VÁLÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI (Hogyan befolyásolja hosszú árnyékként az elhagyó, a család dinamikáját!)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI (Hogyan befolyásolja hosszú árnyékként az elhagyó, a család dinamikáját!)"

Átírás

1 Takács Péter klinikai szakpszichológus, okleveles szupervízor, tanársegéd ESZI Újpalotai Családsegítő Szolgálat KGRE BTK Pszichológiai Intézet Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési szak VÁLÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI (Hogyan befolyásolja hosszú árnyékként az elhagyó, a család dinamikáját!) A többgenerációs családok számának drámai csökkenésével, valamint az ún. nukleáris családok megjelenésével, s a nyomukban járó válások szaporodásával számtalan súlyos nehézséggel kell megküzdeniük ma a családok többségének. Átrendeződött, átértelmeződött többek közt a nemi szerepekkel kapcsolatos korábbi felfogás, elvárás csakúgy, mint a generációk közti konfliktusok jellege. Ma egyre kevesebb fiatal találkozhat Nagyszüleivel, s egyre kevesebben nőnek fel teljes családban. Megdöbbenve tapasztalom gyakorló szakemberként, hogy éves fiatalok nem tudják értelmezni a családfő fogalmát, noha a szót értik, de tartalommal már nem tölthető fel számukra e fogalom. Családsegítőben dolgozva gyakorta találkozom olyan családokkal, akiknél komoly zavart okoz a családi történetek ismeretének hiánya, a család érték- és normarendszerének követhetetlensége. Olyan családokkal tehát, akik diszfunkcionálisan működnek. Hajdanán, mikor még egyértelműek voltak a Nagyszülők (esetleg az élő Dédszülők) szerepei, amikor még egyértelműen elhatárolódtak a női - férfi szerepek, s a szülők következetesen képviselték a társadalmi normákat, könnyebben eligazodtak az unokák, gyermekek későbbi szerepekben, kapcsolataikban. Sajátos jelenségek okoznak ma nagyon komoly párkapcsolati zavarokat. Sok olyan családdal akad dolgunk, akik soha nem éltek együtt Nagyszülőkkel, ám a családban megjelenő történések arra engednek következtetni, hogy a hiányzó Nagyszülők egyike másika, mintegy hosszú árnyékként rávetül a család jelenére, jövőjére, meghatározva, befolyásolva egy egy családtag jövőjét, kapcsolatait. Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg pl. néhány válást követően. Az elmenő, elhagyó szülő szerepeihez tartozó tartalmak árnyékként vetülnek rá valamelyik családtagra, s különösen veszélyesnek tűnik, ha az érintett egy gyermek. Felnőve komoly kapcsolati zavarokat okoz ez a sajátos jelenség. Műhelymunkánkon hasonló esetek ismertetésén keresztül gondolhatjuk át jövendő szakmai teendőinket az érdeklődőkkel, s ha nagyon komoly szakmai érdeklődésre számíthatok, még a saját élményt sem mulasztjuk el. Bp.,

2 VÁLÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A válás és következményei cím megtévesztő lehet, ha azt a reményt ébresztette az érdeklődőkben, hogy az alábbiakban, szorosabb értelemben a válás, s a következményeinek lélektanáról esik szó. Terjedelmi és időkorlátok figyelembe vételével az ismétlődő mintázatok természetére, azok hátterének lehetséges magyarázataira fókuszálnánk, nem elfelejtve azt a tényt, hogy valójában csak hat eset kapcsán kezdtem a témával mélyebben foglalkozni szeptemberétől dolgozom az Újpalotai Családsegítő Szolgálatnál, s az elmúlt évtizedekben számtalan diszfunkcionális családdal, valamint ilyen családból érkező klienssel dolgoztam. Pszichológiai tanácsadásra kezdetektől inkább egyének, ritkábban párok, s még ritkábban családok jelentkeznek be. Az utóbbi két évben ( ) két egészen sajátos jelenséggel találkoztam. Leendő szociális munkások képzésében egy alkalommal, avval kellett szembesüljek, hogy a nappali tagozaton hallgató másodéves nappalis diákok nem tudták értelmezni a családfő fogalmát. Érdeklődésemre kiderült, hogy a 22 hallgató közül senki nem volt, aki teljes családban nőtt volna fel. E megrázó élményt követően, pár hónap elteltével hat olyan év közti egyedülálló nő keresett meg, akik fő problémájukat párkapcsolati zavarként fogalmazták meg. Nem volt világos számukra, hogy miért bomlanak fel kapcsolataik viszonylag rövid időn belül (pár hónaptól maximum egy évig tartó kapcsolatok). Történetük sok hasonlóságot mutatott. A hat nő közül 4 esetében 5 éves koruk előtt, 2 esetben születésüket megelőzően váltak el a szülők, s ők nem is ismerik apjukat. Öt nő egyke, s egy elsőszülött, egy testvére van, aki két évvel fiatalabb. Az anyák az 50-es években születtek, kivétel nélkül mind elvált szülők gyermekei, s lányaik nem is ismerik az anyai nagyapjukat, többen közülük már elhunytak. Ketten kereshetnék még meg őket. (Sajnálatos, hogy távolabbi ősök történetéről egyik kliens sem tud beszámolni!) Mivel sok rendezetlen családi helyzettel találkoztam, nem lepett meg az első egy-két ilyen eset. Ám mikor már a negyedik, ötödik kliens is megjelent, gondoltam alaposabban is át kell gondolni, mi lehet a háttere a sajátosan hasonló történeteknek. Szeretném most ezt a hátteret részben a rendszerszemlélet, részben a tárgykapcsolatelmélet, részben pedig Böszörményi-Nagy Iván kontextuális terápia fogalmai segítségével megvilágítani. A családot, egy önszabályozó, nyílt rendszernek tekintjük, melynek a negentrópia alapján - sajátos céljainak megfelelő mintázódása van. Morfosztatikus (állandóság, stabilitás) és morfogenetikus (változást előidéző) kölcsönhatások biztosítják a dinamikus egyensúlyt, reagálva a külső, belső változásokra. A pozitív visszacsatolások a változásokért, míg a negatív visszacsatolások a változás előtti állapotok visszaállításért felelnek. Minden rendszer számtalan alrendszerből áll, mely rendszer több mint az elemek öszszessége. Jellemző a rendszerre az egységes működés. Jól körülírható struktúra, s folyamatok jellemzik. A folyamatok ismétlődő interakciós mintákká, az ismétlődő kapcsolati minták pedig szabályokká állnak össze (Székely, 2003). Egy családon belüli alrendszerek bonyolultságát a család nagysága, a családtagok száma természetesen jelentősen befolyásolja (ld. 1. ábra). 2

3 Különböző alrendszerek képződnek a rendszeren belül: nő-férfi, mint alrendszer és eredetei családjaikkal, illetve egymás szüleivel alkotott alrendszerek. Majd, mint feleség-férj. Aztán anya-apa, s a gyermekkel alkotott alrendszer, s a gyermek, mint unoka és a nagyszülők; de külön anya-gyermek, apa-gyermek, s egy újabb gyermekkel gazdagodva a gyermekek is alkotnak egy alrendszert. 1. ábra Ha a rendszer egészét tekintjük, látható, hogy az alrendszerek értelmezhetőek vertikális és horizontális irányokban is. A vertikális irányból adódik, hogy már gyermekként megélhetjük azt a tényt, hogy fölöttünk több generáció is található, s ez évszázadokra visszakövethetően meghatározza a hovatartozásunkat, illetve ennél többet is. Böszörményi-Nagy, Krasner(1986/2001) ennek kapcsán beszél kapcsolati etikáról és lojalitásról. Kontextuális terápiás szemléletének formálódására nagy hatással volt Martin Buber ( ) zsidó teológus és filozófus legjelentősebb műve: Ich und Du (1922), mely magyarul is olvasható: Buber, M., 1922/1991: Én és Te, Bp., Európa Kiadó. Buber szerint létezik egy természetünkben rejlő, generációkon keresztül megfigyelhető, mindenkire érvényes kapcsolati alapelv, mert egymásra vagyunk utalva. Ezt nevezte Buber igazságosságra épülő emberi rendnek, melynek lényege az igazságosság, kölcsönös hitelesség és egymásért vállalt felelősség. A másik központi fogalom, ami szintén nagy hatással volt Böszörményi-Nagyra, Buber dialógus fogalma. A Te által leszek Énné, s hogy Énné leszek, mondom: Te. Ez az igazi dialógus (id. Székely, 2003, 94). Ebből az egzisztenciális egymásra utaltságból vezeti le Böszörményi-Nagy a kapcsolati etika fogalmát. E szerint igazságossággal, kölcsönös megbízhatósággal, valamint egymásért való felelősségvállalással tartozunk egymásnak. Ugyanakkor ez az egzisztenciális elkötele- 3

4 zettség a kapcsolati etika, mely tudatos és tudattalan szinten is működik. Ez az a kontextus, amire alapozza terápiáját. Lévén, hogy egymásra vagyunk utalva, ez azt is jelenti, hogy szülőként gondozzuk gyermekinket, kik erre jogosultak, illetve elkötelezettek vagyunk arra, hogy szüleinkről is gondoskodjunk. Vagyis itt az egymás iránti kölcsönös elkötelezettségi alapon működő adokkapok egyensúlyt vertikálisan és horizontálisan is - az igazságosság nevében, meg kell teremteni az egészséges fejlődés, működés érdekében. A kapcsolati etika, az igazságosságra épülő emberi rend, a dialógus teljes mértékben összhangban van a tárgykapcsolat-elmélet alapelvével, miszerint a személyiség más személyekkel való kölcsönhatásban strukturálódik, szerveződik, illetve az első Én-Tárgy kapcsolati egység mintázata meghatároz minden más későbbi kapcsolatot (Hamilton, 1996). A család, mint sajátos színtér, a nemi szerepek megtanulásának melegágya. A szerepek (anya, apa, szülő, nagyszülő, nő, férfi) öntudatlanul épülnek be, a megfelelő kelléktárakkal egyetemben. E szerepviselkedés repertoár elsajátítása során - amikor a másik nemű lesz a fontos, pl. lány esetében az apa - megtanulja, hogy miként kell elbűvölni őt, közel kerülni, elkerülni. Közben saját nemi szerepét is tanulja, s a férfiképet is! Jellemző lesz, hogy mit hall az anyjától, miként beszél ő az apjáról, mert ezek a megnyilvánulások a férfiakról is szólnak! Ez pedig egy sajátos mintázat, mely generációkon keresztül alakul szociális örökítődés révén. Majd a párválasztással egy új mintázat érkezik. Ha nem lesz minta arra, hogy miként kommunikál egy anya az apával, a férfi szereplővel, akkor valójában a kapcsolati működésre nem lesz minta (konfliktusok, érdekek, elvárások egyeztetése). Az első Én Tárgy kapcsolati egység az anya-gyermek kapcsolatban szerveződik. Ehhez a mintázathoz (ősminta) a fejlődés során kapcsolódnak a további reprezentációk, melyek meghatározóak lesznek a későbbi kapcsolatokban is (Hamilton, 1996). A csecsemő törekszik a jó állapot elérésére, s a kellemetlenek elkerülésére. Ezek kezdetben csak benyomások, melyek lassan mintákká, majd sémákká szerveződnek, végül összefüggő rendszerbe strukturálódnak, s mint belső kapcsolati egységek, strukturális képződményekké alakulnak. Mahlerék (id. Hamilton, 1996) feltételeznek egy adott törvényszerűséget a struktúra fejlődésére. Kezdetben elkülönülnek jó vagy rossz sémákká a hasítás által. A szeparáció kezdeti szakaszában a jó rossz még nem integrálódik. A jó self, rossz self a jó tárgy, rossz tárgy képzetei külön egységet alkotnak. Az újraközeledés szakaszában új strukturális változások következnek, a jó self és rossz self integrálódik, így a gyermek elfogadja önmagában a jót, rosszat egyaránt. Ám a tárgyreprezentációban is hasonló integráció történik. Ekkor érkezünk el a tárgyállandóság szakaszába. Miről szól hitelesen a család? Az egészséges fejlődéshez szükségesek a külső tárgyak, így az anya, az apa, s ők ketten, mint egyetlen egységet alkotó tárgy, de nyugodtan ide sorolhatjuk a nagyszülőket is. A szülők egybetartoznak, egy a szülőpár, egyetlen egység. Nem állhat közéjük senki. Milyen az egészségesen működő család? Nyitott; dinamikus egyensúlyt tart fönn; egyértelmű és világos szerephatárokat tart; egyértelmű az érték és normarendszer; világos, a fejlődést, elősegítő interakciót, kommunikációt folytat, s jól látható struktúrát tart fönn. Mi történik, ha a hasítás a jó szülő rossz szülő polarizációjában történik? A gyermek bevetíti a külső rossz tárgyat így próbálja kontrollálni -, s mint bevetített reprezentációt hasítja, s elfojtja. A rossz tárgy elfojtásával együtt a self azon része is hasítás és elfojtás alá kerül, mely a rossz tárggyal kapcsolati egységet alkot. A hasított és tudattalanba került rész-self azonosul a belső rossz tárggyal, ezért a személy rossznak érzi magát. Válaszul, a környezet reflexiója - különösen az anyáé: - Olyan vagy, mint az apád! kijelentéssel rokon értelmű. 4

5 (Ezért még azt is joggal hiheti a gyermek egy válás kapcsán, hogy azért hagyták el, mert rossz!) Ezzel egy új, sajátos kontextus teremtődik meg. A család léte fejlődési folyamat, változásokkal, krízisekkel. Változások egyrészt belülről (biológiailag, pszichológiailag) determináltak, másrészt kívülről a környezet, kortárscsoport, kultúra provokálja. Vannak normatív krízisek, melyekre fel lehet készülni, s vannak a paranormatív változások, melyekre viszont nem lehet felkészülni (halál, betegség, fogyatékosság, válás, ) A paranormatív változások jobbára veszteségek, melyek feldolgozása a gyászmunka folyamatát követi. A folyamat során egy új identitást kell felépíteni, mely ugyancsak úgy zajlik, mint ahogy kezdetektől történt, vagyis más személyekkel való kölcsönhatásban. Minthogy a válással személyt, partnerszerepet, szülőtársat, biztonságos kapcsolatot, barátokat veszít az elhagyott, sérül a horizontális lojalitás is, s az egyensúly helyreállítása érdekében igyekszik pótolni valamit. A keletkezett űrt ki lehet tölteni. a gyermekkel. Az említett hat kliens szinte kivétel nélkül úgy jellemezte anyjával való kapcsolatát, mely inkább hasonlít partneri, felnőtt felnőtt viszonyra, mint anya-gyermek kapcsolatra. Korán váltam felnőtté., Mindig bevont anyám a döntéseibe, sőt gyakran kikérte véleményem, már egész kis koromban is., Mindig azt hangoztatta, én vagyok a legjobb barátnője. Az elhagyott gyermek könnyen feladja gyermeki szereppozícióját, mert ebben a szerepében el lett hagyva, s még hálás is lehet a felkínált felnőttes szerepnek, mert abban még nem érte kudarc. Ha gyorsan válik felnőtté, nem kell nevelni, ha bevonjuk a döntésbe, megosztjuk a felelősséget. Így a hiány kevéssé fájdalmas. A gyermek pedig - mivel ő is vesztes (vertikális lojalitássérülés, Böszörményi-Nagy, 2001) azonosul az elhagyóval, s nem meglepő módon maszkulin jegyek sokaságát integrálhatja személyiségébe. Már az anyáknál megjelentek a maszkulin jegyek, a racionális gondolkodás, a tényszerű érzelmi értékeket háttérbe szorító döntési mechanizmus, érdekképviselet. Így a velük, vagy az apával való azonosulás szinte egyenértékű. A klienseknél azonban egyáltalán nem tudatosult, hogy valójában egy férfi, apai mintával azonosultak, miközben természetesen női mivoltukat tartották identitásuk gerincének. Magának a jogosultságnak három forrását említi Böszörményi-Nagy - Krasner (2001): 1. A legfontosabb a szülő-gyermek kapcsolat. A gyermek jogosult a gondozásra, gondoskodásra, s elkötelezett a szüleivel kapcsolatban, lojális kell, legyen. 2. A másik forrás a családi örökség, s egyben elődeink öröksége. Ebben az örökségben értékek, normák, kapcsolati minták, s ezek hiánya egyaránt beletartozik. Ezek az örökségek tudattalanul ugyanúgy hatnak, mint tudatosan, több generáción keresztül is. (Shakespeare 1595-ben írta meg Romeo és Júlia történetét. A történet szerint Montague és a Capulet családok ős gyűlölségtől indíttatva akadályozták a szerelmeseket. Ám nem kell ennyire a múltba nyúlni. Emlékszem azokra a családokra, akiknek velem egykorú gyermekei rettenetes gyűlöletet tápláltak egymás ellen, s ők maguk nem tudták, miért. De még a szüleik sem. Ősrégi sérelmeket igyekeztek megbosszulni egymáson, melyeknek okai a múlt homályába vesztek. Kissé pozitívabb példa, amit az írott történelem is nyilván tart: számtalan olyan családot ismerhetünk, melyek évszázadokon keresztül házasodtak. De népek, nemzetek kapcsolatára is jelentős hatással vannak az örökségek, mint pl. a lengyelek és magyarok szimpátiája, barátsága.) Vagyis az örökség lehet pozitív, de lehet negatív is, mely a gondoskodás, a kölcsönös felelősség hiányát jelenti. Ez a destruktív jogosultság. Ezt láthatjuk a diszfunkcionálisan működő családok életében is. (A éve gondozásba vett családjaink gyermekei mára már családosak, s számosan klienseink.) 5

6 3. A harmadik forrás az érdem. Ez azt jelenti, hogy valaki többet ad, mint ami az ősi mintából következne, s mint ami az egyensúlyhoz kellene. Ez egyben erősíti is az identitást. A negatív jogosultság a problémás szülő-gyermek kapcsolatból fakad! Ez befolyásolja ugyanúgy kapcsolatait akár úgy, hogy amit nem kapott meg gyermekként, azt a partnertől várja, akár úgy, hogy hasonló módon neveli gyermekeit. Így lesz a bántalmazottból, bántalmazó, az elhagyottból elhagyó. A kontextuális terápia másik nagyon fontos fogalma a lojalitás! A gyermek lojalitása vertikálisan a család örökségével kapcsolatos lojalitásra is kiterjed (tudatos, tudattalan szinten). Horizontális lojalitás a kortársak fele nyilvánul meg, mint pl. házasság, barátság. A párkapcsolati problémák hátterében szinte mindig találhatunk lojalitás konfliktust! (Individuáció nélkül, ellenséges viszonyban hagyták ott a szülő/ke/t, avagy túlzott lojalitás köti még a szülőkhöz.) A családokban a vertikális és a horizontális irányú lojalitásnak egyaránt kell működnie! Milyen zavarok származnak az egészségtelen lojalitásból? Hasított lojalitás: Szülő saját oldalára állítja gyermekét. Válás esetén gyakori! Ezekben az esetekben is az volt látható, hogy a válás nem egyik napról a másikra következett be, s az anyáknak volt idejük arra, hogy magukhoz kössék lányaikat. Parentifikált gyermek: Ilyenkor szülői szerepbe kerül a gyermek. Ezekben az esetekben a kliensek arról számoltak be, hogy anyjuk gyakorlatilag felnőtt szerepbe, az apjuk helyébe emelte őket, melytől eleinte szenvedtek, hisz olyan kérdésekben is állást kellett foglalniuk, melynek felelőssége túl nagy teherként nehezedett rájuk. Láthatatlan lojalitás: Amikor nincs tudatában a vertikális lojalitásnak, de ez mégis működik. Egy az ötvenes éveiben járó 3 gyermekes anya, szorongásos, depresszív tünetekkel akkor keresett fel, amikor elsőszülött lánya egy év távollét után hazatért újszülött gyermekével. Dekompenzálódásának oka az volt, hogy ez a gyermek ugyanúgy született, mint Ő. Az Ő anyját is megerőszakolták, s titokban, távol a szülői háztól hordta ki gyermekét. Erről a történetről lánya semmit nem tudott, míg haza nem költözött gyermekével. Forgószínpad: A destruktív kapcsolatok ismétlődését jelenti. A sérelmet elszenvedett, másnak okozza ugyanazt a sérelmet. Így lesz az elhagyottból elhagyó! Ez történik hát ezekben a családokban is?! Nevelőotthonban felnőttek gyermekei gyakran kerülnek állami gondozásba. Az említett hat esetben szinte mindegyik jelenséggel lehetett találkozni. Az egyik kliensem, Orsi úgy fogalmazta meg szakításai okát egy partnerétől tudott kicsikarni választ arra, hogy miért hagyja el: Nem akarok nőbe bújtatott férfivel, pláne nem az apámmal együtt élni! Gondolta a többieknek is ez lehetett a bajuk Ővele, csak nem fogalmazták meg. - Hogy írhatnám át családunk életének forgatókönyvét? kérdezte Orsi. Orsinak sikerült. Vajon hányan vannak még, akik öntudatlanul is viszik családi örökségként a válást, illetve foglalják el apjuk helyét, s azonosulnak e szereptartalommal? Mindez későbbi kapcsolataikban meghatározza helyüket, szerepüket partnereik mellett. Ma már nem csodálkozom azon, hogy nem értelmezhető a családfő fogalma. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 6

7 Irodalom Böszörményi-Nagy Iván Krasner B. R., 1986/2001: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa, Coincidencia Kft, Budapest Hamilton, N. G., 1990/1996: Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban, Budapest, Animula Kiadó Székely Ilona, CSJ, 2003: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában, Családterápiás sorozat 10., Budapest, Animula Kiadó 7

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Családterápia, a betegségek megközelítésének és kezelésének új szemlélete

Családterápia, a betegségek megközelítésének és kezelésének új szemlélete Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Budapest, 2014. november 15. Családterápia, a betegségek megközelítésének és kezelésének új szemlélete Harkácsi Judit klinikai szakpszichológus, pszichoteraputa,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió 1 Forray R. Katalin Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban Európai dimenzió A roma közösség, mint etnikai kisebbség, több vonatkozásban is különbözik más nemzeti kisebbségektől. Egyik jellemzőjük,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1. A hátrányos helyzetű fiatalok csoportja. A hátrányos helyzetű fiatalok közé soroljuk

EDUCATIO 1997/1. A hátrányos helyzetű fiatalok csoportja. A hátrányos helyzetű fiatalok közé soroljuk A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek a továbbiakban szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok szakképzését szolgáló speciális program elindítása

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus?

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus? Dr. Simon Fiala Ágnes homeopátiás orvos, pszichoterapeuta Nárcizmus? Nárcizmus? Tartalom 28 éves nőbeteg B.Sz. esetének ismertetése 1. Nárcisztikus személyiségzavar - DSM 5 2. Homeopátiás alkati kritériumok

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu PSZICHOTERÁPI PIÁK DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS http://psychiatry.pote.hu A pszichoterápia definíciója miről beszélünk? A pszichoterápiás elméletek összetevői

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai csoport

Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai csoport A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL 12o éves az Aszódi Javító Intézet Beszámoló az intézet múltjáról, jelenéről, jövőjéről és e sajátos színtéren végzett személyiségfejlesztő munkáról. Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

Buda Béla a segítő szakmák kommunikációs mestere

Buda Béla a segítő szakmák kommunikációs mestere Komlósi Piroska Buda Béla a segítő szakmák kommunikációs mestere Buda Béla szerteágazó munkássága közismert. Mintegy tucatnyi szakterületen gazdagította a segítő szakmabeliek szemléletmódját és gyakorlati

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások PhD dolgozat Konzulens: Dr. Ferge Zsuzsa

Részletesebben

Párkapcsolati preferenciák és humor

Párkapcsolati preferenciák és humor Párkapcsolati preferenciák és humor Az önértékelés és a kötődési típus szerepe Tisljár Roland SZTE Pszichológiai Intézet, Szeged Evolúciós Pszichológiai Kutatócsoport, Pécs Párkapcsolati mechanizmusok

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Lehmann Miklós A SZEMÉLYES TUDÁS ÁTADÁSA

Lehmann Miklós A SZEMÉLYES TUDÁS ÁTADÁSA Lehmann Miklós A SZEMÉLYES TUDÁS ÁTADÁSA "... ott, ahol egybetorkollik a biológia és önmagunk filozófiai megbízatása, az ember hivatásába gyökerezve áll az igazság és a nagyság égboltja alatt. Ennek tanításai

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház A kötődési sérülés meghatározása Intenzív érzelmi stressz helyzetben alakul ki, amikor fokozott az igény a jelentős másik támogatására és ez nem történik meg. Kitüntetett

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése Keszthely, 2013. április 5. Tóth Olga, MTA TK Szociológiai Intézet

Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése Keszthely, 2013. április 5. Tóth Olga, MTA TK Szociológiai Intézet Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése Keszthely, 2013. április 5. A gazda pedig mond egy szives jó estét, Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, Homlokát letörli porlepett ingével: Mélyre

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Tájékoztató a pár-, és családterápiás szolgáltatásról az érdeklődő családoknak, pároknak 2016. 01. 05.

Tájékoztató a pár-, és családterápiás szolgáltatásról az érdeklődő családoknak, pároknak 2016. 01. 05. Tájékoztató a pár-, és családterápiás szolgáltatásról az érdeklődő családoknak, pároknak 2016. 01. 05. Mi ez a szolgáltatás? Mit nyújt azok számára, akik igénybe veszik? A pár-, és családterápiás szolgáltatás

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben