Mentorok könyve TÁMOP /1-2F Mércénk az ember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentorok könyve TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008. Mércénk az ember"

Átírás

1 Mentorok könyve TÁMOP /1-2F Mércénk az ember

2 2

3 Mentorok könyve 3 Mércénk az ember Budapest, 2010

4 TÁMOP /1-2F Szerkesztette: Mayer József Szerzõk: Mayer József Vígh Sára Bogyó Ágota, Egyedné Szabó Mária Erika, Erdész Rita, Fejõsné Szajkó Margit, Katona Józsefné, Mauer Miklósné, Mohácsiné Krix Gertrúd, Petõvári Ágnes, dr. Száraz Péter, Szûcs Lajosné, Tötösné Gados Zsuzsa, Zárai Ágnes, Verebes Judit, Verõné Wágner Éva, Virágh Szabolcs, Zelena Katalin Bencsik Mária, Tóth-Mózer Szilvia Korrektúra: Kelédiné Mázik Ildikó Petõcz Éva Vajda Zsófia 4 Grafikai és nyomdai koordináció: Mosonyi Darinka, Kovács Barbara Tördelés és nyomdai munka: Pauker Nyomdaipari Kft. Felelõs kiadó, a projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola és Gimnázium (1083 Budapest, Ludovika tér 1.), megbízásából MFFPPTI Sárik Zoltán igazgató A projekt menedzsmentje: Glowacz Miklósné projektmenedzser Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezetõ Németh Mariann pénzügyi vezetõ Tóthné Antal Katalin irodavezetõ ISBN A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

5 5

6 6 Tartalom Elõszó... 9 I. rész Mentorálás a szakképzésben Bevezetés A mentorprogram társadalmi és pedagógiai környezete Az iskolák néhány mutatója, a vezetôk szemszögébôl A program szakmai koordinátorai Vissza Homéroszhoz! Ki volt a mitológiai Mentor? Mi tanulhatunk a mitológiából? Mit hasznosíthatunk a mitológiai történetekbôl? A mentorprogram tartalmi elemei A mentorok kiválasztása A tanulók kiválasztása A mentorprogram szereplôi A mentorok A tanulók és akiken sok múlhat: a szülôk Befejezés II. rész Bevezetés a mentorpedagógia módszertanába Közelítések A mentori gyakorlat hétköznapjai A tanulók kiválasztása A mentori munka tervezése A tanulóval kapcsolatos problémák azonosítása Hogyan kezeljük a konfliktusokat? A legfôbb nehézségek, amelyek gátolják a tanulók eredményes támogatását Helyzetek, ahol a mentorok is támogatásra szorulnak Mit ajánlanak a mentorok? Dr. Száraz Péter (Bókay János Kéttannyelvû Szakközépiskola): A mentorálás tapasztalatai Virágh Szabolcs (Bókay János Kéttannyelvû Szakközépiskola): A motiváció és az alkotás szerepe a mentorálási folyamatban Ahogy a pszichológusok látják Tóth-Mózer Szilvia: Az iskolapszichológus szerepe a mentori programban III. rész Mentorpedagógiai ötlettár Bevezetés Az iskolavezetés szerepe A mentorálás céljai A mentorok kiválasztása és felkészítése A tanulók kiválasztása A mentori munka eredményessége (indikátorok) Mellékletek Konfliktuskezelés Az alábbi kérdôívek segíthetik a mentorok kiválasztását: A szülôk számára készült problématisztázó kérdôív: Problémaazonosító kérdôív tanulók számára: Szakirodalom

7 7

8 8 Mondom neked: ne siesd el a dolgot a század mindentudásával! A munkát a szabadság legnagyobb örömei közepette a legkellemesebb és a gyermeket leginkább vonzó oldalról közelítsd meg: figyeld pontosan, ne terheld túl; folytasd a munkát örömmel! Végy annyi részt örömében, amennyire õ részt vesz a te munkádban! (J.H. Pestalozzi)

9 Elõszó Az új évezred elsõ évtizede sok változást hozott a szakképzésben. A szakközépiskolák, szakiskolák megalapozzák a szakképzést, amely egy intézményben központosul. A humán területen sincs ez másképp ban létrejött egy együttmûködési megállapodás a budapesti, önkormányzati fenntartású humán képzésekkel foglalkozó középiskolák között. Ennek következtében megalakult a Humán TISZK (Térségi Integrált Szakképzõ Központ). A hat iskola által aláírt megállapodás magában foglalja az iskolák irányítására, a pedagógusok tevékenységére, a tanulók oktatására, nevelésére, az iskolák szolgáltatásaira vonatkozó együttmûködést. Ebben az idõszakban adódott lehetõsége a fenntartóknak pályázni a TÁMOP európai uniós projektre, amely a TISZK-rendszer továbbfejlesztésére irányult. A pályázat eredményeként december 1-jén elindult a Humán TISZK projektje 1 A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlõség megvalósításával címmel. A projekt vezetésével engem bíztak meg. A projekt részeként vállaltuk, hogy hátrányos helyzetû tanulókat mentorálunk mind a hat tagiskolában. A projektben vállalt családpedagógiai szolgáltatások kidolgozását a szolgáltatásszervezési munkacsoport kapta feladatul. A csoport tagjait a hat iskolából delegált, általában ifjúságvédelmi múlttal rendelkezõ kollégák alkották. Megállapodtak abban, hogy a hátrányos helyzet kifejezést a jogszabályi kereteken túl kibõvítik. Mi indokolta a szolgáltatás bevezetését? A hátrányos helyzetû tanulókkal eddig is foglalkoztak az iskolákban. Elsõsorban az osztályfõnökök, az iskolai ifjúságvédelmi felelõsök feladata volt a tanulók segítése. A mentorálás sem új tevékenység, néhány éve központilag támogatott segítésforma. A projekt tervezésekor úgy éreztük, kibõvítésre szorul mind a támogatók, mind a támogatottak köre. Tapasztalatunk azt mutatta, hogy nem elegendõ az anyagi hátrányokra koncentrálni. Megfigyeléseink szerint a csonka családok száma évrõl évre nõ, a diákok motiváltsága a tanulásra csökken. Bár a humán szakközépiskolákban tanulásmódszertant tanítunk, az egyéni tanácsadás is szükséges. A szétesõ családok sok esetben nem képesek megadni a fiatalok pszichés támogatását, ami szintén az iskolára hárul. Tömegesen nem képes ezt a feladatot ellátni az iskola, csak egyéni foglalkozásokkal. A tanárok eddigi önzetlen támogató munkáját próbáltuk szakmai és anyagi segítséggel alátámasztani. Két pszichológust és egy szupervizort bíztunk meg a szakmai segítségadással. Közös mentori értekezleteken beszéltük meg a feladatokat. A projekt költségvetésében elkülönítettünk egy összeget erre a feladatra. A mentorok pozitív visszajelzései a mentorálási tevékenységrõl bátorítottak arra minket, hogy összeállíttassunk egy olyan kiadványt, amely részben bemutatja tevékenységüket, annak várható eredményét, másrészt segítséget nyújt azoknak, akik bekapcsolódnának a mentorálási munkába. A kiadvány munkálatai kutatáson alapulnak, a benne szereplõ adatok rendkívül érdekes összefüggésekre mutatnak rá. Az esetleírások nem csupán a szakemberek számára olvasmányosak, hanem minden pedagógus és szülõ számára is. Glowacz Miklósné projektmenedzser 9 1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában december 1. és szeptember 30. között valósul meg.

10 I. rész Mayer József Vígh Sára 1. Mentorálás a szakképzésben 1.1. Bevezetés 10 Az elmúlt másfél évtized egyik legszembetûnôbb változása a közoktatás területén az a jelenség volt, amelyet a középfokú oktatás expanziójának 1 neveznek. Egyrészt arról van szó, hogy az általános iskolát egyegy korcsoportból szinte mindenki be tudja fejezni, másrészt pedig arról, hogy az alapfokú oktatásból kilépô tanulók túlnyomó többsége középfokon folytat(hat)ja tanulmányait. Ennek a folyamatnak a jeleit már 70-es évek végén lehetett tapasztalni ben Budapesten a nyolcadik osztályt követôen a tanulók 29,7%-a gimnáziumban, 36,6%-a pedig szakközépiskolában tanult tovább, míg a többiek az érettségit nem nyújtó szakmunkásképzô iskolákban folytathatták tanulmányaikat. 2 Ez a beiskolázási arány már jelezte azt, hogy a következô évtizedben tovább emelkedhet az igény az érettségit (is) nyújtó képzések iránt, és ez így is történt. Az ezredfordulót követôen a tanulók hetvenöt százaléka már gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 3 Az expanzió másik elemét a tanulási idô meghosszabbodása jelentette, mert a tankötelezettségi korhatár a tanulók 18. életévéhez kötôdött. Ezzel párhuzamosan és részben ehhez igazodva az iskolarendszerben szerkezeti változások zajlottak le. Az érettségihez kötött szakmatanulás a 13. és 14. évfolyamokra tolódott, így számos fiatal gyakorlatilag felnôttkorban lépett ki a közoktatás rendszerébôl. (A 0. évfolyam indításának a lehetôsége tovább bonyolította ezt a kérdést.) A középfokú és különösen az érettségit nyújtó iskolákat érintô tanulói arányváltozások nem maradtak következmények nélkül. Számos olyan tanuló került be a középfokú iskolákba, akiknek az elôképzettsége, a motivációja s a szociális környezete sem volt arra alkalmas, hogy a tanuláshoz szükséges pozitív attitûdöket erôsítse. Ez nemcsak Budapesten, hanem az ország más területein is problémát okozott. Egy vidéken szervezôdött TISZK pedagógusai így nyilatkoztak: Nagyon sok olyan tanulónk van, akik szociálisan hátrányos körülmények közül jönnek. A szülôk sem motiváltak, ráadásul a kollégium, az étkeztetésük megoldása is gondot okoz, hiszen a szülôk úgy tûnik már erre sem tudnak áldozni Probléma az érkezô gyerekek felkészületlensége, a munkához való hozzáállása, egyáltalán a jelenlét, a megjelenés az iskolában, illetve a normális emberi viselkedés. 4 1 Lásd errôl: Halász Gábor: A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER o. 2 Mezei Gyula: A közoktatás fejlesztési koncepciójának kimunkálása Budapesten. In: Az oktatás távlati fejlesztése Budapesten. Oktatáskutató Intézet, Bp szerk.: Forray R. Katalin Kozma Tamás 3 Lásd errôl: Polónyi István: Budapesti oktatási anziksz. Educatio tavasz 28. o. 4 Knausz Imre: A TISZK, a pedagógia és a pedagógusok. In: Az együttmûködés kényszere /A Térségi Integrált Szakképzô Központok jelene és jövôje/. MPT-Miskolci Egyetem BTK Tanárképzô Intézet szerk.: Ádám

11 Nem véletlen, hogy már a 90-es években magas arányú tanulói lemorzsolódást lehetett a középfokú intézményekben regisztrálni. A tanulók kimaradása az iskolákból több problémát is felvetett. Elsôsorban azt, hogy az alacsony iskolai végzettség nem tette lehetôvé a számukra azt, hogy eséllyel lépjenek be a munkaerôpiacra, másodsorban pedig arról volt szó, hogy az érintett családokban konzerválódott a nemzedékeken áthúzódó alacsony iskolázottság, amelynek a felszámolását egyelôre a felnôttoktatás csak részben tudta megoldani. 1. ábra. A középfokú iskolákból kimaradó tanulók a 90-es években (fô) 11 Forrás: Oktatási évkönyvek (OKM) A több tekintetben is hátrányos helyzetû tanulók eredményes oktatásának az lett volna a feltétele, ha az iskolák (és pedagógusaik) az elsô pillanattól kezdve rendelkeznek azokkal a módszerekkel, amelyek lehetôséget adtak volna a sikeres tanulói utak kialakításra és mûködtetésére. Ehhez az esetek többségében nemcsak a módszer(tani kultúra) hiányzott. Nem állt rendelkezésre olyan finanszírozási rendszer sem, amely esélyt nyújtott volna ahhoz, hogy az iskolákban egyénre szabott támogatási rendszerek mûködhessenek. E nélkül szinte csak véletlenszerûen lehetett jelentôs szakmai eredményt elérni. 5 A Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményi rendszer számára nagy problémát jelent évek óta azoknak a tanulóknak a köre, akik valamilyen ok miatt nem tudják az adott tanévet eredményesen teljesíteni. Az alábbi ábra jól mutatja azt, hogy jelentôs számról van szó. Ezeknek a tanulóknak a tanórai jelenléte, bárhogyan is közelítjük meg ezt a kérdést, mindenképpen problémát okoz, különösen azokban az esetekben, ahol koncentráltabban van jelen a sikertelenség. Az adatokat figyelve nem véletlen tehát, hogy a kutatók és szakértôk figyelme a tanulói kudarcok okainak a feltárására és a kiküszöböléshez szükséges megoldások fejlesztésére irányult. Anetta Ugrai János o. 5 Lásd errôl: Mayer József: A második esély iskolái. In: Esélyt teremtô iskolák OKI FKK szerk: Mayer József és Esélynövelô és hátránykompenzáló iskolák OKI szerk: Mayer József

12 2. ábra. Tanulók tanulmányi és hiányzási adatai (fô) 12 Forrás: Ifi István: Visegrád, ppt. 11. számú dia adatai Részben ezekkel a törekvésekkel függött össze az, hogy az ezredfordulót követô évtized második felére részben az uniós támogatások, részben a hazai innovációs törekvések hatására egyre több intézményben nyertek teret azoknak a módszereknek az alkalmazásai, amelyek nemcsak tanórai keretek között voltak alkalmasak a tanulók támogatására. Az egyik legelterjedtebb támogatásra épülô, ahhoz kapcsolható megoldást mind a köz-, mind pedig a felsôoktatásban a mentorálás jelentette A mentorprogram társadalmi és pedagógiai környezete A Budapesten létrehozott Humán TISZK 6 által benyújtott TÁMOP pályázatban az egyik célkiûzés a hátrányos helyzetû, az oktatási rendszerbôl lemorzsolódó tanulók felzárkóztatása, szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése volt. A probléma megoldását egy tanulói támogatást biztosító mentor-rendszer kiépítésével gondolták megoldani. Ennek a törekvésnek az eredményeit mutatja be ez a könyv. A programban részt vevô intézmények kivétel nélkül a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában állnak, gyakorlatilag vegyes képzési profillal rendelkezô intézmények. TISZK-ké válásuk története alapvetôen nem különbözik azoktól az intézményi integrációktól, amelyek a fôvárosban és országszerte az elmúlt években lejátszódtak. 7 Az érintett iskoláknak azonban nemcsak azért, mert éppen egy TISZK-be terelte ôket a sorsuk, 6 Raoul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium, Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola, Fodor József Szakképzô Iskola és Gimnázium, Semmelweis Ignác Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium, Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzô Iskola és Gimnázium 7 Itt ennek a történetnek a rekonstruálása nem feladatunk. Az általános tendenciákról alapos tájékoztatást nyújt

13 illetve a rendeletalkotás több ponton hasonló problémával kellett szembenézniük. Az egyik ilyen és tárgyunk szempontjából a legfontosabb a tanulói eredményesség/eredménytelenség kérdése volt, amellyel már a korábbi években is foglalkozni kényszerültek. Szinte mindegyik iskola esetében az elmúlt évtizedben valamilyen mértékben megváltozott a tanulói kör összetétele. Részben arról van szó, hogy a tanulók családjainak változott meg többnyire elônytelenül a gazdasági/társadalmi pozíciója, részben pedig arról, hogy olyan tanulók is érkeztek az intézményekbe, akiknek az érdeklôdését eredetileg nem ez a szakirány keltette fel. A sikeres tanulói elôrehaladás szempontjából mind a két dimenzióban olyan elemek vannak jelen, amelyek szükségszerûvé teszik éppen a tanulói eredményesség érdekében a megszokottakon túlnyúló pedagógiai támogatást. A TISZK-be került intézmények szakmai munkájának a megítéléshez feltérképeztük az iskolákba járó tanulók szociokulturális hátterét. Ezekbe az iskolákba és ezt mutatja az alábbi ábra zömében azok a tanulók jelentkeznek, akiknek az általános iskolai eredményeit közepesnek, vagy ennél gyengébbnek ítélnénk. (Az átlagok mögött természetesen sok kifejezetten jó tanuló is meghúzódik. Többnyire ôk azok, akik a késôbbiekben például a tanulmányi versenyeken jó eredményeket, helyezéseket érnek el.) Felmerül a kérdés, hogy miért jelentkeznek ezekbe az intézményekbe ezek a tanulók? Részben azért, mert érzékelve a realitást, úgy gondolják, hogy szerényebb általános iskolai eredményeik ellenére is itt lesz lehetôségük középiskolai tanulmányokat folytatni, de emellett nyilván az érdeklôdésnek és a szülôi nyomásnak is lehet szerepe. Az itt látható átlageredmények már jelzik, hogy több tantárgy esetében számítani kell arra, hogy a tanulók egy részének szinte bizonyosan tanulási nehézségei lesznek, amelyekkel figyelembe véve a középiskolák tantárgyszerkezetét és az egyes tantárgyakban jelen lévô tananyagmennyiséget egyedül nem lesznek képesek megbirkózni ábra A TISZK-iskolákba jelentkezô tanulók általános iskolai magyar és matematika, valamit az összes tantárgyból elért átlageredményei Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója 2007.OKI Mártonfi György tanulmánya: A TISZK-rendszer kiépülése ban, Szakképzési Szemle 2009/4.

14 Az iskolai/tanulói életút eredményessége és iránya (tartalma) Magyarországon döntô mértékben a család társadalmi/gazdasági pozíciójától függ. Ezen belül meghatározó jelentôsége van a szülôk iskolázottságának. Leegyszerûsítve azt is mondhatnánk, hogy a szülôk iskolázottsága szinte predesztinálja gyermekeik végzettségét, iskolai sikerességét vagy éppen kudarcait. A szegény ember gyerekének oktatási esélyeit alapjaiban ássa alá a magyar közoktatás szélsôséges szelektivitása. Magyarország egyike a világ azon országainak, ahol az iskola- ésosztályszinten a leginkább elkülönülnek egymástól a könnyen tanítható, jó képességû, középosztálybeli gyerekek, illetve a tanulási nehézségekkel küzdô, nehezebben tanítható, szegény és iskolázatlan családokból származó gyerekek 8 Ez sok más mellett azért jelent problémát, mert az iskolákban elindult egy erôteljes homogenizálódási folyamat, amely során az erôsödik meg, hogy egy-egy iskolában az azonos társadalmi /gazdasági pozícióval bíró családok gyermekei koncentrálódnak. Nyilvánvaló, hogy ahol a mutatók kedvezôtlenebbül alakulnak, ott a tanulók iskolai esélyeit illetôen is borúlátobban fogalmazhatunk. 14 A Humán TISZK iskoláiban az látszik, hogy a szülôk többsége valamivel több mint 12 évet töltött el az iskolarendszerben, egy intézmény esetében ez a szám 13 év felett van. Ez az jelenti, hogy a tanulók többsége olyan családokból érkezik, ahol a szülôk legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek. Ez részben érettségit, részben pedig a hagyományos szakmunkásképzôben, illetve technikumban megszerzett végzettségeket takarhat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy olyan szülôk is vannak a mintában, akiknek a jelzettnél magasabb, illetve alacsonyabb iskolai végzettsége van, de nem ôk azok, akiknek meghatározó szerepük van a mintában. Figyelembe véve a hazai trendeket (és a mintát), a szülôk gondolkodásában viszonylag hosszú tanulói utak képe rajzolódik ki. Többségük szinte bizonyosan úgy gondolkodik, hogy a minimális cél gyermekük számára nem lehet más, mint az érettségi (és a szakma) megszerzése, de nagy a valószínûsége annak, hogy sokan gondolkodnak úgy is, hogy az lenne a kívánatos számukra, ha gyermekük ennél magasabb (felsôfokú) iskolai végzettséget szerezne. Ez utóbbi elképzelés sem tûnik sok esetben irreálisnak, hiszen az expanzió a felsôoktatást is elérte. A legfontosabb kérdés itt az, hogy az egyes családok számára az iskola befejezése (minimálisan az érettségi megszerzése) minimális vagy maximális célkitûzésként fogalmazódik-e meg, és az sem mellékes, hogy ezért milyen (családi) erôforrásokat kell megmozdítani. 8 Élet és Irodalom november 17. Csapó Benô Fazekas Károly Kertesi Gábor Köllô János Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül 8-9.o.

15 4. ábra A tanulók szüleinek az iskolákban eltöltött évei átlaga (év) Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója A szülôk iskolázottsága mellett a másik fontos szociokulturális mutató a szülôk munkaerô-piaci helyzete. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az összes iskola esetében ez 10 százalék felett van, egy esetben a 15 százalékot átlépi. Ezeket az adatokat mindenképpen magasnak kell tartanunk, hiszen jóval az országos átlag felett vannak. A szülôk munkanélkülisége önmagában a szülô számára is nagy probléma. A fôvárosban, ahol az elmúlt évtizedben általában könnyebb volt állást találni, megnehezültek az álláskeresés feltételei. Különösen azok a szülôk kerültek veszélybe, akik abszolút értelemben is (pl. nem befejezett általános iskola vagy befejezetlen középiskola) alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy sok esetben megnô a munkanélküliség idôtartama, amely nemcsak egzisztenciális szempontból jelent nagy gondot, hanem mentálisan is. Olyan légkör alakul(hat) ki a családokban, amely nem kedvez a tanulásnak. Ezek azok a helyzetek, ahol megnô annak a veszélye, hogy a tanulók egzisztenciális okok miatt felfüggesztik vagy végérvényesen abbahagyják tanulmányaikat. Tanulást nehezítô tényezôvé válik az is, amikor a tanulók többnyire illegálisan tanulmányaik mellett vállalnak munkát a fekete- vagy a szürkegazdaságban ábra A szülôk munkaerô-piaci pozíciója (%) Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója 2007.

16 A család életkörülményeit, a tanuló élethelyzetét bizonyos megszorításokkal jellemzik azok a segélyek (juttatások), amelyeket azért adnak, hogy elôsegítsék az iskola sikeres elvégzését, a tanulmányok eredményes befejezését. Jól látszik, hogy ilyen típusú támogatásban egy intézmény kivételével a tanulók közel harmada részesül. Ezt az arányt jelentôsnek kell minôsítenünk, különösen azokban az esetekben, amikor a jelzett hátrányok pl. a szegénység mellé más jellegûek is társulnak. 6. ábra Nevelési segélyben részesülô tanulók aránya (%) 16 Forrás: Neuwirt Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója A bemutatott adatok alapján azt feltételezzük és azt hisszük, hogy ebben nem lesz jelentôs eltérés más, a fôvárosi önkormányzat által fenntartott intézményekhez képest, hogy a hátrányos helyzetû, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdô tanulók többsége a szakképzésben, és ezen belül is inkább a szakiskolákban tanul. Elsôsorban az ô tanulmányi eredményeik azok, amelyek az iskola átlagát rontják. Jelen program szempontjából tehát úgy tûnik, hogy mindegyik intézményben jelen van a tanulóknak az a köre, akik támogatás nélkül szinte bizonyosan nem tudják tanulmányaikat eredményesen befejezni. A pedagógusok számára mindez jelentôs kihívásként jelenik meg. Egyfelôl az is fontos szempont lehet, hogy a támogatás révén a tanulók iskolai eredményei javuljanak, más esetben már az jelentôs eredmény, ha elérik, hogy a tanuló nem hagyja abba tanulmányait. A következô ábrán a 10. évfolyamos tanulók eredményei láthatók. Láttuk, hogy az iskolákba érkezô tanulók többsége esetében az általános iskolai eredmények közepesnek vagy inkább gyenge közepesnek mondhatók. A jobb eredményekkel érkezôket az iskolák az érettségit is nyújtó képzési irányokba iskolázzák be. Az alábbi ábrán az látszik, hogy e tanulók eredményei a budapesti iskolákkal összevetve nem javulnak, de számottevô módon nem is romlanak. Többségében a fôvárosi átlagértékeket e teljesítmények inkább alulról közelítik meg, és

17 csak egy esetben lépik át. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy intézményen belül itt vannak a legjobb teljesítményt nyújtó tanulók. A másik érettségit (is) biztosító irányon már csökken a tanulói teljesítmény. Közismert, hogy a középiskolai jelentkezések esetében nagy szereppel bír a presztízs(szempont). A szülôk gondolkodásában továbbra is él az egyes iskolatípusokat sorba rendezô hierarchia képe. Nem véletlen tehát, hogy egy-egy népszerû vagy különösen jó kereseti lehetôséget kínáló szakképzési irányt leszámítva a szakközépiskolákba is az általános iskolai tanulók második vonala jelentkezik. 9 A szakiskolai tanulók többsége iskolai teljesítményét tekintve nem reménykedhet abban, hogy bejuthat érettségit (is) nyújtó képzési irányokra. A közoktatásnak ez az a területe, ahol a gondok és problémák olyan tömege van jelen, amellyel a rendszer nem vagy csak csekély hatékonysággal tud valamit kezdeni. 10 E tanulók jelentôs hányada már a középfokú képzés elsô évében részben tanulmányi, részben pedig magatartási okok miatt elhagyja az iskolát. Azok, akik megfelelnek a követelményeknek, többnyire szerény eredményekkel teszik ezt. A következô ábra jól mutatja e tanulók teljesítményében megmutatkozó különbséget. 7. ábra Összevont tanulói teljesítmények az egyes képzési típusokon (standardpontok alapján) 17 Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József Utaltunk rá, hogy az egyes intézmények gimnáziumi tagozatai azok, ahol a legjobb eredményeket elért tanulók tanulnak. A TISZK-ben integrálódó intézmények között jelentôs kü- 9 A hazai iskolarendszer szelekciós mechanizmusait nem szeretnénk itt elemezni. Csak utalni szeretnénk arra, hogy a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok eleve kiválasztják a legjobb képességûnek tartott tanulókat, és a nyolcadik osztályt követôen többnyire minden irány esetében a maradékelv érvényesül. 10 Lásd errôl: Glosszárium szó a szakiskolákról. OFI szerk.: Mayer József

18 lönbség volt tapasztalható a kompetencia-mérések kapcsán. Ha az alábbi ábrát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy matematikából a legjobb és legrosszabb eredmény között 52 standardpont különbség mutatkozik, és a legjobb eredményt is 43 standardpont választja el a fôvárosi átlagtól. (Noha a szóródás miatt iskolán belül is jelentôs tanulói különbségek mutatkozhatnak, mégis nagy a valószínûsége annak, hogy a tanulói összteljesítmény a néhány kiváló mellett zömében a közepes vagy annál gyengébb produktumokból áll össze.) A magyar tantárgy esetében nagyobb különbséget tapasztalunk. Annak érdekében, hogy az eredményeket helyi értékek szintjén is tudjuk érelmezni, beilleszetettük a Fazakas Mihály Gimnázium vonatkozó adatait. A különbséget elsôsorban a bemeneti tanulói adatokból magyarázzuk. Korábban láttuk a TISZK-intézményekben tanulók nyolcadikos eredményeit, amelyeket inkább közepesenek vagy annál gyengébbnek minôsítettünk. Ezek a mutatók a Fazekas Gimnázium esetében 4,81 (matematika) és 4,69 (magyar), az összes tárgy átlaga pedig 4,74. Másképpen megközelítve azt láthatjuk, hogy a gimnáziumok esetében az iskolaválasztásnál meghatározó tanulói teljesítmény mellett az ezt jelentôs mértékben befolyásoló családi háttérnek is kulcsszerepe van. Ez utóbbi tényezô egyre nagyobb mértékben a tanulói csoportok szociális (és sok esetben kulturális) jellegû homogenizálódását segítheti elô ábra A Humán TISZK-ben mûködô gimnáziumok évi kompetenciamérési eredményei (standardpontok) Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József A szakközép-iskolai eredmények ehhez képest mást mutatnak. Itt azt látjuk, hogy az iskolákban tanulók eredményei különösen magyarból több esetben meghaladják a fôvárosi átlagot, de matematikából sem tapszatalható jelentôs lemaradás. Ennek ellenére hiszen alulról vagy felülrôl, de mindenképpen az átlag körül vagyunk! ha abszolút kategóriában gondolkodunk, akkor látjuk, hogy az iskolán belüli különbségek továbbra is a gimnáziumi tanulók javára billentik a mérleget. Ôk tehát ebben az összevetésben még mindig jobban teljesítenek.

19 9. ábra A Humán TISZK-ben mûködô szakközépiskolák évi kompetenciamérési eredményei (standardpontok) Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József A tanulói teljesítmények szempontjából a legnagyobb problémát várható módon a szakiskolai tanulók jelentik. Itt azonban már nem az a legfôbb gond, hogy hány standardponttal maradnak el a fôvárosi átlagtól, hanem az, hogy ezek a teljesítmények az érettségit (is) nyújtó képzésben részt vevô tanulókhoz képest mutatnak komoly lemaradást. Nyilván ebben a kategóriában is vannak jól teljesítô tanulók, bár számuk nem lehet jelentôs. Azokról a tanulókról, akik ebben az iskolatípusban gyengén teljesítenek, azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag még az alapkompetenciákkal sem rendelkeznek nagy biztonsággal, amelyeknek a hiánya nemcsak a közismereti, hanem a szakmai tantárgyak elsajátítását is veszélyezteti, vagy éppen lehetetlenné teszi ábra A Humán TISZK-ben mûködô szakiskolák évi kompetenciamérési eredményei (standardpontok) szakiskola Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József

20 Ha az egyes mutatókat összevonjuk és átlagoljuk, akkor megkaphatjuk a TISZK-iskolák sorrendjét az ott tanuló összes diák teljesítményére vonatkozóan. Ebben az esetben sem ér meglepetés, hiszen az látszik, hogy azokban az intézményekben, ahol az érettségit (is) nyújtó képzések a meghatározóak, ott magasabb a tanulói teljesímény azokkal szemben, ahol szakiskolák is mûködnek. Nem tehetünk mást, mint megismételjük, hogy a tanulói átlagteljesítményeket alapvetôen a hátrányos helyzetûnek ítélhetô tanulók eredményei határozzák meg, mégpedig azért, mert ezek rendkívül gyenge eredmények, s ezért jelentôsen rontják az átlagokat. Az érettségit (is) nyújtó tagozatokra viszont kevés olyan tanuló jár, akiktôl kiugróan magas eredményeket várhatunk. 11. ábra Iskolai átlagok a tanulói teljesítmények alapján 20 Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József Saját számítás (M.J.-V.S.) Az alábbi táblázat az eltérô tanulói teljesítményeket mutatja képzési irányonként abban az összefüggésben, hogy az eredmények elérik-e a fôvárosi átlagot vagy elmaradnak attól. Az iskolák közötti különbséget eddig is láttuk. Most azt érdemes figyelni, hogy a jelentôsebb különbség onnan adódik, hogy vannak olyan intézmények, amelyek függetlenül attól, hogy milyen képzési irányokkal rendelkeznek egyetlen helyen sem tudják elérni a fôvárosi átlagot. Az ismertetett adatok azt jelzik, hogy mindegyik iskola esetében van olyan tanulói kör, amely rendkívüli módon rászorul arra, hogy elsôsorban a tanulás területén kapjon (valamilyen formában) támogatást. Szinte bizonyos, hogy a támogatások elmaradása komoly következményekkel jár(hat): egyrészt nem nagy az esélye annak, hogy a tanulók iskolai teljesítményei önerôbôl vagy

21 éppen a család támogatásával jelentôsen növekedni fognak, másrészt fenáll a veszélye annak, hogy a tanulásban sikertelen tanulók elôbb vagy utóbb felfüggesztik vagy abbahagyják tanulmányaikat. Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó problémákat az iskolák pedagógusai már a korábbi években is észlelték, és a lehetôségekhez képest megtették a szükséges lépéseket. A korábban alkalmazott módszerek és elindított programok során volt lehetôség tapasztalatok szerzésére, új módszerek kialakításra. Azt mondhatjuk tehát, hogy a mentorprogram tervezése és megvalósítása nem szakmai elôzmények nélkül történt az érintett iskolákban. 1. táblázat A TISZK-iskolák eredményei a fôvárosi átlaghoz viszonyítva képzési irányonként. ( : átlag alatti, +: átlag feletti teljesítmény) Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen 21 TISZK-iskolák / Átlag felett Átlag alatt Bókay n.a n.a. 2 2 Fodor R.W n.a n.a. 1 3 S.I N.N.Á. n.a n.a. + + n.a n.a. 2 0 Kanizsay n.a n.a Összesen 6 23% 20 77% Forrás: Elemzés a fôvárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeirôl MFFPPTI, május. Összeállította: Südi Ilona Török József Saját számítás (M.J.-V.S.)

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás 288 képzés és munkaerőpiac A MUNKAERŐPIAC ELVÁRÁSAI ÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 1 Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás fontos területe. A közoktatás rendszerén

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra

Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra Engler Ágnes Dusa Ágnes Réka Huszti Anett Kardos Katalin Kovács Edina Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra A tanulmány az OTKA (K-101867)

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja

Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja Bognár Mária Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja A korai iskolaelhagyásnak súlyos következményei vannak az egyén, a társadalom és a költségvetés szempontjából

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Kutatási záróbeszámoló A kutatás megrendelője: Budapest XX. kerület Önkormányzata Monitor Társadalomkutató Intézet, 1998 Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK Sorozatszerkesztõ Gábor Kálmán Szeged, 2003 A kötet megjelenését támogatta TARTALOM

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben