A bírói ítélethozatal jogelméleti és gyakorlati megközelítése. Jerome Frank munkáján keresztül. Készítette: Mecser Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bírói ítélethozatal jogelméleti és gyakorlati megközelítése. Jerome Frank munkáján keresztül. Készítette: Mecser Anikó"

Átírás

1 A bírói ítélethozatal jogelméleti és gyakorlati megközelítése Jerome Frank munkáján keresztül Készítette: Mecser Anikó Konzulens: Dr. Nagypál Szabolcs 2014/2015/2 Eötvös Loránd Tudományegyetem 1

2 Tartalomjegyzék I. Általános bevezető 3 II. Az ítéletalkotás vizsgálata a jogelméletben 4 1. A bírói gyakorlat kutatásának bemutatása 4 2. Jerome Frank jogelméletének részletesebb bemutatása Jerome Frank jogelmélete és a magyar bírói gyakorlat 16 III. A magyar bírói ítélethozatal vizsgálata a gyakorlatban 1.Jerome Franknak a bírói ítélethozatallal kapcsolatos megállapításainak vizsgálhatóvá tétele a gyakorlatban- interjúkérdések, a kutatás módszerének ismertetése 2. Az interjúk bemutatása IV. Konklúziók levonása és véleményalkotás V. Felhasznált szakirodalom 2

3 Bevezetés Évfolyamdolgozatomban a bírói ítéletalkotás jogelméleti megközelítésének fejlődését mutatom be, különösen nagy hangsúlyt fektetve Jerome FRANK elméletére. A témaválasztásomat a bírák szerepének és munkájának megértésének szándéka indokolja. A bírák, mint a jog alkalmazói és bizonyos esetekben a jog alkotói jelentős feladatot látnak el a jog céljának és működésének meghatározásában. Az, hogy a bírák egyszerűen a törvény szájai vagy pedig önálló jogalkotást is végeznek (precedens jog) szintén komoly jogelméleti kérdés, amelynek jelentős gyakorlati következményei vannak. Az eltérő jogi kultúrák másmás választ adnak erre a kérdésre. Jerome FRANK elméleteit az Amerikai Egyesül Államokban alkotta meg és kritikájában az amerikai igazságszolgáltatással szemben felmerült problémákat hozta felszínre. Közérthetősége miatt nagy népszerűséget élvezhetett a laikusok körében is. Fő célja volt, hogy a bírák ítéletalkotási módszereiről lerántsa a leplet és emberibbé tegye a bírákat a jogász és a laikus társadalom számára is. Az Amerikai Egyesült Államokban a precedens jog (bírók által alkotott jog) elismertnek számít, szemben a magyar jogrendszerrel. A magyar jogrendszerben a bírósági ítéletek, határozatok precedens szerepét nehéz meghatározni. Ahogy a dolgozatomban később kifejtem egy előkészületi tanulmány bemutatása során, a bírói ítélet meghozatala közben vannak olyan befolyásoló tényezők, amelyekre nyíltan hivatkozhatnak a bírák, sőt ezt meg is követeli tőlük a társadalom (pl. jogszabályok) és vannak olyan befolyásoló tényezők, amelyek bár hatnak az ítélethozatalra (és a bírák még tudatában is vannak ennek) nyíltan nem hivatkozhatnak rá az ítélethozók. Jerome Frank a nem nyilvános döntési okokat kutatta jogelméletében és a gyakorlatban is. A nem nyilvános döntésokozók sokszor nagyobb jelentőséggel bírnak az ügy kimenetelére, mint a megfogható és nyilvános döntésokok. A bírói gyakorlat kutatása és jogelméleti megközelítése viszonylag új téma a jogelméletben (XIX. század), de jelentőségét már több elmélkedő felismerte. Jerome FRANK közöttük egy radikális nézeteket valló jogelmélkedő, aki a pszichológia segítségével magyarázza az ítélethozatal folyamatát és a bírák valamint a jog szerepét a társadalomban. Elméleti és gyakorlati megállapításainak megvalósulását szeretném vizsgálni a magyar igazságszolgáltatásban, bírákkal készített interjúk segítségével. Évfolyamdolgozatommal szeretnék hozzájárulni a magyar bírói döntéshozatal működésének feltérképezéséhez, a bírók nem nyilvános döntésokainak feltárásához, és ezek befolyásoló szerepének felméréséhez. 3

4 1. A bírói gyakorlat kutatásának bemutatása 1 A bírói gyakorlat vizsgálatánál kérdéses, hogy a döntést mennyire határozzák meg a joginak tekintett érvek és mennyire a jogon kívüli tényezők. A jogalkalmazás Európában a XIX. században vált az elméleti elemzések tárgyává, amikor meghatározó szerephez jutott a társadalom irányításában a jogszabályokon alapuló igazságszolgáltatás és közigazgatás. A bírói döntést nem határozhatták meg a központi államhatalom által nem kontrollált tényezők. Angliában ekkor kezdett el nőni a statute law szerepe és a kiszámítható jogszolgáltatás érdekében kimondták, hogy a korábbi eset ratio decidendi -je jogszabálynak minősül. A jogszolgáltatással szemben ebben az időszakban fogalmazódott meg a jogbiztonság, a pártatlanság, a kiszámíthatóság és a minden embert egyenlőként való kezelés igénye. Ezeknek az eszméknek a megvalósulása és a valóság között konfliktus keletkezett a jogalkalmazás területén, ami a jogtudósokat arra motiválta, hogy foglalkozzanak a jogalkalmazás fő karakterjegyeinek megállapításával, illetve e tevékenység értékelési mércéinek meghatározásával. 2 A francia exegetikus iskola ragaszkodik a hatalmi ágak szétválasztásának elvéhez, amely alapján a jogalkalmazó csak a törvény szája, így a bírói döntés és a jogszabály közötti különbség csak az absztrakt és konkrét közötti különbség erejéig racionalizálható. A XIX. század középtől kifejlődő fogalmi jogtudomány szerint lehetséges, hogy a jog alapvető intézményeit (pl. szerződés, zálogjog),amelyek fontosabbak a pozitív jognál a jogtudós feltárja. A jog intézményekből olyan fogalmi hálózatot kívántak alkotni, amely zárt, joghézagoktól mentes, rendszerré alakítja át a jogot. Ebben az esetben a bíró formális levezetéssel meghozhatja ítéletét: a jogi fogalom ismérveinek felfedezése után behelyettesíti az adott életviszonyt a megfelelő fogalomba. A jogszabályok helyett ebben az elméletben a fogalmi hálózat lesz mérvadó a jogalkalmazó számára. Mindkét megközelítés inkább előíró, mint leíró típusú, de hatással vannak az európai kontinentális bírák ítélethozatalaira. A szociológia jogszemlélet szembe helyezkedett a jogászi érvek kizárólagosságát hirdető elméletekkel. Kantorowicz ban úgy vélte, hogy a bírákat megilleti az a jog, hogy a 1 BADÓ Attila, BENCZE Mátyás, MEZEI Péter, A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdése. Előkészületi tanulmány (OTKA 73089) bemutatása 2 2. old 4

5 pozitív jogon kívüli mércéhez forduljanak kétség esetén, így jogalkotóként járhassanak el. EHRLICH, a jogszociológia egyik megalapozója, szerint a jogalkalmazás értelmezést igényel, az értelmezés pedig mérlegelést eredményez, amit a teljes személyiség végez el. Ez alapján: a helyes döntés garanciáját nem a jogszabály mechanikus követése, hanem a bíró személyiségének kiválósága jelenti. 3 Mivel ezt az elméletet a mindennapos esetekben nem lehet alkalmazni, az európai kontinensen nem került uralkodó pozícióba. Az amerikai jogi kultúrához azonban jól illeszkedik a szabadjogi irányzat. Az amerikai bírák nagyfokú értelmezési szabadsága miatt a legradikálisabb álláspont a szociológiai jogelméleteken belül az amerikai jogi realistáké, akik közül Jerome Frank olyan messzire ment, hogy a jogszabályoknak az eset eldöntésében játszott szerepét az utólagos racionalizálásra korlátozta, így egy adott ügyben rendkívül sokféle, akár egymással ellentétes tatalmú döntés is hozható. A jogi indoklást csupán egy falnak tekinti, amely eltakarja a valós okokat. Az ebből fakadó bizonytalanság azonban nem feltétlenül negatívum, hiszen lehetővé teszi, hogy a gyakorlat megfeleljen a társadalmi, gazdaság, egyéb feltételeknek. A legtöbb felfogás mindkét tényező-csoportnak meghatározó erőt tulajdonít, és így legitim értékelési mércék alapjainak tekinti azokat. A különbség az arányokban figyelhető meg. Az összetett megközelítés egyik képviselője Hans KELSEN, aki a jogot a jogi normák hierarchikus rendszereként ábrázolja és szerinte a jogértelmezéssel kapcsolatos fő problémát az okozhatja ez alapján, ha a magasabb fokú norma tartalma határozatlan. Kelsen úgy véli, hogy a jogszabály köti a bírót, amennyiben annak kellően pontos a nyelvi megfogalmazása. Előfordul azonban, hogy a norma nyelvi értelme nem egyértelmű vagy eltérés van a norma nyelvi kifejezése és a normaalkotó autoritásnak a normában kifejeződő akarata között, és két egyidejűleg érvényességre igényt tartó norma egymásnak részben vagy teljesen ellentmond (normakollízió). Ilyen esetekben a jogalkalmazó a norma által nyújtott nyelvi korlátokon belül szabadon dönt, nincs semmilyen kötelező iránymutatás, illetve támpont a számára. A kommentátorok és a más tudományos magyarázatokat jogpolitikai jellegűnek tekinti, céljuknak a jogalkalmazó befolyásolását látja valamilyen irányba. A bíró számára csak a jogszabályok rendelkeznek kötőerővel, egyébként szabadon mozoghat a jogszabályok által ki nem töltött térben. A jogalkotó által nem szabályozott tényállás esetén jogalkotási teljhatalommal ruházza fel a jogalkalmazót old. 5

6 HART nyelvfilozófiai vizsgálat alá vonta a szabályalkalmazás kérdéskörét, és a jogszabályok által használt általános kifejezések nyitott szövedékében találta meg a szabályokból le nem vezethető bírói döntések létezésének okát. A kifejezéseink által jelölt fogalmakat szokásosan bizonyos ismérvek segítségével határozzuk meg. Konkrét esetben, ha egy jelenség hordozza az adott fogalom ismérveit, de nem az összeset, akkor nem tudjuk objektíve megítélni, hogy a jelenség az adott fogalom alá tartozik-e. A bíró ilyenkor Hart szerint szabadon dönt, egyedül a bírói erények korlátozzák döntéshozatalában. A Hart féle megközelítés a formalizmus és a szabályszkepticizmus összeegyeztetése. Hart és Kelsen elméletében közös pont, hogy a jogszabályok hiányossága esetén, a döntés kialakítása a jogszabályok által nyújtott értelmezési kereteken belül a jogalkalmazó mérlegelési hatalmába tartozik, azaz jogon kívüli elemek határozzák meg. Ezen kívül egyik elmélet sem ad magyarázatot arra az esetre, amikor a jogi rendelkezés egyértelműsége ellenére a bíró nem követi a jogszabályt, ilyenkor a két elmélet szerint a bíró jogon kívülre kerül. DWORKIN a döntést meghatározó jogi érveknek új értelmezést adott: a jogszabályoktól eltérő, azoknak meg nem felelő döntések is jogon alapulnak, nem a bírói szubjektum kizárólagos termékei. A jognak tulajdonított értelmet, a jogi gyakorlatot igazoló elveket, illetve politikai célokat is a jog részének tekintette. Ez az értelem a nehéz esetekben kap szerepet, amikor a bírónak fontolóra kell vennie, hogy milyen célt szolgál az adott jogi gyakorlat valójában. Ilyenkor a létező jogszabályokat, bírói döntéseket igazoló elvekhez kell visszanyúlnia a bírónak. Az igazoló elvek kiválasztása azonban a bíró feladata marad. Az ideális bíró szerinte rendelkezik azzal a képességgel, hogy a teljes jogi gyakorlatból kirajzolódó elveket maradéktalanul felszínre hozza, és azok alapján nehéz esetben is képes objektíve helyesen dönteni. Ezek alapján a bíró tevékenysége feltételez egy jogelméletet arról, hogy mi a jog célja, értelme, amely a könnyű ügyek esetében rejtve marad. Dworkin elmélete visszatérést jelent a jogi érvek kizárólagosságát valló felfogáshoz, azonban álláspontja elleni főkritika ként fogalmazódik meg, hogy nem minden indok tekinthető minden további nélkül a jog részének, amelyre a bíró az ítéletében hivatkozik, a bírók sok esetben jogon kívüli érvekre támaszkodnak old. 6

7 A jogalkalmazást meghatározó tényezők jellemzői A jogalkalmazásra vonatkozó elméletek lehetnek leíró és előíró jellegűek. A normatív elméletek nem csak magyarázzák a jogalkalmazás folyamatát, hanem értékelik a gyakorlatot, illetve mércéket állítanak az értékeléshez. A jogtudományban mind a két megközelítés jelen van, sokszor akár egy elméleten belül is, összemosódva. A normatív elmélet, amelyet igazolás-elméletként is neveznek, azt vizsgálja, hogy melyek a jogalkalmazás helyességének mércéi, tehát a jogi döntések, következtetések, megállapítások milyen feltételek kielégítése esetén igazolhatóak. Ez a megközelítés az igazolhatóság mércéinek megállapítását, az ítélkezési tevékenységet igazoló elvek feltárását, és egymással való összemérését jelenti. Egy olyan ideális gyakorlatnak a kirajzolódása a cél, amelyhez az aktuális gyakorlatot hozzá lehet mérni. (pl. exegetikus iskola) A felfedezés-elméletek középpontjában a bírói döntések megszületésének módja, és az azt meghatározó faktorok állnak. A döntés háttérében álló szervezeti, személyi okokat, szociológiai, történeti, pszichológiai és egyéb tényezőket kutatja. Ez a kutatás önálló tudományos céllal rendelkezik. A felfedezés-elmélet legjobb példája Jerome Frank jogelmélete, aki a bírák személyiségjegyeivel, illetve általános törvényszerűségekkel tartotta magyarázatónak azt, hogy milyen bírói döntések születnek. 5 A jogalkalmazásnak létezik normatív és társadalmi oldala is, amelyek eltérő módszertant igényelnek. A normatív oldalnál az elméleti háttér tisztázza az igazolhatóság összefüggéseit, a társadalmi oldalnál a ténytudományok eszközei és módszerei nyújtanak segítséget. A jogalkalmazásnak vannak nyilvános és nem nyilvános (rejtett) elmei. A nyilvános elemek szóban vagy írásban megjelennek az indoklásban, mindenki számára ellenőrizhetőek, a modern demokratikus jogállamokban, ezért racionálisnak kell lennie. Igazolás-elméleti megközelítésből vizsgálhatóak, hogy méltóak-e elismerésre, elfogadásra az így meghozott döntések. A döntéshozatalnak vannak rejtett befolyásoló tényezői, melyet a felfedezéselméletek eszköztárával lehet vizsgálni. A nem nyilvános döntési okok azért befolyásolhatják a jogalkalmazót, mert a jogalkalmazás döntési szituációt eredményez, így a jogalkalmazás: döntés. A cselekvési lehetőségek közti választás, mely mindig meghatározott környezetben zajlik, a döntési folyamat teljes 5 8.old. 7

8 megértéséhez nem kerülhető el a pszichológia személyiséglélektani részének, és a közgazdaságtan által kifejlesztett döntéselmélet alapjainak tanulmányozása. A közgazdaságtan a döntések racionális oldalának vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, ezzel szemben a pszichológia a nem-racionális, nem-tudatos elemeit vizsgálja. A jogelméletben mindkét megközelítés fellelhető már: a racionális döntések elméletének a jogi döntésekre történő alkalmazása, és a pszichologizáló jogelméletek. További kutatások tárgya lehet, hogy milyen mértékben befolyásolja a döntéshozót, és hogyan határozható meg a racionális és a nem-racionális tényezők egymáshoz való viszonya. A bíró személyes erkölcsi, politikai meggyőződése, szintén befolyásolhatja egy-egy eset megközelítését, a felekhez való viszonyulását, ezek szintén nem nyilvános tényezők, amelyekre nem szoktak nyíltan hivatkozni a bírák. Ezentúl léteznek szociológiai és a szociálpszichológiai tényezői (pl.: közvélemény) a döntéshozatalnak. A nem-nyilvános tényezők vizsgálata azért fontos a döntések befolyásolásánál, mert ugyanabban az ügyben nyilvános igazolással nagyon sokféle döntést el lehet látni, amelyek egyformán racionálisak és meggyőzőek lehetnek. A rejtett döntési okok feltárása választ adhat, hogy adott esetben miért lehet egyik döntés valószínűbb, mint a másik, miért részesítik a jogalkalmazók előnyben valamelyik alternatívát. A nyilvános igazolás egy olyan keretet ad a döntéshozatalban, amelyen belül nagy szabadsága van a jogalkalmazónak. A rejtett döntési okok feltárásával főként a jogszociológia foglalkozik. A jog sajátos igazolási összefüggéseinek megértését a jogelméleti vizsgálódások számára a nyilvános indokok segítik leginkább. Egy modern, demokratikus államban elvárás, hogy a nyilvános indokok racionálisak legyenek, meggyőző erővel rendelkezzenek minden értelmes ember számára. A bírói döntéseknek meg kell felelniük a jogászi szakma által támasztott követelményeknek, és társadalmilag is elfogadhatónak kell lenniük. A bíróság szakmai gyengesége a bíróság társadalmi elfogadottságát, tekintélyét csökkenti, a politikai közösség támogatása nélkül tartósan szakmailag kiváló ítélkezési gyakorlat nem maradhat fent. A jogalkalmazói döntés politikai jellegűnek minősül, akkor is, ha betű szerint követi a jogszabályt és akkor is, ha eltér tőle. A jogalkalmazás olyan szakmai tevékenység, amely szükségképpen összekapcsolódik politikai illetve etikai dimenziókkal közvetlenül. A döntések végső soron azt szabják meg, hogy a közösség szempontjából mi minősül helyes cselekvésnek. A jogalkotás ezért állandóan ki van téve a nyilvánosság bírálatának, ami 8

9 megköveteli, hogy a nyilvánosság előtt védhetőnek kell lennie. A politikai szféra igazságossági mércéit határozzák meg a bírói ítéletek. A magyar politikai intézmények gyakorlatából elvárható moralitás alapján például a bíráktól a demokratikus jogalkotás révén született jogszabályok komolyan vétele, a függetlenség, a pártatlanság, a döntések érthető indoklása. A jogászi racionalitás kritériumának is meg kell felelnie, tehát a jogásztársadalomban bevett, ésszerűnek tartott mércék szerint igazolhatónak kell lenniük. A szakmai tudás szükséges a jog magas színvonalú, hatékony működtetéséhez. Ez a hatályos jogszabályok ismeretén túl, a jogban előforduló fogalmak és az ezek közötti viszony rendszer ismeretét is magába foglalja. A jogászi háttértudás szorosan összefügg a politikával és az erkölccsel, azaz a társadalmi elfogadottságot befolyásoló tényezőkkel, mivel a joggal hivatásszerű kapcsolatban álló személyei részei az adott politikai közösségnek. Legjobban a jogászi közvélemény fogalmával írható le ez a jogászi háttértudás. ( A paradigmaváltások nem olyan forradalmi módon történnek benne, mint a tudományban). A jogászi közvélemény tartalma legjobban a jogászok által használt érvelésekből deríthető ki. Abból, hogy mi egy adott jogrendszer elfogadott értelmezési gyakorlata vagy érvelési módszere, arra lehet következtetni, hogy mi a jogászok által osztott vélekedés a helye ítélkezésről. Ennek megfelelően a különböző jogi, politikai kultúrákban egymástól eltérnek a szakmai racionalitás kritériumai. A magyar jogrendszerben az elfogadhatóság egyik legfontosabb kritériuma az, hogy a döntés olyan alapokon nyugodjon, amelyek mindenki számára megismerhetőek. A bírói döntéseknek összefüggésben kell állnia az írott jogszabályokkal. A jogszabályokat nem lehet figyelmen kívül hagyni a jogalkalmazás során. Az esetnorma az a konkrét előírás, amely az adott ügyben az eset tényeire tekintettel a jogalkalmazó döntésének követlen hivatkozási alapját képezi. Meghatározza, hogy miként értelmezhető az adott jogi probléma vonatkozásában valamely általános jogszabály. Lehet kifejezett vagy burkolt az esetnorma. A nyilvános érvelés feladata a döntés indoklásában, hogy a jogszabályt és az esetnormát összekapcsolja. Az esetnorma sokszor nem vezethető le a formális logika szabályai szerint az általános jogszabályból, ezért szükség van érvelésre. A bíró érvelését a jogászi konszenzus 9

10 határozza meg, olyan értelemben, hogy megszabja, mely érvek fogadhatóak el álláspontja mellett, és melyek azok, amelyek kizártak. A tanulmány bírói döntések elemzésén alapuló- kutatása alapján a magyar jogászi közvélemény tartalmában központi szerepet töltenek be a korábbi bírói döntések, a dogmatikai fogalmak és levezetések, valamint a klasszikus jogértelmezési módszerek, jóval csekélyebb a súlya az alkotmányos elveknek, alapjogoknak, az európai jog alapelveinek és szabályainak és kivételesen kisegítő jelleggel fordulnak elő jogon kívüli hivatkozások (pl. közérdek). A jogászi közvélemény részletesebb feltárása elősegíti a hasonló tartalmú jogszabályokat alkalmazó jogi kultúrák megértését. 2. Jerome Frank jogelméletének részletesebb bemutatása 6 Jerome Frank 1889-ben született New Yorkban ben jogi diplomát szerezett a Chicagói Egyetemen, 1929-ig ügyvédként dolgozott, majd 1930-ban New Yorkba költözött, hogy kielégítse tudományos érdeklődését ban jelent meg első nagy műve- Law and the modern mind től oktató volt a Yale jogi karán szövetségi fellebbviteli bíróként bíráskodott. Első művével, a mechanikus jogszemlélettel szembefordulók táborát erősítette. A közérthetőségének és a joggyakorlatból merített példáknak köszönhetően nagy népszerűségre tett szert. A műve alapján az amerikai jogi realistákhoz sorolják, habár Jerome Frank tiltakozott ez ellen, mivel szerinte jogi realizmus, mint elméleti iskola nem létezik. A közös pontot a korábbi jogszemlélettel való szembenállásban látta a jogi realizmusnál és nem valami egységes jogelméleti gondolatban. Inkább konstruktív szkepticizmus" kifejezést tartja helyesnek jogelméletére. FRANK munkássága a jogszociológia folyománya ként értékelhető, mivel jogszemlélete szociológiai, hiszen a társadalmi hatások szerepét hangsúlyozza. Fontos megjegyezni Frank munkájával kapcsolatban, hogy az Amerikai Egyesül Államok jogrendszerét kritizálja és művei az amerikai igazságszolgáltatás problémáira világítanak rá. 6 Jerome FRANK- Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Válogatott írások)- SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, Budapest,

11 Frank magát tényszkeptikusként jellemezte a többi realistával szemben, akiket szabályszkeptikusnak tartott. A szabályszkeptikusok szerint nem az írásos formában fellelhető szabályok határozzák meg a bírák döntéseit, ezért kiszámíthatatlan a bíróság ítélethozatal még a jogszabályok ismerete mellett is. A szabályszkeptikusok közé sorolta EHRLICHET, POUNDOT és LLEWELLYN-t, akik a papírszabály (paper rule) helyett az élő jogot (lebendes Recht) tekintették a jogtudomány igazi kutatási tárgyának. Jerome szerint ezek az elmélkedők túlhangsúlyozzák annak a jelentőségét, hogy a bírói döntés a szabályokból nem megjósolható. Ennek okát Jerome abban látja, hogy a fellebbviteli és felsőbírósági gyakorlatot veszik alapul, így csak a jogkérdésekre koncentrálnak. Azonban Jerome szerint a ténykérdések megítélése, amelyek az elsőfokú bíróságon zajlik, teszi lényegesen bizonytalanná a bírói döntéseket. Ezen a szinten történik a bizonyítékok mérlegelése, a tanúvallomások értékelése. A tanú akárcsak a bíró szintén ember, ebből adódóan nem tévedhetetlen, megfigyelései torzulhatnak. Az egyik tanú szimpatikusabbnak tűnhet a bírónak, amitől szavahihetőbbnek tartja, illetve a vádlott személyisége, öltözéke is befolyásolhatja az ítélethozatalt. Továbbá a bírót szintén érik környezeti hatások, például egy trauma a tárgyalás előtt, ami miatt dekoncentráltabb a tárgyaláson, így bizonyos tényezőket figyelmen kívül hagyhat. Ezeknek a bizonytalansági tényezőknek köszönhetően megjósolhatatlanok a bírói döntések. Továbbá a tény és jogkérdések szétválasztása mesterkélt és a bírák fejében gyakran összekapcsolódnak. Frank szerint, ha a ténymegállapítás helytelenül történik az elsőfokú bíróságon, akkor a fellebbezés során a realitástól elszakadó verziónak köszönhetően a jogkérdés helyes megoldása is rossz ítélethez vezet. A felsőbíróságok jelentőségének túlértékelését az előbbi jogelmélkedőknél, Jerome a felsőbbíróságok mítoszának nevezi. Frank munkájának középpontjában a mit csinál a bíró? kérdés áll. Szerinte az az elképzelés, hogy az amerikai bíró a felmerülő jogvitákat egy már létező jogi norma tényállásához rendelésével dönti el objektív törvények uralma alatt, naiv és az emberi döntéshozatali mechanizmus félreértésén alapul. Jerome Frank álláspontjának igazolására a pszichológiát hívja segítségül. A pszichológia szerint az emberi (és így a bírói) döntéshozatal ritkán indul egy premisszával, sokkal inkább egy kísérleti konklúzióból indul ki, amelyhez megpróbál megfelelő premisszát találni. A kísérleti konklúzió pedig a bíró megérzésén alapul, amin csak akkor változtat, ha a konklúzióhoz végképp nem találnak jogszabályt vagy precedenst. Felmerül az a kérdés, hogy a bíró igazságérzete miből táplálkozik? Frank szerint egyértelműen befolyásolja a bírák a hatályos jogszabályok és a precedensek is. Néhány jogász 11

12 szerint a bírák gazdasági, politikai, vagy morális előítéletei torzíthatják a jogszabályok szerepét. Frank szerint ettől sokkal bonyolultabb a helyzet, több olyan tényező van, amely ezen előítéleteket tompíthatja, túlszárnyalhatja, azonban ezeket a tényezőket a jogtudomány nem ismeri el. A bíróban egyetlen gesztus a tanútól előhívhat kellemes vagy fájdalmas emlékeket, ami hatással lesz arra, hogy miként fogja egybefűzni, amit hal, de azt is, hogy hogyan fogja értékelni a tanú megbízhatóságát, a tanúvallomás súlyát. A bíró legfőbb feladata a tanúvallomásnál a tanúviselkedésének felmérése. Frank előtt a jogtudósok a behaviorizmus elméletét felhasználva próbálták megjósolni a bíró döntését. Oliphant azt állította, hogy már a perekből készült hivatalos feljegyzések is alkalmasak arra, hogy a bíró személyiségét kiismerhessük és a jövőbeli döntésre következtethessünk. Ezzel az optimizmussal Jerome Frank nem osztozott, szerinte a bírói ítélethozatal, annak bonyolultsága és a döntésben szerepet játszó irracionális tényezők miatt kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan. Frank kutatta annak az okát, hogy miért tagadja le a jogász társadalom a common law országaiban a bírók jogalkotó szerepét. A kérdés megválaszolásához ismét a pszichológiához nyúlt, és a freudi hatásnak megfelelően a kiszámítható, biztonságos jog iránti igényét a társadalomnak a gyermekek apjukhoz fűződő viszonyaiból vezette le. Az apa, mint megkérdőjelezhetetlen bíró, akinek döntései következetesek és kiszámíthatók, és rendet teremtenek a helyes viselkedésre vonatkozó ellentétes vélekedések káoszában. A felnövekvő ember később ugyanezt a biztonságot várja el a jogrendtől. Ezt az igényt akarják kielégíteni a jogászok, amikor a jogrendszer stabilitását védik és a bírói jogalkotást tagadják. Frank szerint ez nem tudatos ámítás, hiszen sokszor a jogászok sincsenek tudatában annak, hogy a jog bizonytalansága nem kivételes és nem szerencsétlen baleset. A jog szükségszerűen változatos és határozatlan, az emberek sohasem lesznek képesek, olyan szabályrendszert alkotni, amely a jövőbeni lehetséges jogvitákat előre eldöntené. Ez azonban nem tragédia, hanem a társadalmi értéke van annak, hogy a jogrendszer folyamatos változásokra képes, hiszen így a társadalom nem bújik kényszerzubbonyba, hanem a bírói felülvizsgálatok során a jog folyamatosan igazodik a társadalmi, ipari és politikai feltételekhez. Jerome szerint azzal, hogy a bírák fenntartják annak a látszatát, hogy a jog megváltoztatására csak a törvényhozás jogosult, magukkal szembeni bizalmatlanság kialakulásához járulnak hozzá. Frank szerint el kell törölni a jogállami mítoszzt, mely a hatalmi ágak kristálytiszta elválasztására épül és a bírákat 12

13 kizárólag a jog alkalmazására kárhoztatja. A jogbizonytalanság nagy részben nem szerencsétlen baleset, hanem óriási társadalmi érték. 7 Jerome Frank Emberi lények-e a bírák? írásában 8 kifejti a bírói ítéletalkotással kapcsolatos elméletét. A jogelméletben a történelmi jogi iskola és a jogszociológiai iskola nézetein túlmenve hangsúlyozta a pszichológia jelentőségét az ítélethozatalban. A szociológiai iskola a bírák eltérő társadalmi, gazdasági és politikai hátterében kereste az ítéletalkotásban való eltérések kulcsát. Frank a korában tabu témának számító bírák emberi mivoltának feltérképezésének nagy szerepet szánt. A jogász társadalom a laikusok felé, úgy kommunikálja a bírák munkáját, mintha abban csekély vagy inkább semmilyen szerepet nem játszana emberi mivoltuk. A XX. század elején Amerikában tiltott dolognak számított a bírákat befolyásoló emberi tényezők vizsgálata. Platón az Állam című művében a demokrácia helyett az értelmiségek diktatúráját tartotta ideálisnak. Ebben a rendszerben az őröket megilleti a hasznos/alkalmas hamisságok alkalmazása a közjó érdekében, amelyet Paul Shorey úgy jellemzett, mint egy felsőbbrendű értelem által alkalmazott találékony eszközt, melynek az a célja, hogy megelőzze a szükséget, vagy gondviselést játsszon a köznép számára. 9 A Platón által megrajzolt ideának való alárendelődést véli felfedezni Frank azokban a jogászokban, akik bár tisztában vannak a bírák emberi vonásainak jelentőségével, mégis elfedi azokat a közönség előtt. A XX. században kezdődött a heves támadás a bírák nem-embermivoltának mítosza ellen. A mechanikus igazságszolgáltatás abszurditását vallotta POUND, FRANKFURTER és POWELL is, akik a szociologikus jogtudományt hirdették. Vizsgálatuk során megállapították, hogy a bírák közötti eltérő ítélkezések, gyakran nemcsak a tiszta gondolkodásban rejlő különbségek. A különbségeket a bírák eltérő társadalmi, gazdasági és politikai hátterében keresték. A szociologikus iskola előfutára volt a történelmi jogi iskola a korszellemet hangsúlyozta túl, illetve a marxizmus, amely az igazságszolgáltatás gazdasági értelmezését hasznosította, a bírói döntések determinizmusának az osztály-befolyást következményének gondolták. Teddy ROOSEVELT tudta, hogy a bírákban rejlő emberre hatnak a sajátos gazdasági és politikai nézetek, amelyek olykor befolyásolják a bírák döntéseit old. 8 Innentől a fejezetben ennek Jerome Frank Emberi lények-e a bírák? anyagát használtam fel old. 13

14 A szociologikus jogtudósok nem maradtak meg a gazdasági determináltságnál, hanem a bírák befolyásként kezelték a professzionális jogi neveltetést és tapasztalatot, az igazságszolgáltatási hagyomány erejét, figyelembe vették, hogy a bíró változat személyes társadalomfilozófiáján fejlődése során, határozottan látták, hogy amit kutatnak az a bírák pszichológiája ben FRANKFURTER professzor, későbbi legfelsőbb bírósági bíró, kifejezetten említette a pszichológiai tényezőt és a bírák tudattalanjának hatalmas szerepet tulajdonított az ítélkezési folyamatban, főleg ott, ahol közelről érint kortársi gazdasági és társadalmi problémákat. Felix COHEN a Trandscendental Nonsense and the Funkctional Approach művében kifejtette, hogy szerinte lehetséges a döntések bizonyos szintű előrejelzése, ez azonban nem pusztán a tiszta logika, hanem az emberi pszichológia, a közgazdaságtan és a politika kérdése. 10 Frank szerint ennek az iskolának a pszichikai magyarázata szigorúan korlátozott: minden mást kizárva megmarad a döntések szabályeleménél, vagy pedig a szabályok mögött a társadalompolitikánál, érdeklődését a felsőbíróságok döntéseire összpontosítja, a releváns jogi motivációkat szinte csak a felsőbírósági bírákra ható társadalmi, gazdasági, politikai és szakmai befolyásoktól előidézett motivációkra korlátozza. Frankfurter és Cohen elutasítják az individuális bírói csűrés-csavarások tanulmányozására irányuló kísérleteket, mert szerintük nem járna semmiféle jelentékeny eredménnyel. Jerome Frank szerint az előbb felsorolt elméletek hiányolják az olyan ügyekben hozott döntéseket, amelyekben a társadalmi, gazdasági, politikai és szakmai megfontolások teljesen vagy csaknem teljesen hiányoznak, a szabályok világosak és csak a tényeket vitatják. A ténymegállapításban lejátszódó lélektani tényezőket figyelmen kívül hagyják. Frank véleménye szerint a jogelmélkedők azért tagadják a társadalmi, gazdasági, politikai vagy szakmai befolyásokon túli tanulmányozás jelentékenységét, mert a felfedhetetlenül személyes fordulatok reménytelenül nehézzé teszik a bírósági döntések bejósolhatóságát. A szociologikus megközelítés gyengéjére világít rá Frank azzal a példával, amikor a két tárgyaló bíró azonos társadalmi, gazdasági és politikai háttérrel rendelkezve, azonos (ex hypothesi) társadalmi szemlélettel az adott tényállásra alkalmazandó jogszabályok azonos fogalmához jutnak el, ám ettől még ugyanazokat a tanúkat meghallgatva nem következik, hogy azonos old 14

15 döntéseket hoznak. A ténymegállapítás rendkívüli szerepére hívja fel Frank a figyelmet, ami kihatással van a bírói döntésre. A Spencer Study of Sociology művében hosszasan tárgyalja azokat az akadályokat, amelyek a szenvedély nélküli ítélkezést akadályozzák (pl. türelmetlenség, irracionális zavar, csoportlojalitás, gyűlölet). Francis Bacon ide sorolja azokat a hibákat, amelyek egy személyre jellemző sajátos okokból származnak. Az új lélektan a sajátos egyéni tényezőket hangsúlyozza. Az individuális operatív befolyások sokkal finomabbak és sokkal nehezebben megragadhatók. Számos befolyás ismeretlen marad mindenki előtt, néha még a bíró előtt is. Ranyard WEST gyakorló elmeorvos és jogi kérdések tanulmányozója, foglalkozott a fantáziából kialakuló előítéletről, melynek folyamata legbehatóbb introspekciók kivételével mindentől mélyen el van rejtve Ezeknek a mentális folyamatoknak két szakasza van: a korai életben minden személynek vannak látomásai, amelyek (a) a kisgyermekként tett valóságos megfigyelésekből (b) a téves megfigyelések keltette igazságfelderítésekből, (c) a gyermekeknek a korai érzelmi életben a körülötte lévő valóságos vagy félig valóságos, primitív és összefüggéstelen szenvedélyeit élesztgető figurákról kialakított tiszta agyszüleményeiből áll össze. A felnőtt korszakban a tudattalan tudat azonosítja a felnőtt tapasztalatok személyeit és a gyermekkor fantáziafiguráit. A gyermekkor realitásai elferdítik a felnőtt ítéleteit, a felnőtt kor tudattalan előítéletei ként. Az ítélőbíróban is él a tudatalatti, előítéleteken azonosításokra való hajlam, amelyek a gyermekkori tapasztalatokból származnak. A tárgyalás vezetése közben számos ítélet vagy következtetés alkotásában elkötelezte magát még a tények megállapítása előtt, amelynek megszámlálhatatlan rejtett vonása van. Ennek értelmében nem lehet előre látni, hogy egy bíró hogyan fog reagálni egy adott tanúra. Nincs egységes mérték a bírákra, amely alapján mindegyikük egyformán döntene két ellentétes szóbeli tanúvallomás hallatán. A bíráknak, mint minden embernek eltérőek az értelmi, felfogásbeli és figyelembeli minőségeik, olyan szellemi és érzelmi jellegzetességeik, amelyek a tanúvallomás meghallgatása és megfigyelése során működnek. Frank arra kéri az olvasóit, hogy képzeljék el, hogy a bíró a tanúk tanúja, aki lehet például becsületes és intelligens, de fáradt és emiatt figyelmetlen. Maine szerint egy bírónak az a legritkább és legnagyobb teljesítménye, amikor számolni tud a tanúk tudattalanságával és félénkségével, és képes átlátni az arcátlan és szavahihetőnek tűnő hazugon old. 15

16 3. Jerome Frank jogelmélete és a magyar bírói gyakorlat 12 Jerome Frank többek között foglalkozott a jogászi hivatás mítoszával, az esküdtszék intézményével, a bírói jogalkotással és az igazságszolgáltatás folyamatával illetve a jogi oktatással. A jogról alkotott véleménye, hogy az bizonytalan, határozatlan és széleskörű változásnak van kitéve. A jogbizonytalanságra társadalmi értékként tekint, azonban szerinte a bírák ritkán fedik fel érveléseik bizonytalan elemit, vagy kétségeiket döntésükben. Nem tudatos félrevezetésnek tartja a jogászok viselkedését, hanem a jog változékonyságának, plasztikusságának fel nem ismerésének következményének. A jogász valódi művészete a jog változtatásának művészete, amely hasznos is a laikusok számára, mert érdekeiket egy teljesen stabil, változatlan jogrendszer gyengén tudná szolgálni, még ha ezt nem is ismeri fel. 13 A WURZEL által megfogalmazott ősi álom a társadalom igényének kielégítése nem valósulhat meg, különösen a XXI. század mozgékony időszakában. Egy jogeset kapcsán (Jogi realizmus c. fejezet az eredeti műben) Frank levezeti, hogy egy adott tárgykörben a jog nem létezik addig, amíg a bíróság egy konkrét személyeket érintő meghatározott tényekről nem dönt. Ezekben az esetekben az ügyfél számára az ügyvéd véleménye az egyetlen elérhető jog, de ez a vélemény csupán a döntés találgatása, egy jóslás az ügy eredményére. A jog így vagy valószínű jog, ami a jövőbeli döntésre utal, vagy pedig egy múltbeli jog, amely egy múltbeli helyzetre hozott egyedi döntés. Az ügyfeleket a jövőbeli döntés érdekli, azaz a valószínű jog, ennek értelmében a jog gyakorlatilag a jóslás művészete. Háger Tamás magyar bíró hozzáfűzi, hogy a magyar jogászok közül senki sem gondol jóslásként hivatására, azonban a bírói döntés sokszor kiszámíthatatlan, ezért van realitása Frank megállapításának. A magyar igazságszolgáltatásban a jelentős a felsőbíróságok jogértelmezési tevékenysége, de nincsenek akkora hatással a joggyakorlatra, mint az USA Legfelsőbb Bíróságának döntései. Azonban érdemes elgondolkodni azon, hogy a perviteli taktikák befolyásolják a per végkimenetelét. Az alapvető mítosz, hogy a jog előrelátható, kiszámítható megköveteli, hogy a bíróság ne alkothasson jogot, ezért is titkolják a laikusok előtt, így a bírák a társadalom számára a beszélő jogot testesíthetik meg. Calvin COLLEGE azonban hangsúlyozza, hogy a bíró alkotta jog valós, különösen az angolszász jogrendszerben. A magyar jogrendszer a bírói hatalmat nem jogosítja fel jogalkotásra illetve a joghézagok pótlására, a jogalkotás 12 HÁGER Tamás- Gondolatok Jerome Frank Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt című válogatott írásairól In alapján old 16

17 kizárólagosan a törvényhozó hatalmában áll. Expressis verbis a hazai jogra nem mondható ki a bírói jogalkotás, azonban a felsőbíróságok, különösen a Kúria nagy hatást gyakorolnak az alsóbb fokú bíróságok ítélkezéseire. A kötelező erejű jogegységi határozatok alakítják a jogalkalmazást, de a kollégiumi vélemények és eseti döntések is befolyásolják az ítélkezést. A bírói jogértelmezés lehetőségei Magyarországon korlátozottak, a nyitott jogkérdéseket jogalkotási úton kell megoldani. Frank szerint hiábavaló az a remény, hogy a kodifikáció révén a jogbiztonság megerősíthető. Mítosznak tekinti azt is, hogy a törvények, mint kodifikációs produktumok örökre érvényesek lehetnek. Háger itt megjegyzi, hogy a bírói jogértelmezés nélkül a törvények valóban nem képesek a társadalom összes szegletének minden jogviszonyát rendezni, és hogy a bírói döntés sem lehet előre jól kiszámítható az ítélkezésben rejlő jelentősszámú szubjektív elem miatt. Azonban a magyar jogrendszerben a társadalmi viszonyok jogi kodifikálását Háger szükségesnek tartja, az egységes és részletes törvények elősegítik a jogviták hatékony eldöntését. Frank a jog imperatív elméletének támogatóinak tartja azokat, akik szerint létezik tökéletes törvénykönyv. John AUSTIN szerint egy törvénykönyv minden más jogforrás helyét átveszi. A minden joghézagot kitöltő imperatív szabályozás Frankl azonban erre is vágyálomként tekint. Háger a magyar büntetőjog imperatív elemeire hívja fel a figyelmet tanulmányában, ahol a parancs egyértelműen jelen van. A büntető perjogunkra is megállapítható azonban szerinte, hogy nem alkalmazhatóak helyesen egyes törvényi rendelkezések beható értelmezés nélkül, sőt néha a jogalkotói szándék felismerése is problémát okoz. Frank hitelesen rávilágít arra, hogy ugyanazon tények alapján két bíró más jogi következtetésre juthat. Háger úgy ítéli meg, hogy ez a magyar igazságszolgáltatásban sincs ez másképpen. A szubjektív elemek, mint a bíró személye, eltérő jogértelmezési metódusok miatt jelentősen különböző bírói döntések születhetnek, akár a jogi minősítés kapcsán is. A bíró személyiségváltozása, a pszichés és pszichológiai alapokon nyugvó szubjektív elemek egyértelműen befolyásolják az ítélet menetét bármelyik jogrendszerben. Így a bíró személyiségének a hazai jogszolgáltatásban is kiemelt szerepe van. Az elfogultás látszatát keltő, vagy valós elfogultságot jelentő tényezőket az pervitelben vissza kell szorítani, amennyire lehet. A bírói szubjektum túl hangsúlyos megjelentése nem kívánatos az ítélkezésben. Az igazságra nem csak processzuális értelemben, hanem ténylegesen is 17

18 törekednie kell a bírónak Háger szerint. A bírák emberi mivoltát elismerve leírja, hogy a származás, a személyiségfejlődés, a családi gyökerek, az intellektus, a társadalmi csoportokhoz való viszony és a politikai szimpátia is befolyásolja a bírák életét. A magyar és az amerikai viszonyok eltérnek a bíróvá válás folyamatában is. A magyar társadalom elvárja a bíráktól, hogy politikai meggyőződése illetve korábbi életútja ne befolyásolja döntéseit, így nem vállalhatnak politikai szerepet sem. A politikai pártatlanság megszegése esetén etikai vagy fegyelmi eljárás indul a bíró ellen, amely a bírói tisztség elvesztéséhez is vezethet. A magyar társadalomban a politika jelentősszerepének köszönhetően, fontos a bíró politikai pártatlansága, a csak a törvényeknek való alárendeltsége, a bírói függetlenség, mely az igazságos bírói hatalom és a demokratikus államműködés alapja, amit a bíró kizárására vonatkozó eljárási szabályok is garantálnak. A kizárási okok nélkül is fontos a bíró viszonyulása az ügyhöz illetve a felekhez. A bíró aktuális érzelmi, egészségügyi állapota, a tárgyalás előtt átélt élmények kihatnak a pervezetésre, a párbeszédre és érintik az ítélkezés logikai folyamatát is. A bíró munkájára kihatnak a családi problémák, betegségek, mint minden emberre, annak ellenére, hogy igyekszik kizárni ezeket a körülményeket az eljárásból, a lélek működésének törvényszerűségéből adódóan azonban ez nem mindig jár sikerrel. Háger Tamás az átmeneti negatív érzelmek hatását kevésbé tartja károsnak az ítélkezésben, mint a bírák nem változó személyiségjegyeinek káros kihatását az ügyfelekkel való kapcsolatra és a döntésre. Ilyen személyiségjegynek tartja a türelmetlenséget, ingerültséget, sértő hangvételt, az ügyfél megsértését. Megemlíti, hogy az ügyvédek tartanak egyes bírák pervezetési stílusától. A bíró személyisége Magyarországon is meghatározó az eljárás lefolytatására, a konkrét döntésre és így a jogra is. A szubjektív elemek sohasem zárhatóak ki teljesen a bírói eljárásból az ítélkezés mechanizmusából adódóan. Jerome Frank munkája során megkérdőjelezett néhány jogi axiómát, amelyekre megoldási javaslatokat is kínált. Az első ilyen axiómat, hogy a bírósági eljárásra nincs hatással a bíró ember mivolta. Ilyen értelemben a lelki tényezőt figyelmen kívül kell hagyni, annak ellenére, hogy emberek hoznak döntést és emberek vesznek részt az eljárásban. A második axióma, amivel Frank szembehelyezkedett, hogy a döntés nagyrészt jogszabályokon alapul. A precedens jogban kevésbé, de a magyar perekben elsődleges szerepet kapnak a törvények, a bíróság jogértelmezési lehetőségétől függetlenül. Azt az axiómát, hogy a bíráknak (és az esküdszéknek) csak korlátozott mérlegelési lehetőségük van és csak akkor, ha a jogszabályok nem elég pontosak szintén kétségbe vonta. A ténykérdésben, a jogkérdésben 18

19 és a büntetésről is a döntőbíró széleskörű mérlegelési jogkört kap. Háger itt a bizonyítások szabadmérlegelését hozza fel egyértelmű példának, ahol a mérlegelt tényállás még akkor sem támadható, ha ésszerű kételyek támaszthatóak megalapozottságával szemben. Ilyenkor az alaki igazság érvényesül az alaki igazsággal szemben, ami az eljárás jellegéből adódik. A következő axióma, amivel Frank nem ért egyet, hogy ha két ügy tényei azonosak, akkor a döntések is azonosak lesznek. Ez sem az amerikai sem a magyar jogrendszerben nem valósul meg. Azonos tényállás mellett teljesen ellentmondó ítéletek születhetnek különböző bíróságok előtt. Az azonos tények eltérő jogi megítélése teszi szükségessé a kétfokú jogorvoslatot. Ugyanis további bírói kontroll kellett a teljesen eltérő ítéletek társadalmi elfogadottságához. Azt az axiómát miszerint, a bíróságok rendszerint feltárják az ügyek valós tényeit, és az igazság kiderül, valamint ártatlan embereket soha nem ítélnek el, szintén kétségbe vonja Frank. A perese eljárásban nem mindig tisztázódnak olyan mértékben a tények, hogy az objektív igazságra fény derülhessen. A magyar büntetőeljárásban kötelező a tények feltárása, de az eljárás összetettsége valamint a bizonytalansági tényezők sokszor kizárják, hogy az igazságnak megfelelő döntés szülessen. Téves axiómának tekinti továbbá, hogy a felsőbíróságok sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az elsőfokú bíróságok. A magyar jogrendszerben az elsőfokú bíróságok szerepe különösen jelentős, a társadalom és a felsőbírósági fórumok kevésbé méltányolják szerepét, főleg hogy a döntéseiket a fellebbezési bíróság megváltoztathatja, illetve megsemmisítheti. Az az axióma miszerint bárki alkalmas lenne a bírói tisztség ellátására, akit felvesznek az ügyvédi kamarába szintén megkérdőjelezendő Frank írásai alapján. Az USA és a magyar bíróvá válás folyamata jelentősen eltér egymástól. Az USA hosszabb szakmai fejlődést kíván meg a bíráitól. Hazánkban a bírói karban sok fiatal és kevés jogi valamint élettapasztalattal rendelkező bírák döntenek emberek sorsáról. Igaz az utóbbi időben szigorodott nálunk is a bíróvá válás folyamata, szakmai és pszichológiai szűrőkkel kiegészülve. Helytelen az az axióma is, miszerint a joghallgatóknak nincs szükségük közvetlen tapasztalatra a bíróságokon és ügyészségeken. 19

20 Frank a felvetett problémákra megoldási javaslatokat is készített az igazságszolgáltatás működésének javítása érdekében. Ilyen megoldási javaslat, hogy az államnak nagyobb felelősséget kell vállalnia azért, hogy a polgári perekben beszerezhető legyen minden jelentős, elérhető bizonyíték. ( A magyar jogrendszer más elveket vall ezen a téren.) A bírák aktivitását hangsúlyozza a tanúk kikérdezése során. A magyar jogrendszerben a bírói pervezetés dominanciája biztosított. Frank indokoltnak tartja a legtöbb bizonyítás-kizárási szabály mellőzését, kivéve a szabadságjogokat valamint az önvádra kötelezés, vagy jogellenesen beszerzett bizonyítékok felhasználásának tilalmát. A mérgezett fa és az ezüstálca elvének köszönhetően néhány bizonyíték eljárási okból nem használható fel, ami ténylegesen az igazság feltárását akadályozhatja. Háger Tamás egyetért Frankkal annyiban, hogy a kisebb perjogi hibák, nem lehetnek az igazságos döntés hozatal gátjai. A formalizmus feladását (a talár levetésével együtt) kívánja meg Frank a bíráktól. A hazai bírói tekintélyvesztés és az állampolgári fegyelem fellazulása miatt a magyar bíróságokon nem ajánlott a formalizmus feladása. A laikusok felvilágosítása az elsőfokú bíróság jelentős szerepéről szintén Frank megoldási javaslatát képezi. Frank az elsőfokú bíróságot fontosabbnak tartja a felsőbíróságoknál, hiszen itt történik a ténymegállapítás. Háger szerint az elsőfokú bíróság tevékenysége és a felsőbírósági kontroll egyformán fontos szerepet játszik az igazságszolgáltatásban. Ennek megfelelően fel kéne számolni a felsőbírósági gőgöt és az elsőfokú bírókat is ugyanolyan anyagi és társadalmi elismerésben részesíteni, mint a felsőbírákat. 4. A magyar bírói döntéshozatal vizsgálata interjúk segítségével 5. Következtetések levonása 6. Felhasznált irodalom Jerome FRANK- Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Válogatott írások) Badó Attila BADÓ Attila, BENCZE Mátyás, MEZEI Péter, A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdése. Előkészületi tanulmány (OTKA 73089) HÁGER Tamás- Gondolatok Jerome Frank Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt című válogatott írásairól In ( ) 20

SZAKDOLGOZAT. Horváth Dalma

SZAKDOLGOZAT. Horváth Dalma SZAKDOLGOZAT Horváth Dalma 2013 Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék Az igazságszolgáltatási alapelvek érvényesülése a polgári perben SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Wopera

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel

A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel Szentes Barbara PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Állambölcseleti Tanszék OTDK pályamunka A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel Áldalak sors,

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

PATERNALIZMUS ÉS JOGBIZONYTALANSÁG *

PATERNALIZMUS ÉS JOGBIZONYTALANSÁG * Lévay Miklós PATERNALIZMUS ÉS JOGBIZONYTALANSÁG * Az Alkotmánybíróság határozatai értékelésének meghatározó szempontját, viszonyítási pontját jelentik az alkotmány érintett rendelkezései és a testület

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON PhD értekezés tézisei Témavezető: dr. Gál István László PhD Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi

Részletesebben

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész írta Balogh, Ágnes és Tóth, Mihály Publication date 2010-03-31 Szerzői jog 2010-03-31 Ágnes, Balogh; Mihály,

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Dr. Kormos Erzsébet. Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban. PhD értekezés. Miskolc, 2002.

Dr. Kormos Erzsébet. Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban. PhD értekezés. Miskolc, 2002. A doktori program címe: A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra A doktori alprogram címe: Az összhang megteremtése a magyar

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Joggyakorlat-Elemző Csoport Összefoglaló vélemény A szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban (Tanulmányok a szakértői bizonyítás témaköréből) Budapest, 2014. december 19. - 2 - Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A rendészeti korrupció aktuális kérdései

A rendészeti korrupció aktuális kérdései 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely B u d a p e s t Farkasvölgyi út 12. 1121 A rendészeti korrupció aktuális kérdései Kategória: főiskolások/egyetemisták Készítette: Pap Renáta

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés Témavezetők: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben Dr. Kardos Sándor* 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) revíziós rendszerének egyik igen fontos jogintézményét, a tényálláshoz kötöttséget kívánom bemutatni. A tényálláshoz kötöttség elvének egyes

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan írta Vajda, Zsuzsanna és Kósa, Éva Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 Zsuzsanna, Vajda; Éva, Kósa Kivonat A könyv átfogóan, teljes

Részletesebben

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében HÁMORI ANTAL A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében Jelen tanulmány az emberi magzat életének védelméről szól: a 2010 2011. évi alkotmányozás és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. A

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori

Részletesebben