VITAFLÓRA tápoldatok. BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITAFLÓRA tápoldatok. BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint"

Átírás

1 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag/készítmény azonosítása: Vitaflóra műtrágyaoldatok. Kémiai elnevezése: NPK vizes tápoldat kelatizált mikroelemekkel 1.2 Az anyag/készítmény felhasználása: növények tápanyagutánpótlására 1.3 A vállalat/vállalkozás azonosítása: Vitaflóra Kft Nemesvámos, Pap István u.45. Telephely: 8248 Nemesvámos, Muskátli u. 17. Tel: (88) Fax: (88) A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: 1.4 Sürgősségi telefonszám Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: (1) vagy ingyenes zöld szám: (ETTSZ) éjjel-nappal hívható A társaság segélyhívó száma munkaidőben: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Veszélyesség szerinti besorolás Nem minősül veszélyes készítménynek, nem jelöléskötelezett. A felhasználási előírások betartása mellett nem ismert különös veszélye. Az emberre: Lásd még 11 és 15. pontokat. A környezetre: Lásd még 12. pont. 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ Karbamid, kálium- foszfát és/vagy nitrát sóinak valamint nyomelemeknek elegye. Veszélyes komponens Koncentráció Veszélyjel Kálium-nitrát CAS: EINECS: % O: Oxidálószer R8: éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat A veszélyjel és R mondat a tiszta komponensre vonatkozik, a készítmény veszélyességét a 2. pont határozza meg. 4. ELSŐSEGÉLYNYUJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Belégzés Nem valószínű, ha mégis előfordulna az érintett nyugodt, hűvös, és jól szellőzött helyre kell vinni. Ruházatot meglazítani. Orvosi segítséget kell hívni. 4.2 Szembekerülés Azonnal bő vízzel kimosni a szemet.

2 2/5 4.3 Bőrrel való érintkezés A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, a bőrfelületet vízzel és szappannal lemosni. A szennyezett ruházat csak kimosás urán vehető fel ismét 4.4 Lenyelés A szájat azonnal kiöblíteni, vizet itatni 4.5 Az elsősegélynyújtáshoz szükséges speciális szerek 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 A megfelelő tűzoltó készülék Az anyag maga nem éghető. A környezetben égő anyag tulajdonságainak megfelelő 5.2 Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék 5.3 Magából az anyagból vagy készítményből, az égésárucikkekből, a keletkező gázokból eredő különleges expozíciós veszélyek Nitrogén-oxidok, kén-trioxid és kálium-oxid. 5.4 A tűzoltók különleges védőfelszerelése Frisslevegős védőfelszerelés 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETEBE ENGEDÉS ESETÉN 6.1 Személyi óvintézkedések Meg kell akadályozni az anyag további elfolyását anélkül, hogy ez veszélyeztetné a személyi biztonságot. Használni kell a személyi védőfelszerelést. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell akadályozni a felszíni- és talajvízbe, csatornába, vízfolyásba jutását. Jelentős mennyiség kiszabadulása vagy a környezetbe (vízbe, csatornába) kerülése eshetősége esetén értesíteni kell a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vagy a tűzoltóságot és a polgári védelmet. 6.3 Szennyezésmentesítés módszerei A kifolyt anyag további szétfolyását gátépítéssel kell magakadályozni. A folyadékot nem éghető abszorbenssel (mint száraz föld, homok, fűrészpor stb.) fel kell itatni, és az anyaggal átázott földdel együtt fel kell szedni, feliratozott edénybe rakni. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 Kezelés Az egyéni védőfelszerelést használni kell. A munkahelyen az evés, ivás, élelmiszer tárolása tilos. Munka megszakításakor valamint a munka befejezésekor alaposan kezet kell mosni. 7.2 Tárolás raktárra, tároló edényre vonatkozó előírások A készítmény nem érintkezhet alumínium, cink, nikkel réz és réztartalmú szerkezeti anyagokkal. A tároló edény PE, PVC saválló vagy bitumen bevonatú. Raktározási osztályozás 12: nem éghető folyadék

3 3/5 8. AZ EXPOZICIÓ ELELNŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Expozíciós határértékek Az anyagra semmilyen expozíciós határértéket nem állapítottak meg 8.2 Az expozíció ellenőrzése Foglakozási expozíció ellenőrzése Légzésvédelem: nincs különleges előírás Kézvédelem: minden esetben védő kesztyű használata ajánlatos Szemvédelem: védőszemüveg használata kötelező Bőrvédelem: nincs különleges előírás Tisztasági és higiéniai előírások: az anyaggal való munka során tilos enni, dohányozni vagy inni A környezeti expozíció ellenőrzése A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni (lásd 15. pont). 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Általános információk Megjelenés: folyadék (25 o C) Szín: halvány zöld, sárgás Szag: szagtalan 9.2 Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk ph érték: kb. 6,5 1 %-os vizes oldatban Forráspont: 107 o C körül Kristályosodási pont: 0 o C alatt Lobbanáspont: n.a. (víz) Gyulladási hőmérséklet: n.a. Robbanásveszélyesség: n.a. Oxidáló tulajdonság: n.a. Gőznyomás: mint a víz Relatív sűrűsség: kb kg/m 3 Oldhatóság: Vízben oldhatóság: korlátlanul elegyedik Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Viszkozitás: Gőzsűrűsség: Párolgási sebesség: 9.3 Egyéb információk: Bomlási hőmérséklet kb. 107 o C 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 10.1 Kerülendő körülmények nem ismert 10.2 Kerülendő anyagok

4 4/5 alumínium, nikkel, cink, réz és ötvözetei 10.3 Veszélyes bomlástermékek bomláskor nitrogén-oxidok, kén-trioxid és kálium-oxid szabadulhat fel 11. TOXIKOLÓGIA INFORMÁCIÓK Toxikokinetika, anyagcsere, eloszlás: Akut orális toxicitás: mindkét nemű Wistar patkányon: p.o.ld50> μl/kg Akut szemirritatív hatás: NW nyúlon: nem irritatív. Akut bőrirritativ hatás: NZW nyúlon: nem irritatív. Szenzibilizáció: Ismételt dózis toxicitás: CMR hatások: nincs 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Ökotoxicitás Nem ökotoxikus, de növeli az oxigénfogyasztást, és károsíthatja a vízi életet, ha jelentős mennyiség jut az élővízbe, ami kifolyás esetén megtörténhet Mobilitás 12.3 Perzisztencia és lebonthatóság 12.4 Bioakkumlációs képesség 12.5 A PBT-értékelés eredményei: n.a Egyéb káros hatások n.m.a 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Az anyag A helyi előírások figyelembevételével deponálható, vagy mint műtrágya a mezőgazdaságban, kertészetben felhasználható 13.2 A csomagoló anyag Alapos öblítéssel a tároló göngyöleg ártalmatlanítása biztosítható. Elhelyezés a helyi előírások szerint történhet. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Közúti/vasúti szállítás (ADR/RID): nincs korlátozás Tenger szállítás IMDG/GGVSee: nincs korlátozás Légi szállítás ICAO-Tl és IATA-DGR: nincs korlátozás

5 5/5 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Megjelölés az EK-irányelvek szerint R-mondatok: nincsenek S mondatok: 1/2 Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: évi XXVI. törvénnyel módosított évi XXV. törvény; 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; 58/2007. (XII.22.) EüM SZMM együttes rendelete a 25/2000. (IX.30.) EüM SZCSM együttes rendelet módosításáról; 36/2006 FVM rendelet; évi XXIX. törvénnyel módosított évi XLIII. törvény; 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Ebben a biztonsági adatlapban jóhiszeműen és a tárgyalt kompozíciókra az összeállítás idejében rendelkezésre álló ismeretek alapján fontosnak tekintett információkat adtuk meg, és nem célja az egyes tulajdonságok garantálása. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból vagy helytelen használatból származó következményekért. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát észlelnek, szíveskedjenek bennünket haladéktalanul értesíteni. Kiállította: VITAFLÓRA Kft Nemesvámos, Pap István u. 45. Tel: ; Fax: Készítette: dr. Bésán János Tel: JELMAGYARÁZAT n.a. = nem alkalmazható; n.h. = nem hozzáférhető; = nincs megfelelő adat Jelen dokumentum megváltoztatása vagy sokszorosítása csak a Vitaflóra Kft. kifejezett beleegyezésével történhet

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP Oldalszám: 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag neve: CAS szám: EU szám: - - 1. 2. Az anyagok/készítmények

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK)

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) Átdolgozva: 2011.01.03 1. Az anyag/ készítmény és a gyártó/importáló (felhasználó) azonosítása 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Szilikonzsír

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LARRIN WC PLUS MOUNTAIN CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben