1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei"

Átírás

1 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Magyar nyelv évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Magyar irodalom évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Matematika évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

2 5. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Környezetismeret alsó tagozat évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Természetismeret évfolyam évfolyam Ének-zene évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Emelt szintű ének-zene évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

3 5. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Emelt szintű angol évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Angol évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Emelt szintű francia évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

4 7. évfolyam évfolyam Francia nyelv évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Emelt szintű informatika évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Informatika évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Rajz évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

5 6. évfolyam évfolyam évfolyam Technika alsó tagozat évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Testnevelés évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam osztály Történelem évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Biológia

6 7. évfolyam évfolyam Földrajz évfolyam évfolyam Kémia évfolyam évfolyam Fizika évfolyam évfolyam

7 Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló képes legyen: - egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; - meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel; - az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás); - a tanult memoriterek elmondására; - magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására; - kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő néma és hangos olvasására; - másolásra (betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül), kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására; - a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében; - a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással; - a használatban lévő tankönyv végén található szójegyzék szavainak tollbamondás utáni írására. Memoriterek tanulása: mondóka, soroló, találós kérdés, népdal; - Weöres Sándor: Szunnyadj, kisbaba; Kocsi és vonat; - Szabó Lőrinc: Tavasz; - Kányádi Sándortól 1-2 szabadon választott vers. 9

8 2. évfolyam A tanuló képes legyen: - ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; - kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; - a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; - a tanult memoriterek szöveghű elmondására; - szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására; - olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre; - tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel; soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének igazolására kérdések megválaszolásával; - az ábécérend ismertetésére; - hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben; - a hosszú hangok jelölésére az írásban; - felismerni és megnevezni a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézni és alkalmazni a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében begyakorolt szó esetében helyesen jelölni a j hangot. Az egyszerű szavakat helyesen elválasztani; - rendezett írásra, a betűket olvashatóan alakítani és egymáshoz kapcsolni; 10

9 - rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére, tollbamondásra, a kiejtéstől eltérők másolására; - írástechnikai hiba nélkül másolásra. Szövegminta alapján felismerni és kijavítani hibáit. Percenként betűt írni; - a j hang biztos jelölésére 20 a tanulók által gyakran használt szótőben; - a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására; - a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint. Memoriterek: - Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás; - Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... (részlet), Anyám tyúkja; - József Attila: Altató; - Szabó Lőrinc: Csiga-biga; - Móra Ferenc: A cinege cipője; - Weöres Sándor és Kányádi Sándor verseiből szabadon választott. 11

10 3. évfolyam 1. Hangos olvasás a tanuló képes legyen: - ismert tartalmú szöveget folyamatosan, kifejezően olvasni; - az írásjeleknek megfelelő tagolásra; - hanglejtése és tempója közelítsen az élő beszédhez. 2. Szövegértés a tanuló képes legyen: - megnevezni olvasmányai szerzőjét, szereplőit és tulajdonságait; - felismerni az olvasmányokban a 3-as tagolást (bevezetés, tárgyalás, befejezés); - az olvasmányok lényegét megérteni, vázlatot írni az olvasmányhoz segítséggel; - az olvasmány eseményeiről szóló összekevert mondatokat helyes időrendbe szedni; - az olvasmányhoz kapcsolódó kérdésekre választ adni; - megoldani a szövegelemző feladatokat; - egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát helyes időrendben, több összefüggő mondatban elmondani; - ismerni a népköltészeti alkotások jellemzőit, fajtáit; - ismerni, értelmezni az olvasmányokhoz kapcsolódó szólásokat, közmondásokat; - ismerni nemzeti és koronázási jelképeinket; - elmondani kívülről a Himnuszt és a Szózatot; 12

11 - megérteni a történelmi olvasmányokból Magyarország történelmét: a vándorlások korától a törökök kiűzéséig; - ismerjen 2 ifjúsági kisregényt. Képes legyen lényegét értelmesen, érthetően elmondani; - az olvasókönyv minden témaköréből tudjon egy verset, s élvezetesen adja elő. Magyar nyelvtan Mondatfajták a tanuló képes legyen: - felismerni a kijelentő, felkiáltó, kérdő, felszólító és óhajtó mondatokat, helyesen használnia mondatvégi írásjeleket, és helyesen írni a különböző mondatfajták helyesírási jellemzőit; - helyesen hangsúlyozni a kérdő mondatokat. Rokon és ellentétes jelentésű szavak a tanuló képes legyen: - felismerni és megkülönböztetni a rokon és ellentétes jelentésű szavakat, ezeket alkalmazni a fogalmazásaiban. Főnév a tanuló képes legyen: - felismerni a főnevet a szövegben, toldalékos alakban is; megkülönböztetni a köznevet és a tulajdonnevet; - helyesen írni a tulajdonneveket; 13

12 - felismerni és helyesen használni a főnév toldalékait, az azokhoz kapcsolódó helyesírási szabályokat alkalmazni; - Ismerni és helyesen ejteni a határozott és határozatlan névelőt. Ige a tanuló képes legyen: - felismerni az igét szócsoportban, szövegben; - leválasztani az ige ragjait a szótőről; - megnevezni a cselekvő számát és személyét; - felismerni az igeidőket; - megkülönböztetni a főnév t ragját és a múlt idejű ige jelét; - helyesen jelölni a magánhangzók időtartamát az igékben (-ít, -ul, ül); - ismerni az igekötőket és helyesírásukat. Melléknév a tanuló képes legyen: - felismerni szócsoportban és szövegben; - felismerni és használni a fokozott mellékneveket; - helyesen írni a mellékneveket (-ő, -ú, -ű a szó végén, j ly a melléknévben). Év végén a tanuló képes legyen: - a tanult szófajokat toldalékos alakban is felismerni; - felismerni és helyesen használni a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabályokat; - mind az 5 mondatfajtát felismerni és helyesen írni; 14

13 - diktálás után megfelelő ütemben írni kb. 6-7 bővített, összetett mondatot. 15

14 4. évfolyam Hangos olvasás - A tanuló képes legyen: - feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására; - érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszédre a mindennapi kommunikációban, vers- és prózamondás közben a mondanivaló értelmes megfogalmazására; - szóban, figyelni a beszédpartnerre; - a memoriterek szöveghű előadására: törekedni az érzelmek kifejezésére, a hallgatósággal való kapcsolattartásra; - együttműködésre a társakkal dramatikus játékok és hagyományőrző népszokások előadásában; - előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel. Szövegértés - A tanuló képes legyen: - olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal; - egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására; - a szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával; - a művek által keltett élmények megfogalmazására tanítói segítséggel; 16

15 - legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, témájának - megjegyzésére; - egyszerű szerkezetű regény önálló olvasására; - tájékozódásra a szótárokban; - a könyvek tartalomjegyzékének használatára. Magyar nyelvtan A tanuló képes legyen: - az ábécérend ismeretére; készség szinten megkövetelhető tevékenységekre: - a hangok időtartamának jelölésére a begyakorolt esetekben; - a j hang betűjelének helyes megválasztására szótőben, jelölésére a toldalékokban; - a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdésére; - a múlt idő jelének helyes használatára; - az igekötő és az ige leírására, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll; - a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódjára; - a keltezés egyszerű alakjának írására; - szavak elválasztására (kivéve az összetett szókat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit); jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre: - szavak csoportosítására a tanult szófajok szerint; 17

16 - egyalakú szótövek fölismerésére; - a tanult szófajok toldalékos alakjainak írására; - a hangkapcsolati törvények helyes jelölésére szóelemzés segítségével; - a mondatfajták megnevezésére konkrét esetekben; - záró írásjelük helyes megválasztására; - közös előkészítés után 6-8 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás készítésére a megadott témáról: elbeszélés, leírás vagy levél; - a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára; - írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák megtartásával; - önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra; helyesírási szótár használatára. 18

17 Magyar nyelv 5. évfolyam I. félév I. A kommunikáció Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna. A testbeszéd fő formáinak: arcjáték, gesztus, testhelyzet, távolságtartás, szemkontaktus szerepe. II. Hang és betű A hangok, a beszédhangok keletkezése, a hangképzési folyamat. A hang és a betű megkülönböztetése. Hang- betű- írásjegy. A beszélőszervek és működésük. Beszédhangok csoportosítása: magán- és mássalhangzók. A rövid és hosszú magánhangzók; az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók; magas és mély magánhangzók. A magánhangzótörvények (hangrendtörvény, illeszkedés). Az ábécé és a betűrend. A mássalhangzók csoportosítása jegyeik és időtartamuk szerint. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók. A mássalhangzótörvények (részleges hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, egyéb msh. törvények). Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek. 19

18 II. félév III. A magyar helyesírás Helyesírási alapelveink: - a kiejtés elve, - a szóelemzés elve, - a hagyomány elve, - az egyszerűsítés elve. Az elválasztás. Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. Különböző műfajú szövegek olvasása. A szövegfeldolgozási algoritmus megismerése. A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései, a helyesírási alapelvek. A magyar helyesírás szabályai című mű megismerése. IV. A szavak alakja és szerkezete Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak; hasonló alakú szavak; rokon értelmű szavak és kifejezések. Szólások és közmondások. Az ellentétes jelentésű szavak. A hangutánzó és a hangulatfestő szavak. A szavak szerkezete: az egyszerű és az összetett szavak; a toldalékos szavak. 20

19 6. évfolyam I. félév A kommunikáció Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Véleménynyilvánítás. Vita. A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai helyzeteiben. Szófajok A magyar nyelv szófaji rendszere. Szavak szófajának felismerése, megnevezése szövegben (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, viszonyszó, mondatszó). A szófajok jelentéstani és alaktani jellegzetességeinek ismerete. Az ige: Az ige jelentése, az igékhez járuló ragok, a ragozott igealakok helyesírása. Az igemódok és igeidők kapcsolata. Az ikes igék helyes használata. Az igékhez kapcsolódó helyesírási problémák megbeszélése, nyelvhelyességi problémák tisztázása. A helyesírási szabálygyűjtemények tudatos használata. A névszók: -A főnév: A tulajdonnév és a köznév. (A személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek, márkanevek, kitüntetések, címek helyesírása.) 21

20 A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása szóbeli és/vagy írásbeli nyelvhasználat során. -A melléknév fogalma, szerepe, fokozása, jelentésárnyalatai. -A számnév fogalma, fajtái. A kifejezőképesség fejlesztése a szófajtani ismeretek felhasználásával. II. félév - A névmások fajtáinak megismerése. A nyelvi elemzési készség és a rendszerező képesség fejlesztése, a nyelvtani fogalmak tudatos használata. A névszókhoz járuló jelek: a többes szám jele, a birtokos személyjelek, egyéb névszókhoz járuló jelek. Az igenevek: A főnévi igenév személyragozása, a melléknévi igenév fajtái, a határozói igenév. A határozószók: Használata és helyesírása. A viszonyszók: A névelő, a névutó, a kötőszók, az igekötők, a segédigék, a módosítószók helyes használata. A nyelvi eszközök (határozószók, viszonyszók) alkalmazása szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban. A mondatszók 22

21 7. évfolyam I. félév I. Kommunikáció A kommunikáció tényezői. Tudja az írásbeli és a szóbeli közlésmódok különbségét. A testbeszéd. Metakommunikáció, gesztusok szerepe. A hétköznapi és irodalmi kommunikáció sajátosságai, különbségei. II. A szöveg A szövegek kommunikációs szempontú csoportosítása. A szöveg kommunikációs szerepe. Verbális, nem verbális szövegek. A szöveg szerkezete, általános tagolása. A szövegösszetartó erők. III. Az egyszerű mondat szerkezete A mondat fogalma. A mondat fajtái szerkezetük szerint: egyszerű és öszszetett. Az egyszerű mondat: - tagolatlan mondat - tagolt mondat: a./ teljes: tő vagy bővített b./ hiányos Az egyszerű mondatok a beszélő szándéka szerint, a mondatok hanglejtése, logikai minősége. Az egyszerű mondat helyesírása, a mondatvégi írásjelek. A mondatrészek: A, Á, T, H, J. Az alany és az állítmány a mondat fő részei. A predikatív (alany-állítmányi) szerkezet. A hozzárendelő szószerkezet. 23

22 Az állítmány szófaja, fajtái: igei, névszói, névszói-igei. Az alany szófaja, fajtái: határozott, határozatlan, általános. Az alany, állítmány egyeztetése. A bővítmények. Az alárendelő szószerkezet, és a mellérendelő szószerkezet megkülönböztetése, felismerése. A tárgy, a tárgy szófaja és alakja. A tárgy fajtái: határozott, határozatlan. A tárgyas szószerkezet. II. félév (III. Az egyszerű mondat szerkezete a témakör folytatása) Határozók, határozós szintagmák (szószerkezetek) a mondatban. A határozók fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük az ágrajzban. - helyhatározó és képes helyhatározó, helyhatározós és képes helyhatározós szintagmák - idő-és számhatározó, idő-és számhatározós szintagmák - mód-és állapothatározó, mód-és állapothatározó szintagmák - eszköz-és társhatározó, eszköz-és társhatározó, szintagmák - ok-és célhatározó, ok-és célhatározó szintagmák - állandó határozó, állandó határozós szintagmák - ritkábban használt határozók és határozós szintagmák: eredet-, eredmény-, fok-, mérték-, hasonlító határozó Jelzők, a jelzős szószerkezetek, a jelzők fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük elemzéskor: - a minőségjelző és a minőségjelzős szószerkezet, - a mennyiségjelző és a mennyiségjelzős szószerkezet, 24

23 - a birtokos jelző és a birtokos jelzős szószerkezet, - az értelmező jelző és az értelmező jelzős szószerkezet. 25

24 8. évfolyam I. félév I. Az összetett mondat Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje. A mellérendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok alkotása. Az alárendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen mondatok alkotása és ábrájuk jelölése A főmondat és mellékmondat fogalma, az utalószó és a kötőszó szerepe. Az összetett mondatok központozása: a mondatközi (vessző, pontosveszsző, kettőspont) és a mondatvégi írásjelek használata. A szó szerinti és a tartalom szerinti idézés helyes írásmódja. A többszörösen összetett mondatok felismerése és a mondat ábrájának leírása. II. Kommunikáció Az alapvető tömegkommunikációs műfajok (hír, tudósítás, kommentár, interjú, riport, kritika, cikk) sajátosságainak ismerete. Hír, tudósítás, interjú, riport írása. 26

25 II. félév I. A szöveg szerkezete A szöveg mikroszerkezetével kapcsolatos fogalmak ismerete: mondatszöveg, mondategész, mondategység, szabad mondat. II. A szóalkotás Az alárendelő szóösszetételek fajtái és helyesírásuk. A mellérendelő szóösszetételek fajtái és helyesírásuk. A szóképzés fogalma, és leggyakoribb képzőinek az ismerete. A ritkábban használt szóalkotási módok felismerése: szóelvonás, szóvegyülés, mozaikszó-alkotás. III. A magyar nyelv története A nyelvrokonság fogalma. Híres magyar nyelvkutatók Sajnovics János, Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal megismerése. Szókincsünk ősi elemeinek, idegen szavaknak és jövevényszavaknak az ismerete, megkülönböztetése. 27

26 Magyar irodalom 5. évfolyam I. félév Ritmusos játékok játékos ritmusok -A ritmus -A mondóka, népi játék, találós kérdés, közmondás, szólás, népdal jellemzői -Az ütemhangsúlyos verselés ritmusának ismerete. A hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag megkülönböztetése -A gyakori rímfajták (páros, kereszt-, bokor-, ölelkező, félrím) ismerete, a tiszta rím és az asszonánc -Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag megkülönböztetése Mesék bűvöletében -A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma közötti különbség felismerése -Az állatmese, a tréfás mese, csalimese, tündérmese műfaji sajátosságának ismerete, egy-egy példa felsorolása, cselekményük tömör összefoglalása 28

27 II. félév Petőfi Sándor: János vitéz -Petőfi Sándor pályaképe -A mű keletkezése, cselekménye, szerkezeti felépítése -Az elbeszélő költemény jellemzői -A hasonlat, a megszemélyesítés és metafora, s néhány nyelvi alakzat (megszólítás, felkiáltás, kérdés, felsorolás, ismétlés) felismerése -A meseszerű és a valós elkülönítése az elbeszélő költeményben -Az elbeszélés és leírás jellemzőinek ismerete Múltunk a mítoszokban -A mítoszok és a mitológia fogalma, a mítosz műfaji jellemzői -A mítosz és a mese megkülönböztetése -Három mítosz ismerete (Prométheusz, Parisz ítélete, A küklopsz barlangjában) A Biblia világa -A Biblia, Ószövetség-Újszövetség, evangélium, próféta, szállóige -A világ teremtése, A vízözön története, Jézus, az ember fia c. bibliai történetek ismerete Az emberek világa -A tájleíró költemény, az életkép, a regény műfaji jellemzői -Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése az alábbi versekben: 29

28 Petőfi Sándor: Az alföld, István öcsémhez, Egy estém otthon, Arany János: Családi kör -Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk: -A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők cselekedeteinek, jellemének megértése 30

29 6. évfolyam Monda, rege, ballada I. félév A monda műfaji jellemzői, néhány mondatípus (hiedelemmonda, történeti monda, eredetmonda, helyi monda). A rege műfaji jellemzői. A monda és a mese műfaji jellemzőinek megkülönböztetése. A ballada műfaji jellemzői (népballada, műballada). Az időmértékes verselés, a leggyakoribb verslábak. Szóképek, nyelvi alakzatok. Arany János: Toldi Arany János pályaképe. A Toldi forrásai. Fogalmak: elbeszélő költemény, előhang, mottó. Az epikus művek szerkezeti egységei és jellemzőik. A mű cselekménye és szerkezete, a konfliktus kibontakozása. Az életkép fogalma. A fordulópont. Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória) és jellemzői. Nyelvi sajátosságok. Az epizód fogalma. A hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a felező tizenkettes. A páros rím. 31

30 II. félév Toldi Miklós összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. A fordulat. A tetőpont. A jellemzés tartalmi és formai követelményei: a jellemzés, mint műfaj, a jellemzési módok. Petőfi és Arany levelezése. A költői levél, az episztola műfaji jellemzői. Gárdonyi Géza: Egri csillagok A regény forrásai, a történelmi regény. A szöveg nyelvi sajátosságai. Az adott kor, a mű cselekménye és szerkezete Szereplők, jellemzések, sorsok. Emberábrázolás a történetmondás műfajaiban Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Az elbeszélő költemény, a vándormotívum. A novella. Az elbeszélő művek szerkezeti felépítése. Ízelítő a költészet megfejthető titkaiból Képek és formák a költészetben. A lírai műnem sajátosságai. 32

31 7. évfolyam I. félév A reformkor -A reformkor, a romantika a jellemzői - Kölcsey Ferenc pályaképe -A romantikus stílusjegyek felismerése, az alábbi művek elemzése: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Vörösmarty Mihály: Szózat - Vörösmarty Mihály életútja - Az epigramma, a himnusz, a parainesis, az óda fogalma, egy-egy példa felsorolása - Hasonlóságok és különbségek a Szózat és a Himnusz között - Petőfi Sándor élete - A lírai, epikai műfaji sajátosságok felismerése Petőfi Sándor költészetében, az alábbi művek elemzése: A Tisza (leíró vers) Reszket a bokor, mert (dal) Szeptember végén (elégia) Egy gondolat bánt engemet (rapszódia) Úti levelek (útinapló) - Arany János pályaképe - A ballada műfaji és nyelvi sajátosságai Arany János Szondi két apródja c. írásában - Tudja önállóan elmondani az alábbi műveket (memoritereket):kölcsey Ferenc: Huszt, Himnusz; Vörösmarty Mihály: Szózat 33

32 II. félév A regény változatai - Jókai Mór pályaképe - Jókai Mór: A kőszívű ember fiai: a regény cselekménye, a szerkezet jellemzői, szereplők és jellemek - Elbeszélés írása jellemzéssel - Mikszáth Kálmán életútja - Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője: az idő és a tér, a cselekmény és a szerkezet, a legendák és jellemek Kisepikai alkotások - Mikszáth Kálmán A néhai bárány, Bede Anna tartozása című műveinek elemzése, a novella szerkezeti jellemzői, a karcolat. 34

33 8. évfolyam I. félév A Nyugat írói -A megjelölt írók, költők pályaképe, felsorolt műveik műfaji sajátosságainak bemutatása, s az irodalmi fogalmak alkalmazása. -Ady Endre: A föl-földobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a szemed -Móricz Zsigmond: Hét krajcár /novella, tragikomikum/ Légy jó mindhalálig /ifjúsági regény/ kötelező olvasmány -A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők cselekedeteinek, jellemének megértése -Babits Mihály: Új leoninusok /rímes disztichon, hexameter, pentameter/ A csengettyűs fiú /látomás, szinesztézia/ -Juhász Gyula: Magyar nyár 1918 /tájvers, impresszionizmus/ Milyen volt, /memoriter/ Anna örök /párhuzam, fordulat/ -Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai című ciklusból részletek: És látom őt, a Kisdedet, A rút varangyot véresen megöltük, Ez a beteg, borús, bús, lomha Bácska /versciklus/ Ötévi fegyház /lélektani novella/ -Tóth Árpád: Körúti hajnal /tájvers, szinesztézia/ -Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem /novellaszerű humoreszkek sorozata, ciklusa/ /részletek a műből/ / helyzetkomikum, jellemkomikum, tragikomikum, irónia, groteszk/ 35

34 II. félév -Szabó Lőrinc: Új lakásban, Tücsökzene /önéletrajzi vers/ -József Attila: Curriculum Vitae (részletek ) Tiszta szívvel // memoriter / Ringató, A Dunánál /gondolati költemény, triptichon, szerelmi dal/ -Radnóti Miklós: Tétova óda, Nem tudhatom /memoriter / /óda, sormetszetes jambikus sorok/ Újabb irodalmunk Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról /egyetlen óriási mondat/ -Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk, Kenyér / groteszk, abszurd, novella/ A dráma, mint műnem 36

35 Matematika 1. évfolyam Számtan, algebra - Biztos számfogalom a 20-es számkörben. - Kétjegyű szám fogalmának ismerete. - Páros, páratlan fogalma. - Sorszám helyes használata. Sorozatok - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése adott szabály alapján. Műveletek értelmezése, műveletvégzése - Számok bontása, leolvasása kirakásról. - Összeg és különbségalak leolvasása. - Valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete 20-as számkörben. - Szóbeli számolási eljárások elvégzése 20-as számkörben. - Összeadás, kivonás biztos elvégzése 20-as számkörben. - Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával. Összefüggések szöveges feladatokban - Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel. 37

36 Függvények - Egyszerű függvénykapcsolatokhoz összetartozó elempárok keresése. Egyszerű függvénykapcsolatok kifejezése nyíljelöléssel, matematikai jelekkel. - Válogatás alakzatok közül megadott tulajdonságok alapján. 38

37 2. évfolyam Számtan, algebra - Biztos számfogalom a 100-as számkörben - Állítások igazságának eldöntése - Számok helye a különböző beosztású számegyenesen - Az egyjegyű és kétjegyű számok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása - A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint - A sorszám ismerete, írása, olvasása, helyes használata Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Ismerje az összeadás és kivonás kapcsolatát, és tudja ezt alkalmazni. - Tudjon 100-as számkörben készségszinten összeadni és kivonni. - Tudjon több műveletből álló műveletsort elvégezni a zárójel használatával is - Tudja készségszinten a szorzó- és a bennfoglaló táblát. - Tudja az osztás, a szorzás kapcsolatát. - Alkalmazza a szorzás tényezőinek felcserélhetőségét. - Tudja az osztást maradékkal is. Összefüggések szöveges feladatokban - Tudjon nyitott mondatokba számokat behelyettesíteni. - Egyszerű szöveges feladatok önálló olvasással történő értelmezése, megoldása. 39

38 - Szöveges feladatok megoldása, lépéseinek kialakítása, alkalmazása. Sorozatok - Néhány elemével adott sorozathoz szabályok keresése. - Sorozatok képzése adott szabály alapján. Síkidomok, testek - A négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése, a megfigyelés megfogalmazása, kifejezése válogatással. Mérés - A m, kg, l egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatokban. - A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása. - A hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom méréséről tanultak alkalmazása szöveges feladatokban. - Mennyiségek összehasonlítása, műveletek mennyiségekkel. Geometria - Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról. Függvények - Tudjon egyszerű függvénykapcsolatokhoz összetartozó elempárokat keresni. 40

39 3. évfolyam Számtan, algebra - Biztos számfogalom a es számkörben. - Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése. - Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete, alkalmazása. - 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a számok szétválogatásában, rendszerezésében. Műveletek értelmezése, műveletvégzés - A tagok, tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása. - Készségszinten tudja elvégezni az írásbeli összeadást és a kivonást. - Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. - Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz művelettel. - Az egyjegyűvel való írásbeli szorzás pontos elvégzése, az ellenőrzés ismerete. - Kerek tízesek, százasok szorzása, osztása egyjegyű számokkal. - Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése. - Törtek a mindennapi életben. Összefüggések, kapcsolatok, szöveges feladatok - A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése. - Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá. 41

40 - Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazokon behelyettesítéssel. - Egyszerű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel. - Összetett, valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel. Sorozatok - Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel. - Sorozatok folytatása. Függvények - Adott szabályú függvényérték táblázatnak a kiegészítése. Geometria - Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében. - A megfigyelés megfogalmazása, kifejezése válogatással. - A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret. - A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása. - Párhuzamos és merőleges egyenespárok felismerése síkban. - Alakzatok tükrösségének ismerete. Mérés - A mérőeszközök és használatuk ismerete. 42

41 - A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. - Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása. - Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában. Valószínűség, statisztika - Adatok leolvasása grafikonról, diagramról, táblázatról. 43

42 4. évfolyam Számtan, algebra - Biztos számfogalom a es számkörben. - Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezésük. - A relációs jelek helyes használata. - Számok közelítő helye különböző beosztású számegyenesen. - Nem, és, van olyan, minden kifejezések használata. - Mennyiségek felének, harmadának, negyedének, tizedének felismerése, meghatározása. - Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások felismerése. Műveletek értelmezése, műveletvégzés - Biztonság a szóbeli műveletek elvégzésében. - Szorzás 10-zel, 100-zal készségszinten. - A négy alapművelet készségszintű alkalmazása. - Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése. - A műveleti elnevezések használata. - A becsült és számított eredmény összevetése, a tévedés javítása - Számítások ellenőrzése. - Összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladat megoldása. - A helyes műveleti sorrend, a zárójel alkalmazása a négy alapművelet körében. - Írásbeli szorzás egy és kétjegyű számokkal. Osztás egyjegyű számmal. 44

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban

Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban Gondolkodási és megismerési

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1.Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 2. Számelmélet,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 7. osztály

Tanmenetjavaslat 7. osztály Tanmenetjavaslat 7. osztály 1. Gondolkozz és számolj! Ebben a,,félkész tanmenetjavaslatban hasonlóan az 5. és 6. osztályos tanmenetjavaslatokhoz csak áttekintést nyújtunk a felhasználható feladatokról.

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok halmaz halmaz megadása, jelölésmód üres halmaz véges halmaz végtelen halmaz halmazok egyenlısége részhalmaz, valódi részhalmaz halmazok uniója

Részletesebben

MATEMATIKA Évfolyam: 5-8.

MATEMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Matematika 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 144 Témakörök Fejlesztési területek 5. 6. 7. 8. Gondolkodási módszerek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály Matematika Mozaik Kiadó 5. osztály Tematikai egység címe órakeret Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 3+folyamatos kombinatorika, gráfok Számtan, algebra 78 Függvények, az analízis elemei

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 5-8. évfolyam 232 MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított matematika órák száma, ezért az 5. osztályba

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Szerző: Arián Péterné, Bánné Mészáros Anikó Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam...

Szerző: Arián Péterné, Bánné Mészáros Anikó Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... Szerző: Arián Péterné, Bánné észáros Anikó Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus szközök Tantárgy: atematika Tartalom 5. évfolyam... 2 Gondolkodási módszerek... 2 Számtan,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA Tankönyv nyolcadikosoknak címû tankönyveihez 8. OSZTÁLY Óraszám 1. 1 2. Halmazok ismétlés Tk. 6/1 5. Gyk. 3 6/1 10. 2. 3 4. A logikai szita Tk. 9 10/6 20.

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei

Osztályozó vizsga követelményei Osztályozó vizsga követelményei 1. osztály Olvasás - A betű és a hang különbségének felismerése. - A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három hang összevonása)

Részletesebben

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben