A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK"

Átírás

1 Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: LLP HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány (közlemény) a szerzı nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért. A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Modulvezetı: Manuela NOCKER (UK) További modultagok: Ferenc TERNOVSZKY (HU) Andreas von SCHUBERT (DE) Cecile FONROUGE (FR-UPX) Richard SOPARNOT (FR-ESCEM) 1

2 TARTALOMJEGYZÉK A) A MODUL MEGHATÁROZÁSA... 5 A modul leírása... 5 A folyamat leírása... 5 A modul céljai... 6 A modul szerkezete... 7 Tanulási célkitőzés... 9 Definíciók, fogalmak és összefüggések... 9 Pedagógia... 9 Értékelési módok és módszerek... 9 Ajánlott olvasmányjegyzék a modulhoz B) INDIKATÍV TARTALOM FEJEZET: BEVEZETÉS - A KKV-K STRATÉGIÁJA ÉS SZERVEZETE A GLOBALIZÁCIÓVAL ÉS A NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetés Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET STRATÉGIA. ELMÉLETTİL A GYAKORLATIG A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintések Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET A SZERVEZETI KULTÚRA TÁVLATAI A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete

3 4.4. A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET A TUDÁSMENEDZSMENT A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti perspekívák Következtetések Gyakorlat Olvasmányjegyzék FEJEZET A VEZETÉS ÉS A HATALMI VISZONYOK A fejezet leírása Célok Szerkezet A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET NİI VEZETİK. MUNKA ÉS CSALÁD A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok A fejezet olvasmányjegyzéke FEJEZET AZ ÉN, A MÁSIK ÉS A TÖBBIEK. AZONOSULÁS FELÉPÍTÉSE A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET SZERVEZETI INNOVÁCIÓ ÉS AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK A fejezet leírása Célok Szerkezet A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés

4 9.6. Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET A TÁRSADALMI FELELİSSÉG ÉS AZ ÜZLETI ETIKA A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék

5 A) A MODUL MEGHATÁROZÁSA A modul leírása A jelen modul a KKV-k stratégiai és szervezeti ismereteibe vezeti be a hallgatókat; a KKVkról mint társadalmilag elismert, korunk társadalma és az üzleti világ folyamatos változásai által formált jelenségrıl lesz szó. Komoly hangsúly kerül a stratégiák és a szervezés dinamikus és pluraliszikus szemléletére, mely szerint az emberek és napi tevékenységük, nem pedig rendszerek, funkciók és modellek játsszák a fıszerepet. Ez burkoltan azt is jelenti, hogy a szervezeti folyamatok és stratégia modern magyarázatai során adott legközkeletőbb ismereteket is kritikusan kell szemlélni. A modul azt is megköveteli a hallgatóktól, hogy még nyíltabbak legyenek különféle összefüggésekben alkalmazott addigi feltevéseik és eszközeik esetleges újradefiniálására. Ilyen módon az újragondolás képessége jobban beépülhet a folyamatba, ezáltal pedig megtanulhatják kezelni a fenntartható stratégiák és a szervezeti innováció kialakításának feltételeit egy KKV-n belül. Az országonkénti tapasztalat és hagyományok fontos kiindulópontként szolgálnak majd a szervezeti intézkedések értelmezéséhez. A KKV-k számára az innováció a versenyelıny megszerzésének kulcsa. Mai globalizálódó világunkban ezt egyre inkább szüntelen, sokszereplıs folyamatnak kell tekintenünk: részt vesznek benne a tulajdonos/vezetı, a munkavállalók, az ügyfelek, a beszállítók, az üzleti partnerek, az intézmények, illetve a döntéshozók. Ez a gondolatok magasabb szintő összetettségét is jelenti, mint pl. egy vállalat folyamatos fejlıdésének gondolata. A verseny túlélésére való folyamatos törekvés a nemzetközi vagy globális piacon tanulást és tudás menedzsmentet, illetve a változást támogató, rugalmas szervezeti felépítést követel. A környezet változásainak elızetes megsejtésére azok a KKV-k képesek, melyek fontosnak tartják a szervezeti ismeretek bıvítését. A vállalkozás környezetével kapcsolatos ismeretek frissítése érdekében azonban a szervezési folyamatnak új tanulási követelményekre kell válaszolnia, olyannyira, hogy képesnek kell lennie ennek elébe mennie. Emiatt komoly figyelmet kell szentelnünk arra, hogy elemezzük, milyen módokon kapcsolódik a stratégiakészítés és a szervezés a közös cselekvéshez, a vezetıi megnyilvánulásokhoz és a társadalmi gyakorlathoz. Ezek kulturális elıfeltevésekkel is összefüggnek, melyek viszont nem csupán a konkrét munkamódszereket, hanem a folyamatban megjelenı különféle szereplık értékeinek és preferenciáinak sokaságából kibontakozó szervezeti azonosságtudatot is alátámasztják. A folyamat leírása A modul fı célja a hallgatókat képessé tenni arra, hogy kritikusan értelmezzék a stratégiai és szervezeti intézkedéseket alátámasztó folyamatokat és gyakorlatot; a különféle összefüggések hatását a megfelelı stratégiák és szervezeti folyamatok meghatározására és arra, ahogy ezeket a KKV-kban megvalósítják; dinamikus szemléletet sajátítsanak el a stratégia alkotással és a szervezéssel kapcsolatban érintett felek különbözı igényei, a munkaerı és a vezetıi hagyományok kulturális sokfélesége környezetében; különbözı, a stratégia, a szervezés, az innováció természetével kapcsolatos perspektívákat tanulmányozni mind elméleti, mind pedig 5

6 gyakorlati síkon; az innovációt a kreativitástól megkülönböztetni, miközben értik e kettı kapcsolatát; az egyén és a csoport azonosságtudata szerepének megértése a szervezeti élet alakításának szempontjából; helyesen értelmezni azokat a szervezeti tényezıket, melyek kihatnak a vezetıknek a változás kezdeményezésére és az innováció támogatására tett intézkedéseire; a korábbi és a jelenleg elfogadott, különféle környezetben alkalmazandó vezetıi technikákról napjainkban folyó viták elemzésére; a tervezett változásra irányuló beavatkozások, illetve elıre nem láthatóan megjelenı események és stratégiák implikációinak felmérésére; a fenntartható vezetési módszerek, szervezés és innováció kutatása közben szükségessé váló új etika fényében értelmezett társadalmi felelısségvállalásra. Ez úgy történik, hogy különbözı témákat kifejezetten a KKV-kal kapcsolatos környezetre vonatkoztatunk. A KKV-k innovációs kapacitása, képességük, hogy a változó világgal lépést tartsanak, csakis helyes vezetési szemlélettel kezelhetı. Az innováció ebben a tágabb értelemben a KKV-k kultúrájának szerves részeként értelmezendı, így nem szorítható kizárólag technikai definíciók keretei közé. A vezetésnek kulcsfontossága van az innovációs kultúra ösztönzésében és fenntartásában. A KKV-k inkább ember-orientáltak mint rendszerorientáltak, ez utóbbi nagymérető társaik jellemzıje. Ehhez arra van szükség, hogy több figyelmet szenteljünk a vezetési etikának és a társadalmi felelısségnek akár a globális piacon, akár egy konkrét helyi környezetben tevékenykedünk. Ez a munkavégzési gyakorlat és az üzleti orientáció tekintetében új kihívásokat hoz a felszínre, miközben a személyes öntudatra és azonosságérzésre is kihatással van. Ebben az értelemben a KKV-k stratégiája és szervezete nem pusztán üzleti döntések kérdése; fenntarthatóságuk a tagság, a részvétel új formáin, a kivitelezhetı szervezeti akciókon keresztül fog megvalósulni a globalizált világban. A modul céljai A KKV-k jelen szervezetének és stratégiáinak, különbözı szervezeti szereplık és érintettek (stakeholders) társadalmilag elfogadott tevékenységeként való értelmezése Megvizsgálni a szervezet korábbi és napjainkban elfogadott felfogásait és azt, hogyan hatottak ezek a felfogások az emberek vezetésének fogalmára és gyakorlatára Tekintsük át a nemzetközivé válás és a globalizáció sokrétő hatásait a KKV-k stratégiájára és szervezetére. Vizsgáljuk meg a kulturális hatásokat és az azonosság tudat kialakítását a szervezetekben Értékeljük azokat a feltevéseket, melyek a változási és innovációs folyamatok különféle modelljeit támasztják alá Mérjük fel a tanulási folyamatokat, különös tekintettel a csoportos és a team tanulásra A változás és az innováció kezelésére rendelkezésre álló eszközök és technológiák kritikus elemzése Azon megközelítések megismerése, melyek a szervezetekben az etikát és a társadalmi felelısségvállalást meghatározzák 6

7 A modul szerkezete 1.: Bevezetés A KKV-k stratégiája és szervezete a globalizációval és nemzetközivé válással összefüggésben Miért váljanak nemzetközivé a KKV-k? Hogy könnyíthetı a nemzetközivé válás? Milyen kihívásokat jelent a nemzetközivé válás a KKV-k számára? Az emberi erıforrások és a tudástıke meghatározása a célrégiókban A nemzetközivé válás és a rejtett versenyelınyök forrásai Hogyan fordísuk elınyünkre a regionális klasztereket? Összefoglaló: a stratégia alakítás fıbb kérdései a nemzetközi összefüggésekben 2.: Változás menedzsment Mi a változás és miért fontos? A gazdasági háttér: a globalizált, változó világ Négy alapvetı változásmenedzsment A változás-stratégia kiválasztásának tényezıi A vállalati hierarchia különféle szintjein álló munkatársak különféle válaszai a változásra Az átmenet lépései: melyek a megfelelı intézkedések az átmenet folyamatának kezeléséhez A vállalat változáskezelésére és vezetésére való képességének elemzése A változás megtervezése A sikeres átalakulás és változás lépései Felkészülés a változásra; mőhelymunka megtervezése a sikeres változás lépései témájában 3.: Stratégia: elmélettıl a gyakorlatig Stratégia elméletek: négy megközelítés Stratégiai szereplık és a stratégiai vezetés A stratégiai döntések szerepe és implikációi A globális stratégiai szövetségek kihívásai a KKV-k számára 4.: A szervezeti kultúra perspektívái A kultúra és kulturális normák fogalma A látható tényezık és a szimbólumok szerepe a szervezeti kultúrában A szervezeti kultúra szintjei A szervezeti kultúra értelmezésének különbözı távlatai A szervezeti kultúra funkciói 5.: A tudásmenedzsment A tudás természete és annak fontossága napjaink gazdasága és társadalma szempontjából A hallgatólagos és az explicit tudás közötti különbség A tudás menedzselésének kihívásai A fıbb tudásmenedzsment modellek 7

8 A tudásmegosztás és az integráció gyakorlatának hatása A tudás és a tanulás kapcsolata Tudás és együttmőködés Az információs és kommunikációs technológiák szerepe a tudásmegosztásban 6.: A vezetés és a hatalmi viszonyok Vezetés Vezetés és menedzsment Vezetési stílusok A hatalom és a vezetés 7.: Nıi vezetık. Munka és cslád Napjaink dilemmáinak történelmi gyökerei Radikális víziók a XIX. századból: nemek, munka és iparosodás A jelen helyzet különbözı régiókban (nık foglalkoztatás, demográfiai trendek, házasságok, válások, gyerektelen emberek, a Bridget Jones gazdaság A jogi védelem, kormányzati támogatás különbözı régiókban a családi és munkahelyi feladatokat egyszerre ellátó munkavállalóknak Otthonok, munkahelyek és vállalati politikák Az egyensúly megtalálása a munkahelyen Az egyensúly megtalálása a családban Tegyük helyre az idı egyensúlyát. Tanácsok az élet/munka egyensúly új alapokra helyezéséhez 8.: Az Én és a többiek. A szervezeti azonosulás kialakítása Azonosság Az Én: az Én és a Magam Szervezeti azonsulás A szervezeti azonosulás fogalmának eredetei A szervezeti azonosulás: egy összetett fogalom A szervezeti azonosulás meghatározása 9.: Szervezeti innováció és új technológiák Mi az innováció? Innováció és vállalkozás: Céltudatos innováció Szervezeti innováció Az innováció menedzselése A változás és az innováció politikáinak menedzselése 10.: Társadalmi felelısség, üzleti etika Mi az etika? Az etika elméletei Az etika távlatai Társadalmi felelısség a vállalaton belül Az érdekelt felek (stakeholder) és a vállalati társadalmi felelısség 8

9 Tanulási célkitőzés Hasonlítsuk össze és állítsuk szembe a stratégia és a szervezet elméleti és gyakorlati megközelítését a vállalkozásfejlesztés szempontjából A KKV-k mőködésébe való gyakorlati beavatkozás tervezésének megértése a változás, a szervezeti és szolgáltatási innováció megkönnyítése érdekében Különféle adatok és információ értékelése, a KKV-k stratégiájának és innovációjának helyi és a szélesebb értelemben vett értelmezése Problémamegoldás konkrét nemzetközi esetekben Kommunikáció különféle partnerekkel (kollegákkal, gyakorlati szakemberekkel és érdekelt felekkel (stakeholder). Definíciók, fogalmak és összefüggések A globalizációs folyamatok hatása a KKV-k szervezetére és stratégiájára A termékek és szolgáltatások nemzetköziesedésének kihívásai Azon változás természete, mely befolyásolni képes a stratégiáról, a szervezetrıl, a vezetésrıl és az innovációról (mint fogalom, és mint gyakorlat) alkotott dinamikus szemléletet A kultúrával és a sokszínőséggel kapcsolatos elıfeltevések különféle perspektívák alapján és azok hatása a sikeres vállalkozásokra A tudás és a tanulás, mint társadalmilag létrehozott, egy gyakorlati közösség vagy egy csoport által életbe léptetett folyamat jelentısége a KKVszámára A gyakorlati szakemberré válás fontossága a KKV-ban való stratégia alkotás és szervezés összetettségének kezelése céljával A szervezeti azonosulás természete, amely fogalmilag eltér az önálló Magam dinamikájától, de kapcsolódik hozzá A KKV-k társadalmi felelıssége a vállalkozások és a társadalom helyi és szélesebb közösségével kapcsolatban Pedagógia A kurzust on-line megvalósításra terveztük. A hallgatók feladata, hogy az interneten keresztül megtalálják az anyagokat, és azokat önálló tanulás alapján kiegészítsék az ajánlott irodalomban szereplı újságcikkek és könyvek segítségével. Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy találjanak további cikkeket a téma jobb megértése céljából. Értékelési módok és módszerek A modul értékelése két részbıl áll: egy önálló írott beszámolóból (40% súllyal) és egy írásos zárthelyi vizsgából (60% súllyal). 9

10 A legfeljebb szóból álló önálló beszámoló azt hivatott felmérni, mennyire sajátították el a hallgatók a KKV-k stratégiájával és szervezetével kapcsolatos fogalmakat, illetve tükrözi azt is, mennyire képesek ezeket konkrét esetekhez és a jelenlegi szervezeti feltételek napi kihívásaihoz kötni egyéni, csoport, illetve vezetıi szinteken. Ajánlott olvasmányjegyzék a modulhoz Legfontosabb olvasmányok jegyzéke Clegg, S., Kornberger, M. and Pitsis, T (2008) Managing and Organizations. An Introduction to Theory and Practice. London: Sage. Jones, O and Tilley, F (2003) Competitive Advantage in SMEs: Organising for Innovation and Change. Wiley. Fejezetek: Nicolini, D. and Gherardi, S. (2003) Knowing in Organizations. A practice-based approach. New York: M.E. Sharpe. Hatch, M.J. and Schultz, M. (2004) Organizational Identity. A Reader. Oxford: Oxford University Press Ajánlott olvasmányok jegyzéke Brewster, C., W. Mayrhofer and M. Morley (2004) (Eds) Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence? Oxford: Butterworth-Heinemann. Cassel, C. and Symon, G. (2004) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research. London: Sage. Clegg, S.R. and Rhodes, C. (2006) Management Ethics. Contemporary Contexts. London: Routledge. Fineman, S. (2007) (Editor). The emotional organization. Passions and Power. Blackwell Publising. Fineman, S., Sims, D. and Gabriel, Y. (2005). Organizing and Organizations (3rd edition). London: Sage. Hatch, M.J. and Cunliffe, A. (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic and postmodern perspectives (2nd edition). Oxford University Press. Hodgson, D. and Cicmil, S. (2006) Making Projects Critical. Basingstoke and New York: Palgrave MacMillan (Management, Work, and Organisations Series). Kirton, G. and Green, A. (2005) The Dynamics of Managing Diversity: A critical approach (2nd edition). Oxford: Elsevier. Newell, H.J. and Scarbrough, H. (2002) Human Resource Management in Context: A Case Study Approach. Basinkstoke: Palgrave. Pettigrew, A. (2003) (Editor). Innovative forms of organizing. International Perspectives. London: Sage. Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2005) Managing innovation: integrating technological, market and organization change. (3rd edition). Hoboken: Wiley Wolfram Cox, J. (2004) Organizational change as shifting conversations, narratives and stories. Bradford, England: Emerald Group Publishing. Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as Practice. An Activity Based Approach. London: Sage. 10

11 Folyóiratok Strategic Management Journal Business Strategy Review Journal of Business Strategy Strategy and Leadership Journal of Entrepreneurship and Innovation Journal of Organizational Change Management Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies Organization Studies Organizational Behaviour Human Relations Administrative Science Quarterly Academy of Management Perspectives Academy of Management Review British Journal of Management Culture and Organization People Management Human Resource Management Journal International Journal of Human Resource Management European Industrial Relations Review European Management Journal Harvard Business Review Journal of European Industrial Training Personnel Review Journal of Management Learning [free online; in different languages] And others (e.g. country-specific) Egyéb kapcsolódó források Strategy as Practice - community online: CIPD The Chartered Institute of Personnel and Development (UK) European Union Commission Reports ETDF European Training and Development Federation And selected resources for a comparative analysis of issues (from Franciaország, Németország, Magyarország, UK and global) 11

12 B) INDIKATÍV TARTALOM 1. FEJEZET: BEVEZETÉS - A KKV-K STRATÉGIÁJA ÉS SZERVEZETE A GLOBALIZÁCIÓVAL ÉS A NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 1.1. A fejezet leírása A fejezet célja átfogó áttekintést nyújtani a KKV-knak a tudás társadalmában betöltött szerepérıl és a globalizáció kihívásairól különös tekintettel az országok közötti hálózatépítés és stratégiai együttmőködés igényeire. Különösen a KKV-k vezetıihez szól, akik vállalkozásuk nemzetköziesedésének kihívásával szembesülnek. Miért fontos még a KKV-knak is a nemzetközivé válás egyes aspektusait átgondolni? Mint nagyobb társaságok beszállítóinak, a KKV-knak egyre inkább követniük kell ügyfeleik gyártási terveit. A vállalkozások globalizációja és az egyre több helyen elérhetı és egyre jobban szállítható termékek az üzleti gondolkozást nemzetközi léptékben teszik szükségessé. A szolgáltatások és a modern elektronikus kommunikáció által egyre specializáltabb tudás nemzetközi hozzáférhetısége nemcsak nemzetközi gondolkozást, hanem globális üzleti viselkedést is igényel. Sok európai országban a képzett munkaerı hiánya a vállalatoktól a nemzetközi munkaerıpiacra való belépést követeli meg. A szervezetnek integrálnia kell a nemzetközi munkaerıt. Végül, de nem utolsósorban az üzleti élet gyorsulása és bonyolultsága vállalkozások és országok határain is átnyúló hálózatok együttmőködését és intézményesedését követeli meg A jelen fejezet a modern üzleti élet - különönsen a kis- és középvállalkozások ezen nemzetközi aspektusával foglalkozik Célok A fejezet végén a hallgatók figyelmét felhívjuk egy sor olyan fontos dologra, melyek a nemzetközivé váló KKV-k szempontjából lényegesek. Megértik a KKV-k különleges aspektusait olyan módon, hogy összehasonlítják a KKV-k nemzetközivé váló stratégiáit a nagy szervezetekéivel. Meghatároznak egy sor esélyt és problémát, melyek különösen is kapcsolódnak a KKV-k nemzetközivé válásához. Míg az esélyek implikációira építve próbálják a problémákat megoldani, a hallgatóknak figyelmébe ajánljuk a modul elkövetkezı fejezeteit is A fejezet szerkezete 1. Miért van szükség a KKV-k nemzetközivé válásra? a. Az ügyfelek kilátásai b. A belsı kilátások 12

13 c. A befektetık kilátásai 2. Hogy lehet a nemzetközivé válást megkönnyíteni? a. A változásmenedzsment bemutatása b. A klaszterek kezelésének fogalma 3. A KKV-k kihívásai a nemzetközivé válás összefüggésében a. Összehasonlítás a legjobbakkal(benchmark) b. A nemzetközivé válás nagy vállalatok szempontjából vizsgált lehetıségeinek és veszélyeinek meghatározása c. A kiválóságra való törekvés: a KKV-k rejtett elınyeinek felhasználása a nemzetközivé válás összefüggéseiben 4. Az emberi erıforrások és a tudástıke meghatározása a célrégiókban a. Személyzeti marketing és kulturális tényezık b. Személyzeti fejlesztés nemzetközi összefüggésben c. A KKV-k emberi erıforrás kihívásai d. Virtuális vezetés a nagy teljesítmény érdekében 5. A nemzetközivé válás és a rejtett versenyelınyök forrásai a. A stratégiai siker forrásai b. A stratégiai siker fenntarthatósága c. A KKV-k elınyei a nagyvállalatokkal szemben d. A KKV-k fenyegetettségének meghatározása és legyızése nemzetközi összefüggésben 6. A regionális klaszterek mőködtetése a. A határokon átnyúló kommunikáció és együttmőködés b. A belsı hálózatépítés és együttmőködés a virtuális szervezetekben c. A külsı hálózatépítés a kétoldalú siker érdekében 7. Összefoglaló: a kulcsfontosságú kérdések meghatározása a stratégiák nemzetközi összefüggésben való menedzselése érdekében 1.4. A fejezet részletes tartalma A nemzetközi vállalkozások fontos aspektusa, hogy a nemzetközivé válás folyamata igen összetett és idıigényes folyamat, melyre komoly figyelmet kell szentelni. Ugyanakkor ennek a folyamatnak aközben kell megtörténnie, míg a vállalat tevékenysége szokásos mederben folyik. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetközivé válás folyamatában részt vevı alkalmazottak, a teljes szervezet és annak egyes funkciói teljesítıképességük határán dolgoznak. Emiatt és mert a vállalatnak azonnal sínre kell tudnia tenni a nemzetközivé válásba fektetett erıfeszítéseit azaz: csak egyetlen lehetıségük van a változás nagyon fontos, amint arról a következı fejezetben is szó esik. A sikeres változás elıfeltételei a menedzsment folyamatában az alábbiak: 1. Képesített helyi szakmunkaerı felvételének lehetısége az egyes régiókban, akik ismerik a vállalkozást és képesek nemzetközi környezetben dolgozni 2. A globalizáció kihívásainak kezelése és olyan stratégiák megvalósítása, melyek kihasználják a globalizációból fakadó lehetıségeket, de olyan intézkedéseket is megvalósítanak, melyek a globalizáció veszélyeit kivédik 3. A stratégiai együttmőködés és a határokon átnyúló hálózatépítés kihívásainak kezelése: a szervezeten belül és a legfontosabb stratégiai partnerekkel 13

14 Az elsı kérdés arra vonatkozik, hogyan lehet a munkaerıpiacon rendelkezésre álló emberi erıforrásokat összhangba hozni a vállalat igényeivel. Ez a KKV-k számára különösen is nehéz feladat, mivel: A KKV-kat általában nem ismerik a munkaerıpiacon, fıleg akkor, ha a cégközpont külföldön van A KKV-k nem tudnak a nagy cégekkel azonos karrier esélyeket kínálni A KKV-kban a munka sokkal életközelibb mint a nagyobb szervezetekben: egy munkatárs jellemzıen több feladatért is felelıs, több dolga van mint egy nagy cégnél, miközben kevesebb anyagi forrással rendelkezik Mindezek azt sugallják, hogy a KKV-k számára sokkal nehezebb megtalálni a megfelelı embert a megfelelı állásra mint a nagy szervezetekben, fıleg akkor, ha újak a piacon, és emiatt kevésbé ismertek a lehetséges jelöltek számára. Ugyanakkor a KKV-k számára nagyon fontos, hogy gyorsan megtalálják a megfelelı embert, mivel pénzügyi forrásaik kisebbek, így az idıtényezı fontosabb. Ezen felül a nemzetközi üzlet nehezebb feladatokat jelent, jobb munkaerıt igényel, így a munkaerı kínálat szőkebb lesz. A megoldás az, hogy az egyes régiókban meglevı tudásklasztereket veszik igénybe, vagy akár új nemzetközi helyszíneket választanak ki a tudásklaszterek elhelyezkedése alapján. A meglevı klaszterekre építve a KKV-k képesek lehetnek legyızni a korlátozott méretükbıl fakadó nehézségeket. Ez vezet a következı kérdésig: minden nemzetközi üzleti stratégiának ennek megfelelı felmérésekre kell épülnie, melyek végül egy sor kulcsfontosságú feladatot jelenítenek meg, amelyeket a nemzetközivé válás folyamán meg kell oldani. Ezek közé tartozik egy sor lehetıség, de igen gyakran nagy számú veszély is, melyeket a KKV-knak meg kell oldaniuk: akár korlátozott méretük, akár mint gyakran elıfordul a nemzetközi üzleti élettel kapcsolatos hiányos tapasztalatuk miatt. A jelen fejezet ezen veszélyek elhárításának eszközeit és technikáit veszi sorra. A lehetıségeket jelenti az árupiac, a munkaerıpiac, a pénzpiac, beleértve a kormányzati támogatásokat is, de nem korlátozódnak csupán ezekre. Lehetıségek kihasználásához és a veszélyek kiszőréséhez a nemzetközivé válás folyamatában szükséges, hogy a végül megvalósuló stratégia a versenytársak számára, szinte lemásolhatatlan, és így fenntartható legyen. A globalizáció kihívása emiatt kreativitási kérdés, illetve megköveteli, hogy az innovációs képességek minél szabadabban bontakozhassanak ki a virtuális szervezetben. A harmadik kérdés: a határokon átnyúló stratégiai együttmőködés és hálózatépítés attól függ, képes-e egy cég egy stratégia megalkotásán túl azt hatékonyan és eredményesen meg is valósítani. Ez a határokon átnyúló személyzeti politika és vezetés kérdése, de szerepet játszik benne a kommunkáció és a szervezeti egységek közötti együttmőködés. A KKV-k korlátozott forrásai és gyakran korlátozott külföldi tapasztalata miatt ezen utóbbi nagy stratégiai fontossággal bír. 14

15 1.5. Országonkénti kitekintés Franciaország Németország A német KKV-k számára a legfontosabb elırejutási stratégia a nemzetközi piacon az export, a beszerzés, a licence vásárlás és a beruházás. Agilitásuk folytán a KKV-k képesek a nagy cégekkel szemben meglevı hátrányaikat ellentételezni: korlátozott pénzügyi és humán erıforrásaikat specializált, kiváló minıségő, adott célra készített termékeikkel és rövid-távú piaci fehérfoltokra való belépési stratégiával, ami különösen is igaz technológiai orientáltságú KKV-kra. A KKV-k két módon kezelik a nemzetköziesedést: azok a KKV-k, melyek hosszabb ideje a hazai piacra összpontosítanak, mint pl. kézmőves cégek, most a nemzetközi piacon kell, hogy megállják a helyüket, stratégiájukat magas szintre fejlesztve. A KKV-k másik része jellemzıen a technológia-igényes ágazatokban eleve egy nemzetközi piacra való belépés gondolatával foglalkozott, ami megkönnyíti a nemzetközi üzleti világba való belépést Magyarország Magyarországon a KKV-k három csoportra oszthatók fogyasztóik, illetve piacaik szerint. 1. Helyi piacokra dolgozók (szolgáltatások) 2. Nagy, multinacionális cégeknek beszállítók 3. Helyi és nemzetközi piacokra szállító közös vállalatok Az elsı csoportba tartozó cégek közül soknak nincs klasszikus értelemben vett stratégiája. Sokan napról napra élnek. Stratégiájuk központi eleme a marketing, a rugalmasság, az árképzés és az adó. Legtöbbjük kis, családi típusú szervezet. A nagyobb cégek fokozódó versennyel kell, hogy szembenézzenek a helyi piacon. Stratégiájuk alapvetıen az alábbiakra összpontosít: - Marketing - Finanszírozás - Minıség A második fajta vállalat stratégiája nagyobb, multinacionális vállalatoktól függ. Nem tükrözi az adott ország jellegzetességeit. A harmadik típusú KKV-k a nemzetközi üzleti világ, illetve a globalizáció termékei. A kép igen színes; stratégiájuk hasonlít más EU tagországbeli társaikéhoz, vagy azzal teljesen azonos Egyesült Királyság Az elmúlt évtizedben javultak a nemzetközi kommunikációs és információs hálózatok, jelentıs technológiai elırelépésnek lehettünk tanúi, leomlottak a nemzetközi kereskedelem 15

16 akadályai, és az üzleti tevékenység elıtt minden eddiginél jobb globális távlatok nyíltak. E tényezık miatt a nemzetköziesedés most a korábbinál jobb eséllyel kecsegtet az Egyesült Királyság KKV-i számára. A KKV-k adják az Egyesült Királyság cégvilágának túlnyomó részét. A nemzetköziesedést proaktív módon keresı cégeket részben saját környezetükrıl alkotott kedvezı kép, részben pedig jelenlegi teljesítményük befolyásolja. A KKV-k még akár a versenytársakkal is együttmőködnek, ezzel is jelezve a nemzetköziesedés iránti hajlandóságukat Következtetés Összességében a KKV-k stratégiája és szervezete a globalizációval és nemzetközivé válással összefüggésben mind stratégiai és operatív elképzelések széles skáláját mutatja be, rávilágítva, hogy hogyan kell a szervezetet átalakítani úgy, hogy közben vagy tán épp ettıl a vállalat sikeres legyen Gyakorlatok 1. Miért fontos a KKV-k nemzetközivé válása az ügyfelek szempontjából? 2. Hogy alkalmazható a nemzetköziesedés fogalma saját szervezetünkre? 3. Magyarázza el, hogyan érinti a nemzetközivé válás egy KKV belsı szerkezetét! 4. Milyen kihívásokkal kell egy KKV-nak szembenéznie a nemzetközivé válás összefüggéseiben? 5. Milyen döntı tényezıket kell figyelembe venni a nemzetközivé válási stratégia megtervezésekor? 6. Mi a kommunikáció, az együttmőködés és a belsı/külsı hálózatépítés fontossága a regionális klaszterek eredményessége szempontjából? 7. Hogy hatnak az emberi tıke és a tudás tıke a nemzetközi üzleti stratégiára? Ellenırzı kérdések Tesztkérdések: 1. Miért nehéz a KKV-k számára megtalálni a megfelelı embereket a munkaerıpiacon? Jelölje a helyes választ! A) Ügyetlenek B) Nem tudnak a nagy cégekkel azonos karrier esélyeket kínálni C) Nem ismerik a munkaerı piaci viszonyokat D) Az emberek nem szívesen mennek KKV-khoz dolgozni E) Alacsony a szervezettségi színvonaluk Helyes válasz: B 2. Milyen stratégiára van szüksége a KKV-knak a nemzetközivé válás során? Jelölje a helyes választ! A) hagyományos B) tudományos igényő C) másolhatatlan D) hasonló a versenytársakéhoz 16

17 E) a hazai gyakorlatra épülı Helyes válasz: C 3. Milyen személyzeti politikára van szüksége a nemzetközivé váló KKV-knak? Jelölje a helyes választ! A) barátságos B) amilyen eddig is volt C) többnyelvő D) határokon átnyúló E) lokális Helyes válasz: D Esszé-jellegő kérdések: 1. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy KKV-nak a nemzetközivé válás során? 2. Milyen döntı tényezıket kell figyelembevenni a nemzetközivé válási stratégia kialakításakor? 1.8. Olvasmányjegyzék Thompson, John L. (2001): Strategic Management, fourth edition, Thomson Learning, London. Reichheld, Frederick F. (2001): Loyalty Rules, how today's leaders build lasting relationships, Harvard Business School Publishing, Boston. Carnall, Colin (1995): Managing change in organizations, Prentice Hall, Hertfordshire. Ulrich, Dave (1997): Human resource champions, the next agenda for adding value and delivering results, Harvard Business School Press, Boston. Magyar nyelvő irodalom könyvek, cikkek, internetes hivatkozások 1. Kállay László - Lengyel Imre (2008): A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének fıbb jellemzıi az Európai Uniós csatlakozás elıtt. Vállalkozás és Innováció, Lengyel Imre (2004): Vállalkozások együttmőködése. Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban. Progress Vállalkozásfejlesztı Alapítvány, Szeged 3. Kállay László (2002): Paradigmaváltás a kisvállalkozás-fejlesztésben Közgazdasági Szemle, július augusztus 4. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Kisvállalkozások fejlesztési szakaszai (szerk.: Szirmai Péter) si_terulet/kisvallalkozasok_fejlodesi_szakaszai.pdf 5. Kállay László-Imre Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozásfejlesztés gazdaságtana. Aula Kiadó, Budapest. 17

18 6. ozat.html

19 2.1. A fejezet leírása 2. FEJEZET VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A jelen fejezet célja átfogó áttekintést nyújtani a változásmenedzsment fogalmáról. Elsısorban olyanoknak íródott, akiknek elıször sikerül úrrá lenni a változásmenedzsment problémáin, illetve tapasztaltabbak számára, akik strukturáltan szeretnék eddigi tapasztalatukat áttekinteni. Miért fontos a változásmenedzsment? A vállalkozás számára ellenırizhetetlen külsı erık dinamikusan változó környezetet hoznak létre, a vállalatoknak pedig erre reagálniuk kell. A vállalatok megpróbálnak azon eseményeknek elébe menni, melyeket nem tudnak ellenırzésük alá vonni, illetve megpróbálják ezeket elınyükre fordítani. A vállalatok belsı döntése, milyen stratégiákkal és intézkedésekkel támogassák a vállalat jövıképét. Ezek elvárhatják a változás folyamatától, hogy támogassa e stratégiákat és intézkedéseket. A vállalatoknak folyamatosan változniuk és javulniuk kell, hogy ki tudják elégíteni az ügyféligényeket, és ezzel versenyképesek maradhassanak. Az a vezetés lesz sikeres, mely elébe megy a változásnak és reagál rá. A változás szükséges eszköz a vezetık számára ahhoz, hogy elınyt kovácsoljanak a változásokból. A változás az emberekkel valósul meg, így a változásmenedzsmentnek érzékenynek kell lennie a munkavállalókra gyakorolt hatásokra. A fejezet elmagyarázza a sikeres átalakulás és változás feltételeit, folyamatát és lépéseit Célok A fejezet végén a hallgatók megértik (1) a változások természetét, (2) fontosságát, (3) alapvetı stratégiáit, (4) a változáskezelés lépéseit, folyamatát és aspektusait A fejezet szerkezete 1. A változásmenedzsment szerepe és fontossága. A gazdasági háttér egy globalizált, változó világban. 2. Négy alapvetı változásmenedzsment stratégia. A változásmenedzsment stratégia kiválasztásának tényezıi. 3. Különbözı válaszok a változásra a vállati hierarchia különféle szintjein. 4. Az átmenet lépései: az átmenet folyamatának megfelelı intézkedései. 5. A vállalat változáskezelési és irányítási képességének elemzése. 6. A változás tervezése 7. A sikeres változás és átalakulás lépései 8. Elıkészülés a változásra, mőhelybeszélgetés a sikeres átmenet lépéseirıl 9. A változásmenedzsment 10 elve (J. Jones, D. Aguirre, M. Calderone) A sikeres változás 8 lépése (J.P. Kotter) 10. Hogy tartsuk fenn és fejlesszük a változási folyamatot? 19

20 2.4. A fejezet részletes tartalma A változásmenedzsment legelsı és legnyilvánvalóbb meghatározása az, hogy a kifejezés a változás irányításának, kezelésének feladatára utal. Ami nyilvánvaló, nem szükségképpen egyértelmő. Magának a kifejezésnek is legalább három jelentése van. A változásmenedzsment egyik jelentése a következetesen tervezett és kézben tartott változásra utal. A cél az, hogy eredményesebben sikerüljön megvalósítani új módszereket és rendszereket egy mőködı szervezetben. Ezeket a változásokat a vállalat kezdeményezi és ellenırzés alatt tartja.azonban ezeket a belsı változásokat olyan események is kiválthatták, melyek a szervezeten kívülrıl erednek, és amelyeket általában környezetként tartunk számon. Így a változásmenedzsment második jelentése, az olyan változásokra való reagálás, melyekre a szervezetnek csekély vagy semmilyen ellenırzése sincs (pl. törvények, a versenytársak lépései). Azonban a változásmenedzsment mint szakmai tevékenység értelmezésébıl fakadóan felmerül egy harmadik meghatározás is: A változásmenedzsment tartalma vagy témája. Ez fıként a modellekbıl, módszerekbıl, technikákból, eszközökbıl, készségekbıl és a tudás további formáiból áll, melyekbıl a gyakorlati tudás összeadódik. Megközelítésünk a jelen fejezetben a gyakorlati definíción alapul, és megpróbál gyakorlati információt nyújtani. A munkaerıállomány egyes szintjei, a felsı vezetés, a beosztottak mind más válaszokat adnak a változásra. Emiatt a változás kezelése a vezetı egyik legnehezebb feladata. A siker érdekében a vezetıknek nemcsak a megoldást kell nézniük, ha nem a változás folyamatát is. A munkavállalóknak egyszerre több munkaköri leírás alapján kell dolgozniuk, hogy új megoldásokat találhassanak. Emiatt az alkalmazottak szemszögébıl jobb, hanem speciális tudással rendelkeznek, hanem tanulási képességeik fejlıdnek. A legértékesebb alkalmazottak lesznek csak elég rugalmasak ahhoz, hogy a kihívásoknak eleget tegyenek. A vezetık feladata eltolódik a hagyományos ellenırzıi szerepkörbıl abba az irányba, ahol a dolguk elsısorban csapatuk képzettségének és rugalmasságának fenntartása lesz, hogy ezáltal folyamatosan változó célok teljesítésére is képesek legyenek. Melyek az átmeneti folyamat kezelésének megfelelı intézkedései? A vezetés mutasson teljes elkötelezettséget Kommunikáció a stratégia alapján Átképzési, költözési és kiküldetési támogató programok elızetes készítése Idıütemezés készítése és betartása Tartózkodás az új csoportok túl korai létrehozásától A korai sikerre (gyors gyızelemre) tervezni, hogy a változás kedvezı híre mielıbb eljusson az érintettekhez A haladás jutalmazása A változás és a szervezeti kultúra összefüggnek. A változás három szervezeti komponenshez kapcsolódik, melyek a vállalati kultúrát testesítik meg. A változásmenedzsmentnek számba kell vennie a változás hatásait ezen három komponens mindegyikére: A vállalat történelmi és politikai fejlıdése A vállalat irányítása és szervezete A vállalat érdekében dolgozó emberek 20

A MODUL TANANYAGA IMPORT-EXPORT ÜGYLETEK

A MODUL TANANYAGA IMPORT-EXPORT ÜGYLETEK Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Az Európai

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A lean és a vezetıi stílus összefüggései

A lean és a vezetıi stílus összefüggései Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8. (+36 1) 482-5566, Fax: 482-5567 www.uni-corvinus.hu/vallgazd A lean és a vezetıi stílus összefüggései Báthory Zsuzsanna 142. sz.

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Angyal Ádám: VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007 2009 CÍMŐ KUTATÁS 51. sz. mőhelytanulmány

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS

A MODUL TANANYAGA VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Akadémiai Doktori Értekezés Pécs, 2010. szeptember Köszönetnyilvánítások Bár egy akadémiai

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben