A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó"

Átírás

1 ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi kockázatértékelés teljesítésében szakértıi feladatok ellátása KÉ 25034/2009. (11.23.) november

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Ajánlattételi felhívás II. Mőszaki leírás III. Az ajánlatok értékelésének szempontjai IV. Formai követelmények V. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez VI. Útmutató az iratminták kitöltéséhez VII. Iratminták A Borítólap B Felolvasólap B/1 Költségvetési fıösszesítı C kizáró okokra vonatozó nyilatkozat D referenciaigazolás E szakemberek bemutatása F nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdés szerint G nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdés szerint H szerzıdés tervezet 2

3 I. KÉ 25034/2009 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3

4 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási konceszszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Adó-és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Postai cím: Bocskai u. 14. Város/Község Szeged Postai irányítószám: 6721 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő [x] Közszolgáltató [ ] 4

5 Regionális/helyi szintő [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidı, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [x] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Megbízási szerzıdés határozatlan idıre II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszer- c) [x] Szolgáltatás zés [ ] Adásvétel [ ] Lízing Szolgáltatási kategória 11 5

6 [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen [ ] Építési koncesszió [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ]Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged, Bocskai u. 14.) és telephelyei NUTS-kód HU333 II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ] A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Megbízási szerzıdés munkavédelmi, tőzvédelmi, és munkahelyi kockázatértékelési feladatok ellátására, határozatlan idıre II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre valamennyi részre [ ] [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 1519 fı dolgozó Az eltérés mértéke +10% lehet. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: 6

7 hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés 2010/01/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) késedelmi kötbér III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése havonta, teljesítés igazolás és számla alapján, a teljesítéstıl számított legkorábban 30 napon (amennyiben a nyertes ajánlattevı ennél késıbbi fizetési határidıt vállal, akkor az ajánlatban szereplı idıtartamon) belül átutalással történik. Felhívjuk ajánlattevık figyelmét, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítésének feltétele a többször módosított évi XCII. törvény 36/A. alkalmazása. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérı a nyertes közös ajánlatot tevıktıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelısség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseirıl. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: - Ajánlattevı, alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, aki a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, - Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. igazolási mód: - Ajánlattevınek, a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdése szerint írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. - A nyertes ajánlattevınek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevıknek), a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek legkésıbb az eredményhirdetést követı nyolc napon belül kell csatolnia a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti hatósági igazolásokat, valamint a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a jelen felhívás III.2.1) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá - figyelemmel a Kbt. 63/A. -ában foglaltakra, amennyiben ezt az ajánlatban nem igazolta. Az ajánlattevıre (közös ajánlattevık mindegyikére), a Kbt. 71. (1) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt szervezetekre vonatkozó, Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti hatósági igazolásokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell az Ajánlatkérı részére benyújtani. 7

8 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó valamennyi a cégkivonatban feltüntetett - számlavezetı pénzintézetétıl származó, 30 napnál nem régebbi igazolása, amelybıl megállapítható, hogy ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó pénzforgalmi számláján elı fordult-e január 1.-jétıl az igazolás kiadásának idıpontjáig terjedı idıszakban sorban álló tétel, ha igen, hány alkalommal, és milyen idıtartammal (napban). b) Ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata az elızı 2 év (2007, 2008) közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja, és a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint az ajánlattevı az ajánlatához csatolja a években teljesített munkavédelmi, illetve tőzvédelmi, vagy munkahelyi kockázatértékelési szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolásait. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza: - a teljesítés idejét, - a szerzıdést kötı másik fél megnevezését, címét, - a szolgáltatás tárgyát, - továbbá az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft/év formában. b) Kbt.67. (3) bekezdés d) pont alapján az ajánlattevı mutassa be a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereit, szakmai gyakorlatukat (munkahely neve, címe, munkavégzés kezdı és befejezı napja megadásával). Az ajánlathoz csatolni kell az OKJ-s szakmai, illetve felsıfokú iskolai végzettség igazolását egyszerő másolati formában. III.2.4) Fenntartott szerzıdések Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha bármely, cégkivonatban szereplı pénzforgalmi számláján január 1-tıl az igazolás kiadásának napjáig 3, vagy több alkalommal 60 napot meghaladóan sorban álló tétele volt. (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján). b) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó, ha a 2007., évben a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma évenként nem érte el a nettó 5 millió forintot. Az alkalmasság minimum követelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik 2007., évekbıl összesen legalább 2 db nettó 2MFt/év értékő referenciával a munkavédelmi, illetve tőzvédelmi, vagy munkahelyi kockázatértékelési tevékenységérıl. b) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó, ha a szerzıdés teljesítéséhez nem tud biztosítani legalább 1 fı szakembert, aki rendelkezik: - legalább 5 éves munkavédelmi, illetve tőzvédelmi feladatkörben teljesített szakmai gyakorlattal, és - munkavédelmi, illetve tőzvédelmi szakirányú felsıfokú képesítéssel, vagy mőszaki, munkavédelmi, illetve tőzvédelmi szakmacsoportba tartozó felsıfokú iskolai végzettséggel. A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 8

9 igen [ ] nem [x] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár Ft/év (teljes szolgáltatás éves nettó díja) Fizetési határidı a teljesítés igazolásától számított naptári napban (minimum 30 naptári nap) 3. Árkövetés mértéke (a KSH által megadott elızı évi inflációs ráta %-ában) 15 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) Közb /2009 IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/12/09 (év/hó/nap) Idıpont: óra 15 9

10 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2009/12/09 (év/hó/nap) Idıpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/12/09 (év/hó/nap) Idıpont: óra Helyszín: APEH Központi Hivatala 1054 Budapest, Széchenyi István utca 2. fszt 020 tárgyaló) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. (2) bekezdés szerint V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: december óra APEH Közbeszerzési Iroda (1051 Budapest, Arany János u. 25. III/8.) V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: december 23. V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció az ajánlati felhívás A. melléklet II) pontjában meghatározott helyen vehetı át munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidı lejáratának napján óra között. Az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, és a kiegészítı tájékoztatás Kbt (2) bekezdés szerint elektronikus úton is rendelkezésre áll a elérési útvonalon, valamint ajánlatkérı a dokumentációt biztosítja a Kbt. 54. (4) bekezdése alapján is. Amennyiben ajánlattevı az elektronikus úton történı letöltést választja, az APEH Közbeszerzési Iroda részére a fax számon nyilatkozatot kell tennie a letöltést követıen, hogy a dokumentációt átvette. A nyilatkozatban meg kell adni a cég nevét, címét, telefon és telefaxszámát, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó nevét és elérhetıségi adatait (telefon, fax, ). Felhívjuk ajánlattevık figyelmét, hogy a dokumentáció elektronikus letöltése esetén csak a fentiek szerinti regisztráció megtörténtét követıen tehetı érvényes ajánlat. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 10

11 a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi részszempont esetében a legkedvezıbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, és a további ajánlatok pontszámai a legkedvezıbbhöz viszonyítva arányosítással kerülnek megállapításra. (Figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának III.1.b) pontjában foglaltakra.) V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1/ A hiánypótlás a Kbt. 83. szerint teljes körben biztosított. 2/ Az ajánlatot cégszerően aláírva, 2 példányban (1 eredeti és 1, az eredetivel mindenben azonos másolati példány), roncsolásmentesen nem bontható kötésben, minden tartalommal rendelkezı oldal folyamatos oldalszámozásával és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, számozott tartalomjegyzékkel, zárt csomagolásban kell benyújtani. Ajánlatkérı névbélyegzı használatát nem fogadja el. A benyújtott ajánlati példányok borítólapján fel kell tüntetni az Eredeti, illetıleg a Másolat feliratot, valamint az ajánlattevı nevét, székhelyét, a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon- és faxszámát, címét. Amennyiben az Eredeti és a Másolati példány között eltérés van, az Eredeti példány az irányadó. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevı nevét, székhelyét, a Közbeszerzési ajánlat: KOCKÁZATÉRTÉKELÉS APEH DARI és december óra elıtt nem bontható fel feliratot. A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani" szöveget. 3/ Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét, hogy az eljárást az APEH Központi Hivatal Közbeszerzési Irodája bonyolítja az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága nevében. Az eljárással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény a Közbeszerzési Irodán történik. Az Iroda elérhetısége jelen felhívás A melléklet I) pontjában található. 4/Amennyiben ajánlattevı alkalmasságának igazolására a Kbt. 71. (1)bekezdés c) pontjában foglalt erıforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy ezen szervezet alkalmasságát az ajánlattevıre meghatározottak szerint kell igazolni, és az adott alkalmassági kritériumra vonatkozóan az ajánlattevıvel megegyezı módon kell megfelelnie, figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint az ajánlatban igazolni kell azt is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 5/ Ajánlattevınek csatolnia kell ajánlatához: a/ az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti, erıforrást nyújtó szervezet október 1. után kelt cégkivonatát eredeti vagy hiteles másolati formában, b/ az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és erıforrást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult személyének aláírási címpéldányát eredeti vagy hiteles másolati formában, továbbá ha a cégjegyzésre jogosult, és a kötelezettségvállaló személye különbözı, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát, c/ ajánlattevı Kbt. 70. (2) bekezdés, és 71. (1) bekezdés a)b)c)pont, és 71. (3)bekezdés szerinti nyilatkozatát, d/ a kitöltött szerzıdés-tervezetet oldalanként szignálva, e/ az ajánlat egy teljes másolati példányát CD-n. 6/ Ajánlatkérı alkalmazza a Kbt. 91. (2) bekezdését. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/11/19 (év/hó/nap) 11

12 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİ Hivatalos név: APEH Központi Hivatal Postai cím: Széchenyi u. 2. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Iroda 1051 Budapest, Arany J. u. 25. III/8. Telefon: 1/ Fax: 1/ Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ Hivatalos név: APEH Központi Hivatal Postai cím: Széchenyi u. 2. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Iroda 1051 Budapest, Arany J. u. 25. III/8. Telefon: 1/ Fax: 1/ Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: APEH Központi Hivatala Postai cím: Széchenyi u. 2. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Központi Iktató Telefon: 1/ Fax: - Internetcím (URL): 12

13 II. MŐSZAKI LEÍRÁS Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának objektumaiban az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés körülményeinek, a tőz elleni védekezés feltételeinek megvalósítása érdekében: - munkavédelem, - munkahelyi kockázatelemzés, - tőzvédelem szakterületein szakértıi feladatokat teljesítése; ezek keretében az Igazgatóság, minden objektuma szemlézése, illetve ellenırzése évente két alkalommal. Az Igazgatóság kezelésében, használatában lévı objektumok: - Szeged, Bocskai utca Szeged, Kossuth Lajos sgt Szeged, Rákóczi tér 1. - Szeged, Tisza Lajos krt Csongrád, Just Gyula utca 2/b. - Hódmezıvásárhely, Andrássy út Makó, Széchenyi tér Mórahalom, Tömörkény utca 3. - Szentes, Ady Endre út Kecskemét, Kurucz krt. 16/c. - Kecskemét, Katona József tér 8. - Baja, Bezerédj utca Kiskunhalas, Szilády Áron utca Kiskırös, Árpád u Kalocsa, Bátyai út 2. - Békéscsaba, Kinizsi utca Békéscsaba, Andrássy út Békéscsaba, Dózsa György utca 2. - Békéscsaba, Luther utca 3. - Szarvas, Béke köz 2. - Mezıkovácsháza, Hısök tere 1. - Szeghalom, Szabadság tér Orosháza, Szabadság tér 5-7. A munkabiztonsági és tőzbiztonsági szemlékrıl ellenırzési jegyzıkönyvek készítése, a szemléken tapasztalt hiányosságok, kockázati tényezık és javaslatok rögzítésével. Ajánlattevı által a szükséges mőszaki-, adminisztrációs, jogszabály-figyelési és szabványügyi feltételek biztosítása. Az elıírt különbözı munka- és tőzvédelmi felülvizsgálatok határidejének figyelemmel kísérése. Az éves beszámolók, jelentések elkészítése. Az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának tőzvédelmi szabályzata, tőzriadó terve, munkavédelmi szabályzata elkészítése, szükség szerinti aktualizálása. Az Igazgatóság által újonnan használatba vett, illetve esetlegesen felújított objektumairól a munka- és tőzvédelmi dokumentumok elkészítése, a meglévı szabályzatok kiegészítése. A tárgyév végéig a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtása. A munka- és tőzvédelemmel kapcsolatos dokumentumok naprakész állapotban tartása, illetve naprakészségük ellenırzése, felülvizsgálata, hiányuk esetén azok elkészítése. A munka- és üzemi/úti balesetek kivizsgálása, az ezzel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, a jelentési kötelezettségek teljesítése, az elıírt nyilvántartások vezetése. Az objektumok munka- és tőzvédelmi feliratozása meglétének kiemelt ellenırzése, igény esetén a feliratok, táblák beszerzése az ajánlattevı költségére. Évente egy alkalommal a teljes személyi állomány, valamint az új felvételre kerülı alkalmazottak elsı munka- és tőzvédelmi oktatásának elvégzése, dokumentálása. 13

14 Mivel elızetes munka- és tőzvédelmi oktatás nélkül a munkavállaló nem kezdheti meg tevékenységét a munkahelyen, ezért az új felvételes dolgozók munkakezdésének idıpontját a lehetı legkorábbi idıpontban az Ajánlatkérı vagy felhatalmazottja közli az Ajánlattevıvel. Kapcsolattartás a Tőzoltóság területileg illetékes szerveivel, a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok képviselıivel, valamint a foglalkozás-egészségügyi szervezetekkel. Igény szerint, külön kérésre az Igazgatóság képviselete az elızıekben felsorolt szervezeteknél. A 9/2008. ÖTM rendelet szerint elıírt tőzvédelmi felülvizsgálatok (tőzoltó készülék, tőzcsap, tőzivízforrás stb.) meglétének ellenırzése. I. Munkabiztonsági feladatok: 1. A jogszabályi változásoknak megfelelıen az Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatának elkészítése, illetve felülvizsgálata és szükséges módosítása szükség szerint. 2. Új felvételes dolgozók munkabiztonsági oktatása megyeszékhelyenként, ennek dokumentálása havonta minimum egyszer, illetve szükség szerint. 3. Munkavédelmi eszközök, munkavédelmi ruházat meghatározása, normatív szabályozásának rendszeres felülvizsgálata. 4. Dolgozók ismétlıdı munkavédelmi oktatása évenként egyszer, megyeszékhelyenként, az oktatások dokumentálása. 5. Munka-, illetve úti balesetek kivizsgálása, a baleseti jegyzıkönyvek elkészítése, hatósági bejelentése az esemény bekövetkezését követı hónap 10. napjáig. A baleset okainak vizsgálata, a baleseti nyilvántartás vezetése. 6. Munkabiztonsági intézkedések kidolgozása technológiai változások, vagy a munkafeltételek változása esetén szükség szerint. 7. Évente két alkalommal munkabiztonsági szemle az Igazgatóság minden objektumában: - munkakörülmények, munkafeltételek, üzemeltetés, védıeszközök használata, - anyagmozgatás ellenırzése, biztonsági feltételek vizsgálata, - veszélyes munkaeszközök /létrák, kisgépek/ munkabiztonsági felülvizsgálata, a felülvizsgálat dokumentálása, - érintésvédelmi vizsgálatok meglétének ellenırzése. 8. Veszélyes gépek nyilvántartása, az idıszakos kötelezı vizsgálatok és vizsgák határidejének figyelemmel kísérése, ezekrıl a Megbízó értesítése. 9. Veszélyes anyagok nyilvántartása, bejelentése az ÁNTSZ felügyeleti szerveihez szükség szerint. 10. Rendszeres kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szervezetekkel. 11. Munkahelyi kockázatértékelés elvégzése az objektumokban, illetve a kockázatértékelés felülvizsgálata évenként, intézkedési terv kidolgozása Képernyıs munkahelyek ergonómiai feltételeinek vizsgálata, a képernyıs munkahelyek /1000 munkahely/ munkaidı összetételének vizsgálata évente egyszer. 13. Részvétel, illetve a Megbízó képviselete a hatósági munkavédelmi ellenırzések során szükség szerint. II. Tőzvédelmi feladatok: 1. Az Igazgatóság Tőzvédelmi Utasításának elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése, az Utasítás naprakészségének biztosítása szükség szerint. 2. Az Igazgatóság objektumai tőzriadó tervének elkészítése kivéve azon bérelt objektumokat, ahol a bérleményre vonatkozó elıírások szerzıdés szerint kötelezıek az Igazgatóságra nézve. A tervek naprakészségének biztosítása. Az objektumok menekülési útvonalainak felülvizsgálata szükség szerint. 3. Évente két alkalommal tőzvédelmi szemle tartása az Igazgatóság saját, illetve bérelt objektumaiban, ezekrıl összefoglaló szemlejegyzıkönyv készítése. 14

15 4. Tőzvédelmi oktatás tartása a teljes személyi állomány részére évente egy alkalommal megyeszékhelyenként; új felvételes dolgozók tőzvédelmi oktatása megyeszékhelyenként, és ezek dokumentálása havonta minimum egyszer, illetve szükség szerint. 5. Az objektumok tőzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése, illetve felülvizsgálata, az osztályba sorolás alapján az objektumok, közmővek, berendezések tőzvédelmi feliratozása szükség szerint. 6. Tőz esetén együttmőködés a tőzoltósággal, elsısorban a tőzvizsgálat és a jelentési kötelezettség tekintetében szükség szerint. A tőz okául szolgáló körülmények megszüntetésére javaslatok beterjesztése. 7. Részvétel, illetve a Megbízó képviselete a hatósági tőzvédelmi ellenırzések során szükség szerint. 8. Rendszeres kapcsolattartás a tőzoltóság területileg illetékes szerveivel, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselıivel. 9. Tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben dolgozók részére a szakvizsgáztatás szervezése, és a vizsgáztatás teljes körő ügyintézése, valamint ezek dokumentálása szükség szerint. 10. A tőzoltó készülékek alap-közép és teljes körő érvényességének rendszeres ellenırzése, és ennek dokumentálása az elıírásoknak megfelelıen. 11. Tőzcsapok, tőzszekrények és ezek tartozékainak, vízforrásoknak félévenkénti ellenırzése, dokumentálása. 12. Vészlétrák, vészkijárati kilépık, vészhágcsók állapotának évenkénti szemrevételezése, intézkedés idıszakos felülvizsgálatukra. 13. A dohányzásra kijelölt helyek meglétének, a dohányzási szabályok betartásának ellenırzése minimum negyedévente egyszer. Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága nevében eljáró Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Közbeszerzési Iroda 15

16 Az ajánlat érvényessége: III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI Az ajánlatkérı megállapítja, hogy az ajánlat érvényes-e, azaz formailag és tartalmilag megfelel a közbeszerzési törvényben, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott szempontoknak és kizáró okokkal kapcsolatos, és alkalmassági feltételeknek. Ajánlatkérı ellenırzi, hogy az ajánlattevı az ajánlati felhívás szerint nem minısítendı-e a szerzıdés teljesítésére alkalmatlannak. Ajánlatkérı teljes körő hiánypótlási lehetıséget biztosít. Ajánlatkérı az ajánlat átvizsgálását követıen dönt arról, hogy szükséges-e ajánlattevınek hiánypótlási felhívást kiküldeni. A Bírálóbizottság az alkalmasnak talált ajánlattevık - közbeszerzési szempont alapján - érvényes ajánlatait továbbvizsgálja mőszaki szempontok alapján és csak az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. Értékelés szempontja: Összességében legkedvezıbb ajánlat Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja alapján Az értékelés szempontjai, és súlyszámai: Bírálati szempontok Súlyszám % Ajánlati ár Ft/év (teljes szolgáltatás éves nettó díja) 70 Fizetési határidı a teljesítés igazolásától számított naptári napban (minimum 30 naptári nap) 15 Árkövetés mértéke (a KSH által megadott elızı évi inflációs ráta %-ában) 15 Adható maximális és minimális pontszám: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében pont. Az értékelés módszere: Valamennyi részszempont esetében a legkedvezıbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, és a további ajánlatok pontszámai a legkedvezıbbhöz viszonyítva arányosítással kerülnek megállapításra. (Figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának III.1.b) pontjában foglaltakra.) Felhívjuk Ajánlattevık figyelmét, hogy az árkövetés mértékére megadott ajánlati elem esetében a 0%-t ajánlatkérı irreálisan alacsony mértékőnek minısíti, a gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetınek tekinti. 16

17 IV. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 1. Minden megjelölt helyen a cégszerő aláírást a cégkivonatban meghatározott módon figyelemmel a cégjegyzés módjára kérjük. 2. A tartalommal rendelkezı oldalakat folyamatos oldalszámozással és a jelen eljárás kapcsán aláírásra jogosult képviselı oldalankénti kézjegyével (szignójával) kell ellátni. Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bontható módon kötve, vagy főzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. A nem bonthatóság érdekében ajánlattevınek vagy kötött, vagy főzött formában kell ajánlatát elkészíteni. A főzött forma esetén az ajánlat minden lapját zsineggel is át kell főznie, melynek végeit az ajánlat borító lapjának elsı oldalához kell rögzíteni, a rögzítést cégbélyegzıvel és kézjeggyel kell ellátni. Ajánlatkérı folyamatos oldalszámozáson azt érti, hogy minden olyan oldalra folyamatos oldalszámnak kell kerülni, amelyen bármilyen adattartalom van, függetlenül attól, hogy az ajánlattevıtıl, alvállalkozótól, vagy egyéb gazdálkodó szervezettıl, intézménytıl, vagy közjegyzıtıl (hitelességi záradék) származik. Oldalszámozáson nem az egyes dokumentumok oldalainak darabszámát értjük. Ennek megfelelıen kérjük a tartalomjegyzéket is elkészíteni. 3. A dokumentáció mellékleteit kérjük hiánytalanul kitölteni amennyiben az adott melléklet olyan adatot, kérdést tartalmaz, amely ajánlattevıre, illetve az alvállalkozóra nem vonatkozik, kérjük egy jól látható vízszintes vonallal kihúzni, hogy abból az ajánlattevı, illetve alvállalkozó szándéka egyértelmően megállapítható legyen - cégszerően aláírva becsatolni. 4. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell továbbá CD-n, a papíralapon benyújtott eredeti ajánlat egy teljes másolati példányát oly módon, hogy az a kötött vagy főzött formátumú ajánlattól sérülés nélkül elválasztható ne legyen (pl. zárt borítékba helyezve, a borítékot az ajánlat utolsó oldalához odatőzve.). 5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. szerinti érvénytelenségi okokon túl, bármely, a fentiekben ismertetett feltétel hiánya a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 17

18 V. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell lehetıleg a megadott sorrend szerint tartalmazni: Irat minták A B-B1 C D E F G H Beadandó iratok formai / tartalmi elvárásai Az ajánlat egy eredeti és egy másolati példánya, továbbá CD-n, a papíralapon benyújtott eredeti ajánlat egy teljes másolati példánya BORÍTÓLAP Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) FELOLVASÓLAP eredeti cégszerően aláírva és az ajánlati ár alapját képezı költségvetési összesítı Ajánlattételi felhívás (továbbiakban: AF) III.2.1) pont alapján: Ajánlattevı, a Kbt.71. (1) b) pont szerinti alvállalkozó, és a Kbt.71. (1) c) pont szerinti erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok vonatkozásában eredeti cégszerően aláírva AF V.7)5.a/ pont alapján: az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti, erıforrást nyújtó szervezet október 1. után kelt cégkivonata eredeti vagy hiteles másolati formában AF V.7)5.b/ pont alapján: az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és az erıforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult személyének aláírási címpéldánya, továbbá ha a cégjegyzésre jogosult, és a kötelezettségvállaló személye különbözı, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya AF III.2.2) a) pont alapján: Ajánlattevı és a Kbt.71. (1) b) pont szerinti alvállalkozójának a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi alkalmasságát a Kbt. 66. (1) a) pontja alapján igazolni kell valamennyi - a cégkivonatban feltüntetett - számlavezetı pénzintézetétıl származó, 30 napnál nem régebbi igazolással. AF III.2.2) b) pont alapján: Ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata az elızı 2 év (2007, 2008) közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról AF III.2.3) a) pont alapján: Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja, és a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint az ajánlattevı az ajánlatához csatolja a években teljesített munkavédelmi, illetve tőzvédelmi, vagy munkahelyi kockázatértékelési szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolásait. AF III.2.3) b) pont alapján: Kbt.67. (3) bekezdés d) pont alapján az ajánlattevı mutassa be a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereit, szakmai gyakorlatukat (munkahely neve, címe, munkavégzés kezdı és befejezı napja megadásával). Az ajánlathoz csatolni kell az OKJ-s szakmai, illetve felsıfokú iskolai végzettség igazolását egyszerő másolati formában. AF V.7)5.c/ pont alapján: Ajánlattevı Kbt. 71. (1) a) b) c) bekezdés, és 71. (3) bekezdés szerinti nyilatkozata AF V.7)5.c/ pont alapján: Ajánlattevı Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozata AF V.7)5.d/ pont alapján: A kitöltött szerzıdés-tervezet oldalanként szignálva. Szükségesnek ítélt egyéb információk (nem kötelezı elem) Az ajánlat roncsolásmentesen nem bontható főzött vagy kötött formában történı benyújtása. A tartalommal rendelkezı oldalak folyamatos sorszámozása, kézjegy Az ajánlat zárt csomagolása és megfelelı jelölések: Közbeszerzési ajánlat: KOCKÁZATÉRTÉKELÉS APEH DARI és a december óra elıtt nem bontható fel felirat. 18

19 Felhívjuk ajánlattevık figyelmét az alábbiakra: Az ajánlattevınek, a szükségesnek ítélt egyéb információk között van módja olyan, az ajánlattevı mőködését, gazdálkodását, stb. érintı adatok, információk közlésére, melyeknek az ajánlatkérıvel való megismertetését szükségesnek tartja. Amennyiben az egyéb információk bármilyen eltérést, ellentmondást mutatnak az ajánlat más részeihez képest, az ajánlatkérı a kötött formájú mellékletekben közölt adatokat, információkat veszi figyelembe. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell az ajánlati felhívásban megjelölt helyre és idıpontig eljuttatni. Határidın túl az ajánlatkérı ajánlatot nem fogad el. A postai úton, illetve egyéb okból késedelmesen beérkezı ajánlatot az ajánlatkérı a késedelem okának és felelısének vizsgálata nélkül felbontatlanul a Kbt.-ben meghatározott ideig megırzi. Elkésett valamennyi olyan ajánlat, amely a beadási határidıig az ajánlati felhívásban is megadott helyszínre nem érkezik meg. 19

20 A melléklet BORÍTÓLAP Kérjük az elıírt adatokkal kitölteni! VI. ÚTMUTATÓ AZ IRATMINTÁK KITÖLTÉSÉHEZ B - B1 melléklet FELOLVASÓLAP és KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTİ A felolvasólapon közölt információk nyilvánosak. Kérjük a forma pontos betartását! C melléklet Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában Ajánlattevı, a 10% feletti alvállalkozó, és az erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok vonatkozásában. Valamennyi szervezet részérıl eredeti, cégszerően aláírt formában kell benyújtani a nyilatkozatot. D melléklet Referencianyilatkozat A referenciák igazolását a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont alapján, és 68. (1) bekezdésében, valamint az ajánlati felhívás III.2.3) a) pontjában foglalt elıírások szerint kérjük csatolni! A referenciaként feltüntetett munkákat kizárólag az ajánlati felhívásban meghatározott idıszakra, évenként kérjük megadni. A több évre, illetve határozatlan idıtartamra kötött szerzıdések esetén, az adott években teljesített mennyiségeket/értékeket kell a referenciákban feltüntetni. A referenciamunkákat olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból egyértelmően megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. E melléklet Rendelkezésre álló szakemberek bemutatása Kbt.67. (3) bekezdés d) pont alapján az ajánlattevı mutassa be a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereit, szakmai gyakorlatukat (munkahely neve, címe, munkavégzés kezdı és befejezı napja megadásával). Az ajánlathoz csatolni kell az OKJ-s szakmai, illetve felsıfokú iskolai végzettség igazolását egyszerő másolati formában. F melléklet - Kbt. 71. (1) a) b) és c) pontra, valamint 71. (3) bekezdésre vonatkozó nyilatkozat Kbt. 71. (1) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbá c) az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet. A Kbt. 71. (3) bekezdése alapján ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében sem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. G melléklet Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdés alapján. A mellékelt formában kérjük nyilatkozatukat. H melléklet Szerzıdés tervezet Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött szerzıdéstervezetet. 20

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmenykozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: +36-63/577-021. Telefon: +36-20/946-0056

Telefon: +36-63/577-021. Telefon: +36-20/946-0056 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/36. lapszám

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/136.

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 6 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 70 Ajánlatkérı: Mátrai Gyógyintézet Nyertes ajánlattevı: Budatech Hőtı és Klímatechnikai Kft és SZIN-KER Kereskedelmi

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/47.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 42 Ajánlatkérı: Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u. 46-48. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75. lapszám

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/16.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 15 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Teljesítés helye: Balmazújváros Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/144.

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.04.09. 17:10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.08.06. 11:18 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sefag Erdészeti Faipari Zrt. Nyertes ajánlattevı:

Sefag Erdészeti Faipari Zrt. Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 140 Ajánlatkérı: Sefag Erdészeti Faipari Zrt. Nyertes ajánlattevı: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelı Zrt. Teljesítés helye:

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 50 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 2/2006. (I. 13.) IM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 5. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Budapest III. ker. közigazgatási területe

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Budapest III. ker. közigazgatási területe Közbeszerzési Értesítı Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 37 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Budapest III. ker. közigazgatási területe Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 144 Ajánlatkérı: Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Balázs - Diák Kft Teljesítés helye: Puskás Ferenc Általános Iskola

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Állami Operaház Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1061, Budapest, Andrássy út 22.

Magyar Állami Operaház Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1061, Budapest, Andrássy út 22. Közbeszerzési Értesítı 2009 / 60 száma: Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1061, Budapest, Andrássy út 22. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 7 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/92.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Pallér Triász Építésziroda Kft. Balmazújváros, Debreceni utca 2. szám hrsz-ú.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Pallér Triász Építésziroda Kft. Balmazújváros, Debreceni utca 2. szám hrsz-ú. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 54 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Pallér Triász Építésziroda Kft Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni utca 2.

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı 2010 / 92 száma: Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL Telefon: 06/

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL Telefon: 06/ 6. melléklet /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/38.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bekezdés, 241. b) c) pont] [ ]

Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bekezdés, 241. b) c) pont] [ ] 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Mestermő Építı és Szerelı Kft. Teljesítés helye: 6722 Szeged, Béke u. 7-9.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Mestermő Építı és Szerelı Kft. Teljesítés helye: 6722 Szeged, Béke u. 7-9. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 135 Ajánlatkérı: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Mestermő Építı és Szerelı Kft. Teljesítés helye: 6722 Szeged, Béke u. 7-9. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben