TÁMOP / és TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139"

Átírás

1 TÁMOP / és TÁMOP / Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: március 1. Projektzárás időpontja: március 31. fizikai megvalósulás Projekt megvalósításának vége: május 30. A projekt megvalósítása annak megkezdésétől számítva maximum hónapra tervezhető, figyelembe véve, hogy a tevékenységek megvalósítására minimum 13, maximum 18 hónap áll rendelkezésre. (13 hónapnál hosszabb projekt megvalósítására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kedvezményezett a célcsoporttag képzését is tervezi és a képzés nem a foglalkoztatás ideje alatt valósul meg. A FIZIKAI MEGVALÓSULÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE MINDEN ÚSZT PROJEKTRE VONATKOZÓAN: JÚNIUS 30. A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósítását) követő 30. nap. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS ELSZÁMOLÁSOK A Közreműködő Szervezet felé meglévő kötelezettségeket tekintve a legelső elszámolási és beszámolási kötelezettséget a támogatási előleg kifizetésének dátumától számított 6 hónapon belül szükséges teljesíteni.

2 Támogatási előleg igénylése: - Az intézmény a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő támogatási előlegre jogosult; - Az előleg igénylése az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és Közreműködő Szervezethez történő benyújtásával lehetséges a Pályázati e-ügyintézés Felületen; - A támogatási előleg fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolás benyújtása kötelező; - A Közreműködő Szervezet a támogatási előleg összegét az előleg igénylési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlás és egyéb felfüggesztő esetek idejét nem beleértve átutalja a megjelölt bankszámlára; - Támogatási előleg igénybevétele esetén, az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül benyújtandó az első kifizetési igénylés. A dokumentumot pályázói adatszolgáltatás alapján a MAPI készíti el. A projekt tervezett ütemezése Tevékenység III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. Projektmenedzsment Mentorálás Alkalmassági vizsgálat Laptop és szoftver beszerzése Foglalkoztatás Nyilvánosság Internetes aloldal; C hirdetőtábla Nyilvánosság - Fotódokumentáció Nyilvánosság Sajtóközlemény; D emlékeztető tábla; TÉRKÉPTÉR Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

3 - A célcsoport 12 hónapos, 6 vagy 8 órában, munkaviszony keretében történő támogatott foglalkoztatása; - A foglalkoztatásban részt vett célcsoporttagok legalább azonos feltételekkel és azonos munkakörben történő 3 hónapos továbbfoglalkoztatása. Foglalkoztatottak pótlására vonatkozó kritériumok: 1 pozíció összesen legfeljebb 2 hónapig lehet betöltetlen a teljes, fenntartási időszakkal egybeszámított projektidőszak alatt: - az új célcsoporttag támogatott foglalkoztatását az eredetileg bevont célcsoporttag munkaviszonyának megszűnésétől, megszűntetésétől számított legalább két hónapon belül meg kell kezdenie; - a projektidőszak alatt több alkalommal is sor kerülhet kieső célcsoporttag pótlására, azonban a munkakör összesen legfeljebb 2 hónapig lehet betöltetlen a teljes fenntartási időszakkal együtt számított projektidőszak alatt; - amennyiben az új célcsoporttag bevonására vonatkozó fenti feltételek nem teljesülnek, akkor a pályázat részben meghiúsultnak minősül és a pályázót visszafizetési kötelezettség terheli; - amennyiben a pályázat keretében több személy foglalkoztatására kerül sor támogatott foglalkoztatás igénybevételével, akkor a támogatott időszakra vonatkozóan visszafizetési kötelezettség csupán azon munkakörök tekintetében merül fel, amelyek esetében nem teljesül a 10 hónapos támogatott foglalkoztatás. Célcsoportra vonatkozó kritériumok: A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, munkaerő-piaci programban nem vesznek részt és megfelelnek az alábbi kritériumoknak: - nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést; - középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem állt fizetett alkalmazásban. Munkanélküli: A projektbe való jelentkezés időpontjában a területileg illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kirendeltségén nyilvántartott álláskeresők, illetve azok, akik a projektbe való jelentkezés időpontjában ugyan nem regisztrált álláskeresők, de nem állnak munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati illetve egyéb szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alatt; oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat és nem végeznek egyéb kereső tevékenységet sem. Munkanélküli státusz nyilatkozat formájában igazolandó!

4 A bértámogatás során a figyelembe vehető bér maximuma (teljes munkaidőben): - szakképzetlen pályakezdő álláskeresők esetében a minimálbér; - szakképzett pályakezdő álláskeresők esetén a garantált bérminimum; - felsőfokú végzettséget szerzett, illetve maximum 2 év gyakorlattal rendelkező szakképzett álláskeresők esetén a pályázó döntésétől függően a garantált bérminimum, és a garantált bérminimum 150%-a közötti összeg. Képzésre vonatkozó kritériumok: - a projekt keretében szakmai képzés, nyelvi és általános képzés támogatható; - a célcsoport képzésben való részvételét elsősorban a munkaszerződésben rögzített munkaidőn kívül kell biztosítani; - amennyiben a képzésben való részvétel a munkaidőben történik, annak ideje nem haladhatja meg a munkaszerződésben rögzített munkaidő 10%-át; - a projekt keretében megvalósítani kívánt bármely felnőttképzési tevékenység kizárólag a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képző intézménytől vehető igénybe; - az intézményi akkreditációnak érvényesnek kell lennie a képzés teljes időtartamára.

5 A következő szempontokat szükséges figyelembe venni a projekthez kapcsolódó anyagok összegyűjtésénél: Időközi kifizetés kizárólag a projekt fizikai előrehaladását bemutató időszakos beszámoló (IB) benyújtásával együtt igényelhető. IDŐSZAKI BESZÁMOLÓ Benyújtása minden esetben a Kifizetési igénylés benyújtásával egy időben szükséges. A beszámolóban szükséges bemutatni a projekt keretében megvalósított szakmai munka eredményességét és hatékonyságát: A célokhoz mért előrehaladást, ideértve a számszerűsített célok mutatóit (indikátorok, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok); Megfelelő indoklással és a célok aktualizálásával a céloktól való jelentős eltéréseket; A közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. A dokumentumot pályázói adatszolgáltatás alapján a MAPI készíti el. Az IB (időszaki beszámoló) alátámasztásához a következő dokumentumok csatolása szükséges amennyiben releváns az adott időszakban: - Nyilvánossággal kapcsolatos vállalások alátámasztására mindent a teljesülését követő IB-ben kell benyújtani (vállalásokhoz tartozó formai és tartalmi követelményeket levelemhez csatoltan küldöm): Internetes aloldal létrehozása a beszámolóba az elérési útvonal (link) bemásolása szükséges; C típusú tájékoztató tábláról fotódokumentáció benyújtása szükséges (1 db); Fotódokumentáció (1 db) készítése fényképek benyújtása CD-n vagy nyomtatva; Sajtóközlemény megjelentetése (1 db) a projekt zárásáról alátámasztására a közlemény másolati példányának megküldése szükséges; Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése (1 db) a cikkek és azokról készült elemzések benyújtása szükséges;

6 D típusú emlékeztető tábláról fotódokumentáció (1 db) benyújtása szükséges; TÉRKÉPTÉR feltöltése a palyazat.gov.hu oldalon található TÉRKÉPTÉR funkció feltöltése szükséges a projekt zárását követően. A kötelező nyilvánossággal kapcsolatos elvárások, formai előírásokról bővebb információ itt található: - Indikátorok számának alakulásáról, továbbá esélyegyenlőségi és társadalmi fenntarthatósági vállalásokról is az IB-ben szükséges beszámolni. A pályázó szervezetnek vállalnia kell, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. (A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás, illetőleg a munkáltató rendkívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor.)

7 Számszerűsíthető eredmények Monitoring mutatók Mértékegység Célérték Célérték elérésének dátuma Alátámasztó dokumentumok A projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók száma fő 5 Projekt fizikai befejezésének időpontja március 31. Munkaszerződés, bérjegyzék Képzésben résztvevők száma fő 0 Projekt fizikai befejezésének időpontja március 31. Képzési szerződés, jelenléti ív Képzést sikeresen elvégzők száma fő 0 Projekt fizikai befejezésének időpontja március 31. Tanúsítvány, bizonyítvány A támogatott foglalkoztatást követő 180. napon foglalkoztatottak száma fő 5 A támogatott foglalkoztatás lejártát követő 180. nap Projektfenntartási jelentés Monitoring mutatók magyarázata és mérése - Projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók száma: azon célcsoportba tartozó személyek száma, akik 12 hónapos foglalkoztatására és 3 hónapos továbbfoglalkoztatására sor kerül a program ideje alatt; - Képzésben résztvevők száma: a célcsoportba tartozó azon személyek száma, akiket bevontak a projekt keretében megvalósuló szakmai, nyelvi vagy általános képzésbe. - Képzést sikeresen befejezők száma: a projekt során képzésben résztvevők közül bizonyítványt, tanúsítványt szerzett személyek száma; - A támogatott foglalkoztatást követő 180. napon foglalkoztatottak száma: a projekt keretében támogatott foglakoztatásban résztvevők közül azok száma, akik a támogatott foglalkoztatás lejártát követő 180. napon foglakoztattak.

8 Esélyegyenlőségi vállalások Esélyegyenlőségi intézkedés A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Fenntartás végén tervezett érték N I I A vállalások teljesítésének igazolása, azaz alátámasztása a helyszíni ellenőrzések során kerül ellenőrzésre. Környezeti fenntarthatósági vállalások Fenntarthatósági szempont Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor tervezett érték Alátámasztó dokumentumok A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések, stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek. N I Tervdokumentációk, vonatkozó számlák, beszerzési dokumentációk, tájékoztatók, stb. A vállalások teljesítésének igazolása, azaz alátámasztása a helyszíni ellenőrzések során kerül ellenőrzésre.

9 KIFIZETÉSI KÉRELEM Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek ténylegesen felmerült költségek és teljesülésük számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak, illetve közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek. A dokumentumot pályázói adatszolgáltatás alapján a MAPI készíti el. Az alátámasztó dokumentumok fajtái költségtípusonként a következők: 1. Projektmenedzsment költségei (Igénybe vett szolgáltatás - Projektmenedzser és pénzügyi munkatárs megbízási díja) 529. sor Megbízási szerződés; Számla; Teljesítésigazolás; Beszámoló az elvégzett tevékenységről; Kifizetés bizonylata: bankszámlakivonat; 3 db árajánlat. 2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (Mentor bére és járulékai) 54. és 561. sor Nyilatkozat foglalkoztatásról/megbízási vagy munkaszerződés/célfeladat kiírás (amely tartalmazza a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) az első elszámolás benyújtásakor; Munkaköri leírás az első elszámolás benyújtásakor (amely tartalmazza, hogy a TÁMOP / és TÁMOP / azonosítószámú projektben milyen szakmai feladatokat lát el); Munkaidő nyilvántartás vagy jelenléti ív abban az esetben, ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére; Célfeladat kiírás, megbízási szerződés esetén teljesítésigazolás a feladat elvégzéséről; Kifizetés bizonylata (a bér kifizetéséről és a járulék kifizetéséről egyaránt); Személyi jellegű költségek összesítője: bérjegyzék / fizetési jegyzék / adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekről.

10 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (Utazási és kiküldetési költségek Mentor utazási költsége) 526. sor Kiküldetési rendelvény/kiküldetési utasítás/menetlevél; Számla; Bérlet/jegy (amennyiben névre szóló számla kiállítására nincs lehetőség) /autópálya-díj kifizetését igazoló bizonylat és a vásárlást igazoló bizonylat, amelyen szerepel a rendszám/parkolási díj fizetését igazoló bizonylat/utasbiztosítás bizonylata; Kifizetés bizonylata: bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat. 4. Célcsoport számára biztosított támogatások (Foglalkoztatottak bére és járulékai) 54. és 561. sor Nyilatkozat foglalkoztatásról/megbízási vagy munkaszerződés/célfeladat kiírás (amely tartalmazza a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) az első elszámolás benyújtásakor; Munkaköri leírás az első elszámolás benyújtásakor (amely tartalmazza, hogy a TÁMOP / és TÁMOP / azonosítószámú projektben milyen szakmai feladatokat lát el); Munkaidő nyilvántartás vagy jelenléti ív abban az esetben, ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére; Célfeladat kiírás, megbízási szerződés esetén teljesítésigazolás a feladat elvégzéséről; Kifizetés bizonylata (a bér kifizetéséről és a járulék kifizetéséről egyaránt); Személyi jellegű költségek összesítője: bérjegyzék / fizetési jegyzék / adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekről. 5. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (Alkalmassági vizsgálat) 529. sor Megbízási szerződés vagy visszaigazolt írásos megrendelő; Számla; Teljesítésigazolás; A Kft. részéről aláírásra jogosult személy, valamint a szakértő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről Alkalmassági vizsgálat eredményeinek benyújtása;

11 Kifizetés bizonylata: bankszámlakivonat. 6. Célcsoport számára biztosított támogatások (Képzés lebonyolítása) 525. sor Megbízási szerződés/visszaigazolt írásos megrendelők; Számla; Teljesítésigazolás; Beszámoló az elvégzett tevékenységről: képzés szakmai anyaga, fotók, audió- és videó anyagok elektronikusan; Résztvevők által aláírt jelenléti ívek mely tartalmazza a projekt azonosítószámát; Képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok (pl. vizsgadokumentáció, oklevél, bizonyítvány); Kifizetés bizonylata: bankszámlakivonat; 3 db árajánlat (piaci ár igazolása). 7. Beruházás (Laptop beszerzése) 143. sor Megbízási szerződés/szállítói szerződés/visszaigazolt írásos megrendelő; Számla; Teljesítésigazolás; Kifizetés bizonylata: bankszámlakivonat; 3 db árajánlat (piaci ár igazolása). 8. Beruházás Immateriális javak (Szoftvercsomag beszerzése) 114. sor Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/visszaigazolt írásos megrendelő; Átadás-átvételi jegyzőkönyv/szállító levél/üzembe helyezési jegyzőkönyv mely tartalmazza az eszköz megnevezését, mennyiségét, üzembe helyezés helyét és idejét, üzembe helyező aláírását és az egyedi azonosítószámot; Számla; Teljesítésigazolás Kft. általi igazolás a vállalkozó által teljesített immateriális javakról; Bankszámlakivonat; 3 db árajánlat.

12 A felmerült indirekt költségek közé sorolandó költségekkel a Kft.-nek a kifizetési igénylések keretében nem kell tételesen elszámolni, azok átalány alapon, az elfogadott direkt költségek meghatározott százalékában kerülnek finanszírozásra. (pl. bérleti díjak, értékcsökkenés, kis értékű eszközök beszerzése, fénymásolópapír, irodai eszközök, közbeszerzési, jog, pénzügyikönyvelési költségek, dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, esetleges karbantartási költségek. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatban felmerülő költségek az indirekt költségek között kerülhetnek elszámolásra. Számlákra vonatkozó formai követelmények esetében a következők figyelembe vétele szükséges (ezeknek kell szerepelni a számlán): - Projekt azonosítószáma: TÁMOP / és TÁMOP / ; - Nettó összeg, áfa összeg, bruttó összeg (továbbá adó alapja, alkalmazott adó mértéke) feltüntetésre kerül; - Támogatás elszámolására benyújtásra került szövegezés; - A számlán feltüntetett adatok megegyeznek a vállalkozási szerződésben szereplő adatokkal (szállító címe, adószáma, bankszámlaszáma, a támogatási szerződésben szereplő kedvezményezett neve mint vevő) - Amennyiben a számla teljes egészében nem elszámolható: A projekt keretében X Ft-ot kívánunk elszámolni felirat rávezetése szükséges; - Cégszerű aláírás és pályázó pecsétje; - A költségvetési sor legmélyebb alábontásban (a fent jelzettek szerint); - Amennyiben a fent leírt záradékolások felvezetésre kerültek, az eredeti példányt a projekt dossziéban kell gyűjteni, kifizetési kérelemhez hitelesített másolati példány benyújtása szükséges; - Fontos: a számla kiállításának dátuma és a teljesítés ideje összhangban van-e a vállalkozási/megbízási/szolgáltatási szerződéssel és a teljesítésigazolással. A teljesítés és számlakiállítás dátuma nem lehet korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített tényleges megvalósítás kezdete.

13 Az árajánlatokkal kapcsolatos követelmények: - Nettó Ft feletti beszerzés esetén a szállító kiválasztásához legalább három azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot ( , fax, posta) kell bekérni tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól. A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót választani. - A kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl. forgalmazó cégek honlapja). - Az ajánlattételre történő felkérésnek és az ajánlatoknak az alábbiakat kell mindenképpen tartalmaznia: A feladat részletes meghatározása; A feltételek, melyek alkalmassá teszik az ajánlattevőt a szerződés teljesítésére; Az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. - Az intézménynek azzal a szolgáltatóval kell szerződést kötnie, amelyik a legjobb árminőség arányt ajánlja (egyenlő elbánás elveivel összhangban). Az árajánlatokkal kapcsolatos formai követelmények: - Ajánlatkérő megnevezése és címe; - Ajánlattevő megnevezése, címe, aláírása; - Ajánlat tárgyának pontos megnevezése; - Az árajánlat érvényessége és/vagy az ajánlat kiállításának dátuma, amely a szerződéskötést megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; - Egységár, nettó ár, ÁFA és a bruttó ár; - Elfogadható faxon és en érkezett árajánlat is.

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben