BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Az anyag márkaneve Azonosító szám Regisztrációs szám Szinonímák Kobalt SDS szám Co-rev A kiadás dátuma Verziószám 02 Felülvizsgálat dátuma Hatálytalanítás dátuma Cut cathode (1 x1 ), Lugs, Starting Sheets, Ribs 01-április november április Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Ellenjavallt felhasználások A biztonsági adatlap szállítójának adatai Kobaltot tartalmazó ötvözetek, acélok és eszközök gyártása és ipari felhasználása. Ennek a terméknek a regisztrált felhasználói megtalálhatók a jelen esds 15. pontjában. Szállító A vállalat neve Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Norvégia Telefonszám: Illetékes személy Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Sürgősségi telefonszám (during office hours 09:00-17:30 CET) 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően Osztályozás Repr. Cat. 3;R62, R42/43, R53 Minden R- mondat teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás Egészségi veszélyek Légúti túlérzékenység Bőrszenzibilizáció Reproduktív toxicitás Környezeti veszélyek Veszélyes a vízi környezetre - hosszú távú vízi veszély 1. kategória 1. kategória 2. kategória 4. kategória H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H361f - Feltehetően károsítja a termékenységet. H413 - Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Egészségi veszélyek Környezeti veszélyek Nincs fizikai veszélyként besorolva. Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet. A keverék vagy anyag(ok) foglalkozási expozíciója nemkívánatos egészségügyi hatásokat okozhat. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

2 Különleges veszélyek Legfontosabb tünetek 2.2. Címkézési elemek Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően Tartalmaz: A magas hőmérsékletek vagy mechanikai ráhatások során por és savköd keletkezhet, ami irritáló lehet a szemekre, nyálkahártyákra és a légútakra. Az olvadáspont feletti hevítésesetén fémes oxidok szabadulnak fel, amelynek belélegzése fémgőz lázat okozhat. A tünetei a következők: láz, rossz közérzet és izomfájdalom. A heveny exponálás kobalt fém, por, és savköd hatásának a bőr és szemek irritálását okozhatja. Az érzékeny egyéneknél, az exponálás asztmaszerű rohamokat okozhat, amelyet zihálás, hörgőgörcs, és nehézlégzés kísér. A hatások késleltetve jelenhet meg. Az anyag feltételezhetően rákkeltő hatású. A mechanikai feldolgozás során por keletkezhet. A por magas koncentrációban a levegővel robbanékony elegyet képezhet. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Orr és torokirritáció. Izgatja a szemet és a nyálkahártyát. Köhögés. Légzési nehézség. Zihálás. Túlérzékenység. Kobalt Azonosító szám Veszélyt jelző piktogramok Figyelmeztetés Figyelmeztető mondatok Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés Elhárító intézkedések Tárolás Elhelyezés hulladékként Kiegészítő címkézési információ Veszély H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H361f - Feltehetően károsítja a termékenységet. H413 - Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. P261 - Kerülje a por/füst belélegzését. P285 - Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P304 + P340 - BELÉGZÉS ESETÉN: Friss levegőre kell vinni az áldozatot és egy légzésre alkalmas pozícióban nyugalomban kell tartani. P342 + P311 - Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tárolják távol összeegyeztethetetlen anyagoktól. P501 - A helyi/regionális/országos/nemzetközi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítandó a tartalom/edény Egyéb veszélyek Nem PBT vagy vpvb anyag vagy keverék. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Általános információ Kémiai név % CAS-szám / EK-szám REACH regisztrációs szám EU-szám Megjegyzések Kobalt 98, Osztályozás: DSD: Repr. Cat. 3;R62, R42/43, R CLP: Skin Sens. 1;H317, Resp. Sens. 1;H334, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 4;H413 #: Erre az anyagra munkahelyi expoziciós határérték(ek) vonatkoznak. Összetételre vonatkozó megjegyzések 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás Ez a termék a 1907/2006 REACH Rendelet szerint egy összetevőből álló anyagként van regisztrálva. Az R - és H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. Az összes koncentrációt tömegszázalékban adjuk meg, hacsak az összetevő nem gáz. A gázkoncentrációk térfogatszázalékban szerepelnek. A részletes kémiai összetételt, lásd a vizsgálati bizonylaton. Általános információ A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. Keressen fel orvost, amennyiben bármilyen zavaró érzés alakul ki. Mindenfajta égéssel forduljon orvoshoz, bármennyire jelentéktelennek tűnik is Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

3 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét, vagy tartós rossz közérzet esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a sérült bőrére olvadt termék került, akkor vízzel kell gyorsan hűteni, és azonnal orvosi segítséget kell kérni! Tilos az olvadt anyagnak a bőrfelületről történő eltávolításával próbálkozni, mert a bőr könnyen letépődhet! A vágásokat vagy horzsolásokat az érintett bőrfelület megtisztításával azonnal el kell látni! Érintkezés porral: Szappannal és vízzel mossa le a bőrt. Ekcéma vagy más bőrmegbetegedések esetén: Forduljon orvoshoz és vigye magával ezeket az utasításokat. Ne dörzsölje a szemét. Távolítsa el a kontaktlencsét. Öblítse ki alaposan szemeit vízzel, és ne feledjen szemhéja alatt is öblögetni. Amennyiben az irritálás megmarad, folytassa az öblítést 15 percig, időnként a szemhéjak alatt is öblögetve. Amennyiben a kellemetlen érzés folytatódik, forduljon orvoshoz. Por lenyelése esetén, alaposan öblítsék ki a szájat. TILOS hánytatni. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz. Orr és torokirritáció. Izgatja a szemet és a nyálkahártyát. Köhögés. Légzési nehézség. Zihálás. Túlérzékenység. Alkalmazzanak tüneti kezelést. A tünetek késleltethetők. Általános tűzveszélyek 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Alkalmatlan oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Különleges tűzoltási eljárások A szilárd fém nem gyúlékony; mindazonáltal, finom fémes por robbanó elegyet alkothat a levegővel. Ne használjon vizet az olvadt fém esetében: Robbanásveszély állhat elő. Különleges por fémtüzek ellen. Száraz homok. Halonok. Szén-dioxid (CO2). Nem ismertek korlátozások. Tűz és magas hőmérséklet előidéz: Fémoxidok. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. Ha nem kockázatos, távolítsa el a tartályt a tűz területéről. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Sürgősségi ellátók esetében 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Kerülje a por belégzését, a bőrrel, szemmel való érintkezést. Használja a z SDS 8. pontjában javasolt egyéni védelmet. Használja a z SDS 8. pontjában javasolt egyéni védelmet. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Gyűjtse össze a port HEPA-szűrővel ellátott porszívóval. Hagyják a kiömlött anyagot megszilárdulni, majd kotorják össze lapáttal, és végül a visszanyerés vagy ártalmatlanítás céljából, helyezzék egy alkalmas tartályba. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) A hegesztés, égetés, vágás, csiszolás vagy polírozás során, savködök és porok keletkezhetnek. Biztosítsanak kellő szellőztetést. Használjon megfelelő szerszámokat. Kerülje az érintkezést éles peremekkel és forró felületekkel. Kerülje a porképződést és a terjedését. Kerülje a por belégzését, a bőrrel, szemmel való érintkezést. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Kerüljék az érintkezést az olvadt anyaggal. Ne használjon vizet az olvadt fém esetében. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Szárazon kell tartani! Tárolják távol összeegyeztethetetlen anyagoktól. A részletes információkat lásd a 15. pontban. A felhasználásra vonatkozó expozíciós forgatókönyvben megadott javaslatok a jelen esds-hez külön dokumentumként vannak mellékelve Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

4 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó rendeletbol Komponensek Biológiaia határértékek Típus ÁK CK Érték 0,1 mg/m3 0,4 mg/m3 Magyarország: A 25/2000 együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2. Melléklet): A biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei Komponensek Érték Determináns Minta 0,03 mg/g kobalt Kreatinin vizeletben * - A mintevételi részleteket, lásd a forrás dokumentumban. Ajánlott monitoring eljárás Kövesse a standard monitorozási eljárásokat. Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Anyag Típus Útvonal Érték Mintavételi idő * Forma Munkavállalók Belélegzés 40 µg/m³ Hosszú távú helyi hatások Népesség Belélegzés 6,5 µg/m³ Hosszú távú helyi hatások Orális 9,5 µg/kg Hosszú távú szisztémás hatások Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Anyag Típus Útvonal Érték 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőszeközök Általános információ Szem-/arcvédelem Bőrvédelem Szediment (édesvíz) Nem 9,5 mg/kg Szediment Nem 9,5 mg/kg (tengervíz) Szennyvízkezelő Nem 0,37 µg/l üzem Talaj Nem 7,9 mg/kg Víz (édesvíz) Nem 0,51 µg/l Víz (tengervíz) Nem 2,36 µg/l Forma Zárt műveleti fülkét, helyi elszívószellőztetést vagy valamilyen más műszaki berendezést kell használni, hogy a légszennyezők mennyiségét az egészségügyi határérték alatt lehessen tartani! Használjon robbanásbiztos berendezést, ha lehetséges a magas por-levegő koncentráció kialakulása. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállitójával együttmüködve kell kiválasztani. Viseljen porvédő szemüveget, ahol a szembekerülésre veszély van. Ezen túlmenően, biztonsági vagy védőszemüveget, hegesztúmaszkot kellően árnyékolt védelemmel kell használni hegesztés, égetés vagy forrasztás közben. A biztonsági és védőszemüvegen kívül, arcvédőt is kell viselni fűrészelés, csiszolás vagy esztergálás közben. - Kézvédelem Viseljen alkalmas védőkesztyűt, hogy megelőzzék a vágásokat és horzsolásokat. Amikor hevítik az anyagot, a termikus égések megelőzése érdekében viseljen kesztyűt. A gyártó más típusú kesztyűt is ajánlhat. - Egyéb Megfelelő védőruházatot kell viselni. Légutak védelme Hőveszély Higiéniai intézkedések Nem megfelelő szellőzés esetén vagy amennyiben a por belégzésének veszélye fennáll, megfelelő (P2 típusú), részecskeszűrővel ellátott légző berendezést használjon. Helyi ellenőrtől kérjen tanácsot. Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot. A szennyeződések eltávolítása céljából, rendszeresen mossa ki munkaruháját és védőfeészerelését. Folyamatosan kövessen minden orvosi felügyeleti követelményt Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

5 Környezeti expozíció-ellenőrzések Tartalmazza a kiömléseket, és akadályozza meg a felszabadulást és tartsa be az emissziókra vonatkozó nemzeti rendeleteket. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés Szag Halmazállapot Forma Szín Szagküszöbérték ph Olvadáspont/fagyáspont Kezdeti forráspont és forrási tartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Túzveszélyesség (szilárd, gáz halmazállapot) Tömör, szilárd fém. Szilárd. Szilárd formák, mint például: Cuts, Chips and Briquets. Ezüstszürke. Szagtalan C (2721,2 F) (1013 hpa) 2927 C (5300,6 F) (1013 hpa) Nem gyúlékony. Felső/alsó gyulladási vagy robbanásveszélyes határok Gyulladási határ - alsó (%) Gyulladási határ - felső (%) Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség 8,89 Viszonylagos sűrűség hőmérséklet Oldhatóság(ok) Megoszlási hányados:n-oktanol/viz Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Viszkozitás hőmérséklet Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információk Térfogatsúly Illékony százalék VOC (tömegszázalék) 20 C (68 F) 2,94 mg/l (20 C) Nem áll rendelkezésre. Nem robbanásveszélyes. Nem oxidáló. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség A tömör fém nem reakcióképes a felhasználás, tárolás és szállítás szokásos körülményei között Kémiai stabilitás A tömör fém stabil a felhasználás, tárolás és szállítás szokásos körülményei között A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. Nem játszódnak le veszélyes reakciók Kerülendő körülmények Érintkezés összeegyezthetetlen anyagokkal. A savakkal való érintkezés során gyúlékony hidrogén gáz keletkezhet. Kerüljék az olyan körülményeket, amelyek miatt por keletkezik. Bizonyos körülmények között a porfelhők robbanékonyak lehetnek Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Általános információ A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Lenyelés Savak. Erősen oxidáló közegek. Ammónium-nitrát. A hegesztés, égetés, vágás, csiszolás vagy polírozás során, fémoxidokat tartalmazó porok és savköd keletkezhetnek. Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat. Lenyelve irritációt és rosszullétet okozhat Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

6 Belélegzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Tünetek Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A por a légutakat izgathatja. Allergiás bőrreakciót válthat ki. A por irritálhatja a bőrt. A por a szemek irritálását okozhatja. Orr és torokirritáció. Izgatja a szemet és a nyálkahártyát. Köhögés. Légzési nehézség. Zihálás. Túlérzékenység A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás A heveny exponálás kobalt fém, por, és savköd hatásának a bőr és szemek irritálását okozhatja. Az érzékeny egyéneknél, az exponálás asztmaszerű rohamokat okozhat, amelyet zihálás, hörgőgörcs, és nehézlégzés kísér. A kobalt lenyelése hányingert, hányást, hasmenést, és hevülést okozhat. Magas koncentrációk a frissen képződött fémoxidből képződött savköd/pora fémláz tüneteit produkálhatja. Termék Akut Orális LD50 Fajok Patkány Vizsgálati eredmények 7510 mg/kg Bőr maró/izgató hatás Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Légúti túlérzékenység Bőrszenzibilizáció Baktérium sejt mutagenitás Rákkeltő Mechanikai dörzsöléssel irritálást okozhat. Mechanikai dörzsöléssel irritálást okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót okozhat. A mutagén tulajdonságokkal kapcsolatos ismeretek nem teljesek. A karcinogén hatásairól az ismeretek hiányosak. IARC Monográfiák. A karcinogenitás általános jellemzése Reproduktív toxicitás Célszerv-specifikus toxicitás - egyszeri sugárterhelés Feltehetően károsítja a termékenységet. 2B Esetleg rákkeltő az embernél. Az egészségügyi veszélyre vonatkozó ismeretek hiányosak. Célszerv-specifikus toxicitás - többszöri sugárterhelés Beszívás (felszívás) veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információk Az adatok meggyőzőek de nem elegendőek az osztályozáshoz. Nincs osztályozva. Nem áll rendelkezésre. Az idült exponálás kobalt fém, por, vagy savköd hatásának elzáródásos tüdőbetegséget okozhat, amelyet zihálás, köhögés, és légszomj kísér, de okozhat bőrgyulladást és légzési túlérzékenységet is. A fémek és ötvözeteik hegesztése vagy plazma íves vágása során, ózon, nitrogén-oxidok és ultraibolya sugárzás keletkezhet. Az ózonra való túlexponálás következménye lehet a nyálkahártya irritálás vagy tüdőfájdalom. Az ultraibolya sugárzás bőrvörösséget és hegesztők vörösségét okozhatja. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. Termék Fajok Vizsgálati eredmények Vízi Algák EC50 Édesvízi alga 144 µg/l, 72 Órák, (Kobalt-diklorid) Tengervízi alga 24,1 µg/l, 72 Órák, (Kobalt-diklorid) Hal LC50 Édesvízi hal 1,5 mg/l, 96 Órák, (Kobalt-diklorid) Invertebrate EC50 Édesvízi gerinctelenek 0,61 mg/l, 48 Órák, (Kobalt-diklorid) Tengervízi gerinctelen 2,32 mg/l, 48 Órák, (Kobalt-diklorid) Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow) A termék biológiai úton nem bomlik le. A bioakkumuláció lehetősége kicsi. Biokoncentrációs faktor (BCF) Nem áll rendelkezésre Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

7 12.4. A talajban való mobilitás A masszív formájó kobalt nem mobil a környezetben. Általános mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A masszív formájó kobalt nem mobil a környezetben. Nem PBT vagy vpvb anyag vagy keverék Egyéb káros hatások A kobalt reakcióba léphet egyéb részecskékkel v agy adszorbeálódhat a talajrészecskéken vagy vízlerakódásokon. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék Szennyezett csomagolás EU hulladék kód Hulladékbahelyezés módszerei/információk 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Ha gyakorlatilag kivitelezhető, nyerje vissza és hasznosítsa újra. A szilárd fém és ötvözetek amelyek részecskék formájában vannak jelen reaktívak lehetnek. Ártalmatlanítás előtt tisztázni kell veszélyes tulajdonságait, beleértve a tűzveszélyességet és robbanékonyságot. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot! ADR RID ADN IATA IMDG A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Not applicable. This product is a solid. Therefore, bulk transport is governed by IMSBC code. The material is not covered under the Appendix I. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Európai Uniós rendeletek 1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, I. melléklet 1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, II. melléklet 850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok importjáról és exportjáról, I. melléklet, 3. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal 166/2006 (EK) számú rendelet, II. melléklet, Szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke 1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (1) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett Engedélyzések 1907/2006 (EK) számú rendelet, XIV. melléklet, Engedélyeztetés tárgyát képező anyagok felhasználással kapcsolatos korlátozások Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

8 1907/2006 (EK) számú rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal 2004/37/EK irányelv: munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről Nem szabályozott. 92/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javításáról Nem szabályozott. Egyéb EU előírások A 96/82/EK irányelv (Seveso II a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről Nem szabályozott. A 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről A Tanács 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről Egyéb szabályozások Ezt a terméket osztályozták és címkézték az EK direktívák végrehajtásának nemzeti törvényeivel módositott 1272/2008 EK (CLP) Rendeletnek megfelelően. E Biztonsági Adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet követelményeinek. Nemzeti jogszabályok Kémiai biztonsági értékelés A 18 év alatti fiatalok nem dolgozhatnak ezzel a termékkel a 94/33/EK irányelv szerint, amely a fiatalok munkavédelmével foglalkozik. Vegyi reagensekkel történő munka során kövesse a nemzeti szabályokat. Erre az anyagra végeztek kémiai biztonsági értékelést. Erre az anyagra vonatkozó expozíciós forgatókönyvek külön dokumentumként mellékelve vannak ehhez az esds-hez. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Azonosított felhasználások: Munkavállalók által ipari környezetben történő felhasználás Kobalt felhasználása szervetlen kobalt anyagok gyártásában. Kobalt felhasználása a kobalt-karboxilátok és rezinátok gyártásában. Kobalt katalizátor gyártása. Kobalt ipari felhasználása katalizátorként. Kobaltot tartalmazó övözetek és acélok gyártása és ipari felhasználása. Kobalt ipari felhasználása a felületkezelési eljárásokban. Kobaltot tartalmazó akkumulátorok gyártása és ipari felhasználása. Kobalt ipari felhasználása szervetlen pigmentek és frittek, üveg, kerámiaeszközök varisztorok és mágnesek (kalcinálás és szinterelés) gyártásában. Kobaltot szárító és/vagy pigment anyagként tartalmazó bevonatok és festékek gyártása és ipari felhasználása. Kobalt ipari felhasználása gyémánteszközök előállításában. Hegesztés ipari vagy foglakozásszerű körülmények között. Szakértő munkavállalói felhasználások Kobaltot tartalmazó bevonatok és tinták foglalkozásszerű felhasználása. Kobaltot tartalmazó fogászati ötvözetek foglalkozásszerű felhasználása. Fogyasztói alkalmazások Semmi. A rövidítések jegyzéke Hivatkozások Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről DNEL: Származtatott hatásmentes szint. PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció. PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgező. vpvb: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. DSD: 67/548/EK Irányelv. CLP: 1272/2008 EK rendelet. LD50: Letális dózis, 50%. IARC Monográfiák. A karcinogenitás általános jellemzése (1-102 kötet) IUCLID Kémiai biztonsági jelentés. Az egészségügyi és környezeti veszélyekre az osztályozás számítási módszerek kombinációjából és-ha rendelkezésre áll- vizsgálati adatokból származik Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

9 A 2-15 részekben szereplő R-mondatok és H-nyilatkozatok teljes szövege Információ a képzésről Lemondás R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). R53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H361 - Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. H413 - Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat. Ez a Biztonsági Adatlap speciálisan úgy lett megszerkesztve, hogy a REACH-nek nevezett (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EK rendelete, 2006 december 18.: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről) EU rendeletnek és a megfelelő országon belüli törvényeknek eleget tegyen, és lehet hogy nem felel meg a biztonságos termék-kezelés valamely más szabályzati követelményeinek Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 09-november-2012 A kiadás dátuma: 01-április / 9

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID Felülvizsgálat dátuma 2022012 Hatályon kívül helyezés dátuma 23122011 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Potash, szemcsés, 0-0-60

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Potash, szemcsés, 0-0-60 1.1 Termékazonosító Terméknév Egyéb azonosítási lehetőségek Kémiai képlet BIZTONSÁGI ADATLAP KCl; MOP ClK 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ECszám 2312118 REACH Regisztrációs

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER Felülvizsgálat dátuma JUNE 2013 Utolsó módosítás dátuma 2 BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben