Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)"

Átírás

1 Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben)

2 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája A hitoktatás szakmódszertana I. A hitoktatás szakmódszertana I. A hitoktatás szakmódszertana II. A lelkivezetés gyakorlata A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium A nevelői hivatás természete A pasztorális tanácsadás etikája A pasztorális tanácsadó lelki egészsége A pedagógiai gondolkodás fejlődése A pszichopathológia alapjai A szociális munka módszerei A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása A tanulási folyamat irányítása szeminárium A vallási párbeszéd pedagógiája Alapvető etika Aquinói Szent Tamás erénytana Az egyház szociális tanítása és gyakorlata Az egyház társadalmi tanítása I.: Alapelvek Az élettel (és egészséggel) kapcsolatos etikai kérdések Az esélyteremtés pedagógiája Az imádság teológiája Az intézménylátogatási gyakorlat bevezetése Bevezetés a kateketikai gyakorlatba Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba II. Bevezetés a kereszténységbe Bevezetés a nyári kateketikai/pasztorális gyakorlatba Biblikum szeminárium: Mi a csoda?

3 Biblikus szeminárium: Jézus példázatai Biblikum részismeretis szeminárium: Izrael korai története Család és fejlődés Család- és gyermekvédelem csoportos szakmai gyakorlat Család- és gyermekvédelem szociológiája Család- és gyermekvédelmi jog Család- és gyermekvédő egyéni szakmai gyakorlat Család-, gyermekvédelmi, szociális és tb. jog Családpszichológia Deviancia és gyermekvédelem szociológiája Dogmatika I.: A Hármas-egy Isten Dogmatika I.: A Hármas-egy Isten Dogmatika II.: Krisztológia Dogmatika III.: A Teremtő és teremtménye Dogmatika IV.: Szentségtan Dogmatika II.: A Teremtő és teremtménye Dogmatika III.: Krisztológia Dogmatika IV.: Szentségtan Dogmatika: Kegyelemtan Dogmatika szeminárium Dogmatika szeminárium Dogmatika szeminárium Dogmatörténet szeminárium I. Dogmatörténet szeminárium II. Drogok és drogfüggőség Egészségtan egészségnevelés Egyházjog: Állami egyházjog Egyházjog I.: Bevezetés, Általános normák Egyházjog I.: Alkotmányjog Egyházjog II.: Házasságjog Egyházjog IV: Tanítói feladat és szentségi jog Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig)

4 Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) Egyháztörténelem IV. A világegyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) Egyháztörténelem IV. A világegyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) Egyháztörténelem I II. Egyháztörténelem III IV. Egyháztörténelem szeminárium I. Egyháztörténelem szeminárium II. Életvezetés etikája Emberkép, gyermekkép és pedagógia Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés I. Erkölcsi és vallási fejlődés Etika I. Alapok, társadalometika, bioetika Etikatanári csoportos szakmai gyakorlat Etikatanári egyéni szakmai gyakorlat Felelős vállalkozás, stratégiaalkotás és pénzügyi tervezés Filozófiai antropológia Filozófiai szövegolvasó szeminárium Filozófiai szeminárium I. Filozófiai szeminárium II. Filozófia: Kozmológia Filozófia: Metafizika I.

5 Filozófia: Metafizika II. Filozófiai antropológia Filozófiai etika Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori és középkori bölcselet történetébe Filozófiatörténet II. Bevezetés az középkori bölcselet történetébe Filozófiatörténet II. Filozófiatörténet II. Filozófiatörténet III. Filozófiatörténet IV. Fundamentális teológiai szeminárium: Kereszténység és iszlám Fundamentális teológia I.: A kinyilatkoztatás és a hit Fundamentális teológia II.: A Krisztus-esemény Fundamentális teológia III.: A vallás Fundamentális teológia IV: Egyháztan Gazdaságetika és globalizáció Görög (ógörög) nyelv I. Görög (ógörög) nyelv II. Gyakorlati projekt Gyakorlati szertartástan Gyakorlati szertartástan Gyakorlatkísérő szeminárium (tanárképzésben) Gyakorlatkísérő szeminárium (pasztorális tanácsadás képzésben) Gyermek- és ifjúsági pszichopatológia Gyermekvédelmi intézmények működése, gazdálkodása Gyógyító beszélgetés Héber (klasszikus héber) nyelv I II. Hittanár nevelő tanári csoportos szakmai gyakorlat Hittanár nevelő tanári tanítási gyakorlat Hivatásetika (etika a gyermekvédelemben) Homiletika elmélet Homiletika gyakorlat Integráló szeminárium Intézménylátogatási gyakorlat I.

6 Intézménylátogatási gyakorlat II. Iskolai gyermekvédelem Iskolai gyermekvédelmi módszerek Iskolai szociális munka Iskolai szociális munka Jog és erkölcs az iskolában Jogi alapismeretek Jogi, igazgatási és büntetőjogi alapismeretek Kateketika I. Kateketika I. Kateketika II. Kateketika II. Kateketikai gyakorlat I. Kateketikai gyakorlat II. Kateketikai gyakorlat (hospitálás) Kateketikai gyakorlat (plébánián, 15+5 óra) Kateketikai gyakorlat (plébánián) bevezetése I II. Kateketikai szakmódszertan Kateketikai szakmódszertan I. Kateketikai szakmódszertan II. Kateketikai szakmódszertan szeminárium Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. Képességfejlesztő tréning Keresztény közgazdaságtan. Kivezetés az ökonomizmusból, bevezetés a bionómiába és a gazdaságteológiába Kommunikáció- és médiaetika Kórházi lelkigondozás Kórházi lelkigondozás Kórházi lelkigondozás gyakorlat Közösségvezetés Krízis és tanácsadás Krízislélektan Kutatáselmélet és -módszertan

7 Latin nyelv I. Latin nyelv II. Latin nyelv V. Latin nyelv VI. Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális Lelkipásztori teológia III.: Közösség és lelkipásztorkodás Lelkipásztori teológia IV.: Kategoriális pasztoráció Lelkiségtörténet I. Lelkiségtörténet II. Liturgika I. Liturgika II. Liturgika I. Liturgika II. Liturgikus ének I. Liturgikus ének II. Liturgikus ének I. Liturgikus ének II. Metafizika Missziológia Morálteológia szeminárium: Bioetika Morálteológia szeminárium I.: Bioetika Morálteológia szeminárium II. (Szexuáletika) Morális szeminárium Morálteológia I.: Alapvetés Morálteológia I.: Alapvetés Morálteológia II.: Vallási erkölcs Morálteológia III.: Bioetika Morális: Bioetika Morálteológia IV.: Személyes kapcsolatok erkölcse Nevelés és társadalom Nevelés, személyiségfejlesztés

8 Nevelőszülői ellátás Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat Nyári lelkigyakorlat (1 hét) Ószövetség Teológiája Ószövetségi bevezetés I. Ószövetségi bevezetés II. Ószövetségi exegézis I. Ószövetségi exegézis II.: Az Őstörténet Ökológia, környezetvédelem és etika Ökumenizmus Papság teológiája Pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I., II., III., IV. Patrológia I. Patrológia II. Patrológia I. Patrológia II. Pedagógiai kutatások Pedagógiai problématörténet szeminárium Pedagógiai pszichológia Pedagógiai pszichológia szeminárium Pedagógiai tervezés Plébániai adminisztráció és ügyvitel Plébániai gyakorlat (2 hét) Plébániai gyakorlat bevezetése I. Plébániai gyakorlat bevezetése II. Plébániai gyakorlat bevezetése Plébániai gyakorlat bevezetése Propedeutika gyakorlat Propedeutika proszeminárium Pszichológia a gyermekvédelemben Reflektív pedagógia (hittanári, etikatanári) Romológia Romológia I II. Segítő kapcsolat és tanácsadás

9 Segítségre szoruló családok Speciális helyzetű családok Speciális szükségletű gyermekek Spirituális teológia I. Spirituális teológia II. Szabadidőpedagógia Szakmai identitás tréning Személyiség és személyiségfejlődés Személyiségfejlesztő és kommunikációs gyakorlat Személyiségfejlődési zavarok Szerzetesség teológiája Szociálteológia Szociális munka Szociálpolitika Szociológia Etika tantárgypedagógia Tantárgypedagógia szeminárium Tanulás és fejlődés Tanulás és tanítás Teológiai alapok I. Teológiai alapok II. Morálteológia Teológiai szupervízió Újszövetségi bevezetés I. Újszövetségi bevezetés II. Újszövetségi exegézis I.: Találkozások Jézussal Újszövetségi exegézis II.: Jézus csodái Újszövetség Teológiája Vállalatgazdaságtan Vallás és emberi magatartás Valláspedagógia

10 A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata CSCSÉNN, CSCSÉN/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Svajcsikné Pál Bernadette A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A gyermekvédelem alapjai CSGYAN, CSGYA/E Nappali, Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László Megismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a gyermekek és családok számára nyújtható szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat és ezzel megalapozni a továi gyermekvédelmi tanulmányokat. Ismeri a gyermekvédelem alapelveit, alapfogalmait, a gyermekvédelmi jelzőrendszer és a gyermekvédelmi ellátórendszer működését. Ismeri a mai magyar társadalomban megjelenő legfontosa gyermekvédelmi problémákat. Képes a problémákkal küzdő gyerekek és családtagjaik meghallgatására és megértésére, szükség szerint érdekeik képviseletére és arra, hogy gyermekvédelmi kérdésekben akár a szülők, akár munkatársai számára szükség szerint tanácsot vagy segítséget adjon. Elkötelezett a nehéz helyzetben levő, problémákkal küzdő gyerekek és családok megsegítése iránt. 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága; 2. A gyermekvédelem fogalma; 3. A gyermekvédelem alapelvei; 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme; 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség; 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül; 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok; 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer; 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái; 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái; 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben; 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben; 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései; 14. Esettanulmányok közös feldolgozása.

11 A félév végén szóbeli vizsga. Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás, NSZFI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NSZFI, Budapest, A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése BAPDPNN, BAPDPN/E Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Előadó: Dr. Kotschy Andrásné A pedagógiai nézetek, kialakulásukra ható tényezők szerepének felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a hittanári pálya választásával kapcsolatos döntésükben, megalapozni a pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A nézetek feltárására alkalmas módszerek megismerése és alkalmazásának képessége. Az önismeret, önfejlesztés képessége. A konstruktív tanulás szemléletének kialakítása. A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. ek Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárására választott területen választott módszerrel. A félév végén gyakorlati jegy.

12 Irodalom Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006; Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Gondolat, Budapest; Kutatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Műszaki Kiadó, Budapest. A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája ETHCSEPN, ETHCSEPN/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Somogyiné Dr. Petik Krisztina A család rendszer-szemlélete. A családi rendszer működésének modellje (Olson). Felkészülés a házasságra: önismeret (pszichológiai örökség), udvarlás, párválasztás. Elköteleződés, hűség, élettársi kapcsolat. A párkapcsolat szakaszai. Kommunikáció és konfliktuskezelés a családban. A válás lélektana. Az újraházasodott családok jellegzetességei. A hitoktatás szakmódszertana I. MASZM1N Nappali, I. félév, 2 kredit Előadó: Vas Zoltán A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A hitoktatás szakmódszertana I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket. Ismeri az istenkapcsolat csodálatos, sokrétű világát; ennek kiépítésében pontosan látja a hitoktató helyét.

13 Képes a hit, remény, szeretet pilléreire épített vallásosság bemutatására, az erre való motiválásra; elméleti és gyakorlati szempontból is tudja bemutatni a keresztény hit megélésének legfontosa eszközeit. Elkötelezett az evangéliumról való tanúságtételben, tanítványainál a missziós lelkület formálásában. A hitoktatás helye a keresztény életben; A hitből remény és szeretet fakad; A hitoktató személye; A hitoktató folyamatos önfejlesztése; A család és az iskola együttműködése. Házi dolgozat. A félév végén zárthelyi dolgozat. Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest, A hitoktatás szakmódszertana II. MASZM2/E, Esti, II. félév, 2 kredit MASZM2N Nappali, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és önkormányzati iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. Ismeri az ifjúsági katekézis különböző formáit és helyszíneit (kiemelten a plébániát és az önkormányzati iskolát). Képes megválasztani és alkalmazni a fenti formákhoz illő kateketikai módszereket. Elkötelezett az ifjúság keresztény identitásának formálására. 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elköteleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8.

14 Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni 14. Fórum. A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén írásbeli vizsga. Irodalom Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, 2000 (MKD) (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, A lelkivezetés gyakorlata PTLV2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium MAPDNGYN, MAPDNGY/E Nappali, esti, II. félév, 1 kredit Előadó: Fekete András OFM A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. A tanulói személyiség fejlesztéséhez, a tanulócsoportok, közösségek kialakításához, az egyház hívő istentiszteleti, karitatív közösségében való aktív részvételhez szükséges kompetenciák ismereti és attitűdbeli megalapozása. A tanegység a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épül. Központi metodikai elemek a pedagógiai szakirodalom tanulmányozása, valós pedagógiai problémák és

15 konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. Az alái tevékenységeken keresztül fejlesztjük a legfontosa pedagógiai kompetenciákat: a tanulók személyiségének megismerése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a támogató partnerszerep gyakorlása, a növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése, a pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása, a nevelői magatartás és a nevelői stílusok tanulmányozása, a támogató, útmutató nevelési módszerek alkalmazása, az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek alkalmazása, az alternatív nevelési eljárások tanulmányozása. A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában, Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés, Comenius Bt., Pécs, 2002; Falus Iván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATE, Szeged, A nevelői hivatás természete MAPDNTN, MAPDNT/E Nappali, esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Pálvölgyi Ferenc Hogy a hallgatók korái iskolai tapasztalataira támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz, továá, hogy a hallgatók differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő tematikus területek: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a

16 szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól. A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Választható témák: 1. Egy pedagógusi szerepkört bemutató szakirodalmi publikáció elemzése; 2. Empirikus kutatás iskolai környezetben a tanári szerepekkel és a pedagógiai munkával kapcsolatosan; 3. Empirikus kutatás különböző életkorú hittanos gyerekek, szüleik és hitoktatóik körében a hitoktatás mai helyzetéről, feladatairól. A hallgató saját munkáját szemináriumi dolgozat és kiselőadás formájában mutatja be, ennek alapján kap a félév végén gyakorlati jegyet. Bábosik István Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös József, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai, Jel, Budapest, 1995; Mester és Tanítvány 4. szám: A pedagógus, november. Ajánlott irodalom Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004; Balogh László (szerk.): 1000 éves a magyar iskola. Korona, Budapest, 1996; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik, ELTE, Budapest, A pasztorális tanácsadás etikája PTE/E Esti, II. félév, 2 kredit Eladó: Urbán Szabolcs Áttekinteni és megvitatni a pasztorális tanácsadás területén jelentkező etikai problémákat, megismertetni a hallgatókat a szociális segítségnyújtás különböző területein általánosan érvényes etikai normákkal, valamint felkészíteni őket arra, hogy felismerjék a különböző segítő helyzetek morális tartalmát, és képesek legyenek azok etikai szabályok szerinti megoldására. Ismerik és megértik az etikai normákat és azok betartásának jelentőségét. Készek arra, hogy a megismert és megértett etikai szabályok szerint végezzék pasztorális tanácsadási tevékenységüket.

17 Képesek arra, hogy a tevékenységük során felmerülő etikai dilemmákat árnyaltan mérlegeljék és átgondolt döntéseket hozzanak. Az ethosz és éthosz fogalmának jelentése. Csoporterkölcsök. Szakmai etikai kódexek. Etikai érvelésmódok. A pasztorális tanácsadás sajátos etikai dilemmái. Évfolyamdolgozat egy a hallgató által bemutatott etikai dilemmáról a szociális segítés területéről. Irodalom Nyíri Tamás: Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest, 2003; Varga Katalin: Pszichológus etika 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest, A pasztorális tanácsadó lelki egészsége PTLE/E Esti, I. félév, 4 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó Kiscsoportban végzett gyakorlatok segítségével felkészíteni a hallgatókat a lelki egészséget támogató életvezetésre, valamint a tanácsadó munka pszichés megterhelésének feldolgozását segítő technikák alkalmazására. A személyiség erőforrásai: hatékony megküzdési stratégiák és énvédő mechanizmusok; az érzelmek hatékony kezelése; spirituális és szubjektív jóllét; közeli kapcsolatok; humor. A segítő énképe, az önértékelés gondozása. A segítő irreális elvárásai önmagával szemben; irreális elvárások a segítővel szemben. A kiégés; a kiégés megelőzésének lehetőségei. A helfer-szindróma. A szupervízió és az esetmegbeszélés szerepe. Reflexió elkészítése a személyes mentálhigiénés állapotról. Irodalom Bakó Tihamér: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából, Animula, Budapest, 1999 (késő: Psycho Art, Budapest, 2005); Bobay Kornélia: A Bálint-csoport, in Tőzsér Endre (szerk.): Az istenhit mint erőforrás, Új Ember, Budapest, 2006, ; Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Kálvin, Budapest, 1996 (a kiégésről szóló fejezet); Pénzes Eszter: Segítők segítése szupervízió, Ursus Kft., Budapest, 1999; Kézdy Anikó Somogyiné Petik Krisztina: A segítő helyzethez

18 kapcsolódó saját élmények feltárása és feldolgozása, Embertárs 4 (2006/3) ; Tőzsér Endre (szerk.): Önmegvalósítás keresztény szemmel, Új Ember, Budapest, A pedagógiai gondolkodás fejlődése MAPDGN, MAPDG/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Pálvölgyi Ferenc A pedagógiával összefüggő tények, jelenségek és folyamatok történeti jellegű vizsgálata annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgató a nevelés múltbeli koncepcióit megismerve kellően differenciált nézőpontokat alakíthasson ki saját pedagógiai hitvallásának formálásához. Ismeri a nevelés történetének korszakait, eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és fontos iskolakoncepcióit. Képes a megismert fejlődési folyamatok, összefüggések kritikai elemzésére, és ennek alapján reflektálni tud a jelenkor oktatással, neveléssel kapcsolatos eseményeire is. Elkötelezett a keresztény szellemiségű nevelésben és a korszerű pedagógiai módszerek használatában. A neveléstörténet célja, módszerei. A nevelés ősi formái. Az ókori kelet nevelése. Az antik görög római nevelés. Középkori egyházi és világi nevelés. Reneszánsz humanista pedagógia. A reformáció és a katolikus megújulás nevelése. A felvilágosodás korának pedagógiája. Európai népnevelési törekvések. A tudományos pedagógia kialakulása. A pozitivizmus hatása a pedagógiára. A gyermektanulmányi mozgalom. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése. Magyar iskolaügy és pedagógia a 20. században. Modern katolikus nevelési koncepciók. Rendszeres és konstruktív részvétel, zárthelyi dolgozatok írása. A félév végén kollokvium. Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Osiris, Budapest, Ajánlott irodalom Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest, 2006; Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Szent István Társulat, Budapest, 2000.

19 A pszichopathológia alapjai GYFPSZP Levelező (GYIT), I. félév, 3 kredit Előadó: Dr. Zsombók Terézia A humán foglalkozású szakemberek felkészítése a mentális és lelki terheltségek azon szintjeinek felismerésére, amelyek kezelése meghaladja segítő kompetenciájukat. 1, Pszichiátria és pszichológia meghatározása, feladatuk, helyük a gyógyításban. A neurológia és pszichiátria kapcsolata. Pszichiátriai osztály megismerése (oktatási időponton kívül fakultatív jelleggel). Pszichiátriai betegségek neurobiológiai, genetikai, öröklődésbeli alapjai. 2, Pszichopathológiai alapfogalmakról röviden. A pszichiátriai interjúkészítés alapjai és a vizsgált személy pszichés funkcióinak megfigyeléséről röviden (tudatállapot, orientáció, mimika, gesztikuláció, hangulat, közérzet, viselkedés- magatartás jegyek, gondolkodás alaki és tartalmi jellemzők, érzékcsalódások, ismeretanyag és intelligencia kapcsolata, öngyilkosságra utaló jelek). A vizsgált személy testi jellemzőinek megfigyeléséről röviden. A kapott adatok értékeléséről röviden. A pszichiátriai beteg családjának, hozzátartozóinak gondozásáról röviden. Jogi szempontok a pszichiátriában (a pszichiátriai osztályra történő bekerülés lehetséges formái). 3, Pszichiátriai zavarokról (betegségekről) röviden: I. csoport: Organikus kórképek (alkohol, drog okozta zavarok, belgyógyászati betegségekről röviden, időskori zavarokról röviden). II. csoport: Pszichogén kórképekről röviden: disszociatív zavarok, szorongásos zavarok, hangulatzavarok, pszichoszomatikus zavarok, szomatoform zavarok. Schizophrenia, paranoid (téveszmés) zavarok. III. Röviden a fő személyiségzavarokról, a táplálkozási zavarokról, a szexuális és identitászavarokról, az alkalmazkodási zavarokról, impulzuskontroll zavarokról.4, Pszichiátriai kezelési módokról röviden (gyógyszeres, elektrosokk. pszicho-és szocioterápiák). A félév során 1 esetleírás és 1 esetmegbeszélés. Jelenléti ív vezetése. A félév végén szóbeli és írásbeli vizsga és gyakorlati jegy. Javasolt: Fakultatív jelleggel félévente 2 alkalommal oktatási időn kívül a pszichiátriai interjúkészítés és az észlelt pszichopathológiai és testi jelenségek leírásának gyakorlása szóban és írásban. Nincs. Az óravázlatok alapján történik a számonkérés.

20 A szociális munka módszerei GYSZMM Levelező (GYIT), I. félév, 6 kredit Előadó: Rostáné Riez Andrea A hatékony problémamegoldás módszereinek megismerése és elsajátítása. Ismeri a segítő szakma azon eszközeit és módszereit, amelyek révén hatékony módon tud hozzájárulni a beavatkozás sikeréhez. Képes a szükségletek felmérésére, amely alapján önállóan tud beavatkozási és megoldási tervet készíteni és megvalósítani azt. Elkötelezett a gyermekek és családok támogatása, védelme érdekében az együttműködésre és az önfejlesztésre. 1. Bevezetés a problémamegoldó folyamatba I.; 2. Bevezetés a problémamegoldó folyamatba II.; 3. Szociális munka egyénekkel/gyermekekkel; 4. Szociális munka családokkal; 5. Csoportokkal végzett szociális munka; 6. A közösségi szociális munka és közösségfejlesztés (munkamódszerek); 7. A szociális munka értékelése és a minőségügy. A félév végén kollokvium. Irodalom Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2002; A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1 4. kötet, Semmelweis, Budapest, 1996, ill. késői kiadás; Barnes, Gill Gorell: Család terápia gondozás. Alapvető ismeretek a családokról és a családterápiáról, Animula, Budapest, 2001; Szilvási Léna (szerk.): Gyermek család társadalom. Szociális munka gyermekes családokkal, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása MAPSSZPN, MAPSSZP/E Nappali, Esti, II. félév, 2 kredit Előadó: Gyombolai-Kocsis Fruzsina

21 Megismertetni a szociálpszichológia tudománya által feltárt legfontosa törvényszerűségeket és felhívni a figyelmet e törvényszerűségek tanítási-nevelési helyzetekben való megnyilvánulásaira és pedagógiai alkalmazásukra. 1. A személyészlelés (társas megismerés) törvényszerűségei; 2. Az attribúció; 3. Az attitűdök; 4. A társadalmi szerepek jellegzetességei. A tanári szerep; 5. A csoportok működésének törvényszerűségei; 6. Konformitás és meggyőzés; 7. Interakciók a csoportban: kooperáció, versengés; 8. Vezetési stílusok; 9. A csoportközi viszonyok; 10. A személyközi kapcsolatok; 11. Segítségnyújtás és bántalmazás; 12. Az emberi kommunikáció; 13. Konfliktusok az iskolában; 14. Konfliktuskezelési stratégiák. A félév végén kollokvium. Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája, Kairosz, Budapest, 2009; Somogyiné Petik Krisztina: Szociálpszichológia, jegyzet. Ajánlott irodalom Hewstone, Miles et al.: Szociálpszichológia európai szemszögből, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007; Smith, Eliot R. Mackie, Diane M.: Szociálpszichológia, Osiris, Budapest, A tanulási folyamat irányítása szeminárium MAPDTIN, MAPDTI/E Nappali, Esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kotschy Andrásné A szeminárium a tanulásra és tanításra vonatkozó elméleti ismeretek mélye elsajátítását és gyakorlati alkalmazását segíti. A feladatok választhatóságának és a folyamatos önértékelésnek biztosításával a tanári kompetenciák differenciált fejlesztése válik lehetővé. A stúdium fontos eleme az elméleti ismeretek és a valós iskolai gyakorlat során tapasztaltak közti eltérések tudatosítása, okainak feltárása, a két nézőpont ellentéteinek feloldása. A pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása, elemzése és értékelése.

22 A félév során 2 3 csoportos és egyéni gyakorlati feladat megoldása, választott oktatási téma feldolgozásának megtervezése és bemutatása. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003, 2010; Kotschy Beáta (szerk.): a pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei EKF Eger; Bárdossy Ildikó Dudás Margit Pethőné Nagy Csilla (et al.): A kritikai gondolkodás fejlesztése, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2002; Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Hegedűs Gábor Szécsi Gábor Mayer Ágnes Zombori Béla: Projektpedagógia, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 2002;. www. sulinet.hu A vallási párbeszéd pedagógiája MAPDVPN, MAPDVP/E Nappali, Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Lukács László SchP A hallgatók felkészítése arra, hogy szűke értelemben tárgyuk tanításában, tága értelemben a hit átadásának minden színterén tudatosan alkalmazzák a kommunikatív módszereket. A tanegység elvégzése képessé teszi a hallgatókat arra, hogy toleránsan és a nyitottság szellemében tudjanak dialógust folytatni különböző életállapotú, műveltségi szintű és világnézetű emberekkel az élet alapvető kérdéseiről. Ismeri a dialógus történetét, jelenkori értelmezéseit, teológiai hátterét és jelentőségét az interperszonális kommunikációban. Képes a hiteles és őszinte párbeszédre az egyházon belül, a töi keresztény egyházakkal, a másvallásúakkal és a nem hívőkkel. Elkötelezett aan, hogy szűke és tága környezete felnőttek és diákok egyaránt folyamatos dialógusban éljen a kiengesztelődés, az egymás kölcsönös megértésére törekvés szellemében. 1. A dialógus filozófiája, irodalmi műfaja; 2. A dialógus teológiája; 3. A dialógus a II. vatikáni zsinat dokumentumaiban; 4. Az üdvösség párbeszéde Isten és az emberek között; 5. A dialógus az egyházon belül; 6. Az ökumenikus dialógus mai állása és kihívásai; 7. A vallások közti párbeszéd mai formái és lehetőségei; 8. Dialógus és misz-

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ HOMOR TIVADAR TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA A KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ Tartalom BEVEZETŐ....4 AZ EMBERISMERET ÉS ETIKA TANÍTÁSÁNAK FŐBB TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÖSSZETEVŐI...5 I. Az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben