: Citromsav monohidrát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": Citromsav monohidrát"

Átírás

1 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése Összegképlet Kémiai azonosság : : : C6H8O7 H2O : 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate CAS szám : EU-szám : REACH szám : Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság : Étel/ tápanyag adalékanyagok, Kozmetikai adalékanyag, Orvosi segédanyag, Ipari felhasználás : Jungbunzlauer Austria AG Werk Pernhofen 2064 Wulzeshofen Austria Telefon : Telefax : cím : Forgalmazó: Cím, telefon, fax: Zelenák Adrián egyéni vállalkozó - ZÖLDBOLT H-8200 Veszprém Budapest út 58. Tel Veszélyesség szerinti besorolás 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE) Szemirritáció, 2. Osztály H319: Súlyos szemirritációt okoz. Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK) Irritatív R36: Szemizgató hatású. 2.2 Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) 1 / 96

2 Veszélyt jelző piktogramok : Figyelmeztetés : Figyelem figyelmeztető mondatok : H319 Súlyos szemirritációt okoz. Óvintézkedésre vonatkozó : Megelőzés: mondatok P264 A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata kötelező. Beavatkozás: P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 2.3 Egyéb veszélyek Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok Az anyag megnevezése CAS szám Koncentráció [%] Keverékek 4. Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok : Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. Belélegzés esetén Bőrrel való érintkezés esetén Szembe kerülés esetén Lenyelés esetén : Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. : A bőrt azonnal nagy mennyiségű vízzel kell lemosni. : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is. : Sok vizet kell inni. Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek : Nincs információ. 2 / 96

3 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés : Nincs információ. 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag : Vízpermet Száraz por Hab Szén-dioxid (CO2) 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése További információk : Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. : Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére. A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni. 6. Intézkedések véletlenszerű nál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések : A porképződést el kell kerülni. A por belégzését el kell kerülni. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben. : Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei 6.4 Hivatkozás más szakaszokra : Gépi működtetésű készüléket kell használni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. A szennyezett felületet teljesen meg kell tisztítani. 3 / 96

4 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : A porképződést el kell kerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a : Saválló padlóval felszerelt területen kell tartani. tartályokra vonatkozó A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell követelmények tartani. A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Tanács a szokásos tároláshoz Egyéb adatok : Ne tárolja 30 C / 86 F feletti hőmérsékleten. : Erős bázisokkal és oxidálószerekkel nem összeférhető. : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 8. Az ellenőrzése/ egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi s határértéke van. PNEC : Víz Érték: 440 mg/l 8.2 Az ellenőrzése Műszaki intézkedések Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Édesvízi üledék Érték: 7,52 mg/kg Tengeri üledék Érték: 0,752 mg/kg Talaj Érték: 29,2 mg/kg 4 / 96

5 Személyi védőfelszerelés Légutak védelme Kézvédelem Szemvédelem Bőr- és testvédelem Egészségügyi intézkedések : Por vagy aeroszol képződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel. Félálarc P2-es részecskeszűrővel (Európai Norma EN 143). : A vegyszerellenes védőkesztyűk kivitelét a veszélyesanyag koncentrációtól és mennyiségtől függően munkahely szerint kell megválasztani. A fent említett speciális felhasználásra készült védőkesztyűk vegyszereknek való ellenállását ajánlatos a kesztyűk gyártójával tisztázni. : Biztonsági szemüveg : A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani. : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Általános ipari egészségügyi gyakorlat. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Környezeti -ellenőrzések Általános tanácsok : Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők : kristályos Szín Szag Lobbanáspont Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Oxidáló tulajdonságok Molekulatömeg : fehér : szagtalan : nem használható : nem gyullad meg : Égést tápláló hatása nincs. : 210,14 g/mol ph-érték : 1,85 a 5 % 25 C Olvadáspont/olvadási : kb C tartomány 5 / 96

6 Sűrűség Vízben való oldhatóság : 1,542 g/cm3 a 20 C : kb. 880 g/l a 20 C Megoszlási hányados: n- : log Pow: -1,72 oktanol/víz log Pow: -1,8 - -0,2 Számítás 9.2 Egyéb információk 10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók : Senki által nem ismert Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények 10.5 Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok 10.6 Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek : A porképződést el kell kerülni. : Erős bázisok Oxidálószerek : Tűz/magas hőmérsékletek esetén veszélyes/mérgező kipárolgások keletkezése lehetséges. 11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális: mg/kg Faj: egér Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 401 LD50 orális: mg/kg Faj: patkány Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, / 96

7 Akut toxicitás, bőrön át : LD50 bőrön keresztül: > mg/kg Faj: patkány Akut toxicitás (egyéb felszívódási utak) : LD50: 725 mg/kg Felhasználási út: i.p. Faj: patkány Bőrkorrózió/bőrirritáció LD50: 940 mg/kg Felhasználási út: i.p. Faj: egér Bőrirritáció : Faj: nyúl Eredmény: Nincs bőrirritáció Érzékeny személyeknél bőrizgató hatású lehet. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szemirritáció : Faj: nyúl Eredmény: Szemizgató hatású. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Szenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás Becslés : Maximisation Test Faj: tengerimalac Eredmény: Nem okoz bőr túlérzékenységet. Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 406 : Az in vivo vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat Rákkeltő hatás Becslés Reprodukciós toxicitás Becslés : Állatkísérletekben nem mutatott karcinogén vagy teratogén hatást. : A szaporodásra nem káros 7 / 96

8 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Toxicitás halakra : LC50: 440 mg/l Expozíciós idő: 48 h Faj: Leuciscus idus (Arany jászkeszeg) static test Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 203 Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : LC50: mg/l Expozíciós idő: 24 h Faj: Daphnia magna static test Toxicitás algákra : 425 mg/l Expozíciós idő: 168 h Faj: Scenedesmus quadricauda (zöld alga) static test Toxicitás baktériumokra : > mg/l Expozíciós idő: 16 h Faj: Pseudomonas putida > mg/l Expozíciós idő: 16 h Faj: Pseudomonas putida > mg/l Expozíciós idő: 16 h Faj: Pseudomonas putida 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság : 97 % Tesztelési időszak: 28 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 301B Biológiailag könnyen lebontható. 100 % Tesztelési időszak: 19 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 301E Biológiailag könnyen lebontható. 8 / 96

9 Biológiai oxigénigény (BOI) : 526 mg/g Kémiai oxigénigény (KOI) : 728 mg/g 12.3 Bioakkumulációs képesség Bioakkumuláció : A termék vízben oldódik, és vízben meg földben is biológiailag könnyen lebomlik. Felhalmozódás nem várható A talajban való mobilitás 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei : Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus (nem PBT) Egyéb káros hatások 13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termék Szennyezett csomagolás : Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha a helyi szabályozás megengedi, a földbe temethető vagy elégethető. A Hulladék kódokat a felhasználónak kell megállapítania aszerint, hogy mire használták a terméket. Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek. : Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. 14. Szállításra vonatkozó információk ADR Nem veszélyes áru IATA Nem veszélyes áru IMDG Nem veszélyes áru RID Nem veszélyes áru 9 / 96

10 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Tömeges baleset veszélyére : 96/82/EC Korszerűsítés: 2003 vonatkozó szabályozás Nem vonatkozik rá a 96/82/EK irányelv Bejelentési helyzet EINECS : Rajta van a listán vagy megfelel annak TSCA : Rajta van a TSCA listán AICS : Rajta van a listán vagy megfelel annak DSL : A termék minden összetevője rajta van a kanadai DSL listán. ENCS : Rajta van a listán vagy megfelel annak KECI : Nem felel meg a listának PICCS : Rajta van a listán vagy megfelel annak IECSC : Rajta van a listán vagy megfelel annak NZIoC : Rajta van a listán vagy megfelel annak 15.2 Kémiai biztonsági értékelés 16. Egyéb információk A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege R36 Szemizgató hatású. A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk. H319 Súlyos szemirritációt okoz. Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. Ez a biztonsági adatlap csak a biztonságra vonatkozó információt tartalmaz, és nem helyettesíti a termék információt vagy termék specifikációt. 10 / 96

11 Expozíciós forgatókönyv címe Főbb felhasz nálói csoport ok Végfelha sználás ágazatai Kémiai termék kategór ia Folyamat kategóriák Gyártás SU 3 SU8 PC19 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b Use as intermediate SU 3 SU8, SU9 Készítmények előállítása SU 3 SU5, SU 10, SU13, SU20 Use in personal care products Fogyasztói felhasználás Foglalkozásszerű felhasználás SU 21 SU 21, SU 22, SU20 PC19 PC1, PC3, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC18, PC30, PC31, PC35, PC39 PC2, PC39 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 PROC10, PROC11, PROC19 Környezeti kibocsátási kategóriák Árucikk kategór iák Hivatko zás ERC1 1 ERC6a 2 ERC1, ERC2, ERC3, ERC4 ERC8a, ERC11a 3 AC8 4 Use in cleaning products Ipari felhasználás SU 3 PC3, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37 PROC2, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13 ERC2, ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b AC8, AC35 5 Use in cleaning products Foglalkozásszerű felhasználás SU 22 PC3, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37 PROC1, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b AC8, AC35 6 Use in cleaning products Fogyasztói felhasználás SU 21 PC3, PC28, PC31, PC35, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b AC8, AC / 96

12 PC36, PC37 Use in paper industry SU 3 SU6b PC26 PROC5, PROC8a Use in construction products Ipari felhasználás Foglalkozásszerű felhasználás Use in construction products Fogyasztói felhasználás SU 3 SU 3, SU 22, SU2a, SU2b, SU 10, SU19 Use in polymers and plastics SU 3 SU11, SU12 Use in oil industry SU 3 SU2a, SU2b Use in textile industry SU 3 SU5, SU 10 Use in paints and coatings Ipari felhasználás Foglalkozásszerű felhasználás Use in paints and coatings Fogyasztói felhasználás Use in photography Ipari felhasználás PC10 PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24 ERC4 8 ERC5, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a SU 21 PC10 ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a SU 3 SU 21 SU 3 SU 3, SU 22, SU 10, SU17, SU18, SU19 SU 3, SU 22, SU20 PC32 PC20, PC40 PC20, PC23, PC34 PC9a, PC9b, PC9c, PC18, PC34 PC9a, PC9b, PC9c, PC18, PC34 PC30 12 / 96 PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC22 PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC19, PROC21, PROC24 PROC5, PROC9, AC4, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 AC4, AC7, AC8, AC10, AC11, AC ERC6b 11 ERC8d 12 ERC4 ERC5, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b AC5, AC6 AC4, AC11 AC4, AC ERC8a 16

13 Foglalkozásszerű felhasználás Use in photography Fogyasztói felhasználás PROC13 SU 21 PC30 ERC8a 17 Laboratóriumi reagens felhasználása SU 3 PC21 PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a Use in water treatment SU 3 SU 10 PC4, PC7, PC14, PC16, PC17, PC20, PC25, PC31, PC35, PC37 Use in metal surface treatment Ipari felhasználás Foglalkozásszerű felhasználás Use in metal surface treatment Fogyasztói felhasználás Use in agriculture Ipari felhasználás Foglalkozásszerű felhasználás Use in agriculture Fogyasztói felhasználás SU 3 SU 21 SU 3 SU 21 SU 3, SU 22, SU14, SU15, SU16, SU17 SU 3, SU 22, SU1 Use in medical devices SU 3 SU 3, SU 22, SU20 PC7, PC14, PC25, PC31, PC35 PC7, PC14, PC25, PC31, PC35 PC8, PC12, PC21 PC8, PC12, PC21 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC18, PROC20, PROC25 PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC23 PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14, PROC15, PROC19 ERC4, ERC7 ERC4, ERC6b, ERC7 ERC4, ERC6b ERC4, ERC6b ERC2, ERC4, ERC8b, ERC8d ERC8b, ERC8d PC20 PROC1 ERC / 96

14 1. Az s forgatókönyv rövid címe: (Hivatkozás: 1) Gyártás Főbb felhasználói csoportok Végfelhasználás ágazatai Kémiai termék kategória Folyamat kategóriák Környezeti kibocsátási kategóriák : SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása : SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is) : PC19: Intermedier : PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló val PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az lehetősége PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben : ERC1: Vegyi anyagok gyártása 2.1 A környezeti t ellenőrző forgatókönyv: ERC1: Vegyi anyagok gyártása Termék jellemzők Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják). A felhasznált mennyiség EU tonnage : t/a Regional use tonnage : t/a Fraction of regional tonnage used : 1 locally Éves mennyiség területenként : t/a Napi mennyiség területenként : kg A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők Higítási faktor (folyó) : 900 Higítási faktor (parti területek) : Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti t Folyamatos használat/kibocsátás A kibocsátási napok száma : 350 évenként Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 % levegő 14 / 96

15 Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 % víz Technikai feltételek és intézkedések / intézkedések Levegő : No emission expected. Víz : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Do not release undiluted and unneutralized to the sewer. Control of ph value. A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések Szennyvíztisztító típusa : Helyi szennyvíz kezelő üzem A szennyvízkezelőből kiömlő : m3/d folyási sebesség A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések Hulladék kezelés : Kiöntés előtt az alacsony ph-jú oldatokat semlegesíteni kell. A vizes hulladékot a helyszínen vagy városi másodlagos biológiai szennyvízkezelőben kell kezelni kibocsátás előtt. Hulladékkezelési módszerek : Szilárd hulladékok kezelési módszere: Ha a helyi szabályozás megengedi, a földbe temethető vagy elégethető. A hulladékok külső újrahasznosításával kapcsolatos feltételek és intézkedések Visszanyerési módszerek : Az iszap újrahasznosítása mezőgazdaságban vagy kertészetben 2.2 A dolgozók ját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b: Zárt eljárásban való felhasználás, az valószínűtlen, Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló val, Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás), Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az lehetősége, Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben Termék jellemzők Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják). : Szilárd anyag, Porított anyag, Porosság: nagy A használat gyakorisága és időtartama Expozíció időtartama : > 4 h A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők Testtömeg : 70 kg Belégzett térfogat : 10 m3/nap Bőrön át történő : Palm of one hand (240 cm2). : Relevant for: PROC1 PROC3 Bőrön át történő : A két kéz tenyere (480 cm2) : Relevant for: PROC2 PROC4 PROC8b Technikai feltételek és intézkedések Az anyagot túlnyomóan elszívó szellőzéssel ellátott, zárt rendszerben kell kezelni. Füstfülkében vagy elszívó szellőzés alatt kell kezelni. A port el kell távolítani közvetlenül a képződés helyén. Az 15 / 96

16 elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. Robbanásbiztos felszerelést kell használni. A szabaddá válás, a diszperzió és az megakadályozására/korlátozására szolgáló intézkedések A fröcskölést kerülni kell. Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges. Biztosítani kell a személyzet képzését, hogy az minimális legyen. Kezelő monitorozás Üzem integritásának az ellenőrzése A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések Hatásos por-álarc. In case of dust formation wear a respirator with particle filter. Védőkesztyű/ védőruha használata kötelező. Megfelelő szemvédőt kell használni. A személyi védelemről lásd a 8. részt. Megjegyzés Helyi hatások Szemirritáció Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation. 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására Környezet Csatlakozó forgatókönyv Expozíció becslés módszer Különleges feltételek Rekesz Érték Expozíciós szint EUSES Édesvíz local PEC 0,0153 mg/l 0,0348 EUSES Édesvízi local PEC 0,261 mg/kg 0,0348 üledék wet weight EUSES Tengervíz local PEC 0,0018 mg/l 0,0408 EUSES Tengeri local PEC 0,0307 0,0408 üledék mg/kg wet weight EUSES Talaj local PEC 0,0227 0, mg/kg wet weight EUSES Levegő local PEC 0 mg/m3 : Elhanyagolható a levegőbe történő kibocsátás. RCR Munkavállalók Csatlakozó forgatóköny v Expozíció becslés módszer Különleges feltételek Érték Expozíciós szint RCR PROC1 PROC2 PROC3 Helyi elszívás nélkül Helyi elszívással Helyi elszívással Krónikus bőr Krónikus bőr Krónikus bőr 0,3 mg/kg 0,14 mg/kg 0,03 mg/kg 16 / 96

17 PROC4 Helyi elszívással PROC8b Helyi elszívással : An additional uptake factor may be applied. Dermal: Krónikus bőr Krónikus bőr 0,69 mg/kg 0,69 mg/kg PROC1 PROC2 PROC3 PROC4 PROC8b Helyi elszívás nélkül Helyi elszívással Helyi elszívással Helyi elszívással Helyi elszívással Krónikus belégzési Krónikus belégzési Krónikus belégzési Krónikus belégzési Krónikus belégzési 0,001 mg/kg 0,01 mg/kg 0,01 mg/kg 0,36 mg/kg 0,18 mg/kg PROC1 PROC2 PROC3 PROC4 : Zárt eljárásban való felhasználás, az valószínűtlen : Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmankén t előforduló val : Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítményelőállítás) : Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az lehetősége PROC8b : Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az s forgatókönyv határain belül dolgozik-e Not relevant 17 / 96

18 1. Az s forgatókönyv rövid címe: (Hivatkozás: 2) Use as intermediate Főbb felhasználói csoportok Végfelhasználás ágazatai Kémiai termék kategória Folyamat kategóriák Környezeti kibocsátási kategóriák : SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása : SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is) SU9: Finomkémiai termékek gyártása : PC19: Intermedier : PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló val PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az lehetősége PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben : ERC6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása) 2.1 A környezeti t ellenőrző forgatókönyv: ERC6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása) Termék jellemzők Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják). A felhasznált mennyiség EU tonnage : t/a Regional use tonnage : 3000 t/a Fraction of regional tonnage used : 1 locally Éves mennyiség területenként : 3000 t/a Napi mennyiség területenként : kg A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők Higítási faktor (folyó) : 40 Higítási faktor (parti területek) : 100 Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti t Folyamatos használat/kibocsátás A kibocsátási napok száma : / 96

19 évenként Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 % levegő Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,7 % víz Technikai feltételek és intézkedések / intézkedések Levegő : No emission expected. Víz : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Do not release undiluted and unneutralized to the sewer. Control of ph value. A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések Szennyvíztisztító típusa : Helyi szennyvíz kezelő üzem A szennyvízkezelőből kiömlő : m3/d folyási sebesség A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések Hulladék kezelés : Kiöntés előtt az alacsony ph-jú oldatokat semlegesíteni kell. A vizes hulladékot a helyszínen vagy városi másodlagos biológiai szennyvízkezelőben kell kezelni kibocsátás előtt. Hulladékkezelési módszerek : Szilárd hulladékok kezelési módszere: Ha a helyi szabályozás megengedi, a földbe temethető vagy elégethető. A hulladékok külső újrahasznosításával kapcsolatos feltételek és intézkedések Visszanyerési módszerek : Az iszap újrahasznosítása mezőgazdaságban vagy kertészetben 2.2 A dolgozók ját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b: Zárt eljárásban való felhasználás, az valószínűtlen, Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló val, Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás), Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az lehetősége, Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben Termék jellemzők Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják). : Szilárd anyag, Porított anyag, Porosság: nagy A használat gyakorisága és időtartama Expozíció időtartama : > 4 h A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők Testtömeg : 70 kg Belégzett térfogat : 10 m3/nap Bőrön át történő : Palm of one hand (240 cm2). : Relevant for: PROC1 PROC3 Bőrön át történő : A két kéz tenyere (480 cm2) : Relevant for: PROC2 PROC4 PROC8b 19 / 96

20 Technikai feltételek és intézkedések Az anyagot túlnyomóan elszívó szellőzéssel ellátott, zárt rendszerben kell kezelni. Füstfülkében vagy elszívó szellőzés alatt kell kezelni. A port el kell távolítani közvetlenül a képződés helyén. Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. Robbanásbiztos felszerelést kell használni. A szabaddá válás, a diszperzió és az megakadályozására/korlátozására szolgáló intézkedések A fröcskölést kerülni kell. Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges. Biztosítani kell a személyzet képzését, hogy az minimális legyen. Kezelő monitorozás Üzem integritásának az ellenőrzése A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések Hatásos por-álarc. In case of dust formation wear a respirator with particle filter. Védőkesztyű/ védőruha használata kötelező. Megfelelő szemvédőt kell használni. A személyi védelemről lásd a 8. részt. Megjegyzés Helyi hatások Szemirritáció Risk Management Measures are based on qualitative risk characterisation. 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására Környezet Csatlakozó forgatókönyv Expozíció becslés módszer Különleges feltételek Rekesz Érték Expozíciós szint EUSES Édesvíz local PEC 0,0154 mg/l 0,035 EUSES Édesvízi local PEC 0,263 mg/kg 0,035 üledék wet weight EUSES Tengervíz local PEC 0,0084 mg/l 0,191 EUSES Tengeri local PEC 0,144 mg/kg 0,191 üledék wet weight EUSES Talaj local PEC 0,0411 0,00141 mg/kg wet weight EUSES Levegő local PEC 0 mg/m3 : Elhanyagolható a levegőbe történő kibocsátás. RCR Munkavállalók Csatlakozó forgatóköny v Expozíció becslés módszer Különleges feltételek Érték Expozíciós szint RCR PROC1 PROC2 Helyi elszívás nélkül Helyi elszívással Krónikus bőr Krónikus bőr 0,3 mg/kg 0,14 mg/kg 20 / 96

21 PROC3 PROC4 PROC8b Helyi elszívással Helyi elszívással Helyi elszívással : An additional uptake factor may be applied. Dermal: Krónikus bőr Krónikus bőr Krónikus bőr 0,03 mg/kg 0,69 mg/kg 0,69 mg/kg PROC1 PROC2 PROC3 PROC4 PROC8b Helyi elszívás nélkül Helyi elszívással Helyi elszívással Helyi elszívással Helyi elszívással Krónikus belégzési Krónikus belégzési Krónikus belégzési Krónikus belégzési Krónikus belégzési 0,001 mg/kg 0,01 mg/kg 0,01 mg/kg 0,36 mg/kg 0,18 mg/kg PROC1 PROC2 PROC3 PROC4 : Zárt eljárásban való felhasználás, az valószínűtlen : Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmankén t előforduló val : Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítményelőállítás) : Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az lehetősége PROC8b : Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az s forgatókönyv határain belül dolgozik-e The immediate downstream user is required to evaluate whether the operational conditions and risk management measures described in the exposure scenario fit to his use. If other OC/RMM are adopted, the user should ensure that risks are managed to at least equivalent lev els. The risk assessment tools given in section 3 may be used for scaling. 21 / 96

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben