Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről"

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia 3 (Kriminálpszichológia) tantárgy oktatásával két fő célt kívánunk megvalósítani; részben hallgatóinkkal el kívánjuk sajátíttatni a kriminálpszichológia azon alapfogalmait és összefüggéseit, amelyek a rendvédelem bármely területén végzett magas színvonalú és eredményes tevékenység végrehajtásához nélkülözhetetlen ismereteket ölelik fel. Az oktatási folyamatban e célunk megvalósítása előadások, szemináriumok és gyakorlati foglalkozások keretei közt zajlik. Igyekszünk a szakirányok sajátosságainak megfelelően - gyakorlatorientáltan - a hallgatókat az antiszociális életvezetés pszichológiai hátterében rejlő, a tudomány mai állásának megfelelő, széleskörű tájékozottságot biztosító információkkal ellátni. A Pszichológia tantárgy három részből áll: Pszichológia 1., 2. és 3. A tantárgyak egymást követik, egymásra épülnek. A tantárgy feldolgozásának a módszere: Nappali tagozaton a nagyelőadásokat követően szemináriumi és gyakorlati foglalkozások keretében történő ismeretmélyítés, a tananyag áttekintése, feldolgozása történik. Levelező tagozaton csak nagyelőadások tartására van lehetőség. Nagyelőadásokon nincs lehetőség a tananyag minden témájának előadására, ezért a tananyag további feldolgozása önállóan történik. Az előadásokon elhangzottak rögzítése elektronikus hangrögzítő készülékkel csak az előadó - alkalmankénti - előzetesen megadott hozzájárulásával történhet, de ez nem helyettesítheti az önálló jegyzetkészítést. A tantárgy részletes tematikája: 1. TÉMA Bevezetés a kriminálpszichológiába A kriminálpszichológia tárgya és helye a tudományok rendszerében. A tudomány kialakulása. A kriminálpszichológia felosztása, feladatkörei. A kriminálpszichológia módszertana. A deviancia és a deviáns viselkedés. Első fejezet Bereczkei Tamás (1999) Genetikai és evolúciós tényezők a deviáns és a bűnözői viselkedés kialakulásában, Belügyi Szemle, 6. sz old.

2 2 2. TÉMA A stressz és a stresszmegküzdés A stresszreakció fogalma. Az eustressz és a distressz. A distressz kontrollálhatósága. A személyiségjellemzők és a stresszmegküzdés. A distressz és a neurohormonális válaszreakciók. A traumatikus élmény és a neurohormonális válaszreakciók. Történetkonstrukció és traumafeldolgozás. Második fejezet Pennebaker, J. W. (2001) A stressz szavakba öntése: egészségi nyelvészeti és terápiás implikációk, In.: László J., Thomka B. (szerk.) Narratívák 5. Narratív pszichológia, Kijárat Kiadó, Bp. 3. TÉMA Elmebetegségek és személyiségzavarok a bűncselekmények hátterében Igazságügyi pszichiátria Elmebetegségek kezelésének története; A pszichiátria jogi vonatkozásai; Forenzikus pszichiátria vagy igazságügyi pszichiátria: beszámíthatóság, a peres ügyek intézésére való alkalmasság, cselekvőképesség, végrendelkezési képesség, veszélyeztető állapot megítélése; A kriminalitás és a mentális betegségek összefüggései: pszichózisok, dementia, mentális retardáció, epilepszia és a személyiségzavarok kórképeinek ismérvei; Etikai problémák és dilemmák a forenzikus pszichiátriában Hatodik fejezet Balassa L. (1961) Igazságügyi elmekórtan; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. Katona C.; Robertson M. (1997) Rövid Pszichiátria; Springer Hungarica Kiadó, Bp., old. Tringer L. (1999) A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Bp., old. 4. TÉMA Az antiszociális személyiségformák kialakulásának háttere Az antiszociális viselkedés és antiszociális személy meghatározási problémái. Az örökletes és a környezeti hatások szerepe az antiszociális fejlődésben. Evolucionista megközelítés. Kötődéselmélet és antiszociális fejlődés. Az elmeteória-diszfunkció lehetséges szerepe. A morális viselkedés-szabályozás zavarai: a szuperego-deficit formái és kialakulásuk okai. Impulzivitás, csábíthatóság, elterelhetőség. A másodlagos deviancia fogalma.

3 3 Harmadik fejezet Gergely Gy., Watson, J. S. (1998) A szülői érzelmi tükrözés szociális biofeedback modellje. Thalassa. (9) old. Kulcsár Zs. (1986) Pszichopátia. ELTE, Bp. Kulcsár Zs. (1992) Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Tankönyvkiadó, Bp. 5./A TÉMA Az egyéni agressziótól a terrorizmusig Első rész: Az agresszió meghatározása és megjelenési formái; Az agresszió hátterében álló érzelmek; Az egyéni agresszió; Az agressziót magyarázó elméletek: biológiai elméletek, pszichológiai elméletek; Az agresszió megjelenése csoportban Második rész: A terrorizmus fogalma és értelmezései; Terrorizmus és történelem; A terrorizmus napjainkban; Terroristák személyiség lélektana; Terrorcsoportok sajátos csoportdinamikája; A terrorakciók kivitelezése; A terroristák pszichoszociális sajátosságai; A terrorizmus, mint stressz-forrás; Szuperterrorizmus, mint új kihívás; Lehetséges megoldások és lépések a terrorizmus kezelésében Negyedik fejezet Halász, L. (1989) Az egyéni destruktivitás szélső pontján in: Valóság (1989/8) old. Hárdi, I. (szerk.) (2000) Az agresszió világa, Medicina Könyvkiadó, Bp., old. Mummendey A. (1984) Agresszív viselkedés in: Hewstone M.; Stroebe W.; Codol J. P..; Stephenson G. M. (szerk.) (1995) Szociálpszichológia Európai szemszögből, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., old. Pécsi T. (2005) A terrorizmus lélekrajza in: Valóság 2005/6, XLVIII. Évfolyam, Bp. 5./B TÉMA Az önérvényesítő (asszertív) viselkedés és jelentősége a rendvédelmi tevékenységben Az interakciók sajátosságai. Az önérvényesítő (asszertív) viselkedés lényege és alkalmazhat technikái. Az agresszív és az asszertív viselkedés összehasonlítása.

4 4 Ötödik fejezet Alexander Oakwood (1991) Mikor mondjunk nem-et és hogyan? Bagolyvár Könyvkiadó, Bp. 6. TÉMA Szenvedélybetegségek és a háttérben álló pszichológiai folyamatok Szenvedélybetegek pszichés működésének általános jellemzői; A kábítószerek típusai és a fogyasztási mintázatok sajátosságai: szerves oldószerek, pszichostimulánsok, cannabis származékok, nyugtatószerek, hallucinogének; Az alkoholizmus jelenségének bemutatása; A pszichoaktív szerek okozta betegségek magyarázatai; A drogfogyasztáshoz vezető út okai; Kábítószerrel való visszaélés és bűnözés; A drogfogyasztó kezelésének szempontjai; A kábítószer probléma kezelésének politikai modelljei Hetedik fejezet Comer, R.J. (2000) A lélek betegségei, Pszichopatológia, Osiris Kiadó; Bp., old. Demetrovics Zs. (2003) Droghasználat: öngyógyítás, élménykeresés és társas hatások in: Kábítószerről orvosoknak (A Magyar Orvos melléklete 2003/09.) Demetrovics Zs. (2000) A szintetikus drogok világa; Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák, Animula Kiadó, Bp. 7. TÉMA A kihallgatás pszichológiája Rendőrkarakterek. A terhelt/gyanúsított, a sértett tanúk és a sértetti kihallgatás sajátosságai. A tanúkkal és a tanúvallomásokkal, a sértett tanúkkal kapcsolatos kihallgatáslélektani eredmények. A gyanúsítottak kihallgatásával kapcsolatos ismerek áttekintése. A leggyakrabban alkalmazott taktikai, pszichológiai fogások. A rendőrök kommunikációs kompetenciájának fejlesztési lehetőségei. Nyolcadik fejezet Kertész I. (2000) A még különösebben védett tanú, Belügyi Szemle, 11. sz old. Münnich I. (1977) Visszaeső bűnözők személyes tere, perceptuális orientációja,

5 5 szorongásos színvonala, mint a nyílt támadó viselkedés jelzései, Magyar Pszichológiai Szemle, 3. sz old. Németh Zs. (2000) A kényszervallatás kriminológiája avagy a kényszervallatás ártalmairól, Belügyi Szemle, old. A tanszék és a tanáraink elérhetősége: A tanszék és a laboratórium, a Főépület III. emeletén található. Csernyikné Dr. Póth Ágnes tanszékvezető, főiskolai tanár, Főépület III. em. 330 szoba, Tel: Fogarasi Mihály Ph.D, főiskolai docens, Főépület III. em. 328 szoba, Tel: Kováts Daniella főiskolai tanársegéd, Főépület III. em. 326 szoba, Tel: Sipos Szandra Kinga tanár, Főépület III. em szoba, Tel.: A számonkérés formája: Az aláírás feltétele a tanórákon való részvétel. A félév végén kollokviumi vizsga van, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt szóbeli vizsgát jelent. Vizsgakövetelmény nappali tagozaton az előadásokon, szemináriumokon és gyakorlatokon elhangzott anyag ismerete, levelezős és MA-s hallgatóknak az előadásokon elhangzott tananyag ismerete. A fentieken kívül a vizsgán minden tagozaton alapkövetelmény a kiadott jegyzet anyagának beható ismerete. A szemináriumot illetve gyakorlatot vezető oktató tanár írathat évközben röpdolgozatot, de ez a hallgatók évközbeni motiválása és a tananyag folyamatos tanulása miatt történik. Minden egyéb kérdésben az NKE Rendészettudományi Karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában leírtak az irányadóak. Kollokviumi kérdések a szóbeli vizsgához: 1. A kriminálpszichológia tárgya, társtudományai, szakágazati rendszere és módszertana. 2. A deviancia problémaköre. 3. A stresszorok és a stresszreakciók. 4. A traumatikus tapasztalat és a hormonális válaszok. 5. A történetkonstrukció szerepe a trauma feldolgozásában. 6. A koragyermekkori traumatikus tapasztalatok, kötődés és elmeteória összefüggései. 7. Az örökletesség szerepe az antiszociális viselkedésben. 8. Az antiszociális viselkedés evolúciós pszichológiai magyarázata. 9. Az antiszociális viselkedés kötődéselméleti magyarázata. 10. Az antiszociális viselkedés tudatelméleti (elmeteória) magyarázata. 11. Az antiszociális viselkedés és a morális viselkedésszabályozási zavarok összefüggései. 12. Határozza meg az agresszió fogalmát és legfontosabb megjelenési formáit; ismertesse az agressziót magyarázó biológiai és pszichológiai elméleteket! 13. Mutassa be az egyéni agresszív cselekedetek és a csoportban megjelenő agresszió hátterében álló folyamatokat! 14. Ismertesse a terrorizmus fogalmát és értelmezéseit, valamint a terrorizmus jelenségkörének újszerű megnyilvánulásait! 15. Ismertesse a terroristák személyiséglélektani ismérveit és pszichoszociális sajátosságaikat az egyes modellek tükrében, valamint a terrorcsoportok pszichodinamikai jellegzetességeit! 16. Az agresszív és az asszertív (önérvényesítő) viselkedés összehasonlítása.

6 6 17. Ismertesse az igazságügyi pszichiátria legfontosabb kérdéseit, jogi vonatkozásait! 18. A kriminalitás és a mentális betegségek összefüggései: pszichózisok és epilepszia 19. A kriminalitás és a mentális betegségek összefüggései: dementia és mentális retardáció 20. Ismertesse a személyiségzavarokat és legfontosabb pszichés jellemzőiket! 21. Ismertesse a szenvedélybetegségek általános pszichés jellemzőit! 22. Határozza meg a kábítószerek típusait és a fogyasztási mintázatok sajátosságait, valamint az alkoholizmus jelenségének hátterében álló folyamatokat! 23. Ismertesse a drogfogyasztáshoz vezető út pszichés jellemzőit, a pszichológiai magyarázatokat, valamint a drogprobléma kezelésének lehetőségeit! 24. Határozza meg a kábítószerrel való visszaélés és a bűnözés kapcsolatát, és emelje ki a rendőr számára legfontosabb pszichológiai ismereteket a drogfogyasztással kapcsolatban! 25. A tanúk és a sértett tanúk kihallgatásának pszichológiai vonatkozásai és a legfontosabb jellemzői. 26. A terhelti/gyanúsítotti kihallgatás pszichológiai aspektusai. 27. A hazugságdetekció kutatási eredményei. Szakdolgozati témajegyzék a konzulens oktatók neveivel: Fogarasi Mihály Ph.D: A bűnözőkről alkotott kép I. éves és végzős Rendészettudományi Karos hallgatók körében A rendőrségről, rendőrökről alkotott kép az RTK-s hallgatók körében Korrupció a rendőrségen belül A korrupció rendőri értelmezései Hatalommal történő visszaélések a rendőrök között: rendőri értelmezések A kényszervallatás pszichológiai tényezői: rendőri értelmezések A rendőri és nem rendőri világról alkotott, közösen vallott nézetek a rendőrök körében A rendőri szolidaritás kérdésköre a rendőrök körében A rendőrséget érő külső-, belső eredetű veszélyek és fenyegetések tükröződése a rendőrök gondolkodásában Csernyikné Dr. Póth Ágnes: Katasztrófahelyzetek kezelésének pszichológiai szempontú elemzése A szervezeti kultúra vizsgálata a rendvédelemben A rendvédelmi munkához kapcsolódó értékorientáció a pályaválasztási motiváció tükrében A vámigazgatási munka konfliktushelyzeteinek pszichológiai szempontú elemzése Térfigyelő rendszerek jövőbeni alkalmazási lehetőségei és a térfigyelő személyek kiválasztása Tömegdemonstrációk rendőri kezelése, ezek társadalmi, valamint rendőri megítélése

7 7 A rendőri, rendvédelmi munka elismerése; A rendvédelmi munka motivációs hátterének elemzése Törvényesség, eredményesség, emberségesség a kihallgatások lélektani aspektusai Emberi játszmák a kihallgatásban Agresszív és asszertív viselkedés összehasonlítása a vámigazgatási (vagy határrendészeti) munkában A nyomozói és vizsgálói munka pszichológiai szempontú összehasonlítása Pszicho-terror a munkahelyeken vizsgálati tapasztalatok a rendőrségen belül Rendőrtisztek pályaszocializációs folyamatának elemzése Az áldozattá válás problémái, megelőzése, különböző áldozati típusok körében A stressz és a poszttraumatikus tünetek keletkezése és kezelése A másodlagos viktimizáció és elkerülésének rendőri vonatkozásai Kováts Daniella: Kriminálpszichológiai profilalkotás területei, új irányzatai Pszichiátriai zavarok előfordulása bűnelkövetők körében A hallgatók a jegyzékben nem szereplő témát is választhatnak, de a választott témát a konzulens tanár jóváhagyása alapján a tanszékvezető engedélyezi. Kérjük, hogy a szakdolgozati téma kiválasztása és a jelentkezés előtt figyelmesen olvassák el az NKE Rendészettudományi Kara Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseit (határidők, a jelentkezés módja, tartalmi vázlatkészítés, konzultációk stb.)! A hallgatók joga, hogy egyéni vagy csoportos konzultációkon vehessenek részt, de a konzultáció(k) időpontját és tartalmát az illetékes oktatóval előzetesen egyeztetni szükséges. Egyéb, a tantárggyal kapcsolatos kérdések megválaszolására a tanszéki ügyeletes oktatót is fel lehet keresni. A havi ügyeleti beosztás a tanszéki hirdető táblán megtalálható. A Magatartástudományi Tanszék oktatói valamennyi hallgatónak eredményes munkát, jó tanulást kívánnak!

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév II. félévére A 2014/2015. tanév rendje TAVASZI SZEMESZTER:

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben Konzulens: Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben