MŰSZAKI ADATLAP Hosch 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI ADATLAP Hosch 2004"

Átírás

1 HOSCH Ipari ragasztók Fordítás német nyelvről: MŰSZAKI ADATLAP Hosch 2004 Rövid leírás: Univerzális termék, jó és öregedésálló tapadás elasztomerekhez és műanyagokhoz Fizikai tulajdonságok Monomer ciánakrilát (folyékony) Bázis monomer Etilészter Külalak színtelen/tiszta Viszkozitás 20 C-on 7 11 mpa*s Sűrűség 20 C-on 1,06 g / cm 3 Lobbanáspont 85 C Préselési idők Fémen (acél) másodperc Műanyagon (ABS) 2 4 másodperc Gumin (EPDM) 3 6 másodperc Fán (bükk) > 50 másodperc Tárolási garancia* 12 hónap *szobahőmérsékleten és felbontatlan tárolóedénnyel Fizikai tulajdonságok Polimer ciánakrilát (szilárd) Szakítószilárdság NBR-en (gumi) # 65 N / cm 2 Nyírószilárdság acélon N / mm 2 Hőmérséklet-alkalmazási terület (polimer) C # = anyagtörés A jelen adatlapon szereplő adatok, különösen a Cyberbond termékek feldolgozására és felhasználására vonatkozó javaslatok legújabb ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Mivel azonban az anyagok nagyon eltérőek lehetnek, és nincs hatásunk a munkafeltételekre sem, feltétlenül ajánljuk, hogy hajtsanak végre elegendő saját vizsgálatot a termékek alkalmasságának igazolására. A felelősség sem ezekből a tanácsokból, sem szóbeli tanácsadásból nem indokolható, kivéve, ha bizonyítható a szándékos vagy durva hanyagság. Átdolgozva:

2 Biztonsági adatlap az 1907/2006 sz. (EU) rendelet szerint (értelmében) Kereskedelmi név: Hosch-gyöngyök Nyomtatás dátuma: Átdolgozva: Oldal 1 (5) 1. Anyag/készítmény és cég megnevezése Kereskedelmi név: Hosch-gyöngyök Az anyag/készítmény felhasználása: Szórógyöngyök (mechanikai felületmegmunkáláshoz) építéskémiai készítményekhez Oltóeszköz Zománctisztító nyersanyag Kopásálló anyagok gyártása Adatok a gyártóról: HOSCH Vertrieb von Industrieklebstoffen Postfach Schwedt/Oder Mobil: Telefax: Internet: 2. Lehetséges veszélyek: - Különleges veszélyességi utasítások az ember és környezet számára: nem ismert - Osztályozási rendszer: A készítmény besorolása az egészségre és környezetre veszélyes tulajdonságok szerint a hagyományos módszerrel történik az új készítmény-irányvonal (1999/45/EK) és a 67/548/EGK irányvonal figyelembevételével. 3. Összetétel/Adatok az összetevőkről: Kémiai jellemzés: Veszélyes összetevők: Nátron mész-üveg (A-üveg) (ablaküveg), nincs veszélyes anyag 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések Általános utasítások: Nem szükséges különleges intézkedés Belégzés után: Friss levegő biztosítása, panaszok esetén keressen fel orvost Bőrrel való érintkezés után: Vízzel és szappannal mossa le és jól öblítse át Szemmel való érintkezés után: A szemet alaposan öblítse ki bő vízzel. Tartós irritáció esetén keressen fel orvost. Lenyelés után: Öblítse ki a száját és igyon bőségesen vizet. Ne próbáljon hányni. Kérje orvos tanácsát. Utasítások az orvos számára: Tüneti kezelés

3 5. Tűzoltási intézkedések Általános: Megfelelő oltószerek: Biztonsági okokból nem alkalmas oltószerek: A termék maga nem ég. Az oltási intézkedéseket a környezeti tűzhöz kell igazítani Nem ismert Különleges veszélyeztetések az anyag vagy készítmény vagy égéstermékei vagy a keletkező gázok miatt: nem ismert Különleges védőfelszerelés tűzoltás esetén: A környezeti tűzhöz igazodva. 6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén Személyre vonatkozó óvintézkedések: Kerülje a porképződést. A kikerült anyag megnövekedett csúszásveszélyt okoz. Környezetvédelmi intézkedések: Tisztítási/felfogási eljárás: Nincs különleges intézkedés Mechanikusan fogja fel és a 13. pont szerint távolítsa el. Kerülje a porképződést. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Utasítások a biztonságos kezeléshez: Kerülje a porképződést. Gondoskodjon a helyiség jó szellőzéséről. A szünetek előtt és munka végén mosson kezet. Adott esetben kapcsoljon be helyi elszívót. (lásd 6.1 pont is) Tűz- és robbanásvédelemre vonatkozó Nincs szükség különleges intézkedésekre utasítások: Tárolás Tárolóhelyekkel és edényekkel szemben támasztott követelmények: Ne tárolja a terméket átjárókban és lépcsőfeljárókban. Óvja nedvességtől, hőségtől és közvetlen napsugárzástól valamint fagytól. További adatok a tárolási feltételekhez: száraz helyen tárolandó Tárolási osztály VCI szerint: 13 (nem éghető szilárd anyagok) 8. Kitételi korlátozás és személyes védőfelszerelés Kiegészítő utasítások a műszaki berendezések kialakításához: Munkahelyre vonatkozó, felügyelendő

4 határértékekkel rendelkező összetevők: Személyes védőfelszerelés: Általános óv- és higiéniás intézkedések: Légzésvédelem: Gondoskodjon jó szellőzésről. Ez helyi elszívással vagy általános távozó levegővel érhető el. Ha ez nem elegendő, hogy a koncentráció a MAK-értékek alatt maradjon, viseljen megfelelő légzésvédőt. Csak akkor érvényes, ha itt kitételi határértékek kerülnek felsorolásra. 3 (6) mg/m3a, 10 mg/m3e (2.4 TRGS 900) (általános porhatárérték) Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és tápanyagoktól. Szünetek előtt és a munka végén mosson kezet. Porképződés esetén használjon jóváhagyott szűrőkészüléket részecskeszűrővel. Kézvédelem: Védőkesztyűk használata a tevékenység fajtájától és terjedelmétől függően az anyag kezelése során. A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ és gyártóról gyártóra eltérő. Szemvédelem: Testvédelem: tömören záró védőszemüveg Munkaruházat 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjelenés: Forma: poralakú-gömbölyű Szín: fehér-átlátszó Szag: szagtalan Biztonságra vonatkozó adatok: Állapotváltozás: olvadáspont: 630 C Lobbanáspont: Gyúlékonyság (szilárd, gázformájú): nem öngyúlékony Robbanásveszély: nincs Gőznyomás: elhanyagolható Relatív sűrűség: 2,5 g/cm2 Vízben oldhatóság: vízben oldhatatlan n-oktanol/víz: Viszkozitás: Gőzsűrűség: ph-érték vízben: Biztonsági adatlap az 1907/2006 sz. (EU) rendelet szerint (értelmében) 10. Stabilitás és reaktivitás: Kerülendő feltételek: Kerülendő anyagok: Veszélyes bomlástermékek: Lásd 7. pont. Szakszerű tárolás és kezelés esetén nem várható (stabil). Lásd 7. pont. Nem ismert nem ismert 11. Toxikológiai adatok: Akut toxicitás valamint azonnal fellépő hatások: Lenyelés, LD50 patkány szájon át (mg/kg):

5 Belégzés; LC50 patkány belégzés (mg/l/4ó): Bőrrel való érintkezés, LD50 patkány bőrön át (mg/kg): Szemmel való érintkezés: szemirritáció por által lehetséges Késleltetve fellépő valamint krónikus hatások Érzékennyé tevő hatás: Rákkeltő hatás: Génmódosító hatás: Szaporodást veszélyeztető hatás: Narkotizáló hatás: Egyéb utasítások: Termékről van szó. Ismereteink jelen állapota szerint a készítmény normál alkalmazási feltételek mellett nem idézi elő az emberek veszélyeztetését. 12. Ökológiai adatok Vízveszélyeztetési osztály: Önbesorolás: Perzisztencia és lebonthatóság: Magatartás szennyvízkezelő létesítményekben: Vizes toxicitás: Ökotoxicitás: Akkumuláció: Nem vízveszélyeztető (nwg) Igen (VwVwS) A receptúra szerint nem tartalmaz AOX-ot Szakszerű használat esetén nem várható zavar. Mechanikus leválás lehetséges. Nem várható Nem várható Nem várható 13. Eltávolítási utasítások Szennyezett csomagolás: Hulladékkulcsszám: A csomagolásokat maradéktalanul ürítse ki és az érvényes helyi, nemzeti és nemzetközi rendelkezések figyelembevételével szállítsa el, az újbóli felhasználást ill. értékesítést előnyben részesítve. A nevezett hulladékkulcsszámok ajánlások. A termék előrelátható felhasználása miatt Üveg és üvegtermékek gyártásából származó részecskék és por 14. Szállítási adatok Nem tartozik a szállítási előírások hatálya alá. 15. Adatok a jogi előírásokról Jelölés EU-irányvonalak szerint Jelző betű és a termék veszélyességi megjelölése: EC/R: EC/S: Nemzeti előírások: Veszélyességi osztály VbF szerint: Vízveszélyeztetési osztály: nem tartozik ide nem vízveszélyeztető a

6 ( i VwVwS, 1. melléklet szerint) 16. Egyéb adatok Az adatok a termékre leszállítási állapotban vonatkoznak és ismereteink mai állapotán alapulnak. Kizárólag a termék/termékek biztonsági követelményeit írják le. Nem jelentik a leírt termék/termékek tulajdonságainak biztosítását a törvényi garanciális előírások értelmében. A szállítási specifikációkat a mindenkori termékadatlapokról olvashatják. Módosítások ebben a változatban: - Általános átdolgozás az 1907/2006 (REACH) EU-rendelethez igazodva - A i változatot pótolja Jelmagyarázat: MAK = Maximális munkahelyi koncentráció / TRK = Műszaki iránykoncentráció BAT = Biológiai munkahelyi tűréshatár / VbF = Rendelet éghető folyadékokról VOC-CH = Gáznemű szerves összetevők (VOCV) AOX = Adszorbeálható szerves halogénkötések

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007 oldalszám: 1/6 * 1 A készítmény neve A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Aktiválószer fogászati mintázó anyaghoz Gyártó/szállító: eraeus Kulzer Gmb Grüner Weg 11, D-63450 anau Tel.:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: ENEDUR 2K Acryl ärter 25 lang Cikkszám: 12780 Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Kereskedelmi megnevezés: Interkor VP 1026 Iparág:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben

S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben Nyomtatás dátuma: 2014.07.08. Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Anyagnév/ kereskedelmi név: S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben 1.2

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

EU biztonsági adatlap

EU biztonsági adatlap Anyagszám: 100143-2009 Oldalak 1-től 7-ig 1. Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítása Az anyag vagy készítmény megnevezése A vállalat azonosítása Cégnév Utca: Im Meißel 7-13 Helyiség: R&G Faserverbundwerkstoffe

Részletesebben

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01.

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/7 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol TEMP200 1.2. A

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

Biztonsági adatlap (EC) 1907/2006 irányelv alapján

Biztonsági adatlap (EC) 1907/2006 irányelv alapján 1/5 Átdolgozva: 2011.05.31 Verzió: 1.0 Magyar 1 Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítója 1.1 Az anyag / készítmény azonosítója A termék kereskedelmi neve: Fermin 1.2 Az anyag / készítmény felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK)

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) Átdolgozva: 2011.01.03 1. Az anyag/ készítmény és a gyártó/importáló (felhasználó) azonosítása 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Szilikonzsír

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben