Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje"

Átírás

1 Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. T-Com : (52) / Fax: (52) BM : (32) / Fax: (32) Szám: /2013. ált. T Á J É K O Z T A T Ó Hajdúszovát község közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl és az elkövetkezı idıszak feladatairól Tisztelt Képviselıtestület! A rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján - a Hajdúszováti Önkormányzat Képviselıtestületének munkatervével összhangban - elkészítettem a község közrendjének, közbiztonságának alakulásáról szóló tájékoztatómat, melyet az alábbiak szerint terjesztek elı. Bevezetés Hajdúszovát község a Hajdúság, a Sárrét és a történelmi Bihar megye találkozásánál fekszik. A község mezıgazdasági jellegő település, területe 5801 hektár, míg lakosainak száma közel fı. A község lélekszámát tekintve a Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság illetékességi területéhez tartozó negyedik legnagyobb település. Jó természeti adottságokkal rendelkezik, mely kedvez a növénytermesztésnek s az ehhez szorosan kapcsolódó állattartásnak, melyek a lakosság elsıdleges megélhetési forrásai. Hajdúszovát jó közlekedési infrastruktúrával rendelkezik, mivel a 4816., a és a számú utak keresztezıdéseiben helyezkedik el. 1 A Hajdúszovát Község Polgármesteri Hivatalának január 1-jei adatai.

2 A községben több civil szervezet mőködik a helyi közösség szervezése érdekében, mely szervezetek és az önkormányzat intézményeinek közremőködésével az utóbbi években jelentısen felpezsdült a község társadalmi élete, mely évrıl évre egyre több kulturális rendezvénynek ad otthont. A civil szervezetek közül ki kell emelni a helyi közbiztonság megteremtésében igen aktívan és hatékonyan közremőködı polgárır egyesületet, mely az elmúlt évek alatt a település közbiztonságának fenntartásában a rendırség nélkülözhetetlen partnerévé vált. A községben a közbiztonság helyi feladatainak megvalósításában ezen túlmenıen az önkormányzati intézmények vagyonvédelmét ellátó térfigyelı kamerarendszer mőködik. A községben jelentkezı rendırségi feladatokat az Ebes-Hajdúszovát Körzeti Megbízotti Csoport végzi hat fıvel, melynek parancsnoka Mészáros József rendır fıtörzszászlós. A csoporton belül a településen lakik Mészáros József rendır fıtörzszászlós, valamint Vass Lajos és Pásti Gyula rendır törzszászlós körzeti megbízottak. A Körzeti Megbízotti Csoport állományában valamennyi státusz betöltött. Mindezek meghatározzák, illetve befolyásolják a település közrendjét, közbiztonságát. A község közrendjének és közbiztonságának helyzete Hajdúszováton év I-VI. hónapjaiban 40 bőncselekmény vált ismertté, míg az elmúlt év azonos idıszakában 46, melybıl látható, hogy az idei év elsı félévében csökkent az elkövetett bőncselekmények száma. (1. számú diagram) Az ismertté vált bőncselekmények belsı szerkezetét értékelve megállapítható, hogy azok között továbbra is a vagyon elleni bőncselekmények képezik a legnagyobb arányt. Az elmúlt év adatait tekintve látható, hogy a vagyon elleni bőncselekmények számában is csökkenés következett be. (2. és 3. számú diagramok) A személy elleni bőncselekmények adatait tekintve elmondható, hogy a év adataihoz képest az értékelt idıszakban emelkedés mutatható ki. (10-12). A közrend elleni bőncselekmények számában viszont csökkenés figyelhetı meg (7-4). 2

3 Az erıszakos, garázda jellegő bőncselekmények közül az elmúlt évhez képest csökkent a szándékos testi sértések (8-6) és a garázdaságok száma is (6-2). Ez a két bőncselekmény típus, amely általában a személy elleni, illetve a közrend elleni bőncselekmények legnagyobb részét teszi ki, illetve a leginkább kihat a lakosság biztonságérzetére. A vagyon elleni bőncselekményeken belül - melyek száma az értékelt idıszakban csökkent (26-17) - az elmúlt évhez hasonlóan a lopás és a betöréses lopás volt a meghatározó. Azok számában azonban csökkenés következett be, a lopások száma 16-ról 12-re, míg a betöréses lopásoké 4-rıl 2-re csökkent. (4. és 5. számú diagramok) A községben a lopások legnagyobb részét az egyéb, kisebb súlyú (kisebb vagy szabálysértési értékre elkövetett, de minısítı körülmény fennállása miatt bőncselekményt megvalósító) esetek tették ki. (6. és 7. számú diagramok) A vagyon elleni bőncselekmények csökkenéséhez a rendıri jelenlét mellett hozzájárult az is, hogy egy Hajdúszoboszlón október 20-án elkövetett rablás miatt két hajdúszováti lakost vettünk ırizetbe, akikhez számos vagyon elleni bőncselekmény elkövetése is köthetı. Az elkövetık jelenleg is elızetes letartóztatásban vannak. Emellett a Debreceni Rendırkapitányság jelentıs értékre elkövetett lopás bőntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt négy hajdúszováti lakossal szemben folytatott büntetıeljárást, akik közül a bíróság három fıvel szemben elızetes letartóztatást, míg egy fıvel szemben lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. A községben az értékelt idıszakban 2 esetben indítottunk büntetıeljárást rablás miatt. Az elsı eset nyomozása során a gyermekkorú sértett elismerte, hogy a bejelentésében elmondottak nem fedik a valóságot, a rá bízott forint készpénzt valójában elveszítette, azonban ezt félt szüleinek elmondani, ezért találta ki a rablást. Az ügyben a nyomozás megszüntetésre került bőncselekmény hiányában. A második esemény nyomozása jelenleg is folyamatban van. A történeti tényállás szerint március 13-án 07:30 óra és 08:00 óra közötti idıben a Hajdúszovát, Bercsényi utca 17. 3

4 szám elıtt a Provident Zrt. helyi ügyintézıjét megtámadták oly módon, hogy arcába gázszóró palackból permetet fújtak, ezt követıen vállán tartott kézitáskáját onnan kitépték és azt eltulajdonították a benne lévı Ft. készpénzzel együtt. A nyomozás során már gyanúsított kihallgatásokra is sor került, azonban a tényállás teljes körő felderítéséhez további nyomozati cselekmények elvégzése szükséges. A Hajdúszoboszlói Rendırkapitányságon az értékelt idıszakban 11 ügyben indítottunk eljárást visszaélés kábítószerrel bőncselekménye miatt, azonban hajdúszováti lakossal szemben ilyen eljárás nem indult. A körzeti megbízottak az értékelt idıszakban 26 kisebb súlyú, vagyon elleni bőncselekmény ügyében végeztek nyomozati tevékenységet. A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló testi sértések, garázdaságok, lopások és betöréses lopások helyszíneit értékelve megállapítható, hogy e bőncselekmények többségét a Munkácsy, Görgey, Bocskai és az Arany János utcákon követték el. A Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság illetékességi területén ismertté vált bőncselekmények nyomozási eredményessége megfelelı színvonalú volt, az értékelt idıszakban 60,06 % nyomozási és 41,59 % felderítési eredményességet értünk el. A vagyon elleni bőncselekmények mellett a településen az elzárással is büntethetı szabálysértések elkövetése is gyakori. Az elzárással is büntethetı szabálysértések ügyeiben az elıkészítı eljárást a Rendészeti Osztály Szabálysértési Elıkészítı Csoportja folytatta le. Az értékelt idıszakban a településhez köthetı 23 ügybıl 21 ügyben folytattunk tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt elıkészítı eljárást, míg év azonos idıszakában 21 ilyen ügy került iktatásra. Az idei évben további egy ügyben távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt folytattunk elıkészítı eljárást. A tulajdon elleni szabálysértési eljárások számának növekedése azzal magyarázható, hogy a tetten ért elkövetık esetében az értékelt idıszakban minden alkalommal elıkészítı eljárás megindítására került sor, és - amennyiben nem volt a törvényben meghatározott kizáró ok, - éltünk az elkövetık ırizetbe vétele melletti gyorsított bíróság elé állítás lehetıségével, míg a korábbi idıszakban e cselekmények helyszíni bírság kiszabásával kerültek lezárásra. 4

5 Az értékelt idıszakban Hajdúszováton két tetten ért elkövetıt vettünk szabálysértési ırizetbe és állítottunk bíróság elé. A tulajdon elleni szabálysértések összetételét tekintve azok között a lopások képezik a legnagyobb arányt. Az általunk folytatott tulajdon elleni szabálysértések közül 15 ügyben lopás, 3 ügyben csalás, 2 ügyben rongálás, míg 1 ügyben jármő önkényes elvétele miatt folytattunk eljárást. A lopásokon belül 2 bolti lopás, 3 terménylopás, míg 2 kerékpárlopás volt. A bőnügyi szempontból meghatározó rendıri intézkedések tekintetében növekedés volt tapasztalható. A Körzeti Megbízotti Csoport tagjai összesen 35 fıt fogtak el, ezen belül 29 fıt bőncselekmények elkövetésén való tettenérés miatt, míg 6 fıt körözés alapján. (8. számú diagram) Az elıállítások számán belül 12,6%-os növekedés következett be (71-80). Bőncselekmény gyanúja miatt 23 fı, szabálysértés továbbfolytatása miatt 20 fı, személyazonosság megállapítása miatt 7 fı, mintavétel céljából 20 fı, míg szülıi felügyelet vagy gyámság alól magát önkényesen kivonó 9 fı került elıállításra. Ideiglenes megelızı távoltartás miatt 1 esetben történt elıállítás. A foganatosított elfogásokhoz és elıállításokhoz kapcsolódóan 37 személlyel szemben kezdeményeztek büntetı eljárást. A közterületi intézkedések másik csoportját a szabálysértési tevékenység alkotja, melyet elemezve megállapítható, hogy a rendıri jelenlét növekedésével arányosan 15,9%-kal nıtt a felderített szabálysértések száma ( ). (9. számú diagram) A felderített szabálysértések közül 98 esetben szabálysértési eljárás kezdeményezésére, míg 652 személlyel szemben helyszíni bírság kiszabására került sor. Szabálysértési eljárást 50 esetben a körzeti megbízottak közlekedési, 21 esetben közrend elleni, míg 27 esetben tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt kezdeményeztek. A közigazgatási bírsággal sújtandó - objektív felelısség körébe tartozó - jogsértések körében elsısorban a biztonsági öv használatának elmulasztása jogsértések voltak a legjellemzıbbek. Összesen 17 személlyel szemben indítottunk közigazgatási eljárást és szabtunk ki közigazgatási bírságot. 5

6 A község közigazgatási területének közlekedésbiztonsági helyzetét alapvetıen a közigazgatási területet átszelı 4804-es és 4805-ös számú utakon zajló forgalom határozza meg, melyeken az elızı évekhez képest emelkedett a közlekedési balesetek száma. (10. számú diagram) I-X. hónapjaiban a település közigazgatási területén 2 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, míg 2012 hasonló idıszakában 5 következett be. Halálos kimenetelő baleset egyik évben sem történt. Súlyos kimenetelő közlekedési baleset ez évben 1 következett be, míg 2012-ben 3 történt. Hasonlóan alakult a könnyő kimenetelő balesetek száma is, mely 2-rıl 1-re csökkent. A 4805-ös számú úton 1, míg a 4816-os számú úton szintén 1 baleset következett be. A közlekedési balesetekhez egy esetben a gyorshajtás, míg egy esetben a figyelmetlenség vezetett. Ittas személy - csakúgy, mint az elızı évben - nem okozott közlekedési balesetet Hajdúszovát közigazgatási területén. Közlekedési bőncselekmények elkövetése a településen nem jellemezı. Ez évben 2 esetben indítottunk nyomozást jármővezetés ittas vagy bódult állapotban vétség elkövetése miatt, míg évben 4 esetben. A község közbiztonsága érdekében tett intézkedések A csoport körzeti megbízottjai - az aktuális feladatok függvényében - szolgálati idejük 50%-át Hajdúszováton, 50%-át Ebesen töltötték el, ezáltal biztosított volt a két településen a rendıri jelenlét és a rendıri intézkedést igénylı esetekben a gyors és szakszerő intézkedések lehetısége. A munkát és a mobilitást jelentısen segítette, hogy a csoport két megkülönböztetı fény- és hangjelzéssel ellátott korszerő szolgálati gépjármővel rendelkezik, így mindkét településen jelentısen javult a bejelentésekre történı reagálási idı ban is folytatódott az Országos Rendır-fıkapitányság vezetıje által kiadott a lakosság szubjektív biztonságérzetét (a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel) leginkább javító, a prevenciót elıtérbe helyezı rendıri intézkedések 6

7 megtételére irányuló - Intézkedési Terv végrehajtása. Hajdúszovátot a bőnügyi statisztikai adatok alapján veszélyeztetett kategóriába soroltuk be, melynek megfelelıen heti 3 alkalommal hajtottunk végre fokozott ellenırzést a településen. Az Országos Rendır-fıkapitányság vezetıje július 08-án a közbiztonság és a közrend további erısítését elısegítı bőnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére vonatkozó Intézkedési Tervet adott ki. Az abban foglalt feladatok végrehajtása érdekében ismételten felmértük a település bőnügyi, közbiztonsági helyzetét, melynek eredményeként a települést a veszélyeztetetnek nem tekinthetı kategóriába soroltuk be, és ezt követıen hetente egy alkalommal hajtottunk végre fokozott ellenırzést. Az ellenırzéseket elsısorban a hétvégi napokon, a bőnügyileg veszélyeztetett településrészekre és az éjszakai idıszakra terveztük. A nyári idıszakban hetente több alkalommal illetékességi területünkre lettek vezényelve a Készenléti Rendırség alegységei, akik a településen is láttak el szolgálatot szeptember 25-tıl az ország 5 megyéjében - köztük Hajdú-Bihar Megyében is - az Országos Rendırfıkapitány elrendelte a megye településeinek rendıri jelenléttel történı közbiztonsági megerısítését. Ez alapján a Hajdúszoboszlói Rendırkapitányságra heti váltásban folyamatosan 6 fı készenléti rendır került vezénylésre. Az elsı hónapban Hajdúszovát-Ebes-Nádudvar járırútvonalon a Készenléti Rendırség beosztottjai hajtották végre a település visszatérı rendıri ellenırzését október 27-tıl a település visszatérı rendıri ellenırzését a Hajdúszoboszló-Ebes-Hajdúszovát-Nagyhegyes járırútvonalon a rendırkapitányság saját közterületi szolgálata hajtja végre. A közterületi szolgálat szervezésénél elsısorban a lakosságot érzékenyen érintı vagyon elleni és erıszakos bőncselekmények megelızését tekintettük elsıdleges szempontnak. Ennek érdekében a településen mőködı polgárır szervezettel - a körzeti megbízottak útján - napi rendszerességgel, míg vezetıi szinten havonta egyeztetésre kerültek az aktuális problémák annak érdekében, hogy segítségükkel a település ellenırzése a nap frekventált idıszakaiban megvalósuljon. A családon belüli erıszak megelızése érdekében, illetve a fiatalkorúak által elkövetett bőncselekmények ügyeiben 5 alkalommal, 6 fıvel kapcsolatban éltünk jelzéssel a település Gyermekjóléti Szolgálata felé. 7

8 A településen ez évben 1 alkalommal rendeltünk el ideiglenes megelızı távoltartást családon belüli erıszak miatt 1 személlyel szemben, melynek tartamát a bíróság meghosszabbította. A rendırök együttmőködése a helyi önkormányzattal és a településen mőködı közintézményekkel jó színvonalú. A rendırök - a halaszthatatlan szolgálati feladatok kivételével - minden esetben segítséget nyújtottak a hó eleji pénzkifizetések idején az önkormányzatnak, valamint a postának, melynek eredményeként ezen kifizetéseknél rendkívüli esemény nem következett be. Az értékelt idıszakban a körzeti megbízottak 155 alkalommal végeztek szórakozóhely és italbolt ellenırzést január 31-én és május 29-én Járási Közbiztonsági Egyeztetı Fórumot, míg április 25-én és október 31-én Járási Konzultációs Fórumot szerveztünk, melyeken részt vettek a járás (Hajdúszoboszló, Nádudvar, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes) helyi önkormányzatai, a bőnmegelızésben érdekelt önkormányzati intézmények, a közterület felügyeletek, a polgárır egyesületek, a mezııri- és a vadıri szolgálatok képviselıi. A fórumokon értékeltük az aktuális bőnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetet, a tett rendıri és más szervek intézkedéseit és javaslatok születtek a rendıri és más szervek ellenırzéseinek helyére, idejére. Feladataink eredményes megvalósítása, a rendırkapitányság illetékességi területének és ezen belül Hajdúszovát község közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében havonta két alkalommal hajtottunk végre közbiztonsági akciót szombat éjszakánként, elsısorban az italkimérı helyeken elkövetett jogsértések kiszőrésére. Az akciók során fokozottan ellenırzésre kerültek az italboltok, a szórakozóhelyek és a szeszesital kiszolgálásának szabályai, melyek összefüggésben vannak a lakosságot irritáló erıszakos, garázda jellegő cselekmények számának alakulásával. Az ellenırzések helyeinek megválasztásánál alapul vettük a kriminál-statisztikai adatokat, a bekövetkezett személy elleni erıszakos bőncselekmények adatait, valamint a Járási Fórumokon elhangzottakat. 8

9 Az egyedül élı, idıs személyek sérelmére elkövetett erıszakos, vagyon elleni jogsértések megelızésére a körzeti megbízottak a polgárırökkel közösen aktualizálták a veszélyeztetett személyek név-, illetve lakcímlistáit, majd megszerveztük a rendszeres, visszatérı rendıri ellenırzésüket. A településen idıszakosan sebességmérést végeztünk, elıtérbe helyezve a és számú útvonalakat. A Területi Baleset-megelızési Bizottság szervezésében október hónapban került megrendezésre a Hajdúszováti Közlekedésbiztonsági Nap elnevezéső közlekedési vetélkedı, melyre az Általános Iskola épületében került sor. A rendezvényen több mint 80 gyermek vett részt. Az immár 9. alkalommal megrendezett játékos ügyességi verseny célja a gyermekek közlekedési ismereteinek mélyítése, a szabályos kerékpáros és gyalogos közlekedés megismertetése volt. A szeptemberi iskolakezdéshez kapcsolódóan a polgárırséggel közösen megszerveztük az iskola elıtt a kisiskolások úttesten történı biztonságos átkelésének biztosítását, melyben a polgárır egyesület kiemelkedı aktivitással és szakmaisággal járt el. A település számos kulturális rendezvényeinek zavartalan lebonyolítását, azok útvonalát is a polgárırséggel közösen biztosítottuk. A bekövetkezett bőncselekményekrıl a Hajdúszovát címő havi lapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot az egyéni vagyonvédelmi intézkedések megtétele, s ezen keresztül a bőncselekmények megelızése érdekében. A települési önkormányzat és a rendırkapitányság kapcsolata jó színvonalú, amelyre hosszabb ideje a konstruktív együttmőködés a jellemzı. Az önkormányzat részérıl Polgármester Úr több alkalommal is részt vett a Járási Fórumokon. A község közbiztonságának javítása érdekében szükséges feladatok év fı feladata a vagyonbiztonság erısítése és az erıszakos, garázda jellegő jogsértések megelızése a településen, melyhez a szakterületeknek az alábbiakat kell végrehajtani. 9

10 Bőnügyi szakterületen Fıként a lakosság biztonságérzetét jelentısen befolyásoló közterületen elkövetett bőncselekmények megelızése, a visszatartó erı növelése érdekében a gyanúsítottakkal szembeni személyi szabadságot korlátozó intézkedések (ırizetbe vétel, elızetes letartóztatás) alkalmazásának fokozása. A személy, illetve a közrend elleni bőncselekmények folyamatos értékelése, elemzése, a beszerzett adatok alapján rendszeres helyi akciók szervezése és végrehajtása az érintett idıszakokra, helyszínekre. Munkaszervezési megoldásokkal javítani kell a nyomozók és a lakosság kapcsolatát, illetve a körzeti megbízottak fokozottabb bevonásával az információgyőjtı munkát, s ezzel az eredményességet. A koruknál, állapotuknál fogva védtelen (kiskorúak, idıskorúak) személyek áldozattá válásának megelızése érdekében szervezett bőnmegelızési intézkedéseket kell megtervezni és végrehajtani a bőnmegelızésben érdekelt szervezetekkel együttmőködve. Rendészeti szakterületen A bekövetkezett bőncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések adatainak rendszeres elemzése és értékelése során levont következtetéseket, valamint a Járási Közbiztonsági Fórum javaslatait a körzeti megbízotti szolgálat tervezése és szervezése és végrehajtása során következetesen érvényesíteni kell. A vagyon elleni bőncselekmények számának visszaszorítása érdekében hatékonyabb információgyőjtı és szőrımunkát indokolt végezni a lakosság körében. A vagyon elleni bőncselekmények megelızése, valamint a bőncselekmény sorozatok megszakítása érdekében a feladatok végrehajtásába be kell vonni a polgárır egyesület tagjait. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetıinek felderítését javítani szükséges és tettenérés esetén az elkövetıket szabálysértési ırizetbe vétel mellett kell a bíróság elé állítani. Folytatni és fejleszteni kell a közlekedésbiztonsági és az általános bőnmegelızési rendezvényeinket. Fokozni kell a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulókkal szembeni intézkedéseket, valamint az általános iskola rendjének fenntartásában történı közremőködést a fenntartó kezdeményezésére. 10

11 A szabálysértési elbírálói gyakorlatot a bőnügyi, a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzethez kell igazítani. Az engedélyügyi tevékenység szakszerőségével biztosítani kell az egyes tevékenységek és szolgáltatások jogszerő mőködését. Tisztelt Képviselıtestület! Hajdúszovát község közrendjét és közbiztonságát összességében megfelelınek ítélem. A település polgárır egyesülete jelentıs mértékben támogatta a rendészeti feladatok végrehajtását, s ezen keresztül a település közbiztonsági helyzetének javítását. A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása terén vannak feladataink, de a rendırkapitányság személyi állománya mindent megtesz az itt élık elvárásainak teljesítése érdekében. A rendırkapitányság vezetése a munkavégzés alapvetı feltételeit biztosítja. Kérem Önöket, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel támogassák tevékenységünket és segítsék elı eredményes munkánkat. A fentiek alapján elıterjesztem Hajdúszovát község közrendjérıl és közbiztonságáról készített tájékoztatómat. Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal az értékelést tegyék teljessé, és további eredményes tevékenységünket segítsék elı. Hajdúszoboszló, december 17. Dr. Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezetı 11

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. e-mail: dr.domjan.sandor@hajdu.police.

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. e-mail: dr.domjan.sandor@hajdu.police. Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. T-Com : (52) 361-601 / Fax: (52) 558-512 IRM : (32) 56-00 / Fax: (32) 56-21 e-mail: dr.domjan.sandor@hajdu.police.hu Szám:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK HAJDÚNÁNÁS. Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Hölgyeim és Uraim!

HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK HAJDÚNÁNÁS. Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Hölgyeim és Uraim! HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK HAJDÚNÁNÁS Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Hölgyeim és Uraim! A Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdésének rendelkezése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl RENDİRKAPITÁNYSÁG Közrendvédelmi Osztály Kiszombor Rendırırs 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6775 Kiszombor, Régi Makói u. 2. 6900 Makó Pf.1 Tel. : (62) 511-260 Fax : (62) 511-280 (62) 525-020 ugyelet.makork@csongrad.police.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-12080-

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tárgy: Beszámoló a Békési Rendırkapitányság 27. évi tevékenységérıl Elıterjesztı: Ladányi Zoltán Kapitányságvezetı Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi bizottság: Bizottság Sorszám: III/. Döntéshozatal

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D İ R İ R S

M Ó R A H A L M I R E N D İ R İ R S Rendırkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D İ R İ R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8643/2013-ált. BESZÁMOLÓ BORDÁNY

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló Fejér megye 2011. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl ELİTERJESZTİ: Dr. Simon

Részletesebben

Az ırs technikai helyzete 2011.évben: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Gépjármő: 4 4 4 5 5 5 Rádió: 5 5 5 6 6 7. Gépjármővek:

Az ırs technikai helyzete 2011.évben: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Gépjármő: 4 4 4 5 5 5 Rádió: 5 5 5 6 6 7. Gépjármővek: PEST MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Monori Rendırkapitányság V e z e t ı j e 2200 Monor, Kossuth L. u. 86. Pf. 5. Tel.: 06 /29/ 410-367 BM: 30-322 Szám: BESZÁMOLÓ Az Önkormányzatok felé a Vecsési Rendırırs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rend

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rend TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rendırségi hatáskörbe tartozó közterületi jogsértések alakulásáról, a kialakult helyzet értékelésérıl Elıterjesztı: Butkai Sándor r.alezredes

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-778; BM: 21/20-04 Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-778; BM: 21/20-04 Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-778; BM: 21/20-04 Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 1927/2011. ált. BESZÁMOLÓ A KÖZREND ÉS

Részletesebben

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Nagykáta, 2013. BEVEZETÉS... 3 A BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE... 3 A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2008. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE IKTATÓSZÁM:033/1392/2014. TÁRGY: A PÉCSI RENDİRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA PÉCS M. J. VÁ ROS 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTON SÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZ KEDÉSEKRİL ÉS A 2014. ÉVI FELADATOKRÓL

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2009. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-i ülésére. vezetıi referens

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-i ülésére. vezetıi referens 4. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Az elıterjesztést

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE. IKTATÓSZÁM: 1-5/2014. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló Fejér megye 2013. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl ELİTERJESZTİ: Dr. Varga

Részletesebben

81/2010. számú elıterjesztés

81/2010. számú elıterjesztés 81/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Vezetıje Gorgosilits Fábián r.dandártábornok rendırségi fıtanácsos 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Telefon.:34/517-703; IRM: 21/20-67 Fax: 34/517-768; IRM 21/22-77

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Sajószentpéter város közrendjének nek és közbiztonságának helyzetérıl. 2009. év

BESZÁMOLÓ. Sajószentpéter város közrendjének nek és közbiztonságának helyzetérıl. 2009. év BORSOD-ABAÚJ ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 3700. KAZINCBARCIKA, BARÁTSÁG TÉR 1-3. Telefon: (48) 510-550/ 54-10, fax: 54-11 Szám:05040-1046/2010. ált. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Gödöllıi Rendırkapitányság 2012. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Gödöllıi Rendırkapitányság 2012. évben végzett munkájáról PEST MEGYEI RENDİR FİKAPITÁNYSÁG GÖDÖLLİI RENDİRKAPITÁNYSÁG VEZETİJE 2100 Gödöllı, Petıfi Sándor u. 6-10. Levélcím: 2101 Gödöllı, Postafiók: 52 Telefon: (Városi) 06-28-524-600 (BM) 30-72-00 E-mail: BozsoZo@pest.police.hu

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Elfogadta: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 326/2009. (IX.30.) számú határozatával Papkeszi, 2009. 2 PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Tárgy: 2009. évi Bőnmegelızési Program Elıkészítette: Kálmán Tibor sport referens Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi és bizottság: Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 56. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2013. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDİR FİKAPITÁNYSÁG SZENTENDREI RENDİRKAPITÁNYSÁG V E Z E T İ J E

PEST MEGYEI RENDİR FİKAPITÁNYSÁG SZENTENDREI RENDİRKAPITÁNYSÁG V E Z E T İ J E Nyt.sz: 13090-010801/692/2012.Ált. PEST MEGYEI RENDİR FİKAPITÁNYSÁG SZENTENDREI RENDİRKAPITÁNYSÁG V E Z E T İ J E Cím:2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a. Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 163 Telefon/fax:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Vezetıje Gorgosilits Fábián r.ezredes rendırségi fıtanácsos 28 Tatabánya, Komáromi u. 2. Telefon.:34/517-73; IRM: 21/2-67 Fax: 34/517-768; IRM 21/22-77 E-mail:

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA. I. A település bemutatása

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA. I. A település bemutatása ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA I. A település bemutatása Alsónémedi Nagyközség Pest megye egyik legbékésebb települése. Ezt a kijelentést támasztja alá, hogy településünk 2003-ban elnyerte

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 66. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestületének /2010. (../..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való szeszesitalfogyasztás korlátozásának szabályairól

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 4. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a határrend, a határırizeti helyzet, a határforgalom alakulásáról Elıterjesztı: Cseri József

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/344-

Részletesebben

JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL

JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL Száma: 12000-2170/1/2011. ált. JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL Összeállította: Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Elemzı- Értékelı Osztálya 2011.

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29) , BM :

2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29) , BM : DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-214, BM : 30-484 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030/ /2011. ált. BESZÁMOLÓ KÉPVISELİ-TESTÜLETI

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink!

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink! ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Olvasóink! Az év vége felé közeledve, bőnmegelızési szempontból több,

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-6/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 30-án tartott

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2009 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2009 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/ 1438 /2010. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: /. 46812013. Előadó: Belanka Zsolt Mell: I db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére A KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

Tárgy: évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens

Tárgy: évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Tárgy: 2010. évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményezı bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG S Z E G E D

RENDİRKAPITÁNYSÁG S Z E G E D RENDİRKAPITÁNYSÁG S Z E G E D Szám: 06010-8526/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó SZEGED ÉS TÉRSÉGE BŐNÜGYI-, KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL 1 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Szeged a Dél-

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben