Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja"

Átírás

1 Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja március MAKÓ 1

2 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk 3 Alapértékek 5 Az értékközvetítés pedagógiai feladatai 5 Alapelveinkkel kapcslats tvábbi feladatk 6 III. Az iskla, mint az egészségnevelés színhelye 7 A régió bemutatása-helyi értékei 7 Az isklai élet környezete 7 IV. Szakmai prgram 8 Testmzgás 8 Táplálkzás 10 Személyiségfejlesztés 11 A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk 15 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 17 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk 18 Szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység 19 A szülő, tanuló, isklai pedagógus együttműködésének frmái, tvább fejlesztésének lehetőségei 20 Tanórán kívüli fglalkzásk 21 Irdalmjegyzék sz. melléklet 24 Isklaegészségügyi Szlgálat feladatai az isklában 24 Egészségmegőrzés 24 Védőltásk 25 Egészségnevelés 25 2

3 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségre ügyelni az élet legnagybb nehézsége /Platn/ I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése Bldgnak azt az embert tarjuk, aki örömmel éli egyedi életét, testi, lelki egészségben. Célunk tehát, hgy a gyermek az isklában jól érezze magát. Ehhez biztnságra, nyugalmra van szükség. A személyes jó érzés feltétele a testi egészség is. Így célunk a tiszta, barátságs és gyermekközpntú környezet megteremtése. A testi egészség megvalósulása érdekében feladatunk a rendszeres testmzgás lehetőségének megvalósítása. Mindezen célk eléréséhez fnts tényező az együttműködés, és a célrientáltságn alapuló, tleráns tanulói visznyk megléte. Az egészséges isklák célja, hgy az egészség mint életvezetési érték a tanórán belül és azn kívüli prgramk középpntjában álljn. Egészségnevelésünk végső célja, hgy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék azkkal a szükséges ismeretekkel, jártasságkkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeinek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét cselekvően megteremti. II. A célk megvalósítását segítő feladatk Az egészségvédelem kiemelt kérdéseinek megismertetése tanulóinkkal: Sajátítsák el az életkrral járó bilógiai pszichhygiénes életmódi tennivalókat. Erősítse és fejlessze az egészséges életvitelhez szükséges képességeket. Ismerjék meg: az egészségre kárs szkásk bilógiai - élettani - pszichés összetevőit (alkhl-fgyasztás, dhányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkzás, drgfgyasztás). Társas kapcslatk egészségi - etikai kérdéseit. Legyen figyelemfelkeltő, tájékztató, mtiváló, aktivizáló szerepe az egészség - érték tudatsításának. Ezen értékek birtkában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. Feladatk Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vnatkzó közérthető, de tudmánys ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek skldalú bemutatása. Megtanítani, hgy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási alternatívák ajánlása, megfelelő egészségvédő magatartás tanítása, gyakrlással, segítéssel, példamutatással. 3

4 Mtiválni, ösztönözni a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, közös véleményfrmálással, támgató tanácsadással! Segíteni mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben, az egészséges életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidlgzásában, és a helyes döntések megvalósításában. Az iskla feladata, hgy minden tevékenységével szlgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szciális fejlődését. Ismereteket adni a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére. Személyi, tárgyi környezetével segíteni azknak a pzitív beállítódásknak, magatartásknak és szkásknak a kialakulásában, amelyek a gyermekek, ifjak egészségi állaptát javítják. Az egészséges életmódra nevelés feladata, hgy neveljen az egészséges állapt örömteli megélésére és a harmnikus élet értékként való tiszteletére. Meg kell tanítani a gyerekeket, az ifjakat arra, hgy önálló felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vnatkzóan, helyes döntéseket hzni, egészséges életvitelt kialakítani. Fejleszteni kell a tanulók elfgadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és fgyatéks embertársaik iránt. Az egészségnevelés feladata, hgy a gyerekeket - különösen a serdülőket - a kárs függőséghez vezető szkásk (pl. dhányzás, alkhl- és drgfgyasztás, rssz táplálkzás) kialakulásának megelőzésére nevelje. Fglalkzzn a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Frdítsn figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcslatkra történő felkészítésre. Az isklai környezet mint élettér is biztsítsa az egészséges testi, lelki, szciális fejlődést. Ebben a pedagógusk életvitelének is jelentős szerepe van. Így válhat valóra Móra Ferenc gndlata, miszerint Az élet meghsszabbításának titka, hgy meg ne rövidítsük!" Az egészségnevelés egyik alapvető feladata az értékközvetítés. A gyermek személyiségének megalapzása a családi környezetben történik, itt éli át azkat a hatáskat, amelyek értékrendje kialakulását alapvetően meghatárzzák. Ily módn az értékközvetítésben fnts szerepe van a családnak. A tanuló értékrendszerének kiépülésében aznban fnts szerepe van a pedagógusnak is: a pedagógus alktó munkája az emberfrmálás. Ebben pedig nemcsak szakismereteit, tapasztalatait, hanem saját személyiségét használja fel munkaeszközként. A tanító a gyermek számára magatartási mdell. Már a személyiségével is utánzásra késztet. Kialakulhat pedagógus és gyermek egy sajáts érzelmi kapcslata, hiszen a gyermek értékrendszerében nagy jelentőséggel bír a felnőtt elismerő szava. Feladataink az értékközvetítés elve alapján: Az intézmény pedagógiai munkájának egészében (sztályfőnöki prgramk, az ktató munkáhz kapcslódó nevelési alkalmak, tanórán kívüli fglalkzásk) az alábbi értékek közvetítését végzi: 4

5 Alapértékek Az intézmény az embert és tanulót, mint embert teljes személyiségnek, test, lélek és szellem egységének tekinti. Az ismeretközvetítéssel egyenértékűnek tekinti munkájában a testi nevelést, és a személyiségfejlesztést. Az intézmény értéknek tekinti a többé válás igényét, a tanulni akarást, a tudást, az egészséges életmódt, a humanista és demkratikus gndlkdást. Miközben az egyén fejlődésének legmegfelelőbb képzési utakat ajánlja, a közösségért tenni tudó és akaró fiatalkat kíván nevelni. Az intézmény előnyben részesíti az együttműködést a versennyel szemben, aznban nem veti el az egészséges fejlődéshez vezető versenyt. Az öklógiai és a technlógiai szemléletet egyaránt fntsnak kell tekinteni. Pedagógiai tevékenységében nagy hangsúlyt kapnak a mdernizációs értékek (számítástechnika, élő idegen nyelvek ismerete, kmmunikáció). Ki kell alakítani tanulóinkban a közvetlen és tágabb környezet megóvásának igényét. Az alapértékek lyan közös humanista alapt jelentenek, amelyre a pluralitás jegyében többféle értékrend, világnézeti tartalm épülhet. Közéletiség igényének kialakítása, közéletiségre alkalmasság fejlesztése. Az értékközvetítés pedagógiai feladatai a./ Tudásközvetítés: Az ktató-nevelő munkában - a vizsgarientáltság (követelmények teljesítése) és az alkalmazóképes ismeretek, képességek a tanulás szempntjából - fnts szerepet kap az ismeretközvetítés. A tanulói teljesítményben - az egyes képzési szakaszkban eltérő mértékben - a tárgyi tudás és a kmmunikációs készség szintje egyaránt fnts. Az alapzó szakaszban hangsúlysabb a kmmunikációs készség fejlesztése. Fnts, hgy megfelelő kérdéskultúrával rendelkezzenek a fiatalk, azért, hgy véleményüket, gndlataikat, érzelmeiket szabatsan, pntsan meg tudják fgalmazni, és knfliktusaikat is nyelvi eszközökkel ldják fel. A tudásközvetítés a tanulás tanítására is terjedjen ki, különösen a 7-8. évflyamn. A tanulókat képességüknek megfelelő elméleti és gyakrlati tudás birtkába kell juttatni, flytns képességfejlesztésre törekvés mellett. A kreativitás fejlesztésére flyamatsan kell törekedni. b./ A fizikum fejlesztésének területei: Az óvdában szerzett mzgásműveltség tvábbfejlesztése, a mzgásismereti hiánysságk pótlása. A tanulók mzgásszükségletének kielégítése. Egészséges életmódra nevelés. A szabadidős sprtk megismertetése, megszerettetése. A mindennaps testmzgás igényének felkeltése. Az életkruknak megfelelő fizikai állóképesség, edzettség kialakítása (részletesen. a testnevelés tantárgynál). A könnyített és gyógytestnevelés megldása. Az intézmény sprttevékenységének fejlesztése. 5

6 Megvalósításának frmái: A kötelező testnevelés órák keretében a kerettantervi elvárásk teljesítése A tanórán kívüli sprttevékenység A szabadn választható órák keretében a tanuló ismerkedjen meg azkkal a mzgásfrmákkal és edzéstípuskkal, amelyeket az iskla befejezése után saját életvitelébe be tud építeni (aerbic, kndicinálás, tánc, labdajátékk, egyéb szabadidős sprtk) Rendszeres versengés az sztályk között Isklák közötti sprtversenyek c./ A személyiség- pszichikum fejlesztésének fő területei: A személyiség fejlesztése, mentálhigiénia - pzitív gndlkdás kialakítása. Az önismeret fejlesztése. Szcializálódás képességének fejlesztése. Az érdeklődés felkeltése, nyitttságra nevelés. A világnézeti választás lehetőségének a biztsítása, ösztönzés a saját véleményalktásra. Az akarati tényező fejlesztése. Megvalósításának frmái: Tervezett egészségnevelő tevékenységeink következetes megvalósítása. A fejlesztő tevékenység szakember segítségével, egyéni vagy csprts módn. Család - iskla egyeztetett, együttes hatásrendszerének érvényesítése. Alapelveinkkel kapcslats tvábbi feladatk Nyitttság Meglévő külső kapcslatait erősíti, új kapcslatkat alakít. Szakmai, kulturális és sprt területen a helyi, a régiós, valamint egyéb intézményi kapcslatainkat fenntartjuk, szélesítjük (középisklák, gazdasági szervezetek, Művelődési Közpnt, színházak, könyvtárak, múzeumk, sprtegyesületek, ) Pzitív intézményi irányultság A fiatalk személyiségfejlődését elősegítő (pzitív irányú) és egészséges krlátkat biztsító, krlátzó iskla megvalósítása. Személyiség-, tevékenység-, teljesítményközpntú nevelés-ktatás együttes érvényesítése. Az intézmény fnts feladatának tekinti a személyiségfejlesztést, tiszteletben tartja a diákk jgait, igyekszik bevnni őket az intézmény életébe. Tevékenységét az intézmény a világnézeti pluralizmus és semlegesség jegyében végzi Ennek tartalmát a Közktatási törvény meghatárzza, az iskla számára elsősrban a jgszabályi előírásk jelentik a mércét. A pluralizmus és az egyensúly egyik biztsítéka a világnézetüket, plitikai alapállásukat tekintve hetergén, de egymás véleményét tiszteletben tartó tantestület 6

7 III. Az iskla, mint az egészségnevelés színhelye A régió bemutatása-helyi értékei Makó Magyarrszág délkeleti részén, a Körös-Mars által határlt területen fekszik, a Mars partján. Múltját meghatárzta ez a flyó, hiszen jelentős kereskedelmi frgalm bnylódtt le rajta. Sajns a flyó vize az utóbbi évtizedekben nagymértékben elszennyeződött (Rmániából tisztítás nélkül engedik bele a szennyvizet). Fürdőzésre alkalmas vltát ma már megkérdőjelezik. A flyó kincse a gyógyító erejéről ismert marsi iszap, mely jelentősen enyhíti az izületi és izmfájdalmakat. Félő aznban, hgy a víz elszennyeződése miatt e kincsünk is veszélybe kerül. Kiemelt jelentőségű természeti kincs a termálvíz, melyet gyógyvíznek minősítettek. Az igen magas hőmérsékletű termálvíz (szintén) a mzgásszervi betegségekben szenvedőknek segít a gyógyulásban. A Körös-Mars által határlt területet nemzeti parkká nyilváníttták. A flyó vnalát követve erdősáv húzódik, itt található a védetté nyilváníttt Landri-erdő. A flyótól távldva az alföldre jellemzően rétség és mezőség található. Előfrdulnak hmksabb talajk és termő szikesek is. Az erdők, mezők, rétek váltzatssá teszik a sík tájat, lehetőséget adnak skféle kirándulásra. A hagyma és Makó neve összefrrt. Az egyedülálló termelési eljárás kifejlesztése tette híressé a makói hagymát. A hagymatermesztés múltját és jelenét kiállítás mutatja be a József Attila Múzeumban. Itt találhatóak dkumentumk, ismertetők a makói vöröshagyma és fkhagyma gyógyító hatásairól is. Makóhz kötődik József Attila és Juhász Gyula is. Az itt töltött évekről az Espersit-házban berendezett irdalmi emlékhelyen láthatunk fényképeket, dkumentumkat. Egyedülálló műemléképületek találhatók a vársban és környező falvakban, melyekkel kirándulásaink, túráink alkalmával ismerkednek meg a tanulóink. A várs alacsny fekvése miatt sk gndt kz a magas talajvíz. A szennyvíz és talajvíz kzta prblémákra megldást jelent a várs csatrnázása. Sajns a várs lélekszáma évről-évre csökken, az rszágs átlaghz hasnlóan öregszik a várs. Egyre kevesebb gyermek születik. Az itt élő gyerekek egészségére fkzatsan kell figyelnünk. Az isklai élet környezete Isklánk a várs peremén található. Az első épülete 1910 körül épült, majd flyamatsan bővült. Ma isklánk rendelkezik a várs legnagybb isklai trnatermével, amely lehetőséget nyújt a mindennaps testmzgás megvalósítására, a tanulóink szabadidejének sprtlással, mzgással történő eltöltésére. A két éve átadtt ebédlő a várs legkrszerűbb ebédlője, amely színtere az egészséges és kultúrált étkezésnek. Sprtudvar, füves játszótér kialakításával az egészséges életmód fejlesztésének lehetőségei adttak. Az iskla környékén flyamats a fásítás, virágsítás. Az épületet családi, kertes házak fgják körül. Az kerteknek köszönhetően a belvárshz képest a levegő kevésbé szennyezett ill. prs. Ezt különösen fntsnak tartjuk, mivel egyre több a légzőszervi betegségekkel, asztmával ill. allergiával küszködő gyermek. A tanulás nyugalmát biztsítja, hgy a tantermek többségének ablakai nem az utcafrntra néznek, hanem az udvarra. A közlekedés zaja, ill. pr, gázk nem érik közvetlenül az sztálykban tanuló diákjainkat. A tantermek száma 17. A termek világsak, nagy ablakkkal rendelkeznek, jól szellőztethetők. Otthnssá teszik a függönyök és az ablakkban elhelyezett virágk. A tantermek világítása nem igazán megfelelő, krszerűsítésre lenne szükség. 7

8 Pályázatk segítségével a termek berendezését fkzatsan krszerűbbre cseréljük. A tanulópadk, asztalk, székek mérete alkalmazkdik a gyerekek életkráhz, testi fejlettségéhez egy termen belül is (pl. az 1.sztályban 3 különböző méretű, magasságú asztal és szék megtalálható). A trnaterem felszereltsége jó, skféle sprteszköz megtalálható, melyeket a gyerekek délelőtt, délután egyaránt használhatnak. Külön öltöző áll rendelkezésre a lányknak és a fiúknak, mindkettőhöz tartzik msdó és tusló. Isklánk lyan hagymánykkal rendelkezik amelyeket szeretnénk tvább flytatni,mert nagyn hasznsnak ítéljük az egészségnevelés terén. Minden éven őszi és tavaszi kerékpárs kiránduláskra kerül sr. Célja az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő haszns eltöltése, a várst körülvevő épített és természeti szépségek megismerése. Télen havas sprtnapkat tartunk, szánkózunk a Mars töltésén. Nyárn ill. jó idő esetén úszásktatásra is van lehetőségünk a várs fürdőjében. Ily módn szeretnénk megvalósítani, hgy tanulóink minden északban ismerkedjenek meg a szabadban történő szabadidő eltöltésének lehetőségeivel. Néhány éves hagymány az erdei iskla, mely egyre kedveltebb tanulási frma. Tanulóink egészségi állaptával kapcslatsan a szűrés eredményei alapján látható, hgy célunk az egészségnevelésben a fgszuvasdás megelőzése és a fgászati kezelés szrgalmazása, a tisztálkdás, egészséges életmód; egészséges táplálkzás és ezen keresztül a kövér gyerekek arányának csökkentése a cél az egészségnevelésben. A látászavark és a mzgásszervi eltérések esetén a krrekciós gndzás, vagyis az eltérések krrigálásának flyamats ellenőrzése a feladat. IV. Szakmai prgram Isklánkban az egészségfejlesztés céljait, feladatait hárm téma köré csprtsítjuk. Testmzgás Célk és feladatk: Egy sajáts egész életen át tartó, világnézetileg elfgadtt, a nemiségnek megfelelő - életmódba beépülő testkulturális tevékenységprfil kialakítása. kreativitásnak teret biztsító, pszichmtrs cselekvőképes tudás megalapzása. A testnevelés- és sprtktatás nemcsak a tananyag valamilyen szintű elsajátítását jelenti, hanem az egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését is magában fglalja. Ennek keretében a mzgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is cél. A játék- és sprtkultúrában való tájékzódás, taxálható tudás kialakítása a játék és sprttevékenység jellegzetes területein, az önálló edzésre sprtlásra, mzgáss önkifejezésre való készség alakítása. A gyerekeknek életértelmévé váljn a mzgás, mert ez egészséges fejlődésük elengedhetetlen feltétele. A testnevelés tantárgy megszerettetése. A tanulók egészséges testi, lelki és értelmi fejlesztésének biztsítása, cselekvéskultúrájának knkrét mzgáss feladatkkal való fejlesztése. Különböző sprtágak mzgásanyagának elsajátítása, amelyek tartalmazzák és alapját képezik a szabadidős tevékenység egészségmegőrző szerepét. 8

9 A gimnasztika, az atlétika, a trna, a ksárlabda, kézilabda, fci, az aerbic sprtágak tantervi anyagának elsajátítása. A tanulók mtrikus képességeinek, készségeinek fejlesztése (gyrsaság, erő, állóképesség). A testalkati kárs elváltzásk megakadályzása, a kialakult betegségek megállítása és javítása. A tanulók kedvező erkölcsi és akarati tulajdnságainak frmálása (bátrság, akaraterő, fegyelmezettség, önzetlen segítségadás, győzni akarás, társakkal való együttműködés). Mtivációs szint emelése, aktivitás elősegítése. Fittségi tesztek, felmérések elvégzése. Az iskla hagymányainak áplása a különböző sprtágban. Kárs szenvedélyektől, fiatalkri bűnözéstől, veszélyes szabadidős tevékenységektől való megóvás. Helyette szabadidős sprtk megismertetése. Az egészségnevelés a sprt eszközeivel, a faliújságn ismertető cikkekkel, személyes példaadással. Fizikai állaptmérések, testmagasság, testsúly, pulzus stb. mérés. A megvalósítás módjai: Tanulóink minden évflyamn nemenkénti bntásban ban heti 3 kötelező órában, ban heti 2,5 kötelező +0,5 választható órában vesznek részt tanórai testnevelésen. A mindennaps testmzgás lehetőségét biztsítják a délutáni sprtfglalkzásk. Osztály Napk sztály Testnevelés órák Néptánc Játéks testmzgás 2.sztály Testnevelés órák Játéks Játéks testmzgás testmzgás 3.sztály Testnevelés órák Játéks Játéks testmzgás testmzgás 4.sztály Testnevelés órák Játéks Játéks testmzgás testmzgás 5.sztály Testnevelés órák Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) 6.sztály 7.sztály 8.sztály Testnevelés órák Testnevelés órák Testnevelés órák Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) Sprtjáték (kézilabda, labdarúgás, ksárlabda) A testnevelés órák keretein belül hajtjuk végre a következőket: - Az iskla- egészségügyi szlgálat szakembereivel közösen minden tanév elején elvégezzük a tanulók testnevelési besrlását. A kiszűrt tanulókat megfelelő szakrvshz irányítjuk. 9

10 - A bimechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szlgáló gyakrlatanyag alkalmazása minden évflyamn, a hatéknyság érdekében pnts végrehajtással, a pnts végrehajtás megőrzése mellett a krsztálynak és a tanórán alkalmaztt egyéb mzgásanyagnak megfelelően kiegészítve, váltzatssá téve. Légzőtrna. - Fizikai képességek mérése a tanévsrán kétszer (ősszel és tavasszal), hgy tanulóink nymn követhessék saját edzettségi szintjüknek, eredményeinek fejlődését. - A tananyagtartalm kiválasztásában és elhelyezésében figyelembe vesszük az életkri fgéknyságt, a tanulási hatéknyság törvényszerűségeit. - A gerinc- és izületvédelem szabályainak betartása a testnevelés tananyag egészében. - Szórakzást, örömkeltést, a versenyzési vágy kiélését biztsító játékk tanítása. Testnevelés órán kívüli lehetőségek: - A délutáni sprt fglakzásk anyaga, a sprtágak kiválasztása a tanulók igényéhez igazdik. Míg az alsó tagzats gyerekek a játéksabb, atletikusabb mzgáskat szeretik, addig felsősök a sprtágrientált mzgásfrmákat (kézilabda, ksárlabda, labdarúgás, aerbic) űzik szívesebben. - A megtanult testkulturális tevékenységek kntrllált versenyhelyzetekben való alkalmazása, az isklai, más területi vagy rszágs bajnki rendszerben való részvétel. - Életmódba beépülő testkulturális tevékenységprfil, kreativitásnak teret biztsító, pszichmtrs cselekvőképes tudás megalapzása a választtt sprtág felhasználásával. Táplálkzás A tanulók étkeztetését a várs által üzemeltetett Makói Kmmunális és Közbeszerzési KHT látja el. Isklánk csak az ételek tálalásában működik közre, ebből adódnak céljaink is. Célk: - A helyes táplálkzás megismertetése a tanulóinkkal, kiemelve az ételek mennyiségét, minőségét, valamint az elfgyasztás módját. - A gyerekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az isklában étkezzenek. A megvalósítás módjai, feladatai az egyes tantárgyakn keresztül: Bilógia: Megismertetni a tanulókkal az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember egészséges életműködését veszélyeztető anyagknak a szervezetére gyakrlt hatásait. Környezetismeret: A tanulók legyenek tájékzttak arról, hgy mely élelmiszerek fgyasztása szükséges szervezetünk egészséges fejlődéséhez. Földrajz: A tanulók legyenek tájékzttak az élelmiszerek előállításáról, feldlgzásáról. Ismerjenek hazánkban hns fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcsöket és azk termelési területeit. Osztályfőnöki óra: Táplálkzás, mint az életmód egyik összetevője. Életmód és a táplálkzás kapcslata az egészségünk és a bldgságunk szempntjából. Technika óra: Az életkrnak megfelelő önkiszlgáló tevékenység a táplálkzás srán (evőeszközök használata, terítési módk, szkásaink). 10

11 Személyiségfejlesztés Intézményünk pedagógiai prgramja a közpnti tantervi szabályzásban valamint a helyi sajátsságkból adódó hagymánykra és szükségletekre épül. A prgram személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai alapelveinek, céljainak és feladatainak érvényesítéséhez szükséges: a kerettantervekben, a közpnti szakmai tantervekben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, a nevelés rszágs alapprgramjában meghatárztt nevelési területek feladatainak érvényesítése, valamint az ezekre épülő differenciálás. A fentiek azt a célt szlgálják, hgy tanulóink a különböző szintű adttságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az isklai és isklán kívüli tanulásukkal, egyéb ( érdeklődési körüket érintő ) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spntán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bntakztathassák ki személyiségüket. A különböző tartalmak, a különféle képességek elsajátítása srán törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kmmunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti cselekvési, valamint szakmai kreativitás mtívumainak, képességeinek a kialakításáhz, fejlesztéséhez. Nevelésünk - ktatásunk tartalma az emberre, a társadalmra, a művészetekre, a természetre, a technikára vnatkzó kultúra, tudmányk alapvető eredményeit fglalja magában, a tanulóink életkri sajátsságaihz, adttságaihz méretezett. kiválasztással, elrendezéssel. A tananyagk feldlgzása, összefüggéseinek feltárása megalapzza a tanulók: műveltségét, világszemléletük, világképük frmálódását, társas kapcslatát, önismeretét, tájékzódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. A kerettantervekben valamint a pedagógiai prgramunk (helyi tantervének) összeállításánál lyan követelmények megfgalmazására került sr, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő ktatást. A követelmények teljesítéséhez szükséges, hgy: teret kapjn a színes és skldalú tanítás-tanulás, nevelés egyéb ( cselekedtető tevékenységek ), 11

12 az iskla fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat, A helyi tanterveket magába fglaló pedagógiai prgramunk alapja egy lyan közös gndlkdást kíván az isklafenntartó és isklahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpntban, figyelembe véve, hgy a nevelés-ktatás színtere nemcsak az iskla, hanem a társadalmi élet és tevékenység száms egyéb fóruma is. Az eddigi alapelvek, célkitűzések alapján az alábbi knkrét feladatk köré csprtsítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcslats teendőket: a./ Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatk: A tanulási mtívumk és tanulási módk fejlesztési területei a megismerési vágy fejlesztése: különbségképzési és kapcslási késztetés fejlesztése az érdeklődés fejlesztése a felfedezési vágy fejlesztése: megfigyelésre késztetés az értelmezési vágy kialakítása alktásvágy erősítése a tanulási teljesítményvágy ptimalizálása: sikerélményekhez juttatás, kudarck megelőzése elismerésvágy teljesülésére törekvés kötődés mint mtívum kialakulásának segítése igényszintek, ambíciók erősítése a tanulási életprgram fejlődésének segítése: a tudás gyakrlati értéke, mint mtívum erősítése tvábbtanulási szándék, mint mtívum az önfejlesztés igénye, mint tanulási mtívum erősítése A képességek fejlesztésének területei műveletek fejlesztése (területei): felismerés és kivitelezés gndlatképzés és igazságértékelés összevnás összehasnlítás aznsítás és besrlás srrendfelismerés és srképzés belátás (összefüggés felismerés) kmbinálás 12

13 tapasztalati következtetés megismerés képességének fejlesztése (területei): megfigyelés átkódlás értékelés értelmezés biznyítás kmmunikáció fejlesztése (területei): tapasztalati és értelmező nyelvtudás beszéd és beszédértés írás és lvasás ábra (rajz)lvasás, ábrázlás frmalizált kmmunikáció gndlkdás fejlesztése: visznyítási képesség általánsítás és sztályzás prblémamegldás tanulás képességének fejlesztése: tanulási technikák elsajátítása tapasztalati és értelmező tanulás fejlesztése önálló és csprts tanulási technikák b./ A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatk: Glbális és egyéni szciális értékrendek kialakítása, fejlesztése A szciális értékrendek megismerésének, a pzitív értékrend elfgadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szciális képességek kiépülésének, kreativitás növekedésének elősegítése. Megfelelő szciális szkásk, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismeretek elsajátításának elősegítése, hgy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a szciális viselkedés szabályait, megértsék a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Egyéni szciális értékrend fejlesztése Olyan isklai életrend, légkör kialakítása, amely lehetővé teszi, hgy a tanulók flyamatsan megtapasztalhassák az egyének és csprtk kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk kárs következményeit. c./ Közvetett hatásk, élmények érvényesítése Szciális képességrendszer fejlesztése Pzitív szciális szkásk kialakítása (biztnságs isklai életrendet, életvitelt biztsító, kiszámítható és átlátható magatartási szabályk alapján). Élményszerű, pzitív szciális minták felkínálása, személyes példamutatással, külső élő vagy már nem élő (történelmi, irdalmi) személyiségek szciális viselkedésének feldlgzásával. Szciális készségfejlesztő gyakrlatk alkalmazása. 13

14 A lehető legtöbb szciális ismeret cselekvésbe, példákba, esetekbe, esettanulmánykba, de legalább szimulatív esetekbe ágyazttan történő feldlgzása. Szciális kmmunikáció fejlesztése, pzitív érzelmi légkör kialakítása mikrközösségi szinteken és isklaközösségi szinten egyaránt. Szciális érdekérvényesítés fejlesztése. Feladat a tanulók és pedagógusk, valamint a tanulók közötti szciális kölcsönhatásk ptimalizálása, a szciális kölcsönhatásk gyakrlatias megismerése, értelmezése. Segítőképesség fejlesztése. Az iskla - lehetőségein belül - a segítés skféle lehetőségét, módját alkalmazza. Olyan légkör kialakítása és fenntartása a feladat, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység. Együttműködési képesség fejlesztése. A pedagógusk a különféle együttműködési frmák alkalmazásával rendszeresen érvényesítsék az ebben rejlő személyiségfejlesztő hatáskat. A versengés képességének fejlesztésével elismerjük és szigrúan megköveteljük a szabályzttság, az esélyegyenlőség és a segítés alapszabályainak megtartását. d./ Egészséges és kultúrált életmódra nevelés Az egészséges életmód lyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek ptimális kielégítését szlgálja. A kultúrált életmód a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvnalas kielégítése. Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés a személyes kmpetencia fejlesztését, eredményességének és igényességének növelését jelenti. Intézményünk alapvető feladata a személyes kmpetencia fejlődésének segítése. Személyes képességek fejlesztésének színterei: iskla család egyéb közösség Személyes képességek fejlesztési feladatai Testi képességek területén a sprtági tevékenységek elsajátításán túl a testi képességek kifejlesztése és flyamats karbantartása. A testnevelési órák, a diáksprtköri élet, a tömegsprt és a várs sprtlási lehetőségeinek ptimális kihasználása. A kndicinálási és a krdinációs képességek fejlesztése a táncszakkör kínálta lehetőségeken belül. Kézügyesség fejlesztése az iskla szakköri lehetőségeinek kihasználásával. Önellátási képesség fejlesztése. Életkri sajátsságk függvényében az egészséges és kultúrált étkezés, öltözködés, tisztálkdás, testáplás, rendszeretet, a közlekedés, a vásárlás szkásai, családi munkamegsztásban részvétel alakítása. Befgadóképességek fejlesztése. Zenei téren a megfntltan válgattt zeneművek rendszeres (tanórákn, isklai rendezvényeken, tthn, hangverseny-látgatásn, ) hallgatása. A vizuális befgadóképesség fejlesztése érdekében el kell sajátíttatni a képi-plasztikai kifejezés és a kmpzíciók jelrendszerének lvasását. Szervezett prgramkkal, céliránysan fejlesztett isklai környezettel biztsítani kell a vizuális esztétikai befgadás és megismerés lehetőségét. Önkifejezési képességek fejlesztése. Az előadói képesség, szövegalktó, versíró és műértelmező képesség, befgadó képesség, imprvizációs képesség, vizuális 14

15 önkifejező képesség, bemutatása, gyakrlása, az adttság tudatsítása a tanulókban, valamint a tanulói kibntakzáskhz a feltételek biztsítása a feladat. Önvédelmi, egészségvédő, identitásvédő képesség fejlesztése. Fnts feladatunk a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az alapvető szkásk rendszeres gyakrlása, flyamatsan észlelt minták elsajátítása (sérüléselhárító esések, önvédelmi fgásk, balesetvédelmi szkásk ). Nagy hangsúlyt kap a realitásknak, a mélyebb, igazabb értékeknek, távlatibb érdekeknek megfelelő viselkedésfrmák erősítése. Önértékelő képességek fejlesztése. Nevelőmunka srán a tanulói önértékelés váljn rendszeressé. A sikeres önmegismerő képesség alapja az önfejlesztő képesség fejlődésének. Az intézmény segít lyan szituációk, fórumk, előadásk, beszélgetések szervezésével, melyek srán tanulóink felfedezhetik ígéretes öröklött adttságaikat, hajlamaikat, rátermettségüket. Az isklaköteles segíteni az önfejlesztő életprgram kialakításában. A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk A közösségfejlesztés az a flyamat, amely az egyén és a társadalm közötti kapcslatt kialakítja, megteremti. Isklánkban a közösségépítés színterei az alábbiak: tanítási órák, fglalkzásk tanórán kívüli fglalkzásk, prgramk (hagymányápló isklai rendezvények) diákönkrmányzati tevékenység szabadidős tevékenységek Valamennyi terület más-más fglalkztatási frmát igényel, másk az egyes feladatk, célk, abban aznban megegyeznek, hgy tevékenyen hzzájárulnak: az egyén közösségi magatartásának kialakításáhz, véleményalktó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi nrmák, szkásk elfgadásáhz (etikai értékrend), a másság elfgadásáhz, az együtt érző magatartásfrmák kialakulásáhz, a harmnikus embertársi kapcslatk fejlesztéséhez. Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azns és mivel az iskla nem egymástól függetlenül, hanem egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, közösen egymást erősítve. A tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten fnts, hgy megjelöljük azkat a legfntsabb közösségfejlesztéssel kapcslats feladatkat, amelyeket az intézmény valamennyi dlgzójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája srán. Külön ki kell emelni, hgy a közösségfejlesztés srán nem csak a pedagógusknak van feladatuk, hanem az intézményben fglalkztattt valamennyi dlgzónak, sőt az intézményt segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcslatával az intézmény valamennyi dlgzója példaként áll a diákk előtt. Ezért isklánkban a közösségfejlesztéssel kapcslats feladatkat a nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkrmányzattal egyeztetve határzta meg és egyes pntjait kötelező feladatként határzta meg az alkalmaztti közösség számára. 15

16 A közösségfejlesztés eredményessége érdekében törekednünk kell, hgy minden tanuló: ismerje meg azkat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben lévő harmnikus kapcslatk kialakításáhz elengedhetetlenek, megismerje kulturális örökségeink jellemző sajátsságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, sajátítsa el azkat az ismereteket és gyakrlja azkat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az tthn, az iskla, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való aznsuláshz vezetnek, legyen nyittt, megértő a különböző szkásk, életmódk, kultúrák, vallásk, a másság iránt, becsülje meg azkat, váljn érzékennyé környezete állapta iránt, legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályzására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát, életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti kárk megelőzésére törekvés váljn meghatárzóvá, szerezzen személyes tapasztalatkat az együttműködés, a környezeti knfliktusk közös kezelése és megldása terén, legyen képes az új audivizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni, tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adtt témáról, anyanyelvén szabatsan kmmunikálni, az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vnatkzóan helyes döntéseket hzni, egészséges életvitelt kialakítani, ismerje meg a környezet leggyakribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait, kapjn kellő mélységű támgatást a kárs függőségekhez vezető szkásk kialakulásának megelőzéséhez, tanuljn meg tanulni, tudja, hgy életpályája srán többször pályamódsításra kényszerülhet, legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére, tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. A tananyag elsajátítása: segítse a tanulók kezdeményezéseit, járuljn hzzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, a közvetlen tapasztalatszerzés erősítse a harmnikus kapcslat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel, biztsítsn elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, fejlesztésének segítésére, erősítse a nemzettudatt, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagymányainak feltárására, áplására, késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, tegye képessé a tanulót a környezet sajátsságainak, minőségi váltzásainak megismerésére és megfelelő szintű értékelésére, srán alakuljn ki a tanulókban bátrító, vnzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szkásk kialakulását és a környezet iránti pzitív érzelmi visznyulásk erősödését, 16

17 alakítsa ki a tanulókban, hgy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatárzó erkölcsi alapelv, fejlessze ki a tanulókban az új infrmációs rendszerben való eligazdás, valamint annak kritikai módn való használatának képességét, adjn ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére fejlessze a beteg, sérült és fgyatéks embertársak iránti elfgadó és segítőkész magatartást, irányuljn a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, frdítsn figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcslatkra történő felkészítésre, kapjn átfgó képet a munka világáról, az alkalmaztt váltzats munkafrmák erősítsék az együvé tartzás és az egymásért való felelősség érzését. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A pedagógiai alapelveink, céljaink és feladataink tükrében vállalja az intézmény azn tanulók nevelését-ktatását, akik speciális pedagógiai eljárásk segítségével juttathatók el céljaikhz. Célunk, feladatunk a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók személyiségfejlesztése, közösségbe kapcslása, szcializálódásuk segítése. A fejlesztő, segítő tevékenység prgramját helyzetfelmérés alapján, egyénre szabttan határzzuk meg, az alábbiak szerint: A beilleszkedési, magatartási zavark enyhítésének feladatai, stratégiai eljárási rendje: Feladat(k) Felelős(ök) Érintett tanulók felmérése, megismerést követő regisztrálása nevelőtestület tagjai, ifj. védelmi felelős Szakértői vizsgálat, vélemény beszerzése ifjúságvédelmi felelős Személyre szabtt pedagógiai eljárásk megtervezése Pedagógiai eljárásk érvényesítése: kiváltó kk megismerése (isklán kívüli környezet hatása) pzitív környezeti hatásk céliránys alakítása, létrehzása pzitív közösségi hatásk céliránys alakítása, létrehzása személyiségfejlesztő (szciális készségfejlesztő ) technikák alkalmazása, együttműködési képesség fejlesztése Szükség esetén a nevelési tanácsadó szlgáltatásainak igénybe vétele Isklai, közösségi prgramkba bekapcslás nevelési tanácsadó, szakértő bevnásával az ifjúságvédelmi felelős, isklapszichlógus, nevelőtestület tagjai A tanulóval kapcslatban állók (család, diáktársak, pedagógusk, egyéb dlgzók), nevelési tanácsadó, szakértő Osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős Osztályfőnök, szaktanárk, Ifjúságvédelmi felelős 17

18 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk Az ifjúságvédelmi munkát az ifjúságvédelmi felelős krdinálja. (Az iskla - figyelembe véve a tanulólét-számt - a Közktatási törvény létszám-előírásai alapján félállásban ifjúságvédelmi felelőst fglalkztat.) A hátránys és veszélyeztetett helyzet és kai: a. Hátránys helyzetben van az a tanuló, aki lyan társadalmi csprthz tartzik, amelynek létfeltételei az egyén fejlődésében előnytelenek az iskla támaszttta követelmények szempntjából. Hátránys helyzet kai: Szegénység, alacsny jövedelem. A család egzisztenciális biznytalansága, rssz lakásvisznyk. Az eltartttak nagy száma. Deviáns életmód. Ép család hiánya. Egészségi prblémák. Fgyatéksság Alacsny kulturális színvnal. b. Veszélyeztetett az a diák, akinek egészséges lelki, testi és erkölcsi fejlődését öröklött vagy szerzett rganikus kársdásk vagy környezeti ártalmak akadályzzák. Veszélyeztetettség kai: Alkhlizmus, elmebetegség. Magára hagyatttság, családi biztnság hiánya. Súlys beilleszkedési gndk. Antiszciális értékrendű társaságba keveredés. Túlkrsság, tanulmányi lemaradás. Hátránys és veszélyeztetettséghez kapcslódó prblémák: a. Súlys prblémák: Éhezés, súlys anyagi nehézségek Alkhlizmus Antiszciális viselkedés Csavargás Hatósági intézkedés a tanulóval szemben Súlys és flyamats családi knfliktusk b. Kiemelten súlys prblémák: Fizikai bántalmazás Szexuális zaklatás Felügyelet nélküliség Szenvedélybetegség Szülői terrr 18

19 Az ifjúságvédelmi tevékenység végzése munkaterv alapján, az ifj. védelmi felelős az sztályfőnökök, az érintett tanító tanárk, a szülői munkaközösség és a diákönkrmányzat, a Nevelési Tanácsadó és a Gyermekjóléti szlgálatk együttműködésével történik. Feladat a veszélyeztetett és hátránys körülmények között élő, valamint az állami gndztt és a nevelési nehézségeket kzó tanulók felderítése, nyilvántartása és annak megldása, hgy a veszélyeztetettség, illetve a hátránys helyzet megszűnjön, a rászruló tanulók szciális támgatása megtörténjen. Feladat a veszélyeztetett, hátránys helyzetű tanulók isklai tevékenységének, mulasztásainak, tanulmányi eredményük flyamats figyelemmel kísérése. A veszélyeztetettség, a bűnözés megelőzése, az ifjúságvédelem segítése érdekében rendszeres munkakapcslatt tartunk az illetékes önkrmányzatk gyermek és ifjúságvédelemmel fglalkzó hivatalával ( előadójával ), a gyámhatósággal, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézményekkel, a Gyermekjóléti Szlgálatkkal, egészségnevelő és védő szervezetekkel, intézményekkel és szükség esetén a helyi rendőri szervekkel. Erősödő és kiemelt feladat a nevelőtestület ifjúságvédelmi munkára felkészítése, munkájának összehanglása, valamint a szülői munkaközösség, a diákönkrmányzat és az isklaszék bevnása az ifjúság védelmét szlgáló feladataink megldásába. Szükséges az ifjúságvédelemmel kapcslats felvilágsító tevékenység, előadásk, viták, megbeszélések szervezése. Feladat az ifjúságvédelemhez szükséges erőfrrásk megszerzése, biztsítása. Az ifjúságvédelmi tevékenységünkről félévkr és év végén jelentésben számlunk be. Értékeljük az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységét, javaslat készül annak fejlesztésére. Osztályfőnök és szaktanárk, nevelők ifjúságvédelemmel kapcslats knkrét feladatai: A tevékenységre felkészülés, év eleji adatgyűjtés, helyzetvizsgálat a veszélyeztetettség megszüntetéséhez eljárási algritmuskra javaslattétel, pedagógiai eljárásk, módszerek, eszközök alkalmazásával törekvés a veszélyeztetett ség megszüntetésére, javaslattétel segélyezésre, fkztt törődés a prblémás tanulókkal. Szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység Szciálisan hátránys helyzetűek azk a tanulók, akiket különböző jellegű tényezők gátlnak adttságaikhz mért fejlődésükben. Feladatunk tanévenként elvégzett helyzetfelmérés, elemzés alapján megtervezett tevékenységeinkkel segíteni minden hátránys helyzetű - de különösen a szciális hátrányban lévő - tanulót képességei kibntakztatásában. Prgramunk célja segíteni azn tanulók beilleszkedését az isklai környezetbe, valamint ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését, akik az alábbi bármely kt tekintve: a családi mikrkörnyezet, a családi házn kívüli környezet, a csnka családban élő tanuló, a munkanélküli szülői háttér, 19

20 az isklai előélet miatt szciálisan hátránys helyzetűek, áttelepülés, lakhelyváltztatás, tartós, illetve hsszas betegség miatt átmenetileg hátránys helyzetűek. A szciális hátrányk enyhítését intézményünkben az alábbi tevékenységi frmák segítik: felzárkóztató illetve tehetséggndzó lehetőségek kialakítása (prgramk) önismereti csprtfglalkzásk működtetése, drg- és bűnmegelőzési prgramk (pl. felvilágsító nevelési prgramk, börtönlátgatás) mentálhigiénés prgramk, pályarientációs tevékenység, kmplex személyiségfejlesztő prgramk, felvilágsítás adása a tanulónak, családnak a támgatási rendszer lehetőségeiről, támgatásk szerzése, pályázatk írása A hátránys helyzet jellegéből adódóan alkalmazható sk szakmailag megfelelő tevékenységi frma, feladat már ismertetésre került.. Ezek újbóli részletezésétől eltekintünk. A célk ismeretében tervezzük meg minden év végén a következő tanév feladatait: Időpnt Feladat Felelős A hátránys helyzetű tanulók felmérése, Ifjúságvédelmi felelős, május -június regisztrálása A hátrány sztályfőnökök június, augusztus szeptember szeptember - június május A tevékenységi frmák megtervezése a következő tanévre A szciális hátrányk enyhítését szlgáló tevékenységek ütemtervének elkészítése Tevékenységi frmák megvalósítása ütemterv szerint Eredmények felmérése, fejlesztési tevékenységek megtervezése a következő tanévre Ifjúságvédelmi felelős, sztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelős, sztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelős, sztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelős, igazgató helyettes A szülő, tanuló, isklai pedagógus együttműködésének frmái, tvább fejlesztésének lehetőségei Az intézmény csak akkr működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az isklai nevelés, a tanuló személyiségének harmnikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülők és a pedagógusk krdinált, aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a közös felelősség, megvalósulási frmái: a kölcsönös támgatás krdinált pedagógiai tevékenység, feltétele: a kölcsönös bizalm és tájékztatás 20

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai prtkllja Spndylitis ankylpetica fiziterápiás kezelése Készítette: Az Áplási Szakmai Kllégium és a Magyar Gyógytrnászk Társasága I. Alapvető megfntlásk 1. A prtkll alkalmazási

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT)

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) Kuruczné Brbély Márta A diákönkrmányzat felnőtt vezetője 2014-2015 I. Általáns rendelkezések

Részletesebben