Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja"

Átírás

1 Vadvirág Körzeti Óvoda Waldorf Helyi Nevelési Programja

2 Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Veszprém Megyei Jogú Város 8200 Veszprém, Óváros tér 15. Az intézmény címe és elérhetősége: Veszprém, Avar u. 7/A Telefon: 88/ , 88/ Web: Az intézmény jellemző adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: Vadvirág Körzeti Óvoda Telephelye: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200Veszprém, Szent István u. 12. Telefon: 88/ Web: Az Avar utcai épületben 6 óvodai csoport, a Szent István utcai épületben 3 óvodai csoport működik A helyi nevelési program Alkotója az intézmény nevelőtestülete Benyújtója: Barcza Béláné óvodavezető Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik.

3 Az ifjúságot nevelni, azt jelenti, a holnapot a mában, a szellemet az anyagban, a szellemi létet a földi életben ápolni... Rudolf Steiner Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata A VADVIRÁG KÖRZETI ÓVODA két óvodából tevődik össze: a Vadvirág Óvodából (Avar utcai épület), amely a központi intézmény és a Csillagvár Waldorf Tagóvodából (Szent István utcai épület). Mindkét intézmény Veszprém régi városrészében, a Dózsavárosban található. A CSILLAGVÁR WALDORF TAGÓVODA, Veszprém óvárosi részén, a vár alatti területen található mely 1902 óta óvodaként működik. A háromcsoportos óvodánkban 1992 szeptembere óta folyik waldorf pedagógiai módszerrel a nevelés. Szent István utcai óvodánkat elsősorban a waldorf pedagógia iránt érdeklődő családok választják, körzeten belül illetve kívül egyaránt. A módszer mellett a családias légkör, az épület kertvárosi elhelyezkedése, természet közelsége is döntő. A csoportok tagjai heterogén összetételűek (3-7 évesek). A testvérek együttnevelése, az óvodapedagógus tevékenysége, utánzás, ritmus segíti a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését, a családhoz hasonló környezetben. A Csillagvár Waldorf Tagóvodában évek óta jól működik az óvodáskor előtti korosztályt célzó Baba-mama csoport, mely a családok számára jó alkalom a waldorf pedagógiával, és az óvodapedagógusokkal való ismerkedésre. Szülői kezdeményezésre létrehozott kiemelten közhasznú alapítvány segíti az óvodai munkát Veszprémi Waldorf Pedagógiai Alapítvány néven. Célja: a waldorf pedagógia népszerűsítése, valamint a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Általános Iskolával történő rendszeres együttműködés. Az alapító okiratában meghatározottak szerint, továbbá a több éves tapasztalatokat felhasználva biztosítunk lehetőséget a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére.

4 Óvodakép A CSILLAGVÁR WALDORF TAGÓVODÁBAN 1992-ben egy szűk szülői kör, két lelkes óvónővel, létrehozott egy waldorf csoportot Veszprémben. Megszületett egy olyan befogadó burok a gyermekek és felnőttek körül, amely most is óvja, védi, biztonságban tartja azokat, akiket idevezetett a sorsuk. Ahogy az évek múltak, a burok egyre nagyobb lett, egyre több és több kisgyermek, felnőtt, szülő, pedagógus talált oltalmat alatta. Pedagógusok, szülők, dajkák, gondnok, karbantartó ezt a burkot ápoljuk évek óta Ma a 115 éves pedagógiai hagyományt szeretnénk úgy ápolni, a waldorf pedagógiával gazdagítva, hogy megőrizzük elődeink elhivatottságát, hitét, őszinte törekvését arra, hogy életmintát nyújtsunk az ide érkező családoknak az egyenlő hozzáférés biztosításával. Egyedi az óvodánk abban a munkában, amit az országban, mint 3 csoportos közösség folytat. A három csoport egymást támogató megerősítő ereje olyan hármas burkot hozott létre az itt élő családok számára, ami biztonságérzetüket, bizalmukat növeli. Óvodánk minden apró mozzanatával a kisgyerek életformáját szolgálja. Jó minőségű táplálékot ad a gyermek testének, lelkének egész személyiségének. A tárgyi, a szokásbeli, az érzelmi és tartalmi környezet bölcsője a gyermek fejlődésének, szabad játékának és tanulásának., segítve. az iskolai közösségbe történő beilleszkedést A testi, lelki és szellemi erő sokoldalú fejlődésébenfejlesztésében is minden elhamarkodottság nélkül, egyéni érettsége és szükségletei szerint vezetjük a gyereket. Nevelőmunkánk során hozzásegítjük a gyereket a nyitottság elsajátításához, a különbözőség elfogadásához, a környezettudatos magatartás megalapozásával a természet értő szemléletéhez. Utat akarunk nyitni - most még csak mesei, érzékletes szinten - a majdan globális szemléletmód előtt. Nagy hangsúlyt helyezünk a helyi hagyományok és szokások, a kulturális örökség megismerésére, ápolására is, melynek alapelve a befogadó nevelés. Szakmai fejlődésünket meghatározó kapcsolataink: Közép-Dunántúli Pedagógia Intézet Nevelési Tanácsadó Magyar Waldorf Szövetség Árnika Gyógyközpont.

5 I. Óvodai nevelésünk adottságaiból fakadó elveink, feladataink I.1. Gyermekképünk A Csillagvár Waldorf Tagóvoda gyermekképe A Waldorf-pedagógia antropológiai felfogása szerint minden individualitás egyetlen és egyszeri. Ezért úgy tekintünk a gyermekre és általában az emberi szervezetre, mint ami testlélek-szellem hármas egységeként alakul és formálódik. Nemcsak minden ember ujjlenyomata különbözik, hanem én-struktúrája is. Ebben az értelemben az individuum rejtélyes, megközelíthetetlen mások számára, de saját maga számára is sokáig ismeretlen. Öntudatra kell ébrednie a világ és a többi ember megismeréséhez, fel kell fognia az individualitás szabadságát, amely egyben felelősségvállalás is. A születéstől a hetedik életév betöltéséig az akarat és a cselekvés erői fejleszthetők a leghatékonyabban. Melynek legfontosabb eszköze az utánzási késztetés, ezért az óvodáskorú gyermek kiszolgáltatott utánzó, nem tud nem utánozni, és ezt a késztetést igyekszünk többszörösen kihasználni a waldorf óvodánkban megvalósuló befogadó neveléssel. Óvodáskorú gyermekcsoportjainkban az életkorilag vegyes összetételnek is a gyermekben élő utánzási vágy kielégítése a legfőbb oka. Az óvodapedagógusaink folyamatosan építenek erre, mivel a gyermekek nemcsak a látható cselekedeteket, hanem az őket állandóan, folyamatosan körülvevő emberek érzületeit és gondolkodásmódját is utánozzák. Az óvodás egész jövendő életét meghatározza az az erkölcsi minőség, amit ily módon környezetéből magáévá tesz. Ennek a ténynek egyik konzekvenciája, hogy a Waldorf-pedagógusok a gyermekek jelenlétében csak azt teszik és gondolják, ami a gyermekek számára utánzásra méltó lehet. Természetesen ezek az eszmék és törekvések elősegítik az óvoda alaphangulatát, melyet a nevelő személyisége is folyamatosan tükröz, azt, hogy A világ jó!. Ez egy áhítatot feltételező alaphangulat, de az áhítat nem feltétlenül jelent vallásosságot, istenhitet. Olyan világot teremt az óvoda a gyermek számára, melyben jól érezheti magát, minden érzékszervével megtapasztalhatja a világban lévő jót. Ennek érdekében kellemes illatok, puha, lágy kelmék, kerekded formák, természetes anyagok veszik őket körül. A megtestesült és magát testiekben és lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak az életkorral változó megismerhető, regisztrálható törvényszerűségei. Mind testi, mind lelki, mind szellemi értelemben leírhatóak és nyomon követhetőek ezek a változások, amelyek meglehetős határozottsággal különítik el az egyes életkori szakaszokat egymástól. Más-más

6 szükségletek és képességek lépnek fel az egyes életkorokban, ezen túlmenően jellegzetes alkati, temperamentumbeli sajátosságok is felismerhetőek. Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. A kisgyermek a tevékenységeiben szerzett érzékszervi tapasztalatok alapján ismeri meg az állandóan változó, alakuló világot. Sikeres és sikertelen próbálkozásai alapján lassan felfedezi benne az állandóságot, és a rendszert. A jót és a rosszat, számára értékest és értéktelent képes lesz megkülönböztetni, majd így válhat érzékeny, érzékelő, tevékeny emberré egy saját különbbejáratú világgal, élményekkel, tapasztalatokkal és kérdésekkel. I. 2. Óvodai nevelésünk célja éves gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a helyes életritmus kialakítása az életkori sajátosságok figyelembe vételével, és az egyenlő hozzáférés biztosításával. Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció Szoros kapcsolat ápolása a családokkal annak érdekében, hogy óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítőjévé váljon Minden gyermek szeretetteljes légkörben, a mindennapi tevékenységeit örömmel végezve érezze magát otthon óvodánkban Az inkluzív pedagógiai szemlélet megvalósítása A gyermekek speciális testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése Óvodásaink az óvodáskor végére érjék el az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet Célunk a szabad játék,- mint a gyermek elemi pszichikus szükséglete- minél optimálisabb szintű kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, az óvodapedagógus tudatos játéktámogató magatartásával A gyermek környezettudatos magatartásának megalapozását segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés

7 I. 3. Általános nevelési alapelveink A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Intézményünk a család nevelőpartnereként egészíti ki a családi nevelést. A szülő és az óvoda kapcsolata kölcsönösen elismert szabályokon nyugvó, a gyermekek érdekében történik. A közösség és az egyén egymásra hatása minden gyermek fejlődése szempontjából meghatározó. A társas kapcsolatok rendszerében kialakul a másokért való tevékenykedés öröme, a migráns, etnikumhoz, más nemzetiséghez tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekek különbözőségeinek elfogadása, tisztelete, formálódik közösségi beállítódása. A gyermek, mint egyén a közösség tagja. A gyermek és a felnőttek szeretetteljes, biztonságot nyújtó, gondoskodó légkörben történő együttélésével törekszünk a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására. A gyermeket gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Óvodánkban minden gyermek kapja meg változó testi, lelki, szellemi állapotának és szükségleteinek megfelelő legoptimálisabb fejlesztéshez szükséges lehetőségeket, feltételeket, tekintettel a sajátos nevelési igényre is, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A hozzánk járó gyermeket negatív megkülönböztetés nem érheti bármilyen jellegű (testi, értelmi, szociális ) hátránya miatt, illetve a szülei nemzeti, faji, etnikai, vallási hovatartozása okán. A pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők és az óvoda valamennyi dolgozója példa és modellértékű, befogadó, elfogadó, segítő attitűddel rendelkező társ. A velük kapcsolatos pozitív, kedvező hatások, élmények közvetítik a gyermekek számára a megfelelő viselkedéskultúrát, magatartásformákat, pozitív mintákat A gyermekek érzelmi biztonságát segíti a jól megalapozott, következetes, ugyanakkor rugalmasan kezelt szokásrendszer, az innovatív pedagógiai törekvések, melyben érvényesülhet óvodapedagógusaink nézetei és módszertani szabadsága, melyben megkötések csak a gyermek érdekében lehetségesek. Óvodánkban a környezettudatos magatartás megalapozása, a külső világ tevékeny megismerése tapasztalati úton történik. A játék a gyermek számára személyiség fejlődésének nélkülözhetetlen színtere. A tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint elérése a kisgyermek belső érése, a családi - és óvodai nevelés folyamatának eredménye, melyet nem lehet siettetni. A gyermek egyéni

8 fejlettsége a meghatározó, az óvodapedagógus a tanulási folyamat irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. A beszéd és a nyelv általi kifejezés, a nyelvi kommunikáció az óvodai nevelés minden tevékenységet átsző. Alapvető a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Rendszeres életritmus, megfelelő napirend, helyes szokásrendek, mozgásigény kielégítése. I. 4. Sajátos nevelési igényű (integráltan nevelt) gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elve Mindazokat a gyermekeket integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekeknek tekintjük, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján kerülnek intézményünkbe. Joguk van a sérülésük figyelembe vételével a különleges ellátáshoz és ahhoz, hogy egészséges társaikkal együtt, kirekesztés és előítéletek nélkül, elfogadó, befogadó közegben nevelkedjenek, melyben az apró eredmények is értékesek. Az integrált nevelésből adódó sérülés specifikus feladataink Óvodai nevelésünkben a fogyatékkal élő gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is kialakuljon az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az együttműködés. Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. A fejlesztés rövid távú céljait, minden esetben a fejleszthetőségét tükröző gyógypedagógiai orvosi pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építjük. Az óvodapedagógus feladatai: Szerezzen alapismereteket a fogyatékosság számos körülményéről. A szülőkkel való szoros kapcsolattartás során: szülőgondozás, segítő tanácsadás. Egyéni szükségletekhez igazodó differenciálás. Tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, empátia, szeretetteljesség, következetesség A segítségnyújtás lehetőségének és mértékének megismertetése az óvoda dolgozóival, szülőkkel. csoporttársakkal.

9 Együttműködés a gyógypedagógussal, gyógypedagógiai asszisztenssel, utazópedagógussal, védőnővel, szakmai szolgáltatókkal, óvodapszichológussal, logopédussal 1. Látássérült gyermek A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából (integrálhatóan nevelhető) vakok, aliglátók és gyengénlátók lehetnek. Óvodapedagógus feladatai A közösséghez való alkalmazkodás, a viselkedési formák megtanulásának elsegítése. Önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóságra nevelés. A tárgyak és helyük megismertetése, környezetük valósághű megismerése. Megfelelő játék, játékidő, játékeszközök biztosítása. Biztonságos téri tájékozódás kialakítása. A rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és kéz tisztán tartása. Vak gyermeknél: az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz érzékelés, mozgás- ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztése. Aliglátó gyermeknél különösen: a látásmaradványok megőrzése, intenzív fejlesztése. Gyengénlátó gyermeknél: a látásmaradványok használatának megtanítása, mozgáskoordináció, mozgásbiztonság fejlesztése, kézügyesség fejlesztése, a környezet vizuális megismertetése. Térbeli tájékozódás elősegítése a látás felhasználásával. A gyermekek tevékenységei A közösségi élet, óvodai tevékenységeknek aktív részese, a többi gyermekhez hasonlóan, ami segíti a szocializációban, érzelmi életének, képességeinek fejlődésében. A játék különböző fajtái, ami tág lehetőséget ad a hallás, tapintás, szaglás, íz érzékelés, mozgás- ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Fejlődnek az értelmi képességek: bővül a gyerekek szókincse, tartósabbá válik figyelmük, emlékezetük, szélesedik érdeklődésük, gazdagodik érzelmi világuk. Mozgás - kiemelten fontos a testkultúra kialakításában, tartáshibák megelőzésében, helyes testtartás megtanításában. A fejlődés jellemzői: Egyéni képességeinek megfelelően Közösségben jól alkalmazkodik Önállóan tájékozódik környezetükben (a csoportszobában, a közös helyiségekben, az udvaron).

10 Önállóan étkezik, tisztálkodik, öltözik. Testsémája kialakul. Képes megkülönböztetni a bal- jobb kezét, oldalát, megnevezi a tőle különböző irányba levő játékokat. A megszerzett ismereteket alkalmazza a mindennapi életben. A gyakorló és konstruáló játék még megtalálható. A gyermek meg tudja különböztetni a környezetében leggyakrabban előforduló tárgyakat egymástól. Tud tárgyakat mérhető tulajdonságaik alapján összehasonlítani. Jól tájékozódik a hatpont rendszerben 2. Beszédfogyatékos / súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó intenzív, komplex nevelési környezetben valósulhat meg. A sérült beszédfejlődés, beszédzavar nagyban befolyásolja a gondolkodás és az ismeretszerzés minőségét, aminek következménye lehet az egyenetlen értelmi fejlődés és a diszharmonikus személyiség, amely indokolttá teszi a szakszerű, személyre szabott segítségnyújtást. Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása (dislexiaprevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésében. Az óvodapedagógus feladatai: Gazdag nyelvi környezet biztosítása Tájékozódás a gyermek beszédállapotáról A gyermekhez intézett közlései csökkentett beszédtempóban hangozzanak el Egyéni haladás ütemének biztosítása A kifejezési formák spontán megnyilatkozásainak elfogadása A gyermek kommunikációs képességének fejlesztése Nyelvi zavarok fejlesztése Beszédértés fejlesztése, beszédészlelés fejlesztése Artikuláció fejlesztés előkészítése Mozgás-ritmus-beszéd összerendezésének fejlesztése. Mozgásfejlesztés- testtudat kialakítás, téri tájékozódás, mozgáskoordináció, nagymozgások és finom motorika, lateralizáció fejlesztése A gyermekek tevékenységei:

11 Játékos ismeretszerzés Természeti, tárgyi, emberi környezetben történő tájékozódás, eligazodás közvetlen tapasztalatai alapján Dalok, mondókák elsajátítása járással, mozgással kísérve Önkiszolgálás tevékenységében domináns kéz használata Ceruzafogás, vonalvezetés, vizuális megjelenítés gyakorlása A fejlődés jellemzői: A gyermek képességeinek fejlődésében önmagához képest jusson el olyan szintre, hogy alkalmas legyen az iskolai élet megkezdésére Az észlelés, mozgás, emlékezet területén önmagához képest - érje el azt az optimális szintet, mely segíti az iskolai életének sikerességét. 3. Autista, autisztikus gyermek A pervazív fejlődési zavarral élő gyermekeknél a tünetek változatosak, mennyiségileg és minőségileg egyaránt különböző mértékben jelentkeznek, illetve a fejlődés során is változnak, alakulnak. Az autizmus egyértelmű diagnosztizálása hosszú folyamat, ezért az óvodai nevelés során jellegzetes magatartásformák figyelhetők meg, mely szakember együttműködését kívánhatja. Az autizmus sprektum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések kialakítása. - szociális, kommunikációs készségek fejlesztése - kommunikációs készségek fejlesztése, különösen a természetes élethelyzetekre. Az óvodapedagógus feladatai: Vegye figyelembe, hogy a pervazív fejlődési zavarban szenvedő kisgyermek játékfejlődése a normál fejlődésmenettől jelentősen eltér: Egyénre szabott környezet- és eszközrendszert tervezzen, alakítson ki úgy, hogy a tárgyi környezet megfelelő felépítése, áttekinthetősége vizuális támpontokkal szolgáljon a gyermeknek Biztosítson lehetőséget sokoldalú tevékenykedtetésre, tapasztalatszerzésre Rövid, pontosan megfogalmazott, személyre szóló utasításokat adjon a gyermeknek Törekedjen arra, hogy az óvodai nevelés hatására jöjjenek létre pozitív változások a megismerő tevékenységekben, a kommunikációban, a szociális kapcsolatok szervezésében, ezáltal az egész személyiség fejlődésében

12 Hosszabb távon segítse elő a gyermek környezetébe, illetve a társadalomba való felnőttkori beilleszkedését A gyermekek tevékenységei: Adaptált környezetben, elsősorban vizuális információk alapján követi az óvodai napirendet, egyéni képességeinek megfelelően vesz részt a tevékenységekben Játéka során ismerkedik a tárgyak, eszközök tulajdonságaival, egymáshoz való viszonyaikkal, működésükkel, mozgásformákkal Egyéni helyzetekben tanulja a játéktevékenységeket és a játékeszközök használatát, később egyre csökkenő mennyiségű segítséggel végez önálló vagy páros tevékenységeket Egyéni képességeinek megfelelően részt vesz társas helyzetekben, elsajátítja a csoport életének elemei szabályait, szokásait Próbálkozik kommunikációs eszközeinek szociális alkalmazásával A fejlődés jellemzői: Egyéni képességeinek megfelelően Elsajátítja a taníthatóságot megalapozó szociális készségeket Önmagáról való ismereteket szerez Kapcsolatokat teremt, megérti és használja a metakommunikáció elemeit, megtanulja az információcsere szabályait, egyszerű szociális rutinokat Tapasztalatai vannak az őt körülvevő világról 4. Magatartászavaros gyermek: Magatartás-, beilleszkedés- és viselkedészavarral küzdő gyermekek, akik a normatív mércétől jelentősebb eltérést mutatnak. Hátterében részképesség zavarok, kórosan felfokozott mozgástevékenység vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége, vagy mindezek halmozódása áll. Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési meglassúbbodásának általános jelei: - A gyermek érzékenyebben reagál meteorológiai változásokra - Fáradékonyabb az átlagosnál, nehezebben tűri a zajokat, nehezebben viseli a várakozási és egyéb feszültséget - Gyakran igényli a pihenést, szünetet, egyedüllétet - Fokozottabb szüksége van a tevékenységeket meghatározó állandó keretekre, érthető és követhető szabályokra - Indulatkitörések jellemzik - A tulajdonnal szembeni destrukció (tör-zúz)

13 - Nehezített a társas beilleszkedésük, kapcsolódásuk Óvodapedagógusok feladatai: Egészséges énkép és önbizalom kialakítása A kudarctűrő képesség növelése Önállóságra nevelés Érdeklődési terület feltárása, a spontán fejlesztési lehetőségek megtalálása, a változásokra való előzetes felkészítés Korlátok felállítása, határozottabb, hangsúlyosabb nevelés, türelem, kitartás Tudatos figyelem a fejlesztendő képességterületekre (nagymozgás, egyensúlyérzék, téri tájékozódás, percepciófejlesztés, testséma, finommotorika, rész-egész viszonya, auditív figyelem és emlékezet, vizuális figyelem és emlékezet, keresztcsatornák, szem, kéz koordináció, laterialitás, ritmus) Sikerélményhez juttatás A kortársakkal való együttműködés elősegítése A gyermek ismeretében eszköztár összeállítása A gyermekek tevékenységei: Anyanyelvi játékok, drámajáték, a nyelvi kifejezőképesség és kommunikációs képesség fejlesztésének érdekében. Nemverbális kommunikációs játékok, hogy megtanulják a felnőttek és társaik metakommunikációs jelzéseit kódolni. Nagy felületen történő ábrázolás, a teljes szabadság biztosításával Zenés játékok, bábozás gátlásoldásra, feszültség levezetésre Szabad mozgás, spontán mozgáslehetőségek az egyéni sajátosságok figyelembevételével a kondicionális és koordinációs képességek, a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez. Játékos ismeretszerzés, megfigyelések, tapasztalatok gyűjtése A fejlődés jellemzői: Kialakult-e feladattudata Képes-e figyelmét összpontosítani Kialakultak-e azok a készségek, amelyek elengedhetetlenek az olvasás, írás, számolás megtanuláshoz A közös tevékenységek során igyekszik a szabályrendszert betartani Nyugtalanságát, izgatottságát a megfelelő jelrendszer segítségével önállóan jelzi Igyekszik megóvni mind önmaga, mind társai testi épségét Biztos-e a jobb és bal oldal megkülönböztetésében

14 Sorrendiséget tart-e Az idő fogalmával tisztában van-e 5. Részképesség zavaros gyermek: A részképesség zavar azoknak a tanulási problémáknak a kifejezése, amelyek az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem és a gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel, és az idegrendszer összerendezetlen működésén alapulnak. Motorikus és megismerő funkciók területén megmutatkozó hiány inteligenciaszinttől függetlenül. Megnyilvánulási formái: - Egyénen belüli nagyfokú különbségeket jelöl egy adott életkorban, egy adott értelmi fejlettségi szint mellett. - Beszéd-, mozgás-, rajz-, magatartás- és iskolai teljesítményekben (olvasás, írás, számolás) mutatkoznak meg. - Másodlagos pszichés tünetek kialakulását eredményezhetik (hiperaktivitás, érzelmi bizonytalanság, hirtelen cselekvés ) Óvodapedagógus feladatai: Vegye figyelembe a gyerek egyéni fejlődési ütemét, képességét, tehetségét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakozásában, elmaradásainak fejlesztésében, hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában Több idő biztosítása a gyakorlásra, ismétlések beiktatására Előkészítés a tervezett foglalkozás előtt az ahhoz szükséges ismeretek, készségek kialakulásához, megalapozásához Pedagógiai célokhoz igazodva a fejlesztési területek megkeresése A gyermek és környezetének minél pontosabb megismerése, fejlődésének folyamatos nyomon követése, fejlődési ütemének rendszeres rögzítése A gyermekek tevékenységei: Szabad játék és szervezett játékok, melyekkel megvalósíthatóak a speciális fejlesztési feladatok Manipuláció, mely valóságossá teszi a mindenkori észlelési szintű megismerést Mozgás (nagymozgások, egyensúly-gyakorlatok, finommotorikus mozgások, testfogalom, testséma), melynek segítségével információt szerezhet önmagáról és környezetéről, mely hat az idegrendszerre, segíti a hibás funkciók leépítését, helyes irányba terelését

15 Verbális fejlesztés célzott gyakorlatai, melyek hangsúlyossá teszik a beszédértés, a beszédkivitelezés és a nyelvi rendszer kiművelését Emlékezetfejlesztő gyakorlatok, melyek a tanulás tartósságát, az idői tájékozódás fejlesztését, a gondolkodási funkciók erősítését, a beszédteljesítmény fokozását célozzák A fejlődés jellemzői: A 3-6 évesek értelmi fejlesztésének célja, hogy a periódus végére eljussunk a totális érzékelő apparátus kialakításához, amely minden esetben kísérője a motoros és észlelési megismerésnek. Így a fejlődés során kialakul az említett funkciók egyensúlya, összerendezettsége. A gyermek az óvodás kor végére életkorának megfelelő korosztállyal sikeresen tud haladni. I. 5. Óvodánk dokumentációs rendszere Dokumentumaink: Felvételi- és mulasztási napló - A gyermekekkel kapcsolatos adatokat és óvodában tartózkodásuk igazolását tartalmazza. Csoportnapló Az óvodapedagógusok éves nevelési tervét, tanulási folyamat tervezését tartalmazza, az óvoda helyi nevelési programjából következő specialitásokhoz igazítva A gyermek egyéni irattartója A gyermeki fejlődés nyomon követésének dokumentuma. Tartalmaz egy anamnézis lapot, és a gyermek fejlődésének, fejlesztésére vonatkozó részt, ami óvodánként eltérő, a programok specialitásához szorosan illeszkedő szempontok alapján. Fejlesztési javaslat A szülő kérésére az óvodapedagógus tájékoztatást készít a gyermek fejlődéséről, gyermek elért fejlettségi szintjéről, valamint javaslatot tesz a további fejlesztéshez szükséges intézkedésekre. Egyéni fejlődési ív és fejlesztési terv, melyet a gyógypedagógus készít el azokról a gyermekekről, akiknek egyéni fejlesztését végzi. (SNI, részképesség zavarával élő gyermek esetében) Éves Munkaterv adott nevelési év feladatait határozza meg. Helyi Nevelési Program Az ONAP alapján elkészített, helyi sajátosságokat tartalmazó dokumentum, amely a helyi igényeket és lehetőségeket az óvoda sajátos arculatát, hagyományait, speciális programjait tartalmazza.

16 Minőségirányítási Program Meghatározza az intézmény minőségpolitikáját, minőségirányítási rendszerét. I. 6. Gyermekvédelmi feladatok Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és ennek évi LXI. módosítása és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok határozzák meg: Minden gyermeket érintő döntésben, a gyerek mindenekfelett álló érdekeit kell figyelembe venni, azt más érdekek nem előzhetik meg. A gyermekek jogait minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell: fajra, nemre, vallásra, származásra, egyéb. Személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, ezt megelőzően erről a szülőket tájékoztatni kell. A gyermekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermekeknek joga van, hogy a nevelési intézményben biztonságban, befogadó, előítélet mentes egészséges környezetben nevelődjön. Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett a befogadó környezet megteremtésével a kialakult előítéletek lebontására kell törekedni, és megelőzni az újabb előítéletek kialakulását. A gyermekeket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben. Sajátos nevelést igénylő gyermekkel való kiemelt foglalkozás minden óvodapedagógus kötelessége. Célunk: A prevenció, korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. Szükség szerint az intervenciós (beavatkozási) gyakorlat családhoz illesztett segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció, ami az inkluzív pedagógia természetes szemlélete. Elveink: A családok sajátosságainak, szokásainak figyelembevételével a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.

17 Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett a befogadó környezet megteremtése, a kialakult előítéletek lebontása, az újabb előítéletek kialakulásának megelőzése. Szoros kapcsolatot kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal. Figyelembe vesszük: A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos alapelveinket A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek számára Kompetenciák és feladatok a gyermekvédelem területén: Az óvodapedagógusok kompetenciái: A gyermekek és a szülők jelzéseinek fogadása. A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése. Az ebbe a körbe tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedő differenciált és egyéni fejlesztése. Az óvodapedagógusok feladatai: Elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és járását. Figyelemmel kíséri a rendszeres óvodalátogatást, jelzi az igazolatlan hiányzást. Információkat ad, rendkívüli változásokról tájékoztatást nyújt a gyermekvédelmi felelős felé. Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő óvó intézkedésre javaslatot tesz. A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való hozzájárulást javaslatával elősegíti. A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, és okokat felismeri, és szükség esetén szakember segítségét kéri, speciális fejlesztést végző szakemberhez irányítja a gyermeket. A gyermek fejlődésének dokumentációjában nyomon követi a személyiség fejlődését, egyéni bánásmódot, differenciált fejlesztést alkalmaz. Megtervezi a felzárkóztatást, tehetséggondozást. A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki. Közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében. Gyermekvédelmi felelős kompetenciái

18 A pedagógusoktól beérkező információk gyűjtése. A meglévő információk alapján tanácsadás (szociális támogatás, étkezési támogatás ) Kapcsolattartás a szülők és a családsegítő szolgálat között. A gyermekvédelmi felelős feladatai: A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre. Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. A nevelési év során rendszeresen konzultál a csoportos óvodapedagógusokkal az esetleges változásokról, problémákról. Tájékoztatja az óvodapedagógusokat a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, törvények változásairól. A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák és kérések megoldásában. Segélykérő lapok kitöltéséhez segítséget ad, javaslatokat készít az óvodapedagógusokkal együtt. A faliújságokon a szülőket folyamatosan tájékoztatja az őket érintő témákban. Folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítővel. Évente beszámolót készít az óvodapedagógusok és az óvodavezető felé. Felveszi a kapcsolatot, ill. folyamatosan kapcsolatot tart az o Az óvoda gyermekorvosával, védőnőjével o Nevelési Tanácsadóval o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Óvodavezető kompetenciái Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, - az egyenlő hozzáférés, a multi- és interkulturális nevelés biztosításának, a befogadó nevelés megvalósulásának, az egészséges életmód kialakításának, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek speciális fejlesztésének, - és az érvényesítés ellenőrzése. Határozott kapcsolatfelvétel az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel. Az óvodavezető feladatai: Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja az elhangzottakról. Évente egy alkalommal értékeli a gyermekvédelmi munka eredményességét.

19 A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint segítséget nyújt gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek. Írásban tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős és a családsegítő személyéről és elérhetőségéről. Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában. Felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel II. Az óvodai nevelés feladatai a személyiségfejlesztés területén Az óvodai nevelés általános feladatai: o o o Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása II. 2. A Csillagvár Waldorf Tagóvoda óvodapedagógusainak nevelési feladatai A Csillagvár Waldorf Tagóvoda a gyerek ismeretéből - életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből - kiindulva biztosítja a kisgyerek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot, a waldorf pedagógia által. E-pedagógia egészét megalapozó élettani, orvosi, pszichológiai és antropológiai ismeretek mellett a több évtizedes gyakorlati tapasztalatok mélységeiből nyert felismerések igen nagy súllyal vannak jelen. Mindezzel az ember belső lényét és fejlődését helyezi középpontba. Waldorf-pedagógiánk filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a századelőn kidolgozott emberismeret, az úgynevezett ANTROPOZÓFIA (Antroposz-szófia /görögül/ = az emberre vonatkozó bölcsesség.) A Waldorf-pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az embert - az emberi lény legbensőbb magját - transzcendens eredetű individualitásnak tekinteni, ami óvodánk egyik fő feladata. E felfogás szerint az emberi lét célja az egyén erőinek mind teljesebb kifejtése a világ és a többi ember javára. A nevelésünk s majd az önnevelésünk célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ember a fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy

20 kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen kiválasztani a személyiségének megfelelőt, nemzetiségétől függetlenül illetve azt segítve. Így váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. A kisgyerek, mint a világra nyitott érzékszerv A kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul hatást fejt ki rá. A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai töltik ki belső világát, ezek irányítják és vezetik tapasztaló, megismerő tevékenységében. (S ezen túlmenően természetesen a többi érzéklet, mint például a nagy fontosságú egyensúlyérzékelés, vagy a saját mozgásokat visszajelző kinesztetikus érzékelés.) A kisgyermek a tevékenységeiben szerzett érzékszervi tapasztalatok alapján ismeri meg az állandóan változó, alakuló világot. A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichikus világot is. Ezen belül elsősorban a számára fontos másik embert, az anyát, apát, testvéreket, majd az óvodapedagógust és a dajkát. Ezt a kapcsolatot a pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi. A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a gyerek nem csak kommunikatív és metakommunikatív jelzésekben fogja fel a másik ember pszichikus állapotát, realitását, hanem mintegy közvetlenül is. Átél - ha nem is tudatosan - olyan gondolatokat és érzelmeket, melyeket a környezetében élő, számára fontos személyek gondolnak és éreznek. Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, és így számos kölcsönhatás figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal vesszük körül a kisgyereket, akkor az kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés intenzitására. Egy inger gazdag, sok érzékszervet igénybevevő környezet előhívja a gyerek belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló testi intelligenciáját. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja felfedezni a világot, feldolgozni tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén.

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Csigadombi waldorf irányba működő Óvoda. Helyi nevelési programja. Készítette: Holhosné Horváth Tünde

Csigadombi waldorf irányba működő Óvoda. Helyi nevelési programja. Készítette: Holhosné Horváth Tünde Csigadombi waldorf irányba működő Óvoda Helyi nevelési programja 2011 Készítette: Holhosné Horváth Tünde Tartalomjegyzék I Bevezető Közösségünk bemutatása II.Óvodakép III.Gyermekkép IV. Az óvodai nevelés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. (Waldorf - Óvodapedagógiai Program [2013.] adaptációja) Az intézmény OM azonosítószáma: 034648 2013.

WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. (Waldorf - Óvodapedagógiai Program [2013.] adaptációja) Az intézmény OM azonosítószáma: 034648 2013. WALDORF ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (Waldorf - Óvodapedagógiai Program [2013.] adaptációja) Az intézmény OM azonosítószáma: 034648 2013. Készítette: Óvónői Kollégium 1/50 AZ ÓVODA HIVATALOS ADATAI... 3

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben