A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK"

Átírás

1 Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: LLP HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány (közlemény) a szerzı nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért. A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Modulvezetı: Manuela NOCKER (UK) További modultagok: Ferenc TERNOVSZKY (HU) Andreas von SCHUBERT (DE) Cecile FONROUGE (FR-UPX) Richard SOPARNOT (FR-ESCEM) 1

2 TARTALOMJEGYZÉK A) A MODUL MEGHATÁROZÁSA... 5 A modul leírása... 5 A folyamat leírása... 5 A modul céljai... 6 A modul szerkezete... 7 Tanulási célkitőzés... 9 Definíciók, fogalmak és összefüggések... 9 Pedagógia... 9 Értékelési módok és módszerek... 9 Ajánlott olvasmányjegyzék a modulhoz B) INDIKATÍV TARTALOM FEJEZET: BEVEZETÉS - A KKV-K STRATÉGIÁJA ÉS SZERVEZETE A GLOBALIZÁCIÓVAL ÉS A NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetés Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET STRATÉGIA. ELMÉLETTİL A GYAKORLATIG A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintések Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET A SZERVEZETI KULTÚRA TÁVLATAI A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete

3 4.4. A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET A TUDÁSMENEDZSMENT A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti perspekívák Következtetések Gyakorlat Olvasmányjegyzék FEJEZET A VEZETÉS ÉS A HATALMI VISZONYOK A fejezet leírása Célok Szerkezet A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET NİI VEZETİK. MUNKA ÉS CSALÁD A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok A fejezet olvasmányjegyzéke FEJEZET AZ ÉN, A MÁSIK ÉS A TÖBBIEK. AZONOSULÁS FELÉPÍTÉSE A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET SZERVEZETI INNOVÁCIÓ ÉS AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK A fejezet leírása Célok Szerkezet A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés

4 9.6. Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék FEJEZET A TÁRSADALMI FELELİSSÉG ÉS AZ ÜZLETI ETIKA A fejezet leírása Célok A fejezet szerkezete A fejezet részletes tartalma Országonkénti kitekintés Következtetések Gyakorlatok Olvasmányjegyzék

5 A) A MODUL MEGHATÁROZÁSA A modul leírása A jelen modul a KKV-k stratégiai és szervezeti ismereteibe vezeti be a hallgatókat; a KKVkról mint társadalmilag elismert, korunk társadalma és az üzleti világ folyamatos változásai által formált jelenségrıl lesz szó. Komoly hangsúly kerül a stratégiák és a szervezés dinamikus és pluraliszikus szemléletére, mely szerint az emberek és napi tevékenységük, nem pedig rendszerek, funkciók és modellek játsszák a fıszerepet. Ez burkoltan azt is jelenti, hogy a szervezeti folyamatok és stratégia modern magyarázatai során adott legközkeletőbb ismereteket is kritikusan kell szemlélni. A modul azt is megköveteli a hallgatóktól, hogy még nyíltabbak legyenek különféle összefüggésekben alkalmazott addigi feltevéseik és eszközeik esetleges újradefiniálására. Ilyen módon az újragondolás képessége jobban beépülhet a folyamatba, ezáltal pedig megtanulhatják kezelni a fenntartható stratégiák és a szervezeti innováció kialakításának feltételeit egy KKV-n belül. Az országonkénti tapasztalat és hagyományok fontos kiindulópontként szolgálnak majd a szervezeti intézkedések értelmezéséhez. A KKV-k számára az innováció a versenyelıny megszerzésének kulcsa. Mai globalizálódó világunkban ezt egyre inkább szüntelen, sokszereplıs folyamatnak kell tekintenünk: részt vesznek benne a tulajdonos/vezetı, a munkavállalók, az ügyfelek, a beszállítók, az üzleti partnerek, az intézmények, illetve a döntéshozók. Ez a gondolatok magasabb szintő összetettségét is jelenti, mint pl. egy vállalat folyamatos fejlıdésének gondolata. A verseny túlélésére való folyamatos törekvés a nemzetközi vagy globális piacon tanulást és tudás menedzsmentet, illetve a változást támogató, rugalmas szervezeti felépítést követel. A környezet változásainak elızetes megsejtésére azok a KKV-k képesek, melyek fontosnak tartják a szervezeti ismeretek bıvítését. A vállalkozás környezetével kapcsolatos ismeretek frissítése érdekében azonban a szervezési folyamatnak új tanulási követelményekre kell válaszolnia, olyannyira, hogy képesnek kell lennie ennek elébe mennie. Emiatt komoly figyelmet kell szentelnünk arra, hogy elemezzük, milyen módokon kapcsolódik a stratégiakészítés és a szervezés a közös cselekvéshez, a vezetıi megnyilvánulásokhoz és a társadalmi gyakorlathoz. Ezek kulturális elıfeltevésekkel is összefüggnek, melyek viszont nem csupán a konkrét munkamódszereket, hanem a folyamatban megjelenı különféle szereplık értékeinek és preferenciáinak sokaságából kibontakozó szervezeti azonosságtudatot is alátámasztják. A folyamat leírása A modul fı célja a hallgatókat képessé tenni arra, hogy kritikusan értelmezzék a stratégiai és szervezeti intézkedéseket alátámasztó folyamatokat és gyakorlatot; a különféle összefüggések hatását a megfelelı stratégiák és szervezeti folyamatok meghatározására és arra, ahogy ezeket a KKV-kban megvalósítják; dinamikus szemléletet sajátítsanak el a stratégia alkotással és a szervezéssel kapcsolatban érintett felek különbözı igényei, a munkaerı és a vezetıi hagyományok kulturális sokfélesége környezetében; különbözı, a stratégia, a szervezés, az innováció természetével kapcsolatos perspektívákat tanulmányozni mind elméleti, mind pedig 5

6 gyakorlati síkon; az innovációt a kreativitástól megkülönböztetni, miközben értik e kettı kapcsolatát; az egyén és a csoport azonosságtudata szerepének megértése a szervezeti élet alakításának szempontjából; helyesen értelmezni azokat a szervezeti tényezıket, melyek kihatnak a vezetıknek a változás kezdeményezésére és az innováció támogatására tett intézkedéseire; a korábbi és a jelenleg elfogadott, különféle környezetben alkalmazandó vezetıi technikákról napjainkban folyó viták elemzésére; a tervezett változásra irányuló beavatkozások, illetve elıre nem láthatóan megjelenı események és stratégiák implikációinak felmérésére; a fenntartható vezetési módszerek, szervezés és innováció kutatása közben szükségessé váló új etika fényében értelmezett társadalmi felelısségvállalásra. Ez úgy történik, hogy különbözı témákat kifejezetten a KKV-kal kapcsolatos környezetre vonatkoztatunk. A KKV-k innovációs kapacitása, képességük, hogy a változó világgal lépést tartsanak, csakis helyes vezetési szemlélettel kezelhetı. Az innováció ebben a tágabb értelemben a KKV-k kultúrájának szerves részeként értelmezendı, így nem szorítható kizárólag technikai definíciók keretei közé. A vezetésnek kulcsfontossága van az innovációs kultúra ösztönzésében és fenntartásában. A KKV-k inkább ember-orientáltak mint rendszerorientáltak, ez utóbbi nagymérető társaik jellemzıje. Ehhez arra van szükség, hogy több figyelmet szenteljünk a vezetési etikának és a társadalmi felelısségnek akár a globális piacon, akár egy konkrét helyi környezetben tevékenykedünk. Ez a munkavégzési gyakorlat és az üzleti orientáció tekintetében új kihívásokat hoz a felszínre, miközben a személyes öntudatra és azonosságérzésre is kihatással van. Ebben az értelemben a KKV-k stratégiája és szervezete nem pusztán üzleti döntések kérdése; fenntarthatóságuk a tagság, a részvétel új formáin, a kivitelezhetı szervezeti akciókon keresztül fog megvalósulni a globalizált világban. A modul céljai A KKV-k jelen szervezetének és stratégiáinak, különbözı szervezeti szereplık és érintettek (stakeholders) társadalmilag elfogadott tevékenységeként való értelmezése Megvizsgálni a szervezet korábbi és napjainkban elfogadott felfogásait és azt, hogyan hatottak ezek a felfogások az emberek vezetésének fogalmára és gyakorlatára Tekintsük át a nemzetközivé válás és a globalizáció sokrétő hatásait a KKV-k stratégiájára és szervezetére. Vizsgáljuk meg a kulturális hatásokat és az azonosság tudat kialakítását a szervezetekben Értékeljük azokat a feltevéseket, melyek a változási és innovációs folyamatok különféle modelljeit támasztják alá Mérjük fel a tanulási folyamatokat, különös tekintettel a csoportos és a team tanulásra A változás és az innováció kezelésére rendelkezésre álló eszközök és technológiák kritikus elemzése Azon megközelítések megismerése, melyek a szervezetekben az etikát és a társadalmi felelısségvállalást meghatározzák 6

7 A modul szerkezete 1.: Bevezetés A KKV-k stratégiája és szervezete a globalizációval és nemzetközivé válással összefüggésben Miért váljanak nemzetközivé a KKV-k? Hogy könnyíthetı a nemzetközivé válás? Milyen kihívásokat jelent a nemzetközivé válás a KKV-k számára? Az emberi erıforrások és a tudástıke meghatározása a célrégiókban A nemzetközivé válás és a rejtett versenyelınyök forrásai Hogyan fordísuk elınyünkre a regionális klasztereket? Összefoglaló: a stratégia alakítás fıbb kérdései a nemzetközi összefüggésekben 2.: Változás menedzsment Mi a változás és miért fontos? A gazdasági háttér: a globalizált, változó világ Négy alapvetı változásmenedzsment A változás-stratégia kiválasztásának tényezıi A vállalati hierarchia különféle szintjein álló munkatársak különféle válaszai a változásra Az átmenet lépései: melyek a megfelelı intézkedések az átmenet folyamatának kezeléséhez A vállalat változáskezelésére és vezetésére való képességének elemzése A változás megtervezése A sikeres átalakulás és változás lépései Felkészülés a változásra; mőhelymunka megtervezése a sikeres változás lépései témájában 3.: Stratégia: elmélettıl a gyakorlatig Stratégia elméletek: négy megközelítés Stratégiai szereplık és a stratégiai vezetés A stratégiai döntések szerepe és implikációi A globális stratégiai szövetségek kihívásai a KKV-k számára 4.: A szervezeti kultúra perspektívái A kultúra és kulturális normák fogalma A látható tényezık és a szimbólumok szerepe a szervezeti kultúrában A szervezeti kultúra szintjei A szervezeti kultúra értelmezésének különbözı távlatai A szervezeti kultúra funkciói 5.: A tudásmenedzsment A tudás természete és annak fontossága napjaink gazdasága és társadalma szempontjából A hallgatólagos és az explicit tudás közötti különbség A tudás menedzselésének kihívásai A fıbb tudásmenedzsment modellek 7

8 A tudásmegosztás és az integráció gyakorlatának hatása A tudás és a tanulás kapcsolata Tudás és együttmőködés Az információs és kommunikációs technológiák szerepe a tudásmegosztásban 6.: A vezetés és a hatalmi viszonyok Vezetés Vezetés és menedzsment Vezetési stílusok A hatalom és a vezetés 7.: Nıi vezetık. Munka és cslád Napjaink dilemmáinak történelmi gyökerei Radikális víziók a XIX. századból: nemek, munka és iparosodás A jelen helyzet különbözı régiókban (nık foglalkoztatás, demográfiai trendek, házasságok, válások, gyerektelen emberek, a Bridget Jones gazdaság A jogi védelem, kormányzati támogatás különbözı régiókban a családi és munkahelyi feladatokat egyszerre ellátó munkavállalóknak Otthonok, munkahelyek és vállalati politikák Az egyensúly megtalálása a munkahelyen Az egyensúly megtalálása a családban Tegyük helyre az idı egyensúlyát. Tanácsok az élet/munka egyensúly új alapokra helyezéséhez 8.: Az Én és a többiek. A szervezeti azonosulás kialakítása Azonosság Az Én: az Én és a Magam Szervezeti azonsulás A szervezeti azonosulás fogalmának eredetei A szervezeti azonosulás: egy összetett fogalom A szervezeti azonosulás meghatározása 9.: Szervezeti innováció és új technológiák Mi az innováció? Innováció és vállalkozás: Céltudatos innováció Szervezeti innováció Az innováció menedzselése A változás és az innováció politikáinak menedzselése 10.: Társadalmi felelısség, üzleti etika Mi az etika? Az etika elméletei Az etika távlatai Társadalmi felelısség a vállalaton belül Az érdekelt felek (stakeholder) és a vállalati társadalmi felelısség 8

9 Tanulási célkitőzés Hasonlítsuk össze és állítsuk szembe a stratégia és a szervezet elméleti és gyakorlati megközelítését a vállalkozásfejlesztés szempontjából A KKV-k mőködésébe való gyakorlati beavatkozás tervezésének megértése a változás, a szervezeti és szolgáltatási innováció megkönnyítése érdekében Különféle adatok és információ értékelése, a KKV-k stratégiájának és innovációjának helyi és a szélesebb értelemben vett értelmezése Problémamegoldás konkrét nemzetközi esetekben Kommunikáció különféle partnerekkel (kollegákkal, gyakorlati szakemberekkel és érdekelt felekkel (stakeholder). Definíciók, fogalmak és összefüggések A globalizációs folyamatok hatása a KKV-k szervezetére és stratégiájára A termékek és szolgáltatások nemzetköziesedésének kihívásai Azon változás természete, mely befolyásolni képes a stratégiáról, a szervezetrıl, a vezetésrıl és az innovációról (mint fogalom, és mint gyakorlat) alkotott dinamikus szemléletet A kultúrával és a sokszínőséggel kapcsolatos elıfeltevések különféle perspektívák alapján és azok hatása a sikeres vállalkozásokra A tudás és a tanulás, mint társadalmilag létrehozott, egy gyakorlati közösség vagy egy csoport által életbe léptetett folyamat jelentısége a KKVszámára A gyakorlati szakemberré válás fontossága a KKV-ban való stratégia alkotás és szervezés összetettségének kezelése céljával A szervezeti azonosulás természete, amely fogalmilag eltér az önálló Magam dinamikájától, de kapcsolódik hozzá A KKV-k társadalmi felelıssége a vállalkozások és a társadalom helyi és szélesebb közösségével kapcsolatban Pedagógia A kurzust on-line megvalósításra terveztük. A hallgatók feladata, hogy az interneten keresztül megtalálják az anyagokat, és azokat önálló tanulás alapján kiegészítsék az ajánlott irodalomban szereplı újságcikkek és könyvek segítségével. Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy találjanak további cikkeket a téma jobb megértése céljából. Értékelési módok és módszerek A modul értékelése két részbıl áll: egy önálló írott beszámolóból (40% súllyal) és egy írásos zárthelyi vizsgából (60% súllyal). 9

10 A legfeljebb szóból álló önálló beszámoló azt hivatott felmérni, mennyire sajátították el a hallgatók a KKV-k stratégiájával és szervezetével kapcsolatos fogalmakat, illetve tükrözi azt is, mennyire képesek ezeket konkrét esetekhez és a jelenlegi szervezeti feltételek napi kihívásaihoz kötni egyéni, csoport, illetve vezetıi szinteken. Ajánlott olvasmányjegyzék a modulhoz Legfontosabb olvasmányok jegyzéke Clegg, S., Kornberger, M. and Pitsis, T (2008) Managing and Organizations. An Introduction to Theory and Practice. London: Sage. Jones, O and Tilley, F (2003) Competitive Advantage in SMEs: Organising for Innovation and Change. Wiley. Fejezetek: Nicolini, D. and Gherardi, S. (2003) Knowing in Organizations. A practice-based approach. New York: M.E. Sharpe. Hatch, M.J. and Schultz, M. (2004) Organizational Identity. A Reader. Oxford: Oxford University Press Ajánlott olvasmányok jegyzéke Brewster, C., W. Mayrhofer and M. Morley (2004) (Eds) Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence? Oxford: Butterworth-Heinemann. Cassel, C. and Symon, G. (2004) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research. London: Sage. Clegg, S.R. and Rhodes, C. (2006) Management Ethics. Contemporary Contexts. London: Routledge. Fineman, S. (2007) (Editor). The emotional organization. Passions and Power. Blackwell Publising. Fineman, S., Sims, D. and Gabriel, Y. (2005). Organizing and Organizations (3rd edition). London: Sage. Hatch, M.J. and Cunliffe, A. (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic and postmodern perspectives (2nd edition). Oxford University Press. Hodgson, D. and Cicmil, S. (2006) Making Projects Critical. Basingstoke and New York: Palgrave MacMillan (Management, Work, and Organisations Series). Kirton, G. and Green, A. (2005) The Dynamics of Managing Diversity: A critical approach (2nd edition). Oxford: Elsevier. Newell, H.J. and Scarbrough, H. (2002) Human Resource Management in Context: A Case Study Approach. Basinkstoke: Palgrave. Pettigrew, A. (2003) (Editor). Innovative forms of organizing. International Perspectives. London: Sage. Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2005) Managing innovation: integrating technological, market and organization change. (3rd edition). Hoboken: Wiley Wolfram Cox, J. (2004) Organizational change as shifting conversations, narratives and stories. Bradford, England: Emerald Group Publishing. Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as Practice. An Activity Based Approach. London: Sage. 10

11 Folyóiratok Strategic Management Journal Business Strategy Review Journal of Business Strategy Strategy and Leadership Journal of Entrepreneurship and Innovation Journal of Organizational Change Management Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies Organization Studies Organizational Behaviour Human Relations Administrative Science Quarterly Academy of Management Perspectives Academy of Management Review British Journal of Management Culture and Organization People Management Human Resource Management Journal International Journal of Human Resource Management European Industrial Relations Review European Management Journal Harvard Business Review Journal of European Industrial Training Personnel Review Journal of Management Learning [free online; in different languages] And others (e.g. country-specific) Egyéb kapcsolódó források Strategy as Practice - community online: CIPD The Chartered Institute of Personnel and Development (UK) European Union Commission Reports ETDF European Training and Development Federation And selected resources for a comparative analysis of issues (from Franciaország, Németország, Magyarország, UK and global) 11

12 B) INDIKATÍV TARTALOM 1. FEJEZET: BEVEZETÉS - A KKV-K STRATÉGIÁJA ÉS SZERVEZETE A GLOBALIZÁCIÓVAL ÉS A NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 1.1. A fejezet leírása A fejezet célja átfogó áttekintést nyújtani a KKV-knak a tudás társadalmában betöltött szerepérıl és a globalizáció kihívásairól különös tekintettel az országok közötti hálózatépítés és stratégiai együttmőködés igényeire. Különösen a KKV-k vezetıihez szól, akik vállalkozásuk nemzetköziesedésének kihívásával szembesülnek. Miért fontos még a KKV-knak is a nemzetközivé válás egyes aspektusait átgondolni? Mint nagyobb társaságok beszállítóinak, a KKV-knak egyre inkább követniük kell ügyfeleik gyártási terveit. A vállalkozások globalizációja és az egyre több helyen elérhetı és egyre jobban szállítható termékek az üzleti gondolkozást nemzetközi léptékben teszik szükségessé. A szolgáltatások és a modern elektronikus kommunikáció által egyre specializáltabb tudás nemzetközi hozzáférhetısége nemcsak nemzetközi gondolkozást, hanem globális üzleti viselkedést is igényel. Sok európai országban a képzett munkaerı hiánya a vállalatoktól a nemzetközi munkaerıpiacra való belépést követeli meg. A szervezetnek integrálnia kell a nemzetközi munkaerıt. Végül, de nem utolsósorban az üzleti élet gyorsulása és bonyolultsága vállalkozások és országok határain is átnyúló hálózatok együttmőködését és intézményesedését követeli meg A jelen fejezet a modern üzleti élet - különönsen a kis- és középvállalkozások ezen nemzetközi aspektusával foglalkozik Célok A fejezet végén a hallgatók figyelmét felhívjuk egy sor olyan fontos dologra, melyek a nemzetközivé váló KKV-k szempontjából lényegesek. Megértik a KKV-k különleges aspektusait olyan módon, hogy összehasonlítják a KKV-k nemzetközivé váló stratégiáit a nagy szervezetekéivel. Meghatároznak egy sor esélyt és problémát, melyek különösen is kapcsolódnak a KKV-k nemzetközivé válásához. Míg az esélyek implikációira építve próbálják a problémákat megoldani, a hallgatóknak figyelmébe ajánljuk a modul elkövetkezı fejezeteit is A fejezet szerkezete 1. Miért van szükség a KKV-k nemzetközivé válásra? a. Az ügyfelek kilátásai b. A belsı kilátások 12

13 c. A befektetık kilátásai 2. Hogy lehet a nemzetközivé válást megkönnyíteni? a. A változásmenedzsment bemutatása b. A klaszterek kezelésének fogalma 3. A KKV-k kihívásai a nemzetközivé válás összefüggésében a. Összehasonlítás a legjobbakkal(benchmark) b. A nemzetközivé válás nagy vállalatok szempontjából vizsgált lehetıségeinek és veszélyeinek meghatározása c. A kiválóságra való törekvés: a KKV-k rejtett elınyeinek felhasználása a nemzetközivé válás összefüggéseiben 4. Az emberi erıforrások és a tudástıke meghatározása a célrégiókban a. Személyzeti marketing és kulturális tényezık b. Személyzeti fejlesztés nemzetközi összefüggésben c. A KKV-k emberi erıforrás kihívásai d. Virtuális vezetés a nagy teljesítmény érdekében 5. A nemzetközivé válás és a rejtett versenyelınyök forrásai a. A stratégiai siker forrásai b. A stratégiai siker fenntarthatósága c. A KKV-k elınyei a nagyvállalatokkal szemben d. A KKV-k fenyegetettségének meghatározása és legyızése nemzetközi összefüggésben 6. A regionális klaszterek mőködtetése a. A határokon átnyúló kommunikáció és együttmőködés b. A belsı hálózatépítés és együttmőködés a virtuális szervezetekben c. A külsı hálózatépítés a kétoldalú siker érdekében 7. Összefoglaló: a kulcsfontosságú kérdések meghatározása a stratégiák nemzetközi összefüggésben való menedzselése érdekében 1.4. A fejezet részletes tartalma A nemzetközi vállalkozások fontos aspektusa, hogy a nemzetközivé válás folyamata igen összetett és idıigényes folyamat, melyre komoly figyelmet kell szentelni. Ugyanakkor ennek a folyamatnak aközben kell megtörténnie, míg a vállalat tevékenysége szokásos mederben folyik. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetközivé válás folyamatában részt vevı alkalmazottak, a teljes szervezet és annak egyes funkciói teljesítıképességük határán dolgoznak. Emiatt és mert a vállalatnak azonnal sínre kell tudnia tenni a nemzetközivé válásba fektetett erıfeszítéseit azaz: csak egyetlen lehetıségük van a változás nagyon fontos, amint arról a következı fejezetben is szó esik. A sikeres változás elıfeltételei a menedzsment folyamatában az alábbiak: 1. Képesített helyi szakmunkaerı felvételének lehetısége az egyes régiókban, akik ismerik a vállalkozást és képesek nemzetközi környezetben dolgozni 2. A globalizáció kihívásainak kezelése és olyan stratégiák megvalósítása, melyek kihasználják a globalizációból fakadó lehetıségeket, de olyan intézkedéseket is megvalósítanak, melyek a globalizáció veszélyeit kivédik 3. A stratégiai együttmőködés és a határokon átnyúló hálózatépítés kihívásainak kezelése: a szervezeten belül és a legfontosabb stratégiai partnerekkel 13

14 Az elsı kérdés arra vonatkozik, hogyan lehet a munkaerıpiacon rendelkezésre álló emberi erıforrásokat összhangba hozni a vállalat igényeivel. Ez a KKV-k számára különösen is nehéz feladat, mivel: A KKV-kat általában nem ismerik a munkaerıpiacon, fıleg akkor, ha a cégközpont külföldön van A KKV-k nem tudnak a nagy cégekkel azonos karrier esélyeket kínálni A KKV-kban a munka sokkal életközelibb mint a nagyobb szervezetekben: egy munkatárs jellemzıen több feladatért is felelıs, több dolga van mint egy nagy cégnél, miközben kevesebb anyagi forrással rendelkezik Mindezek azt sugallják, hogy a KKV-k számára sokkal nehezebb megtalálni a megfelelı embert a megfelelı állásra mint a nagy szervezetekben, fıleg akkor, ha újak a piacon, és emiatt kevésbé ismertek a lehetséges jelöltek számára. Ugyanakkor a KKV-k számára nagyon fontos, hogy gyorsan megtalálják a megfelelı embert, mivel pénzügyi forrásaik kisebbek, így az idıtényezı fontosabb. Ezen felül a nemzetközi üzlet nehezebb feladatokat jelent, jobb munkaerıt igényel, így a munkaerı kínálat szőkebb lesz. A megoldás az, hogy az egyes régiókban meglevı tudásklasztereket veszik igénybe, vagy akár új nemzetközi helyszíneket választanak ki a tudásklaszterek elhelyezkedése alapján. A meglevı klaszterekre építve a KKV-k képesek lehetnek legyızni a korlátozott méretükbıl fakadó nehézségeket. Ez vezet a következı kérdésig: minden nemzetközi üzleti stratégiának ennek megfelelı felmérésekre kell épülnie, melyek végül egy sor kulcsfontosságú feladatot jelenítenek meg, amelyeket a nemzetközivé válás folyamán meg kell oldani. Ezek közé tartozik egy sor lehetıség, de igen gyakran nagy számú veszély is, melyeket a KKV-knak meg kell oldaniuk: akár korlátozott méretük, akár mint gyakran elıfordul a nemzetközi üzleti élettel kapcsolatos hiányos tapasztalatuk miatt. A jelen fejezet ezen veszélyek elhárításának eszközeit és technikáit veszi sorra. A lehetıségeket jelenti az árupiac, a munkaerıpiac, a pénzpiac, beleértve a kormányzati támogatásokat is, de nem korlátozódnak csupán ezekre. Lehetıségek kihasználásához és a veszélyek kiszőréséhez a nemzetközivé válás folyamatában szükséges, hogy a végül megvalósuló stratégia a versenytársak számára, szinte lemásolhatatlan, és így fenntartható legyen. A globalizáció kihívása emiatt kreativitási kérdés, illetve megköveteli, hogy az innovációs képességek minél szabadabban bontakozhassanak ki a virtuális szervezetben. A harmadik kérdés: a határokon átnyúló stratégiai együttmőködés és hálózatépítés attól függ, képes-e egy cég egy stratégia megalkotásán túl azt hatékonyan és eredményesen meg is valósítani. Ez a határokon átnyúló személyzeti politika és vezetés kérdése, de szerepet játszik benne a kommunkáció és a szervezeti egységek közötti együttmőködés. A KKV-k korlátozott forrásai és gyakran korlátozott külföldi tapasztalata miatt ezen utóbbi nagy stratégiai fontossággal bír. 14

15 1.5. Országonkénti kitekintés Franciaország Németország A német KKV-k számára a legfontosabb elırejutási stratégia a nemzetközi piacon az export, a beszerzés, a licence vásárlás és a beruházás. Agilitásuk folytán a KKV-k képesek a nagy cégekkel szemben meglevı hátrányaikat ellentételezni: korlátozott pénzügyi és humán erıforrásaikat specializált, kiváló minıségő, adott célra készített termékeikkel és rövid-távú piaci fehérfoltokra való belépési stratégiával, ami különösen is igaz technológiai orientáltságú KKV-kra. A KKV-k két módon kezelik a nemzetköziesedést: azok a KKV-k, melyek hosszabb ideje a hazai piacra összpontosítanak, mint pl. kézmőves cégek, most a nemzetközi piacon kell, hogy megállják a helyüket, stratégiájukat magas szintre fejlesztve. A KKV-k másik része jellemzıen a technológia-igényes ágazatokban eleve egy nemzetközi piacra való belépés gondolatával foglalkozott, ami megkönnyíti a nemzetközi üzleti világba való belépést Magyarország Magyarországon a KKV-k három csoportra oszthatók fogyasztóik, illetve piacaik szerint. 1. Helyi piacokra dolgozók (szolgáltatások) 2. Nagy, multinacionális cégeknek beszállítók 3. Helyi és nemzetközi piacokra szállító közös vállalatok Az elsı csoportba tartozó cégek közül soknak nincs klasszikus értelemben vett stratégiája. Sokan napról napra élnek. Stratégiájuk központi eleme a marketing, a rugalmasság, az árképzés és az adó. Legtöbbjük kis, családi típusú szervezet. A nagyobb cégek fokozódó versennyel kell, hogy szembenézzenek a helyi piacon. Stratégiájuk alapvetıen az alábbiakra összpontosít: - Marketing - Finanszírozás - Minıség A második fajta vállalat stratégiája nagyobb, multinacionális vállalatoktól függ. Nem tükrözi az adott ország jellegzetességeit. A harmadik típusú KKV-k a nemzetközi üzleti világ, illetve a globalizáció termékei. A kép igen színes; stratégiájuk hasonlít más EU tagországbeli társaikéhoz, vagy azzal teljesen azonos Egyesült Királyság Az elmúlt évtizedben javultak a nemzetközi kommunikációs és információs hálózatok, jelentıs technológiai elırelépésnek lehettünk tanúi, leomlottak a nemzetközi kereskedelem 15

16 akadályai, és az üzleti tevékenység elıtt minden eddiginél jobb globális távlatok nyíltak. E tényezık miatt a nemzetköziesedés most a korábbinál jobb eséllyel kecsegtet az Egyesült Királyság KKV-i számára. A KKV-k adják az Egyesült Királyság cégvilágának túlnyomó részét. A nemzetköziesedést proaktív módon keresı cégeket részben saját környezetükrıl alkotott kedvezı kép, részben pedig jelenlegi teljesítményük befolyásolja. A KKV-k még akár a versenytársakkal is együttmőködnek, ezzel is jelezve a nemzetköziesedés iránti hajlandóságukat Következtetés Összességében a KKV-k stratégiája és szervezete a globalizációval és nemzetközivé válással összefüggésben mind stratégiai és operatív elképzelések széles skáláját mutatja be, rávilágítva, hogy hogyan kell a szervezetet átalakítani úgy, hogy közben vagy tán épp ettıl a vállalat sikeres legyen Gyakorlatok 1. Miért fontos a KKV-k nemzetközivé válása az ügyfelek szempontjából? 2. Hogy alkalmazható a nemzetköziesedés fogalma saját szervezetünkre? 3. Magyarázza el, hogyan érinti a nemzetközivé válás egy KKV belsı szerkezetét! 4. Milyen kihívásokkal kell egy KKV-nak szembenéznie a nemzetközivé válás összefüggéseiben? 5. Milyen döntı tényezıket kell figyelembe venni a nemzetközivé válási stratégia megtervezésekor? 6. Mi a kommunikáció, az együttmőködés és a belsı/külsı hálózatépítés fontossága a regionális klaszterek eredményessége szempontjából? 7. Hogy hatnak az emberi tıke és a tudás tıke a nemzetközi üzleti stratégiára? Ellenırzı kérdések Tesztkérdések: 1. Miért nehéz a KKV-k számára megtalálni a megfelelı embereket a munkaerıpiacon? Jelölje a helyes választ! A) Ügyetlenek B) Nem tudnak a nagy cégekkel azonos karrier esélyeket kínálni C) Nem ismerik a munkaerı piaci viszonyokat D) Az emberek nem szívesen mennek KKV-khoz dolgozni E) Alacsony a szervezettségi színvonaluk Helyes válasz: B 2. Milyen stratégiára van szüksége a KKV-knak a nemzetközivé válás során? Jelölje a helyes választ! A) hagyományos B) tudományos igényő C) másolhatatlan D) hasonló a versenytársakéhoz 16

17 E) a hazai gyakorlatra épülı Helyes válasz: C 3. Milyen személyzeti politikára van szüksége a nemzetközivé váló KKV-knak? Jelölje a helyes választ! A) barátságos B) amilyen eddig is volt C) többnyelvő D) határokon átnyúló E) lokális Helyes válasz: D Esszé-jellegő kérdések: 1. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy KKV-nak a nemzetközivé válás során? 2. Milyen döntı tényezıket kell figyelembevenni a nemzetközivé válási stratégia kialakításakor? 1.8. Olvasmányjegyzék Thompson, John L. (2001): Strategic Management, fourth edition, Thomson Learning, London. Reichheld, Frederick F. (2001): Loyalty Rules, how today's leaders build lasting relationships, Harvard Business School Publishing, Boston. Carnall, Colin (1995): Managing change in organizations, Prentice Hall, Hertfordshire. Ulrich, Dave (1997): Human resource champions, the next agenda for adding value and delivering results, Harvard Business School Press, Boston. Magyar nyelvő irodalom könyvek, cikkek, internetes hivatkozások 1. Kállay László - Lengyel Imre (2008): A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének fıbb jellemzıi az Európai Uniós csatlakozás elıtt. Vállalkozás és Innováció, Lengyel Imre (2004): Vállalkozások együttmőködése. Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban. Progress Vállalkozásfejlesztı Alapítvány, Szeged 3. Kállay László (2002): Paradigmaváltás a kisvállalkozás-fejlesztésben Közgazdasági Szemle, július augusztus 4. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Kisvállalkozások fejlesztési szakaszai (szerk.: Szirmai Péter) si_terulet/kisvallalkozasok_fejlodesi_szakaszai.pdf 5. Kállay László-Imre Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozásfejlesztés gazdaságtana. Aula Kiadó, Budapest. 17

18 6. ozat.html

19 2.1. A fejezet leírása 2. FEJEZET VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A jelen fejezet célja átfogó áttekintést nyújtani a változásmenedzsment fogalmáról. Elsısorban olyanoknak íródott, akiknek elıször sikerül úrrá lenni a változásmenedzsment problémáin, illetve tapasztaltabbak számára, akik strukturáltan szeretnék eddigi tapasztalatukat áttekinteni. Miért fontos a változásmenedzsment? A vállalkozás számára ellenırizhetetlen külsı erık dinamikusan változó környezetet hoznak létre, a vállalatoknak pedig erre reagálniuk kell. A vállalatok megpróbálnak azon eseményeknek elébe menni, melyeket nem tudnak ellenırzésük alá vonni, illetve megpróbálják ezeket elınyükre fordítani. A vállalatok belsı döntése, milyen stratégiákkal és intézkedésekkel támogassák a vállalat jövıképét. Ezek elvárhatják a változás folyamatától, hogy támogassa e stratégiákat és intézkedéseket. A vállalatoknak folyamatosan változniuk és javulniuk kell, hogy ki tudják elégíteni az ügyféligényeket, és ezzel versenyképesek maradhassanak. Az a vezetés lesz sikeres, mely elébe megy a változásnak és reagál rá. A változás szükséges eszköz a vezetık számára ahhoz, hogy elınyt kovácsoljanak a változásokból. A változás az emberekkel valósul meg, így a változásmenedzsmentnek érzékenynek kell lennie a munkavállalókra gyakorolt hatásokra. A fejezet elmagyarázza a sikeres átalakulás és változás feltételeit, folyamatát és lépéseit Célok A fejezet végén a hallgatók megértik (1) a változások természetét, (2) fontosságát, (3) alapvetı stratégiáit, (4) a változáskezelés lépéseit, folyamatát és aspektusait A fejezet szerkezete 1. A változásmenedzsment szerepe és fontossága. A gazdasági háttér egy globalizált, változó világban. 2. Négy alapvetı változásmenedzsment stratégia. A változásmenedzsment stratégia kiválasztásának tényezıi. 3. Különbözı válaszok a változásra a vállati hierarchia különféle szintjein. 4. Az átmenet lépései: az átmenet folyamatának megfelelı intézkedései. 5. A vállalat változáskezelési és irányítási képességének elemzése. 6. A változás tervezése 7. A sikeres változás és átalakulás lépései 8. Elıkészülés a változásra, mőhelybeszélgetés a sikeres átmenet lépéseirıl 9. A változásmenedzsment 10 elve (J. Jones, D. Aguirre, M. Calderone) A sikeres változás 8 lépése (J.P. Kotter) 10. Hogy tartsuk fenn és fejlesszük a változási folyamatot? 19

20 2.4. A fejezet részletes tartalma A változásmenedzsment legelsı és legnyilvánvalóbb meghatározása az, hogy a kifejezés a változás irányításának, kezelésének feladatára utal. Ami nyilvánvaló, nem szükségképpen egyértelmő. Magának a kifejezésnek is legalább három jelentése van. A változásmenedzsment egyik jelentése a következetesen tervezett és kézben tartott változásra utal. A cél az, hogy eredményesebben sikerüljön megvalósítani új módszereket és rendszereket egy mőködı szervezetben. Ezeket a változásokat a vállalat kezdeményezi és ellenırzés alatt tartja.azonban ezeket a belsı változásokat olyan események is kiválthatták, melyek a szervezeten kívülrıl erednek, és amelyeket általában környezetként tartunk számon. Így a változásmenedzsment második jelentése, az olyan változásokra való reagálás, melyekre a szervezetnek csekély vagy semmilyen ellenırzése sincs (pl. törvények, a versenytársak lépései). Azonban a változásmenedzsment mint szakmai tevékenység értelmezésébıl fakadóan felmerül egy harmadik meghatározás is: A változásmenedzsment tartalma vagy témája. Ez fıként a modellekbıl, módszerekbıl, technikákból, eszközökbıl, készségekbıl és a tudás további formáiból áll, melyekbıl a gyakorlati tudás összeadódik. Megközelítésünk a jelen fejezetben a gyakorlati definíción alapul, és megpróbál gyakorlati információt nyújtani. A munkaerıállomány egyes szintjei, a felsı vezetés, a beosztottak mind más válaszokat adnak a változásra. Emiatt a változás kezelése a vezetı egyik legnehezebb feladata. A siker érdekében a vezetıknek nemcsak a megoldást kell nézniük, ha nem a változás folyamatát is. A munkavállalóknak egyszerre több munkaköri leírás alapján kell dolgozniuk, hogy új megoldásokat találhassanak. Emiatt az alkalmazottak szemszögébıl jobb, hanem speciális tudással rendelkeznek, hanem tanulási képességeik fejlıdnek. A legértékesebb alkalmazottak lesznek csak elég rugalmasak ahhoz, hogy a kihívásoknak eleget tegyenek. A vezetık feladata eltolódik a hagyományos ellenırzıi szerepkörbıl abba az irányba, ahol a dolguk elsısorban csapatuk képzettségének és rugalmasságának fenntartása lesz, hogy ezáltal folyamatosan változó célok teljesítésére is képesek legyenek. Melyek az átmeneti folyamat kezelésének megfelelı intézkedései? A vezetés mutasson teljes elkötelezettséget Kommunikáció a stratégia alapján Átképzési, költözési és kiküldetési támogató programok elızetes készítése Idıütemezés készítése és betartása Tartózkodás az új csoportok túl korai létrehozásától A korai sikerre (gyors gyızelemre) tervezni, hogy a változás kedvezı híre mielıbb eljusson az érintettekhez A haladás jutalmazása A változás és a szervezeti kultúra összefüggnek. A változás három szervezeti komponenshez kapcsolódik, melyek a vállalati kultúrát testesítik meg. A változásmenedzsmentnek számba kell vennie a változás hatásait ezen három komponens mindegyikére: A vállalat történelmi és politikai fejlıdése A vállalat irányítása és szervezete A vállalat érdekében dolgozó emberek 20

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

CONTENT PAPER OF THE MODULE KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDASÁGI JOG

CONTENT PAPER OF THE MODULE KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDASÁGI JOG Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses Reference Number of the Project: 134350- LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Title of the Project: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

CONTENT PAPER OF THE MODULE AZ EURÓPAI KKV-K MENEDZSMENTJE

CONTENT PAPER OF THE MODULE AZ EURÓPAI KKV-K MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses Reference Number of the Project: 134350- LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Title of the Project: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

CONTENT PAPER OF THE MODULE AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI POLITIKÁJA

CONTENT PAPER OF THE MODULE AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI POLITIKÁJA Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses Reference Number of the Project: 134350- LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Title of the Project: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi 2. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A tradicionális regionális politika jellemzıi 1. 1. Mennyiségi növekedés, minták átültetése

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

A HR Business Partnerség evolúciója a vezetıkkel partnerségben

A HR Business Partnerség evolúciója a vezetıkkel partnerségben A Business Partnerség evolúciója a vezetıkkel partnerségben Ráczné Szıke Ildikó OD Partner Konferencia 2014. Március 20. A tágabb kontextus az, hogy... az elmúlt 5 évben iparágunk i kemény idıszakokat

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben