BIZTONSÁGI ADATLAP Ultima Foam Minden Évszak (750ml.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Ultima Foam Minden Évszak (750ml.)"

Átírás

1 Dátum: Változat száma: 5 Módosítva: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MŰSZAKI ADATLAP 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: A hab nyílászárók beszerelésére, csövek szigetelésére és rögzítésére, üregek és hézagok betöltésére, fallapok és tetőkövezet rögzítésére, illetve hőszigetelésre. Teflon, polietilén és szilikon felületek kivételével a legtöbb felületre tapad. A megkeményedett hab ultraibolya fényre és közvetlen napfényre érzékeny A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Krimelte Ltd Tallinn Suur-Paala 10 Észtország Tel Fax: (+372) Sürgősségi telefonszám: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A 67/548/EB rendelet értelmében Káros Xn Fokozottan tűzveszélyes (F+) R12 Fokozottan tűzveszélyes R20 Belélegezve ártalmas R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat R48/20 Káros: hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat belélegzés által R53 Hosszantartó károsodást okozhat vízi környezetben R64 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja Egészség A gőz irritálja a torkot és tüdőket. A gőz óriási mennyiségben ártalmas. Szemirritáló hatású. Néha bőrallergiát is okozhat. Környezet A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Tűz Az anyag gyúlékony és robbanékony Címkézési elemek 1. A diizocianátokra érzékeny személyekben allergiás reakciót válthat ki a termék. 2. Asztmás, bőrkiütéses vagy más bőrproblémákkal rendelkező személyek kerüljék a termékkel való érintkezést. 3. A terméket ne használja nem megfelelően szellőztetett helyiségekben erre alkalmas gázszűrővel ellátott maszk nélkül (pl. A1 típusú szűrővel, az EN előírásnak megfelelően) Veszély jelzés: Káros (Xn) Fokozottan tűzveszélyes (F+) Veszélyes összetevők: Izocianátot tartalmaz. Tekintse meg a gyártói adatokat Kockázati (R) mondatok R12 Fokozottan tűzveszélyes R20 Belélegezve ártalmas R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 1

2 R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat R48/20 Káros: hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat belélegzés által R53 Hosszantartó károsodást okozhat vízi környezetben R64 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja Biztonsági (S) kifejezések S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S9 Az edény jól szellőztethető helyen tartandó S16 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás S23 A gázt/gőzt nem szabad belélegezni S33 Tegyen megfelelő óvintézkedést sztatikus feltöltődés ellen. S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni). S51 Csak jól szellőztetett helyen használható 2.3. Egyéb veszélyek Nincs erre vonatkozó adat. 3.Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok. Anyagok osztályozása CAS-szám Kémiai megnevezés Tartalom Max. A 67/548/EGK rendelet C14-17, klórozott paraffin értelmében 40 % Xn; R20 R36/37/38 R42/43 R40 R48/20 15 % N; R50/53 R64 R66 Osztályozás Az 1272/2008 (CLP) rendelet értelmében Akut toxicitás 4; H332 Bőrirritáló hatású 2; H315 Súlyos szemirritáció - Eye Irrit. 2, H319 Légzőszerv szenszibilizáló, 1. kat.; H334 Bőrszenszibilizáló, 1. kat.; H317 Rákkeltő 2. kat.; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Repr. toxicitás; H362 Vízi környezetre veszélyes, Aquatic Acute 1; H400 Vízi környezetre veszélyes, Aquatic chronic 1; H Izobután 8 % F+; R12 Tűzveszélyes gáz 1. kat.; H220 Nyomás alatt levő gáz; Propán 4 % F+; R12 Tűzveszélyes gáz 1. kat.; H220 Nyomás alatt levő gáz; % F+; R12 Tűzveszélyes gáz 1. kat.; H220 Nyomás alatt levő gáz, H280 2

3 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belégzés esetén: Vigye friss levegőre az érintett személyt. Kérjen orvosi ellátást. Ha bőrre kerül: Mossa le bő vízzel és szappannal. Vesse le a szennyezett ruhát. Ha a tünetek nem múlnak el, akkor forduljon orvoshoz. Ha szembe kerül: Öblítse ki bő vízzel, szemét nyitva tartva. Kérjen orvosi ellátást. Lenyelés esetén: Ne idézzen elő hányást és ne adjon vizet inni. Kérjen orvosi ellátást és közölje orvosával a termékcímke adatait A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Belélegzés esetén Izgatja a légutakat. Ha bőrre kerül Bőrizgató hatású. Ha szembe kerül Szemizgató hatású Lenyelés esetén Fulladást és hányást okozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Általános szabályként, ha bármelyik esetben a tünetek nem múlnak el, azonnal forduljon orvoshoz. 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag Alkalmas oltóanyagok: Az oltóanyagot a környező tűz függvényben válassza ki. Alkalmasság szerint használjon: vízpermetezőt, száraz oltóanyagot, habot és széndioxidot alkalmas oltóanyagok: Nincs specifikus utasítás Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Hő következtében a tartály nyomása megnő, ami robbanáshoz vezethet. Tűzzel való érintkezés során a termék toxikus égéstermékeket szabadít fel. Robbanékony gáz-levegő keverék képződhet Tűzoltóknak szóló utasítás Nincs specifikus utasítás. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Biztosítson elégséges szellőztetést a munkahelyen. Viseljen védőruházatot, védőszemüveget és az EN374-es szabványnak megfelelő kémiai anyagnak ellenálló kesztyűt: kémiai anyagoknak és mikroorganizmusoknak ellenálló védőkesztyű. Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Az égésszármazékokat ne lélegezze be. Használjon maszkot megfelelő gázszűrővel ellátva (pl. az EN szabványnak megfelelő szűrővel), amikor a terméket rossz szellőztetésű helyiségben használja 6.2 Környezeti óvintézkedések: A szivárgásokat homokkal vagy ronggyal szívassa fel, és helyezze el egy megfelelő tartályba, vagy hagyja a habot megkeményedni. A hulladékokat előírásoknak megfelelően kell kezelni. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai A friss habot acetonnal, a megkeményedett habot már csak mechanikailag lehet eltávolítani. 3

4 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Munkavégzés közben legyen tekintettel arra, hogy a termék gyúlékony gázt tartalmaz. Hőhatástól távol tartandó. Ne törje el vagy égesse meg, használat után sem. Ne irányítsa nyílt lángra, vagy más izzó anyagra Óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést. Hőhatástól távol tartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. Előzze meg a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Kerülje a statikus elektromosság képződését. Használjon védőszemüveget és az EN374-es szabványnak megfelelő kémiai anyagnak ellenálló kesztyűt: kémiai anyagoknak és mikroorganizmusoknak ellenálló védőkesztyű Munkavégzési higiéniai javaslatok Kémiai anyagok kezelése után mossa meg gondosan a kezét, karjait és arcát, mielőtt enne, dohányozna vagy használná a mosdót munkaidő után A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás: Tárolja hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, függőlegesen, és közvetlen napfénytől és más hőforrástól távol. Ne tárolja közvetlen napfényben és +50 C fölött. Tárolás: hőmérséklet +5 C és +30 C között Meghatározott végfelhasználás(ok) A hab nyílászárók beszerelésére, csövek szigetelésére és rögzítésére, üregek és hézagok betöltésére, fallapok és tetőkövezet rögzítésére és hőszigetelésre. Legtöbb építészeti anyagra jól tapad, a teflon, polietilén és szilikon felületek kivételével. A megkeményedett hab érzékeny ultraibolya fényre és közvetlen napfényre. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határérték Összetevők CAS-szám Expozíció típusa Ellenőrzési paraméterek TWA 1920 mg/m ppm ,05 mg/m 3 8 óra 0,005 ppm, 8 óra Difenil-metán- 4,4 -diizocianát Propán Rövid távon: 2000 mg/m 3, 1100 ppm Hosszú távon: 1500 mg/m 3, 800 ppm Bután Rövid távon: 1810 mg/m 3, 750 ppm Hosszú távon: 1450 mg/m 3, 600 ppm 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki vezérlés Biztosítson elégséges szellőztetést, különösen zárt helyeken Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Szem-/arcvédelem: Bőrvédelem: Légutak védelme: Munka közben használjon védőkesztyűt Munka közben használjon az EN374-es szabványnak megfelelő, kémiai anyagnak ellenálló védőkesztyűt: kémiai anyagoknak és mikroorganizmusoknak ellenálló védőkesztyű. A terméket kizárólag jól szellőztetett helyen használja. Az égésszármazékokat ne lélegezze be. Ha a terméket rosszul szellőztetett helyen használja, akkor viseljen megfelelő szűrővel ellátott maszkot (pl. A1 típusút, az EN előírás értelmében) Környezeti expozíció szabályozása: Ne juttassa a környezetbe. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 4

5 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők Aeroszol Szín Halvány bézs Szag Jellegzetesség ph-érték Olvadáspont/fagyáspont releváns. Forráspont +100 C fölött Lobbanáspont -20 C alatt Párolgási sebesség releváns. Gyúlékonyság +100 C fölött Robbanáshatár Alacsony: 2 %-os térf., magas: 10%-os térf. Gőznyomás 5 Bar/+20 C 10 Bar/+50 C Gőzsűrűség Relatív sűrűség 1,1 g/ml/+20 C Oldódás vízben oldódó Oldódás más oldószerekben Acetonban oldódó Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet C Viszkozitás Kb. 500 cp/+20 C Robbanásveszélyes tulajdonságok Tűzveszélyes gázokat tartalmaz. Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információk 10. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség A keverék nem reagál a javasolt tárolási és kezelési feltételek között (lásd a 7. részt) Kémiai stabilitás A keverék stabil a javasolt tárolási és kezelési feltételek között (lásd a 7. részt) A veszélyes reakciók lehetősége Tűz esetében a termék maró és veszélyes gázt termel Kerülendő körülmények: Az aeroszol doboz nyomás alatt van, ezért ne tegye ki hőnek. Ne tárolja napfényben, és +50 C fölötti hőmérsékleten. Ne törje el vagy égesse el használata után sem. Ne irányítsa nyílt lángra, vagy más anyagra összeférhető anyagok: Nincs erre vonatkozó adat Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetében a termék maró és veszélyes gázt termel. 11. Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Anyagok A releváns veszélyességi osztályok, amelyekre az információk vonatkoznak: (a) Akut toxicitás Akut orális toxicitás LD50 (patkányon): > 2000 mg/kg Heveny bőrtoxicitás Akut belélegzési toxicitás (b) Bőrkorrózió/bőrirritáció LC50 (patkányon): ppm Légzőszervi hatások Érzéstelenítő hatások Központi idegrendszer kábításos gyengülése Szabálytalan szívműködés Kóma. LC50 (patkányon): 490 mg/m 3 4h Tesztelt anyag: Aeroszol Telített gőztöménység 25 0 C- on: 0,09 mg/m 3 5

6 Bőrirritáció Állatokon nem volt tesztelve Osztályozás: volt irritáló anyagként osztályozva Eredmény: Nincs bőrirritáció Az anyag szakszerű vizsgálásából következtetve nem várható, hogy bőrirritációt okozzon. Nyúl Eredmény: Nincs bőrirritáció Módszer: OECD 404- as teszt Nincs bőrirritáció (c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szemirritáció Állatokon nem volt tesztelve Osztályozás: volt irritáló anyagként osztályozva Eredmény: Nincs szemirritáció Az anyag szakszerű vizsgálásából következtetve nem várható, hogy szemirritációt okozzon. Nyúl Eredmény: Nincs szemirritáció Módszer: OECD 405- as teszt Nincs szemirritáció (d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Szenszibilizáló Állatokon nem volt tesztelve Osztályozás: bőrérzékenyítő Az anyag szakszerű vizsgálásából következtetve nem várható, hogy szemirritációt okozzon. Eredmény: Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat Az izocianát gőzök asztmás allergiát válthatnak ki Nincs érzékenyítő hatása (e) Csírasejt-mutagenitás (f) Rákkeltő hatás Rákkeltő osztály Állatokon végzett vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat. Bakteriális és emlőssejteken végzett vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat. (g) Reprodukciós toxicitás Szaporodási toxicitás Állatokon végzett vizsgálatok nem mutattak ki rákkeltő hatásokat. Szaporodásra nincs toxikus hatással Szabálytalan szívműködést okozhat. A folyadék gyors elpárolgása fagyást okozhat. (h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) (i) Ismételt expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Csírasejtmutagenitás Difenil-metán- 4,4 -diizocianát Difenil-metán- 4,4 -diizocianát 6

7 12. Ökológiai információk Toxicitás Toxicitása halakra Toxicitása vízi gerinctelenekre Krónikus toxicitása halakra Toxicitása baktériumokra LC50 /96h/ Poecilia reticulate (guppi): > 4000 mg/l EC50 /48h/ Daphnia: > 4000 mg/l LC50 /48h/ Daphnia: 755,5 mg/l Fizikai jellemzőire alapozva nincs lehetősége káros hatás fennállásának Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Módszer: Zárt üveg teszt. A teszteredmények azonnali lebontódási tulajdonságot nem mutatnak ki. EC50 /3h/ élőiszap: > 100 mg/l Módszer: OECD 209-as teszt Bioakkumulációs képesség: Difenil-metán-4,4 -diizocianát Bioakkumuláció Nincs erre vonatkozó adat Nincs erre vonatkozó adat A talajban való mobilitás: Difenil-metán-4,4 -diizocianát A talajban való mobilitás Koc: 7,759 Nincs erre vonatkozó adat A PBT- és vpvb-értékelés eredményei: PBT és vpvb értékelés Az anyag nem kitartó, nem bioakkumulálódó és nem toxikus (PBT). Az anyag nem tartott nagyon kitartónak és nagyon bioakkumulálódónak (vpvb). LC50 /96h/ danio rerio: > 1000 mg/l Módszer: OECD 203-as teszt EC50 /24h/ Daphnia magna: > 1000 mg/l Módszer: OECD 202-as teszt Biodegradábilitása 28 nap alatt 0%. Módszer: OECD 302 C teszt Difenil-metán- 4,4 -diizocianát Nincs erre vonatkozó adat Egyéb káros hatások Difenil-metán-4,4 -diizocianát Ózonlebontó potenciál: 0 Globális felmelegedés potenciál (GWP): 1 7

8 13. Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Termék / csomagolás ártalmatlanítása: A terméket és csomagolást állami és helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni Hulladékkezelési opciók: A habot tartalmazó üvegek újrahasznosíthatók Biztonsági információk Nincs specifikus utasítás. 14. Szállításra vonatkozó információk 14.1 UN-szám Csomagolási csoport ismert 14.3 Veszélyes áru szárazföldi szállítása Gyúlékony aeroszol, 2/5F osztály 14.4 Veszélyes áru vasúti szállítása Gyúlékony aeroszol, 2/5F osztály 14.5 Vízi szállítás GGVS/IMDG-kód Aeroszol, 2. osztály 14.6 Légi szállítás ICAO-TI/IATA-DGR Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés volt végezve dimetil-éter vegyületen, és folyamatban van difenil-metán-4,4 diizocianát vegyületre. 16. Egyéb információk A biztonsági adatlap legújabb változatának előkészítési dátuma Megtalálja a biztonsági adatlap tetején Rövidítések TWA: Idővel súlyozott átlag LC50: Halálos koncentráció EC50: Hatásos koncentráció PBP: Kitartó bioakkumulálódó és toxikus vpvb: nagyon kitartó és nagyon bioakkumulálódó PNEC: Előreláthatóan hatástalan koncentráció DNEL: Származtatott, nem észlelt hatás szint Akut toxicitás, 4. kat.: Akut toxicitás: belélegzés - 4. osztály Rákkeltő 2: Rákkeltő hatás - 2. osztály Súlyos szemirritáció - Eye Irrit. 2: Komoly szemkárosodás/szemirritáció - 2. osztály Légzőszerv szenszibilizáló, 1. kat.: Légzőszerv szenszibilizáció - 1. osztály Bőrirritáció, 2. kat.: Bőrmarás/irritáció - 2. osztály Allergiás bőrreakciót válthat ki. 1: Bőrszenzibilizáció - 1. osztály STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismételt expozíció): belélegzés - 2. osztály STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció): belélegzés - 3. osztály Tűzveszélyes gáz: Tűzveszélyes gáz - 1. osztály Nyomás alatt levő Gas: Nyomás alatt lévő gázok Vízi környezetre veszélyes: Vízi környezetre veszély - 1. osztály Vízi környezetre veszélyes: Vízi környezetre veszély - 1. osztály Szakirodalmi hivatkozások és adatforrások A biztonsági adatlap megfelel az Európai Parlament és Tanács 1907/2006-os előírásának, az Észt Köztársaság kémiai anyagokra vonatkozó előírásának, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 130. számú előírásának Vegyületek osztályozása és osztályozási eljárása Releváns kockázati (R) és/vagy veszélyességi (H) mondtatok (3. pontban részletezve) A 67/548/EGK rendelet értelmében R12 Fokozottan tűzveszélyes 8

9 R20 Belélegezve ártalmas. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. R48/20 Káros: hosszabb időn át belélegezve ártalmas, súlyos egészségkárosodást okozhat. R50/53 Nagyon toxikus a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R64 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja Az 1272/2008 (CLP) rendelet értelmében H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz H280 Nyomás alatti gáz; hő hatására felrobbanhat H315 Bőrirritációt okozhat H317 Allergiás reakciót okozhat H319 Súlyos szemirritációt okoz H332 Belélegzéskor káros H334 Belélegzéssel allergiát vagy asztmás tüneteket, illetve nehéz légzést okozhat H335 Légutak irritációját okozhatja H351 Feltételezetten rákkeltő hatású H362 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja H373 Hosszantartó belélegzés és ismételt kitettség során károsíthatja a szerveket. H400 Nagyon mérgező a vízi életre. H410 Nagyon mérgező és hosszantartó hatású a vízi életre Képzésre vonatkozó javaslatok Nincs specifikus utasítás Egyéb információk Nincs specifikus utasítás. 9

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319 BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 281 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben