Biztonsági adatlap Metabond Spray

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap Metabond Spray"

Átírás

1 Oldal: 1/8 1. Anyag/készítmény és cég megnevezése Termék megnevezése: Anyag/készítmény felhasználása: Szállító cég neve: Felvilágosítást adó: Műszaki információ beszerzése: Importáló/Forgalmazó cég neve: Sürgősségi telefon: METABOND SPRAY kenőanyag Metabond Molekular-Technik GmbH Am Bergfried 3 D Langen Segélykérő telefon: 49 (0) Fax: 49 (0) Renate Meisenbach lásd fent Metabond Magyarország Kft. H-9030 Győr, Csonkaér u. 5. Tel/Fax: 96/ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (06-1) , Termék összetétele / alkotórészek megadása Kémiai elnevezés CAS kód % Kockázati Jelölés EU kód kódok széndioxid <40 % brómpropán <20 % R Xn A többi alkotórész a gyártó szerint nem minősül veszélyes anyagnak. 3. Veszélyesség szerinti besorolás Besorolás a 67/548/EGK, illetve 199/45/EK szerint nincs jelölés Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk A nyomás alatt álló gázt tartalmazó csomagolás széndioxid gázt tartalmaz. Ez nehezebb a levegőnél. Ha nagyobb mennyiségben szabadul ki gáz, hideg köd

2 Oldal: 2/8 képződik, amely a földön szétterjedhet. A folyadék kiengedéskor hirtelen párolog el, miközben lehűl, és szárazjég képződik. Eközben elektrosztatikus feltöltődés is előfordulhat. Nagy koncentrációban kiszorítják a levegőt és fojtó hatásúak. A hideg folyadékok fagyást okozhatnak. Tudnivaló: A vegyi anyagok alapvetően különleges veszélyekkel járnak. kezelésükhöz szakképzett személyzet és megfelelő gondosság szükséges. 4. Elsősegélynyújtás Belélegzés esetén Bőrrel való érintkezés esetén Szemmel való érintkezés esetén Lenyelés esetén Tudnivalók az orvos számára Tudnivalók a segélynyújtó számára A szer belélegzése esetén vigyük az érintettet friss levegőre, és panaszok esetén forduljunk orvoshoz. Oxigént az orvos utasítása alapján lélegeztessünk be az érintettel. A testet meleggel, pl. takaróval védjük. A sebeket sterilen fedjük le. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz és kezeltessük A készítmény lenyelésekor ne hánytassuk az érintettet, hanem forduljunk orvoshoz. Esetlege ellenszerek használatát vegyük figyelembe. Ügyeljünk a saját védelmünkre. A veszélyes területről az érintetteket helyezzük biztonságba. Esetleges további információk a 8. pontban találhatók. 5. Tűzvédelmi intézkedések Alkalmas oltószerek Hab, por, homok, föld (az oltószert a környezetnek megfelelően válasszuk meg). Biztonsági okok miatt Nincsen adat. alkalmatlan oltószerek Rendkívüli veszélyek Akadályozzuk meg, hogy az oltószer bekerüljön a talajba vagy a csatornarendszerbe. Különleges védőfelszerelés A tűzoltóknak légzőkészüléket (zárt arcvédős, tűzoltók részére önálló légzőkészülék) és megfelelő védőfelszerelést kell viselni.

3 Oldal: 3/8 6. Óvintézkedések az anyag véletlen kiszabadulása esetén Személyekre vonatkozó óvintézkedések Környezetre vonatkozó óvintézkedések Tisztítási/eltávolítási eljárás Munkavégzésnél használjunk megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. Szétterjedését akadályozzuk meg. Ne engedjük, hogy a csatornarendszerbe vagy a vizekbe kerüljön. Mechanikus felszedés. A kiömlött anyagot szedjük fel és töltsük zárható tartályokba. Ne felejtsük el megjelölni a tartályokat. Ha lehetséges, törekedjünk az újrahasznosításra /recyclingre. Ha nagyobb mennyiségben szabadul ki gáz, hagyjuk el a helyiséget, és jól szellőztessük ki. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Információk a biztonságos kezeléshez Tűz- és robbanásvédelmi információk Tárolás: Raktárhelyiségekkel szemben támasztott követelmények Együtt- tárolásra vonatkozó információk: Tárolásra vonatkozó további információk Tárolási osztály (VCI) Üzembiztonsági szabályzat szerinti besorolás: Az expozíciót akadályozzuk meg. Foganatosítsunk megfelelő óvintézkedéseket. A TGR 280 és a BGV B 6 rendelkezéseit tartsuk be. Száraz és hideg helyen tároljuk. Jól szellőztethető helyen őrizzük és tároljuk. A tartályokat szorosan lezárva tároljuk. A VwVwS 1. WHG vízveszélyesség osztály 1. kategória szerinti tárolást tartsuk be. A tartályokat hőforrásoktól és nyílt lángtól tartsuk távol. A tartályokat 50 C alatt, jól szellőztethető helyen tároljuk. A szelepeket védősapkával védjük. A szert eredeti tartályokban tároljuk. Éghető vagy gyúlékony anyagokkal ne tároljuk együtt a szert. LGK = 2 A Nem használatos.

4 Oldal: 4/8 8. Expozíció ellenőrzése és egyéni védőfelszerelés Egyéni védőfelszerelés Légzésvédelem Megfelelő elszívásnál vagy zárt rendszer esetén nincsen szükség védőmaszkra. Ha a MAK értékeket túllépjük, akkor A típusú, barna, univerzális szűrő használata ajánlott. Biztonsági üveg a szemüvegnél, zárt szemüveg. Szemvédelem Bőrvédelem Viseljünk, pl. nitritkaucsukból, butilkaucsukból készült munkakesztyűt. Áthatolási idó (az értékek a parafinra vonatkoznak). Nitritkaucsuk ráfröccsenésnél, réteg vastagsága >11 mm > 480 perc Testvédelem Használjunk munkaruhát. Munkahigiéniai adatok: Munkahelyi koncentrációk MAK érték (széndioxid) Ne együnk, dohányozzunk, vagy igyunk, miközben az anyaggal dolgozunk. Munka után mossunk kezet. Ügyeljünk arra, hogy ruhánk tiszta maradjon ppm (TRGS 900) 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai állapot Szag ph-érték Forráspont ( C) Gyulladáspont ( C) Lobbanáspont ( C) Olvadáspont ( C) Gyulladási hőmérséklet ( C) Robbanási pont alsó Robbanási pont felső Gőznyomás (20 C) Sűrűség (20 C) Oldhatóság vízben (20 C) Oldhatóság zsírban Oldhatóság szerves oldószerben Viszkozitás, dinamikus (4 C) Gőzsűrűség Párolgási sebesség Oldószer leválasztás (%) Oldószer tartalom (%) n-oktanol/víz (log Pow) Aerosol Széndioxidok alapján, kellemes 1,08 g/cm 3 (aerosolra vonatkozó adat) nem oldódik (aerosolra vonatkozó adat) oldódik (aerosolra vonatkozó adat) oldódik (aerosolra vonatkozó adat) mpas

5 Oldal: 5/8 10. Stabilitás és reakciókészség Veszélyes körülmények Veszélyes anyagok Veszélyes bomlástermékek Forróság, hőség és nyílt tűz. Alkáli-és alkáliföld-elemekkel a széndioxid heves reakcióba léphet. Nincsenek adatok. 11. Toxikológiai adatok A tapasztalatok széndioxidra érvényesek: A széndioxid a szervezetben létfontosságú fiziológiai funkciókat tölt be. A kilélegzett levegő kb. 4 % széndioxidot tartalmaz. 4-5 % széndioxid hosszabb belélegzése ájulást okozhat. Nem mérgező, de kiszoríthatja az oxigént és mérgezéses tüneteket, és fulladást okozhat % koncentrációnál légszomj, felgyorsult szívverés, vérnyomás-növekedés, fejfájás, fülzúgás, izgatottság, hányinger, a bőr és a nyálkahártya elkékülése, szédülés, gyengeség, mozgászavarok, görcsös rángások, és végül eszméletvesztés fordulhat elő, és perc után halált okozhat. Hosszabb széndioxid expozíció esetén immunitás alakulhat ki, csökken a széndioxiddal szembeni érzékenység. (Az értékek parafinra vonatkoznak): Akut toxicitás Akut toxicitás (bőr) Akut toxicitás (belélegzés) Bőrirritáció Szemirritáció Bőrérzékenység Rákkeltő hatás Mutációt okozó hatás Szaporodási toxicitás További adatok (gyakorlat/tapasztalat LD50, szájon keresztül, patkány >5000 mg/kg LD50, bőrön keresztül, patkány >3000 mg/kg Nincsenek adatok. 12. Ökotoxicitás Ökotoxicitás Mobilitás A széndioxid által okozott üvegházhatást vegyük figyelembe.

6 Oldal: 6/8 Perzisztencia és lebomlás Biológiai akkumulációs potenciál Egyéb káros hatás (parafin): Vízveszélyességi osztály Daphnia EC50 >1000 mg/l Hal LC50 >1000 mg/l Alga IC50>1000 mg/l WGK = 1 (VwVwS) 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Anyag/készítmény ártalmatlanítása EWC kód EWC csoport nyomás alatti gázok tartályban, kivéve azokat, amelyek a /*-be tartoznak Csomagolóanyag ártalmatlanítása Az ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően. Az elszennyeződött csomagolás ugyanúgy kezelendő, mint maga az anyag. Ha nincsen hatósági szabályozás, akkor a nem szennyeződött csomagolás úgy kezelhető, mint a háztartási hulladék, vagy újrahasznosításra elszállítható. Tudnivaló: A besorolásért a gyártó, illetve felhasználó a felelős. Mivel a gyártó nem tudja, hogy a felhasználónál felhasználás után milyen fajta hulladék keletkezik, a helyes besorolásért ez utóbbi a felelős. Az EAK hulladékkódjai a megvásárolt anyag, illetve készítmény felhasználója számára csak ajánlásként érvényesek. 14. Szállításra vonatkozó előírások Közúti/vasúti szállítás (ADR/RID) Osztály 2.2 Csomagolási osztály -- UN kód 1950 Áru megnevezése Nyomás alatt álló gáz csomagok Osztályozási kód 5 A Jelölés 2.2 (nem gyúlékony, nem mérgező gáz) Mennyiségkorlátozás LQ 2 (1 liter/30 kg) [összeállított csomagolás] Szállítási osztály 3 Tengeri szállítás (IMDG kód) Osztály 2 Csomagolási osztály --- UN kód 1950

7 Oldal: 7/8 Proper Shipping Name aerosol Jelölés 2.2 Marine Pollutant nem EMS kód F-D, S-U Mennyiségkorlátozás 1 liter/30 kg (összeállított csomagolás) Rakományosztály A Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR) Osztály 2.2 Csomagolási osztály --- UN kód 1950 Proper Shipping Name aerosol, nem gyúlékony jelölés 2.2 Mennyiségkorlátozás utas- és teherszállító repülőgépek: P 203/75 kg teherszállító repülőgépek: P 203/150 kg Különleges előírás: A Szabályozási információk EU előírások szerinti jelölés: Szimbólum Veszély megnevezése: Kockázati kódok Biztonsági kódok a 67/548/EKG, illetve 1999/45/EK szerint nem jelölésköteles nincs jelölés Adott készítmények egyéb jelölése: A tartály nyomás alatt áll. Napsütéstől és 50 C fölötti hőmérséklettől óvjuk. Gyulladást okozó forrásoktól tartsuk távol. Használat után a tartályt tilos erőszakkal felnyitni vagy elégetni. A szert tilos a szembe fújni. A szert gyerekektől zárjuk el. Kizárólag a rendeltetési célra használjuk. Hajtógáz: széndioxid Német előírások/egyéb előírások: Meghibásodásra vonatkozó Nem használatos. rendelet Levegőre vonatkozó műszaki Nem használatos. utasítás Vízveszélyeztetési osztály WGK = 1 Svájci méregkód Nincsen adat. További előírások, korlátozások lásd 15. pont és tilalmak: TRGS Nem használatos. TSCA Nincsen adat, TRG 300

8 Oldal: 8/8 Munkavégzési korlátozásra vonatkozó információk Erre vonatkozóan a kivonatosan megadott tilalmakat és korlátozásokat kell betartani. Veszélyes anyagokról szóló törvény negyedik szakasza: 15.. c. pont Otthoni munkánál való használatára vonatkozó tilalom Veszélyes anyagokról szóló törvény hatodik szakasza: kiegészítő rendelkezések a rákkeltő és örökléskárosító veszélyes anyagok kezeléséhez, itt pl további megállapítási kötelezettségek, megelőzés és óvintézkedések a rákkeltő és örökléskárosító veszélyes anyagok kezelésénél, 37. Értesítés, 40.. Örökléskárosító tulajdonságok. Törvényhez kapcsolódó előírások: pl Ifjúsági munkavédelmi törvény, szakasz Anyavédelmi törvény, 13.. Otthoni munkavégzésről szóló törvény, 18/19.. Munkavédelmi törvény stb. 16. Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, és arra szolgálnak, hogy a terméket a foganatosítandó biztonsági óvintézkedések tekintetében ismertessék. Ezek az adatok nem az ismertetett termék tulajdonságainak garanciájaként szolgálnak. 2. pont kockázati kódjainak felsorolása: Kockázati kódok R 10 gyúlékony R 20 belélegzésnél egészségkárosító hatású Az alábbi fejezeteket dolgozták át: k.a. nincs adat n.b. nincs meghatározva

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben