Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben.""

Átírás

1 Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt

2 Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó? Miért van Nekem erre szükségem? Kit, milyen felelősség terhel ezért? Kinek mi a feladata ezen a területen? Végül is mi az, amivel rendelkezni kell? Remélem az előadás végére mindenki választ kap a feltett kérdésekre, kérdéseire

3 Miről is lesz szó? MUNKAVÉDELEMRŐL MUNKABIZTONSÁGRÓL Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzésről, annak feltételrendszeréről, a munkáltatót terhelő kötelezettségekről. TŰZVÉDELEMRŐL TŰZMEGELŐZÉSRŐL Az ahhoz kapcsolódó munkáltatói - működtetői (üzemeltetői) kötelezettségekről. A Tankerület (-ek) és részben az Önkormányzatok feladatairól, az intézmények és a létesítmények munkáltatót valamint működtetőt (üzemeltetőt) terhelő munka- és tűzvédelmi kötelezettségeiről

4 SZERVEZETI MEGKÖZELÍTÉS ÁLLAM TANKERÜLET HIVATALVEZETŐ munkáltató ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, Működtetője (üzemeltetője) Intézmény 1 Intézményvezető Intézmény igazgató 2 Intézmény 3 Fenntartó üzemeltető Működtető - üzemeltető

5 Munkavédelem szervezett munkavégzés követelményeinek törvénykezési, szabályozási,, szervezési, előírásai, és a fentiek megvalósítása a munkahelyi gyakorlatban Munkabiztonság Műszaki megelőzés követelmények Cél: munkabalesetek megelőzése Tárgy: a veszély azonosítása Terület: tárgyi, személyi feltételek Munkaegészségügy Egészségügyi követelmények megtartása Cél: foglalkozási betegségek megelőzése Tárgy: az ártalom megakadályozása Terület: dolgozó, munkakörnyezet Munkahigiénia Foglalkozás - egészségügy

6 MUNKAVÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

7 MUNKAVÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül 2 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

8 Személyi feltételek Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete 1-es pontja alapján az oktatási intézmény veszélyességi besorolása III. A rendelet 2. pontjának létszámra vonatkozó előírásainak figyelembevételével, az alábbi képesítésű munkabiztonsági szakember foglalkoztatása kötelező: létszám adatok: a) 1 9 munkavállaló; b) munkavállaló c) munkavállaló d) munkavállaló szakember szükséglet: III/a 1 fő középfokú heti 1 órában III/b 1 fő középfokú napi 1 órában III/c 1 fő középfokú napi 1 órában III/d 1 fő középfokú napi 4 órában A munkavédelmi törvény (Mvt) 57. (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató a szaktevékenység ellátására külső szolgáltatót bízzon meg. De ez nem mentesíti a munkáltatót a Mvt-ben meghatározott felelőssége alól

9 AZ EGYES SZEMÉLYEK FELADATAI TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató A munkáltatói jogkört gyakorló Tankerület vezető, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében: - szabályzatban meghatározni a munkabiztonságért felelősök körét, munkaköri leírásukban rögzíti feladataikat; - gondoskodni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről; - felügyelni a munkabiztonságot érintő szabályokat, megkövetelni a rendszeres ellenőrzési tevékenységet; - felelős a jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségek időben történő végrehajtásáért; - köteles megadni a szükséges utasításokat a munkavállalók, az üzemeltetők, és az egyéb jogcímen az Intézményben munkát végzők részére; - rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek az előírt rendelkezéseknek, és azt a munkavállalók be is tartják; - gondoskodik a munkavégzés körülményeihez és veszélyeihez igazodó eszközök biztosításáról;

10 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató - a tudomására jutott rendellenességeket, illetve az egészséget veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáltatja, a szükséges intézkedést megteszi; gondoskodik az Intézményekkel munkavállalói jogviszonyban állók munkavédelmi oktatásáról, és az oktatás megtörténtét írásos formában rögzíti; irányítja a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat; évente két alkalommal szemle keretében ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeit; közreműködik az egyéni védőeszköz juttatásával összefüggő feladatok ellátásában, annak költségvetési tervezésében; baleset vagy közvetlen balesetveszély esetén intézkedik annak megszüntetésére, a veszélyhelyzet megszűntével az előírásszerű munkavégzésre;

11 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató a vonatkozó jogszabályok alapján az előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat eredményétől függően kiadja az üzembe helyezéssel és használatbavétellel összefüggő munkáltatói intézkedést; gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről; felelős az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi feltételeinek biztosításáért, felelős a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 58. -a, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, valamint a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet és a 27/1995. (VI1.25.) NM rendelet által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezéséért, területenként foglalkoztatás-egészségügyi szakorvossal történő szerződéskötésért, biztosítja a munkabiztonsági tevékenységhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételeket

12 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató A MUNKÁLTATÓ nevében ÁTRUHÁZOTT jogkört gyakorol az INTÉZMÉNYben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése biztosítása érdekében: - szabályzatban meghatározza a munkabiztonságért felelősök körét, munkaköri leírásukban rögzíti feladataikat; - gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről; - felügyeli a munkabiztonságot érintő szabályokat, megköveteli a rendszeres ellenőrző tevékenységet; - felelős a jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségek időben történő végrehajtásáért; - köteles megadni a szükséges utasításokat a munkavállalóknak, az üzemeltetőknek, és az egyéb jogcímen az Intézményben munkát végzők részére; - rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek az előírt rendelkezéseknek, és azt be is tartják; - biztosítja a munkavégzés körülményeihez és veszélyeihez igazodó eszközöket; - a tudomására jutott rendellenességeket, illetve az egészséget veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáltatja, a szükséges intézkedést megteszi; - irányítja a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat; - évente két alkalommal szemle keretében ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeit;

13 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató gondoskodik az Intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban állók munkavédelmi oktatásáról, és az oktatás megtörténtét írásos formában rögzíti; gondoskodik az Intézmény tanulóinak munkavédelemmel összefüggő feladatainak megismertetéséről; szükség szerint intézkedik a bódult állapot ellenőrzésével kapcsolatban; közreműködik az egyéni védőeszköz juttatásával összefüggő feladatok ellátásában; baleset vagy közvetlen balesetveszély esetén intézkedik annak megszüntetésére, a veszélyhelyzet megszűntével az előírásszerű munkavégzésre; gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről; gondoskodik az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi feltételek, eszközök, felszerelések meglétéről, gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezéséről, a tanulók orvosi ellátásról

14 MŰKÖDTETŐ - ÜZEMELTETŐ Önkormányzat vagy Tankerület Alap helyzetben az adott település Önkormányzata a működtető üzemeltető. Bár ez egy sor kérdést vet fel! A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézménynek az alapító okiratában foglalt feladatellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. Az Nkt. értelmében a működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa

15 Kardinális kérdés a működtető önkormányzat feladatainak körülhatárolása. Az Nkt. módosított 76. -a rögzíti a működtetés tartalmát, a gyakorlatból már ismert üzemeltetési szerződések és vagyonkezelői jog alkalmazásának tapasztalatai alapján. Mivel jelen esetben a működtetés/üzemeltetés feladatának átadása és vállalása nem a felek szabad elhatározásán alapul, rendkívüli jelentősége van a működtetés keretében ellátandó feladatok törvényi szinten való kijelölésének. Tekintettel azonban az Nkt. kerettörvény jellegére, továbbá arra, hogy a gyakorlati életben számos előre nem látható körülmény merülhet fel, illetve az intézmények és a helyzetek sokszínűségére, fontos egy külön szerződést is kötni az állami intézményfenntartó központ és a működtető önkormányzat részéről, a konkrét üzemeltetési feladatok meghatározására A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető feladata lesz továbbá a köznevelési intézmény épület állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége

16 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) A MUNKÁLTATÓI jogkörében Az üzemeltetett INTÉZMÉNY egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működése érdekében: - gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséről; - felügyeli az üzemeltetés biztonságot érintő szabályokat, megköveteli a rendszeres ellenőrző tevékenységet; - felelős a jogszabályokban - szabványokban az üzemeltetés biztonságot érintő biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések időben történő végrehajtásáért; - rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek az előírt rendelkezéseknek, és azt be is tartják; - biztosítja a munkavégzés körülményeihez és veszélyeihez igazodó eszközöket; - a tudomására jutott rendellenességeket, illetve az egészséget veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos bejelentéseket kivizsgáltatja, a szükséges intézkedést megteszi; gondoskodik a munkavállalói munkavédelmi oktatásáról, és az oktatás megtörténtét írásos formában rögzíti; baleset vagy közvetlen balesetveszély esetén intézkedik annak megszüntetésére, a veszélyhelyzet megszűntével az előírásszerű munkavégzésre;

17 MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT Az Mvt 57. (3) bekezdése alapján munkavédelmi szaktevékenységnek minősül: a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. (3) bekezdés]; b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. (1) bekezdés]; c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [23. (2) bekezdés]; d) közreműködés mentési terv készítésében [45. (1) bekezdés]; e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. (1) bekezdésének g) pontja]; f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [54. (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55. ); g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. ); h) a munkabalesetek kivizsgálása (64. ); Ezek azok a szakfeladatok, melynek elvégzésére munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell, hogy foglakoztasson a munkáltató

18 MILYEN DOKUMENTÁCIÓVAL KELL RENDELKEZNI? A legfontosabbak, melyet hatósági ellenőrzéskor kérnek. - Mvt 2. (3) szerint: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül a munkáltató határozza meg = Munkavédelmi Szabályzat - Kockázatértékelés dokumentáció - Kémiai kockázatértékelési dokumentáció - Oktatást igazoló nyilvántartások: munkavállalói, tanulói - Munkabaleseti nyilvántartó napló - Összesített munkabaleseti nyilvántartó napló - Tanulói baleseti nyilvántartás - Üzemi-baleseti nyilvántartás - Munkaköri orvosi alkalmasságot igazoló nyilvántartás - Időszakos orvosi alkalmasságot igazoló nyilvántartás - Nyilvántartás a képernyős munkakörökről - Egyéni védőeszköz juttatásra vonatkozó nyilvántartás

19 - Nyilvántartás a kijelölt elsősegély nyújtókról, az elsősegély nyújtó helyekről és az elsősegély nyújtó eszközökről; - Nyilvántartás a használt veszélyes anyagokról. - Időszakos felülvizsgálatok: * Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Mvt 23. ; KLÉSZ; 14/2004. (IV.19.) FMM.r.; MSZ EN 2364; * Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat OTSZ. * Veszélyes gépek-berendezések Mvt 21. és 23. * Munkaeszközök - Karbantartási napló 14/2004. (IV.19.) FMM.r. 4. ; A felsorolt dokumentációval a Tankerületnek mint munkáltatónak, valamint az egyes Intézményeknek is rendelkezni kell. Természetesen a munkáltató ezen felül bármilyen egyéb nyilvántartást is elrendelhet. A működtetőnek üzemeltetőnek szintén kell rendelkezni ezekkel a dokumentációkkal

20 EGYES DOKUMETÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Munkavédelmi Szabályzat (Minta) I. fejezet: Bevezetés II. fejezet: Hatálya. A szervezet besorolása III. fejezet: A munkavédelmi ügyrend IV. fejezet: Személyi feltételek V. fejezet: Egyéni védőeszköz juttatás rendje VI. fejezet: Munkavégzésre vonatkozó szabályok VII. fejezet: Munkavédelmi üzembe helyezés (létesítés) VIII. fejezet: Időszakos biztonsági felülvizsgálatok IX. fejezet: Balesetek kivizsgálása X. fejezet: Munkavédelmi érdekképviselet XI. fejezet: Munkavédelmi ellenőrzés XII. fejezet: Elsősegélynyújtás XIII. fejezet: Záró rendelkezések Mellékletek Időszakos biztonsági felülvizsgálatok rendje. Időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök. Egyéni védőeszköz használatára és juttatásra kötelezett munkakörök jegyzéke Dohányzás szabályai. A leggyakrabban alkalmazott munkavédelmi jogszabályok jegyzéke. Okmányminták

21 Munkabiztonsági kockázatértékelési dokumentáció Minimális tartalmi követelménye Mvt.54. szerint: 1. a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai; 2. a veszélyek azonosítása; 3. a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; 4. a kockázatot súlyosbító tényezők; 5. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosítotte a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása; 6. a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése; 7. a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja; 8. az előző kockázatértékelés időpontja. Kémiai Kockázatértékelés: felépítésében és tartalmában hasonló, mint a munkavédelmi kockázatértékelés. Kiegészítve az egyes veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak előírásaival

22 AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KIADÁSA, NYILVÁNTARTÁSA Munkáltató neve: Címe: Telephely: Munkavállaló neve: Munkakör/foglalkozás: Ssz. Védőeszköz megnevezése Szabvány száma, Eu jel Új Jellege Csere Átvétel ideje Dolgozó aláírása

23 Tűzmegelőzés A tüzek keletkezésének megelőzése, a továbbterjedésének a megakadályozása A tűzoltás alapvető feltételeinek a biztosítása A hatályos rendelkezések, előírások betartása és azok érvényesítése A veszélyeztetett személyek mentése Tűzoltás A tűz továbbterjedésének megakadályozása, a tűz közvetlen veszélyének az elhárítása Az anyagi javak védelme TŰZVÉDELEM A tűz eloltásához szükséges intézkedések megtétele Tűzvizsgálat A tűz keletkezési okának, helyének, idejének ok okozati összefüggéseinek megállapítása, a szükséges intézkedések megtétele érdekében

24 TŰZÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 23/2011 (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

25 TŰZÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE A teljesség igény nélkül 2 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

26 Személyi feltételek A 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet rögzíti a tűzvédelmi szakképesítésre és tevékenységre vonatkozó előírásokat - a tűzvédelmi szakember foglalkoztatásának képesítési követelményeit a 10/2008. ÖM r. 6. -nak, valamint - a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet OTSZ 5. rész XXXII. fejezet 218. pontja a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának figyelembe vételével kell megállapítani Alapesetben a Tanintézetek az OTSZ tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai szerint D Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Ennek alapján: - legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, - amennyiben a létesítményben a tűzvédelem biztosítása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek legalább az előző pontban meghatározott képesítéssel kell rendelkezni

27 AZ EGYES SZEMÉLYEK FELADATAI TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató Felelős a Tvt. 18. (1) bekezdésével megegyezően az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével összhangban, a jogszabályokban és alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáért, a veszélyhelyzetek megelőzéséért és elhárításáért, valamint Tvt val összefüggő feltételek biztosításáért. Biztosítja: a Tankerület és Intézményei létesítményeire vonatkozó Tűzvédelmi szabályzat elkészítését, az irányítása alá tartozó területeken a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzés leállítását,

28 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató Biztosítja: a tudomására jutott rendellenességek azonnali kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, azt, hogy az a munkatárs, aki a tűzvédelmi oktatásban nem vett részt, munkát ne végezhessen addig az időpontig, amíg azt nem pótolta és azt, hogy a tűzvédelmi oktatására mielőbb sor kerüljön, a területileg illetékes tűzoltósággal szükséges együttműködés, bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megszervezését, a szükséges okmányok elkészítését, jóváhagyatását és naprakészen tartását, a tűzoltási, tűzvizsgálati és tűzvédelmi ellenőrzési feladatok megszervezését és végrehajtását, a tűzvédelemhez kapcsolódó veszélyes szerkezetek kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatának megtervezését, az ellenőrzések nyilvántartását, külső céggel kötött vállalkozási szerződésben (megrendelésben) a vonatkozó tűzvédelmi feltételeket (előírásokat, meghatározásokat)

29 TANKERÜLET Hivatalvezető - munkáltató Feladatai: intézkedik a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, a tűzvédelmi feltételek teljesülése esetén az üzembe helyezési engedély kiadására; gondoskodik tűzvédelmi megbízott (-ak) foglalkoztatásáról, megbízza, illetve kijelöli a Tankerület tűzvédelmi megbízottját, biztosítja a tűzoltóság részére a helyszín bejárását helyismeret megszerzése céljából, évente egy alkalommal a tűzoltási, valamint a mentési-kiürítési gyakorlat végrehajtását, részt vesz a tűzvédelmi megbízott által végzett tűzvédelmi belső ellenőrzésen, intézkedik a feltárt hiányosságok kiküszöbölése iránt, határidő, intézkedési mód és felelősök megjelölésével, tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységek esetében, amelyek az épület, helyiség, szabad tér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozásával járnak, megköveteli a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzését, tervezi a tűzvédelemmel kapcsolatos költségkeretet, biztosítja a tűzjelzés, a műszaki mentés és a tűzoltás szervezési feladatait, amelynek során együttműködik a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal

30 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató Biztosítja: az Intézmény létesítményére vonatkozó Tűzvédelmi szabályzat elkészítését, az irányítása alá tartozó területeken a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a tudomására jutott rendellenességek azonnali kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzés leállítását, a tűzvédelmi oktatások megatartását, aki nem vett részt, az munkát ne végezhessen addig az időpontig, amíg azt nem pótolta, a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal szükséges együttműködés, bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megszervezését, a szükséges okmányok elkészítését, jóváhagyatását és naprakészen tartását, a tűzvédelmi ellenőrzési, tűzoltási és tűzvizsgálati feladatok megszervezését, végrehajtását, a tűzvédelemhez kapcsolódó veszélyes szerkezetek kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatának megtervezését, az ellenőrzések nyilvántartását

31 INTÉZMÉNY Intézményvezető igazgató Feladatai: gondoskodik tűzvédelmi megbízott foglalkoztatásáról, megbízza, illetve kijelöli az Intézmény tűzvédelmi megbízottját, valamint a munkahely tűzvédelmi felelőseit, biztosítja a tűzoltóság részére a helyszín bejárását helyismeret megszerzése céljából, évente egy alkalommal a tűzoltási, valamint a mentési-kiürítési gyakorlat végrehajtását, részt vesz a tűzvédelmi megbízott által végzett tűzvédelmi belső ellenőrzésen, intézkedik a feltárt hiányosságok kiküszöbölése iránt, határidő, intézkedési mód és felelősök megjelölésével, tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységek esetében, amelyek az épület, helyiség, szabad tér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozásával járnak, megköveteli a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzését, tervezi a tűzvédelemmel kapcsolatos költségkeretet, biztosítja a tűzjelzés, a műszaki mentés és a tűzoltás szervezési feladatait, amelynek során együttműködik a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal

32 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) Biztosítják az üzemeltetési területükhöz tartozó területeken a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a tudomására jutott rendellenességek azonnali kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzés leállítását, azt, hogy az a munkatárs, aki a tűzvédelmi oktatásban nem vett részt, munkát ne végezhessen addig az időpontig, amíg azt nem pótolta, kijelöli az egyes munkahely tűzvédelmi felelőseit, a tűzvédelemhez kapcsolódó veszélyes szerkezetek kötelezően előírt időszakos felülvizsgálatának megtervezését, az ellenőrzések nyilvántartását, gondoskodnak a tűz elleni védekezés feladataihoz kapcsolódó anyagi javak, felülvizsgálatok, biztonsági felülvizsgálatok, mérések elvégzését,

33 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) Biztosítja: külső céggel kötött vállalkozási szerződésben (megrendelésben) a vonatkozó tűzvédelmi feltételeket (előírásokat, meghatározásokat). a területileg illetékes tűzoltósággal szükséges együttműködés, bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megszervezését, a szükséges okmányok elkészítését, a tűzoltási, tűzvizsgálati és tűzvédelmi ellenőrzési feladatok megszervezését és végrehajtását, a tűzvédelmi berendezések tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző berendezés karbantartását és időszakos felülvizsgálatát, a helyi tűzvédelmi feladatok ellátására tűzvédelmi felelőst is kijelölhet, megbízhat,

34 ÖNKORMÁNYZAT Létesítmény tulajdonosa, működtetője (üzemeltetője) Intézkednek: a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, a tűzvédelmi feltételek teljesülése esetén az üzembe helyezési engedélyt írásban megadják a hatáskörükbe utalt beruházási, építési, gépelhelyezési tervek készítésekor a szükséges hatósági engedélyeket beszerezik, az előírt vizsgálatokat elvégeztetik, a tűzvédelmi megbízott véleményét kikérik, a hatósági engedélyhez nem kötött, de tűzvédelmet is érintő építészeti és egyéb átalakításhoz, üzembe helyezéshez a tűzvédelmi megbízott véleményét kikérik, az üzembe helyezési eljárást előkészítik és azon részt vesznek, illetve más irányú elfoglaltsága esetén megbízást adni a részvételre az illetékes igazgatási szerv szakemberének, bérleményi szerződésben - a bérleményre vonatkozó - bérbeadó és a bérlő tűzvédelmi feladatokat rögzítik

35 TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT Felelős: a Tankerület és Intézményei tűzvédelmének szakmai előírások szerinti megszervezéséért. Feladatát a Tankerület vezetőjének közvetlen irányításával, önállóan látja el, elkészíti, naprakészen tartja a Tankerület és Intézményei Tűzvédelmi szabályzatát és felterjeszti aláírásra, szükség szerint ellátja a létesítményben működő egyéb gazdálkodó szervezeteket a Tűzvédelmi szabályzat kivonatával, naprakészen tartja az Intézmények tűzvédelmi eszköz-nyilvántartását, összehangolja a tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtását, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésének módjára,

36 TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT Gondoskodik az új belépő dolgozók tűzvédelmi alapoktatásáról és a folyamatos munkaviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a nyilvántartások naprakész vezetéséről. Elkészíti az oktatási tematikát, évente egy alkalommal továbbképzést tart a Tankerült és Intézményei kijelölt tűzvédelmi felelősei részére, megszervezi a tűzvédelmi szervezet tagjai részére az évenkénti továbbképzést, részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint (meghívásra) üzembe helyezési eljáráson, ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a Tankerület és Intézményeinél a tűzvédelmi előírások betartását; tűzvédelmi hiányosság megszüntetetésére az illetékes vezető felé intézkedést kezdeményez, figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezések karbantartását és időszakos felülvizsgálatát,

37 TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT Gondoskodik: évente megszervezi és lebonyolítja a tűzriadót és kiürítési gyakorlatot, melyhez szükség szerint elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzatot, a helyiségek tűzvédelmi besorolását, a tűzriadó és kiürítési tervet, azok kiadásáról gondoskodik, végrehajtását ellenőrzi. a tudomására jutott tűzeset kivizsgálásáról, a jegyzőkönyv elkészítéséről, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak történő bejelentésről, és kiadja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározását (tűzgyújtási engedélyt), külső vállalkozás által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározásánál, ellenőrzi annak meglétét, szükség szerint rávezeti a helyi sajátosságokat, valamint az ellenőrzésre és jelentési kötelezettségre vonatkozó előírásokat; a tűzvédelmi célú költségek meghatározása az éves költségvetéshez,

38 MILYEN DOKUMENTÁCIÓVAL KELL RENDELKEZNI? A legfontosabbak, melyet hatósági ellenőrzéskor kérnek. A Tvt 19. (1) bekezdése szerint: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek,... vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve... Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük. A 30/1996. (XII.5.) BM r. 4. (1) bekezdése szerint Tűzriadó Tervet kell készíteni: b) 3 a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre; c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat; e) 5 az olyan időszakos vagy... zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat. A Tűzriadó Tervhez kapcsolódó dokumentum: - a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása - a létesítmény szintenkénti alaprajza, melyen fel van tüntetve a kiürítési útvonal, az egyes gépészeti berendezések kapcsolói (elektromos, víz, gáz), a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző kézi jelzésadója) helye

39 - Nyilvántartás a munkavállalók és tanulók tűzvédelmi oktatásáról Tvt. 19. (2) és 22. (1) bekezdése - Nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökről és munkavállalókról 45/2011. (XII.7.) BM rendelet - Nyilvántartás, vagy jegyzőkönyv a tűzriadó gyakorlatokról 30/1996. (XII.6.) BM r. - Nyilvántartás a tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzéséről, és azok készenléti helyéről OTSZ Nyilvántartás a tűzcsapok időszakos ellenőrzéséről, és azok helyéről OTSZ 34. ; - Nyilvántartás a beépített tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálatáról, ellenőrzéséről, karbantartásáról OTSZ Erős áramú villamos berendezések tűzvédelmi szempontú szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv EBSZ OTSZ 213., MSZ HD Villámvédelmi rendszerek szabványossági jegyzőkönyve MSZ HD Nyilvántartás az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatáról OTSZ Nyilvántartás a menekülési irányjelzők és irányfények működőképességének ellenőrzéséről OTSZ Nyilvántartás a hő- és füstelvezető rendszerek ellenőrzéséről OTSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben