BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék Neve Márkanév Termék Kód. CAS (Chemical Abstracts Service) szám EINECS ( Létezo Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke ) szám REACH Regisztrációs Sz. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított Felhasználás Ellenjavallt Felhasználások 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság Meghatározása... ECHA16/MM/02 (MM2-005). Keverék. Keverék. Nincs hozzárendelés. Előkészített táptalaj az alábbi, nem teljes listába tartozó ipari ágazatok üzemanyagmintáiból vagy vízhez kapcsolódó üzemanyagaiból származó mikroorganizmusok (HR ) tenyésztéséhez: repülés, kőolajipar, gépjárműipar, tengerészet, energiatermelés, katonaság, üzemanyag tárolás és üzemanyag végfelhasználás. Emberi vagy állati eredetű szubsztancia/minta tesztelésére nem való. ECHA Microbiology Ltd. Unit 22 & 23 Willowbrook Technology Park Llandogo Rd., CARDIFF CF3 0EF Egyesült Királyság (UK). Telefon +44 (0) Fax +44 (0) en 1.4 Sürgősségi telefonszám Segélyhívó Telefonszáma & SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Előírás (EK) sz. 1272/2008 (CLP) Nem rangsorolt mint szállítás/felhasználás szempontjából veszélyes anyag Az EGK/Európai Gazdasági Közösség / 548/67 irányelve és az EK / Európai Közösség/ 45/1999 Nem rangsorolt mint szállítás/felhasználás szempontjából veszélyes anyag. irányelve 2.2 Címkézési elemek Címkézési elemek Az 1272/2008 sz. (CLP) előírás alapján (EK) Termék Neve. Veszélyt Jelző Piktogram(ok) Figyelmeztetés(ek) Figyelmeztető Mondat(ok) Óvintézkedésre Vonatkozó Mondat(ok) EP Oldal: 1/8 Dátum: 19/07/2013

2 2.2.2 Címkézési elemek Az EGK/Európai Gazdasági Közösség / 548/67 irányelve és az EK / Európai Közösség/ 45/1999 irányelve Veszélyességi Szimbólum Kockázati Mondatok Biztonsági Mondatok 2.3 Egyéb veszélyek Izgathatja/irritálhatja a bőrt és a szemeket. 2.4 Kiegészítő információ Nincs rendelkezésre álló információ SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK A veszélyes anyag besoroláshoz szükséges koncentrációt nem tartalmaz. 3.1 Anyagok 3.2 Keverékek EK Besorolás No. 1272/2008 Veszélyses %W/W Alkotóelem(ek) CAS (Chemical Abstracts Service) szám EK (Európai Közösség) szám REACH Regisztrációs Sz. Víz > Nincs hozzárendelés. Tisztított agar < Nincs hozzárendelés. Tripton < Nincs Nincs hozzárendelés. hozzárendelés. EK Besorolás No. 67/548/EGK Veszélyses %W/W Alkotóelem(ek) CAS (Chemical Abstracts Service) szám EK (Európai Közösség) szám REACH Regisztrációs Sz. Víz > Nincs hozzárendelés. Tisztított agar < Nincs hozzárendelés. Tripton < Nincs Nincs hozzárendelés. hozzárendelés. Veszélyt Jelző Piktogram(ok) és Figyelmeztető Mondat(ok) EK Besorolás és Kockázati Mondatok 3.3 Kiegészítő információ Nincs rendelkezésre álló információ. EP Oldal: 2/8 Dátum: 19/07/2013

3 4. 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Bőrre Kerülés Szembe Kerülés Lenyelés Valószínutlen mérgezodési mód. Lemosás bő szappanos vízzel. Tartsa el a szemhéját, és öblögesse a szemét legalább 15 percen át. Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz. Mossuk ki a szájat vízzel. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Nem valószínu, hogy szükséges, de ha mégis akkor tünetek szerint kezelendo. Nincsenek különleges követelmények. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetet tünetek és hatások 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 4.4 Kiegészítő információ. A használt tesztkészlet tartalmának való kitettség: Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag A környező tuznek megfelelően. Az alkalmatlan oltóanyag Egy sem ismert. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó A termék veszélyes füstöt idéz elo tuz hatására. különleges veszélyek 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzoltóknak teljes védőfelszerelést kell viselniük hordozható légzőkészülékkel együtt. Vegyi védőöltözék SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL Kiömlés csak a tesztkészlet palackjainak törése esetén történhet. 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Figyelem - a kiömlések síkosak lehetnek. Viseljen védőkesztyűt. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülni kell az anyag környezetbe jutását 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Használatlan tesztkészlet Használt tesztkészlet Fedje be nedvszívó anyaggal, vagy gátolja meg a továbbterjedését. Gyűjtse össze, és kezelje hulladékként. Fedje le fertőtlenítővel. Várjon legalább 10 percet, mielőtt a selejtezéshez visszaállítja. Ha a törött üveg elvágná a bőrt, tisztítsa le a sebet alaposan, és forduljon orvoshoz. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Lásd ugyancsak a... részt/szakaszt: 8. EP Oldal: 3/8 Dátum: 19/07/2013

4 7. 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, kerülje a közvetlen kontaktust. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kezelése után mosson alaposan kezet. Mossa le a szennyezett testfelületet szappannal és friss vízzel. Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó. Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási hőmérséklet Használatlan tesztkészlet Ideális tárolási hőmérséklet: 2 8 C. Használt tesztkészlet Inkubálja 25 C hőmérsékleten (vagy a tesztelendő rendszer hőmérsékletén). Ha nincs inkubátor, használjon sötét, meleg, huzatmentes szekrényt 25 C hőmérsékleten Tárolási ido Állandó/Stabil szabályos körülmények között Nem összeférhető anyagok Nincs rendelkezésre álló információ. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Előkészített táptalaj üzemanyagmintákból vagy vízhez kapcsolódó üzemanyagokból származó mikroorganizmusok (HS ) tenyésztéséhez SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Ellenőrzési paraméterek Munkaegészségügyi Kitettségi Határok ANYAG. CAS (Chemical Abstracts Service) szám HTKH (8 óra ppm) HTKH (8 óra mg/m 3 ) STEL (ppm) STEL (mg/m 3 ) Megjegyzés Víz Nem megalapozott Tisztított agar Nem megalapozott Tripton Nem megalapozott Biológiai határérték Nincs rendelkezésre álló információ PNEC-ek és DNEL-ek Nincs rendelkezésre álló információ. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Gondoskodjon megfelelo szelloztetésrol Személyi védőfelszerelés Szem-/arcvédelem A felfreccsenő folyadék ellen viseljen védőszemüveget. Bőrvédelem (Kézvédelem/ Egyéb) Viseljen védőkesztyűt. EP Oldal: 4/8 Dátum: 19/07/2013

5 Légutak védelme Rendszerint nem szükséges. Hőveszély Környezeti expozíció-ellenőrzések Kerülni kell az anyag környezetbe jutását SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők Gél üvegpalackban. Szín Színtelen - Sárga - Rózsaszínű. Szag Szagtalan. Szagküszöbérték (ppm) Nem megalapozott ph-érték 6.5. Olvadáspont ( C) 90 C. Forráspont/forrási hőmérséklettartomány ( C): Nem áll rendelkezésre. Lobbanáspont ( C) Párolgási Sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Nem kevésbé tűzveszélyes. Robbanási Határérték Tartományok Gőznyomás (mmhg) Gőzsűrűség (Levegő = 1) Suruség (g/ml) Nem áll rendelkezésre. Tömegsúly (g/ml) Nem áll rendelkezésre. Oldhatóság (Víz) Elegyítheto. Oldhatóság (más közegben) Nincs rendelkezésre álló információ. Megoszlási Hányados (n-oktanol/víz) Nincs rendelkezésre álló információ. Öngyulladási Hőmérséklet ( C) Bomlási Hőmérséklet ( C) Nem áll rendelkezésre. Viszkozitás (mpas) Robbanásveszélyes Tulajdonságok Nem robbanékony. Oxidáló tulajdonságok Nem oxidáló. 9.2 Egyéb információk SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Reakciókészség Állandó/Stabil szabályos körülmények között Kémiai stabilitás Állandó/Stabil szabályos körülmények között A veszélyes reakciók lehetősége Állandó/Stabil szabályos körülmények között Kerülendő körülmények Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól Nem összeférhető anyagok Nincs rendelkezésre álló információ Veszélyes bomlástermék(ek) Szén-monoxid, Szén-dioxid. EP Oldal: 5/8 Dátum: 19/07/2013

6 SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Anyagok Keverékek Akut toxicitás Irritáció Maró hatás Szenzibilizáció Ismételt dózisú toxicitás Rákkeltő hatás Mutagenitás Reprodukciót károsító tulajdonság 11.2 Egyéb információk SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Alacsony, hirtelen fellépo mérgezo hatás. Használt tesztkészlet: A gélben fejlődő mikroorganizmusok miatt ártalmas lehet és fertőzést okozhat. Izgathatja/irritálhatja a bőrt és a szemeket. Nincs osztályba sorolva. Nem bőr-szenszibilizáló. Egyik sem elore látható. Nincs bizonyíték rákkeltő hatásra/karcinogenitásra. Nincs bizonyíték öröklodo genetikai károsodás/mutagenitás lehetoségére. Nincs osztályba sorolva Toxicitás Vízi organizmusokra kis mértékben mérgező Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiailag azonnal lebomló. Felhalmozódása valószínutlen Bioakkumulációs képesség A termék kevéssé hajlamos a biológiai felhalmozódásra A talajban való mobilitás Vízben oldható A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Nincs PBT vagy vpvb besorolása Egyéb káros hatások Egyik sem elore látható SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Hulladékkezelési módszerek Mikrobiális szennyezésre utaló jelek (pl. piros foltok láthatók a gélben) esetén nem steril és használt tesztkészletként kell ártalmatlanítani. Ha a gélben nem látható tenyészet, akkor steril és használatlan tesztként kell ártalmatlanítani. Steril és használatlan Microbmonitor2 tesztek Hivatalos hulladékkezelő Elégetés A selejtezést végezze arra jogosult személy/hivatalos hulladékkezelő a helyi vagy állami jogszabályok szerint. Égetést ellenőrzött feltételek mellett, a kibocsátásra vonatkozó helyi előírások betartásával az arra jogosult személy/hivatalos hulladékkezelő végezhet. EP Oldal: 6/8 Dátum: 19/07/2013

7 Nem steril és használt Microbmonitor2 tesztek Hivatalos hulladékkezelő utáni fertőtlenítés Elégetés A Microbmonitor2 készletek sterilizálását a gyártónak a tesztkészlethez mellékelt utasításai alapján kell végezni. Hivatalos hulladékkezelő utáni fertőtlenítés. Ha növekedést mutat, akkor biológiailag veszélyesen fertőző tesztkészletként kell besorolni. Égetést ellenőrzött feltételek mellett, a kibocsátásra vonatkozó helyi előírások betartásával az arra jogosult személy/hivatalos hulladékkezelő végezhet SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Nem rangsorolt mint szállításra veszélyes anyag UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 14.4 Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszélyek 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU szabályozások Használati Engedélyezések és/vagy Egy sem ismert. Korlátozások Állami rendelkezések Egy sem ismert Kémiai biztonsági értékelés Nem áll rendelkezésre SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK A következő részek módosításokat vagy új megállapításokat tartalmaznak JELMAGYARÁZAT HTKH STEL DNEL PNEC PBT vpvb Hosszantartó Terhelési/kitettségi Határ Rövid távú kitettségi határérték Származtatott hatás nélküli szint Előre látható hatás nélküli koncentráció Perzisztens, Bioakkumulatív és Toxikus nagyon Perzisztens és nagyon Bioakkumulatív EP Oldal: 7/8 Dátum: 19/07/2013

8 A jelen kiadványban található vagy a Felhasználóknak egyéb úton rendelkezésére bocsátott információk tudomásunk szerint pontosak és mi jóhiszemuen adtuk meg ezeket, de a Felhasználók maguk kell, hogy megbizonyosodjanak arról, megfelel-e a termék az általuk alkalmazni kívánt célra. ECHA Microbiology Ltd nem ad garanciát arra, hogy a termék bármilyen sajátos célra megfelel, illetve kizár minden, a termékkel kapcsolatos (törvény által vagy egyéb módon szabályozott) garanciát vagy feltételt, kivéve a kizárást a törvény nem engedi. ECHA Microbiology Ltd nem vállal felelősséget semminemu olyan veszteségért vagy kárért, amely jelen információkra való hagyatkozásból ered (kivéve, ha bizonyítottan a hibás termék által okozott haláleset vagy személyi sérülés miatt felmerülo igényeket). A szabadalmak, a szerzői jog (copyright) és a design betartása alól nem adunk felmentést. A kibővített biztonsági adatlap (esds) melléklete Nincs rendelkezésre álló információ. EP Oldal: 8/8 Dátum: 19/07/2013

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 20.07.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Potassium dihydrogen phosphate Cikk szám 3904

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben