Szakmai vitaanyag osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB"

Átírás

1 9. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Ki a barátom? Egyház ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Közösség Krisztus teste és tagjai (1Kor 12,12-31) 2 Közösség áldásai...egy szívvel, egy lélekkel (ApCsel 2,46-47) 3 Konfliktusok a közösségben A viszálykodásról (1Kor 3,1-7) 4 Versengés a közösségben Zebedeus fiainak kérése Ősgyülekezet, első (Mk 10,35-45) keresztény közösségek 5 Előítélet, kirekesztés Diakónusok (ApCsel 6,1-7) 6 Befogadás Saul befogadást nyer (ApCsel 9,1-30) 7 Hazugság, képmutatás A képmutató ítélkezés (Mt 7,1-5) 8 Szeretet, közösségben Szeretet himnusza (1Kor 13,1-13) 9 Biblia felépítése, szerkezete A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség (2Tim 3,16-17) 10 Gyülekezet Az első gyülekezet (ApCsel 2,37-47)

2 Mi történik a templomban? Társadalom Milyen közösségek tagja vagyok? 11 Egyházi ünnep Magnificat (Lk 1,47-55) 12 Egyházi év 1. Vasárnap, pihenés (1Móz 2,2-3) 13 Egyházi év 2. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8) 14 Templom, szimbólumok (Krisztus-szimbólumok a templomban; pl gyertyafény) Salamon templomszentelési imádsága (1Kir 8,27-29) mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá (1Pt 2,5) 15 Istentisztelet: igehirdetés Péter pünkösdi beszéde (ApCsel 2,14-36) Isten igéje eléri célját (Ézs 55, ) 16 Istentisztelet: szentségek Szereztetési igék (1Kor 11,23-26) Apostolok kiküldése (Mt 28,19-20) 17 Liturgia Ének Isten irgalmáról (Zsolt 103) 18 Virtuális közösségek 1. Pál apostol levelezései (1Kor 16) 19 Virtuális közösségek 2. ami összeköt (1Kor 10,16-17) 20 Szabadidő minden szabad, de nem minden használ (1Kor 10,23-33) 21 Hobbi, játék színe előtt játszadozva (Péld 8,22-36) Türelmi rendelet 22 Lakóhely, életmód Gazdag ifjú, teve (Lk 18,18-27) (Reményik: József, az ács Istennel beszél) Jézus korabeli 23 Palesztina kortörténete Javak hozzáférhetősége Szőlőmunkások (Mt 20,1-16) 24 Patrónus-kliens Gonosz szolga (Mt 18,21-35) 25 Népcsoportok Irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37)

3 Világvallások, vallási jelenségek Mi a kereszténység lényege? Teremtett világ Isten teremtette a világot? Isten-én Hogyan szól hozzám Isten? 26 Kereszténység a világvallások között Út, igazság, élet (Jn 14,6) 27 Keresztség és konfirmáció, mint beavatás Keresztség és új élet (Rm 6,3-8) Bérmálás, ÓZ 28 élet Krisztusban új teremtés (2Kor 5,17) 29 személyes kapcsolat Az igazi szőlőtő (Jn 15,1-8) 30 Kereszténység, mint meglepetés Az elrejtett kincs, az igazgyöngy (Mt 13,44-46) 31 küldetés Okos istentisztelet, kegyelmi ajándékok (Rm 12, 1-12) 32 ellenállás a tévtanításnak senki meg ne tévesszen (1Jn 3,7) 33 Konkrét esetek A Lélek gyümölcse (Gal 5,22-26) 34 Első teremtéstörténet (1Móz 1,1-2,4a) 35 Kortörténeti háttér (Zsolt 137) 36 Második teremtéstörténet (1Móz 2,4b-25) 37 Teremtéstörténetek és mai világkép Kezdetben (1Móz 1,1) 38 Bűnbeesés Őstörténet (1Móz 3) 39 Özönvíz (1Móz 6-8) 40 Isten szövetsége a teremtett világgal (1Móz 9,1-17) 41 Kommunikáció Bábeli torony (1Móz11,1-9) 42 Isten szól Jeremiás elhívása (Jer 1,1-10) 43 Kinyilatkoztatás formái Egyetemes Történeti Círuson keresztül mutatja meg szabadítását (Ézs 44,24-45,8) 44 Természeti Az egek hirdetik Isten dicsőségét (Zsolt 19)

4 Hogyan szólok én hozzá? Én Milyen vagyok én? Egyéb: Ünnepek 45 Lelkiismere ten keresztül adott Péter keserves sírásra fakadt (Mt 26,69-75) 46 Igei Isten tökéletes kijelentése Fia által (Zsid 1,1-4) 47 Szenttel való találkozás Isten arca (2Móz 33,20-23) 48 Imádság Izráel őrizője (Zsolt 121) Miatyánk 49 Meditáció Isten mindenütt jelen van (Zsolt 139) szeretethimnusz 50 Testkép, testbeszéd A test lámpása a szem (Mt 6,22-23) emelt fővel járhatsz (1Móz 4,6-7) Péter leborult Jézus lába elé (Lk 5,8) Lábmosás (Jn 13,1-11) 51 Érzések: Öröm, bánat, harag, félelem 52 Igaz és hamis érzések (pótszerek, transzállapotkeresés) Illés története, Sareptai özvegy, Aháb(1Kir 17-18,19) Baal-próféták és kánaáni vallások (1Kir 18,28-29) Illés története 53 Ösztönök (agresszió) Baal papok lemészárlása (1Kir 18,20-46) 54 Tudat, értelem Illés a Hóreb-hegyen (1Kir 19,9-18) 55 Test és lélek a lélek ugyan kész, de a test erőtlen (Mk 14,38) 56 Karácsonyi történet 1. Jézus születéstörténete Máté evangéliuma alapján (Mt 1-2) 57 Karácsonyi történet 2. Jézus születéstörténete Lukács evangéliuma alapján Az egyházi évnek megfelelő időpontban

5 (Lk 1-2,20) 58 Karácsony megünneplése (liturgia, prédikáció) megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek (Tit 2,11) 59 Passiótörténet, Húsvét Nagyheti események, feltámadás, Húsvét 60 Nagycsütörtöki liturgia Utolsó vacsora páskavacsora tartandó órák

6 10. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? Teremtett világ Mi mindent teremtett Isten? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Hit: biztosból bizonytalanba Ábrahám elhívása (1Móz 12;15; Zsid 11,1) 2 Bizalom Istenben, a bizalom megrendülése Ábrahám Egyiptomban, Lót és Ábrahám (1Móz Ábrahám 12,10-13,13) 3 Az ígéret (és utód) Hágár és Izmael (1Móz 17,15-27; 18,1-16) 4 Engedelmesség Izsák feláldozása (1Móz 22,1-19) 5 Keresztség Jézus megkeresztelkedik Keresztelő Jánosnál (Mt 3,13-17) 6 Megigazulás Farizeus és a vámszedő (Lk 18,9-14) 7 Megtérés Zákeus (Lk 19,1-10) 8 Örömünnep Nagy vacsora (Lk 14,15-24) + A bűnös nő megkeni Jézus lábát 9 Elemek (föld, tűz, víz, levegő) Isten első beszéde Jóbhoz (Jób 38,22-30) 10 Növények, állatok Nézzétek meg a fügefát (Lk 21,29) 11 Ember Az ember teremtése (1Móz 2,7) 12 Az Istentől elfordult és megváltott teremtett világ Isten fiainak reménysége (Rm 1,18-25; 8,18-23) bemerítés

7 Egyház Hogyan lett a Biblia az egyház könyve? Világvallások Könyvvallások 13 Az egész kozmosz krisztológiája Krisztus mindeneket megbékéltetett testében (Kol 1,9-23) 14 Kánon kialakulása, egyházak és Bibliák A törvénykönyv megtalálása (2Kir 22,8-20), a hit és példaképei (Zsid 11) 15 Fundamentalista és mindennek pontosan utánajártam (2Kor 3,6) és Egy Biblia, sokféle történetkritikai (Lk 1,3) értelmezés 16 megszólító értelmezés Az emmausi tanítványok (Lk 24,13-32) 17 Bibliafordítások mindenki a maga anyanyelvén (ApCsel 2,8-10) 18 Következetes szeretet A két testvér példázata (Mt 21,28-32) 19 Jézus istenképe Feltétlen szeretet Elveszett példázatok (Lk 15) 20 Osztatlan szeretet aki engem lát, látja az Atyát (Jn 14,9; Jn 15,12-17) Zsidóság Kinyilatkoztatás és a héber Biblia és a Talmud 23 Kereszténység A keresztyén Biblia Ó- és Újszövetsége, ezek viszonya 24 Iszlám Ígéret és szövetség Ábrahám elhívása (1Móz 12,1-3) Ábrahám és a monoteizmus az iszlámban Halld meg, Izrael (5Móz 6,4) és (Péld 2,1-10) Krisztus főpapi áldozata (Zsid 9,11-14) Ne félj, mert én veled vagyok (Ézs 41,10-13) 25 Korán és Saría Szemet szemért (2Móz 21,24-25) Emberi 26 Párválasztás Nemi érés, testkép Énekek éneke

8 kapcsolataim Ki a társam? Hogyan leszek én társ? 27 Amikor választják nekem 28 Amikor megéri érte egyedül lenni évekig 29 Amikor kézbe veszi a sorsát 30 Mint a mesében Izsák és Rebeka Jákób, (Lea,) Ráhel Ruth és Boáz Saul, Dávid, Míkal 31 Vágy és vezeklés Dávid és Betsabé 32 Bűn és bűnhődés Amnón és Támár (2Sám 13) 33 Házasságban Bűnbánat és új kezdet Dávid, Betsabé, Salamon 34 Indulás és közös út Az új ember és a keresztény család (Kol 3,12-20) 35 Ajándék a gyermek? Hol az ajándék, ha nem születik gyerek? 36 Krízisek Ajándékként látjuk a gyermeket? Gyerekvállalás, meddőség (Anna és Elkána, (örökbefogadás: Mózes) Abortusz-kérdés (Zsolt 127,3) 37 Váljanak el? Az élet rendjének védelme, Jézus: válás tilalma (mk 10,2-12) + kortörténet: férfi és női szerepek, férfi-nő kapcsolat 38 Együtt, de nem házasságban? Zsolt 1 39 Teljes élet egyedül? Hajadonok, nőtlenek (1Kor 7,25-35) 40 Szexualitás, Pótszerek. A tehetetlen bálványok és a hatalmas

9 Társadalom Milyen szerepet tölt be a hazám az életemben? Én Hol vannak a határaim? szemérmetlenség, pornográfia? 41 Szerelem egyneműek között? 42 Isten (Ézs 46,1-7) Uram, taníts meg utadra... (Zsolt 27,11) Nemzet, anyanyelv Egyiptomi szolgaság (2Móz 1) 43 Kivonulás (2Móz 7-14) Identitás(-keresés) 44 Pusztai vándorlás (2Móz 16-20) 45 Haza Honfoglalás (Józsué könyve) 46 Bírák állítása Bírák könyve 47 A haza, nemzet fogalma Királyok Izráel királyt kíván (1Sám 8,1-22) Izrael történetén 48 keresztül Királyság hanyatlása, Jeruzsálem elfoglalása (Ézs 36, Jer 39-45) kettészakadt ország 49 Identitás kialakulása, kultúra, fogság Jósiás reformja (1Kir 22-24, és zsoltárok) 50 Hazatérés Újjáépítés (Neh 2,1-18, Neh 8-10) 51 Ünnepek A sátoros ünnep megtartása (Neh 8,13-18) 52 Képességeink és tehetségeink Talentumok (Mt 25,14-30) Dávid királytól Bach-ig 53 Testi és szellemi erő Sámson és Gedeon (Bír 6-8 és 1-16) Függőségek vhova 54 Testi és szellemi egészség és betegség Béna meggyógyítása (Mk 2,1-12) és süketnéma meggyógyítása (Mk 7,31-37) 55 Használjuk képességeinket! A megízetlenült só (Lk 14,28-32) 56 Hitünk határai Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-33)

10 57 (1Móz 37-41) Krízisből építkezés József története 58 (1Móz 42-50) 59 Karizmák A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a Lélek egysége (1Kor 12,1-11) 60 Minden ember értékes mégsem feledkezik meg... (Lk 12,6-7)

11 11. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Munka, hivatás, pályaválasztás Társadalom Társadalmi együttélés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Alapértékek Tisztességes, igazságos, stb. (Fil 4,8) 2 Mesterségek (kézműves, zenész, kovács) eredete, adottság hozzá 3 Egzisztenciateremtés Pál apostol Becalél, Oholiáb, Júbál, Túbalkain (1Móz 4,20-22; 2Móz 35,30-35) 4 Vezető szerep, felelősség József, mint Egyiptom felügyelője 5 Konfliktusok a munkahelyen Káin és Ábel (1Móz 4,1-8) 6 Új munkaterületek felismerése Diakónusok, Lukács: történetírás (Lk 1,3) 7 Elhívás megkérdőjelezése Belső kérdőjel, kételkedés Jónás 8 Külső megkérdőjelezés Jézus megkísértése (Mt 4,1-11) 9 Hivatásetika Luther 10 Népcsoportok megalapozása Bábel (1 Móz 11,1-9) és Izmáel (1Móz 21,9-21) Illusztráció: modern Rómeó és Júlia 11 Elutasítás Samáriaiak (Neh 13,23-27) és a Samáriai asszony (Jn 4) 12 Megbotránkozás Szálka és gerenda (Mt 7,1-5) 13 Népirtás és menekülés előle Eszter könyve

12 Teremtett világ Teremtésvédele m Elfogadás Jézus a törvényt magyarázza (Mt 5,45) Donatista vita 16 Úrvacsorai közösség Zsidókeresztények, pogánykeresztények, stb (Rm 15,7-13; ApCsel 17,26; Zsid 2,11; 1Kor 11,17-34) 17 Választás, szabály Mátyás megválasztása (ApCsel 1,26) és (Mt 20,26) 18 Vezetők választása A fák királyt választanak (Bír 9,7-21) 19 Engedelmesség Kornéliusz és Péter (ApCsel 10) 20 Etikai döntések (érzület-, erény-, kötelesség-, következmény-, felelősségetika az alkalmazott etikai kérdéseken keresztül) 21 Orvosi etika, bioetika (élet kezdete és vége kérdései) Nagy parancsolat (Mt 22,37-40) Az élet és a halál útja (5Móz 30; 30,19) 22 Technológiai társadalom, technikai etika Téglavetés, építőkő (1Móz 11,3) 23 Gazdaságetika, eladósodás Elengedés esztendeje (5Móz 15) takarékoskodás 24 Környezetetika (világproblémák, fenntartható fejlődés, ökológiai krízis) 25 Emberen kívüli életformákat érintő kérdések (állatvédelem, stb) (Kol 3,13-14) (5Móz 22,6-7) 26 Teremtésvédelem Teremtéstörténetek: uralkodjatok (Gen 1,28) és Művelje és őrizze (1Móz 2,15) őrizni=várni (Zunz) 27 Teremtésvédelem kérdése a Biblia egyéb könyveiben Lév, Ám, bölcsességirodalom, evangéliumok, Rm, Kol Egyház 28 Mi az egyház? (Misszió) Látható és láthatatlan egyház Augustinus

13 Egyházi hétköznapok Isten-én Találkozás Istennel, Jézussal, Szentlélekkel 29 Ökumené Mindnyájan egyek vagytok (Gal 3,28, Jn 17,20-22) 30 Egyház és pénz Adó az egyház javára (2Móz 30,11-16), Jézus az adópénzről (Mk 12,13-17) és (Rm 13,7-8) 31 Tanítás Eutikhosz (ApCsel 20,7-12) 32 Diakónia Árvák, szegények (Jer 5,27-29) 33 Ifjúsági munka, ifjúsági szervezetek öregek a fiatalokkal együtt (1Krón 25,8 ; Zsolt 148,12) 34 Munka és ünnep, tanítás és szolgálat, ora et labora Hetedik nap a nyugalomnap (2Móz 20,9-11; Rm 12,6a) 35 Kazuálék beteg voltam, és meglátogattatok... (Mt 25,35-46, Mt 19,14; Jn 3,16; Jel 21,3-7) 36 Lelkigondozás Emmausi történet (Lk 24,13-35) Éli és Sámuel elhívása (1Sám 3,1-9) 37 Ének, énekkar, éneklés Minden lélek dícsérje az Urat! (Zsolt 150) 38 A Szenttel való találkozás, vallási élmény Péter, Lévi, Pál elhívása (Mt 4,18-22; Mk 2,14; ApCsel 9,1-22) 39 Szentháromság Missziói parancs (Mt 28,19) 40 Atya mostantól fogva ismeritek őt (Jn 14, ) 41 Fiú (kettős természet is) Én vagyok... -mondások 42 Szentlélek Pártfogó (Jn 16,7) 43 Kereszthalál, áldozat Jézus megfeszítése és halála (Mk 15,20-41) Meditációk, elmélkedések, spiritualitás

14 Világvallások, vallási jelenségek Mit mondanak más vallások a legfontosabb dolgokról? Én Ki vagyok én? Az én világom 44 Kereszt teológiája, szenvedés A félreismert szolga diadala (Ézs 52,13-53,12) 45 Feltámadás Jézus feltámadása és megjelenése (Jn 20) 46 Megváltás Isten a Megváltó (Ézs 43,1-5) 47 Megszentelés és elfogadása A nagy halfogás, Péter megbízatása (Jn 21) 48 emberről Emberkép (Jób 35,11; Dán 4; Zsolt 8) 49 Istenről Isten hatalma és istensége... (Róm 1,19-20) 50 Világvallások és vallási világról Kozmológia (2Kor 12,1-10; Kol 1,12-23) 51 irányzatok tanítása az: transzcendensről Jákób létrája (1Móz 28,10-22) 52 etikai döntéshozatalról Tízparancsolat (2Móz 20) 53 szeretetről Felebarát és ellenség szeretete (Mt 5,43-48) 54 Származás Jézus nemzetségtáblái (Mt 1,1-17; Lk,23-38) 55 Gyermek ígérete (várandósság, Jézus, mint nem várt gyermek ) Jézus születésének ígérete, Mária és Erzsébet (Lk 1,5-56) Izmael 56 Születés, névadás Keresztelő János és Jézus születése (Lk 1,57-2,20) Izmael 57 Gyermekkor Jézus bemutatása a templomban, a 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,21-52) 58 Felnőttkor Kánai menyegző (Jn 2,1-12) Ézsau és Jákob: tál lencse 59 Időskor Jézus szavai Péterhez (Jn 21,18-19); Zsolt 71 Simeon, Anna 60 Élet íve Mindennek megvan a maga ideje (Préd 3,1-8)

15 12. osztály TÉMA- CSOPORT Isten-én Miben változik és miben állandó a hitem? Én Mi az életem értelme? ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Istenkeresés 3 különböző útja 2 Találkozás Istennel: különleges úton, nevelés során, Ige hirdetése által 3 Hitfejlődés, keresztény hitfejlődés és megbocsátás (Péld 9,10; Ézs 55,9; Jób 8,3-6) Luther és Pál, Salamon (Példabeszédek), a hit hallásból van (Rm 10,14-21) amikor férfivá lettem... (1Kor 13,11-12), Testvériség a gyülekezetben (Mt 18,15-20) 4 Istenképek Magvető, búza és konkoly (Mt 13) 5 Megtérés pszichológiája Nikodémus (Jn 3,1-21) 6 Aszkézis, böjt, zarándoklat Igaz istentisztelet (Ézs 58) 7 Hitem hatása a közösségi életemre Zákeus (Lk 19,1-10) 8 Istenérvek Anselmus, Pascal, 20.sz., stb. (Mt 7,8 vagy Ézs 65,1) 9 Tudományok és vallás Korabeli legpontosabb számítások (1Kir 7,23; Jób 38,16-38) 10 Mi az igazság? Mi a valóság? Pilátus kérdése (Jn 18,38) 11 Élet célja Mózes Mózes születése (2Móz 2,1-10) Fowler, Jálics 12 Rövidtávú életcél. Életcél nélkül. Agresszivitás. Mózes gyilkol és Öngyilkosság,

16 Emberi kapcsolataim Család Türelmetlenség. elmenekül (2Móz 2,11-25) 13 Elhívásra való válasz, mint életcél Mózes elhívása (2Móz 3) 14 Képes vagyok-e betölteni a célt? Mózes kétkedése (2Móz 4) 15 Céltalan vándorlás? Pusztai kóválygás 16 A cél az utolsó pillanat? Mózes megnézheti Kánaánt, de nem mehet be oda (5Móz 34) 17 Élettel betelve megtelt Szentlélekkel 18 Mit ér az élet? Prédikátor könyve Ábrahám, Izsák, Dávid, Jójádá, Jób (Jób 42,17) Zakariás (Lk 1,67-80) 19 Boldogság boldogok vagytok (Lk 1,48; 1Pt 3,14; Jel 22,7) 20 Remény Akik Krisztusba vannak, Lélek szerint járnak (Rm 8,1-11) 21 Férfi és női Szerepek, kapcsolatok, 22 minták Egyéb családi és társadalmi József, Mária (kortörténet) Házitábla (Ef 5,21-6,9) 23 Ki az én családom? Jézus családja (Mt 12,46-50) 24 Transzgenerációs krízis, egyéni felelősség, avagy mit hoztál az őseidtől? Tanítás az egyéni felelősségről (2Móz 34,7; Ez 18,1-4) 25 A család hite, hit a családban Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk (Józs 24,15) Egyház 26 Egyház kialakulása, 1. sz. Jézus, a vádortanító (Lk 9,56b-58; Lk 10,1) önsorsrontás

17 Mi történt az egyházban? Az egyház kialakulása Vallási jelenségek Milyen kérdéseket vetnek fel keresztény szempontból? Társadalom Társadalmak a sz. Az apostolok egyházépítése (ApCsel 13,13-52) sz. Üldöztetés és elfogadás a Római Birodalomban (2Kor 12,10; Rm 13; Jel 13) sz. Az egyház az ókor és a középkor határán: Augustinus (Rm 6,15; Rm 13,13-14) 30 története sz. Középkor (Rm 1,8) sz. Reformáció, Luther (Rm 1,16-17, ApCsel 5,34-42) sz. Reneszánsz, humanizmus (Gal 5,1) sz. Az egyház az újkorban (Jn 2,19-25) sz. Híd múlt és jövő közt: az egyház jelene (Mt 26,62-68) 35 Alapértékek: hit, Szentírás, kegyelem, Jézus Krisztus 36 Tévtanítások, eretnekségek Az igaz ember hitből él (Rm 1,17), (Mt 2,1-12), (Filem 3), (Rm 3,22-24; 8,24) Kozmikus harc a lelkekért (1Pt 5,8) Mi tart meg Isten népének hitében? (Zsolt 100,5) 37 Új vallási jelenségek A Lélek pedig világosan megmondja... (1Tim 4,1-5) 38 Miről ismerszik meg a helyes vallás? senki meg ne tévesszen titeket (1Jn 3,7) 39 Vallás, mint üzlet Simon mágus (ApCsel 8,9-24) és Demeter (ApCsel 19,24) 40 Különbség a népek, gyülekezetek között (1Kor 11,20-22), Jeruzsálemi és antiókhiai gyülekezetek, adakozás (2Kor 8) 41 Társadalmi igazságtalanságok Ruth, Mikeás, (Péld 14,34; Zsolt 85,11) Da Vinci kód, stb.

18 világban Teremtett világ A vég kérdése 42 Urbanizáció veszélyei, kritikája Ámósz 43 Egységteremtés a népek között Mennybemenetel (Mk 16,19) (perspektíva) 44 próféták Jóel 45 eszkatológia Jézus Isten Országa és (Mt 24-25; 24,43) 46 Jelenések Jelenések könyve részei 47 Gondviselés Isten gondviselése (Mt 6,25-34) és (Jn 15,7) 48 Az új lehetőség Nóé, vízözön (1Móz 6-9) 49 Halál legyőzése: hit, bizalom. Célhoz vezetés (Mt 22,30; Mk 13,26) (Ézs 53,10 és Fil 3,12-17) 50 Feltámadás Jézus feltámadása

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

M E G I S M E R É S E

M E G I S M E R É S E AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása 42-44 a Jeruzsálemi keresztényüldözés 46-48 Pál első missziós

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

DOGMATIKA V. A SZENTLÉLEK KEGYELME. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola DR. LUKÁCS LÁSZLÓ ELSŐ RÉSZ PNEUMATOLÓGIA MÁSODIK RÉSZ KEGYELEMTAN

DOGMATIKA V. A SZENTLÉLEK KEGYELME. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola DR. LUKÁCS LÁSZLÓ ELSŐ RÉSZ PNEUMATOLÓGIA MÁSODIK RÉSZ KEGYELEMTAN Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola DR. LUKÁCS LÁSZLÓ DOGMATIKA V. A SZENTLÉLEK KEGYELME ELSŐ RÉSZ PNEUMATOLÓGIA MÁSODIK RÉSZ KEGYELEMTAN 2008 A katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben