FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok"

Átírás

1 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

2 Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál Göncz Borbála (1., 4. fejezet) Susánszky Pál (2., 3. fejezet) Szanyi F. Eleonóra (1., 3. fejezet) 02 A kutatásban közreműködtek Kurucz Orsolya Lukács Ágnes Mandácskó Eszter Mezei Mikes Oross Dániel Köszönettel tartozunk a kutatásban nyújtott szakmai segítségért Szebenyi Mariannak, Kovács Editnek, Kovács Annamáriának, Monostori Évának valamint azoknak a szervezeteknek, amelyek lehetővé tették, hogy évek óta jól működő ifjúsági civil kezdeményezések munkájába betekintést nyerjünk. HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület Tett-Hely Ifjúsági Szolgálat Szabad Tér Egyesület és Életművész Ifjúsági Egyesület Nagyító Alapítvány MMIK Szombathely Ormánság Zöldút Bordányi Ifjúsági Információs Pont https://www.facebook.com/biipbordany Zalai Hazatérők Egyesület Factory Aréna Mag-Ház Magyar Cserkészszövetség

3 Tartalomjegyzék: : Kutatás keretei: A fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I: Fókuszban az érdekek és a motivációk 1. Fogalmak: motiváció, érdek, szükséglet 2. A fiatalok motivációi általában 3. Ifjúsági közösségek szervezése és fejlesztése: lépések és eszközök 4. Néhány, a csoport munkáját elősegítő nem formális nevelési eszköz, vagy fejlesztő játék : Fókuszban a felnőttek világa 1. A szocializáció folyamata 2. A partnerség: a felnőttek és fiatalok közötti kapcsolatról általában 3. Felnőttek a fiatalok világában: a fiatalok felnőtt környezete 4. Pedagógusok és az iskolai közösségek 5. Felnőttek az ifjúsági közösségekben : Fókuszban a csoport és a közösség Elméleti áttekintés A közösséghez és a csoporthoz tartozásról a fiatalok körében Korosztályos sajátosságok Milyenek a fiatalok? Virtuális közösségek 2. Hogyan jön létre és formálódik az ifjúsági közösség egy adott településen? Helyzetfeltárás: Milyen adottságokkal rendelkezik a település? Működő ifjúsági csoportok és közösségek azonosítása Az ifjúsági közösségek kialakítása: a szándéktól a megalakulásig 3. Technikák és megoldási javaslatok Szituációs játékok az ifjúsági közösségépítésben : Fókuszban a hely és a tér 1. Elméleti alapvetések Hely és tér Ifjúsági közösségi tér alapvető értékek és elvek Érzelmi önszabályozás és térhasználat 2. Hogyan jön létre és formálódik ifjúsági közösség egy adott településen? Válaszkeresés a helyek és terek témakörben Hol vannak a fiatalok a szabadidejükben? 3. Mit látunk? adottságok feltárása kívülről Település a fiatalok szemével 4. Részvételi tervezés Hivatkozott irodalom

4 04 I A könyv gyerekeket és fiatalokat magukba foglaló közösségek életének egy sajátos időszakával foglalkozik. A közösségek kialakulásának folyamatával, azokkal a nehézségekkel és kihívásokkal, amelyekkel egy hasonló csoportnak szembe kell néznie a kezdeti időszakban. Az általunk végzett részvételi kutatás azt próbálta modellezni és megérteni, hogy milyen helyi struktúrákba ágyazódnak ezek a közösségek, milyen nehézségek szegélyezik kialakulásuk, formálódásuk és fennmaradásuk folyamatát. Mint ilyen, nem foglalkozik az ifjúsági munka azon szegmensével, ami az egyéni szolgáltatások körébe tartozik, még ha tisztában vagyunk is azzal, hogy a jól szervezett, tizenéveseket magukba foglaló közösségek egyik legfontosabb feladata az egyén és a személyiség fejlődésének, fejlesztésének támogatása. A kötetet azoknak ajánljuk, akik saját településükön, intézményükben, fiatalokból álló kisközösség létrehozását szorgalmazzák, és szeretnének belelátni azokba a társadalmi, pszichológiai, pedagógiai tényezőkbe, amelyek saját tapasztalataink alapján befolyásolják ezen vállalkozásukat. Az egyes fejezetek nem csupán javaslatokkal látják el az olvasót az ifjúsági kisközösségek kialakításával kapcsolatban, hanem arra is próbálnak rávilágítani, hogy az adott tényező figyelembevétele miért fontos, és hogyan gyakorol befolyást a teljes folyamatra. Számos módszertani kiadvány született az ifjúsági munkában tevékenykedő szakemberek, közösségfejlesztők tollából, amelyek jó példák, tereptapasztalatok alapján, javaslatokkal látják el az olvasót a fiatalokkal folytatott munkában. A magyar ifjúságkutatás is bővelkedik szakirodalomban, amelyek keretében tudományos igényességgel került feltárásra a fiatalok életvilágának több szegmense. Azonban tudomásunk szerint ez idáig nem született olyan módszertani anyag, ami részvételi technikákra esetünkben részvételi akciókutatásra alapozva fogalmazna meg javaslatokat a közösségek kialakításának folyamatára vonatkozóan. A kötet tartalma egy komplex, kvalitatív és kvantitatív módszertani elemeket egyaránt alkalmazó kutatás eredményeként született. Az említett részvételi akciókutatást megelőzte egy gyűjtőmunka, amelyekben jól működő, különböző tematikájú szervezetekkel, kezdeményezésekkel ismerkedtünk. A kutatás megalapozását szolgálta ugyanakkor az a kérdőíves adatfelvétel is, amely a évesek körében zajlott, és reprezentatív minta segítségével vizsgálta a szervezeti tagsággal kapcsolatos attitűdöket. A közösségi részvétel mellett kitért a szabadidő-eltöltés, a társas kapcsolatok, az önkéntesség, az elégedettség és az értékválasztás kérdéseire is. Amenynyiben egyéb forrást nem jelölünk meg, az egyes fejezetekben hivatkozott statisztikai eredmények ezen adatfelvétel tanulságait tükrözik vissza. A részvételi akciókutatás előkészítését szolgálta ezenkívül egy elméleti áttekintés és fogalmi keret kialakítása, amelyre ugyancsak többször történik utalás a fejezetekben.

5 05 I A kötet öt fejezetre tagolódik. Az elsőben bevezető jelleggel a fiatalok részvételével kapcsolatos általános megállapításainkat és konkrét tapasztalatainkat foglaljuk össze a saját kutatásunk kapcsán, illetve az általunk alkalmazott részvételi akciókutatás módszerébe nyer betekintést az olvasó. A további négy fejezet ugyanolyan szerkezetben épül fel, az ifjúsági közösségi részvétel egy-egy aspektusát körüljárva. Az első néhány oldalban tisztázzuk a témához kapcsolódó fogalmakat, és bemutatunk néhány elméleti keretet, amelyekből kiindultunk, és amelyekre későbbi javaslatainkat felépítjük. A következő rész mindenhol azzal foglalkozik, hogy mit tapasztaltunk az öt felkeresett településen, illetve amennyiben rendelkezünk olyan statisztikákkal, amelyek leírják ezeket a folyamatokat mennyire tekinthető általános jelenségnek. Az esetlegesen felmerülő problémákra olyan szervezetek példáit mutatjuk be, amelyek sikeresen reagáltak az adott jelenségre, esetleg ötlettel segítenek az irányokat tekintve. A jó példák között igyekeztünk olyan módszertani megoldásokat is felsorakoztatni, amelyek konkrét helyzetek feloldásában segíthetnek, mint például az ötletek összegyűjtése, vagy a fiatalokkal együtt kivitelezett projektek napi szervezése. A fejezetek bizonyos pontjainál Gondold végig! címszóval segítő kérdéseket teszünk fel az olvasónak, amelyek a leírtak gyakorlati alkalmazását segíthetik. A fejezeteket a felhasznált és ajánlott irodalom jegyzékével zárjuk. A könyv egyes fejezetei önmagukban is választ adhatnak bizonyos kérdésekre, illetve hivatkozásokkal átvezetnek azokra a területekre, amelyek összekapcsolódnak és számot tarthatnak az olvasó érdeklődésére. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az általunk tárgyalt témák együttes áttekintése adja vissza leginkább azt a képet, amit a településeken folytatott munka során kialakítottunk. Meggyőződésünk, hogy ezen témák és kérdések nem elválaszthatók egymástól, a fiatalok által kialakított közösségek soktényezős rendszerbe ágyazódnak.

6 06 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I I. A kutatás keretei: a fiatalok részvétele Egy közösséget nem azért kell jónak tartani, mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll; akkor jó, ha lehetőséget nyújt az embereknek arra, hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék, amennyit csak lehetséges, és lehetővé teszi, hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. Csikszentmihályi Mihály (1997, 266) 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok Kötetünkben, illetve a kötet megírására lehetőséget adó kutatásunk során a 6 25 éves korosztályt tekintettük célcsoportnak, s ezen belül is leginkább a serdülőkkel és a fiatal felnőttekkel foglalkoztunk. Ezen életszakaszok fontosságát az adja, hogy a szocializációs folyamat során ekkor válnak a fiatalok öntudatos személyekké, sajátítják el azon képességeket, amelyek szükségesek az adott kulturális környezetben való boldoguláshoz. Ilyen módon ez az ifjúsági életszakasz az, amely során az egyén a legnagyobb a változásokon esik át. A különböző életszakaszokban más és más kihívásokkal néznek szembe a fiatalok. A gyermekkort (vagy kisiskolás kort) a felelősség erősödésével, a feladattal való azonosulás és a teljesítmény jellemzi elsősorban a játékon mint munkafeladaton keresztül, az iskolaérettségtől éves korig. A gyerekek elsajátítják az absztrakt gondolkodást, és kialakul a versengés és a kooperáció. Ebben az életszakaszban fontos szerepet tölt be az iskola, mint a teljesítményre való visszajelzés és az önbizalom kialakulásának egy fontos meghatározó tényezője, de az iskolához kapcsolódóan tanulják meg a gyerekek a csoportélet mikéntjét, a szerepeket, a társadalmi normák működését (Nagy 2008). A serdülőkort a szakirodalom általában 15 és 18 éves kor közé teszi. A serdülőkorban levők ellentmondásos társadalmi elvárásokkal néznek szembe: egyrészt a kötelező iskolarendszer szülőktől való függésben tartja őket, mind társadalmilag, mind gazdaságilag, másrészt a fiataloknak már igényük van az önállóságra, a társadalomban való részvételre. Erre az ellenmondásra adott válaszként a fiatalok a viselkedésükön, szabadidő-eltöltési szokásaikon keresztül érik el az önállóságot (Fasick 1984). Ezt az időszakot a társas élet újraszerveződése jellemzi, a kortárs csoport fontossága és a ki vagyok én? kérdésre való válaszadás. A gyermekkor és a fiatal felnőttkor között elhelyezkedve, a pszichológusok ezt az időszakot az identitás újragondolásával és a tőlük elvárt szerepek konfliktusával jellemzik. Ez vezethet egy sajátos ifjúsági kultúra kialakulásához, amely egyrészt sajátos szabadidő-eltöltési szokásokon keresztül nyilvánul meg (Bennett 2013), másrészt az ellentmondó szerepelvárásokat összebékítő identitás kialakításával jár (Erikson Kötetünkben, illetve a kötet megírására lehetőséget adó kutatásunk során a 6 25 éves korosztályt tekintettük célcsoportnak, s ezen belül is leginkább a serdülőkkel és a fiatal felnőttekkel foglalkoztunk.

7 07 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I 1950). A fiatal felnőttkor, amely 19 éves kortól éves korig tart, a serdülőkornál nagyobb önállóságot biztosít a fiataloknak, de a felnőttséggel járó összes felelősség még nem jelenik meg. Ezt az időszakot, amely átmenet a serdülőkor és a felnőttkor között, a szociológiai-társadalmi érettségig való eljutás jellemzi. A kortárs csoportnak és a barátokkal való azonosulásnak szintén fontos szerepe van ebben az időszakban, de a serdülőkori identitásválság befejeződésével, stabil identitás kialakulásával a fiatalok egyre inkább készen állnak az elköteleződésre (Erikson 1950). Számos elmélet foglalkozik az ifjúsági életszakasz további korosztályokra bontásával; a gyerekek és fiatalok lélektani fejlődésének részletesebb leírásába a Fókuszban a csoport és közösség fejezetnél kaphat betekintést az olvasó. Mindezek mellett az utóbbi években ez az ifjúsági életszakasz számos változáson esett át, új kihívások megjelenésével. A globalizáció jelenségének erősödésével és az információs társadalom térnyerésével átalakult a demográfiai helyzet, a családi kapcsolatok, jelentősebbé vált az individualizáció, kitolódott az iskolában eltöltött idő, összetettebbé vált a munkaerőpiacra való belépés folyamata. Általában véve is nőtt a bizonytalanság, miközben a fiatalok biológiai és a társadalmi érettsége közötti olló egyre nagyobbra nyílik (Nagy 2008). 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? Módszertani kötetünk két kulcsfogalom a közösség és a részvétel köré szerveződik, amelyek egyszersmind nehezen is választhatók ketté, hiszen a közösséghez tartozás részvételen keresztül valósul meg, míg a részvétel valamilyen közösséget feltételez vagy hoz létre. A közösség az, amelyet együtt hozunk létre, s amelyet meg kell tölteni valamilyen tartalommal. E könyv megközelítésének alapja az a normatív megállapítás, hogy a részvétel és a közösség-... a részvétel és a közösséghez tartozás általában és önmagukban véve is értéket jelentenek.

8 08 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I hez tartozás általában és önmagukban véve is értéket jelentenek. Láthattuk, hogy a fiatalok szocializációja szempontjából, annak bármely szakaszát tekintjük, fontos a közösséghez tartozás, legyen az akár a család, az iskola vagy a kortárs csoport. A család az elsődleges szocializáció során tölt be fontos szerepet. Az iskola a közösség integráns részeként a fiatalok tudását és demokratikus részvételét egyaránt hivatott fejleszteni. Míg a fiatalok, elsősorban a serdülőkorúak esetében a kortárs csoport bír döntő jelentőséggel. Ezen szocializációs folyamat eredményeképpen sajátítják el a fiatalok azokat a képességeket, amelyek segítségével a nagyobb közösség, település, ország ügyeiben felelősen részt tudnak venni. A részvételiség különösen fontos eleme a demokráciának. A 20. század második felére nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományosan kialakult képviseleti rendszeren alapuló demokratikus berendezkedések, amelyek az állampolgárok (választott képviselőiken keresztüli) közvetett és időszakos beleszólására épülnek (választások alkalmával), nem minden esetben képesek az érdekek, különösen a helyi érdekek megjelenítésére. A képviseleti demokrácia ezen gyenge pontjára hivatott választ adni a részvételiség. A részvételi demokrácia eszméje a helyi szint, a lokális terek, közösségek, érdekek előtérbe kerülésével függ össze a globalizációs folyamatok erősödésének kontextusában. Ugyanakkor az eszme maga nem új: az ókorban a görög városállamok működésének is az állampolgári aktivitás és részvétel volt az alapja. A részvételi demokrácia elvileg minden állampolgár számára biztosítja a javaslattétel jogát, a tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogot, a vitatkozáshoz való jogot és a döntési jogot.

9 09 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I A különböző államberendezkedési modellekkel kapcsolatos elméletek általában a képviseleti demokráciától elválasztva jelenítik meg a részvételi demokráciát. A valóságban ugyanakkor általában a kettő együtt létezik: a jellemzően képviseleti berendezkedésben megjelennek részvételi elemek. A részvételi demokrácia elvileg minden állampolgár számára biztosítja a javaslattétel jogát, a tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogot, a vitatkozáshoz való jogot és a döntési jogot. Ugyanakkor, ezekkel önkéntes alapon lehet élni. S így a részvételiséget, állampolgári részvételt számos tényező határozza meg a politikai, közügyek iránti érdeklődéstől, az erre a célra rendelkezésre álló és mozgósítható erőforrásokon át az ügyek jellegéig. A részvételi demokrácia elmélete látszatra nagyon messze állhat a tizenévesek közösségeitől, a gyakorlatban ugyanakkor a legkisebb egységek szintjén is (legyen ez például egy iskolai diákszervezet) pontosan ugyanazon mechanizmusok biztosítják a valós részvétel lehetőségét, mint amelyek a részvételi demokráciát működő modellé teszik. Általában elmondható, hogy inkább motiválnak a közügyekben való aktív részvételre a helyi szinten felmerülő, kisebb közösséget érintő ügyek, amikor az állampolgár jobban átlátja saját szerepét, érdekeit, saját befolyását, illetve a végső kimenetelt. Az állampolgári részvétel a politikai részvételen (választásokon, politikai pártokon, közvetlen részvételen keresztül) túl közösségi cselekmények formájában is megnyilvánulhat, például civil/nonprofit szervezetekben való részvételen keresztül (Reisinger 2009). Jelen kötet ez utóbbi folyamatokra fekteti a hangsúlyt, vagyis a civil, alulról jövő, helyi kezdeményezésekkel foglalkozunk. Felmerül a kérdés: hogyan fordítható le mindez a tizenévesek világára? Az ő bevonódásuk, érdeklődésük, motivált hozzáállásuk is sokkal valószínűbb, ha olyan témáról, területről van szó, amelyekben otthonosan mozognak, amit sajátjuknak éreznek. A fiatalok által életre hívott kisebb kezdeményezések megteremtik a lehetőséget az aktív állampolgári részvétel kultúrájának elsajátítására, vagyis az a fiatal, akinek ma szabadidős programját támogatjuk, holnap nagyobb valószínűséggel vesz részt a település ügyeinek intézésében. A részvételiség szintjének leírására számos elmélet tesz kísérletet. Arnstein például (1969, idézi Reisinger 2009) nyolc szintjét különbözteti meg a közösségi részvételnek, amelyből az első kettő (manipuláció, terápia ) a részvétel hiányára utal, a következő három szinten (informálás, konzultáció, közeledés) részleges részvételt jelenít meg, míg tényleges állampolgári részvételként jelenik meg a partnerség, a delegált hatalom és az állampolgári ellenőrzés. Ezt a modellt továbbfejlesztve, Burns és szerzőtársai (1994, idézi Reisinger 2009) a részvétel tizenkét elemét különböztették meg. A részvétel hiányára utal a politikai életből való kiábrándultság és a tájékozottság alacsony szintje. Az állampolgári részvétel a tájékoztatáson, a konzultáción, a tanácsadói testületekbe való bevonáson, a döntéshozatal előkészítésében való részvételen, a helyi érdekek érvényesítésén és a partnerségen keresztül nyilvánul meg. A részvétel legmagasabb szintje, az állampolgári irányítás pedig az irányítási funkciók delegálásán, az irányítással való megbízáson és az így megvalósuló kölcsönös függésen keresztül jön létre. Ugyan a racionális döntéselmélet megközelítése alapján a részvételiség nem lenne indokolható a A részvételiségnek számos, az egyént és a közösséget is érintő pozitív hatása van.

10 10 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I velejáró túl nagy idő és erőforrásbeli költségek s a várható alacsony haszon miatt, mások pl. a Nobel-díjas Elinor Ostrom azt állapítják meg, hogy a közjóhoz való hozzájárulás mögött komplex motivációk húzódnak meg, s a részvételiségnek számos, az egyént és a közösséget is érintő pozitív hatása van. A közösség szintjén a részvételiség pozitív hatása általában az, hogy elősegíti a közösséggé szerveződést, a közösség tagjai közti interakciót és kommunikációt, hozzájárulva ezzel az egymás iránti bizalom kiépüléséhez, s ezáltal a helyi gazdasági folyamatok kiegyensúlyozottabbá válásához. Továbbá, a részvételiséghez kapcsolódó és általa megvalósuló fejlesztések közvetlenül is előnyére válnak a helyi gazdaságnak. A helyben lakó érintettek részvétele a beruházásokkal, a költségvetési pénzek elosztásával kapcsolatos döntésekben ezen túl a rendelkezésre álló pénzek hatékonyabb elköltéséhez vezetnek (Reisinger 2009). Mindemellett a számos érintett bevonása növeli az innováció esélyét, s mivel a döntés felelőssége szétterül a résztvevők között, a következményeket is könnyebben vállalják. Ezen túl, a részvételi alapon meghozott döntések legitimációja is nagyobb (Bodorkós 2010). A részvételiségnek ugyanakkor vannak költségei is. A döntéshozási folyamatba való bevonás mind időben, mind anyagilag több ráfordítást igényel, amely a részt vevő egyén részéről is több időt, erőfeszítést, elköteleződést és felelősségvállalást jelent. Ezen túl a folyamat felügyelete és levezénylése pedig speciális szaktudással rendelkező szakembereket kíván (Reisinger 2009). Az egyén szintjén a részvételiség, részvételi tapasztalat egyaránt fejleszti a szociális kompetenciákat és a társadalmi felelősségvállalást, szolidaritást. A fiatalok találnak maguknak egy értelmes és hasznos szerepet a közösségben, társadalomban, miközben megtanulnak egymással kooperálni és konszenzusra jutni. A pozitív csoportélményen keresztül megtanulják, hogyan szerveződjenek és érvényesítsék érdekeiket (Hart 1992). Ezen túl vizsgálatok igazolják a fiatalok részvételiségét növelni hivatott programok pozitív hozadékait. Az eredmények alapján a dohányzás és a drogfogyasztás csökkenésével jártak, a résztvevők körében nőtt az egymással és szüleikkel való interakció mennyisége és minősége, valamint az érintettek felnőtté válva is több hajlandóságot mutattak a közösség ügyeiben való részvételre (Flanagan et al. 2014). A szocializáció és a részvételiség tanulásának folyamatában a kompetencia egy kulcsfogalom. Egy adott területhez kapcsolódó kompetencia 1 készségek, ismeretek, adottságok, attitűdök együtteseként alakul ki. A szakirodalom nyolc kulcskompetenciát különít el, amelyek funkcióikat tekintve a személyiség kiteljesedéséhez, az aktív állampolgárrá váláshoz, a társadalmi beilleszkedés elősegítéséhez, illetve a foglalkoztathatóság javításához járulhat hozzá. Az Európai Unió 2 az egész életen át tartó tanulás jelentőségét felismerve kialakított egy referenciakeretet, ami az említett kulcskompetenciák elemeit rendezi. Ebben számos egyéb kompetencia 1 2 Oktatás és képzés 2010 munkaprogram végrehajtása. B munkacsoport: Kulcskompetenciák. Európai Tanács, november. (Implementation of Education and training 2010 Work Programme. Working Group B Key Competences. Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework, November, 2004.) Az Egyesült Államokban működő, a 21 éves kor alattiakat célzó, a Pozitív Ifjúsági Fejlesztés elnevezésű (Positive Youth Development) programok esetében több előnyös hatást is felfedeztek az elemzők. A részvételiség megtapasztalása által növekedett a fiatalok hatékonysága, elszántsága, rugalmas alkalmazkodóképessége, élettel való elégedettsége és jövőbe vetett hite. Az említett programok lehetőséget adtak a társadalom vagy közösség ügyeibe való bevonódásra, stabil és pozitív identitás kialakítására, pozitív érzelmek megélésére. Hozzájárultak ezenkívül a közösséget segítő normák elsajátításához. Konkrét példaként említhetők a 4H Klubok, amelyek különböző területeken (tudomány, állampolgárság, egészség) adnak lehetőséget a fiataloknak tapasztalaton alapuló, csoportos tanulásra, négy fontos értéket szem előtt tartva. Ezek a valahova tartozás érzése, a tudás, a függetlenség és a nagylelkűség. A program hatékonyságát mérő, többéves kutatási folyamat eredménye alapján, ahol 7000 fiatal került bevonásra, a részt vevő tizenévesek kortársaikhoz képest négyszer nagyobb valószínűséggel járultak hozzá közösségeik életéhez (13 18 évesek), kétszer annyian váltak aktív polgárrá (14 18 évesek), egészségesebb fogyasztóvá (13 évesek), valamint nagyobb eséllyel vettek részt tudományos, mérnöki és infokommunikációs programokban az iskolaidőn túl. 1 A fiatalok részvételének fokozására irányuló kezdeményezések között példaértékű 1 Wave dwn

11 11 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I mellett a személyközi és állampolgári kompetenciák is helyet kaptak, amelyek a társadalom életében való hatékony és konstruktív részvételt és konfliktusok megoldását hivatottak elősegíteni. A személyközi kompetenciák az egymás iránti érdeklődést, tiszteletet, interkulturális és szociális készségeket foglalják magukban ideértve a kompromisszumkeresést és az öntudatosságot, míg az állampolgári kompetenciák az állampolgári szerepvállaláshoz és részvételhez szükséges készségeket takarják. A részvételt tudatosan támogató nevelés ezáltal bizonyos szociális, érzelmi, kognitív, viselkedésbeli és morális kompetenciák erősödéséhez járul hozzá (Catalano et al. 2014). A személyes, személyközi kompetenciák mellett tehát az állampolgári kompetenciák elsajátítása, a demokráciára való nevelés is egy fontos szempontja a részvételiségnek. Az állampolgári részvételhez szükséges önbizalmat és kompetenciák megszerzését pedig minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni, lehetőleg már gyermekkorban. Roger Hart (1992, 8) a fiatalok részvételiségének különböző szintjeit határozza meg egy részvételi létrán, részben Arnstein modelljét véve alapul: 1. A fiatalok manipulálása 2. A fiatalok mint dekoráció jelennek meg 3. A fiatalokat jelképesen meghallgatják 4. A fiatalok megbízást kapnak 5. Konzultáció és információmegosztás a fiatalokkal 6. Felnőtt kezdeményezés és a fiatalokkal közösen hozott döntések 7. A fiatalok kezdeményezése és irányítása 8. A fiatalok kezdeményezése és a felnőttekkel közösen hozott döntések Az egyes szintek tartalmi sajátosságait a Fókuszban a felnőttek világa c. fejezet foglalja össze. Számos tényező befolyásolja, hogy mennyire lehet a fiatalokat részvételre bírni. Nehéz szociális helyzetben levő tizenéveseket például sokkal körülményesebb, hiszen a társadalmi osztály meghatároz egy bizonyos előzetes szocializációt, aminek részét képezheti a félelem, bizalmatlanság, távolságtartás. Meghatározó tényező még a fiatal korábbi személyes fejlődése, hiszen a részvétel mindenképpen feltételez egyfajta önbizalmat. További meghatározó tényező, hogy mennyire képes a fiatal mások helyzetébe képzelni magát, főleg mivel ennek életkori sajátosságai is vannak. Így például 7 12 éves kor között alakul ki az önmagunkra való reflektálás (önreflexió) képessége, míg éves korban a mások szempontjainak figyelembevételének képessége, amely szükséges a megfelelő kommunikáció és megértés kialakításához (Hart 1992). Ezen túl, kultúrától függően, a lányokban és a fiúkban az eltérő szocializáció miatt esetleg eltérő részvételi hajlandóság alakulhat ki. A különböző társadalmakat más-más normák jellemzik projekt a Bertelsmann Alapítvány támogatásával, Essenben és Saalfeldben megvalósuló négyéves fejlesztés. A kezdeményezést előkészítő kutatás eredményeire alapozva, két fontos folyamattal indult a projekt. Az egyik a fiatalok helyi információhoz való hozzájutását segítette egy ifjúsági médiaügynökség létrehozásával, ami saját brandet alakított ki a projektnek. A másik eleme egy folyamatfacilitátori képzés helyi felnőtt szereplők számára (pedagógusok, ifjúsági munkások, várostervezők, önkormányzati alkalmazottak vettek részt), valamint moderátorképzés a fiatalok részére. A kezdeményezés második elemében Essen-fórumot szerveztek a város újratervezéséről, vagyis azt vitatták meg a résztvevők, hogy hogyan tehető vonzóbbá a fiatalok számára lakhelyük. A folyamat eredményeként a város megtartotta uszodáját és több külső közösségi terét, a helyi diákönkormányzat klubhelyiséghez jutott, valamint beleszólást nyertek a helyi sportlétesítmények, közösségi terek tervezésének folyamatába. A fórum részvevőinek egy csoportja egyesületi formában tovább folytatta a helyi ifjúsági élet szervezését. 2 A tizenévesek jelentős részénél komoly akadályt jelent maga a verbalitás, vagyis gondolataik, érdekeik szavakba öntése, nyilvános megfogalmazása. A demokrácia kultúrájának fiatalkori elsajátításáért dolgozik a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, amelyen több projektje fókuszál a vitakultúra, disputa átadására, terjesztésére, többek között iskolák (Szóval?! Országos Vitaverseny), civil szervezetek (Rólunk van szó!), 2 startseite/

12 12 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I arra vonatkozóan, hogy mennyire nevelik hasonlóan a lányokat és a fiúkat. A lányokat bizonyos kultúrákban úgy szocializálják, hogy erősebben jellemzi őket a függőség érzése és az autonómia hiánya, ami határt szabhat részvételi hajlandóságuk kialakulásának. A felsorolt szempontoknak érdemes tudatosan figyelmet szentelni és az esetleges hiányosságok észlelése esetén konkrét fejlesztési területeket, célokat meghatározni, ami segítheti a bevonást. 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon A negyedik magyar nagy mintás ifjúságkutatás 3 eredményeit áttekintve, a magyar éves fiatalok közösségi élete és politikai részvétele leginkább a demokráciából való kiábrándulással, az érdeklődés csökkenésével jellemezhető (Oross 2013). Mindez visszavezethető az ilyen irányú családi és iskolai szocializáció hiányára: a következő generációknak nem kerülnek átadásra a megfelelő demokratikus ismeretek és részvételi minták. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a jó állampolgárt a fiatalok többsége (80%) az adók befizetésével és a törvények betartásával azonosítja, és csak a megkérdezettek fele említette a közösség ügyeiben való aktivitást (Oross 2013, 296). Emellett a fiatalok többsége (74 78%) úgy gondolja, hogy a politikusokat nem érdekli az ő véleményük, sem helyi, sem országos szinten. Európa más országaiban is jellemző a demokratikus intézményrendszer iránti bizalmatlanság és a fiatalok távolmaradása, kérdéses ugyanakkor, hogy e mögött csupán a passzivitás húzódik-e meg, vagy a politikai véleménynyilvánításban új formák és platformok vannak kialakulóban, amelyekben a fiatalok szívesebben és otthonosabban mozognak. 4 A projekt keretében zajló attitűdvizsgálat egyik érdekes eredménye ebben a kérdésben, hogy a válaszadók saját baráti körüket tekintve olyan barátoknak vannak híján leginkább, akikkel politikáról, közügyekről tudnának beszélni. 5 Ez utóbbi válasz a 30 év alattiakat 10%-kal magasabb arányban jellemezte, mint az idősebb korosztályt. A részvétel tágabb értelmezésében a választásokon való részvétel és a politikumba vetett bizalom mellett a civil szervezeti tagságot, az önkéntességet, a társadalmi párbeszédben való szerepvállalást és, általában, a részvétel folyamatának elsajátítását is olyan formáknak tekinthetjük, amelyek az aktív állampolgárrá válást segítik. Említésre került, hogy a fiatalok s elsősorban a serdülőkorúak esetében mennyire fontos a kortárscsoport szerepe, illetve a sajátos szabadidő-eltöltés identitásmeghatározó szerepe. A 2012-es ifjúságkutatás eredményei alapján egy átlagos éves fiatal hétköznap 3,5 óra, míg hétvégén 9 óra szabadidővel rendelkezik. hátrányokkal küzdő fiatalok részére (Youth Voice). A vitakultúra átadásának módszerét szabadon hozzáférhető kiadványukban foglalták össze, Dilemma, disputa, demokrácia címen ben a magyar fiatalok 6%-a volt tagja valamilyen szervezetnek. A legtöbben valamilyen sportegyesület tagjai, vagy valamilyen diák- vagy hallgatói szervezethez tartoznak, esetleg más szabadidőhöz kapcsolódó szervezethez. 3 A kutatás 2012 őszén készült éves megkérdezésével. Részletek: Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet, szerkesztette: Székely Levente. 4 Political Participation and EU citizenship: 5 A kérdésben felsorolásra kerültek még a magánügyi problémák, pénzügyi segítség, szabadidő, helyi ügyek, valamint a hétköznapi élet dolgai. 3

13 13 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I Forrás: Ezt főleg otthon töltik internetezéssel és tévénézéssel, illetve a barátokkal, barátoknál való lógással (Nagy 2013). A kutatásban részt vevő felnőtt szereplők ezt gyakran problémaként fogalmazták meg, miközben a tizenévesek lélektani fejlődésének egyik alapvető eleme a kortárscsoportokban megtapasztalt visszajelzés, reflexió, ami a külső szemlélő számára semmittevés a haverokkal jelenségben nyilvánul meg ben a magyar fiatalok 6%-a volt tagja valamilyen szervezetnek. A legtöbben valamilyen sportegyesület tagjai, vagy valamilyen diák- vagy hallgatói szervezethez tartoznak, esetleg más szabadidőhöz kapcsolódó szervezethez. Saját attitűdvizsgálatunk eredményei alapján a megkérdezettek kb. harmada ismer ugyan olyan szervezetet, ami fiatalok számára biztosít szabadidős tevékenységet, de azok aránya, akik ezeken a programokon szívesen részt vennének, 10% alatti, annak ellenére, hogy a válaszadók többsége elvileg fontosnak találta, hogy a fiatalok tagjai legyenek valamilyen ifjúsági szervezetnek. Az adatok alapján tehát a többség számára nem láthatók a fiataloknak szóló kezdeményezések, vagy ha mégis, azok célkitűzéseivel nem tudnak/ akarnak azonosulni. A társadalmi és politikai változás elősegítése és a vallásos hit azok a területek, amelyek leginkább hidegen hagyták a válaszadókat. A civil szervezetektől való távolmaradás mögött a tartalmi okok mellett az irántuk megnyilvánuló alacsony bizalmi szint is meghúzódhat, ami az idősebb és fiatalabb korosztályt egyaránt jellemzi. Nemzetközi kutatások eredményei alapján a helyileg, alulról szerveződő csoportok társadalmi támogatottsága és az irányukba mutatott bizalom magasabb ugyan, ők viszont finanszírozási problémákkal sokkal gyakrabban néznek szembe, mint nagyobb, országos, esetleg nemzetközi szervezetek. A részvétel egy további formája lehet az önkéntesség; erre vonatkozóan az derült ki adatainkból, hogy a mintában szereplőknek csupán negyede végzett bármilyen önkéntes munkát az elmúlt egy évben, további 47 százalék jelenleg nem folytat semmilyen hasonló tevékenységet, de korábban volt már rá példa az életében. Tanulságos adat, hogy válaszadók egyharmada sosem dolgozott önkéntesként, és a megkérdezettek kétharmada nem is akar olyan munkát végezni, amit nem honorálnak. A többség számára nem láthatók a fiataloknak szóló kezdeményezések, vagy ha mégis, azok célkitűzéseivel nem tudnak/akarnak azonosulni.

14 14 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I Mindemellett az ifjúság, ifjúsági részvétel kutatásával kapcsolatban Roger Hart (1992) megállapítja, hogy nehézséget okoz a megértés, saját tapasztalat, érdeklődés vagy motiváció hiánya. Ezért is javasolja a részvételi akciókutatás módszerének használatát, amely bevonja magukat a fiatalokat is a kutatás folyamatába, amennyiben ők határozzák meg a számukra releváns kutatási problémát és részt vesznek annak okainak feltárásában és megoldásában. A kutató pedig segíti ezt a folyamatot információval, moderálással, tanácsokkal, a hagyományos kutatásoktól eltérő módon. Ennek a kutatási megközelítésnek fontos nevelési funkciója is van a demokrácia és a részvételiség szempontjából. Mindezek figyelembevételével, a kötet alapját képező kutatás is ilyen megközelítésben készült. 4. A kötet alapját képező kutatás Abból a feltételezésből kiindulva, hogy az ifjúsági kisközösségek léte pozitívan hathat nemcsak az érintett ifjúságra, de egy egész település életére, gazdasági fejlettségére is, a kutatás fő kérdése volt, hogy az ifjúsági közösségek kialakulásának és fennmaradásának milyen akadályai lehetnek, illetve milyen tényezők támogatják azt. Ennek vizsgálatakor a kutatás figyelembe vett mind egyéni (résztvevők társadalmi helyzete, motivációi és érdekei, korábbi közösségi tapasztalatok), mind közösségi (struktúra, szerepek, igény a közösségre) tényezőket, továbbá a település (strukturális és fejlettségi) tulajdonságait is. A kutatás keretében öt magyarországi település került kiválasztásra, különböző települési jellemzők alapján (regionális elhelyezkedés, hátrányos/ nem hátrányos helyzet, fiatalok száma, középfokú oktatási intézmények jelenléte). Ezeken a településeken a kutatás célja az volt, hogy a fiatalok bevonásán keresztül felmérje az ifjúsági közösségek működését, és olyan cselekvések (akciók) megvalósítására motiválja a fiatalokat, amely a létező közösségek működésének javítását vagy új közösségek létrejöttét eredményezhetik. A kutatás multidiszciplináris (szociológia, a pedagógia és a közösségfejlesztés) jellegéből és abból adódóan, hogy az ifjúsági közösségek kialakulásának és fennmaradásának dinamikája képezte a kutatás tárgyát, a választott módszertan és megközelítés is ehhez alkalmazkodott, részvételi akciókutatás (RAK) keretében valósítottuk meg. A részvételi akciókutatásról (RAK) A részvételi akciókutatás a hagyományos kutatásoktól eltérő módon egy akció, cselekvés köré épül. A RAK elemei a kutatás, a részvétel és az akció, cselekvés. A RAK kutatás részére jellemző, hogy a helyi prioritások alapján, a helyi emberekért folyik, a helyi emberek bevonásával; fontos eleme a kutatásnak a közös tanulási folyamat. A részvétel abban nyilvánul meg, hogy a helyi emberek részt vesznek mind a helyzetfelmérésben, mind a prioritások kialakításában, mind az akció megtervezésében és lebonyolításában. A helyi résztvevők így tulajdonképpen társkuta- A kutatás keretében öt magyarországi település került kiválasztásra, különböző települési jellemzők alapján a kutatás célja az volt, hogy a fiatalok bevonásán keresztül felmérje az ifjúsági közösségek működését, és olyan cselekvések (akciók) megvalósítására motiválja a fiatalokat, amely a létező közösségek működésének javítását vagy új közösségek létrejöttét eredményezhetik.

15 15 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I tókká válnak a projektben, a kutatás során egyenrangú partnerként tekintenek rájuk (Cornwall és Jewkes 1995; Bodorkós 2010). Az akció célja, hogy a helyi szereplőkkel közösen meghatározott problémák és tervezés mentén valamilyen konkrét változást érjen el. Ilyen módon a RAK egy olyan kutatási módszertan, amely a társadalmi változáshoz kíván hozzájárulni a hatalmi viszonyok megváltoztatásán, a közösségeket érintő döntéshozatali folyamatban való részvételen keresztül (Bodorkós 2010). Értve ez alatt, hogy a közösségen belül olyan szereplőket is aktivizálhat a bevonás által mint például a fiatalokat, akik korábban nem fogalmazták meg saját céljaikat, értékeiket. A RAK-ra jellemző a folyamatszemlélet; általában öt kutatási fázis különíthető el: 1) kapcsolatfelvétel; 2) helyzetértékelés, problémafeltárás; 3) akció tervezése; 4) akció végrehajtása; 5) a folyamat értékelése. S ezek a fázisok akár többször is ismétlődhetnek. Jellemző a módszerre, hogy a cselekvést általában tervezés előzi meg, s értékelés követi. Az értékelés, azaz a módszerre és a cselekvés kimenetelére való reflexió képezi az alapját a következő fázisnak. A reflexió kiterjed a kutatói szerepre is. A kutató szerepe sokféle lehet (tervező, vezető, facilitátor, moderátor, motiváló, megfigyelő, szintetizáló stb.), a folyamat során változhat, s ideális esetben központi szerepe folyamatosan csökken. Egyszersmind ez a reflexiós folyamat biztosítja a kutatás minőségét, mivel a hagyományos társadalomtudományi kutatásoktól eltérő módon a RAK nem megismételhető és eredményei nem általánosíthatók, s így a hagyományos kutatások esetében elvárt érvényesség és megbízhatóság az ilyen kutatások esetében nem biztosítható (Bodorkós 2010). A RAK ideális megoldás lehet olyan kutatások esetében, amelyek több diszciplína együttműködését feltételezik. Külföldön és hazánkban is előszeretettel alkalmazzák terület- és vidékfejlesztésben, illetve környezeti változások társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálatában. Magyarországon ez idáig korlátozott számban születettek kutatások RAK-ot alkalmazva, az említett témákon kívül integrációt segítő, társadalmi befogadást támogató területeken találkozhatunk vele. Mindezek figyelembevételével a RAK előnyei mellett korlátairól és dilemmáiról is érdemes szót ejteni. A RAK a hagyományos kutatásoknál nagyobb időbeli ráfordítást és elkötelezettséget igényel a kutatóktól. A személyes érintettség a RAK egyik alapelve, amely érzelmileg is megterhelő lehet, e nélkül azonban nem indulnak el a megfelelő részvételi folyamatok. A részvételiséggel kapcsolatban a módszer egyik alapvetése, hogy minél több érintettet bevonjon a folyamatba, ugyanakkor az emberek eltérő mértékben tudnak és hajlandóak részt venni és felelősséget vállalni egy ilyen folyamatban. Mivel a RAK egyik fő célja a társadalmi változás előmozdítása, a helyi hatalmi viszonyokba való beleszólás, ennek a megközelítésnek az etikai vetülete is egy fontos szempont. Vajon mennyire van a kutatónak joga beleszólni a helyi viszonyokba? Ilyen szempontból a hatalmi viszonyok előzetes feltárása különös fontossággal bír (Bodorkós 2010). Egy további szempont a folyamat értékelése során, hogy mennyire sikerült biztosítani a fenntarthatóságot, miután a kutató kivonul a terepről. A RAK-ban általában öt kutatási fázis különíthető el: 1) kapcsolatfelvétel; 2) helyzetértékelés, problémafeltárás; 3) akció tervezése; 4) akció végrehajtása; 5) a folyamat értékelése.

16 16 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I Egy-egy folyamat elhalása azzal is összefügghet, hogy a RAK esetében fennáll egyfajta ellentmondás, a részvételi paradoxon (Arieli et al. 2009), ami abból fakad, hogy az alkalmazott módszerek, maga a terv ötlete általában a kutató fejéből pattannak ki, amelyeket minden igyekezet ellenére rákényszerít a laikus résztvevőkre. A kötet alapját képező RAK-kutatásunkban az említett nehézségek áthidalására közösségfejlesztőket is bevontunk. Míg a közösségfejlesztés módszertana a nyugati társadalmakban inkább a társadalmi befogadást helyezi előtérbe, addig Európának ezen a tájékán, így Magyarországon is a demokratikus önszerveződés és együttműködés kialakítása a meghatározó cél. Ezt általában a helyi társadalmak szervezetlensége és működésképtelensége indokolja. A közösségfejlesztés esetében így alapvető fontosságú a helyi megoldások megtalálása, a helyi állampolgárok cselekvésre, részvételre motiválása. Elveiben, megközelítési módjában pedig számos ponton kapcsolódik a RAK-hoz, amennyiben alulról, közösségi módon a helyi emberek és civil társadalom részvételével tárja fel a helyi problémákat, erőforrásokat és lehetőségeket. A feltárás szakaszában elkezdődik a résztvevők elköteleződése és felelősségvállalása, amely a tervezés szakasza alatt folytatódik, s vezet el a helyi cselekvéshez. A közösségfejlesztés a helyi cselekvéshez kapcsolódó közvetlen hasznokon túl az önszerveződés, az önkéntesség, az önsegély, az érdekérvényesítés, a részvétel és a kooperáció képességeit is erősíti a folyamatban résztvevők körében (Varga és Vercseg 1998). A résztvevők aktív bevonása miatt a RAK teljes anonimizálása nem gyakori megoldás. Esetünkben ugyanakkor több ok szólt amellett, hogy ne hozzuk nyilvánosságra a helyszíneket. Az elsődleges ezek közül, hogy a tervezett akciók a települések egy részén nem valósultak meg, a megkeresett fiatalok kiléptek a folyamatból, vagy a felnőtt szereplők nem támogatták a résztvevőket. A módszer egyik alapelve, hogy ne hagyjuk rosszabb helyzetben a településeket, mint ahogy eredetileg találtuk azokat, így az esetleges későbbi konfliktusok elkerülése okán az anonimizálás mellett döntöttünk. A kutatásról A kutatás végrehajtásában tíz kutató vett részt, valamint a településeken közösségfejlesztők is bevonásra kerültek. A kutatás 2014-ben zajlott. Több szempont figyelembevételével kerültek kiválasztásra azok a települések, amelyek felkérést kaptak a kutatásban való részvételre. A település mérete (legfeljebb 15 ezer fős), a középiskola léte (rendelkezzen középiskolával), regionális elhelyezkedése (települések az ország más-más régióiból legyenek kiválasztva, ne legyenek nagyváros perifériáin), a 18 év alattiak népességen belüli aránya a településen (átlagtól magasabb és alacsonyabb) egyaránt befolyásolta a kiválasztást. Az előzetesen kialakított szempontrendszer alapján 17 település önkormányzata kapott felkérő levelet. A megkeresett városok közül 5 kívánt élni a részvétel lehetőségével. Az előzetesen meghatározott feltételek közül nem került be a kutatásba olyan település, amelyben a 18 év alattiak településen belüli aránya átlag feletti lett volna. A települések kiválasztásakor tipikus magyar kisvárosokkal akartunk dolgozni, abból A települések kiválasztásakor tipikus magyar kisvárosokkal akartunk dolgozni.

17 17 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I a megfontolásból, hogy a nagyobb regionális központok forrásokkal jobban ellátottak, több, a fiatalok számára vonzó szolgáltatást tudnak biztosítani. Adataink is azt támasztották alá, hogy a regionális központokban jellemző leginkább, hogy a válaszadók ismernek valamilyen szervezetet, közösséget, ami fiatalok számára nyújt szabadidős programokat. Az egészen kicsi településeken viszont már nem találkozunk tizenévesekkel, hiszen iskolai kötelezettségeik miatt ahogy ezzel a vizsgált városokban is találkoztunk más településekre ingáznak. (A kistelepüléseken nyújtott ifjúsági szolgáltatásokra példa a MINI Ifjúsági Szolgálat, lásd Fókuszban a hely és tér c. fejezet.) a) kapcsolatfelvétel és helyzetfelmérés A RAK már említett fázisait figyelembe véve megtörtént a kapcsolatfelvétel az öt választott településsel; a település polgármestere mindenhol jóváhagyta a kutatást. Ezt követően a kiválasztott települések társadalmi, gazdasági és ifjúsággal kapcsolatos helyzetének általános felmérése következett, amely kitért a civil aktivitásra is. A helyzetértékelés, problémafeltárás során a fiatalok helyzetének, már meglévő közösségek azonosítása, továbbá a helyi ifjúság problémáinak, esetleges konfliktusoknak a felmérése volt a cél. Ez a fázis a legfontosabb intézményi szereplőkkel, a helyi ifjúsági élet kulcsszereplőivel, valamint fiatalokkal készült személyes interjúk keretében valósult meg. Az első öt interjú településenként a polgármesterrel (ha volt külön, akkor az ifjúsági referenssel is), az iskolaigazgatóval/iskolaigazgatókkal, a védőnővel vagy a családsegítővel, a helyi ifjúsággal kapcsolatos civil szervezetek vezetőivel vagy egyházi képviselőkkel, sportvezetőkkel készült. A további interjúk (településenként összesen öt-tizenöt formális interjú készült) az első körben megkeresett interjúalanyok ajánlásai alapján készültek a helyi ifjúsági élet kulcsszereplőivel. Az interjúkat az egyes településeken a RAK-ban részt vevő kutatók végezték. A helyzetfelmérés következő fázisa a tizenéveseket célozta meg interjúk, csoportos beszélgetések formájában. Ezeket szintén a kutatók végezték közösségfejlesztők segítségével. Ennél a fázisnál a helyi fiatalok megközelítésének módja már a helyi sajátosságokhoz igazodott. Ahol volt működő ifjúsági tér, közösség, őket keresték fel a kutatók, ennek hiányában a helyi középiskola 10. évfolyamos diákjai 6 jelentették a célcsoportot. b) Az akció tervezése és végrehajtása A kutatás a továbbiakban a korábban megkeresett ifjúsági csoportra épült. Végül településenként nagyon eltérően alakult a bevont fiatalok köre. Az egyik városban éves, már csoporttá formálódott kulturális közfoglalkoztatottak, egy másikban éves, a helyi ifjúsági klubhoz kötődő általános iskolásokkal folyt a kutatás. Együtt dolgoztunk ezenkívül egy gimnázium A helyzetértékelés, problémafeltárás során a fiatalok helyzetének, már meglévő közösségek azonosítása, továbbá a helyi ifjúság problémáinak, esetleges konfliktusoknak a felmérése volt a cél. 6 A 10. évfolyamra (16 évesek) azért esett a választás, mert beleesnek a kutatás célcsoportjába, már elég idősek egy ilyen kutatásban való részvételhez, és még eltöltenek néhány évet a településen, mielőtt esetleg elmennének továbbtanulni más településre.

18 18 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I színjátszó körének tagjaival, valamint helyi szakiskolásokkal, akik az iskola mellett lévő vendéglátóegység törzsvendégei voltak. Az ötödik településen egy egész kilencedikes gimnáziumi osztály képezte a kutatás gerincét. Volt olyan település, ahol a kutatási folyamat egy ifjúsági csoporttal zajlott, de két olyan település is, ahol a csoport az akció szervezése közben szétszéledt, vagy ki sem alakult, és végül más csoporttal fejeződött be a munka. Nyár elején a legtöbb településen már elkezdődött az akció tervezése. Az egyik településen rendszeres heti/kétheti, közösségfejlesztő által facilitált találkozók keretében zajlott, előfordult viszont, hogy a nyarat nem élte túl a csoport, szeptemberre felbomlott, vagy a csoport ugyan túlélte, de az akció mégsem lett sikeres. Egy településen semmilyen tervezés nem indult el. A fiatalok által szervezett akciók egynapos, néhány órás események voltak (gyereknap sportnap, vízi csata), amelyek vagy kapcsolódtak egy nagyobb eseményhez, vagy önállóan kerültek megrendezésre. Általában elmondható, hogy ha az akció egy nagyobb rendezvényre épül, az több látogatót is vonz. Az akció tervezésének meghiúsulása vagy teljes hiánya miatt két településen kutatói kezdeményezésre és szervezésre jött létre valamilyen akció. Az egyik településen feloszlott a csoport, és akció helyett végül főzéssel egybekötött, beszélgetős közösségi nap került megrendezésre, egy másik csoport bevonásával. A kilencedikes osztály pedig egy hétvégi közösségfejlesztésen vett részt. Ez volt az egyetlen többnapos akció, amely másik településen zajlott. Érdekesség, hogy a lehetőség máshol is meg lett volna, de a helyi iskolaigazgatók és tantestület érdeklődésének hiányában nem jött létre. Ilyen módon két településen még nyáron (júliusban) megvalósult az akció, a többi településen azonban a nyár általában a tervezés ellenében hatott, a lelkesedés alábbhagyott, az őszi események már kevésbé voltak sikeresek, vagy nem a célcsoport, az ifjúsági közösség kezdeményezésére jöttek létre. Az akciók jobbára helyi erőforrások és a kutatási (kisebb-nagyobb) költségvetés segítségével valósultak meg. Jellemzően minél inkább bevonódtak a helyi fiatalok a szervezésbe, annál inkább támaszkodtak saját erőforrásokra. c) a folyamat értékelése A következő kutatási fázis, az értékelés általában két részben zajlott. Egyrészt közvetlenül az akciót követően meghívtuk a lebonyolítókat egy találkozóra, az eseménnyel és a szervezéssel kapcsolatos tapasztalataik megbeszélésére, értékelésére. Másrészt, később (október-november folyamán) ezt egy általános értékelés követte, jellemzően kiscsoportos beszélgetések formájában, az érintett fiatalok bevonásával. A fókuszcsoportos beszélgetést felnőtt kulcsszereplők (osztályfőnök, DÖK vezető tanár, az ifjúsági hét vezetője, a helyi klub/kocsma vezetője, ahova a fiatalok járnak) készített interjúk egészítették ki. A kutatás a továbbiakban a korábban megkeresett ifjúsági csoportra épült. A fiatalok által szervezett akciók egynapos, néhány órás események voltak (gyereknap sportnap, vízi csata), amelyek vagy kapcsolódtak egy nagyobb eseményhez, vagy önállóan kerültek megrendezésre. Az Ifjúságkutatás, 2012 eredményei alapján elmondható, hogy ez a tendencia a magyar éves fiatalok felét jellemzi a szándékok szintjén, 49 52% hajlandó lenne a jobb munkalehetőség miatt másik településre vagy megyébe költözni, egyharmaduk tervezi, hogy elköltözik másik településre. Ez a szándék a lakóhely méretével együtt változik: a kisebb településekről magasabb arányban vándorolnának el a fiatalok (Ruff 2012). Mindemellett a magyar válaszadók európai összehasonlításban még mindig a kevésbé mobilak közé tartoznak.

19 19 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I Tapasztalatok A kutatás így tulajdonképpen öt különálló esettanulmánynak tekinthető, öt különböző kiinduló helyzettel, lefolyással és eredményekkel. A kutatók végig kutatási naplót vezettek, a településekre vonatkozó részletes leírásokat pedig a településenkénti beszámolók tartalmazzák. A részvételi akciókutatás és a fiatalok közösségi életének aktivizálása az egyes településeken különböző fázisokat ért el. A bevonás legkevésbé azon a településen működött, ahol az akció tervezéséig sem jutott el a folyamat. Egy másik városban a tervezés lezajlott, de nem valósult meg az akció, vagy végül kutatói kezdeményezésre került rá sor. Két településen létrejött az akció; ezek közül az egyikben a folyamat fenntarthatónak látszott távozásunkkor. Ilyen szempontból az öt település a részvételiség eltérő szintjeit valósította meg, gazdag lehetőséget adva a kimenetelt meghatározó tényezők elemzésére. A felnőttekkel készült interjúk tanulságai nagyon hasonlóak az öt településen. Az elmondások alapján minden település esetében előkerült, hogy: Egy város kivételével a felnőtt lakosságot is alacsony civil aktivitás jellemzett, ami összecseng a reprezentatív statisztikák eredményeivel, amelyek alapján nincs különbség a fiatalok és az idősebbek szervezeti tagságának arányában. Jellemző a fiatalok elvándorlása a településekről, a középiskola után többségében elmennek továbbtanulni (csak egy településen volt felsőoktatási intézmény), de munkalehetőség hiányában általában is jellemző az elköltözés. Kutatásunk esetében ezt a kiválasztott települések mérete is nagyban befolyásolta. A fiatalok jelentős része másik településről jár be a középiskolába, tanítás után hazamegy az első adandó busszal (noha a közlekedésre, a buszjáratok sűrűségére mindenhol panaszkodtak). Egy másik részük pedig helyben lakik, de egy környező nagyvárosban tanul. Ez felveti annak a kérdését, hogy ki is tekinthető helyi fiatalnak: aki a településen tanul, vagy aki a településen lakik? A nagyobb városokba ingázó fiatalok általában a jobb középiskolák miatt hagyják el otthonukat, vagyis a legtehetségesebb tizenévesek kerülnek el a településről. Az országos statisztikákkal összhangban, a gimnázium és a szakiskola között van egyfajta szakadék; a szakiskolában általában hátrányosabb helyzetű fiatalok tanulnak. A két iskolatípus diákjai közötti távolságtartó viszonyt az alanyok többsége nem említette problémaként; ezt tekintették természetesnek. A felnőttek percepciója alapján nehezen lehet a fiatalokat aktivizálni. Aki aktív, már le van terhelve, ugyanakkor van egy réteg, akik gyakran hátrányokkal küzdenek csalá- Az általunk végzett attitűdvizsgálat eredményei alapján a többi korcsoporthoz képest a éves korosztályban mondták legmagasabb arányban, hogy ingáznak napközben (31%, míg a évesek között már csak 24%) Az 5000 főnél kisebb településeken a középiskolai tanulók több mint 80%-a ingázik

20 20 Kutatás keretei: a fiatalok részvétele 1. A célcsoport sajátosságai: a fiatalok 2. Miért jó a részvétel és a kisközösség? 3. Fiatalok közösségi élete és részvétele Magyarországon 4. A kötet alapját képező kutatás 5. A kötet felépítése I di hátterük tekintetében, amelyet nem nagyon lehet motiválni. Ez annak a kérdését veti fel, hogy mennyire lehetséges a település összes fiatalját bevonni, elérni. Saját tapasztalataink alapján a bevonás gátjait nem feltétlenül a rossz családi háttér határozza meg, sőt, előfordult, hogy azon fiatalok körében, akik kevés figyelmet kapnak otthon, több nyitottsággal találkoztunk. A felnőttekben kialakult kép szerint a fiatalok nem élnek közösségi életet, inkább otthon ülnek a Facebook előtt. Ezt ugyanakkor a fiatalokkal készült beszélgetések nem feltétlenül támasztják alá, ahogy a statisztikák is azt mutatják, hogy a felnőtt percepciók némileg túlzóak. A kutatás tervezésének időszakában voltak előfeltevéseink arra vonatkozóan, hogy milyen témák alapján lenne érdemes felépíteni a készülő kötetet. A RAK folyamata ezeket a tematikákat felülírta, és végül négy, egymáshoz erősen kapcsolódó, de mégis valamennyire önálló terület mellett döntöttünk. Az egyes fejezetek az alapján formálódtak, hogy milyen törésvonalakat találtunk, amelyek alapvető hatással lehetnek az ifjúsági közösségek kialakulására. A fenti hasonlóságok mellett a települések jelentős különbségeket is mutattak az ifjúsági közösségi életet tekintve. A megkeresett, résztvevő fiatalokat tekintve az egyes településeken végül valamelyest eltérő korosztályokat sikerült megszólítani annak a függvényében is, hogy milyen módon, kiket kerestek a kutatók először. Fontos, hogy a kutatás korai stádiumában kiderült, nem lehetséges az összes fiatalt bevonni, s a bevontak köre egyben ki is zár majd más szereplőket. A folyamat beindítására, a fiatalok aktivizálására a helyi viszonyok mellett nagy hatással volt a kutatók jelenléte. A tapasztalatok alapján fontos a jelenlét a folyamat korai stádiumában, a leghatékonyabbnak a rendszeres, heti találkozók bizonyultak ez, természetesen, attól is függött, hogy sikerült-e megtalálni a motiválható fiatalokat. A tapasztalatok alapján fontosnak tűnik a kutatás/terepfelmérés korai stádiumában találni felnőtt kulcsszereplőket, akik körül már van egyfajta ifjúsági közösség, általuk könnyebb a fiatalok aktivizálása is. Ugyanakkor a túlzottan domináns felnőtt kulcsszereplő gátja is lehet a közösséggé válás folyamatának, illetve túlságosan nagy befolyással bír arra, hogy milyen lesz a folyamat kimenetele, amely nem feltétlenül esik egybe azzal, amit a fiatalok szeretnének (vagy ki sem derül, mit szeretnének), s ezzel bizonyos csoportokat akár távol is tarthat. A fiatalok bevonásának jó kiindulópontja tehát egy már létező ifjúsági közösségre való építés, egy felnőtt kulcsszereplővel. Ugyanakkor némely esetben ezektől függetlenül is beindult egy közösséggé válási folyamat. Az iskolához kötött és nem iskolához kötött megkeresés közül az utóbbi bizonyult sikeresebbnek az öt település esetében. A folyamat beindításához és életben tartásához szükséges a rendszeres és gyakori jelenlét (amíg nem válik önállóvá a csoport). A ta- Az attitűdvizsgálat alapján éveseknek csupán 17%-a mondta, hogy folyamatosan online, a közösségi oldalakon való részvételről pedig még a legidősebb korosztályban is 57% számolt be. Az interneten eltöltött időben vannak különbségek ugyan a korosztályokban, de ez feltehetően az aktivitás eltérő szerkezetével magyarázható, mivel a 30 fölöttiek a hétvégéken behozzák lemaradásukat.

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Copyright Echo Nonprofit Network, 2001 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben