Doktori (PhD) értekezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (PhD) értekezés"

Átírás

1 Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni Egyetem BTK, 2005

2 Debreceni Egyetem Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék Alkalmazott pszichológia PhD program Témavezetõk: LÁNYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES DR. BUGÁN ANTAL

3 Nyilatkozat Én, Garai Dóra teljes felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott értekezés a szerzõi jog nemzetközi normáinak tiszteletben tartásával készült. Budapest, szeptember 28. Aláírás

4 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás I. Bevezetés II. Irodalmi áttekintés Mozgáskorlátozottak pszichológiájának kérdéseia pszichológiai elméletek változó tükrében Korai pszichológiai elméletek gyógypedagógiai vonatkozásai A fogyatékos" személyiség A mozgáskorlátozott emberek személyiségfejlõdését meghatározó elméletek: testkép - énkép A sérült állapot feldolgozása: megküzdés és alkalmazkodás Gyakorlati alkalmazás: a rehabilitációs paradigma megváltozása Modern elméletek kapcsolódási pontjai a gyógypedagógiai pszichológiához A test modern elméleteinek vonatkozásai a fogyatékosság megközelítéseire Identitás, mint élettörténet: narratív pszichológiai megközelítés A kutatásról A kutatás célja Kutatási kérdések és hipotézisek A kutatás problémafelvetései Hipotézisek A kutatás módszertana A vizsgálat menete A vizsgálati helyzet A kérdõív felvétele Az emlékek gyûjtése A feldolgozás menete A vizsgálatban alkalmazott kódok Mintavétel és a minta leírása A teljes vizsgálati minta ismertetése A szûkebb vizsgálati minta ismertetése Az eredmények ismertetése I. Veleszületetten és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott emberek identitás-alakulása az emlékek típusának és a reminiszcencia görbe lefutásának szempontjából I.1. Az önéletrajzi emléktípusok megoszlása a két csoportban I.2. A reminiszcencia görbék elemzése I.3. Az élénk emlékek funkciójának vizsgálata II. A megküzdés jellegzetességeinek elemzése veleszületetten és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott emberek önéletrajzi narratívumaiban II.1. A kontrollszint és a társas viszony szubjektív megítélésének összefüggése a narratív tónussal II.2. Az emlékek minõségeinek vizsgálata a két csoport önéletrajzi narratívumaiban III. A trauma feldolgozásának folyamata az emlékek minõségi változásának tükrében IV. A Megküzdési mód preferencia kérdõív eredményeinek ismertetése IV.1. Veleszületetten és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott csoport eredményeinek összehasonlítása IV.2. A mozgáskorlátozott csoport eredményeinek összevetése a nem sérült populációra jellemzõ profillal nemek szerinti felbontásban Az eredmények értelmezése I. Veleszületetten és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott emberek identitás-alakulásának jellegzetességei I.1. Az önéletrajzi emléktípusok megoszlásának eredményei I.2. A reminiszcencia görbék elemzésének eredményei I. 3. Az élénk emlékek funkciójának vizsgálata

5 II. A megküzdés jellegzetességeinek elemzése veleszületetten és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott emberek önéletrajzi narratívumaiban II.1. A kontrollszint és a társas viszony szubjektív megélésének összefüggése a narratív tónussal II.2. Az emlékek minõségeinek vizsgálata a két csoport önéletrajzi narratívumaiban III. A trauma feldolgozásának folyamata az emlékek minõségi változásának tükrében IV. A Megküzdési mód preferencia kérdõív eredményeinek ismertetése IV.1. A veleszületetten és a trauma következtében sérült mozgáskorlátozott csoport eredményeinek összehasonlítása IV.2. A mozgáskorlátozott csoport eredményeinek összevetése a nem sérült populációra jellemzõ profillal nemek szerinti felbontásban V. Az eredmények összegzése és a hipotézisek megválaszolása Zárófejezet Irodalomjegyzék Mellékletek

6 Köszönetnyilvánítás Köszönöm Lányiné Engelmáyer Ágnesnek, témavezetõmnek, hogy segített a doktori kutatásban való elindulásban, a mozgáskorlátozott szervezetekkel és lakóotthonokkal való kapcsolat felvételében. Köszönöm, hogy munkám során végig kísért és építõ szándékú irányításával hozzájárult dolgozatom megszületéséhez. Köszönöm Bugán Antalnak, másik témavezetõmnek, hasznos észrevételeit és támogatását. A kutatás a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány P24/3/5 számú pályázat támogatásával készült. A kutatásban részt vett mozgáskorlátozott emberek felkutatásában Barabás Mária, Ungváriné Pechtel Györgyi, Renner Erzsébet, Chikán Csaba, Kató László, Nyerges József, Szitár Zsolt és Vas Csaba voltak segítségemre. Köszönöm valamennyi résztvevõnek, hogy megosztották velem életük történetét. Az interjúk rögzítésében Szaffner Gyula, leírásában Konner Éva, kódolásában Konner Eszter és Sárközi Katalin voltak segítségemre. A statisztikai feldolgozásban Szabó Erika nyújtott segítséget. A dolgozat szerkesztésében Durmits Ildikó tanácsaira támaszkodtam. Valamennyiük szakmai segítségét köszönöm. Köszönök minden kollegális támogatást munkatársaimnak. Köszönöm Prónay Beának azt az önzetlen segítséget, amellyel dilemmáimra és kérdéseimre válaszolt. Köszönöm szüleimnek és barátaimnak, hogy kitartásra biztattak.

7 I. Bevezetés Dolgozatomban mozgásban korlátozott emberek életútjának pszichológiai elemzésére vállalkozom önéletrajzi emlékek vizsgálatán keresztül. Veleszületett és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott személyek narratívumaiban keresem az identitás-alakulás fordulópontjait, az akadályozott állapot feldolgozásának sajátosságait, különbözõségeit és azonosságait. Témaválasztásom egyik indoka az volt, hogy ez a témakör a jelenlegi gyógypedagógiai pszichológiai kutatásokban háttérbe szorult annak ellenére, hogy a gyógypedagógiai pszichológia definícióiban már korán megjelent a fogyatékossággal élõ ember személyiségének megismerése, a nehezített szocializációs út jellegzetességeinek feltárása, mint alapvetõ cél (LÁNYINÉ, 2005). A gyógypedagógiával szemben támasztott társadalmi elvárások hatására a fogyatékosságok oki felderítése és a fogyatékossággal élõ emberek gyógypedagógiai célú terápiás fejlesztése elsõdleges fontosságú. Talán ennek köszönhetõen az a tény, hogy a gyógypedagógiai pszichológia hazai kutatásában napjainkban a fogyatékossággal élõ emberek részfunkcióinak tanulmányozása nagyobb hangsúlyt kap. A gyógypedagógiai pszichológiai ismeretek megújításának egyik lehetséges irányát az a nézõpont beemelése jelenti a tudományos kutatásokba, amelyben a másság, az eltérés sajátosságain túl az általános emberi vonások nagyobb figyelmet kapnak. A fogyatékosság vizsgálata helyett a fogyatékossággal élõ ember kerül a kutatatás középpontjába (TÓTH, 1996; LÁNYINÉ, TAKÁCS, 2004; LÁNYINÉ, 2005). Dolgozatom elsõ részében azokat az elméleti megközelítéseket tekintem át, amelyek hatással voltak a gyógypedagógiai pszichológia személyiség-felfogására. Közelebbrõl azoknak a pszichológiai elméleteknek a felvázolására törekszem, amelyek meglátásom szerint új ismereteket jelentettek - jelentenek a mozgáskorlátozott emberek pszichológiai megismerésében. Ezért irodalmi áttekintésemet a testkép - énkép - identitás és a megküzdés témái köré fontam. Témaválasztásom másik oka az a módszertani nehézség volt, amellyel kutatásom tervezésekor szembesültem. A fogyatékossággal élõ emberek nagy csoportjainak vizsgálata sok esetben nehezített. Ez részben abból adódik, hogy eleve kisebb létszámú csoportokról van szó, továbbá 1

8 abból, hogy a fogyatékossággal élõ emberek populációja rendkívül heterogén. Másrészt a hazai viszonyokban nem rendelkezünk kutatáshoz felhasználható, napra kész adatbázissal (SZABÓ, 2004). A személyiségi jogok védelme és az egyre jobban tért hódító együtnevelési gyakorlat szinte lehetetlenné teszik a vizsgálati személyek felkutatását és vizsgálatba való bevonását. Erre a módszertani nehézségre ad egy lehetséges választ a narratív pszichológiai megközelítés. A narratív pszichológia nem egy jól körülhatárolt és elkülönülõ iskola, hanem sokkal inkább egy pszichológiai metaelmélet, módszertani megközelítés. A narratív pszichológia alkalmazása egyrészt lehetõséget ad arra, hogy a fogyatékossággal élõ ember élményvilágát mintegy belülrõl", saját elbeszéléseinek tükrében szemléljük, ne az épek külsõleg megalkotott kritériumrendszerén keresztül. Másrészt, az önéletrajzi interjúk akár az emlékezeti folyamat felõl közelítve, akár az emlékek nyelvi-szemiotikai tulajdonságaira fókuszálva nagyszámú adatot nyújtanak a kutatás számára, a kis elemszám módszertani kérdésének áthidaló megoldásaként. A narratív megközelítés a jelenségek szintjén történõ vizsgálódást szolgálja. Munkámban nem arra törekedtem, hogy a mozgáskorlátozott emberek egész populációjára nézve statisztikailag érvényes összefüggéseket írjak le, hanem elméleti összefüggések és azok közötti kapcsolatok feltárására teszek kísérletet. A feltárt összefüggések egész mozgáskorlátozott populációra való kiterjesztésére és ellenõrzésére a nagymintás kísérlet hivatott. Eredményeim remélhetõleg jó alapot képeznek egy majdani nagymintás kísérlet kiinduló hipotéziseinek tervezéséhez. 2

9 II. Irodalmi áttekintés Mozgáskorlátozottak pszichológiájának kérdései a pszichológiai elméletek változó tükrében Korai pszichológiai elméletek gyógypedagógiai vonatkozásai A fogyatékossággal kapcsolatos elméletek, felfogások gyökeres átalakuláson mentek keresztül az elmúlt században. Ezek a változások nemcsak a fogyatékos, sérült kifejezés újrafogalmazásaiban 1 (A WHO fogyatékosságról szóló terminológiájának változását és kritikáját ld.: KÖNCZEI, 2002, ) ragadhatók meg, hanem abban is, hogy a figyelem a pszichológiai jelenségek mely körére és szintjére terelõdött. Ez a folyamat továbbgyûrûzve hozzájárult a klinikai, rehabilitációs szemlélet megváltozásához, valamint új módszertani megközelítések szükségességét vetette fel a kutatásban. A fogyatékos" személyiség A múlt század kezdetén uralkodó pszichológiai irányzatok egy része az ép személyiségtõl eltérõ, sajátos, testi fogyatékosokra jellemzõ személyiség meglétét feltételezte. Ez a személyiség-felfogás korántsem volt pozitív, a mozgáskorlátozottak személyiségének alakulását pszichopatológiai tünetképzéssel magyarázták. Adler (1933,1994) szerint a végleges testi károsodás kisebbrendûségi komplexus kialakulásához vezet, amely nem kompenzálható a személy számára. Ennek következtében a mozgáskorlátozott ember személyisége visszavonhatatlanul diszharmonikussá válik. Ezekbõl a megközelítésekbõl kitûnik, hogy a mozgáskorlátozott és más fogyatékossággal élõ emberek személyiségének magyarázatakor a sérülés tényébõl indultak ki. A defektus megléte uralta a személetet, a személyiséget elsõsorban ebbõl a szempontból elemezték. (HÁMORI, 1999). E 1 A testi fogyatékos, mozgássérült, mozgásban akadályozott, mozgáskorlátozott fogalmak jelentéstartalmának tisztázására a WHO által 2001-ben kiadott A funkcióképesség, fogyatékosság és az egészség nemzetközi osztályozása" címû kiadványát hívom segítségül. Ennek alapján a sérülés, károsodás alatt a test funkcióiban vagy struktúráiban bekövetkezõ jelentõs veszteséget, vagy hiányt értjük. Az akadályozottság az a nehézség, amelyet a személy valamilyen cselekvés, tevékenység végrehajtása során tapasztalhat. A korlátozottság fogalma a részvételre vonatkozik, azt a nehézséget jelöli, amelyet az egyén a hétköznapi élethelyzetekben való részvétel során élhet át. (WHO, 2001, 2004, 10). A jelen dolgozatban a MEOSZ által elfogadott mozgáskorlátozott kifejezést használom, hacsak az ettõl való eltérésre a különbözõ megközelítések fogalmi használata nem ad okot. 3

10 felfogások további jellegzetessége az volt, hogy a mozgáskorlátozott embereket, mint homogén csoportot kezelték, nem véve tudomást az individuális különbségekrõl (FEJES, 1981). A korai elméletekben ugyanakkor már megtalálható volt a késõbbi szemléletváltás csírája, amely a kor tudományos megközelítése alapján a rész-egész problematikája köré rendezõdött. A kérdés, hogy egy részfunkció sérülése miként hat a fogyatékosságot hordozó ember egész személyiségére, a gyógypedagógiai pszichológia alapvetõ elméleti kérdése lett (LÁNYINÉ, 2004). A mozgáskorlátozott emberek személyiségfejlõdését meghatározó elméletek: testkép - énkép A XX. század derekától már elutasították az egységes mozgássérült személyiség gondolatát. A fizikai állapotra vonatkozó meghatározások nem tekintethetõk egyben pszichológiai magyarázatnak (WRIGHT, 1960, 11). Az ekkor kialakuló elméletek, megközelítések már a személyiségfejlõdést meghatározó egyéb tényezõk hatását is beemelték a pszichológiai gondolkodásba. A mozgáskorlátozott emberek személyiségfejlõdésének kulcsát két tényezõben látták: a fizikai másságban és az annak nyomán kialakuló, elsõsorban a cselekvési, akarati funkciókat érintõ, egész életvezetésre hatással lévõ akadályozottságban. A károsodás vagy funkciókiesések következtében az életkorra jellemzõ mozgások kivitelezésében jelentõs és maradandó akadályozottság tapasztalható. Az akadály magát a személyt veszi körül, olyan börtönszerû frusztrációs helyzetet teremtve, amely tartósan fennmarad és megnehezíti a tapasztalatszerzést és a szocializáció folyamatát (PÁLHEGYI, 1981, 1987a). Emellett ezek az elméleti megközelítések már számba veszik a szociális környezet lehetséges hatását is a mozgáskorlátozott ember személyiségfejlõdésére. A korlátozottság ugyanis akkor manifesztálódik, amikor az egyén szembesül a társadalmi valósággal. Goffman (1963, 1981) a stigma fogalmával jellemzi a többség által elutasított tulajdonságokkal szembeni társadalmi viszonyulást, az elõítélet kialakulását. A mozgáskorlátozott emberek személyiségfejlõdésének magyarázatához leginkább kapcsolódó elméletek a testkép - énkép alakulásával foglalkoznak. Önazonosságunk alapját testi mivoltunk jelenti. A testi tapasztalatok szervezõdése a következõ területeken játszik döntõ szerepet: 1. Saját testi tapasztalatokhoz való viszony alakulása: E viszonyulás két szélsõsége, amikor az egyén megtanulja figyelmen kívül hagyni a test jelzéseit, szükségleteit, vagy éppen ezzel ellentétes válaszmechanizmus alakul ki: a figyelem beállítódása a testi szignálokra, szélsõséges esetben hipochondriás reakciók. 4

11 2. Az én és a külvilág szétválasztásának folyamata: Ez a határok problémáját veti fel nemcsak a személyiség, de a test szintjén is. A határok átjárhatósága, kiterjeszthetõsége, sérthetõsége meghatározó a test és a személyiség integritása, valamint az alkalmazkodás szempontjából. A testkép kialakulásában - a saját testhez tartozó tárgyak és funkciók, illetve a külvilág történéseinek elkülönülése révén - érhetõ tetten legkifejezettebben az én és a külvilág szétválásának lényegi lépése. A vizuális-poszturális testmodell (MARTON, 1970) a mozgástervezés horgonypontjaként a külvilágban való tájékozódás központjává emeli a saját testet. A mozgás, mint térben, idõben strukturált folyamat a személy számára a folytonosság érzését nyújtja. Az aktív mozgás, a reagáló tevékenység, az expresszív mozgások a személyes önkifejezés eszközei. A testi sajátosságok ugyanakkor a csoporttagság, s így a társas tájékozódás fontos tényezõi lehetnek. 3. A testi tudatosság mintázatai: A testi tapasztalatok szervezõdésének ez a szintje arra vonatkozik, hogy mely testrészek, vagy funkciók kapnak kitüntetett figyelmet az egyén részérõl, illetve milyen értékeket rendel az egyén ezekhez a testi változókhoz a társadalmi normák hatására. A testi tapasztalatok a fenti kérdések tükrében szervezõdnek énképet, identitást befolyásoló tényezõkké. Az azonban, hogy hol kezdõdik a társas minõség, meddig terjed a biológiai befolyás a testi tapasztalatok szervezõdésében, s milyen arányban felelõsek ezek a tényezõk a testrõl alkotott reprezentációkért, nehezen meghatározható kérdés. A klasszikus pszichológiai elõzmények közül kiemelendõ a testkép - énkép - identitás hierarchikus felfogása, amely a legutóbbi idõkig tartotta magát. Eszerint a testséma az énkép és az identitás egy sajátos, elkülöníthetõ állomása. Shontz (SHONTZ, 1975, idézi: BRAKEY, 1997) a testi tapasztalatok hierarchikus szervezõdésének négy szintjét írja le, amely modellként szolgálhat annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy hol válik ketté a saját tapasztalat és a társas hatás a testrõl alkotott képzetek kialakulásában. Az elsõ, legalapvetõbb szint a test-séma (Body Schemata) szintje. Shontz ez alatt a test térben való megjelenését, a testi mûködések fizikai folyamatait érti. A második szint a testi én szintje (Body Self). Ezen szinten jelenik meg a határok kérdése, a testi tapasztalatok szervezõdésének ezen a szintjén válik el az én és a külvilág. Itt már megjelenik a másik ember a maga fizikai valóságában, mint a társas hatás eszköze, bár elsõsorban még csak, mint a testi énhez nem tartozó külsõ objektum. A harmadik szinten, a test-fantáziák (Body Fantasy) szintjén a testi tapasztalatok organizációja már erõsen társas befolyás alatt áll. A társadalmi normák áthatják, módosítják a személyes tapasztalás élményét. A testhatárok fantáziákban való megjelenése projektív eljárásokban (Rorschach, Blot-féle tintafolt teszt, stb.) képi szintre fordítható. A testi 5

12 tapasztalatok szervezõdésének negyedik szintjét Shontz a test-fogalom (Body Concept) gondolatával jelöli. A testi tapasztalatok jelekben, szimbólumokban való kifejezése segíti az önmagunkról szerzett tudás elmélyítését, és lehetõséget ad az én másokkal való összehasonlítására, vagyis személyes- és csoportidentitás kialakítására. Bár ez a hierarchikus rendszer bizonyos tekintetben jó vezérfonalat ad a testrõl szerzett ismereteink tudományos rendszerezéséhez, a hierarchia az utolsó két szint tekintetében legalábbis megkérdõjelezhetõ. Egyrészt a fantáziákban már éppúgy megjelenik a szimbólumok használata, holott ezt Shontz az utolsó szinthez köti, másrészt a biológiai-, társas hatások szétválaszthatósága, vagy keveredésük minõségi különbsége az utolsó szintek között nem eléggé kidolgozott. A sérült állapot feldolgozása: megküzdés és alkalmazkodás A személyiségfejlõdést meghatározó tényezõk mellett a személyiségfejlõdés folyamatának sajátosságai is figyelmet kaptak. A sérülés bekövetkeztének ideje alapvetõ tényezõ e folyamatban. Ennek alapján vizsgálták a veleszületetten, vagy korai gyermekkorban illetve a késõbb - baleset, betegség - következtében mozgáskorlátozottá váló emberek személyiségfejlõdésének sajátosságait. A felnõttkorban sérült emberek sérülésre adott elsõ reakcióit, az alkalmazkodás stádiumait a gyászfeldolgozás szakaszaival (KÜBLER-ROSS, 1970, 1988) hozták összefüggésbe. A sérültté váló ember veszteséggel szembesül, egy alapvetõ képesség elvesztésével, amely visszafordíthatatlanul megváltoztatja egész addigi életvitelét. A sérülést követõ elsõ reakció a pár órától akár napokig is elhúzódó sokk érzése. Ez az idõszak rendszerint egybeesik az életfunkciók stabilizálásával, éppen ezért e fázisban az egyén pszichés szempontból nehezen hozzáférhetõ. Ebben a fázisban gyakori a pánikreakció, az erõs szorongás. A gyászfeldolgozás második szakasza a tagadás, amely akár két-három hónapig is kitolódhat. Egyes szerzõk (ZEIDNER, ENDLER, 1996) vélekedése szerint ugyan a tagadást elhárító mechanizmusként tartjuk számon, a trauma feldolgozásában mégis adaptív lehet, különösen akkor, amikor az egyénnek hirtelen bekövetkezõ, súlyos, visszafordíthatatlan sérüléssel kell szembesülnie. A késõbbiek folyamán azonban válhat maladaptívvá, amennyiben a rehabilitáció folyamatát hátráltatja a tagadás következtében kialakuló ellenállás. A tagadás csökkenésével a feldolgozás újabb szakasza kezdõdik, amely már a belátás tudatos mozzanatát is magában foglalja. Ez a fázis a depresszió szakasza, amelyben a szomorúság esetenként a harag érzésével keveredhet. A mozgássérült állapot kialakulását követõ érzelmi reakciót befolyásolják a baleset objektív körülményei és a személy szubjektív véleménye arról, hogy volt-e lehetõsége befolyásolni ezeket a körülményeket. A kérdés, amely ilyenkor felmerül az, 6

13 hogy hogyan tartja fent a traumát elszenvedett egyén személyiségének integrációját, s hogyan akadályozza, bontja meg az integrációt a sérülés ténye. A gyász megélése azonban csak egy része a trauma elszenvedésétõl a reintegrációig vezetõ útnak. Fejes szerint (1997) a gerincsérülést követõ idõszak, az új állapothoz való alkalmazkodás minõségileg három különálló szakaszra bontható, amelyeket minõségileg más pszichés reakciók jellemeznek. E szakaszok: 1. traumaélményt követõ testvázlat- és személyiség-dezintegráció szakasza, amely a sérülést közvetlenül követõ idõszakra jellemzõ. 2. A személyiség átstrukturálódása, az új értékorientációk szakasza, amely leginkább az orvosi rehabilitáció idõszakát és a családba - eredeti élethelyzetbe való - visszatérést öleli fel. 3. A személyiség pszichológiai és szociális reintegrációjának szakasza, amely már a hosszú távú alkalmazkodás kérdéseit és feltételeit veti fel. Fejes felosztásában már megjelenik a traumával szembeni megküzdés gondolata. A személyiség dezintegrációjának legfõbb okát részben a tartósan fennálló stressz miatti kimerülésben, részben a személyiség alapját adó testvázlat - ekkor még elsõsorban funkcionális - megváltozásában látja. E felfogásban visszaköszön a testkép-énkép hierarchikus felfogása. Emellett azonban lényeges új elemként jelenik meg a trauma után bekövetkezõ gyászreakciónak az a megközelítése, amellyel a gyász folyamatát jellemzõ pszichológiai reakciókat a sérült állapottal való megküzdés korai fázisaként értelmezik. Ez egybecseng a krónikus betegek megküzdését vizsgáló kutatások azon eredményeivel, mely szerint a betegséggel való szembesülés a megküzdés korai szakaszában inkább érzelemközpontú megküzdési stratégiákat mobilizál. A sérülést követõ fent leírt reakciók mellett Fejes kiemel még néhány fontos jellegzetességet e kezdeti szakaszból. Az egyik ilyen jelenség, hogy a sérült ember figyelme fokozottan fordul a hibás" testi mûködések felé, megnõ a jelentõsége az egyes testrészeknek a testsémán belül. Ennek döntõ jelentõsége lesz majd a késõbbiek során abban, hogyan alakul át a sérült személy testhatára, hogyan épül be a segédeszköz, mint külsõ objektum. Átmenetileg a regresszió jeleként egyfajta egocentrikus szemlélet alakulhat ki, a személy beállítódása erõteljesen a saját mûködésekre, önmagával kapcsolatos történésekre korlátozódhat. A személy fokozottan a múltban és a jelenben él, a jövõre való irányultság átmenetileg megakad. Fejes idéz olyan korai vizsgálatokat, amelyek a mozgássérült állapot kialakulását követõ depresszió nemek közötti különbségeit tárja fel, vagy azt vizsgálják, hogyan befolyásolják a depressziót a sérülés körülményei: a véletlen baleset és a sérülés lehetõségét elõre vetítõ katasztrófahelyzet. A depresszió kapcsán Fejes megemlíti a gerincsérülteknél gyakran 7

14 jellemzõ reakciót, a szuicidum gondolatát, a véletlenrõl való spekulációt, vagy a transzcendencia iránti igény felerõsödését, inadekvát, gyógyulással kapcsolatos hiedelmek felbukkanását. Ezeknek a jelenségeknek a leírása nagyban hozzájárult a balesetben mozgáskorlátozottá váló személyek lelki jelenségeinek megértéséhez. Fejes más gondolatai - az irreverzibilis habituskárosodásról, a külsõ kontrollos attitûdrõl, vagy a sorstársak szerepérõl - azonban vitathatók. Más források a traumát átélt emberek személyiségének visszarendezõdését" erõsítik meg, amikor arra hívják fel a figyelmet, hogy a trauma elõtti viszonyulások, orientációk és szokások újra megjelennek a traumát követõen. Abban a vélekedésben, amely szerint a mozgáskorlátozottá váló emberek, legalábbis átmenetileg, külsõ kontroll attitûddel jellemezhetõk - saját akcióik helyett a véletlennek vagy külsõ körülményeknek tulajdonítanak döntõ szerepet - keverednek a helyzet és a személyiség karakterisztikumai. A sérülést követõen ugyanis a személy valóban fizikailag kiszolgáltatott helyzetbe kerül, ahol ahelyett, hogy õ cselekedne, a dolgok történnek vele. A személy átmenetileg elveszti a környezete feletti kontrollt. A kórházi kezelés passzívan átélt helyzetét igen nehéz aktív cselekvõként befolyásolni, megélni. A passzív viszonyulás véleményem szerint nem annyira a személy, mint inkább a helyzet karakterisztikumai által meghatározott. A sorstársi csoport rehabilitációban betöltött szerepérõl pedig, az elmúlt évtizedek alatt alapvetõen megváltozott a vélemény. A korábbi felfogást, mely szerint a sorstársi közösség a magatartás és az értékek szempontjából nem teljes értékû referenciacsoport az épek csoportjához képest, a tapasztalatok megcáfolták. A mozgáskorlátozottak körébõl induló Önálló Élet Mozgalom az élhetõbb életért száll síkra, amely önmagában is példaértékû. A rehabilitáció folyamatában közvetlenül is részt vevõ, Révészek" (emberekbõl szervezõdõ sorstársi segítõk csoportja) pedig saját életük példájával próbálják sorstársaikat átsegíteni a sérülést követõ kilátástalan perióduson, önnön létezésükkel próbálva választ adni egy olyan helyzetre, amelyet mi, járó" emberek nem tapasztaltunk saját bõrünkön (FERENCZY, 2002). Ha áttekintjük az elmúlt évszázad gyógypedagógiai pszichológiai felfogását befolyásoló elméleteket (WRIGHT, 1960; JANKOWICHNÉ, 1968; PÁLHEGYI, 1987b; WENDELL, 1997; LÁNYINÉ, 2005), akkor kirajzolódik a tudományos érdeklõdés iránya: elõbb a személyiségvonásokról a személyiséget meghatározó tényezõk, majd egyre inkább a mûködés: feldolgozás, adaptáció pszichés jellemzõi felé fordult. A gyakorlati alkalmazásokban, a rehabilitációban sokkal inkább az adaptációt befolyásoló tényezõk, a sikeres alkalmazkodás 8

15 tényezõi voltak fontosak. A személyiségpszichológia szorongás-megküzdéssel foglalkozó kutatási iránya a gyógypedagógiai pszichológiába átemelhetõ, új, releváns ismereteket hozott. A megküzdés (coping) legáltalánosabb értelemben olyan tudatos reakció, amellyel az egyén az általa fenyegetõnek vélt külsõ vagy belsõ környezeti ingerekre, történésekre reagál, s amely egyben az érzelmi szabályozásra és a probléma megoldására irányuló kísérletként is értelmezhetõ. A megküzdés magyarázatára különbözõ modellek születtek az elmúlt évtizedekben, amelyek közül a mérföldkõnek számított Lazarus és Folkman (idézi: OLÁH, 1993) tranzakcionalista modellje. Elméletük központi gondolata, hogy a megküzdés tulajdonképpen kognitív értékelés eredményeként jön létre. A kognitív értékelés folyamatát két szakaszra és annak komponenseire bontották. Az elsõdleges értékelés arra vonatkozik, mi a környezeti változás jelentõsége a személy jóléte szempontjából. Azaz, a bekövetkezett esemény egybeesik-e az egyén céljaival, amely felé törekszik, milyen mértékben azonos, vagy eltérõ attól, a változás mennyire központi jelentõségû az egyén számára (ego-involváltsági fok). A másodlagos értékelés során a megküzdés forrásainak feltérképezése történik: a környezetben bekövetkezett változás mennyire kiszámítható, milyen erõforrások állnak rendelkezésre, milyen stratégiák mozgósíthatók az érzelmek szabályozására, valamint a jövõ, a következmények elõvételezése. Bár Lazarusék elmélete erõsen épít a személy és a környezet együttes hatására a viselkedés alakításában, a modell hiányait részben éppen a krónikus betegekkel végzett kutatások jelezték (ZEIDNER, ENDLER, 1996). A krónikus betegek körében végzett kutatások eredményei, bár nagyon szerteágazóak és betegség-specifikusak, a fizikai sérüléssel való megküzdés helyzetére is alkalmazható sajátosságokat tártak fel. Lazrus és Folkaman modelljének legfõbb kritikája az volt, hogy nem szán elegendõ figyelmet a stresszor pszichológiai jellemzõinek, és nem fektet hangsúlyt az életesemény, valamint a kontextus hatására. Azt, hogy egy személy hogyan értékeli a betegség tényét, korábbi élettapasztalatai is befolyásolják. Dodds (1991, 1993) hasonló következtetésre jutott felnõttkorban megvakult emberek megküzdésével kapcsolatban: a látás elvesztésének feldolgozását befolyásolja az is, hogy az egyén milyen veszteségekkel találkozott korábban. A krónikus betegeknél a megküzdést befolyásolja a betegség kialakulása, lefolyása és a kezelés jellemvonásai is. Amíg a cukorbetegség, természetébõl adódóan, lehetõvé teszi a betegeknek saját állapotuk kontrollját, addig a rákban szenvedõknek kisebb lehetõségük van a betegség feletti kontroll gyakorlására. Szintén fontos tényezõ lehet az, hogy volte lehetõség a beteg állapot kialakulásának megelõzésére. A megelõzés lehetõsége, a kontrolállhatóság inkább problémafókuszú megküzdést, míg a kétértelmûség, a kontroll hiánya inkább érzelemközpontú stratégiákat aktivál. A kórházi kezelés pedig, a betegség megélésén 9

16 keresztül befolyásolja a megküzdést. Az elkerülõ, emóciófókuszú megküzdést általában szorongással, depresszióval és alacsonyabb életminõséggel kötötték össze, az aktív problémamegoldást viszont a sikeres adaptáció kulcsának látták, amely egyben elõre jelezte a betegek együttmûködési hajlandóságát is. Ezzel szemben kutatások azt találták, hogy szív- és érrendszeri betegségben szenvedõknél a betegség korai stádiumában a tagadásnak, mint érzelemközpontú megküzdésnek lehetnek pozitív hatásai az egészségi állapot alakulására. Más részrõl az érzelemközpontú megküzdés nemcsak tagadást, depressziót és szorongást jelent. A pozitív érzelmek, a hit szerepe különösen ott nõ meg, ahol a betegnek nincs, vagy csak kevéssé van kontrollja saját betegsége felett. A demográfiai jellemzõknek szintén hatása lehet a megküzdés folyamatára. A nõk, az alacsony iskolázottságú, vagy idõs emberek ugyanis gyakrabban elkerülõ, érzelemközpontú megküzdést alkalmaznak. Végezetül, az, hogy milyen helyzetben van az egyén a stresszor megjelenésekor - milyen anyagi háttere van, legfontosabb kötõdéseinek érzelmi színezete milyen, vannak-e támogató társas kapcsolatai -, alapvetõen befolyásolhatják a megküzdést a másodlagos értékelésen keresztül. Zeidner és Endler többszintû stressz-megküzdési modellben látják a fenti dilemmákra a megoldást. Krohne modelljében (idézi: ZEIDNER és ENDLER, 1996) a legfelsõ szintet általános megküzdési preferenciák, értékek és törekvések képviselik. A középsõ szint jelenti egy aktuális stressz-helyzetben végbemenõ megküzdést. Míg a legalsó szint a megküzdési stratégiák alkalmazása nyomán bekövetkezett változásokat öleli fel. Mozgássérültek körében kevesebb megküzdést vizsgáló kutatás született. A jelen dolgozat keretein belül pusztán azokat a kutatásokat igyekszem kiemelni, amelyek a krónikus betegekkel végzett vizsgálatokhoz képest új elemekkel gazdagították a megküzdés irodalmát. Gerincsérültek külsõ/belsõ kontroll attitûdjének, egészségi állapotnak, valamint a depresszió kialakulásának összefüggéseit vizsgálva az eredmények a krónikus betegek vizsgálataihoz hasonlóan megerõsítették, hogy a külsõ kontroll attitûd nagyobb érzelmi feszültséggel jár együtt, és depresszió kialakulását valószínûsítette. A vizsgálatok ugyanakkor rámutattak arra, hogy az állapotra vonatkozó irreális gondolatok, vélekedések jobb érzelmi megküzdést jeleztek elõre. A megküzdésre utaló erõfeszítések magas száma azonban nem biztos, hogy az effektív megküzdés jelei, sokkal inkább a negatív értékelés és a depresszió elõrejelzõi (FRANK és mtsai, 1987). Katz és munkatársai négy olyan faktort találtak a gerincsérültek korábbi elõtörténetében, amelyek a sérülést követõen súlyosabb depresszív állapot kialakulásához vezettek: túlságosan sok korlátozás a korai környezetben fájdalmas büntetés, vagy fenyegetés elszenvedése kisgyermekkorban 10

17 bizonytalan iskolai háttér és munkaviszony, valamint a sérülés bekövetkeztére elutasítóan reagáló társ (KATZ és mtsai, 1978) A kutatók a mozgáskorlátozott állapothoz való hosszú távú alkalmazkodást vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy az észlelt kontroll és a társas támogatottság nagyobb foka a pszichés jóllét magasabb fokával jár együtt. A baleset bekövetkezte miatti önvádnak - amely tipikusan a belsõ kontroll attitûd jellemzõje - ugyanakkor nem volt hatása hosszú távon a pszichés jóllétre. A mozgássérültséghez való rövid és hosszú távú alkalmazkodás más-más megküzdési stratégiákat mozgósít - vonták le a következtetést (SHULZ, DECKER, 1985). A rehabilitáció szempontjából alapvetõ kérdés, hogy a sérült személyek hogyan és mennyire képesek állapotukat elfogadni. A sérülés súlyosságát és az alkalmazkodás kapcsolatát vizsgálva kiderült, hogy az enyhe sérülést elszenvedõ emberek esetenként kevésbé alkalmazkodnak sikeresen megváltozott állapotukhoz, a súlyosság foka tehát nem feltétlenül van összefüggésben a sikeres alkalmazkodással (MAYNARD, 1991; BREAKEY, 1997). Az állapot súlyossága más-más megküzdési stratégiák használatára hajlamosít. Maynard azokat az embereket tapasztalta a legkevésbé elfogadónak, akiknek mozgáskorlátozottsága kevésbé volt súlyos. (Passers). Õk titkolni, kompenzálni próbálták állapotukat - enyhe fokú sérülésükbõl adódóan - többnyire sikeresen. Csoporttagságuk megválasztásakor kerülték a mozgáskorlátozottakkal való azonosítást. A sérülés fokának súlyosbodásával azonban ez a kompenzációs stratégia egyre kevésbé hatékony, olykor az adaptív alkalmazkodás gátjává is válhat, amennyiben ezek a személyek (Minimizers) tagadják heves fájdalmaikat, vagy elutasítják a rehabilitációban való részvételt. Súlyos, más személyek számára nyilvánvaló sérüléssel élõk (Identifiers) viszont jobban elfogadták állapotukat, s a számukra nyújtott segítséget is. A megküzdés és az alkalmazkodás kutatásában fontos szempont lehet a személy és a környezet reakcióinak vizsgálata. A személy és a környezet ugyanis eltérõen reagálhat a sérülés tényére. A megküzdés folyamatát tanulmányozó vizsgálatok az elmúlt évtizedekben számos eredményt tártak fel. E kutatási terület népszerûségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a PsycINFO adatbázisa mintegy tudományos cikket jelenített meg az elmúlt 30 év termésébõl (COYNE ÉS RACIOPPO, 2000). Az elért eredmények rendkívül szerteágazóak, nehezen összehasonlíthatók és számos fontos kérdésre nem válaszolnak. A megküzdési stratégiák vizsgálata pusztán egy adott helyzetben megjelenõ reakciómódot ragad meg, esetleg a személyre jellemzõ megküzdési stílust, de hosszú távon a megküzdés értékét az adaptációs hatékonyság adja. A megküzdéssel foglalkozó elméletek nem szolgálnak általánosan elfogadott válasszal az adaptív 11

18 megküzdés definíciójára (ZEIDNER és ENDLER, 1996; LAZARUS 2000). (A szociálpszichológia ezt a kérdést az identitás koherenciájával magyarázza. Az identitás természetes fejlõdési konfliktusokkal való megküzdés folyamatában alakul. A koherens identitás kialakításának kulcsa tehát a sikeres megküzdés. Amikor az egyén megküzdési kísérletei kudarcot vallanak, identitásfenyegetést él át, s arra kényszerül, hogy felülvizsgálja identitását.) A kutatások másik alapvetõ hiányossága, hogy kevés, a klinikai gyakorlatban is felhasználható ismeretet eredményeztek. Az egyénekkel való klinikai munka és a nagy esetszámot igénylõ kutatások között igen nehezen áthidalható a szakadék. A zömében nomotetikus (emberek közötti különbségeket vizsgáló) megközelítéssel dolgozó kutatások szemben az idiografikus (személyen belüli változásokra orientált) kutatásokkal nem tudják figyelembe venni azt, miként változik az egyéni megküzdõ magatartás az idõk során (LAZARUS, 2000; COYNE és RACIOPPO, 2000; SOMMERFIELD, McCRARE, 2000). A korábbi kutatások eredményeinek és hiányosságainak áttekintése révén elõtérbe került a megküzdéssel kapcsolatos vizsgálatok minõsége és új kutatási tervek kidolgozásának kérdése. Az eddigi kutatások zömében kérdõíveket használtak, és többségében az általános stressz-helyzettel szembeni megküzdést vizsgálták. A tanulmányok többsége keresztmetszeti jellegû volt, és a vizsgálati személyek retrospektív ítéletein alapulnak. A longitudinális kutatások a megküzdõ viselkedés más minõségeire terelték a figyelmet. Longitudinális vizsgálatok során merült fel például a tartós és jelentõs stresszt átélõ személyeknél megfigyelt pozitív érzelmek megküzdésben betöltött szerepe. Folkman és Moskowitz (2000) AIDSes betegek partnereinek megküzdõ magatartását vizsgálta az ápolás éveiben és a betegek halálát követõ három évben. Meglepõdve tapasztalták, hogy nagyfokú stressz helyzeteiben a vizsgálati személyek sajátos és nem várt módon pozitív érzelmek átélésérõl számoltak be. Úgy vélték, hogy bár a pozitív érzelmek szerepét a korábbi modellek érintik az elsõdleges becslés folyamatával kapcsolatban, történetileg a megküzdést vizsgáló kutatások mégis a szorongás szabályozására fókuszáltak, s ennek köszönhetõen a pozitív érzelmek szerepe elsikkadt. Eredményeiket alátámasztó további kutatások nyomán a pozitív érzelmeket a megküzdés másik oldalának nevezték. Módszertanilag pedig javasolták a megküzdés intraindividuális különbségeinek kutatását narratív technikával. A longitudinális kutatások vetették fel ismét az elhárító mechanizmusok alkalmazkodásban betöltött szerepét. A megküzdés korábbi definíciója alapján a tudattalan pszichológiai folyamatokat nem sorolták a megküzdõ viselkedés körébe, s mint ilyet nem vizsgálták. A longitudinális kutatások azonban bebizonyították, hogy a kérdõíves módszerek retrospektív adatgyûjtése torzíthat. Stressz-szituációban a személyek számos tudattalan elhárító 12

19 mechanizmust, automatizálódott megküzdési stratégiát mozgósítnak, amelynek fontos adaptív értéke van, s mint ilyen, érdemes a megküzdést kutatók figyelmére (CRAMER, 2000). Végezetül, Tennen és munkatársai felhívták a figyelmet az idiografikus vizsgálati metódus hasznára a megküzdést vizsgáló kutatásokban. Tanulmányukban saját és korábbi alkohol-betegekkel végzett kutatások körébõl veszik a példát. Amellett érvelnek, hogy a kérdõíves kutatások leírnak ugyan olyan összefüggéseket, mely szerint azok a személyek, akik általában érzelemközpontú, elkerülõ megküzdési stratégiákat használnak, több alkoholt fogyasztanak, és gyakrabban számolnak be alkohollal kapcsolatos problémákról. Ugyanakkor ez az eredmény semmilyen válasszal nem szolgál a gyakorlati szakembernek arra a kritikai kérdésére, hogy az emberek vajon többet isznak-e olyan esetekben, amikor emóciófókuszú, vagy elkerülõ stratégiához folyamodnak. A személyek közötti különbségekre fókuszáló kutatásoknak nincs semmi köze a személyen belüli változásokra irányuló vizsgálatokhoz, mivel az elemzésnek ez a két eltérõ szintje más-más kérdésfeltevéseket implikál. Ezek az eredmények, ha látszólag ellentmondóak is, a megküzdési magatartás minõségileg más szintjét tárják fel, ezért kiegészítik egymást. A kérdõíves vizsgálatok mellett kiállnak a longitudinális, narratív vizsgálati metódus alkalmazásának gyakorlati haszna mellett (TENNEN és mtsai, 2000). Gyakorlati alkalmazás: a rehabilitációs paradigma megváltozása A gyakorlat és az elmélet egymást kölcsönösen befolyásoló területek, a gyakorlati megközelítések szintén befolyásolják az elméletalkotást. Ezért talán érdemes röviden kitérni a gyakorlat, a rehabilitáció szemléleti változásaira is. A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika tág értelemben vett célja - részben társadalmi elvárások hatására - a kiválasztás volt. Azaz a sérülés és a pszichés funkciók szintjének meghatározása, majd a diagnózis felállítása után a személy elhelyezése képességeinek megfelelõ intézményben. Ez a nézet mára megváltozott, a diagnosztika sokkal inkább folyamat szemléletû, s a funkciók kiesése mellett az un. vivõfunkciókra és a képességstruktúra egyedi szervezõdésére kerül a hangsúly. E nézõpontbeli változásban már érvényesül az a szemlélet, hogy nem a funkciókiesés hatása és következményei, hanem a fogyatékosságot hordozó egész ember áll a vizsgálat középpontjában. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai gyakorlatban - fõként a fent említett társadalmi elvárás hatására - a képességvizsgáló eljárások alkalmazása sokkal gyakoribb, a modern személyiségvizsgáló diagnosztikus eszközök használata ugyanakkor kevéssé nyert teret. 13

20 A diagnosztikus munka mellett a pszichológiai rehabilitáció másik fontos pillére a pszichoterápiás segítségnyújtás. A korábbi évtizedekben a fogyatékos emberek rehabilitációjában a tényleges pszichoterápiás segítés ritkán, vagy csak korlátozottan kapott szerepet. A pszichológus társadalom részérõl is hosszú ideig nagy ellenállás volt tapasztalható (HÁMORI, 1999). Az a tény, hogy Magyarországon a pszichológia oktatásában kevéssé jelenik meg szervezett formában gyógypedagógiai pszichológiai ismeretek átadása, táplálja a pszichológus társadalom távolságtartását a fogyatékos emberekkel való pszichoterápiás munkától. Ezzel együtt külföldön már teljes jogot nyert a fogyatékossággal - akár súlyos értelmi elmaradással élõ, gyógypedagógiai fogalommal: értelmileg akadályozott - emberekkel, hozzátartozóikkal és segítõikkel való pszichoterápiás munka (JUREIDINI, 1988; OLIVEIRA, 2004). A külföldi példák mellett szaporodó hazai próbálkozásoknak is tanúi lehetünk (KLANICZAY, 1991; ERDEI, KENDE, 1998; SZABÓ, GARAI 2002). A rehabilitáció gyakorlatáról szólva még egy lényeges változásról kell szót ejteni. Ez pedig, a rehabilitációs paradigma megváltozása. A szociális és emberjogi mozgalmak következményeként indult el, az eredetileg mozgáskorlátozott emberek körében kibontakozó Önálló Élet Mozgalom, amely a fogyatékossággal élõ személyek egyenrangú bánásmódhoz, önálló, önrendelkezõ élethez való jogáért szállt síkra. A rehabilitáció szemléletében e mozgalmakkal egy idõben, a kölcsönös egymásra hatás következtében, a fogyatékossággal élõ személy már nem segítségre szoruló betegként, hanem mint önmagáért felelõs ember, fogyasztó jelenik meg (RATZKA, 1986; KEDL, 2002; KÖNCZEI, 2002). Ezzel együtt a rehabilitációban egyre nagyobb szerep jut a sorstársi segítõ csoportnak (FERENCZY, 2002). Modern elméletek kapcsolódási pontjai a gyógypedagógiai pszichológiához A fogyatékossággal élõ emberek személyiségének sajátosságain gondolkodva szinte kínálja magát napjaink népszerû tudományos témája: az identitás-alakulás kérdése. E kérdéskör nemcsak a pszichológia különbözõ területei között teremtett együttmûködést, de e téma égisze alatt egyes tudományterületek - szociológia, történelem, kulturális antropológia, nyelvészet, filozófia, stb. - hatékony együttmûködésére is példát találhatunk (FEATHERSTONE, HEPWORTH, TURNER, 1997, KANYÓ, 2002, MORRIS, 1990). Az identitás-kutatás feléledése az említett tudományterületeken egyben jelzi a kérdéskör társadalmi aktualitását is, hiszen az identitás iránti érdeklõdés mindig ott, és akkor éledt fel, amikor a társadalomban is problematikussá vált az identitásképzés. 14

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat B. Erdõs Márta A nyelvben élõ kapcsolat KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS A sorozat megjelent kötetei: Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Havasréti József: Alternatív regiszterek B. Erdõs Márta A NYELVBEN ÉLÕ KAPCSOLAT Egy

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Intézet www.marketing,gtk.szie.hu DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Juhász Tímea okleveles közgazdász Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil Bencsik

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben