Kiss Endre Marx lábnyomai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiss Endre Marx lábnyomai"

Átírás

1 Kiss Endre Marx lábnyomai

2

3 Kiss Endre Marx lábnyomai és átváltozásai Gondolat Kiadó Budapest, 2013

4 A kötet megírását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. A kötet megjelenését támogatta a Lukács György Alapítvány és a Politikatörténeti Alapítvány. Kiss Endre, 2013 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. A kiadásért felel Bácskai István Felelős szerkesztő Berényi Gábor Szöveggondozó Gál Mihály Műszaki szerkesztő Pintér László Tördelő Lipót Éva Nyomta és kötötte a Rolling-Site Nyomda ISBN

5 Tartalom Bevezetés 9 Átváltozások és lábnyomok 13 I. A KIÁLTVÁNY ÉS A MARXIZMUS 17 II. Marx filozófiái A fiatal marx és az elidegenülés Univerzális történetfilozófia feuerbachtól vissza hegelig A filozófia vége Bonapartizmus-rekonstrukció A nyersfogalmazvány és a tőke A kommün és a hatalom Marx és a globalizáció. kölcsönös értelmezhetőségek 116 III. A Marx utáni Marxizmus Engels és a ii. internacionálé A bolsevik marxizmus A neomarxizmus első hulláma A neomarxizmus második hulláma Posztmodern marxizmus A legnagyobb marxi lábnyom: a nagy elmélet 296 IV. a filozófiai jelen 313 FÜGGELÉK 323 Létező szocializmus 325 A MINDEN és SEMMI közötti szellemi tér 337

6

7 Bonaparte Napóleon 1808-ban Bordeux-ben diktálta azt a nyilatkozatát, amelyben kifejti, hogyan kell megírni Franciaország történetét, saját trónigényei szellemének megfelelően. Ezt írja: IV. Henriknek, XIII. Lajosnak, XIV. Lajosnak és XV. Lajosnak igazságot kell szolgáltatni, anélkül, hogy hízelegjenek nekik. A szeptemberi gyilkosságokat és a forradalom rémuralmát ugyanolyan ecsetvonásokkal kell megfesteni, mint az inkvizíciót és a tizenhatok lemészárlását. De ügyelni kell arra, hogy a forradalom ábrázolásánál elkerüljék az értékelést; egyetlen ember sem tudott ellenállni neki. Sem az elpusztultak, sem a túlélők nem hibásak. Egyetlen erő sem volt képes arra, hogy megváltoztassa az adottságokat és megakadályozza azokat az eseményeket, amelyek a dolgok és a körülmények természetéből származtak. Julien Benda: Az írástudók árulása (Babits Mihály fordítása)

8

9 Bevezetés Nem tudják, de teszik De azért higgy mindig a saját szemednek! A huszadik század képtelennek bizonyult az előző civilizációs csúcspont, az előző századforduló eredményeinek stabilizálására és hiányosságainak megszüntetésére. Ezzel a modernizáció, majd a modernizáció dialektikája nemcsak azoknak nem megfelelő, számukra inadekvát, hanem még inadekvátságukban is szélsőségesen destruktív keretekbe terelte a globalizáció folyamatait. A történelmi folyamatnak ez az alapmeghatározottsága alkotta meg a huszadik század sajátos alapképletét, az apokalipszis örvényei fölött egyenes vonalúan kibontakozó civilizációs fejlődést. E tragikus és sok szempontból máig is érthetetlennek megmaradó alapfeltételt követi Európa képtelensége arra, hogy le tudjon ugrani rossz, nem egy esetben közvetlenül veszélyes fejlődési pályákról, amiből azután rendre az következik, hogy a kihívásokra adott inadekvát válaszokból következő katasztrófákat még a korábbinál is inadekvátabb válaszokkal haladja meg. A társadalom nem természet, de arra azért ő is képes, hogy akár a legnagyobb megsemmisülésekből is újjá tudja szervezni magát. A huszadik század mindent jól oldott meg, ami a társadalmi haladás, a civilizáció normális rutinja, ha tetszik, aprómunkája volt. Semmit sem oldott meg, ami a rutin-lépéseken túlmutató kihívás vagy rendkívüli feladvány lett volna. Önmagáról alkotott hízelgő képe ellenére éppen a nagyvonalú kreativitás képessége hiányzott belőle. A huszadik század már kezdeteinél (1914-ről van szó) lerombolta a tizenkilencedik század második felétől felépült civilizációt. A társadalmi katasztrófák és a civilizációs fejlődés eklektikájának pályáján tökéletesen előre dolgozott a huszonegyedik századnak a globális társadalom monetarista változatának előkészítésében. A minden történeti korszakban újra definiálandó csoportértékek állandó destruktivitását a nagy diktatúrák antropológiai pusztításai folytatták. Ennek eredményeit azután a fogyasztói társadalom, majd a monetarizmus magától értetődő módon állította a saját, eltérő funkcionálásának szolgálatába. A szegénység felszámolásában és az esélyek ezzel kapcsolatos kiegyenlítésében a huszadik század ért el eredményeket. Ez a fejlődési folyamat azonban áldozatává vált saját bürokratikussá váló alapkarakterének (valamelyes

10 10 Bevezetés bürokratikus etatizmus nélkül a szociális valóság szélsőségeinek kiegyenlítése természetesen elképzelhetetlen lett volna). A bürokratikus kiegyenlítés (Keleten és Nyugaton azért döntően eltérő formációival) maga is sajátos dialektikát hozott létre. Az ilyen értelemben gondolt dialektika egyébként monográfiánk elemzéseinek többször is visszatérő eredménye lesz. A szociális különbségek kiegyenlítésének akaratlan és személyek fölött álló dialektikája a következő, jórészt szándékolatlan következményekhez vezetett: 1 intézményeinek megmerevedésével a továbblépés akadályává vált; 2 nem tudta termékeny és főleg összefoglaló társadalomalkotó elvvé emelni a kiegyenlítő újraelosztást; 3. nem ismerte fel az új, individualizáló tendenciákat; 4. gyanútlanul a történelem vége -ként élte meg saját hegemóniájának korszakát; 5. lekéste azt a globalizációt, amely minden körülmények között kritikus kihívást jelentett volna számára, és amelynek részleges módon az ő uralma talán a legfájdalmasabb előzménye, és 6. csak tehetetlenül szemlélni tudta (ráadásul minden módon védelmezni is kényszerült) azokat a bízvást antropológiainak, netán egyenesen társadalomontológiainak nevezhető változásokat, amelyeken az a társadalom ment keresztül, amelynek tagjai már éppen a szociális juttatások alapzatán rendezték be a maguk kicsinyített fogyasztói társadalmát, és amelyek más következmények mellett demoralizálták az alacsony jövedelmekért addig valóságos társadalmi teljesítményt is nyújtani hajlandó rétegeket. Ha valaki napjainkban a marxizmusról az átfogó megközelítés igényével ír, mindezzel szembe kell néznie. Ezért elkerülhetetlen, hogy visszatérjünk a történelemfilozófia sokáig lezártnak tűnő megközelítéseihez, amelyekből maga Marx is kinőtt. A marxi filozófia és a marxizmus jelenkori helyzete ugyanis e nélkül elveszíti a maga természetes horizontját és összehasonlítási alapjait. A nagy eszmeáramlatok a tizenkilencedik század második felétől, akkor kialakult alapformájukban határozták meg a későbbi fejlődést, s még napjainkban is van érvényes üzenetük. Másrészt részben vagy egészben az összes nagy ideológia a mi korunkig már sokszor jutott hatalomra, sokszor bukott meg, sokszor árulták el és sokszor árulta el a benne hivőket, sokszor változtatott célt, hordozókat, szövetségeseket vagy útitársakat. Emiatt az eszme- és ideológiatörténeti, vagy éppen a leíróan tudásszociológiai megközelítések helyett igen logikus lenne ezeket a történeteket a maguk teljességében narratívan megírni. Elsősorban azért (s erre még monográfiánkban más példa is lesz), mert a modern történelem és társadalom villámgyors és kivételesen komplex folyamatainak már szimpla megértéséhez is sokszor könnyebben jutunk el a narratív, mint az analitikus megközelítés segítségével. A marxizmus bukása több összefüggésben is a történelem végé -t, adott esetben az ideológiák végét hozta magával. Az ideológia folytonosságának megszakadása, magától értetődőnek tűnő létmódjának megkérdőjeleződése kegyetlen élességgel világít rá a (klasszikus, Mannheim Károly-i értelemben

11 Bevezetés 11 vett) ideológiának mint tudatformának a jelen valóságával való illúzióromboló össze nem illésére. A gondolkodásnak a társadalmi léthez kötött szerkezetei összeroppantak. Ilyenkor a társadalomnak újra fel kellene építenie a maga, immár az aktuális, jelenvaló társadalmi létéből kiinduló valóságlátásának alaptípusait. Az ilyen újrakezdésnek azonban két hatalmas akadálya van: 1. az örök tegnapi ideológiák elkötelezett képviselői az elsők, akik nyomban meghiúsítanak minden valódi újrakezdést és 2. a jelen igazi haszonélvezői már kényelmesen berendezkedtek egy ideológia nélküli világban (és világra!), és a jelek szerint rájönnek arra is, hogy ez így azoknak is sokkal megfelelőbb, akik nem igazi haszonélvezői a jelennek. S mindehhez párosul az ideológiák spontán önszerveződésének törvénye is minden léthelyzetben benne rejlik egy, azt a léthelyzetet összefüggően magyarázó világértelmezés, ami napjainkban, a virtualitás és a tömegkultúra mitológiájának világában talán már át sem üti a tudományos érzékelés falait. A hidegháborút az eltorzult, ám önálló teret teremtő és saját kibontakozását már önállóan végbevivő történeti mozgás teremtette meg. Egyszerre volt ezért a hidegháború is abszurd és realista, nem csoda, hogy a magasan fejlett politológiai iskolák nem veszik fel fogalmaik közé ezt az élő kettősséget (abszurd realizmus) és paradoxont. A kettéosztottság korának viszonyai tehetnek róla, hogy a nemzetközi politikai rendszer érdemileg nem jutott túl Kant és a francia forradalom korszakán. Az egypólusú világ csökkenti a globális háborúk és szembenállások veszélyét, az egyenlőtlenségek újabb rendszerét azonban nemcsak viseli, de még elő is hívja. Jacques Derrida Marx kísértetei -ről beszélt, amelyek elő-előjönnek a jelen éjszakájában. Ez találó és érdekes metafora, ebben a monográfiában azonban inkább Marx (hatalmas) lábnyomairól beszélnénk. A lábnyom részben konkrétabb kép, részben pontosabban is tagolja a jelen társadalmi és intellektuális tereit. Nap mint nap találkozunk Marx lábnyomaival. Nap, mint nap felismerjük, hogy e lábnyomok a jelen fontos pontjaihoz vezetnek, és fontos üzeneteik vannak, anélkül hogy szervesen össze tudnánk kapcsolni napjaink szellemi és politikai forgalmával. Nem szeretnénk a modern városesztétika módjára e lábnyomokat funkcionáló ornamentikaként elhelyezni a bevásárlóközpontok bejáratánál álló szökőkút elé; szeretnénk megnevezni feltárni és értelmezni ezeket a lábnyomokat, ezzel párbeszédre lépni Marxszal a harmadik évezred elején. Marx lábnyomainak felkutatásával és megnevezésével más feladatai vannak a filozófiának, mint annak idején Nietzschéével. Nietzsche lábnyomait eltüntette a politikai történelem, amellett hogy igazi üzeneteit amúgy is vagy egyáltalán nem, vagy nagyon elkésetten értették meg. Marx lábnyomával más a helyzet. Mint legátfogóbb politikai, szociológiai és filozófiai opció Marx alapvetően meghatározta a világ filozófiáját 1866 és 1989 között.

12 12 Bevezetés Nietzsche lábnyomaiból utólag kellett megrajzolni a filozófus alakját. Marx alakja teljesen betöltötte a teret, hogy mára csak hatalmas lábnyomai maradjanak. Az ő esetében egy filozófia példátlan felemelkedésének és máig megfejtetlen lehanyatlásának folyamatát kell megértenünk. Nem tudják, de teszik Az ötvenes hatvanas évek fordulóján írt Esztétikájában Lukács ezt a tételt még mint mottót választotta monográfiájához. Napjainkra már ez a gondolat is történetivé vált. A mai társadalom szereplői lehet, hogy nem tudják egész pontosan, mit tesznek, de semmiképpen sem cselekednek a nélkül a meggyőződés nélkül, hogy tudják, mit cselekednek. Ezért is szükség van Marx lábnyomainak rekonstrukciójára.

13 Átváltozások és lábnyomok Napjainkban a legnagyobb, talán az egyetlen, holisztikus probléma a globalizáció. Szimpla intuíciónk is azt mondja, hogy a globalizációhoz nagy elmélet -re lenne szükség. Ezzel egy időben a filozófia búcsút vett a nagy elmélet lehetőségétől, s ezt egy kivételes történelmi pillanatban még győzelemnek is állította be. Óriási, talán jóvátehetetlen problémának is tartjuk, hogy a filozófia lemondott a nagy elmélet lehetőségé -ről is, s filozófiai vadkempingeket rendezett be a Nem lehetséges a nagy elmélet! elnevezésű multikulturális szabadidőközpontokban. A globalizáció jelöli ki a jelenben Marx legnagyobb lábnyomá -nak körvonalait is. Marxot számos szálon lehet kapcsolatba hozni mind a globalizáció valóságával, mind annak elméleti értelmezésével. Minden teoretikus közelség mellett sem gondoljuk, hogy egyenes út vezetne Marxtól a globalizáció elemzéséig. A jelennek kemény munkával kell kidolgoznia a maga nagy elméletét. Ebben egyébként a marxizmus képviselői nem tették eddig a legjobb szolgálatokat. A kilencvenes évek során azon dolgoztak, hogy a globalizáció viszonyait (mint kvalitatívan nem újat) magától értetődőnek állítsák be ( business as usual ). Az ezredforduló után hirtelen fordulattal többen már Marx teljes igazolását olvassák ki a globalizáció jelenségeiből. E monográfia koncepciója azokból az előadásokból, beszélgetésekből, tanulmányokból nőtt ki, amelyek a valóságos tudományos és társadalmi kommunikáció sodrában a marxizmus tartalmaival és irányultságával foglalkoztak. Számunkra már a kezdet kezdeteitől világos volt az a két diskurzus- és differenciaképző határvonal, amely a jelen monográfiát is alapvetően meghatározta. Nagy jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy a marxi filozófiát (filozófiákat, mint olvasónk látni fogja) a filozófia felől kell meghatároznunk. Nem a marxi (és természetesen az engelsi, ugyanolyan természetességgel sokak szemében a lenini, sőt a sztálini) szövegek egészéből kell mintegy visszafelé haladva kidesztillálni a marxi filozófiát (azzal a hallgatólagos, de annál erősebben ható parancserejű elvárással kiegészítve, hogy eleve a világtörténelem legnagyobb filozófiájáról kell, hogy szó legyen). Ezt a logikát meg kellett fordítanunk. A marxi filozófia olyan Marx által írt szövegekre kell, hogy alapuljon, amelyek eleve kielégítik a filozófia akkori és későbbi kritériumait. Marxi filozó-

14 14 Átváltozások és lábnyomok fia szemünkben tehát az a koncepció, ami a filozófia kritériumainak megfelel, függetlenül attól, hogy nemcsak világtörténelmileg kivételesen fontos, de politikai, közgazdasági és más szempontokból számos kivételesen magas színvonalú, nem-filozófiai szöveget is ki tud mutatni a kutatás a filozófus életművében. A monográfia első harmadát kitevő fejezet-lánc pontosan erre a döntésre épül, Marx filozófiáit rekonstruálja, s ezzel fel tudja mutatni azt a korántsem triviális belső rendszert, amelyben maga a szűkebb értelmű filozófia megszületik, majd eltűnik az életmű sodrásában. Módszertanilag nagyon is tudatos volt az az elhatározásunk, hogy Marx filozófiáinak rekonstrukciójakor és elemzésekor semmi másra ne legyünk tekintettel, mint magukra ezekre a filozófiákra, amelyek filozófiák, és Marxtól származnak (Engelset is meg kellene említeni, de ennek problémáira még részletesen ki fogunk térni). Sem egy rendszer vélt egysége, sem a marxizmus külső perspektívákból máig többnyire holisztikus képei nem tántoríthattak el ettől a stratégiától. Nem minden filozófia, amit Marx írt, de Marx valóban írt hat filozófiát, amelyek jó részének, ha azok nem is tekinthetők sokszor befejezett műnek, önálló filozófiai mivolta nem vonható kétségbe. Amit tehát Marx írt, és nem filozófia, az ugyancsak méltó az állandó újra-elsajátításra, ettől azonban még nem válik filozófiává. Ugyancsak a kezdet kezdeteitől világos volt, hogy a Marx utáni marxizmusok a gondolkodás és a politikai eszmetörténet önálló fejezeteit alkotják. Nem emelhetünk kifogást, ha ezt a Marx utáni sorozatot is Marx vagy éppen a marxizmus művének tekintik, szigorú értelemben azonban ezt természetesen nem fogadhatjuk el. Annak ugyanis, hogy mi Marx saját filozófiája, megvannak a maga szoros kritériumai. Új tudományelméleti problémát jelent, hogy a Marx utáni marxizmusok egyáltalán mennyiben tekinthetők egy és ugyanazon paradigma részeinek, vajon a nagyjából hasonló politikai elkötelezettség filozófiailag is egy rendszer részeivé tesz-e eltérő szisztematikus mozzanatokat. Nemcsak Marx és a marxizmus, Marx és a filozófia, hanem Marx, a marxizmus és a történelem sajátos új viszonylatainak jól átgondolt új rendszerébe kell belehelyeznünk számos eddigi ismeretet és értelmezést, természetesen új kutatások eredményeit is, hiszen a Marx utáni marxizmusok puszta filológiai vagy történeti feltárása sem nevezhető elégségesnek. Monográfiánk ezért teljesen tudatosan külön kezeli a Marx utáni marxizmusokat Marx filozófiáitól. Ha nem Marx lábnyomait, hanem a marxi filozófiákat önmagukban kutatná, nem is tartana igényt a Marx utáni marxizmusokból másra, mint e filozófiák Marx-értelmezéseire a maguk tiszta formájában, de azokra is csak akkor, ha úgy ítélnénk meg, hogy ez vagy az az értelmezés végképp nélkülözhetetlen Marx szisztematikus rekonstrukciójakor. Éppen azért azonban, mert 2013-ban nem tehetjük meg, hogy Marx tulajdonképpeni filozófiájának rekonstrukciójával önmagában megelégedjünk, terjedelmünkhöz képest kitüntetett módon foglalkoztunk a Marx utáni marxizmusokkal. Azt sem engedhettük meg magunknak, hogy ne foglalkozzunk a szó szoros értelemben mindennel, ami Marxszal, a marxizmussal és a Marx utáni marxizmussal a va-

15 Átváltozások és lábnyomok 15 lóságos történelemben történt. Ez természetesen csak elvi célkitűzés lehetett, megvalósításának lehetőségeit is csak nagy vonalakban jelölhettük ki ban senki sem tehetné meg (bár tökéletesen érthető módon sokszor meg kell tennie), hogy e hatalmas területek valamelyikét csak önmagában tegye kutatás tárgyává. De melyik részleges eredmény ne emlékeztetne fájdalmasan a többi jelentékeny szféra hiányára? Melyik precíz Marx-rekonstrukció ne emlékeztetne a Marx utáni marxizmusok hiányára? S ez a hiány arra a hiányra, ami Marx, a marxizmus és a Marx utáni marxizmus történelemmel való példátlan összefonódottságának értelmezése helyén tátongana? Mindhárom komplexum (Marx filozófiája, a marxizmus és a Marx utáni marxizmus) a modern világtörténelem valódi középpontjában helyezkedik el. Ezért csak olyan szemléletüknek látjuk értelmét, amely a kezdetektől fogva az összes részletet e világtörténelmi középpont feltételezésével tekinti át. De a három komplexum ma gyökeresen új tárgyként jelenik meg előttünk. A modern történelem minden bizonnyal egyik legtotálisabb szereplője (e három nagy komplexum egysége) a maga eredeti formájában lelépett a történelem színpadáról. S az új helyzet új megközelítéseket ír elő számunkra. Egyrészt, meg kell hogy határozza szemléletünket e három összefüggő komplexumnak (Marx filozófiája, a marxizmus és a Marx utáni marxizmus) a valóságos történelemben és történelemmel kialakított különleges viszonya. Másrészt, ez a helyzet átalakítja a hagyományos filozófia- és eszmetörténeti megközelítés sajátosságait is. Szolid tudományos rekonstrukcióra kell törekednünk, de annak eredményeit mind a két alapvető ténnyel, azaz a világtörténelemmel való különleges kapcsolattal, illetve a világtörténelem színpadáról való lelépéssel állandóan szembesítenünk is kell. Harmadrészt, a monográfia sajátos perspektívája (a világtörténelemmel való különleges kapcsolat, illetve a világtörténelem színpadáról való lelépés) különleges felelősséget is közvetít. Mielőtt felmegy a függöny, még nem tudhatjuk: tragédia, komédia vagy éppen polgári szomorújáték lesz-e a végeredmény. Nem dönthetünk előre, mekkora szerepet játszik a drámában a végzet, a véletlen vagy a pillangóeffektus. A három komplexus igazi arcát nem elő-ítéleteink, hanem emelkedett, utólagos ítéleteink határozhatják csak meg.

16

17 I. A KIÁLTVÁNY ÉS A MARXIZMUS

18

19 MARXIZMUS ÉS MARXIZMUS. A MARXIZMUS MARX FILOZÓFIÁI KÖZÖTT. MARXIZMUS ÉS A KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY Marx filozófiáinak rekonstrukciója során nyomban meg kell válaszolnunk azt a kérdést, vajon hová soroljuk azt a jól azonosítható képződményt, amit szerte a világon marxizmus -nak neveznek. E fogalom szemantikája a közgondolkodásban és az eszmék társadalmi forgalmában a nyilvánvalóan nagyszámú jelentésváltozat ellenére is jól körülhatárolható. E kérdés megválaszolása egyaránt fontos elméleti és gyakorlati szükséglet. Elméleti azért, mert tisztázása nélkül, Marx filozófiáinak horizontja előtt az elképzelhető legnagyobb önkényesség uralkodna mind a marxi filozófia, mind a marxizmus meghatározásának kérdésében. Ebben az összefüggésben akár még Marx eltérő filozófiái is nyíltan szembeállíthatóvá válnának egymással, mint ahogy erre a hatvanas években is markáns példa adódott a fiatal vagy az érett Marx körüli, nagy horderejű vitában. De gyakorlati is ez a probléma, hiszen létezik egy sor olyan szövegösszefüggés, amelyben nagyon is nagy a tétje annak, mint értünk marxizmuson. Ronald Reagan amerikai elnök, találékonyan, líbiai terroristákat nevezett marxistának, egy rendszerváltó ország parlamentjében pedig kiderült még az is, hogy a marxizmus nemcsak hogy nem kifejezetten a túlvilágiságra is nyitott, transzcendens gondolatrendszer, hanem még vallásosságban is képes fölül múlni politikai ellenfeleit. A marxizmus mint izmus történetileg természetesen Marx filozófiáinak tartalmain alapul, de egyik filozófiai korszak, koncepció vagy mű mondanivalójával sem egyenlő. A marxizmus máig élő fogalma ugyanazzal az egyértelműséggel épül az 1848 elején megfogalmazott Kommunista Kiáltvány szövegére, amellyel a nemzetközi szocialista mozgalom az 1867-ben megjelent A tőkére. A Kiáltvány kiemelkedő jelentőségének elismerésében megegyezett még Sztálin és Trockij is. Sztálin, gazdag fantáziával, a szocialista mozgalom Énekek éneké -nek nevezte. Trockij szerint (éppen egy Mengyelejevről írt szövegben) a jó természettudomány megjósolja olyan jelenségek létét, amelyeket még nem is tud érzékelni, ezen analógia alapján szerinte a Kommunista Kiáltvány is előre kimondta azt, ami elkerülhetetlen. A Kiáltvány világtörténelmi és egyben mitológiai dimenziójú hatástörténetének titokzatos változata a II. Internacionálé állásfoglalása. Kautsky például a szocializmus igazi kvintesszenciájá -nak látja, amely még ma is, sőt, ma még inkább, mint egy-

20 20 I. A KIÁLTVÁNY ÉS A MARXIZMUS kor a nemzetközi szociáldemokrácia valóságos programja. 1 Mindezeket az attribútumokat csak akkor tudjuk igazán helyükre tenni, ha a filozófiai különbségeknek arra a hosszú sorára emlékeztetünk, amelyek a Kiáltvány és a II. Internacionálé filozófiája között állnak fenn. A marxizmus nem azonos Marx filozófiáinak egyikével sem. Mint univerzális filozófiai, politikai és szociológiai opció alapvetően mégis meghatározta a világ kérdésfeltevéseit 1867 és 1989 között. Az alapvető kérdések ilyen horderejű tematizálásával Marx filozófiái, minden túlzás nélkül mondva, maguk is világtörténelmi tényezővé váltak. Mindezzel még egyszer alá akarjuk húzni, hogy Marx filozófiáját nem tartjuk azonosnak a marxizmussal. Marx filozófiája eredetileg is filozófiaként keletkezett Marx-szövegekből, a hat marxi filozófiából rekonstruálható, a marxizmus alapvető értelmezési keretét a Kommunista Kiáltvány érdemileg már a maga teljességében tartalmazza. Szeretnénk igazolni annak a kijelentésnek az érvényességét, amely szerint Marx filozófiái mélyen behatoltak a leglényegesebb filozófiai és történelmi folyamatokba, majd ezután a fordított folyamat is beindult: a leglényegesebb filozófiai és politikai folyamatok költöztek és költöznek be a marxizmusba, és jelentek meg annak mezében! Marx és Engels nemzetközi szervezőtevékenysége már 1848 előtt elkezdődik, maga a Kommunista Kiáltvány is a forradalmi év elején, azaz még a 48-as forradalom kitörése előtt születik. Maga az 1848-as forradalmi hullám is távol állt még egy proletár karakterű forradalomtól, s ez a tény magát Marxot is szabályosan kettős szerepre kényszeríti. Egyszerre dolgozik ugyanis az 1848-as polgári és egy esetleg ebből kinövő proletárforradalom előremozdításán Németországban, miközben szellemileg és virtuálisan a többi nagy forradalmi helyszínen is tevékenykedik. Ez a tény elvezet a marxizmus történelmi idő-előnyének problémájához. A legfontosabb dokumentumok (s ezek közé A tőkét is beleérthetjük) évtizedekkel előzték meg a kontinentális iparosítás, s ezzel a szocialista mozgalom feltételeinek kialakulását: tehát a kapitalizmus korszakos elemzése időben megelőzte a kontinensen mint reálfolyamatot. A Kommunista Kiáltvány tehát nem közvetlenül forradalmi időkben született, és természetesen azt sem láthatta előre senki, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb hatású szövege lesz. A Kiáltvány nem része Marx filozófiájának, egyik filozófiájával sem azonos, emellett mégis a marxizmus alapító irata és dokumentuma. A Kiáltvány egymást sokszorosan erősítő végső igazságokat és jogosítványokat ötvöz átütő erejű egésszé (e sajátosságában ezért az olyan szövegekre emlékeztet, mint az Énekek éneke, a Hegyi beszéd vagy akár a nietzschei Zarathusztra). E szövegek klasszikus, egyszerre költői és mitopoétikus mivolta a 1 Die Neue Zeit, 9. évf. 1. kötet

21 I. A KIÁLTVÁNY ÉS A MARXIZMUS 21 bennük foglalt igazság-impulzusok egymást erősítő, a végtelenségig fokozódó felerősödésében mutatható ki. Korántsem véletlen, hogy a marxizmus legtöbb szállóigévé váló megfogalmazása is a Kiáltványban található. Ebben a nyelvi szempontból egyértelműen kiáltványként felfogott szövegben, ebben az evilági Bibliában Marx négy hatalmas áramlatot terel közös folyamba. Ezek lendülete mintegy önmagától spirituális és kvázi-religiózus ugráshoz vezet. Bizonyos, hogy a szerző nem akart ennyire elrugaszkodni a földtől, feltehető az is, hogy a Kiáltvány száraz része (a marxi szocializmus viszonya az eddigi szocialista elképzelésekhez, ideológiakritikai és egyben már politikai célzatú tabló formájában) azért is került be a szövegbe, hogy az ideológia- és mozgalomalapítás racionális célrendszere ne váljon teljesen másodlagossá az új Evangélium meghirdetésekor. A négy áramlat közös, egymást erősítő Niagarájában feltaláljuk a fiatal Marx fejlődésének számos korábbi állomását, sőt már az 1848 előtt megszületett első két marxi filozófia nyomait is. Az első áramlat a politikai forradalom, a világ megjavításának hagyományos gondolatmenete, a később hozzá társuló motívumokkal kiegészítve azonban teljesen új szövegösszefüggésben. A második a gazdaság, tágabban a társadalom fejlődésének strukturális dinamikája, a termelőerők és termelési viszonyok összjátéka, a társadalmivá és az emberiség összérdekévé váló forradalom objektivitásának megalapozása. Ez új típusú forradalom, amelynek egyértelműen kinyilvánított végcélja van: a kommunista társadalom. Ennek érlelődése nem egyszeri alkalom, hanem a világtörténelem kitüntetett része. Ez immár a harmadik áramlat, a világtörténelem valóságos beteljesülése, millenáris esemény, minden társadalom végső téloszának valósággá válása. A valósággá váló politikai harmónia, a horizonton megjelenő gazdasági és társadalmi optimum megjeleníti a világtörténelem beteljesedését, az objektív és a szubjektív szervesülnek és egyesülnek. A szubjektumok cselekvésében világtörténelmi folyamatok érvényesülnek, azok emberi személyes harcok és szenvedések nélkül nem is tudnának érvényre jutni. Ez a harc megoldja a történelemben cselekvő szubjektum etikai választásainak kérdéseit, a politikai cselekvés legitimációjának kegyetlen dilemmáit. De még ezen is átüt a negyedik folyam: a gondolkodás, a filozófia és a filozófus hatalma, ami (aki) azzal, hogy feltárja a világtörténelem valóságos titkait, egyben nagy varázslóként már meg is oldja (oldotta!) őket. Négy nagy folyamatról (tematikus szövegösszefüggésről) van szó, amelyek egyenként plauzibilisek, világtörténeti értelemben nyitottak, azaz lehetnek igazak is és hamisak is. Azzal, hogy a négy áramlat egymás sodrását erősítő egyesülésére gondolunk, egyáltalán nem tesszük fel a konstrukció igazságának vagy hamisságának tényére vonatkozó kérdést. Marx maga tökéletesen bizonyos a négyszeres konstrukció harmonikus öszszegeződésének igazában, s ezt saját eddigi filozófiáinak valóságos eredményei alapján teszi (az elidegenedés-koncepció, illetve az univerzális történetfilozófia).

22 22 I. A KIÁLTVÁNY ÉS A MARXIZMUS A négy folyamot, azaz a gondolatmenet négy ívét sajátos hibrid diskurzus fűzi egybe. A hibriditás két eltérő eljárásból egységes eredménynek tűnően jön létre. A marxi filozófiai hibriditás első forrása a fent megnevezett négy világtörténeti áramlat egymásba való átnövése, izomorfiája, egy hatalmas folyamat alapzatán való egysége, majdnem azonossága. Politika, gazdaság, társadalom és filozófia nem lehetnek azonosak egymással, de a nagy folyamat dinamikus alapzatán szerves kölcsönhatásban csapnak át egymásba, a rájuk reflektáló marxi filozófia tehát emiatt sajátos hibrid karakterre tesz szert. Ez a fajta hibriditás nem korlátozódik a Kiáltványra, nagyon is jelen van például Marx II. korszakában is, az univerzális történetfilozófiában is. Az immár csak a Kiáltványra jellemző második típusú hibriditás sajátos szelekció útján jön létre. Marx mindig igaz kijelentéseket sorjáz egymás mellé. Amikor arról beszél, hogy a kommunista társadalom szét fogja rombolni a családot, erre a lehetőségre úgy reagál, hogy a polgári család már a jelenben is prostitúció, tehát történelmi megszűnésével az emberiség nem veszít semmit. Kihagyja a mindenkor bevonható másik kijelentést: nem minden polgári család prostitúció, azaz mégiscsak veszíthet az emberiség, ha a kommunizmus megszünteti majd a család intézményét. A Kiáltvány gondolatmeneteinek alapvető módszere ez. Egy-egy tétel esetében az adott alanyról azt az állítmányt mondja ki, ami saját gondolatmenetét támasztja alá, ez az állítmány igaz és ellenőrizhető. Csakhogy az ilyen kijelentés empirikus referenciái a Marx által kiválasztott igaz állítmány ellenkezőjét is magukban foglalják! Marx tehát a jó (saját gondolatmenetét alátámasztó) változatok hosszú sorát illeszti egymás mellé (ami nem azt jelenti, hogy azok hamisak lennének!), miközben az állandóan lehetséges ellentétes változatokat ( nem minden polgári család prostitúció ) nem veszi figyelembe. A család esetleges megszüntetése (ami mégiscsak epizodikus maradt a kommunizmus történetében, jóllehet a konkrét családtörténeti kutatásnak még mindig bőségesen lenne tennivalója ezen a téren) a Kiáltványban (ami természetesen kiáltvány és nem filozófiai mű) maradéktalanul pozitív, felszabadító lépés, a prostitúció láncainak elvetése. Fel kell tennünk a kérdést, vajon az emberiség eddig élt legnagyobb gondolkodóinak egyike hogyan is gondolta ezt a szelektív hibriditást? Szándékosan élt-e ilyen módszerrel? Nem vette volna észre ennek problematikus mivoltát (nevezetesen, hogy helyes és igaz kijelentésekből épít fel helyes közvetítési láncot, miközben az egyes kijelentések ugyancsak helyes és empirikusan ugyancsak lehetséges nem-helyes ellentétét figyelmen kívül hagyja)? A Kiáltvány négy összetevője (a szükséges egyszerűsítéssel: a politikai igazságosság, a gazdaság belső törvényszerűségei, a világtörténelem beteljesedése, valamint a filozófia beteljesedése és ezáltal vége is) csak a kijelentések hibridizálásának módszerével egyesíthető. A munka felszabadításának (Marx kifejezése) igazságos politikai formája csak hibrid szelekcióval hozható létre, ami nem hamis, de nem is igaz. Nem hamis azért, mert az igazságos forma végső soron a történelmi viszonyok miriádjának alakulásától függ (tehát lehet igaz, de ugyanezek miatt hamis is). Elképzelhető, hogy a kommunista

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 2 Kölcsey füzetek XIV. vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 3 Vass Csaba Bevezetô

Részletesebben

Kiss Viktor Az ideológia problémája Marx gondolatvilágában*

Kiss Viktor Az ideológia problémája Marx gondolatvilágában* Kiss Viktor Az ideológia problémája Marx gondolatvilágában* *A disszertáció internetes nyilvánosságra hozatalát könyv formátumban történő megjelenése miatt 2013. júniusáig késleltetem. 1 Politikatudományi

Részletesebben

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Cseke Gábor Herseni, Traian Niri, Angara Rostás Zoltán

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Cseke Gábor Herseni, Traian Niri, Angara Rostás Zoltán E SZÁM MUNKATÁRSAI BUCUREŞTI Cseke Gábor Herseni, Traian Niri, Angara Rostás Zoltán KOLOZSVÁR Balogh Edgár Csehi Gyula Csetri Elek Dáné Tibor Gáll Ernő Imreh István K. Jakab Antal Kádár Bogárka Kántor

Részletesebben

Szociálpolitika és társadalom

Szociálpolitika és társadalom 87-88 TÁRSADALOMPOLITIKAI OLVASÓKÖNYVEK Szociálpolitika és társadalom Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból T-WINS AZ ELTE SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉKE ÉS A T-TWINS KIADÓI ÉS TIPOGRÁFIAI

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében

Részletesebben

MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA

MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA SZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2. KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZETE GONDOZÁSÁBAN MÁRKUS GYÖRGY MARXIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA (AZ EMBERI LÉNYEG

Részletesebben

DÁVID LÁSZLÓ A középkori székelyföldi művészet néhány kérdése II. 956

DÁVID LÁSZLÓ A középkori székelyföldi művészet néhány kérdése II. 956 KORUNK XXXIV. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 1975. DECEMBER * * * Közös törekvések szolgálatában I VAJDA LAJOS A népfronti összefogás előzményei 897 BRETTER GYÖRGY A mindenesek kálváriája 900 ANGI ISTVÁN A szépség

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Új szocializmus felé: Bevezető

Új szocializmus felé: Bevezető Új szocializmus felé: Bevezető W. Paul Cockshott Allin Cottrell 1993 A szocializmus ki lett próbálva. Hetven esztendővel a bolsevik forradalom után a történelem ítélete az, hogy megbukott. Azok, akik az

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 1 Balázs Zoltán: ISMERET, ELMÉLET Valódi és hamis erkölcsi kérdések a globalizáció kapcsán 3 VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

JÖVÕKUTATÁSI PARADIGMÁK

JÖVÕKUTATÁSI PARADIGMÁK A hazai és a nemzetközi jövõkutatásban is neves szerzõ a jövõkutatás múltját, jelenét és formálódó jövõjét a tudományterület paradigmáinak mûvelési módjainak változásában mutatja be. Nem száraz tudománytörténetet

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78 3 4 5 TARTALOMJEGYZÉK Előszó a szöveggyűjteményhez... 7 Műfaji kérdések... 9 Báthory Zoltán: Mi a tanterv?... 11 Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most... 19 Falus Iván: Didaktika Az oktatás tartalmának...

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

A globalizáció hátországa

A globalizáció hátországa E S S Z É ÚJ EGYENLÍTÔ 19 KISS ENDRE A globalizáció hátországa Aspecifikusan imperális viszonyok a globalizáció világában az egyes aktori szerepben lévő államok egymással vívott versenyének elvén át érvényesülnek

Részletesebben

Az iskolapszichológia sui generis

Az iskolapszichológia sui generis szemle Szemle Iskolapszichológiai munka a Remetekertvárosi Általános Iskolában Ez az írás nem pusztán azt célozza, hogy számot adjon egy adott időszakban végzett iskolapszichológiai munkáról, hanem azt

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés Iskolakultúra 1999/11 Az oktatási mezõ és játékosai Szemle Mert nehéz sértetlenül elhaladni azoknak tömör sorfala közt, akik az egyik oldalon túl sok szabadságot, a másikon viszont túl sok autoritást követelnek.

Részletesebben

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI)

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) A POLITIKAI ELEMZÉS MIBENLÉTE Csizmadia Ervin (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) összefoglaló A szerzõ a dolgozatban igyekszik megragadni a politikai elemzés mûfajelméleti sajátosságait. Pusztán ezzel a

Részletesebben