Termék biztonságtechnikai adatlapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termék biztonságtechnikai adatlapja"

Átírás

1 Kiállítás dátuma: Előző dátum: /5 Termék biztonságtechnikai adatlapja 1. VEGYIPARI TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÓ 1.1 Anyag vagy áru azonosítója Terméknév THUNDER lúgos tisztító, zsírtalanító koncentrátum Termékazonosító CC CC0317-ig /1-200 literes kiszerelésben/, CC0319 (x-liternyi) 1.2 Gyártó Megnevezés CC-Company Ltd Teknokemia Oy Székhely KLAUKKALA, FINLAND Ahertajantie 6. Postacím KLAUKKALA, FINLAND PL 156 Telefon Telefax Importáló és forgalmazó Megnevezés FINNLINE KFT Székhely 1118 Budapest Ménesi út 104. Telefon , Telefax ÖSSZETÉTEL ÉS AZ ÖSSZETEVŐK ISMERTETÉSE 2.1 Termék leírása Szintetikus tenzidek, komplexképzők, szervetlen lúgok és korróziós inhibitorok vizes oldata. 2.2 Egészségre veszélyes összetevők CAS-szám vagy egyéb kód Összetevő neve Mennyiség Figyelmeztető jelek, R-mondatok és más információk Nátrium-metaszilitát 5 % C; R34 LD 50 = mg/kg NTANa 3 3 % Xi; R36/ Kálium-hidroxid < 1 % C; R35 3. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA A termék koncentrátum formában közvetlen kontaktus esetén a bőrfelületre, a szemre és a nyálkahártyára erősen irritatív hatású. Gőzeinek belégzésekor a légzőszerv, véletlenszerű lenyelésekor a tápcsatorna marásos sérülése bekövetkezhet. 4. ELSŐSEGÉLY 4.2 Belégzés esetén Gőzeinek belélegzése irritálhatja a nyálkahártyát. Belélegezve gőzei irritálhatják a nyálkahártyát. Irritáció esetén igyunk vizet vagy citromlevet. Ha az irritáció nem szűnik meg, forduljunk orvoshoz. 4.3 Bőrre kerülve A termék vagy hígított oldata bőrre, ruházatra jutása esetén a szennyezett ruházatot le kell vetni, a bőrfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni, a marásos bőrfelületet steril kötszerrel kell befedni (égéskötés nem használható!), a beteget szakorvoshoz kell irányítani

2 Kiállítás dátuma: Előző dátum: /5 4.4 Szembe kerülve Ha az anyag a szembe jutott, a szemet legalább 15 percen át tartó öblögetéssel - a szemhéjak széthúzásával és a szemek minden irányba való mozgatásával egyidejűleg - ki kell mosni, a beteget szakorvosi ellátásban kell részesíteni. 4.5 Lenyelés esetén A tisztítószer vagy hígított oldatát lenyelő személyt friss levegőre kell vinni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani, kényelmes testhelyzetbe kell fektetni. NE HÁNYTASSUK! A beteg helyszíni orvosi ellátásáról gondoskodni kell. 4.6 Információk az orvosnak vagy más szakképzett, elsősegélyt nyújtó személynek Nagy mennyiségű termék lenyelése esetén gyomormosást kell alkalmazni. 5. TŰZVÉDELEM 5.1 Megfelelő oltóanyag Nem éghető. (Tűz esetén az égő anyag jellegének megfelelő módszer alkalmazzuk.) 6. INTÉZKEDÉS VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 6.1 Személyek védelme Lásd a 8.3. bekezdést, egyéni védőfelszerelés. 6.2 Környezet védelme Akadályozzuk meg, hogy a hígítatlan készítményt állóvízbe, folyóvízbe, tárolókba vagy a talajba juthasson. 6.3 Feltakarítás módja A kiömlött, elfolyt, elcseppent koncentrátumot bő vízzel felhígítva kell feltakarítani. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 Kezelés Óvatos, körültekintő felhasználással el kell kerülni a készítmény szembe, ruházatra, bőrre, padozatra ömlését, véletlen lenyelését, gőzének permetének belégzését. A szer hígítása lehetőség szerint zárt rendszerben, kisebb mennyiség felhasználása esetén erre a célra rendszeresített mérőedényekkel, szellőztetés mellett illetve zárt térben a légzésvédelem biztosítása mellett történjen. 7.2 Tárolás A terméket közvetlen felhasználáson túl fedetten, jól záródó edényben vagy eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzártan kell tárolni. Szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásban korlátlan ideig eltartható. 8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 8.1 Műszaki intézkedés Ha szükséges viseljünk egyéni védőfelszerelést. 8.2 Határértékek a munkahelyi légtérben Megengedett határértékek CAS szám Összetevő neve Nátrium-metaszilikát 10 mg/m 3 (8 óra) CAS szám Összetevő neve Kálium-hidroxid 2 mg/m 3 (8 óra) 8.3 Egyéni védőfelszerelések Speciális védelmi és higéniás előírások Evés, ivás, dohányzás vagy WC-használat előtt mossunk kezet Légzésvédelem Ha a koncentrátum nagy mennyiségű gőze kerül a levegőbe, használjunk EN 149FFP2S típusú elemi szűrő félmaszkot Kézvédelem Használjunk gumi vagy műanyag védőkesztyűt Szemvédelem Szétfröccsenés veszélye esetén viseljünk védőszemüveget.

3 Kiállítás dátuma: Előző dátum: / Bőrvédelem Nagy mennyiségű termék kezelése közben, a felfröccsenés ellen védő, kémiailag ellenálló munkaruhát/köppenyt és cipőt viseljünk. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Megjelenés, szín, szag Rózsaszín, áttetsző, csaknem szagtalan folyadék. 9.2 ph 12,5 9.3 Fizikai tulajdonságok Forráspont, -tartomány 100 C Olvadáspont, -tartomány 0 C 9.5 Éghetőség Nem éghető Relatív sűrűség 1,02 g/cm Oldhatóság a) vízben Tökéletesen oldódó. b) zsírban 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Kerülendő körülmények Védeni kell a fagytól Kerülendő anyagok Ne hagyjuk rászáradni alumínium és üveg felületekre. Egyidejűleg savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel alkalmazni nem szabad. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 Akut mérgezés Nátrium-metaszilikát: Irritáció. LD 50 = 500 mg/kg (lenyelve, patkány). NTANa 3 : Irritáció. LD 50 = 2000 mg/kg (lenyelve, patkány). Kálium-hidroxid: Korrózió. LD 50 = 275 mg/kg (lenyelve, patkány) Irritáció és korrózitás Irritálja a szemet. Enyhén irritálja a bőrt Érzékenység A bőr érzékeny lehet rá Szubakut, szubkrónikus és folyamatos mérgezés Nem fordult elő Gyakorlati tapasztalatok Irritálja a szemet és a légutakat. Enyhén irritálja a bőrt Egyéb információk Foglalkozásszerű felhasználásánál krónikus légzőszervi, szem és bőrbetegségben szenvedők, valamint fiatalkorúak nem foglalkoztathatók. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Környezeti hatás Biológiai elváltozás A termék biológiailag tökéletesen lebomló. A termékben lévő NTA Na 3 bevezetése a biológiai szennyvízkezelőbe nem okoz gondot az aktív iszap működésében. A termék nátrium-metaszilikátot tartalmaz, ami más természetes szervetlen anyagokhoz hasonlóan a környezet károsítása nélkül leülepedik és biológiailag tökéletesen lebomlik. A készítményben lévő tenzidek a biológiailag lebomlanak és kielégítik a Közös Piac 73/404. sz. előírását a primerlebomlásról Mozgékonyság Vízben oldható.

4 Kiállítás dátuma: Előző dátum: / Toxicitás hatása az élő szervezetekre Vízi toxicitás Nátrium-metaszilikát: LC 50 >2320mg/l (Gambusia affinis, 96 óra); EC 50 >247mg/l (Daphnia, 100 óra) 13. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Tilos a hígítatlan készítményt, annak maradékait és csomagoló burkolatát állóvízbe, folyóvízbe, tárolókba és a talajba juttatni. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 14.3 Közúti szállítás Egyéb információk Nincs VAK/ADR-osztályba sorolva Tengeri szállítás Egyéb információk Nincs IMDG-osztályba sorolva Légi szállítás Egyéb információk Nincs ICAO/IATA-osztályba sorolva. 15. SZABÁLYOZÓ INFORMÁCIÓK 15.1 Figyelmeztető információk az etiketten Veszélyek osztályozása Xi irritatív Megadott összetevők neve Nátrium-metaszilikát R - mondatok R36/38 Szem- és bőrizgató hatású S - mondatok S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 16.1 Felhasználási ajánlások Termék és alkalmazásának rövid leírása Szervetlen, éghetetlen, szagtalan, vízzel hígítható, biológiailag lebomló, lúgos, zsírtalanító tisztító koncentrátum. Elsősorban nagykonyhai, szállodai, fürdő, és élelmiszeripari célokra kifejlesztett termék, amely eltávolítja a problematikus olaj-, zsír- és piszokrétegeket, tisztítja az állati és növényi zsírok és olajok okozta szennyeződéseket. Sokoldalúan alkalmazható fém, műanyag, gumi, kő, tégla, valamint csempe felületek tisztítására. Mivel habzásgátló anyagot is tartalmaz, használható padlómosó gépekbe Használati útmutatás Langyos vízzel hígítjuk - a szennyeződéstől függően - a következő arányban: - általános tisztításnál 1:20, - normál zsiradék eltávolításnál 1:10, - erős szennyeződésnél 1:2-1:5, - fürdőmedencék tisztításánál 1:20 arányban 16.3 Egyéb információk Felhasználók köre: foglalkozásszerű és lakossági. Eredeti csomagolásban, a 7.2 bekezdésnek megfelelően tárolva korlátlan ideig eltartható Egyéb a termékkel kapcsolatos információk Finnline Kft Budapest, Ménesi út Tel/Fax: , Mobil: Az üzembiztonsági adatlap összeállítása során felhasznált információk forrása

5 Kiállítás dátuma: Előző dátum: /5 CC-Company Ltd. finn nyelvű Biztonságtechnikai adatsora ( ), OKI /94. sz. egységesített Közegészségügyi szakvéleménye (OMÜI 1819/94. és OÉTI 4718/1994. sz. szakvéleményének felhasználásával), kiegészítve és módosítva a termék összetevőire vonatkozó adatokkal és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Dátum:

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND BIKE Kiszerelés: 120 milliliteres

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND UNIVERSAL 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Autan szúnyogriasztó stift

Autan szúnyogriasztó stift 1/7. oldal Autan szúnyogriasztó stift 1. A készítmény neve: Autan szúnyogriasztó stift Gyártó cég neve: Cím: Telefon/Fax: Bayer Pharma Ljubjana, Szlovénia Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson Kft.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően verziószám: 1.0 - HU 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MT82 alkoholos felület-tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 Verzió: 3.0-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DOMA SZANITER TISZTÍTÓ

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/7 Verzió: 4-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A készítmény neve: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: NERDA gépi öblítőszer 1.2. Azonosított

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

kiállítás kelte: 2013.04.04. 1. verzió

kiállítás kelte: 2013.04.04. 1. verzió A ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI: B-13050104 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONSÍTÁSA Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer 1.3.

Részletesebben