Mentorok könyve TÁMOP /1-2F Mércénk az ember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentorok könyve TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008. Mércénk az ember"

Átírás

1 Mentorok könyve TÁMOP /1-2F Mércénk az ember

2 2

3 Mentorok könyve 3 Mércénk az ember Budapest, 2010

4 TÁMOP /1-2F Szerkesztette: Mayer József Szerzõk: Mayer József Vígh Sára Bogyó Ágota, Egyedné Szabó Mária Erika, Erdész Rita, Fejõsné Szajkó Margit, Katona Józsefné, Mauer Miklósné, Mohácsiné Krix Gertrúd, Petõvári Ágnes, dr. Száraz Péter, Szûcs Lajosné, Tötösné Gados Zsuzsa, Zárai Ágnes, Verebes Judit, Verõné Wágner Éva, Virágh Szabolcs, Zelena Katalin Bencsik Mária, Tóth-Mózer Szilvia Korrektúra: Kelédiné Mázik Ildikó Petõcz Éva Vajda Zsófia 4 Grafikai és nyomdai koordináció: Mosonyi Darinka, Kovács Barbara Tördelés és nyomdai munka: Pauker Nyomdaipari Kft. Felelõs kiadó, a projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola és Gimnázium (1083 Budapest, Ludovika tér 1.), megbízásából MFFPPTI Sárik Zoltán igazgató A projekt menedzsmentje: Glowacz Miklósné projektmenedzser Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezetõ Németh Mariann pénzügyi vezetõ Tóthné Antal Katalin irodavezetõ ISBN A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

5 5

6 6 Tartalom Elõszó... 9 I. rész Mentorálás a szakképzésben Bevezetés A mentorprogram társadalmi és pedagógiai környezete Az iskolák néhány mutatója, a vezetôk szemszögébôl A program szakmai koordinátorai Vissza Homéroszhoz! Ki volt a mitológiai Mentor? Mi tanulhatunk a mitológiából? Mit hasznosíthatunk a mitológiai történetekbôl? A mentorprogram tartalmi elemei A mentorok kiválasztása A tanulók kiválasztása A mentorprogram szereplôi A mentorok A tanulók és akiken sok múlhat: a szülôk Befejezés II. rész Bevezetés a mentorpedagógia módszertanába Közelítések A mentori gyakorlat hétköznapjai A tanulók kiválasztása A mentori munka tervezése A tanulóval kapcsolatos problémák azonosítása Hogyan kezeljük a konfliktusokat? A legfôbb nehézségek, amelyek gátolják a tanulók eredményes támogatását Helyzetek, ahol a mentorok is támogatásra szorulnak Mit ajánlanak a mentorok? Dr. Száraz Péter (Bókay János Kéttannyelvû Szakközépiskola): A mentorálás tapasztalatai Virágh Szabolcs (Bókay János Kéttannyelvû Szakközépiskola): A motiváció és az alkotás szerepe a mentorálási folyamatban Ahogy a pszichológusok látják Tóth-Mózer Szilvia: Az iskolapszichológus szerepe a mentori programban III. rész Mentorpedagógiai ötlettár Bevezetés Az iskolavezetés szerepe A mentorálás céljai A mentorok kiválasztása és felkészítése A tanulók kiválasztása A mentori munka eredményessége (indikátorok) Mellékletek Konfliktuskezelés Az alábbi kérdôívek segíthetik a mentorok kiválasztását: A szülôk számára készült problématisztázó kérdôív: Problémaazonosító kérdôív tanulók számára: Szakirodalom

7 7

8 8 Mondom neked: ne siesd el a dolgot a század mindentudásával! A munkát a szabadság legnagyobb örömei közepette a legkellemesebb és a gyermeket leginkább vonzó oldalról közelítsd meg: figyeld pontosan, ne terheld túl; folytasd a munkát örömmel! Végy annyi részt örömében, amennyire õ részt vesz a te munkádban! (J.H. Pestalozzi)

9 Elõszó Az új évezred elsõ évtizede sok változást hozott a szakképzésben. A szakközépiskolák, szakiskolák megalapozzák a szakképzést, amely egy intézményben központosul. A humán területen sincs ez másképp ban létrejött egy együttmûködési megállapodás a budapesti, önkormányzati fenntartású humán képzésekkel foglalkozó középiskolák között. Ennek következtében megalakult a Humán TISZK (Térségi Integrált Szakképzõ Központ). A hat iskola által aláírt megállapodás magában foglalja az iskolák irányítására, a pedagógusok tevékenységére, a tanulók oktatására, nevelésére, az iskolák szolgáltatásaira vonatkozó együttmûködést. Ebben az idõszakban adódott lehetõsége a fenntartóknak pályázni a TÁMOP európai uniós projektre, amely a TISZK-rendszer továbbfejlesztésére irányult. A pályázat eredményeként december 1-jén elindult a Humán TISZK projektje 1 A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlõség megvalósításával címmel. A projekt vezetésével engem bíztak meg. A projekt részeként vállaltuk, hogy hátrányos helyzetû tanulókat mentorálunk mind a hat tagiskolában. A projektben vállalt családpedagógiai szolgáltatások kidolgozását a szolgáltatásszervezési munkacsoport kapta feladatul. A csoport tagjait a hat iskolából delegált, általában ifjúságvédelmi múlttal rendelkezõ kollégák alkották. Megállapodtak abban, hogy a hátrányos helyzet kifejezést a jogszabályi kereteken túl kibõvítik. Mi indokolta a szolgáltatás bevezetését? A hátrányos helyzetû tanulókkal eddig is foglalkoztak az iskolákban. Elsõsorban az osztályfõnökök, az iskolai ifjúságvédelmi felelõsök feladata volt a tanulók segítése. A mentorálás sem új tevékenység, néhány éve központilag támogatott segítésforma. A projekt tervezésekor úgy éreztük, kibõvítésre szorul mind a támogatók, mind a támogatottak köre. Tapasztalatunk azt mutatta, hogy nem elegendõ az anyagi hátrányokra koncentrálni. Megfigyeléseink szerint a csonka családok száma évrõl évre nõ, a diákok motiváltsága a tanulásra csökken. Bár a humán szakközépiskolákban tanulásmódszertant tanítunk, az egyéni tanácsadás is szükséges. A szétesõ családok sok esetben nem képesek megadni a fiatalok pszichés támogatását, ami szintén az iskolára hárul. Tömegesen nem képes ezt a feladatot ellátni az iskola, csak egyéni foglalkozásokkal. A tanárok eddigi önzetlen támogató munkáját próbáltuk szakmai és anyagi segítséggel alátámasztani. Két pszichológust és egy szupervizort bíztunk meg a szakmai segítségadással. Közös mentori értekezleteken beszéltük meg a feladatokat. A projekt költségvetésében elkülönítettünk egy összeget erre a feladatra. A mentorok pozitív visszajelzései a mentorálási tevékenységrõl bátorítottak arra minket, hogy összeállíttassunk egy olyan kiadványt, amely részben bemutatja tevékenységüket, annak várható eredményét, másrészt segítséget nyújt azoknak, akik bekapcsolódnának a mentorálási munkába. A kiadvány munkálatai kutatáson alapulnak, a benne szereplõ adatok rendkívül érdekes összefüggésekre mutatnak rá. Az esetleírások nem csupán a szakemberek számára olvasmányosak, hanem minden pedagógus és szülõ számára is. Glowacz Miklósné projektmenedzser 9 1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában december 1. és szeptember 30. között valósul meg.

10 I. rész Mayer József Vígh Sára 1. Mentorálás a szakképzésben 1.1. Bevezetés 10 Az elmúlt másfél évtized egyik legszembetûnôbb változása a közoktatás területén az a jelenség volt, amelyet a középfokú oktatás expanziójának 1 neveznek. Egyrészt arról van szó, hogy az általános iskolát egyegy korcsoportból szinte mindenki be tudja fejezni, másrészt pedig arról, hogy az alapfokú oktatásból kilépô tanulók túlnyomó többsége középfokon folytat(hat)ja tanulmányait. Ennek a folyamatnak a jeleit már 70-es évek végén lehetett tapasztalni ben Budapesten a nyolcadik osztályt követôen a tanulók 29,7%-a gimnáziumban, 36,6%-a pedig szakközépiskolában tanult tovább, míg a többiek az érettségit nem nyújtó szakmunkásképzô iskolákban folytathatták tanulmányaikat. 2 Ez a beiskolázási arány már jelezte azt, hogy a következô évtizedben tovább emelkedhet az igény az érettségit (is) nyújtó képzések iránt, és ez így is történt. Az ezredfordulót követôen a tanulók hetvenöt százaléka már gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 3 Az expanzió másik elemét a tanulási idô meghosszabbodása jelentette, mert a tankötelezettségi korhatár a tanulók 18. életévéhez kötôdött. Ezzel párhuzamosan és részben ehhez igazodva az iskolarendszerben szerkezeti változások zajlottak le. Az érettségihez kötött szakmatanulás a 13. és 14. évfolyamokra tolódott, így számos fiatal gyakorlatilag felnôttkorban lépett ki a közoktatás rendszerébôl. (A 0. évfolyam indításának a lehetôsége tovább bonyolította ezt a kérdést.) A középfokú és különösen az érettségit nyújtó iskolákat érintô tanulói arányváltozások nem maradtak következmények nélkül. Számos olyan tanuló került be a középfokú iskolákba, akiknek az elôképzettsége, a motivációja s a szociális környezete sem volt arra alkalmas, hogy a tanuláshoz szükséges pozitív attitûdöket erôsítse. Ez nemcsak Budapesten, hanem az ország más területein is problémát okozott. Egy vidéken szervezôdött TISZK pedagógusai így nyilatkoztak: Nagyon sok olyan tanulónk van, akik szociálisan hátrányos körülmények közül jönnek. A szülôk sem motiváltak, ráadásul a kollégium, az étkeztetésük megoldása is gondot okoz, hiszen a szülôk úgy tûnik már erre sem tudnak áldozni Probléma az érkezô gyerekek felkészületlensége, a munkához való hozzáállása, egyáltalán a jelenlét, a megjelenés az iskolában, illetve a normális emberi viselkedés. 4 1 Lásd errôl: Halász Gábor: A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER o. 2 Mezei Gyula: A közoktatás fejlesztési koncepciójának kimunkálása Budapesten. In: Az oktatás távlati fejlesztése Budapesten. Oktatáskutató Intézet, Bp szerk.: Forray R. Katalin Kozma Tamás 3 Lásd errôl: Polónyi István: Budapesti oktatási anziksz. Educatio tavasz 28. o. 4 Knausz Imre: A TISZK, a pedagógia és a pedagógusok. In: Az együttmûködés kényszere /A Térségi Integrált Szakképzô Központok jelene és jövôje/. MPT-Miskolci Egyetem BTK Tanárképzô Intézet szerk.: Ádám

11 Nem véletlen, hogy már a 90-es években magas arányú tanulói lemorzsolódást lehetett a középfokú intézményekben regisztrálni. A tanulók kimaradása az iskolákból több problémát is felvetett. Elsôsorban azt, hogy az alacsony iskolai végzettség nem tette lehetôvé a számukra azt, hogy eséllyel lépjenek be a munkaerôpiacra, másodsorban pedig arról volt szó, hogy az érintett családokban konzerválódott a nemzedékeken áthúzódó alacsony iskolázottság, amelynek a felszámolását egyelôre a felnôttoktatás csak részben tudta megoldani. 1. ábra. A középfokú iskolákból kimaradó tanulók a 90-es években (fô) 11 Forrás: Oktatási évkönyvek (OKM) A több tekintetben is hátrányos helyzetû tanulók eredményes oktatásának az lett volna a feltétele, ha az iskolák (és pedagógusaik) az elsô pillanattól kezdve rendelkeznek azokkal a módszerekkel, amelyek lehetôséget adtak volna a sikeres tanulói utak kialakításra és mûködtetésére. Ehhez az esetek többségében nemcsak a módszer(tani kultúra) hiányzott. Nem állt rendelkezésre olyan finanszírozási rendszer sem, amely esélyt nyújtott volna ahhoz, hogy az iskolákban egyénre szabott támogatási rendszerek mûködhessenek. E nélkül szinte csak véletlenszerûen lehetett jelentôs szakmai eredményt elérni. 5 A Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményi rendszer számára nagy problémát jelent évek óta azoknak a tanulóknak a köre, akik valamilyen ok miatt nem tudják az adott tanévet eredményesen teljesíteni. Az alábbi ábra jól mutatja azt, hogy jelentôs számról van szó. Ezeknek a tanulóknak a tanórai jelenléte, bárhogyan is közelítjük meg ezt a kérdést, mindenképpen problémát okoz, különösen azokban az esetekben, ahol koncentráltabban van jelen a sikertelenség. Az adatokat figyelve nem véletlen tehát, hogy a kutatók és szakértôk figyelme a tanulói kudarcok okainak a feltárására és a kiküszöböléshez szükséges megoldások fejlesztésére irányult. Anetta Ugrai János o. 5 Lásd errôl: Mayer József: A második esély iskolái. In: Esélyt teremtô iskolák OKI FKK szerk: Mayer József és Esélynövelô és hátránykompenzáló iskolák OKI szerk: Mayer József

12 2. ábra. Tanulók tanulmányi és hiányzási adatai (fô) 12 Forrás: Ifi István: Visegrád, ppt. 11. számú dia adatai Részben ezekkel a törekvésekkel függött össze az, hogy az ezredfordulót követô évtized második felére részben az uniós támogatások, részben a hazai innovációs törekvések hatására egyre több intézményben nyertek teret azoknak a módszereknek az alkalmazásai, amelyek nemcsak tanórai keretek között voltak alkalmasak a tanulók támogatására. Az egyik legelterjedtebb támogatásra épülô, ahhoz kapcsolható megoldást mind a köz-, mind pedig a felsôoktatásban a mentorálás jelentette A mentorprogram társadalmi és pedagógiai környezete A Budapesten létrehozott Humán TISZK 6 által benyújtott TÁMOP pályázatban az egyik célkiûzés a hátrányos helyzetû, az oktatási rendszerbôl lemorzsolódó tanulók felzárkóztatása, szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése volt. A probléma megoldását egy tanulói támogatást biztosító mentor-rendszer kiépítésével gondolták megoldani. Ennek a törekvésnek az eredményeit mutatja be ez a könyv. A programban részt vevô intézmények kivétel nélkül a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában állnak, gyakorlatilag vegyes képzési profillal rendelkezô intézmények. TISZK-ké válásuk története alapvetôen nem különbözik azoktól az intézményi integrációktól, amelyek a fôvárosban és országszerte az elmúlt években lejátszódtak. 7 Az érintett iskoláknak azonban nemcsak azért, mert éppen egy TISZK-be terelte ôket a sorsuk, 6 Raoul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium, Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola, Fodor József Szakképzô Iskola és Gimnázium, Semmelweis Ignác Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium, Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzô Iskola és Gimnázium 7 Itt ennek a történetnek a rekonstruálása nem feladatunk. Az általános tendenciákról alapos tájékoztatást nyújt

13 illetve a rendeletalkotás több ponton hasonló problémával kellett szembenézniük. Az egyik ilyen és tárgyunk szempontjából a legfontosabb a tanulói eredményesség/eredménytelenség kérdése volt, amellyel már a korábbi években is foglalkozni kényszerültek. Szinte mindegyik iskola esetében az elmúlt évtizedben valamilyen mértékben megváltozott a tanulói kör összetétele. Részben arról van szó, hogy a tanulók családjainak változott meg többnyire elônytelenül a gazdasági/társadalmi pozíciója, részben pedig arról, hogy olyan tanulók is érkeztek az intézményekbe, akiknek az érdeklôdését eredetileg nem ez a szakirány keltette fel. A sikeres tanulói elôrehaladás szempontjából mind a két dimenzióban olyan elemek vannak jelen, amelyek szükségszerûvé teszik éppen a tanulói eredményesség érdekében a megszokottakon túlnyúló pedagógiai támogatást. A TISZK-be került intézmények szakmai munkájának a megítéléshez feltérképeztük az iskolákba járó tanulók szociokulturális hátterét. Ezekbe az iskolákba és ezt mutatja az alábbi ábra zömében azok a tanulók jelentkeznek, akiknek az általános iskolai eredményeit közepesnek, vagy ennél gyengébbnek ítélnénk. (Az átlagok mögött természetesen sok kifejezetten jó tanuló is meghúzódik. Többnyire ôk azok, akik a késôbbiekben például a tanulmányi versenyeken jó eredményeket, helyezéseket érnek el.) Felmerül a kérdés, hogy miért jelentkeznek ezekbe az intézményekbe ezek a tanulók? Részben azért, mert érzékelve a realitást, úgy gondolják, hogy szerényebb általános iskolai eredményeik ellenére is itt lesz lehetôségük középiskolai tanulmányokat folytatni, de emellett nyilván az érdeklôdésnek és a szülôi nyomásnak is lehet szerepe. Az itt látható átlageredmények már jelzik, hogy több tantárgy esetében számítani kell arra, hogy a tanulók egy részének szinte bizonyosan tanulási nehézségei lesznek, amelyekkel figyelembe véve a középiskolák tantárgyszerkezetét és az egyes tantárgyakban jelen lévô tananyagmennyiséget egyedül nem lesznek képesek megbirkózni ábra A TISZK-iskolákba jelentkezô tanulók általános iskolai magyar és matematika, valamit az összes tantárgyból elért átlageredményei Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója 2007.OKI Mártonfi György tanulmánya: A TISZK-rendszer kiépülése ban, Szakképzési Szemle 2009/4.

14 Az iskolai/tanulói életút eredményessége és iránya (tartalma) Magyarországon döntô mértékben a család társadalmi/gazdasági pozíciójától függ. Ezen belül meghatározó jelentôsége van a szülôk iskolázottságának. Leegyszerûsítve azt is mondhatnánk, hogy a szülôk iskolázottsága szinte predesztinálja gyermekeik végzettségét, iskolai sikerességét vagy éppen kudarcait. A szegény ember gyerekének oktatási esélyeit alapjaiban ássa alá a magyar közoktatás szélsôséges szelektivitása. Magyarország egyike a világ azon országainak, ahol az iskola- ésosztályszinten a leginkább elkülönülnek egymástól a könnyen tanítható, jó képességû, középosztálybeli gyerekek, illetve a tanulási nehézségekkel küzdô, nehezebben tanítható, szegény és iskolázatlan családokból származó gyerekek 8 Ez sok más mellett azért jelent problémát, mert az iskolákban elindult egy erôteljes homogenizálódási folyamat, amely során az erôsödik meg, hogy egy-egy iskolában az azonos társadalmi /gazdasági pozícióval bíró családok gyermekei koncentrálódnak. Nyilvánvaló, hogy ahol a mutatók kedvezôtlenebbül alakulnak, ott a tanulók iskolai esélyeit illetôen is borúlátobban fogalmazhatunk. 14 A Humán TISZK iskoláiban az látszik, hogy a szülôk többsége valamivel több mint 12 évet töltött el az iskolarendszerben, egy intézmény esetében ez a szám 13 év felett van. Ez az jelenti, hogy a tanulók többsége olyan családokból érkezik, ahol a szülôk legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek. Ez részben érettségit, részben pedig a hagyományos szakmunkásképzôben, illetve technikumban megszerzett végzettségeket takarhat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy olyan szülôk is vannak a mintában, akiknek a jelzettnél magasabb, illetve alacsonyabb iskolai végzettsége van, de nem ôk azok, akiknek meghatározó szerepük van a mintában. Figyelembe véve a hazai trendeket (és a mintát), a szülôk gondolkodásában viszonylag hosszú tanulói utak képe rajzolódik ki. Többségük szinte bizonyosan úgy gondolkodik, hogy a minimális cél gyermekük számára nem lehet más, mint az érettségi (és a szakma) megszerzése, de nagy a valószínûsége annak, hogy sokan gondolkodnak úgy is, hogy az lenne a kívánatos számukra, ha gyermekük ennél magasabb (felsôfokú) iskolai végzettséget szerezne. Ez utóbbi elképzelés sem tûnik sok esetben irreálisnak, hiszen az expanzió a felsôoktatást is elérte. A legfontosabb kérdés itt az, hogy az egyes családok számára az iskola befejezése (minimálisan az érettségi megszerzése) minimális vagy maximális célkitûzésként fogalmazódik-e meg, és az sem mellékes, hogy ezért milyen (családi) erôforrásokat kell megmozdítani. 8 Élet és Irodalom november 17. Csapó Benô Fazekas Károly Kertesi Gábor Köllô János Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül 8-9.o.

15 4. ábra A tanulók szüleinek az iskolákban eltöltött évei átlaga (év) Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója A szülôk iskolázottsága mellett a másik fontos szociokulturális mutató a szülôk munkaerô-piaci helyzete. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az összes iskola esetében ez 10 százalék felett van, egy esetben a 15 százalékot átlépi. Ezeket az adatokat mindenképpen magasnak kell tartanunk, hiszen jóval az országos átlag felett vannak. A szülôk munkanélkülisége önmagában a szülô számára is nagy probléma. A fôvárosban, ahol az elmúlt évtizedben általában könnyebb volt állást találni, megnehezültek az álláskeresés feltételei. Különösen azok a szülôk kerültek veszélybe, akik abszolút értelemben is (pl. nem befejezett általános iskola vagy befejezetlen középiskola) alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy sok esetben megnô a munkanélküliség idôtartama, amely nemcsak egzisztenciális szempontból jelent nagy gondot, hanem mentálisan is. Olyan légkör alakul(hat) ki a családokban, amely nem kedvez a tanulásnak. Ezek azok a helyzetek, ahol megnô annak a veszélye, hogy a tanulók egzisztenciális okok miatt felfüggesztik vagy végérvényesen abbahagyják tanulmányaikat. Tanulást nehezítô tényezôvé válik az is, amikor a tanulók többnyire illegálisan tanulmányaik mellett vállalnak munkát a fekete- vagy a szürkegazdaságban ábra A szülôk munkaerô-piaci pozíciója (%) Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója 2007.

16 A család életkörülményeit, a tanuló élethelyzetét bizonyos megszorításokkal jellemzik azok a segélyek (juttatások), amelyeket azért adnak, hogy elôsegítsék az iskola sikeres elvégzését, a tanulmányok eredményes befejezését. Jól látszik, hogy ilyen típusú támogatásban egy intézmény kivételével a tanulók közel harmada részesül. Ezt az arányt jelentôsnek kell minôsítenünk, különösen azokban az esetekben, amikor a jelzett hátrányok pl. a szegénység mellé más jellegûek is társulnak. 6. ábra Nevelési segélyben részesülô tanulók aránya (%) 16 Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója A bemutatott adatok alapján azt feltételezzük és azt hisszük, hogy ebben nem lesz jelentôs eltérés más, a fôvárosi önkormányzat által fenntartott intézményekhez képest, hogy a hátrányos helyzetû, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdô tanulók többsége a szakképzésben, és ezen belül is inkább a szakiskolákban tanul. Elsôsorban az ô tanulmányi eredményeik azok, amelyek az iskola átlagát rontják. Jelen program szempontjából tehát úgy tûnik, hogy mindegyik intézményben jelen van a tanulóknak az a köre, akik támogatás nélkül szinte bizonyosan nem tudják tanulmányaikat eredményesen befejezni. A pedagógusok számára mindez jelentôs kihívásként jelenik meg. Egyfelôl az is fontos szempont lehet, hogy a támogatás révén a tanulók iskolai eredményei javuljanak, más esetben már az jelentôs eredmény, ha elérik, hogy a tanuló nem hagyja abba tanulmányait. A következô ábrán a 10. évfolyamos tanulók eredményei láthatók. Láttuk, hogy az iskolákba érkezô tanulók többsége esetében az általános iskolai eredmények közepesnek vagy inkább gyenge közepesnek mondhatók. A jobb eredményekkel érkezôket az iskolák az érettségit is nyújtó képzési irányokba iskolázzák be. Az alábbi ábrán az látszik, hogy e tanulók eredményei a budapesti iskolákkal összevetve nem javulnak, de számottevô módon nem is romlanak. Többségében a fôvárosi átlagértékeket e teljesítmények inkább alulról közelítik meg, és

17 csak egy esetben lépik át. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy intézményen belül itt vannak a legjobb teljesítményt nyújtó tanulók. A másik érettségit (is) biztosító irányon már csökken a tanulói teljesítmény. Közismert, hogy a középiskolai jelentkezések esetében nagy szereppel bír a presztízs(szempont). A szülôk gondolkodásában továbbra is él az egyes iskolatípusokat sorba rendezô hierarchia képe. Nem véletlen tehát, hogy egy-egy népszerû vagy különösen jó kereseti lehetôséget kínáló szakképzési irányt leszámítva a szakközépiskolákba is az általános iskolai tanulók második vonala jelentkezik. 9 A szakiskolai tanulók többsége iskolai teljesítményét tekintve nem reménykedhet abban, hogy bejuthat érettségit (is) nyújtó képzési irányokra. A közoktatásnak ez az a területe, ahol a gondok és problémák olyan tömege van jelen, amellyel a rendszer nem vagy csak csekély hatékonysággal tud valamit kezdeni. 10 E tanulók jelentôs hányada már a középfokú képzés elsô évében részben tanulmányi, részben pedig magatartási okok miatt elhagyja az iskolát. Azok, akik megfelelnek a követelményeknek, többnyire szerény eredményekkel teszik ezt. A következô ábra jól mutatja e tanulók teljesítményében megmutatkozó különbséget. 7. ábra Összevont tanulói teljesítmények az egyes képzési típusokon (standardpontok alapján) 17 Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József Utaltunk rá, hogy az egyes intézmények gimnáziumi tagozatai azok, ahol a legjobb eredményeket elért tanulók tanulnak. A TISZK-ben integrálódó intézmények között jelentôs kü- 9 A hazai iskolarendszer szelekciós mechanizmusait nem szeretnénk itt elemezni. Csak utalni szeretnénk arra, hogy a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok eleve kiválasztják a legjobb képességûnek tartott tanulókat, és a nyolcadik osztályt követôen többnyire minden irány esetében a maradékelv érvényesül. 10 Lásd errôl: Glosszárium szó a szakiskolákról. OFI szerk.: Mayer József

18 lönbség volt tapasztalható a kompetencia-mérések kapcsán. Ha az alábbi ábrát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy matematikából a legjobb és legrosszabb eredmény között 52 standardpont különbség mutatkozik, és a legjobb eredményt is 43 standardpont választja el a fôvárosi átlagtól. (Noha a szóródás miatt iskolán belül is jelentôs tanulói különbségek mutatkozhatnak, mégis nagy a valószínûsége annak, hogy a tanulói összteljesítmény a néhány kiváló mellett zömében a közepes vagy annál gyengébb produktumokból áll össze.) A magyar tantárgy esetében nagyobb különbséget tapasztalunk. Annak érdekében, hogy az eredményeket helyi értékek szintjén is tudjuk érelmezni, beilleszetettük a Fazakas Mihály Gimnázium vonatkozó adatait. A különbséget elsôsorban a bemeneti tanulói adatokból magyarázzuk. Korábban láttuk a TISZK-intézményekben tanulók nyolcadikos eredményeit, amelyeket inkább közepesenek vagy annál gyengébbnek minôsítettünk. Ezek a mutatók a Fazekas Gimnázium esetében 4,81 (matematika) és 4,69 (magyar), az összes tárgy átlaga pedig 4,74. Másképpen megközelítve azt láthatjuk, hogy a gimnáziumok esetében az iskolaválasztásnál meghatározó tanulói teljesítmény mellett az ezt jelentôs mértékben befolyásoló családi háttérnek is kulcsszerepe van. Ez utóbbi tényezô egyre nagyobb mértékben a tanulói csoportok szociális (és sok esetben kulturális) jellegû homogenizálódását segítheti elô ábra A Humán TISZK-ben mûködô gimnáziumok évi kompetenciamérési eredményei (standardpontok) Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József A szakközép-iskolai eredmények ehhez képest mást mutatnak. Itt azt látjuk, hogy az iskolákban tanulók eredményei különösen magyarból több esetben meghaladják a fôvárosi átlagot, de matematikából sem tapszatalható jelentôs lemaradás. Ennek ellenére hiszen alulról vagy felülrôl, de mindenképpen az átlag körül vagyunk! ha abszolút kategóriában gondolkodunk, akkor látjuk, hogy az iskolán belüli különbségek továbbra is a gimnáziumi tanulók javára billentik a mérleget. Ôk tehát ebben az összevetésben még mindig jobban teljesítenek.

19 9. ábra A Humán TISZK-ben mûködô szakközépiskolák évi kompetenciamérési eredményei (standardpontok) Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József A tanulói teljesítmények szempontjából a legnagyobb problémát várható módon a szakiskolai tanulók jelentik. Itt azonban már nem az a legfôbb gond, hogy hány standardponttal maradnak el a fôvárosi átlagtól, hanem az, hogy ezek a teljesítmények az érettségit (is) nyújtó képzésben részt vevô tanulókhoz képest mutatnak komoly lemaradást. Nyilván ebben a kategóriában is vannak jól teljesítô tanulók, bár számuk nem lehet jelentôs. Azokról a tanulókról, akik ebben az iskolatípusban gyengén teljesítenek, azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag még az alapkompetenciákkal sem rendelkeznek nagy biztonsággal, amelyeknek a hiánya nemcsak a közismereti, hanem a szakmai tantárgyak elsajátítását is veszélyezteti, vagy éppen lehetetlenné teszi ábra A Humán TISZK-ben mûködô szakiskolák évi kompetenciamérési eredményei (standardpontok) szakiskola Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József

20 Ha az egyes mutatókat összevonjuk és átlagoljuk, akkor megkaphatjuk a TISZK-iskolák sorrendjét az ott tanuló összes diák teljesítményére vonatkozóan. Ebben az esetben sem ér meglepetés, hiszen az látszik, hogy azokban az intézményekben, ahol az érettségit (is) nyújtó képzések a meghatározóak, ott magasabb a tanulói teljesímény azokkal szemben, ahol szakiskolák is mûködnek. Nem tehetünk mást, mint megismételjük, hogy a tanulói átlagteljesítményeket alapvetôen a hátrányos helyzetûnek ítélhetô tanulók eredményei határozzák meg, mégpedig azért, mert ezek rendkívül gyenge eredmények, s ezért jelentôsen rontják az átlagokat. Az érettségit (is) nyújtó tagozatokra viszont kevés olyan tanuló jár, akiktôl kiugróan magas eredményeket várhatunk. 11. ábra Iskolai átlagok a tanulói teljesítmények alapján 20 Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József Saját számítás (M.J.-V.S.) Az alábbi táblázat az eltérô tanulói teljesítményeket mutatja képzési irányonként abban az összefüggésben, hogy az eredmények elérik-e a fôvárosi átlagot vagy elmaradnak attól. Az iskolák közötti különbséget eddig is láttuk. Most azt érdemes figyelni, hogy a jelentôsebb különbség onnan adódik, hogy vannak olyan intézmények, amelyek függetlenül attól, hogy milyen képzési irányokkal rendelkeznek egyetlen helyen sem tudják elérni a fôvárosi átlagot. Az ismertetett adatok azt jelzik, hogy mindegyik iskola esetében van olyan tanulói kör, amely rendkívüli módon rászorul arra, hogy elsôsorban a tanulás területén kapjon (valamilyen formában) támogatást. Szinte bizonyos, hogy a támogatások elmaradása komoly következményekkel jár(hat): egyrészt nem nagy az esélye annak, hogy a tanulók iskolai teljesítményei önerôbôl vagy

21 éppen a család támogatásával jelentôsen növekedni fognak, másrészt fenáll a veszélye annak, hogy a tanulásban sikertelen tanulók elôbb vagy utóbb felfüggesztik vagy abbahagyják tanulmányaikat. Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó problémákat az iskolák pedagógusai már a korábbi években is észlelték, és a lehetôségekhez képest megtették a szükséges lépéseket. A korábban alkalmazott módszerek és elindított programok során volt lehetôség tapasztalatok szerzésére, új módszerek kialakításra. Azt mondhatjuk tehát, hogy a mentorprogram tervezése és megvalósítása nem szakmai elôzmények nélkül történt az érintett iskolákban. 1. táblázat A TISZK-iskolák eredményei a fôvárosi átlaghoz viszonyítva képzési irányonként. ( : átlag alatti, +: átlag feletti teljesítmény) Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen 21 TISZK-iskolák / Átlag felett Átlag alatt Bókay n.a n.a. 2 2 Fodor R.W n.a n.a. 1 3 S.I N.N.Á. n.a n.a. + + n.a n.a. 2 0 Kanizsay n.a n.a Összesen 6 23% 20 77% Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József Saját számítás (M.J.-V.S.)

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Jelentési kötelezettség

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez!

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez! Kedves Kollégánk! A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Tokaji Kistérség referenciaintézménye, TÁMOP-3-1-7-11/2-2011-0508 pályázatának megvalósításában kérjük segítségét! A projektünk

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI Híves Tamás 2014. november Kérdések és hipotézisek Kérdés: milyen regionális

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

Szakiskolával kapcsolatos innovációk a a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában

Szakiskolával kapcsolatos innovációk a a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában Szakiskolával kapcsolatos innovációk a a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában Házlinger György, igazgató Az iskola helye a főváros közoktatási rendszerében 2 1950-ben létesült,

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam)

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam) Elemzés a 26. májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 1. évfolyam) Bevezetés A kompetenciamérés keretei A 26 tavaszi kompetenciamérés eredményeit a nyolcadik évfolyamról teljes körűen, a tizedik

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben