A butaság trónja. Csepeli György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A butaság trónja. Csepeli György"

Átírás

1 Csepeli György A butaság trónja Az emberi életet meghatározó jelenségeket leíró fogalmak mindegyikéhez hasonlóan, az ész fogalma is nehezen meghatározható, homályos és sokértelmű. Hobbes ironikusan úgy nyilatkozott, hogy az ész az, aminek eloszlásával mindenki elégedett, senki sem kevesli a magáét. Az észt a felvilágosodás oltárra emelte. Ez volt az a hely, ahol az ész nevében elszabadított forradalmi terror tombolásának csúcsán, a közeli sorsáról mit sem sejtő Robespierre celebrálta a Legfelsőbb Lényt tiszteletére rendezett bizarr szertársainak egyikét. Hegel talán az ész eme főpapjára is gondolt, amikor az ész cseléről beszélt, mely a világszellem logikáját követve kijátssza az egyes emberek eszét, ha akarják ha nem. Lukács György az ész trónfosztását diagnosztizálja, ami a pokol kapuit nyitotta ki a huszadik században. A tapasztalt, sokat látott filozófus túl okos volt ahhoz, hogy ne tudja, habár hallgatott róla, hogy nem elég ha csak Belzebub ellen szól, ott van még a Sátán is. Pszichológiailag az ész a problémák helyes meglátásának és megoldásának képessége, mely nem függ a világszellem által eleve elrendelt értelem cselvetéseitől. Az ész kettősségét jól kifejezi Weber megkülönböztetése, melyben külön kezeli az értékek (valamint a velük rokon érzelmek meg tradíciók) és a célok (eszközök) által vezérelt racionalitást. Mint az ész, a butaság is összetett, több dimenziós jelenség, mégha filozófiai provenanciája nem is oly előkelő, mint az észé. De ha irracionalizmusnak nevezzük, már mindjárt méltó tárgynak tűnik. Az irracionalizmussal azonosított butasággal az a baj, hogy ezáltal azonosnak tűnik a racionalizmus és az okosság, jóllehet az irracionális is lehet okos, s a racionális is lehet buta. Hamletről mondja Polonius, hogy őrült beszéd, de van benne rendszer. Róla mondhatta volna Hamlet megfordítva: Józan beszéd, de nincs benne rendszer. Szigorúan véve csak az állat okos, hiszen genetikailag adott viselkedési programjai jóvoltából kizárólag olyan problémákat vesz észre, melyeket megoldhat és amennyiben rajta múlik, meg is old. A hibázó egyedeket kiselejtezi az élet, s csak a sikeresek maradnak fent. De még Csányi Vilmos sem nevezné okosnak a fecskét, mert augusztus végén felkerekedik a kertemből, hogy a közelítő tél elől Afrikába költözzön. Az állati okosság korlátja a tér és az idő végtelenségével való szembesülés gondjának hiánya, melyre csak az embernek van megoldása. Az állat köré a genetikai örökség varázsol környezetet, melyből ha kikerül a cirkuszban, de még inkább a halálban találja magát. Az ember világban él, melynek környezetté alakítására a kultúra szolgál. Ahány kultúra, annyiféle értelmes meghatározás, melyek mindegyike a másik szempontjából értelmetlennek, de nem feltétlenül butának tűnik. Ahol értékek ütköznek, ott 1

2 hitek nem értik, mert nem is érthetik meg egymást, hiszen nincs bennük semmi, ami közös. Jobb esetben a világ mibenlétére vonatkozó előfeltevések hiányoznak, rosszabb esetben az előfeltevések tagadják egymást. Mannheim szerint a legrosszabb eset az, amikor a hitbeli különbségek árnyalatnyiak. Ilyenkor kivédendő az átcsábítás kísértését, a saját tábor védelmét, a másik táborral szemben táplált ellenséges érzület különösen erős. Pszichológiailag a butaság csak adott kultúrán, adott értékrenden belül értelmezhető. Az már persze ész kérdése, hogy ki hol húzza meg a határt. Az ész próbája, hogy ki tud-e lépni a sajátnak tekintett kör fogságából, s fel tudja-e ismerni a közöst a különbözőben. A szemünk előtt születik meg az európai identitás, mely ha élni és hatni kezd, leküzdi majd a nemzetibe zárt butaságot. Kérdés, hogy a globalizáció magával hozza-e majd az ész diadalát, mely lehetővé teszi, hogy az emberiség önmagára ismerjen, s az emberek csoportjai ne egymás ellen, hanem egymással összefogva oldják meg az életüket megkeserítő gondokat. A butaság nem új. Ahol a közösségi társadalom átalakulása kezdetét veszi, s megjelenik a felelős, döntésképes individuum, ott óhatatlanul elválik egymástól az okosság és a butaság. Arisztelész kedvence és utódja az athéni Akadémián Theophrasztosz volt. Jellemrajzai időszámításunk előtt több mint háromszáz előtt születtek, de mintha tegnap születtek volna. A jellemrajzok mélyén a butaság bujkál mint szervező elv. A szószátyárság, a bárdolatlanság, a megátalkodottság, a babonaság, a gőg, a gyávaság mind megannyi tudati állapot, mely nem élne meg butaság nélkül. A butaság ott kezdődik, ahol az identitás határait túl szűkre szabják, miáltal az ellenségek köre hatalmassá tágul, s a saját tábor ésszerűtlenül beszűkül. A sajátnak tekintett csoport fenyegetett, ostromlott várnak tűnik, aminek egy nagyvonalúbb, tágabbra vont kategorizáció elejét vehetné. Persze a buta ész is ész. El lehet vele boldogulni, annál is inkább, mivel a butaság kényelmes, harmonikus, nyugtalanságra és izgalomra nem ad okot. A butaság zártság. Menekülés az emberek tarka, bonyolult összefüggésekkel teli világból egy szűkre szabott, egyszerű és egynemű, dogmatikusan megszerkesztett világba, mely nem ismeri fel és nem ismeri el az alternatív világok lehetőségét. A buta ember nem keres. Mintha sietne. Megelégszik azzal, amit lát, hall, tapasztal, s nyomban levonja a következtetetést, melyet egyébként eleve tud. Deduktív módon közelít, ami nem ad módot számára, hogy új, nem várt eseményeket akár csak észrevegyen. A butaság működési elve annak a tudásnak a fenntartása, mely az eleve ismerthez és az eleve tudotthoz igazítja a világról szerzett benyomásokat, ahelyett, hogy szüntelenül bővülne és módosulna az új információk hatására. Az elégtelen keresés a szóba jöhető magyarázó változók drasztikus redukciójában nyilvánul meg. A valóságról alkotott buta modell egyszerű, szülője, hordozója, képviselője együgyű. Nem könnyű vele vitatkozni. A butaság fundamentuma a kételymentesség. Ez egy olyan tudat, melyből hiányzik a tagadás, a kérdés, a feltételezés. Minden hiányzik, ami felborítaná a sziklaszilárdan hitt és vallott Igazságot. Csak állítások vannak. 2

3 Az állítások szerkezete nem feltétlenül követi a formális logika szabályait. Csak a jó érvek jöhetnek szóba, amelyek beillenek a tudati építménybe. Nem számít, ha az építmény szerkezete csonka, ferde, hiányzanak belőle kulcsfontosságú elemek. A buta tudat a maga tunya, ám szívós és erőszakos módján kitermeli azokat az immunreakciókat, amelyek lehetetlenné teszik az ellentmondó információk, inkonzisztens tapasztalati elemek beszüremlését. A szociálpszichológia kognítiv dinamika elméletei részletesen tárgyalják és kísérleti úton kutatják azokat a tudati mechanizmusokat, amelyek folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a tudati építmény egyensúlyban maradjon és ne boruljon fel. Primér butaság az ellentmondásmentesség erőltetése. A kognitív egyensúly leegyszerűsített, önkényes feltételezésen alapuló ítélkezés, amikor csak azért kedvelünk valakit vagy valamit, mert szívünknek kedves személyhez vagy tárgyhoz pozitív kapcsolat fűzi. Barátom barátja az én barátom is -mondatja velünk ez a logika, mely ugyanígy működik, ha barátom ellenségéről van szó, akit automatikusan saját ellenségünknek tekintünk. Ellenségünk ellensége viszont a barátunk, miként ellenségünk barátja egyben a mi ellenségünk is. E gépies logika szerint azért szeretünk meg valakit vagy valamit, mert negatív kapcsolatban látjuk valakivel vagy valamivel, akit nem kedvelünk. Ez esetben az ellenségem ellensége a barátom elv érvényesül. A rendszerváltást követően az államszocializmusról sokak véleménye negatív irányba módosult, s ők neofita módon úgy kezdtek gondolkozni, hogy ha megbukott a baloldali rezsim, akkor a megelőző, a szocializmussal ellenséges rezsim jó volt. Eszerint szeretnünk kellene a csendőrséget, pusztán azért, mert utána az utálatos ÁVO következett, vagy meg kellene szeretnünk a voronyezsi katasztrófát, mert akkor a szovjet hadsereg állt szemben a hazát a Donnál védő magyar hadsereggel. E furcsa gondolkodásmód alapján nekünk magyaroknak barátainknak kellene látnunk mindazokat, akik a második világháború idején a Szovjetunió ellenségei voltak, és ellenségeinknek kellene tartanunk azokat, akik akkor a Szovjetunió barátai voltak. E logika alapján nem lehet értelmesen válaszolni arra a kérdésre, hogy mi legyen a viszonyunk azokhoz a mai barátainkhoz, akik a Szovjetunió barátai voltak akkor, amikor mi a szovjetek ellenségei voltunk? A buta ész feladata az ellentmondásmentes, zárt világkép fenntartása. Jézus nevezetes hegyi beszédében üzent hadat ennek a világképnek, amikor híveit kihívóan felszólította, hogy szeressék ellenségeiket, tegyenek jót azokkal, akik gyűlölik őket, egyszóval vegyenek példát az Atyától, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és jót ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Arra kérte híveit, hogy ne nézzék a szálkát társaik szemében, ha nem veszik észre a gerendát, ami a saját szemükben van. Szociálpszichológusként Jézus azt mondhatta volna, hogy ne redukáljátok kognitív dissznanciáitokat! A kognitív disszonancia fenntartása az ész jele, szemben a redukcióval, mely kizárja a kritikát, az pozitív énképre veszélyes információk feldolgozását. Jó propagandistaként persze Jézus azt is mondta, hogy nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem, ami azt mutatja, hogy a hamis prófétákkal vívott harcában már nem habozott bevetni a kongruencia fegyverét. Az erőltetett konzisztencia megnyilvánulása, ha ismereteinket hozzáigazítjuk érzelmeinkhez, s csak azt az információt keressük és fogadjuk el, mely igazolja kiinduló szeretetünket vagy 3

4 gyűlöletünket egy személy, egy párt vagy bármi más iránt, mely világunk része. A valóságra vonatkozó képet a butaság egyneművé teszi, be nem eresztve az ellentmondást, az izgalmat, kirekesztve a kíváncsiságot. A butaság fegyvere az önkényes oktulajdonítás, melynek révén elkerülhető a kudarcokért viselt felelősséggel való szembenézés. Ha sikerül egy személyt vagy egy csoportot felelősként beállítani, akkor bűnbakképzésről beszélünk. Ha ilyen nincs, vagy önmagában nem elég hihető, akkor jöhet az összeesküvés, majd a végén a balsors, rosszakaratú véletlenek láncolata a végzet, melynek hatalmával szemben csak elbukni lehet. A buta tudat prizmáján keresztül szemlélve nemcsak a jelen, a múlt és a jövő is egyneműsödik. A múlt a szelektív felejtés foglyává válik. Az emlékezetből kihullik minden, ami nem illik be a sajátunknak tartott világba. Különös módon a múlt nyomban megváltozik, rég elfelejtett emlékek újra élednek, s meglévőek süllyesztőbe kerülnek, ha a jelen valamely drasztikus külső változás (válás, rendszerváltás, forradalom) hatására megváltozik. Ekkor következik be a pálfordulás (szakszóval: konverzió). Az ész igazi próbája a jövő előrelátása. Az igaznak bizonyuló előrejelzéshez nagyon sok változót kell figyelembe venni, s a hiba sosem zárható ki teljesen. A butaság abban van, hogy a jövő eseményei elveszítik többesélyes jellegüket, s kétségbevonhatatlan tényekként tűnnek fel. A buta ész nem vet számot lehetőség és valószínűség kettősségével. Ami kívánatos, az valószínűnek, ami nem kívánatos, az valószínűtlennek tűnik. A vágyaknak és félelmeknek kiszolgáltatott jövőkép hibás cselekvéseknek veti meg az ágyat. Az elégtelen keresés következménye az időtávlatok keverése. A közeli távolinak, a távoli közelinek tűnik. Az emberi játszmák legostobábbja a háború, mely valóságos tenyészhelye a buta döntéseknek. Aki elkezdi a háborút, közelinek és valószínűnek tekinti a győzelmet, mely az esetek többségében egyre távolibb és egyre valószínűtlenebb lesz. Nem is lehet másként, mivel a háború Herbert Simon által rosszul strukturált problémák sorába tartozik, melyek elvileg sem teszik lehetővé az ésszerű kalkulációt. A sok kínálkozó példa közül elég ha felidézzük Magyarország világháborús hadbalépéseinek történetét, melyet a második esetben súlyosbít, hogy a döntéshozók láthatóan nem tanultak az első hadbalépés súlyos kudarcából. Nem is tanulhattak. A hibák ugyanis nem derülnek ki. Erről gondoskodik a kognitív disszonancia redukció, mely az indokok ügyes csoportosításával kikozmetikázza a rossz döntést. Az önfelmentő ész kiiktatja a tévedésért viselt felelősség motívumát, s helyette elindítja az önigazolást, mely az önismeret éles ellentéte. A butaság édes testvére a makacsság. A vélt igazságot cáfoló információknak esélyük sincs arra, hogy átjussanak a makacs ember kognitív szűrőjén, mely sűrű szövésű, ha kritikus információról van szó, de annál lazább, ha a prekoncepciót támasztja alá. Az egyébként leleményekben nem dúskáló korlátolt, zárt tudat felülmúlhatatlanul leleményes, ha önvédelemről van szó. A meglévő, bár elégtelen és szükségképpen fogyatékos tudástartalmak szerkezetébe nem illő új tudáselemeknek esélyük sincs, hogy átjussanak a sűrűn szövött szűrőn. A személy sem látni, sem hallani, de még érezni sem hajlandó olyasmit, ami neki nem tetszik, amivel nem ért egyet, ami kihívást jelentene meglévő tudása számára. Kihal belőle a kíváncsiság. Helyét a makacsság foglalja el. Ha végképp nem sikerül kitérni a meggondolkodtató információ elől, a 4

5 makacs tudat a bagatelizáció eszközét alkalmazza. Ez az eljárás a jelentőst jelentéktelenné, a valószínűt valószínűtlenné, a nagyot kicsinnyé változtatja, miáltal tompul a kellemetlen információ fenyegetésének éle, s elhalasztja (sokszor örökre) a szembenézést az irgalmatlan igazsággal. A buta ember önmaga furfangos ügyvédeként a maga vélt igazának megfelelően keres összehasonlítást. A bűn nem bűn, ha mindenki bűnös, a hiba nem hiba, ha mindenki hibás, a rossz nem rossz, ha minden alternatíva rossz, s csak az a kérdés, hogy melyik kevésbé rossz mint a másik. Utóbbi választása még erénynek is beállítható. A buta tudat imént felvázolt apparátusának rendező elve a racionalizáció, a valóság személyek és csoportok maguk szabta értelem szerint történő megszerkesztése, a magát tudásnak álcázó nem tudás. Szó sincs persze tudatos önbecsapásról. A racionalizáció szülte kognitív kényelem alapja az önelégültség és csalhatatlanság, amit ha támadás ér, a válasz azonnali és heves, mondhatnánk agresszív. Az agresszivitás megmarad a beszédaktusok szintjén, de arra elég, hogy sebeket ejtsen a racionalizáció sáncai mögé merészkedő ellenfél önbecsülésén, emberi méltóságán. A szólás szabadságába ez belefér. A racionalizációs működés nem lenne oly hatékony, ha nem támogatná világnézet, melynek ereje a láttatás, az elhitetés, a más világnézetek tagadása. A világnézet az alapra (a fundamentumra) építkezik. A fundamentum az erkölcs. Az erkölcsi értékek nem képezhetik vita tárgyát. A jó és a rossz mércéit a tekintély szabja. A tekintély pecsétje a konvenció. Az erkölcsi értékek ezáltal elveszítik a lényegükhöz tartozó tragikus dimenziót. A konvencionalitás prizmáján keresztül az emberi világ egyneművé válik. A morál moralizálássá satnyul. A nem értelmes értelem táptalaja a szüntelen változások által kiváltott bizonytalanság és a szorongás, melyek kihívásait megválaszolni a zárt, korlátolt, buta ész lényegénél fogva megválaszolni képtelen. Ezáltal versenyhátrányba hozza magát. Ördögi kör alakul ki. Minél merevebb gondolkozik valaki, annál kevésbé érti meg a változásokat, annál rosszabbul reagál, következésképpen még inkább beszorul kognitív sáncai mögé. Ha bekövetkezik a letagadhatatlan kudarc, akkor nem marad más mint a végtelen önsajnálat. Idáig eljutva e cikkben az olvasó óhatatlanul a homlokára csap, s felkiált: Buta vagyok! Nincs miért szégyenkeznie. A butaság szerkezete ugyanaz, mint a mindennapi észé. A különbség csak annyi, hogy a butaság a mindennapi ész végállapota, ahonnan nincs csatlakozás a metafizika felé. A butaság akkor válik társadalmi erővé ha kommunikáció csak egyivásúak között zajlik. Ezáltal a kognitív védelem erői megsokszorozódnak. A butaság kollektív lesz. Ezt a kollektív lelkiállapotot Bibó István politikai hisztériának nevezte, melyet Pataki Ferenc joggal jellemez metaforikus fogalomként. Az elnevezés metafora két értelemben is. A hisztéria pszichológiai zavar, melynek inkább következménye, mintsem oka a valósághoz való ferde viszony. Másrészt eredendően egyéni zavarról van szó, mely a kollektív alakzatokra történő alkalmazás során elveszti deviáns minősítését. Bibó helyesen utal arra, hogy a hisztériás világkép zártsága és önmagának való elegendősége kontraszelekciót hoz létre: a normális válik abnormálissá és az abnormális lesz normális. 5

6 A kollektív butaság két változata különböztethető meg. Az egyik változat csoportban, a másik változat tömegben működik. Irving Janis a csoportban kialakuló butaság nyolc megnyilvánulását írja le, melyek mind az egyéni butaságból származnak, de csoporttámogatással rendkívüli veszélyek forrásává válhatnak. Főleg ha olyan csoportokról van szó, melyek tagjai politikusok, akiknek döntéseitől függ háború és béke. A szóban forgó megnyilvánulások a következők: 1. A sebezhetetlenség illúziója, mely szélsőséges optimizmusnak és merészségnek vet ágyat. 2. Megkérdőjelezhetlen hit a csoport igazában, ami lehetetlenné teszi a döntések etikai vonatkozásainak végiggondolását. 3. A figyelmeztetések és a döntés logikájába bele nem illő információk elhessegetése. 4. Az ellenfél sztereotíp leírása, miszerint az ellenfél túl gonosz, hogy szóba lehessen vele állni, illetve túl gyenge vagy ostoba. 5. Belső cenzúra, miáltal a csoport tagjai arra éreznek késztetést magukban, hogy minimalizálják kételyeiket és elhallgattassák ellenérveiket. 6. A teljes egyetértés hamis látszata. 7. Közvetlen, nyílt nyomás mindenkire, aki a csoportszinten vallott elkötelezettségek, hitek, vélemények ellen merészelne fellépni. 8. Önjelölt észgárdisták fellépése, akik aktív szerepet vállalnak abban, hogy a csoport ne jusson a döntéseket akár erkölcsi akár pragmatikus értelemben megkérdőjelező információkhoz. A történelem színpadán a butaság akkor jut főszerephez, ha tömegszinten nyilvánul meg. A mindennapi észalkotó elemeként a butaság mindenkiben jelen van. A kiszámíthatatlan, kaotikus tömeghelyzetben a tömeg elbizonytalanodott tagjai számára egyszerűen nincs más fogódzó, mint az, amiről bizonyosan tudhatják, hogy valamennyien tudják. A tudás kollektív többlet, ha a tudás létrehozásában résztvevők valamennyien kompetensek. Ez esetben tudásuk kiegészíti egymást, a hibákat kölcsönösen korrigálják. A létrejövő produkció a kommunikációk következtében egyre tökéletesebb lesz. Ez a wiki-szoftver működésének lényege. Van azonban az elbutulásnak is wiki-szoftvere, mely esetben az inkompetenciák találkoznak, s rontják kölcsönösen egymás színvonalát, míg nem marad más mint a az egy-két szavas igazság, mely ráfér egy táblára, kimondható pár másodperc alatt. Az egyénekben külön-külön működő butaság a tömeg kommunikációs terében villámgyorsan egységesedik, normává válik. A tömeg igazsága az alapokból meríti erejét. Az alapok zárt, egymásból következő ideologikus, fundamentalista nézetek, melyek igaz voltának ellenőrzésére nincsenek empirikus eszközök, hiszen az úgynevezett végső, tovább nem kutatható igazságokra vonatkoznak. Itt találkozik történik a butaság és a metafizika. A Jó ütközik a Gonosszal. Az empíriát a hit helyettesít oly módon, hogy valóságélményt kelt fel a hívőkben akkor is, ha az élmény érvényesítésére nincs empirikus eszköz. A mechanizmus nagyban ugyanaz, mint az melyet kicsiben a magát tudásnak álcázó előítéletes tudás működése során láttunk. 6

7 Tömegek persze sose logikai vagy ismeretelméleti alapokon verődnek össze. A tömegek tagjait mindig érzés mozgósítja, mely metakommunikáció révén villámgyorsan, fertőzésszerűen terjed emberről emberre. Az érzések, a hitek, a lebutított tartalmak nem feltétlenül destruktív jellegűek. Vannak konstruktív, a tömegben rejlő energiákat a destrukció ellenében felszabadító tömegek is. A két mozzanat elválasztása viszonylagos. Aki rombol, az mindig hivatkozhat (s hivatkozik is) a teremtésre, s aki teremt az rombol is, ha akarja, ha nem. A fundamentalista hitek és jelszavak a gyűlölet és a szeretet parttalan, szélsőséges megnyilvánulásainak nyitnak utat a tömegben. A tömegjelenetek a média közvetítésében felnagyítják az érzések politikai jelentőségét és felerősítik intenzitásukat. A sok egyéni butaság egymásra hatásában születő kollektív butaság akkor válik halálos fenyegetéssé a társadalomban, ha okossággal társul. Az okosság ebben az esetben nem több, mint a manipulatív vezető képessége arra, hogy céljai elérésének eszközévé tegye a tömegek butaságát, melyet kihasználva folyamatosan hiszterizálja, újabb és újabb fenyegetésekkel riogatja őket közvetlen tömeghelyzetekben és a média közvetítésével. Ez a halálos amalgám éltette a nemzeti szocializmust, melynek nem sok köze volt sem a nemzethez, sem a szocializmushoz, de annál többet merített az előítéletek, sztereotípiák, racionalizációk eszköztárából, s azért válthatott hatékonnyá, mert mesterien szervezett propagandagépezet terjesztette és tartotta fenn. A manipulatív okosság a butaság foglyává válik. A vezér csak akkor képes hitelesen alakítani szerepét, ha maga is elhiszi azt, amit eleinte nem hitt, de hitte, hogy követői hiszik. A butaság mindig bukásra van ítélve, hiszen lényegénél fogva nem tesz képessé az alkalmazkodásra, hiányzik belőle a stratégiai dimenzió. Rövidtávon azonban, speciális feltételek megléte esetén szinte bizonyos a siker. A butaság társadalmi érvényesülésének alapvető feltétele, ha az eszes alternatívák nem mutatkozhatnak meg a nyilvánosság előtt. A butaság letaszíthatatlan trónjáról, ha nincsenek trónkövetelők. Nem véletlen, hogy a diktatúrák mindig a nyilvánosság korlátozásával kezdik uralmukat, s bukásuk órája egyben a vélemény-és szólás szabadság születésének órája. A szabad nyilvánosság azonban nem automatikus biztosíték a butaság érvényesülésével szemben. Vannak gazdasági, társadalmi, politikai helyzetek, amelyek átlátására, megértésére, a lehetséges kifejletek előrejelzésére nincs mód, mivel a helyzet túl hirtelen következett be, nem volt rá precedens, melyhez viszonyítani lehetne, túl sok ellentétes interpretáció van forgalomban, s ugyanakkor gyors döntésre lenne szükség, mivel a romlás megállíthatatlannak tűnik. Ilyen helyzetekben a butaság a maga agresszív, primitív bizonyosságaival versenyképes lehet a szofisztikált, habozó, önemésztő ésszel szemben. Irodalom Adorno, T-W., et. al The Authoritarian Personlity. New York:Norton Bibó, I Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető. I. k 378.o.. Csepeli, Gy Wiki Knowledge. Paper presented at the conference Towards a Philosophy of Telecommuniccations Convergence held in Budapest on September 28. 7

8 Feitl, I. (szerk.) Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma. Tanulmányok. Budapest: Napvilág Festinger, L A kognitív disszonancia elmélete. Budapest: Osiris Heider, F A személyközi viszonyok pszichológiája. Budapest: Osiris Janis, I.L. Groupthink. Psychologivcal Studies of Policy Decisions and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin Kruglanski, A. W A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest:Osiris Lukács, Gy A bolsevizmus mint erkölcsi probléma. In: Történelem és osztálytudat. Budapest: Magvető Osgood, Ch. Suci, G., Tannenbaum, P The Measurement of Meaning. University of Illinois Press. Pataki, F A tömegek évszázada. Budapest: Osiris Rokeach, M The Open and Closed Mind. Investigations into the nature of belief sysrems and personality systems. New York: Basic Books. Simon, H.A Korlátozott racionalitás. Budapest:Közgazdasági és Jogi Kiadó. Surowiecki, J A tömegek bölcsessége. Budapest:Napvilág. Demos könyvek. Weber, M Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest:KJK 8

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Átalakuló nemzeti identitás

Átalakuló nemzeti identitás Csepeli György Átalakuló nemzeti identitás Az emberi ügyek alakulására sorsdöntő hatású szavak használatának paradoxona, hogy minél inkább hozzáférhető, azaz gyakori, közkeletű és ismert szavakról van

Részletesebben

Fogalmak Navigare necesse est

Fogalmak Navigare necesse est Döntéselmélet Fogalmak Navigare necesse est - dönteni mindenkinek kell A döntés nem vezetői privilégium: de! vezetői kompetencia, a vezetői döntések hatása Fogalmak II. A döntés célirányos választás adott

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította Zalay Szabolcs Alkalmazott Kommunikáció-tudományi Tanszék, Andragógia Intézet, FEEK, PTE Konstruktivizmus és drámapedagógia Olyan pedagógiáról szeretnék most írni, amely az alkotás örömét adja diáknak

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Abban a házban

Magvető Kiadó könyvklubja - Abban a házban 2013 szeptember 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Ahol szinte semmi nem úgy zajlik, nem úgy működik, ahogyan megszoktuk,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

AZ ISKOLA SZEREPE A SZEMÉLYISÉG SZOCIOMORÁLIS FORMÁLÁSÁBAN 1

AZ ISKOLA SZEREPE A SZEMÉLYISÉG SZOCIOMORÁLIS FORMÁLÁSÁBAN 1 Dr. Pálvölgyi Ferenc AZ ISKOLA SZEREPE A SZEMÉLYISÉG SZOCIOMORÁLIS FORMÁLÁSÁBAN 1 Magyarország európai integrációja az iskola világában is szükségszerű változásokat hozott. Folyamatosan módosultak az oktatási

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

resszív-népírtó háború az van. És van gerillaháború, van tupamaros,

resszív-népírtó háború az van. És van gerillaháború, van tupamaros, A BÉKE POSZTULÁTUMA A háború és béke fogalmának konkrét szintézise mindig végbemegy. Vagy háború van, vagy béke. De az elvont fogalom, a háború elvont fogalma egy háborúval fenyegetett világban akkor is

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban Bánfalvi Attila Mi köze volna az egészségnek az aggályoskodáshoz? Az egészségnek ahhoz van köze, hogy oda se figyelünk rá. Sajátságos és

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A mulasztásos alkotmánysértés

A mulasztásos alkotmánysértés KARSAI Dániel A mulasztásos alkotmánysértés I. fejezet: Az Alkotmánybíróság szerepe a jogállamban Az egyik legérdekesebb alkotmánybírósági jogosítvány a mulasztásos alkotmánysértés vizsgálata és orvoslása.

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Integrál Pszichológia képzés 2007. Október 14. Ferenczi Szilvia Az erkölcsi gondolkodás Gyerekeknek el kell sajátítaniuk a társadalom erkölcsi normáit, a helyes viselkedés

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanári kompetenciák diák szemmel Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ A jó és rossz tanár elemzése Ki volt a legjobb középiskolai tanára? Mi volt az a (legfeljebb) három jellemző ami

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Meditáció a nemzeti karakterről

Meditáció a nemzeti karakterről Csepeli György Meditáció a nemzeti karakterről A nemzeti karakter feltételezése legalább olyan régi, mint magának a nemzetnek a létezése. Sőt a korábbtól fogva létező csoportalakzatok (vallási, etnikai,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Tartalom. x 7.

Tartalom. x 7. Tartalom LEGYEN VILÁGOSSÁG! 23 A. MINDENT EGYESÍTŐ ELMÉLET? 29 1. A valóság rejtélye 29 Egy kettős rejtély 30 Az új világmodell: Kopernikusz, Kepler, Galilei 31 Az egyház a természettudomány ellen 34 A

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben