Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint / 11585

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585"

Átírás

1 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 1 -tól/-től SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta / Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Műanyag fogak és gipsz elszigetelésére Nem tanácsolt alkalmazások: További lényeges információ nem áll rendelkezésre A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság: Cím: Mangelsfeld 18 Város: D Bad Bocklet Telefon: Telefax: Felelős személy: Joachim Mahlmeister Telefon: Internet: 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 2.2. Címkézési elemek A készítmény az EK/1999/45 irányelv értelmében nem minősül veszélyesnek. További tanácsok A termék az EK irányelvei vagy az érvényes nemzeti törvények alapján külön jelölést nem igényel Egyéb veszélyek Különösképp említendő veszélyek nincsenek. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Kémiai jellemzés Különböző poli-dimetil-sziloxánok, ásványi kitöltőtest, nagymolekulás szénhidrátok, titán-dioxid keveréke 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanács Az anyag veszélytelen. Belélegzés esetén Nem érvényes, az anyag viszkózus-pépes. Bőrrel való érintkezés esetén Törölje fel ruhával vagy nedvszívó anyaggal, és ártalmatlanítsa.

2 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 2 -tól/-től 21 Szembe kerülés esetén Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés esetén A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel. Tartós panaszok esetén orvoshoz fordulni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások További lényeges információ nem áll rendelkezésre A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. Széndioxid (CO2). Száraz oltópor. Porlasztott vízsugár. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Hab. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Teljes vízsugár 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Nincs (ismert) Tűzoltóknak szóló javaslat Nem szükségesek különleges intézkedések. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Mechanikusan felitatni Hivatkozás más szakaszokra A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni. Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése Nincsenek különleges követelmények.

3 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 3 -tól/-től 21 Utalások az együttes tároláshoz Nem szükséges. A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó. Ne tároljuk az alábbi értéket meghaladó hőmérsékleten: 25 C Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek a ellenőrző paraméterek Eddig nem állapítottak meg nemzeti határértékeket Az expozíció ellenőrzése Egészségügyi intézkedések A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossággal kell eljárni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Légutak védelme Légzésvédő maszk nem szükséges. Kézvédelem Kézvédelem: nem szükséges. Szemvédelem Szemvédelem: nem szükséges. Bőrvédelem Testvédelem: nem szükséges. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: Szín: Szag: ph-érték: Állapotváltozások Olvadáspont: Forráspont: Lágyuláspont: Gyulladáspont: Tűzveszélyesség szilárd: Robbanásveszélyes tulajdonságok nem robbanásveszélyes. Robbanási határok - alsó: Robbanási határok - felső: Gyulladási hőmérséklet: Öngyulladási hőmérséklet viszkózus, folyékony Zöld jellemző nem érvényes nem alkalmazható > 250 C nem érvényes Módszer

4 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 4 -tól/-től 21 szilárd: Sűrűség: Vízben való oldhatóság: Dinamekus viszkozitás: Gőzsűrűség: Párolgási sebesség: 9.2. Egyéb információk 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem állnak rendelkezésre adatok Kémiai stabilitás Nem állnak rendelkezésre adatok információk A veszélyes reakciók lehetősége Nincsenek ismert veszélyes reakciók Kerülendő körülmények Rendeltetésszerű használat mellett nincs Nem összeférhető anyagok Nincs (ismert) Veszélyes bomlástermékek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. k 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Nem 1,6 g/cm³ oldhatatlan --- nem alkalmazható nem alkalmazható Akut toxicitás Ez a termék a vegyi anyagokat szabályozó törvény értelmében készítménynek tekintendő. Sajátos hatások állatkísérletek során Ehhez az anyaghoz az addíciós eljárás nem alkalmazható a megfelelő keverékek osztályozásának kiszámításánál. Izgató és maró hatás Nincs ismert irritációs hatás. Szenzibilizáló hatások Nincs ismert szenzibilizációs hatás. Ismételt dózisú toxicitás A terméknek nincs ismert, emberekre káros hatása. Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások Rákkeltő, muragén vagy teratogén hatásokról további információk nem állnak rendelkezésre. Egyéb információ vizsgálatok Az emberi szervezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó tapasztalati adatok Nincsenek további ismert tapasztalatok. Nincsenek további ismert feltételek. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

5 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 5 -tól/-től Toxicitás A termékről nem állnak rendelkezésre ökológiai és ökotoxikológiai kutatási eredmények. A semlegesítés után toxicitás nem állapítható meg Perzisztencia és lebonthatóság Nincs ismert besorolás Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre adatok A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vpvb besorolás kritériumainak Egyéb káros hatások Megfelelő kezelés és alkalmazás mellett nem várhatók káros ökológiai hatások. Tilos a csatornába / felszíni vizekbe / talajvízbe juttatni. Vízveszélyességi osztály (WGK): vízre ártalmatlan (nwg) 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladékelhelyezési megfontolások A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. Átadás egy engedéllyel rendelkezö szemétgyüjtö vállalatnak. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK); szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok; vegyszerek, amelyek különböznek a tól Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK); szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok; vegyszerek, amelyek különböznek a tól Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 0000 Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás) Not restricted Belvízi szállítás (ADN) UN-szám: 0000

6 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 6 -tól/-től Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás) Not restricted Tengeri szállítás (IMDG) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 0000 Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás) Not restricted Légi szállítás (ICAO) UN/ID-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 0000 Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás) Not restricted Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes: nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincsenek további ismert feltételek. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A vonatkozó fontosabb jogszabályok 1999/13/EK (illékony szerves vegyületek): További utalások A termék az EK irányelvei vagy az érvényes nemzeti törvények alapján külön jelölést nem igényel. A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossággal kell eljárni. Nemzeti előírások Vízszennyezési osztály (D): Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) vizekre nem veszélyes Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések. 16. SZAKASZ: Egyéb információk k A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra

7 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: / Oldal 7 -tól/-től 21 kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra. Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.

8 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 8 -tól/-től SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék / CAS-szám: Indexszám: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Aktivátor szilikon szigetelőfilmhez Nem tanácsolt alkalmazások: További lényeges információ nem áll rendelkezésre A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság: Cím: Mangelsfeld 18 Város: D Bad Bocklet Telefon: Telefax: Felelős személy: Joachim Mahlmeister Telefon: Internet: 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 2.2. Címkézési elemek Veszélyjelek: Veszély jelzése(i): Xn - Ártalmas R-mondatok: Belélegezve ártalmas. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Xn - Ártalmas Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén Tetraetil-szilikát; Etil-szilikát Tetrakisz(2-butoxi-etil)szilikát Dibutil-ón-dilaurát R-mondatok Belélegezve ártalmas. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Egyéb veszélyek Különösképp említendő veszélyek nincsenek. A biztonsági ismertetőben foglaltakat kérjük minden HU Felülvizsgálat dátuma:

9 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 9 -tól/-től 21 esetben figyelembe venni. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Kémiai jellemzés Szerves ónvegyület + kovasav-észter + segédanyagok Képlet: Molekulatömeg: C8H20O4Si 208,33 g/mol Veszélyes anyag EK-szám CAS-szám Indexszám REACH-szám Alkotóelemek Osztályba sorolás GHS osztályozás Tetraetil-szilikát; Etil-szilikát Xn - Ártalmas, Xi - Irritatív R /37 Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H226 H332 H319 H335 Tetrakisz(2-butoxi-etil)szilikát Tömeg 50- < 70 % 50-< 60 % Dioctyl acetilacetonát Xn - Ártalmas, Xi - Irritatív R / < 20 % Dibutil-ón-dilaurát T - Mérgező, N - Környezetre veszélyes R /38-48/ Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Muta. 2, Repr. 1B, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H301 H315 H319 H341 H360FD H373 H400 H410 Az R- és H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakasz. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Légnedvesség hidrolízist okoz. 2-< 5 % 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanács Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Belélegzés esetén Gondoskodni kell friss levegőről. Tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Szembe kerülés esetén Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal percen át folyóvízzel öblíteni. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés esetén Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. Nem hánytatni Tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz. HU Felülvizsgálat dátuma:

10 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 10 -tól/-től A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Nincsenek további adatok A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre további információk. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék Széndioxid. Porlasztott vízsugár. Hab. száraz oltópor. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Teljes vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Használjon alkalmas légzésvédő készüléket Tűzoltóknak szóló javaslat Nem állnak rendelkezésre adatok 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Kerülni kell a szembe jutást. Személyes védőfelszerelést használni. Nem védett személyeket távoltartani Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni Hivatkozás más szakaszokra Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor lehetőség szerint az egész munkaterület jó szellőzését kell biztosítani. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. Csak foglalkozásszerű felhasználó részére. Gyermekek kezébe nem kerülhet A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Tárolás +15 és +25 şc között. Normál, száraz körülmények között tárolandó. Csak az eredeti tartályban tárolni. HU Felülvizsgálat dátuma:

11 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 11 -tól/-től 21 Utalások az együttes tároláshoz Nincs (ismert). A tárolási feltételekre vonatkozó további információk A nedvességtől óvni kell. hidrolizált Raktározási osztály: Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre adatok információk. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK CAS-szám Megnevezés mg/m³ Dibutil-ón-dilaurát 0,02 rost/cm³ Kategória a ellenőrző paraméterek Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor lehetőség szerint az egész munkaterület jó szellőzését kell biztosítani Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése Lásd 7 fejezet. Ezen túlmenő intézkedésekre szükség nincs. Egészségügyi intézkedések A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossággal kell eljárni. Enni, inni, dohányozni, bagózni a munkahelyen nem szabad. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Kerülni kell a szembe jutást. Légutak védelme A munkahelyen gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről/légelszívásról. Nagyobb koncentráció esetén A típusú szűrőbetéttel ellátott szűrőberendezés. Kézvédelem PVC (Polivinilklorid). PVA (polivinilalkohol). NBR (Nitrilkaucsukból). Védőkesztyű Szemvédelem Feszítéses megmunkálás esetén viseljen védőszemüveget. Bőrvédelem Laborköpeny. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: Szín: Szag: folyékony Rózsaszínú jellemző HU Módszer Felülvizsgálat dátuma:

12 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 12 -tól/-től 21 ph-érték: 5-7 Állapotváltozások Olvadáspont: Forráspont: Lágyuláspont: Dermedéspont:: Gyulladáspont: Tűzveszélyesség szilárd: Robbanásveszélyes tulajdonságok nem robbanásveszélyes. Gyulladási hőmérséklet: Öngyulladási hőmérséklet szilárd: Gőznyomás: (20 C -on) Sűrűség: Vízben való oldhatóság: Oldhatóság egyéb oldószerekben: Dinamekus viszkozitás: Gőzsűrűség: Párolgási sebesség: Oldószertartalom: 9.2. Egyéb információk Szárazanyag tartalom: 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem állnak rendelkezésre adatok Kémiai stabilitás Nem állnak rendelkezésre adatok információk A veszélyes reakciók lehetősége Nincsenek ismert veszélyes reakciók. 110 C nem alkalmazható -20 C 21 C 345 C A termék nem öngyulladó. 42 hpa 1,04 g/cm³ hidrolízis (Felezési idö < 12 h). g/l Nem ismert Kerülendő körülmények Nedvesség, Megfelelő tárolás és kezelés mellett nincs Nem összeférhető anyagok Víz. Nem ismert. nem alkalmazható Veszélyes bomlástermékek Megfelelő kezelés mellett nincs lebomlás. Tökéletlen égésnél füst keletkezik, Szén-monoxid/-dioxid, továbbá más mérgező gázok és gőzök. k Nem állnak rendelkezésre további adatok. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok HU Felülvizsgálat dátuma:

13 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 13 -tól/-től A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Ez a termék a vegyi anyagokat szabályozó törvény értelmében készítménynek tekintendő. Ehhez az anyaghoz az addíciós eljárás nem alkalmazható a megfelelő keverékek osztályozásának kiszámításánál. CAS-szám Alkotóelemek Expozíciós útvonal Módszer Dózis Tetraetil-szilikát; Etil-szilikát Akut toxicitás, szájon át LD mg/kg Akut toxicitás, bőrön át LD mg/kg Akut toxicitás, belélegzés ATE 1,5 mg/l Dibutil-ón-dilaurát Akut toxicitás, szájon át LD mg/kg Faj Patkány Nyúl Patkány h Sajátos hatások állatkísérletek során A in-vitro genotoxicitásra utaló kísérleti utalások nincsenek. Izgató és maró hatás izgató hatás a bőrön: Nem izgató. Szemizgató hatás: Irritatív. Kerülni kell a szembe jutást. Szenzibilizáló hatások a bőrrel való érintkezés. Allergiás reakciókat idézhet elő. Ismételt dózisú toxicitás Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat mellett a terméknek korábbi tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló információk szerint nincs egészségkárosító hatása. Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások Rákkeltő, muragén vagy teratogén hatásokról további információk nem állnak rendelkezésre. Egyéb információ vizsgálatok Az emberi szervezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó tapasztalati adatok Nincsenek további ismert tapasztalatok. Nincsenek további ismert feltételek. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Tilos a csatornába / felszíni vizekbe / talajvízbe juttatni Perzisztencia és lebonthatóság A biológiai lebontási folyamatra való utalások léteznek Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs A talajban való mobilitás Erről nem állnak rendelkezésre adatok A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vpvb besorolás kritériumainak Egyéb káros hatások Erről nem állnak rendelkezésre adatok. Víz általi veszélyeztetettségi osztály: vízre veszélyes (WGK 2) HU Felülvizsgálat dátuma:

14 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 14 -tól/-től SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladékelhelyezési megfontolások A hatósági előírások figyelembevételével megsemmisíteni. A hulladékgyűjtővel való egyeztetést követően a megszilárdulás után a háztartási szeméttel együtt deponálni. Átadás egy engedéllyel rendelkezö szemétgyüjtö vállalatnak. Nagy mennyiség esetén a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó helyi/országos előírások betartásával. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK); szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok; veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK); szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok; veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek Veszélyes hulladék. Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiűríteni, megfelelö tisztítás után újboli felhasználás lehetséges. A nem tisztítható csomagolóanyagokat az anyaggal azonos módon kell ártalmatlanítani. A maradékot tilos a csatornába juttatni. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás) Belvízi szállítás (ADN) Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás) Tengeri szállítás (IMDG) Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás) Légi szállítás (ICAO) Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás) A felhasználót érintő különleges óvintézkedések HU Felülvizsgálat dátuma:

15 FINOSILIN PLUS Kikeményítőfolyadék Nyomtatás dátuma: / Oldal 15 -tól/-től A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincsenek további ismert feltételek. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A vonatkozó fontosabb jogszabályok 1999/13/EK (illékony szerves vegyületek): 60 % (624 g/l) További utalások A termék besorolása és megjelölése az EK irányelvei vagy a vonatkozó nemzeti törvények alapján történt. Nemzeti előírások Vízszennyezési osztály (D): 1 - enyhén vízszennyező Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A R-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban Kis mértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Lenyelve mérgező (toxikus). Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Szem- és bőrizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Ártalmas a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja. A születendő gyermekre ártalmas lehet. A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. A születendő gyermekt károsíthatja. Maradandó egészségkárosodást okozhat. A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve mérgező. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően genetikai károsodást okoz. Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. k Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. HU Felülvizsgálat dátuma:

16 FINOSILIN PLUS Tapadókristályok Nyomtatás dátuma: / Oldal 16 -tól/-től SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Tapadókristályok / Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása Műanyag fogak és gipsz elszigetelésére Nem tanácsolt alkalmazások: További lényeges információ nem áll rendelkezésre A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság: Cím: Mangelsfeld 18 Város: D Bad Bocklet Telefon: Telefax: Felelős személy: Joachim Mahlmeister Telefon: Internet: 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 2.2. Címkézési elemek A készítmény az EK/1999/45 irányelv értelmében nem minősül veszélyesnek. További tanácsok A termék az EK irányelvei vagy az érvényes nemzeti törvények alapján külön jelölést nem igényel Egyéb veszélyek Különösképp említendő veszélyek nincsenek. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Kémiai jellemzés QUARTZ 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanács Az anyag veszélytelen. Belélegzés esetén Nem alkalmazható. mert a termék 250 şc fölött felforr. Bőrrel való érintkezés esetén Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

17 FINOSILIN PLUS Tapadókristályok Nyomtatás dátuma: / Oldal 17 -tól/-től 21 Szembe kerülés esetén Mechanikus ingerlés esetén alaposan, bő vízzel mossa le. Hosszabban tartó ingerlés esetén forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén Tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások További lényeges információ nem áll rendelkezésre A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Nincs (ismert) Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Nincs (ismert) Tűzoltóknak szóló javaslat Nem szükségesek különleges intézkedések. A termék maga nem éghető. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Mechanikusan felitatni Hivatkozás más szakaszokra A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni. Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez Az anyag veszélytelen A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése Nincsenek különleges követelmények. Utalások az együttes tároláshoz Nem szükséges.

18 FINOSILIN PLUS Tapadókristályok Nyomtatás dátuma: / Oldal 18 -tól/-től 21 A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó. Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK CAS-szám Megnevezés mg/m³ Kvarc, respirábilis 0,15 a ellenőrző paraméterek Eddig nem állapítottak meg nemzeti határértékeket Az expozíció ellenőrzése Egészségügyi intézkedések A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossággal kell eljárni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Légutak védelme Légzésvédő maszk nem szükséges. Kézvédelem Kézvédelem: nem szükséges. Szemvédelem Keretes szemüveg. Bőrvédelem Testvédelem: nem szükséges. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok rost/cm³ Kategória 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: Szín: Szag: ph-érték: Állapotváltozások Olvadáspont: Forráspont: Lágyuláspont: Gyulladáspont: Tűzveszélyesség szilárd: Robbanásveszélyes tulajdonságok nem robbanásveszélyes. Robbanási határok - alsó: Robbanási határok - felső: Gyulladási hőmérséklet: Por fehér - szürke szagtalan nem érvényes nem alkalmazható > 1250 C nem érvényes Módszer

19 FINOSILIN PLUS Tapadókristályok Nyomtatás dátuma: / Oldal 19 -tól/-től 21 Öngyulladási hőmérséklet szilárd: Sűrűség: Vízben való oldhatóság: Dinamekus viszkozitás: Gőzsűrűség: Párolgási sebesség: 9.2. Egyéb információk Nem 2,4 g/cm³ oldhatatlan --- nem alkalmazható nem alkalmazható 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem állnak rendelkezésre adatok Kémiai stabilitás Nem állnak rendelkezésre adatok információk A veszélyes reakciók lehetősége Nincsenek ismert veszélyes reakciók Kerülendő körülmények Rendeltetésszerű használat mellett nincs Nem összeférhető anyagok Nincs (ismert) Veszélyes bomlástermékek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. k 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Ez a termék a vegyi anyagokat szabályozó törvény értelmében készítménynek tekintendő. Sajátos hatások állatkísérletek során Ehhez az anyaghoz az addíciós eljárás nem alkalmazható a megfelelő keverékek osztályozásának kiszámításánál. Izgató és maró hatás Bőrirritáció esetén: mechanikailag irritáló. Szemizgató hatás: mechanikailag irritáló. Szenzibilizáló hatások Nincs ismert szenzibilizációs hatás. Ismételt dózisú toxicitás A munkahelyi határértéket meghaladó hosszabb belégzés maradandó tüdőkárosodást (szilikózis) okozhat. Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások Rákkeltő, muragén vagy teratogén hatásokról további információk nem állnak rendelkezésre. Egyéb információ vizsgálatok Az emberi szervezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó tapasztalati adatok Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat mellett a terméknek korábbi tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló információk szerint nincs egészségkárosító hatása.

20 FINOSILIN PLUS Tapadókristályok Nyomtatás dátuma: / Oldal 20 -tól/-től 21 Nincsenek további ismert feltételek. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás A termékről nem állnak rendelkezésre ökológiai és ökotoxikológiai kutatási eredmények Perzisztencia és lebonthatóság Nincs ismert besorolás Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre adatok A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vpvb besorolás kritériumainak Egyéb káros hatások Megfelelő kezelés és alkalmazás mellett nem várhatók káros ökológiai hatások. Vízveszélyességi osztály (WGK): vízre ártalmatlan (nwg) 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladékelhelyezési megfontolások Háztartásihulladék-gyűjtőtelepen lerakható. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS; elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01); üveg Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS; elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01); üveg Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS; elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01); üveg Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID) UN-szám: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 0000 Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás) Not restricted Belvízi szállítás (ADN) UN-szám: 0000

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint LAUDIS 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév LAUDIS Termék kódja (UVP) 06654681 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben