Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben.""

Átírás

1 Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt

2 Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó? Miért van Nekem erre szükségem? Kit, milyen felelősség terhel ezért? Kinek mi a feladata ezen a területen? Végül is mi az, amivel rendelkezni kell? Remélem az előadás végére mindenki választ kap a feltett kérdésekre, kérdéseire

3 Miről is lesz szó? MUNKAVÉDELEMRŐL MUNKABIZTONSÁGRÓL Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzésről, annak feltételrendszeréről, a munkáltatót terhelő kötelezettségekről. TŰZVÉDELEMRŐL TŰZMEGELŐZÉSRŐL Az ahhoz kapcsolódó munkáltatói - működtetői (üzemeltetői) kötelezettségekről. A Tankerület (-ek) és részben az Önkormányzatok feladatairól, az intézmények és a létesítmények munkáltatót valamint működtetőt (üzemeltetőt) terhelő munka- és tűzvédelmi kötelezettségeiről

4 SZERVEZETI MEGKÖZELÍTÉS ÁLLAM TANKERÜLET HIVATALVEZETŐ munkáltató ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, Működtetője (üzemeltetője) Intézmény 1 Intézményvezető Intézmény igazgató 2 Intézmény 3 Fenntartó üzemeltető Működtető - üzemeltető

5 Munkavédelem szervezett munkavégzés követelményeinek törvénykezési, szabályozási,, szervezési, előírásai, és a fentiek megvalósítása a munkahelyi gyakorlatban Munkabiztonság Műszaki megelőzés követelmények Cél: munkabalesetek megelőzése Tárgy: a veszély azonosítása Terület: tárgyi, személyi feltételek Munkaegészségügy Egészségügyi követelmények megtartása Cél: foglalkozási betegségek megelőzése Tárgy: az ártalom megakadályozása Terület: dolgozó, munkakörnyezet Munkahigiénia Foglalkozás - egészségügy

6 MUNKAVÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

7 MUNKAVÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül 2 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

8 Személyi feltételek Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete 1-es pontja alapján az oktatási intézmény veszélyességi besorolása III. A rendelet 2. pontjának létszámra vonatkozó előírásainak figyelembevételével, az alábbi képesítésű munkabiztonsági szakember foglalkoztatása kötelező: létszám adatok: a) 1 9 munkavállaló; b) munkavállaló c) munkavállaló d) munkavállaló szakember szükséglet: III/a 1 fő középfokú heti 1 órában III/b 1 fő középfokú napi 1 órában III/c 1 fő középfokú napi 1 órában III/d 1 fő középfokú napi 4 órában A munkavédelmi törvény (Mvt) 57. (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató a szaktevékenység ellátására külső szolgáltatót bízzon meg. De ez nem mentesíti a munkáltatót a Mvt-ben meghatározott felelőssége alól

9 AZ EGYES SZEMÉLYEK FELADATAI TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató A munkáltatói jogkört gyakorló Tankerület vezető, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében: - szabályzatban meghatározni a munkabiztonságért felelősök körét, munkaköri leírásukban rögzíti feladataikat; - gondoskodni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről; - felügyelni a munkabiztonságot érintő szabályokat, megkövetelni a rendszeres ellenőrzési tevékenységet; - felelős a jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségek időben történő végrehajtásáért; - köteles megadni a szükséges utasításokat a munkavállalók, az üzemeltetők, és az egyéb jogcímen az Intézményben munkát végzők részére; - rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek az előírt rendelkezéseknek, és azt a munkavállalók be is tartják; - gondoskodik a munkavégzés körülményeihez és veszélyeihez igazodó eszközök biztosításáról;

10 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató - a tudomására jutott rendellenességeket, illetve az egészséget veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáltatja, a szükséges intézkedést megteszi; gondoskodik az Intézményekkel munkavállalói jogviszonyban állók munkavédelmi oktatásáról, és az oktatás megtörténtét írásos formában rögzíti; irányítja a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat; évente két alkalommal szemle keretében ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeit; közreműködik az egyéni védőeszköz juttatásával összefüggő feladatok ellátásában, annak költségvetési tervezésében; baleset vagy közvetlen balesetveszély esetén intézkedik annak megszüntetésére, a veszélyhelyzet megszűntével az előírásszerű munkavégzésre;

11 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató a vonatkozó jogszabályok alapján az előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat eredményétől függően kiadja az üzembe helyezéssel és használatbavétellel összefüggő munkáltatói intézkedést; gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről; felelős az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi feltételeinek biztosításáért, felelős a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 58. -a, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, valamint a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet és a 27/1995. (VI1.25.) NM rendelet által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezéséért, területenként foglalkoztatás-egészségügyi szakorvossal történő szerződéskötésért, biztosítja a munkabiztonsági tevékenységhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételeket

12 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató A MUNKÁLTATÓ nevében ÁTRUHÁZOTT jogkört gyakorol az INTÉZMÉNYben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése biztosítása érdekében: - szabályzatban meghatározza a munkabiztonságért felelősök körét, munkaköri leírásukban rögzíti feladataikat; - gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről; - felügyeli a munkabiztonságot érintő szabályokat, megköveteli a rendszeres ellenőrző tevékenységet; - felelős a jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségek időben történő végrehajtásáért; - köteles megadni a szükséges utasításokat a munkavállalóknak, az üzemeltetőknek, és az egyéb jogcímen az Intézményben munkát végzők részére; - rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek az előírt rendelkezéseknek, és azt be is tartják; - biztosítja a munkavégzés körülményeihez és veszélyeihez igazodó eszközöket; - a tudomására jutott rendellenességeket, illetve az egészséget veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáltatja, a szükséges intézkedést megteszi; - irányítja a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat; - évente két alkalommal szemle keretében ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeit;

13 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató gondoskodik az Intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban állók munkavédelmi oktatásáról, és az oktatás megtörténtét írásos formában rögzíti; gondoskodik az Intézmény tanulóinak munkavédelemmel összefüggő feladatainak megismertetéséről; szükség szerint intézkedik a bódult állapot ellenőrzésével kapcsolatban; közreműködik az egyéni védőeszköz juttatásával összefüggő feladatok ellátásában; baleset vagy közvetlen balesetveszély esetén intézkedik annak megszüntetésére, a veszélyhelyzet megszűntével az előírásszerű munkavégzésre; gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről; gondoskodik az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi feltételek, eszközök, felszerelések meglétéről, gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezéséről, a tanulók orvosi ellátásról

14 MŰKÖDTETŐ - ÜZEMELTETŐ Önkormányzat vagy Tankerület Alap helyzetben az adott település Önkormányzata a működtető üzemeltető. Bár ez egy sor kérdést vet fel! A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézménynek az alapító okiratában foglalt feladatellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. Az Nkt. értelmében a működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa

15 Kardinális kérdés a működtető önkormányzat feladatainak körülhatárolása. Az Nkt. módosított 76. -a rögzíti a működtetés tartalmát, a gyakorlatból már ismert üzemeltetési szerződések és vagyonkezelői jog alkalmazásának tapasztalatai alapján. Mivel jelen esetben a működtetés/üzemeltetés feladatának átadása és vállalása nem a felek szabad elhatározásán alapul, rendkívüli jelentősége van a működtetés keretében ellátandó feladatok törvényi szinten való kijelölésének. Tekintettel azonban az Nkt. kerettörvény jellegére, továbbá arra, hogy a gyakorlati életben számos előre nem látható körülmény merülhet fel, illetve az intézmények és a helyzetek sokszínűségére, fontos egy külön szerződést is kötni az állami intézményfenntartó központ és a működtető önkormányzat részéről, a konkrét üzemeltetési feladatok meghatározására A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető feladata lesz továbbá a köznevelési intézmény épület állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége

16 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) A MUNKÁLTATÓI jogkörében Az üzemeltetett INTÉZMÉNY egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működése érdekében: - gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről; - felügyeli az üzemeltetés biztonságot érintő szabályokat, megköveteli a rendszeres ellenőrző tevékenységet; - felelős a jogszabályokban - szabványokban az üzemeltetés biztonságot érintő biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések időben történő végrehajtásáért; - rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek az előírt rendelkezéseknek, és azt be is tartják; - biztosítja a munkavégzés körülményeihez és veszélyeihez igazodó eszközöket; - a tudomására jutott rendellenességeket, illetve az egészséget veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáltatja, a szükséges intézkedést megteszi; gondoskodik a munkavállalói munkavédelmi oktatásáról, és az oktatás megtörténtét írásos formában rögzíti; baleset vagy közvetlen balesetveszély esetén intézkedik annak megszüntetésére, a veszélyhelyzet megszűntével az előírásszerű munkavégzésre;

17 MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT Az Mvt 57. (3) bekezdése alapján munkavédelmi szaktevékenységnek minősül: a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. (3) bekezdés]; b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. (1) bekezdés]; c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [23. (2) bekezdés]; d) közreműködés mentési terv készítésében [45. (1) bekezdés]; e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. (1) bekezdésének g) pontja]; f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [54. (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55. ); g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. ); h) a munkabalesetek kivizsgálása (64. ); Ezek azok a szakfeladatok, melynek elvégzésére munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell, hogy foglakoztasson a munkáltató

18 MILYEN DOKUMENTÁCIÓVAL KELL RENDELKEZNI? A legfontosabbak, melyet hatósági ellenőrzéskor kérnek. - Mvt 2. (3) szerint: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül a munkáltató határozza meg = Munkavédelmi Szabályzat - Kockázatértékelés dokumentáció - Kémiai kockázatértékelési dokumentáció - Oktatást igazoló nyilvántartások: munkavállalói, tanulói - Munkabaleseti nyilvántartó napló - Összesített munkabaleseti nyilvántartó napló - Tanulói baleseti nyilvántartás - Üzemi-baleseti nyilvántartás - Munkaköri orvosi alkalmasságot igazoló nyilvántartás - Időszakos orvosi alkalmasságot igazoló nyilvántartás - Nyilvántartás a képernyős munkakörökről - Egyéni védőeszköz juttatásra vonatkozó nyilvántartás

19 - Nyilvántartás a kijelölt elsősegély nyújtókról, az elsősegély nyújtó helyekről és az elsősegély nyújtó eszközökről; - Nyilvántartás a használt veszélyes anyagokról. - Időszakos felülvizsgálatok: * Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Mvt 23. ; KLÉSZ; 14/2004. (IV.19.) FMM.r.; MSZ EN 2364; * Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat OTSZ. * Veszélyes gépek-berendezések Mvt 21. és 23. * Munkaeszközök - Karbantartási napló 14/2004. (IV.19.) FMM.r. 4. ; A felsorolt dokumentációval a Tankerületnek mint munkáltatónak, valamint az egyes Intézményeknek is rendelkezni kell. Természetesen a munkáltató ezen felül bármilyen egyéb nyilvántartást is elrendelhet. A működtetőnek üzemeltetőnek szintén kell rendelkezni ezekkel a dokumentációkkal

20 EGYES DOKUMETÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Munkavédelmi Szabályzat (Minta) I. fejezet: Bevezetés II. fejezet: Hatálya. A szervezet besorolása III. fejezet: A munkavédelmi ügyrend IV. fejezet: Személyi feltételek V. fejezet: Egyéni védőeszköz juttatás rendje VI. fejezet: Munkavégzésre vonatkozó szabályok VII. fejezet: Munkavédelmi üzembe helyezés (létesítés) VIII. fejezet: Időszakos biztonsági felülvizsgálatok IX. fejezet: Balesetek kivizsgálása X. fejezet: Munkavédelmi érdekképviselet XI. fejezet: Munkavédelmi ellenőrzés XII. fejezet: Elsősegélynyújtás XIII. fejezet: Záró rendelkezések Mellékletek Időszakos biztonsági felülvizsgálatok rendje. Időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök. Egyéni védőeszköz használatára és juttatásra kötelezett munkakörök jegyzéke Dohányzás szabályai. A leggyakrabban alkalmazott munkavédelmi jogszabályok jegyzéke. Okmányminták

21 Munkabiztonsági kockázatértékelési dokumentáció Minimális tartalmi követelménye Mvt.54. szerint: 1. a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai; 2. a veszélyek azonosítása; 3. a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; 4. a kockázatot súlyosbító tényezők; 5. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosítotte a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása; 6. a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése; 7. a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja; 8. az előző kockázatértékelés időpontja. Kémiai Kockázatértékelés: felépítésében és tartalmában hasonló, mint a munkavédelmi kockázatértékelés. Kiegészítve az egyes veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak előírásaival

22 AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KIADÁSA, NYILVÁNTARTÁSA Munkáltató neve: Címe: Telephely: Munkavállaló neve: Munkakör/foglalkozás: Ssz. Védőeszköz megnevezése Szabvány száma, Eu jel Új Jellege Csere Átvétel ideje Dolgozó aláírása

23 Tűzmegelőzés A tüzek keletkezésének megelőzése, a továbbterjedésének a megakadályozása A tűzoltás alapvető feltételeinek a biztosítása A hatályos rendelkezések, előírások betartása és azok érvényesítése A veszélyeztetett személyek mentése Tűzoltás A tűz továbbterjedésének megakadályozása, a tűz közvetlen veszélyének az elhárítása Az anyagi javak védelme TŰZVÉDELEM A tűz eloltásához szükséges intézkedések megtétele Tűzvizsgálat A tűz keletkezési okának, helyének, idejének ok okozati összefüggéseinek megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele érdekében

24 TŰZÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 23/2011 (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

25 TŰZÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül 2 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

26 Személyi feltételek A 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet rögzíti a tűzvédelmi szakképesítésre és tevékenységre vonatkozó előírásokat - a tűzvédelmi szakember foglalkoztatásának képesítési követelményeit a 10/2008. ÖM r. 6. -nak, valamint - a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet OTSZ 5. rész XXXII. fejezet 218. pontja a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának figyelembe vételével kell megállapítani Alapesetben a Tanintézetek az OTSZ tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai szerint D Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Ennek alapján: - legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, - amennyiben a létesítményben a tűzvédelem biztosítása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek legalább az előző pontban meghatározott képesítéssel kell rendelkezni

27 AZ EGYES SZEMÉLYEK FELADATAI TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató Felelős a Tvt. 18. (1) bekezdésével megegyezően az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével összhangban, a jogszabályokban és alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáért, a veszélyhelyzetek megelőzéséért és elhárításáért, valamint Tvt val összefüggő feltételek biztosításáért. Biztosítja: a Tankerület és Intézményei létesítményeire vonatkozó Tűzvédelmi szabályzat elkészítését, az irányítása alá tartozó területeken a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzés leállítását,

28 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató Biztosítja: a tudomására jutott rendellenességek azonnali kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, azt, hogy az a munkatárs, aki a tűzvédelmi oktatásban nem vett részt, munkát ne végezhessen addig az időpontig, amíg azt nem pótolta és azt, hogy a tűzvédelmi oktatására mielőbb sor kerüljön, a területileg illetékes tűzoltósággal szükséges együttműködés, bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megszervezését, a szükséges okmányok elkészítését, jóváhagyatását és naprakészen tartását, a tűzoltási, tűzvizsgálati és tűzvédelmi ellenőrzési feladatok megszervezését és végrehajtását, a tűzvédelemhez kapcsolódó veszélyes szerkezetek kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatának megtervezését, az ellenőrzések nyilvántartását, külső céggel kötött vállalkozási szerződésben (megrendelésben) a vonatkozó tűzvédelmi feltételeket (előírásokat, meghatározásokat)

29 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató Feladatai: intézkedik a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, a tűzvédelmi feltételek teljesülése esetén az üzembe helyezési engedély kiadására; gondoskodik tűzvédelmi megbízott (-ak) foglalkoztatásáról, megbízza, illetve kijelöli a Tankerület tűzvédelmi megbízottját, biztosítja a tűzoltóság részére a helyszín bejárását helyismeret megszerzése céljából, évente egy alkalommal a tűzoltási, valamint a mentési-kiürítési gyakorlat végrehajtását, részt vesz a tűzvédelmi megbízott által végzett tűzvédelmi belső ellenőrzésen, intézkedik a feltárt hiányosságok kiküszöbölése iránt, határidő, intézkedési mód és felelősök megjelölésével, tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységek esetében, amelyek az épület, helyiség, szabad tér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozásával járnak, megköveteli a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzését, tervezi a tűzvédelemmel kapcsolatos költségkeretet, biztosítja a tűzjelzés, a műszaki mentés és a tűzoltás szervezési feladatait, amelynek során együttműködik a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal

30 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató Biztosítja: az Intézmény létesítményére vonatkozó Tűzvédelmi szabályzat elkészítését, az irányítása alá tartozó területeken a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a tudomására jutott rendellenességek azonnali kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzés leállítását, a tűzvédelmi oktatások megatartását, aki nem vett részt, az munkát ne végezhessen addig az időpontig, amíg azt nem pótolta, a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal szükséges együttműködés, bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megszervezését, a szükséges okmányok elkészítését, jóváhagyatását és naprakészen tartását, a tűzvédelmi ellenőrzési, tűzoltási és tűzvizsgálati feladatok megszervezését, végrehajtását, a tűzvédelemhez kapcsolódó veszélyes szerkezetek kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatának megtervezését, az ellenőrzések nyilvántartását

31 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató Feladatai: gondoskodik tűzvédelmi megbízott foglalkoztatásáról, megbízza, illetve kijelöli az Intézmény tűzvédelmi megbízottját, valamint a munkahely tűzvédelmi felelőseit, biztosítja a tűzoltóság részére a helyszín bejárását helyismeret megszerzése céljából, évente egy alkalommal a tűzoltási, valamint a mentési-kiürítési gyakorlat végrehajtását, részt vesz a tűzvédelmi megbízott által végzett tűzvédelmi belső ellenőrzésen, intézkedik a feltárt hiányosságok kiküszöbölése iránt, határidő, intézkedési mód és felelősök megjelölésével, tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységek esetében, amelyek az épület, helyiség, szabad tér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozásával járnak, megköveteli a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzését, tervezi a tűzvédelemmel kapcsolatos költségkeretet, biztosítja a tűzjelzés, a műszaki mentés és a tűzoltás szervezési feladatait, amelynek során együttműködik a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal

32 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) Biztosítják az üzemeltetési területükhöz tartozó területeken a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a tudomására jutott rendellenességek azonnali kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzés leállítását, azt, hogy az a munkatárs, aki a tűzvédelmi oktatásban nem vett részt, munkát ne végezhessen addig az időpontig, amíg azt nem pótolta, kijelöli az egyes munkahely tűzvédelmi felelőseit, a tűzvédelemhez kapcsolódó veszélyes szerkezetek kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatának megtervezését, az ellenőrzések nyilvántartását, gondoskodnak a tűz elleni védekezés feladataihoz kapcsolódó anyagi javak, felülvizsgálatok, biztonsági felülvizsgálatok, mérések elvégzését,

33 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) Biztosítja: külső céggel kötött vállalkozási szerződésben (megrendelésben) a vonatkozó tűzvédelmi feltételeket (előírásokat, meghatározásokat). a területileg illetékes tűzoltósággal szükséges együttműködés, bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megszervezését, a szükséges okmányok elkészítését, a tűzoltási, tűzvizsgálati és tűzvédelmi ellenőrzési feladatok megszervezését és végrehajtását, a tűzvédelmi berendezések tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző berendezés karbantartását és időszakos felülvizsgálatát, a helyi tűzvédelmi feladatok ellátására tűzvédelmi felelőst is kijelölhet, megbízhat,

34 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) Intézkednek: a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, a tűzvédelmi feltételek teljesülése esetén az üzembe helyezési engedélyt írásban megadják a hatáskörükbe utalt beruházási, építési, gépelhelyezési tervek készítésekor a szükséges hatósági engedélyeket beszerezik, az előírt vizsgálatokat elvégeztetik, a tűzvédelmi megbízott véleményét kikérik, a hatósági engedélyhez nem kötött, de tűzvédelmet is érintő építészeti és egyéb átalakításhoz, üzembe helyezéshez a tűzvédelmi megbízott véleményét kikérik, az üzembe helyezési eljárást előkészítik és azon részt vesznek, illetve más irányú elfoglaltsága esetén megbízást adni a részvételre az illetékes igazgatási szerv szakemberének, bérleményi szerződésben - a bérleményre vonatkozó - bérbeadó és a bérlő tűzvédelmi feladatokat rögzítik

35 TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT Felelős: a Tankerület és Intézményei tűzvédelmének szakmai előírások szerinti megszervezéséért. Feladatát a Tankerület vezetőjének közvetlen irányításával, önállóan látja el, elkészíti, naprakészen tartja a Tankerület és Intézményei Tűzvédelmi szabályzatát és felterjeszti aláírásra, szükség szerint ellátja a létesítményben működő egyéb gazdálkodó szervezeteket a Tűzvédelmi szabályzat kivonatával, naprakészen tartja az Intézmények tűzvédelmi eszköz-nyilvántartását, összehangolja a tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtását, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésének módjára,

36 TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT Gondoskodik az új belépő dolgozók tűzvédelmi alapoktatásáról és a folyamatos munkaviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a nyilvántartások naprakész vezetéséről. Elkészíti az oktatási tematikát, évente egy alkalommal továbbképzést tart a Tankerült és Intézményei kijelölt tűzvédelmi felelősei részére, megszervezi a tűzvédelmi szervezet tagjai részére az évenkénti továbbképzést, részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint (meghívásra) üzembe helyezési eljáráson, ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a Tankerület és Intézményeinél a tűzvédelmi előírások betartását; tűzvédelmi hiányosság megszüntetetésére az illetékes vezető felé intézkedést kezdeményez, figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezések karbantartását és időszakos felülvizsgálatát,

37 TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT Gondoskodik: évente megszervezi és lebonyolítja a tűzriadót és kiürítési gyakorlatot, melyhez szükség szerint elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzatot, a helyiségek tűzvédelmi besorolását, a tűzriadó és kiürítési tervet, azok kiadásáról gondoskodik, végrehajtását ellenőrzi. a tudomására jutott tűzeset kivizsgálásáról, a jegyzőkönyv elkészítéséről, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak történő bejelentésről, és kiadja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározását (tűzgyújtási engedélyt), külső vállalkozás által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározásánál, ellenőrzi annak meglétét, szükség szerint rávezeti a helyi sajátosságokat, valamint az ellenőrzésre és jelentési kötelezettségre vonatkozó előírásokat; a tűzvédelmi célú költségek meghatározása az éves költségvetéshez,

38 MILYEN DOKUMENTÁCIÓVAL KELL RENDELKEZNI? A legfontosabbak, melyet hatósági ellenőrzéskor kérnek. A Tvt 19. (1) bekezdése szerint: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek,... vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve... Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük. A 30/1996. (XII.5.) BM r. 4. (1) bekezdése szerint Tűzriadó Tervet kell készíteni: b) 3 a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre; c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat; e) 5 az olyan időszakos vagy... zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat. A Tűzriadó Tervhez kapcsolódó dokumentum: - a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása - a létesítmény szintenkénti alaprajza, melyen fel van tüntetve a kiürítési útvonal, az egyes gépészeti berendezések kapcsolói (elektromos, víz, gáz), a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző kézi jelzésadója) helye

39 - Nyilvántartás a munkavállalók és tanulók tűzvédelmi oktatásáról Tvt. 19. (2) és 22. (1) bekezdése - Nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökről és munkavállalókról 45/2011. (XII.7.) BM rendelet - Nyilvántartás, vagy jegyzőkönyv a tűzriadó gyakorlatokról 30/1996. (XII.6.) BM r. - Nyilvántartás a tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzéséről, és azok készenléti helyéről OTSZ Nyilvántartás a tűzcsapok időszakos ellenőrzéséről, és azok helyéről OTSZ 34. ; - Nyilvántartás a beépített tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálatáról, ellenőrzéséről, karbantartásáról OTSZ Erős áramú villamos berendezések tűzvédelmi szempontú szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv EBSZ OTSZ 213., MSZ HD Villámvédelmi rendszerek szabványossági jegyzőkönyve MSZ HD Nyilvántartás az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatáról OTSZ Nyilvántartás a menekülési irányjelzők és irányfények működőképességének ellenőrzéséről OTSZ Nyilvántartás a hő- és füstelvezető rendszerek ellenőrzéséről OTSZ

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

18.Tétel. Tűzvédelem: tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása

18.Tétel. Tűzvédelem: tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása 18.Tétel A munkahelyén nemrég tűzjelző rendszert szereltek fel, ami a napokban riasztott is. Furcsának találták a helyzetet, mindenki bizonytalankodott, nem tudták, mit kell tenniük ebben a helyzetben.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Érces

Részletesebben

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT!

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Godóné Bóta Éva 2013.06.07. Nincsen semmi, amit nehezebb véghezvinni, aminek kétségesebb a sikere, amit veszélyesebb felvetni, mint a dolgok új rendjének kezdeményezését

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben