempontok Hulladékelhelyezési megfontolások Megkeményedett anyag : A hivatalos előírások szerint. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Maradékokból származó hulladék Meg nem keményedett anyag - Szárazon gyűjtsük össze. Az anyagot a porképződést kerülve gyűjtsük össze és a hulladéktörvény szerint járjunk el. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS); beton, tégla, cserép és kerámia; beton Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok; hulladék beton és betonkészítési iszap Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás

8 Oldal 8 -tól/-től KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat); veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes hulladék. Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek Az üres edényeket továbbkezelés elott a technikai lehetoségek szerint teljesen ki kell üríteni. Ártalmatlanítás a helyi előírások szerint. Rendeltetésszeru használat után vonjuk be az újrahasznosításba. 14. Szállításra vonatkozó információk Környezeti veszélyek KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: Szárazföldi szállítás (ADR/RID) nem Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás) A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. Belvízi szállítás (ADN) Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás) A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. Tengeri szállítás (IMDG) Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás) A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. Légi szállítás (ICAO) Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás) A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. 15. Szabályozással kapcsolatos információk Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések. GHS címkézés Figyelmeztetések: Veszély Piktogram: maró anyagok; felkiáltójel Figyelmeztető mondatok H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

9 Oldal 9 -tól/-től 10 P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P261 Kerülje a por belélegzését. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P501 A hivatalos előírások szerint. A vonatkozó fontosabb jogszabályok További utalások A REACH 57. cikkely szerint nem különös aggodalomra okot adó anyagok (SHVC). Tartsuk szem elott : irányelv 1907/2006 (REACH) ANNEX XVII, 47 A cementgyártók az Európai megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján (NePSi) alapján kötelesek a biztonságos kezeléshez úgynevezett iránymutató gyakorlatok bevezetésére (http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx). Nemzeti előírások : 16. Egyéb információk 1 - enyhén vízszennyező A R-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg) 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg) H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. További információk Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. A terméket kizárólag a műszaki adatlapon, ill. a feldolgozási előírásokban megjelölt felhasználási célra használjuk. Az érvényes törvényeket és előírásokat termékeink felhasználóinak saját felelősségükre kell betartaniuk. Irodalmi hivatkozás (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: (2) Technische Regel für Gefahrstoffe Arbeitsplatzgrenzwerte, 2009, GMBI Nr.29 S.605. (3) MEASE Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010: (4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, (1999). (5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, (6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory,

10 Oldal 10 -tól/-től 10 U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a). (7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993). (8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., (9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, (10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS fine in rats, August (11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April (12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April (13) European Commission s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europäische Kommission, 2002): (14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9): (15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, (16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June (17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II , H. Notř, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March IMDG - International Maritime Dangerous Goods IATA - International Air Transport Association ADR/RID - Agreement on the transport of dangerous goods by road/regulations on the international transport of dangerous goods by rail nem alkalmazható = nem használható n.m. = nincs meghatározva (A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)

LILA. CEM III/B 32,5 N LH/SR EN 197-1 szerint Királyegyházi Cementgyár CEMENT 1/15

LILA. CEM III/B 32,5 N LH/SR EN 197-1 szerint Királyegyházi Cementgyár CEMENT 1/15 BIZTONSÁGI ADATLAP LILA Biztonsági adatlap a REACH 1907/2006/EK rendelet 453/2010/EK 1. módosítása szerint Verzió: 2.00 / HUN Kiadva: 2015.06.01. Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01. CEMENT CEM III/B

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben