A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 III. évfoüvam Nyíregyháza, dec. 25. A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség : Nyírcsászári, (Szatmtírmegye) hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Felelős szerkesztő : KOZMA JÁNOS. Olvasóinknak, munfcaiár- i ónknak s lapunk mtntíen ; lia*ótján»k a k<s Jézus atda» I í-ával teljes, firömdus kará- csoeyi ünnepeket é s békés- j seg*s boldog uje?ztendőt k - \ vánu^k. \ Főszerkesztő : Dr. "^f'hzkó ENDRE." Megjelenik mi^r" vasárnap. Előfizet,, zsz'ra : Negyedévre 1500, jfon [' Ves szám 200 K Hirdetések has'. egys'otere s; 75 K munk A százr * í- D -N szám. Az egész kereszténység e - ogy már is le nem kicsinagy ünnepe alkalmából a ^^áhetö eredményt ért el. Gondviselés jósága megen-^ cvieggyőzte a kishiíüeket és gedte, hogy mi egy szűkebb Aggodalmaskodókat. Kjállotta, körű, meghitt ünnepet is tart- j d könnyen kritizálok gán- Karácsony csillaga ; su " k :. A sz f etet J J váltó ünnepén örvendezzünk r nem egyszer hallottuk, meg Valami gyönyörűséges érzés ' a minket szorosabbra íüző 7 mi kis világunk szóvivőitől leheteti Napkelet bölcseire nézve, j hittestvéri szeretet egy immár oh, a magas kritika szóvtáoyoqotf SSÍsTnvi 0 ) megerősödő szálának. Ez a ft* Könnyű kritizálni, de megpillantották! Hiába kere- szál: az írás, amely ontu- nehéz a semmiből megteremsünk ahhoz foghatót: a földi j datra juttatja a magyar gö- jj íeni valamit! Ám azok, akik létnek nincs olyan jelensége, 1 rögkatholikusság érzéseit és I nem voltak megelégedve az mely az emberi szívnek Isten- ] gondolatait. Á nyomtatott \ eddig elért eredménnyel, fog- nel való kapcsolódásához hasolitana. Ha öröm a sötét pusztaságon ténfergő vándorra nézve, betű az tgyüvé tartozásnak ] tik volna a kritika bonckése S olyan érzéseit teremti meg, "'elvett a tollat kezükbe és, amelyek egymást nem isme- alkottak volna előbb valamit í e\ket,.ía^vmásfól rí> A karácsonyfa alatt, szent isme rősekké, egyííttéioki?^i7i^ggyó,;cui2&tiiii»," í tesznek. A kereszténység a min en kritika és a békés szeretet minden kötelékének j megértés, a csendes öröm a ápolását kívánja és a nagy jj felett, a mink van, mindnyáemberi közösségen belül a junk szivét és elméjét áthatja, szeretet minden módon való j A Qörögkatholikus Tudógyakorlását követeli. A csa- l shó az igének eleven erejét, iádban, a községben, a nem- f reméljük, mind nagyobb terzetben a szeretet gyakorlása I jedelemben és mind gyorsabb intenzív módon történik. időközökben (nemsokára na- A mi sajtónk zsenge pa- ponként) közvetíti a magyar Kiadóhivatal: Nyíregyháza, Szabolcs-utca 20., hová a hírek, hirdetések és pénzküldemények cimzendők. T Felelős kiadó : LUKÁCS BÉLA. dórát, hogy ha le nem szédülnek a romlás mélységeibe, az onnan van, mert keresztény eszmékkel, krisztusi gondolatokkal élnek öntudatlanul is. A laikus morál, az etika és esztétika alapján álló, de vallást nem ismerő társadalmi berendezkedés csak azért birja magát ideig-óráig fentartani, meri a társadalmakat és államszervezeteket tartó krisztusi aiap I már rég lerakatott s aki épit, ha megtagadja is az alapot. } mégis csak rajta épit! Kelet bölcseinek a karácsonyi csillag nemcsak világosságot nyújtott, hanem megmutatta a Jézushoz vezető ufaí is. A modern kor emberének éppen erre az utmutató, irányjelző csillagra van szüksége. A vallásnélküli erkölcs kártyavára összedülőben van. Ki mutatja m^q^hogy hol találunk oiyan kezdetre, Oiyan cívvjmc, ken a jövő épületét megépíthetjük, ha nem az örök Változhatatlan? Ez pedig Krisztus. Az ő szeretet-evangéliuma adhat békét, az ő szeretet evangéliuma teremthet kölcsönös megértést népek és népek, osztályok és osztályok, emberek és emberek között. Ezt pedig hiába keressük akármely ó vagy uj bölcseleti rendszerben, hiába ke- lántája immár erősödik és görögkatholikusság minden ^n laikus^torás 'vígy hogy századik számát elérte, tagjával, bárhol éljen és te- i b á r^ divatos eszmeáramlatban: mikor távoü fényt pillant meg,.. ta<? be - moktengerén lankadt tagjait már alig vonszoló utasra nézve, mikor az oázis pálmái alatt előtörő forrás csörgedezését hallja, ha enyhület a lázbetegre az öditő csöpp, mit az orvos nyújt neki, ha a boldogság az eltévedt bánatában beteggé esett gyermekre nézve, midőn az édes anya ismét magához öleli: ugyan mi lehetett a Krisztust váró malasztos lelkekre nézve a Megváltó megjelenését hirdető égi fény? öröm, gyönyör, enyhület, boldogság... micsoda erőtlen szavak, micsoda színtelen érzések, minő tartalmatlan nekünk reményt nyújt a jövő I vékenykedjék is. ezt ott kell keresnünk, ahol a semmiségek, ha a Krisztust virágzásához. Bizonyos az, I Dr. illés József. végtelen bölcs Isten leereszkedett az emberi gyarlóság ala- váró lélek vágyának teljesülé séről van szó! Ha a "Szahara zaton, mely az istenismeret ma- I az ösvényen, holott ami meg- csonyságához, hogy bevilágítson az emberi szellem éjjelébe legforróbb vidékén emberi szem,.,,, s gaslatai s az erkölcstagadás tartja őket, az eszmei magaslaláttara egy pillanat alatt ced- örvénylő mélységei között hu- toknak fölöttük meredező fala,! s megtanítsa levetni az onzest, THisprrin mserdő nnnp nőne, uarn; vagy ha na 37 az pi- éj 5 zódik. zj.-i. Erős ezeknek i a _ hit napsugara, elvakítaná homályhoz paszkodnak. Egy-egy kinyúló melybe Öntudatlanul ÍS beleka- ' a í,, túlzott '' 7n{t hprsuaou becsvágy hptpnpc; beteges ki- sark örök éjszakájában egyszerre föltündöklenék a nap, szokott szemeiket: csiltagfény gyökér, egy-egy mélyrehatott j vajjen kelthetne-e a szemlélőben olyan érzést, mely csak né- szemük világát, de mégis meg mat, hogy az egyenes uton ; kell nekik, mely el nem veszi alapigazság nyújt nekik alkal- j mileg is hasonlíthatna ahhoz,! világítja az alattuk tátongó megmaradásra erőt gyűjtsenek, j mikor az üdvözülést váró em, é mwiyűtyti mélységet o s uicvjuvja megóvja a uticatc beleszéber egyszerre csak megerezte, düléstől, De megvilágítja a ma megtudta, hogy velünk az Is- gaslatokat is, megsejtteti a meretehe, leszállott a mennyei trónus f dekségek között a menedérol, le a föld szegényeihez, kes utakat is> a meiye. hogy fölemeljem ismét arra a ken feljuthatnak oda, ahol magas erkölcsi piedesztálra, * Napkelet egykori csillagimádói melyről lecsusztunk. f meglátták az igazi világossá- Karácsony csillaga a modern j got", kor embereire sem lehet közömbös. Azok a bölcsek, kik Napkeleten megcsodálták, pogányok voltak, de telve jóindulattal, igazságkereséssel, humanizmussal. Éppen, mint a mai megtanultuk leborulni a magasságbeit Napkelet előtt- Azt a kis párkányzatot, amin ezek a modern pogányok Mig a betlehemi csillag föl nem j tűnik számukra, abban a meg- : győződésben élnek, hogy az is- ' tennélküli, laikus morál, a val- ; lásnélkiili becsület, törvény,, etika és esztétika szabnak irányt nekik jóindulatu és hu- \ mánus tevékenységük utján s I szédült fejük nem képes fel- j fogni az örvény inéiyéről fel- < törő pokoli káröröm kacaját, ; mikor egy-egy közülök, eleresztve a meredek fáiból ki- i álló igazság-gyökeret, alászédül j a korrupció, az egyéni, társa- j dalmi vagy politikai romlás fer- j tőjével teli mélységekbe. Csak í járnak, az alvilág munkálta ki. Csalutnak szánta s mint ilyen, valóban sikerült alkotás. Ugy Jtor neveltjei, az intellektuellek, 1 van elhelyezve, hogy oda el ne ; kik a vallás légkörén kivül ne- jj hathassanak a nap, az igazság,! velkedtek s csak a szivökbe j az isteni eszmék sugarai. Eb- j a karácsonyi csillag, a megtesirott, érzett, de pontokba nem ben a félhomályban aztán ugy ] tesült Istenfiu születését hirdető j foglalt isteni törvény tartja meg I tetszik nekik, mintha maguk égi hirnök tériti észre a mo- i Őket azon a keskenyj párkány- 1 erejéből tudnának megmaradni ' dern kor pusztabolyongó ván- 1 növéseit, a szeretetlenség bűnöket idéző tulhajtásait, mindent, mindent, ami a porhoz ragadt lelkeket megnehezíti, hogy fölemelkedni ne tudjanak. Kibontakozást, konszojídációt keresnek az emberek: hát bontakozzanak ki a nem akarás ködéből, tekintsenek az Isten megismerésének magaslatai fölött ragyogó karácsonyi csillagra s menjenek utána, mint egykor Kelet bölcsei s megtaiálják az egyetlen biztos alapot, a malaszttal s igazsággal telt" Igét, Krisztust, nem a fölényes bölcselkedések bibor-bársonyában, hanem az emberszeretet és alázatosság egyszerű barlangjában, de mint egykor a három napkeleti király, megértik, előtte térdelve, hogy ő az, kinek igéi tovább élnek, örök igazságai tovább tartanak, mint az ég és a föld.

2 & Göröykiatóhkus Tudósító dec. 25. Legközelebbi számunk, a szerkesztőnek a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos lel készi elfoglaltsága miatt január 6 ikán jelenik meg. Sün. Kim 23 Yasáraap 24 Hétfő 25 Kedd 26 Szerda 27 Csütörtök 28 Péntek 29 Szombat TUDÓSÍTÓ December. VI. hang. Az ószövetségi jámbor atyák emléke. Karácsony előestéje. Szigorú btfjt. tézus születésének ünnepe. A IV. századtól mindig e napon ünnepli az Anyaszentegyház. SAz Istenszülő Szűz Mária emléke. Sz. István a 7 s-zerpap egyike, yri elsőnek szeovedett»érta- "nus >got Krisztusért. JNikodémiai vértanú és Sz. Tivadar konstantinápolyi püspök emléke. A betlehemi kisded vértanuk emléke, kiket Heródes, mikor a kis Jézust üldözte, megöletet. «= Értesítés a ftdö hittanár és hitoktató úrak részére. A MAGOSz hüíanárok és hitoktatók szakcsoportja január 3-án 'VliM'elcoP az ái!?.tr;i főreáliskolában (Deák-utca 9 sz.) délelőtt féltizenegy órakor rendes értekezletet tart, melyre a fídö hittanár és hitoktató urakat ezúton is tisztelettel meghívom. Tárgysorozat: 1., Elnöki megnyitó. 2., A szakcsoport működéséről szóló titkári jelentés 3,, A hitoktatók jelentés tétele a saját ügyeinket érdeklő és érintő helyi viszonyok-. ról. 4., Kongregációk ügye. 5., Az évi diákkongresszusok ügye. 6. Indítványok. Tisztelettel felkérema ftdő urakat, hogy az elszállásolás iránti óhajaikat Q/ elnökség cimére Miskolc Haliez á, Kolozsvári-utca 17. sürgősen Eljelenteni szíveskedjenek, hogszállásolásukról kellő időben doskodás történjék. Miskolc, 1 dec. 14-én. Kiss Gyula hittí, MAGOSz hittanárok és hitokta szakcsoportjának az elnöke. ( ««. A Boi sod-miskolci íó^ké kath. Nőegylet karácsonyt sárja dec. 9-én zárult be bov erkölcsi, mint anyagi tekintet^ a vásár fényesen sikerült. A ^ egylet einöknőjének: Pr Mátéid Lajosnénak fáradhatatlan tevékenysége, fenkölt érzése és _-> doskodása és az akadályoké" gvőző agilitása a vásárt a nő let történetében maradandó * léküvé tette. A vásárt a köz<-» Rící! részéről egész a bezárásig a X ' melegebb és legmegértőbb érdé" lődés kisérte. Szombaton és v sj sárnap emeber-ember hátáfműh \ longott. Szombaton délután ' vásárt P. Zadravec István tábo 1 lelkész püspök ur Öméltósájt látogatta meg dr. Péchy Alán minoritarendfőnök kíséretében. Keik. - ; mes meglepetés tükröződött viss^j I az arcáról és a látottak és tapasztaltak fölött magas megr^ t í g Í\\ gedésének adott kifejezést pedig báró Szterényi József miniszter, dr. Hodobay Sándor és dr. Máday Lajos társaságában látogatta meg a vásárt. Mint szakember dr. Mádainé elnöknőnek a vásár fényes sikeréért melegen gratulált, sőt látva az elnöknő agilitását a jövőben hasonló esetekben legmesszebbmenő támogatását igérte meg. Vasárnap dr Révész Kálmán ref. p-' mény, amelyet a nőegylet a kall rácsonyi vásár megtartásával eí-, ért. Ebben a munkában amelyet dr. Mádainé elnöknő neiiai=y a- 1 munkatársával a vásár smvc- '4. í zése, rendezése és lebonyolításában kifejtett, megmutatta, hogy saját ügyünket szónoklatokkal és sóhajokkal fíiszerezeh tervezgeiésekktíl mérni nem lehet, hanem vállalkozó szellem és erő, lankadatlan, akadályt nem ismerő és türö munka az, amely életképességünket kifelé az egyedüli alkalmas lehetséges módon reprezentálja. A nőegylet elnöksége elhatározta, hogy húsvéti vásárt is fog rendezni ==> Jubiláló hitközség Amerikában. A Ker. Szent Jánosról nevezett clevlandi gör. kath. magyar hitközség okt. hó 14-én ünnepelte meg fennállásának 30-ik évfordulóját a hitközségi tagok élénk érdeklődése mellett. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes nagy mise volt, melyet Tabakovich Ödön az egyház köztiszteletben álló lelkésze mondott s ugyancsak ő tartotta az alkalmi szent beszédet is. Délben a hitközség két teremhelyiségében nagszabásu díszebéd volt, melyen a többek között részt vett Lovag Reuter Sándor konzul, Böhm Károly rk. plébános, Biró Lőrinc, Németh József és Csáktornyái László rk. lelkészek is, kik valamennyien szép beszédekket adóztak a vi rágzó hitközség érdemeinek Az ünnepi beszédet Tabakovich Ödön lelkész tartotta, ismertette a hitközség történetét s üdvözölte a jelen volt vendégeket. Beszéde yégéjri axanykeresztje! hintette c ki Trubícza Györgyöt, Petreczky pök egyik papjá kíséretében "Ulesfckö Istvánt, Jánost, Laczkó lógatta meg a vásárt és kogy a Józsefet, Timko Istvánt, Kmetz tetszését mennyire megnyerte, mutatja az a körülmény, hogy mű- Jánost, Andrássy Józseíet, Majoros Jánost és Hriczkó Andrást vészi értékű cikkekből nagyobb mint alapító tagokat A szépen mennyiségű bevásárlást tett A sikerült jubileumot fényes müsoru közönség részéről azon óhaj nyil-- vánuit meg, hogy a vásár még estélyt zárta be. 9-én ne legyen bezárva ; de mert Adomány. Dr. Bonkáló a Színház centennáris ünnepélye Sándor egyet. * tanár 2000 K-t, a díszközgyűlés megtartásával éppen a Városháza nagytermében adományozott lapunknak. Kocsis Tóth György lelkész 7750 K-t. kezdődött, azért a vasárt 9-én János, Szabolcsveresmart a sajtóalapra K-t adományozott este be kellett zárni. Mindenesetre jelentőségteljes az ered köszönjük. A fspászíor jubileuma Makón és Szegeden A makói egyházközség hivei október 28-án, a szegedi íiókegyház hivat október 28 án, a szegedi fiókegvház hivei november 4-ikén fényes egyházi és iskolai ünnepély keretében ülték meg a rqegyés főpásztor tiz éves püspöki jubileumát- A hatóságok és hivatalok mindkét helyen teljes számban megjelentek az ünnenségcn. Az egyházközönségek hivei a jubiláns főpásztort hódoló fölirattal üdvözölték. A makói hitközség hivei a püspöki jubileum emlékére, Sz. István első vértan tiszteletére 65 q buza árának megfelelő értékben egy 220 kg. sulyu D harangot öntettek nagyobb részben a hivek önkéntes adakozásából. Az uj harang megáldása december 23-ikára va tervezve. Itt emiitjük meg, hogy Glattfelder Gyula dr. a most Szegeden szék lő csanádi r k. püspök, mint a makói egyház kegyura a makó templom remek barokkstilü tornyát 10 millió korona költséggel ujrafedette s ez alkalommal a makói hivek egy millió korona költséggel, melyet részben önkéntes adományokból gyűjtöttek össze, újból bearanyoztatják a torony ékességét képező keresztet. A főpásztor jubileumának emlékére készített István harangra adakoztak: Dr. Kozma János l q, Gerzánics 1 q, Szilágyi Ferenc 35 kg., Kiss Pál 15 kg. búzát. Pénzadományokat ajánlottak: koronát Dr. Torna László, Groholy Jenő, koronát Futura, koronát Npdobán Pété;, Jd. Kásasl&aCaik lós, Pál Sándor, koronát adott Gera Pál, koronát ajánlottak föl Kiss József, Szalay Sándor, Sonkoics László, Dán János, Kalai József, dr. Kiss Károly, Nagy Mihály, Csorba Imre, Szilágyi Sándor, Tóth András és Kozma Ferenc, 8000 K-t, Kiss Lajos koronát Olasz Mihály Horváth István koronájával adtak, Özv. Varga Jánosné, Gorcsa Sándor, Gorcsa Péter főjegyző, Felberbauer János, Özv. Széli Mihályné, Bőjíi András, Tóth Miklós, Rarikl Kálmán, Dán A guzsalf. Nem igen volt még egy olyan iáay a Nyíren, mint Bökönyi Ilus. Vasárnaponként, ha kihúz a magát rózsaszínű vagy kék selyem ruhába (volí neki mindenféle divatú, tán ti/- rendbeli is), álig volt legény, aki tr.eg ne fordult volna utána. Jártak is körülötte elegen, de hát ó csak u»y félvállról beiízéit velük. Uri kisasszonynak tartotta magát, mert az apja nem csak biró és kurátor volt, de mióta a volt tánitóék elköltöztek Csuporicásró!, a postaügynökségei is ő vezette. Már pedi a postás leánya uri íeány. Uri kisasszonynak uri vőlegény dukál. És Ilonka nem ki.s-.bb emberre vetett szemet, mint az uj tanhóra, aki esténként eliréfálgatott az öreggel iá. vele is, míg a posta érkezését várták a nyolcórástól. Az ismeretség szövődött s Iluska nassám (mert a faluban már igv kezdte hivni a fiatalság) most még íöbbet ácsorgot a tükör előtt, még szebb ruhákat követelt ki az apjától hej! pedig a perselybe is Karacsony. Karácsony, karácsony! Hozz örömet nekünk... Hiszen úgyis nagyon Örömtelen élünk. Szivünk vére hullik, Lelkünk csupa bánat; Kis Jézus, Tebenned Bizalmunk feltámad. Kis Jézus, kis Jézus, Hozz nyugalmat nékünk! Karácsony estéjén Csak ez a kérésünk, Csak ez a kérésünk! sajnált nagyobb pénzt adni a legkisebbnél s még többet ráért az ámbitus- végén bámuitatni magái: a nap-nap mellett változó ruháit, a kifinomitoít, u^as kezeit, a bodrosnál-bodrosabb frizuráját. Télen sokat késnek a vonatok. A nyolcórás néha tízkor, néha éjfélkor jött be. Az újság meg csak ugy jó, ha frissiben kapja az ember. Az uj tanit 5 is mind több és több időt volt kénytelen Bökönyiéknél tölteni. Elpol'tizáígattak &z öreggel. Szidták a kormányt, meg a nagy adót. Közben megkóstolgattik az uj bort. Egyszer máskor egy kis apró miegymás is került. Vagy Iluska rántott le egy pár kövér rucát, vagy a fiatal tanitó trafált egy árva nyula'. Farsang elején a sertéstorok járták. Mikor a t;»nitó esténként beállított a pristára", Iiuskát egy magasan égfelé irányzott rud mellett találta ülni. Szép esztergályozott rud volt, szöszcsomó volt hozzáerősítve szines pántlikával s politúrozott orsó pörgött az Iluska kezében. Azaz hogy igen! Peregni nem igen látta a tanitó az orsót, mert amikor az ajtón benyitott, anyja rendesen rákiáltott Iluskára: Tedd le már azt a guzsalyt, lányom! Nem látod, hogy vendég lön? Segiís inkább nekem a vacsora körül! Vagy szórakoztasd a vendéget, mert én el vagyok foglalva 1 Isten hozta lelkem tanitó ur! Látja, látja, nem birok ezzel a lánnva!: öli magát a fonással, pedig nem volna muszáj! Egész nap ki nem szakad az orsó a kezéből. Azonban hát ami parancs, pa-,-ancs! Iluska duzzogva bár, de letette az orsót, eltette az esztergáit guzsalyt s fogadta a vendéget.

3 1928 dec 25. Görőf k atholikjs Tudósító Antal, Özv. Varga Sándorné, Nagy Péter, Szabó Péter Sajtos Mihály, Bíró Imre, Özv. Fejes Pálné, Kovács Antat, Szklován József gyógyszerész, Özv. Olasz Istvánné, Szalóki János 4000 koronát Goscsa János, koronát Felberbauer Jutka, Király János, Füldty József 2600 koronát Majir "Lajos koronát Gyarman András, Özv Tóth Mária, Kabök Miíiályné, Vadlövő Sándor, Olasz János, Paku Ist van, Gubics Antal, Özv. Kiss Antalné, Gerzanics György, Tergulica Fodor, Horváth Ferenc, Mikulica Pál koronát adtak Dili János, Urbán Jártos, Gorcsa Mihály, Dán Mária, Rátkai Károly, Özv. B. Papp Sándorné, Düi Sándor, Ifj. Szilágyi Tódor, Kovács Ernő, Gorcsa János, Kiss János, Makán Sándor, Bárányi Józsefné, Özv. Erdei Mihályné, Tergulica Tódorné, Tóth István, Takáts Lajos, Ifj Kiss József. 500 koronát adott Szilágyi jános. 200 koronát Bálió János, Domokos Ferencz, Szabó Juliánná. 100 koronát Szilágyi Tódor. Bodó Lajos két drb. fekete minisztráló ruhához való anyagot ajándékozott az egyháznak. A szives adományozóknak ez utoii köszönetet mond az egyház elöljárósága. = A budape^i egyházközség életéből. A budapesti gör. kath. templom, valamint az uj budai gör. kath. templom (flárián kápolna) felszereléseinek javára indított gyűjtés szép eredménye azoknak a lelkes Úrhölgyeknek köszönhető, akik a gyűjtés nehéz munkáját szívesek voltak vállalni A..Jöi&itÉíL eszmei része Özv Szombathely! Nagy jenöné úrasszony érdeme Nagyobb összegeket gyűjtöttek: Szombathelyi Nagy Jenőné kor., Özv. Csócsán Jenőné kor., Móriczné Pásztélyi Mária kor., Dr. Sereghy Mihályné kor., Dr Papp Józsefné kor., Dr. Csopey Dénesné kor., Dr. Bonkáló Sándorné kor., Dr. Medveczky Emil K, Murcsán Valérné K, Dr. Krajnyák Gáborné K, Mihalovieh Margit K, Reichmann Tivadarné Freeland Pa. 20 dollár, Dr. Rácz Mihályné K, Firlkó Istvánné kor., Katrics Vilmosné kor., Özv. Kaschaner Antalné kor, Bacsinszky Vladimérné K, Özv. Janovich Emiiné kor., Vrábeiv Vera kor., Dr. Borody Béláné kor., Szuchy. Mária kor., Melles Gyula kor., Özv. Berthatyné Markos Mária 65 szokolt, Gordon András 40 szokolt. Szteczovits Miklós amerikai gör. kath. lelkész útján a Mc. Keesport-i gör. kath. egyház 40 dollárt és Duguesne-i I gör kaíh egyházközség 19 dollárt. A lelkes gyűjtők fáradozását L fizesse meg a jó Isten Szent BaL.il rendje. Krisztus egyházának legnagyobb! erősségei mindig s mindenütt a szerzetesek voltak. Ezeknek köszönhette fénykorát hajdan a gö- > rög egyház, ezek tették naggyá á^t latin egyházat is. Lényükben van valami, ami még az ellenségben is tiszteletet gerjeszt, a Krisztushivö ember leikére meg egyene sen elvarázsolólag hat: szigorú, minden földi szempontot félretevő ragaszkodásuk isten és az anyaj i szentegyház törvényeihez sa sztt bályzatokhoz, melyekre, fogadalmat: tettek, tiszteletet parancsoló szerénységük, mindent megvető, intézményesen példaszerű istenkeresésük, lelkiségük. Mint Isten serény szölömüvései, mindenütt megjelennek, ha rájuk szűkség" van, s szavukat egyforma áhítattal lesi a sziu indián és a műveit nagy városok elfinomult delnője. A nyugati egyház sokíéle férfi és női szerzeírenddel bir, Van szerzet rend, melynek tagjai a távol világrészek civilizálatlan népeit igyekeznek Krisztus világosságára vezetni, vannak, kik a modern pogányság, a tudományosság látszata alá rejtőző hitet lenség ellen küzdenek. Vái^^j kik a müveit nagyközönséget profán tudományokon át törehszenek Istenhez vezetni, vannak kik az egyszerű gyermekies lelkeket irányítják az erények magaslatai felé. Ezek iskolában, azok kórházban, mások mástereken töltik be az irgalmasság követelményeit s mindezeknek működése különkülön talán nem is soknak látszik, talán öl sem tűnik, összeségében azonban egy hatalmas alkotást képez: az anyaszentegyház rendeltetésének betöltését, Isten menynyei országának űdvőzültekkel való benépesítését. Nekünk, görögkatholikusoknak egyetlenegy ilyen szerzetes rendűnk van j az, melynek alapjait a nagy keleti egyháztanító Szent Bazil kappadök- keszáreai főpap vetette meg s amelynek neve Szent Bazil rend. Ez nekünk mindenünk 1 Ők a görög egyház múltjának nagyérdemű munkásai, ők a görög egyház jövendőjének letéteményesei is. Rájuk tekint a nép, mert ismeri szigorú rendet tartó, külsőségeiben is példaszerű életüket, rájuk tekintenek az egyháziak i-, mert imponál még a Krisztussal benső egyesülésben álló papnak is alázatos, mély lel kiségük Ez volt valaha, s ennek keli lenni újból a Szent Bazil rendnek. És a rend rálépett erre az útra, A Görögkatholikus Tudósító beszámolt arról a változásról, mely nemrégiben a máriapöcsi rendházat érte. Emberek, kik egy-két év előtt egyszerre csak eltűntek, visszajöttek most fölváltani az ittmaradtakat Most aztán azok tűnnek ei Elmennek messze, el idegenbe, hogy mint uj emberek térjenek vissza elhagyott kedves otthonukba, a máriapöcsi kegytemplom oltárához. Megujitják a rendet, idegen, tudományos szóval ugy mondják, hogy reformon megy át Szent Bazil rendje. Mi is ez tulajdonképen? A szentatyákat egyházi könyveink gyakran nevezik a Szentlélek hangszereinek. Maradjunk csak ennél a hasonlatnál Ha egy hangszer húrjai hosszú időn át megfeszítve vannak, az anyag utóbb engedni fog. Lehangolódik a hegedű. A művész ilyenkor mit tesz? Nem látszik tovább a lehangolt hangszeren, hanem ujbóf megfeszíti a húrokat. A szakadeíni készülőt ujjal váltja fel, a hangszert néha külsőleg is megújítja s ezáltal művészete céljaira alkalmasabbá teszi. És a művész örvend ezen, mert megújított régi hangszere tökéletesebb hangokat ad, mintha egészen uj volna Ugyanez áll a szerzetesrendekre is. A lelki élet eme harcosai nemzedékről nemzedékre állandó feszültségben, _ lelki föihangoltság" ban élnek. Ám, mint a hangszer húrjai, ez a feszültség is, egy-egy hosszabb idő alatt enged s az utódok a már leszállott, a Krisztusi életevangélium összhangjába kevésbé illő hangot veszik át. De jön a művész, a Szentlélek Isten s újra hangolja hangszereit, hogy tiszta összhangot adjon, külsőleg megújítja, fölékesíti, a korhoz illőbbé teszi. Ez a szerzetesrend reformja, megujuiása. Mint a katonát, aki hadviselésre készül elviszik gyakorlatra, tanulja meg a már elfelejteti fegyverfogásokat, vezényszavakat, pontos és célszerű mozdulatokat, elmennek szerze teseink is olyanokhoz, kik a lelki élet gyakorlásában mélyebben benne vannak s ott több lélkiségre szokva, tudományukat felfrisitve, szabályzataik téteeit felújítva mintegy újra hangoltatnak, visszanyerik azt a tiszta krisztusi hangot, amit az ősök - az egyházat riaggyáfevő, dicső szenteket nevelő szerzetes ősök lelke hangoztatott. Egy csapat elment s visszatért lélekben felfrissülve, tapasztalatokban gazdagodva. Most a másikcsapat lép ugyanerre az útra, hogy ők is ugyan ugy jöjjenek vissza. Nem mintha nem éltek volna ők is szerzetesi életetet, nem mintha nem lettek volna buzgó munkásai az Ur szőlőjének, nem mintha nem lettek volna lelkes és hűséges hirdetői Krisztus tanításainak : hanem, hogy a jót a jobbal, a szépet a szebbel, a tö kéletest a tökéletesebbel cseréljék föl az isteni parancs szarint előre És nem is eredménytelenül, mert j a vendég egyre szivesebben jot*. Vízkereszt tájban pedig az uj ta nitó azzal lepte meg a lelkészt, j hogy meg akar házasodni. Jöjjön, I kérje meg a számára Bökönyi! lluskát. Nem tanitd urnák való lány az! igy a lelkész. Hát igaz, hogy nem iskolázott, de kedves, ügyes, szerény és serény. Nem is volna ráutalva, mégis csak mennyit ion is. Kellene, hogy lássa a főtisztelendő ur, s mindjárt másképen beszélne felőle. Nem kell adni a mendemondákra! Irigy rá a falu fiatalsága De nem is közéjük valő az Egy angyal az, kiről senki sem mondaná, bogy parasztlány... És dicsérte volna tán éjfélig is, de a pap félbeszakította : Szólott e már tanitó ur valakinek, hogy mi a szándéka? Senkinek 1 A szülőknek sem? Azoknak sem! A leánynak sem? Neki sem! - Akkor még semmi sem késő, // Ősszel Ködös már a vil&a, üres a táj. Üres a szivem is, kihalt sivár. Lehullt lombokkal vari telis-tele. Lehullott már minden iíju le vnle. Zörög a haraszt, süvölt, sir a szél Szomorú titkokat suttog, mesél Östtzskavarja a bus lombokat S szivemre ül egy sötét, gondolot. S könnyes szemmel futok utánuk én, Lelkem szomorú, sötét éjjelén, S némán, sirva szedem a lombokat, Ami még itt-ott a földön maradt. Uerdonné Sz. még megmenthetem tanitd urat egy nagy csalódástól. De főtisztelendő ur, inacs engem mitől megmenteni! Három évig katonáskodtam, két évig fogoly voltam, láttam, próbáltam eleget, hogy njhoít szemmel járhassak az életben. És Iluskában igazán a rosszakarat, az irigység Ibohj. sem találhat hibát. Csupa élet, csupa szorgalom. Naphosszat fon, pedig rá se volna utalva... r Elég, kedves tanitó ur, én a szándékában erőhatalommal meg nem gátolom. Én csak bebizonyítom például azt, hogy Puska nem szokott, egyáltalán nem szokott fonni. Elég lesz? Az nem fog sikerülni! És ha mégis sikerül? Akkor elhiszem főtisztelendő urnák, hogy lluska nem nekem valő lány 1 mondta a tanitó szinte gúnyos fölénnyel. A beszélgetés abban maradt. Másnap este a pap is alig birta bevárni az újságokat. Átment a postára. A tanitő épen nyulat lőtt. Hagyta magáj ott fogni vacsorára is. A cifra guzsaly ott pihent a szoba sarkában. A vonat megint késett. Vacsora után jött meg a kisbíró a postazsákkal. Az., öreg átment az irodába" átvétel végett. Bökönyiné a konyhán rendezkedett, lluska borért ment a pincébe. A pap ráintett a tanítóra, miközben az Ílu3ka fiókos szekrényének a kulcsát kihúzta. Idenézzen tanitó ur, eldugom az lluska kulcsát, de ne szóljon neki! Meglátja minő jő tréfa lesz ebből! Az>.al a sarokban álló gúzsaidhoz lépett s belerejtette a kulcsot a rákötött kenderbe. Volt rá ideje, I hogy jól befedje s megerősít

4 Görögkatho'kus...».,I ,.,. W^jí. Tudósító 1 d e c, 25, törvén: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes.'" A reform, afelujulás g-ndolata a Bazil rendben régi már. Az apostoli szentszék óhajtotta ezt, de maga a megvalósítás eszméje mégis magából a rendből indult ki. Már két ízben próbálkoztak ezt a nagy eszmét, a rend belső megújítását megvalösitani, de nem volt teljes a siker, Minden kísérlet hozott ugyan valami maradandót, ami lépcsőzetül szolgált a mostani reform keresztülviteléhez, de végre is az a gondolat győzött, hogy ekkora nagy munkának véghezvitelére a rend magyarországi tartománya egymagában nem képes, legalább is oly gyorsan, mint kívánatos, keresztül nem viheti. így folyamodtak a lengyelországi baziliták segítségéhez, kik a nagyobb lelkiségre vezető reformot már régebben keresztülvitték s a maguk megújulását a hívek sok ezernyi többségére is átvitték. A magyarországi Sz Bazii rend először ben próbálkozott meg a szabályzat eredeti szigorúságához való visszatéréssel. A kísérlet színhelye Máriapócs volt. Utóbb az ungvári rendház megnyitása után, 1913-ban ott folytatták a kísérletet, melyet a háború Ineghiusiíott. A most folyamatban levő megújítás, szigorítás három évvel ezelőtt vette kezdetét, 1920-ban. Ma már 15 olyan tagja van a rendnek, kik a szigorított szabályokra fogadalmat tettek; 17 pap, köztük egy világi most van próbaidőn s készül a fogadalom letételére A szigorított szabályok szerint élő szerzetesek három" évvel ezelőtt vették át a munkács-csernekíiegyi anyaházat, Mrom hónappal ezelőtt ismét bevonultak Ungvárra s most december elején Máriapócsra. Maxim Athanáz, ki most újból átveszi a máriapöcsi házfőnőkséget Sz. Miklós ünnepén jelentette be a híveknek az örvendetes változást. Sajnos, gátló körülmények most is vannak. A régi egységes magyarországi rendtartomány testét a trianoni béke háromfelé tépte. Ez a reform tervszerű keresztülvitelét nagyon hátráltatja s azért lassan halad, de haladása biztos. A pócsi rendházat egyelőre három szigorított fogadalmu szerzetes atyával népesíti be a rend és két fogadahnas testvérrel Akik eddig voltak a ház lakői, azok idegenbe mennek ugyanolyan próbaidőre, mint aminőt a most hazatértek már hiállottak. A munkácsi, ungvári és máriapöcsi kolostorokra alapozva indul meg a további alkotó munka. Hosszú idő kérdése igy is, míg ez a munka külsőleg is észrevehető lesz. A most megjött három atya tulajdonképen csak a helyet veszi át, Egyet a rendház gazdálkodásának vezetése, egyet a máriapócsi hivek gondozása, egyet ismét a kegytemplom teljesen lefoglal. Ami a reformból megvalósul, az tulajdonképen csupa benső dolog lesz: a kolostori atyák állandósuló lelki élete, az eredeti szabványoknak megfelelő ahitatgyakorlatok, elmélkedések, tudományos készülődések, bensőségesebb szerzetesi élet Krisztus szent szive szerint. Ebből kint keveset fognak látni Ez bent történik a klauzura mögött, a szentelt falak között A kifelé ható működés csak utóbb lesz észlelhető, ha a reformált szerzetesek száma eléri azt, amelyet egy ily nagy rendház, ily nevezetes búcsujáróhely és a szerzetre háruló egyéb egyházi feladatok megoldása követel. f Mint a gazdagon virágzó rétről terhelten visszatérő munkás méhek, úgy jötlek haza a reformált»atyák régi jó eszméikben megerősödve, ujabbakkal megrakodva, tapasztalatokkal gazdagon, hittel s a reménységből fakadó nemes önbizalommal eltöltve. Most csak hárman. Három magyar atya még - róbééven van, kettő most megy > {öda, van három magyar theologusuk is. Pár év múlva mind kiváló munkaerő, s akkor kezdődik tevé- majd a reform kihatólagos kenysége. Velünk az Isten!.. 99 Isten a világ magasságából sokáig szemlélte az emberiség szánandó vergődéseit és meg emlékezvén jóságában, hogy az embereket nem a föld hitvány porának, hanem az ég javainak és örömeinek élvezetére teremtette. megsajnálta őket és személyesen eljött közéjök, hogv tanításával, de különösen példájával, születésének szegény jászolával észretéritse az elvakultakat. A betlehemi jászol nemcsak bölcsője az Urnák, hanem isfenemberségéhez méltó diadalkocsi is, mely maga után húzza a legyőzött világot. Ezen kocsival porbagázolta ]ézus a föld sok-sok hiúságát, fukar kincseket, a hírnév koszorúit, a kevélyek emlékoszlopait a trónok mázolt dicsőségét... A munka megindult. A meg- Mtoít Sz. Bazil rend atyáinak a Máriapöcsi rendházba valő bevonulása korszakot jelent a rend történetében, olyan korszakot, melynek áldásai a magyar görögkatholikusságot fogják naggyá tenni. Cirill Hideg, ködös tél lehetett, amikor az Elet Királya, a napok Napja a földre lépeti. Ha a tél beköszönt, haldoklik a természet. A hosszú, öreg éjszakák szinte elnyelik a szomorkás kurta nappalokat. Az elfátyolozott Nap napról-napra Singül, mintha elaludni akarna ökörne. A régi római, ki mint a többi pogány nem ismerte az igaz Istent, szomo-. ruan nézett a fáradt Napra. Ugy tűnt fel neki, hogy még ez is, melyet istennek tarlott, kemény küzdelmet viv a sötétséggel. De mikor december ike közötti leghosszabb éj elmúlt, nagy öröme volt, mert az isteni Nap legyőzte a sötétséget. A Sol invictus" (igy nevezték latinul), vagyis a legyőzhetetlen Nap újra kisütött. Boldogan ment a római ember és beirt a naptárába egy ünnepnapot december 25-én: Natalis Solis* ami magyarul annyit tesz, hogy a Nap születésnapja. A pogány Róma nagy városa nagy mulatságokat rendezett ezen a napon. Az emberek ujjongtak örömükben, mert velők volt a Napisten továbbra is. Vájjon a keresztények mit csináltak? Ezen a napon nem nem volt-e nekik valami örömünnepők. Volt nekik is Napistenük, de sokkal nagyobb, fönségesebb, mint a pogányoké. Világosság a pogányok megvilágosítására igy nevezte öt előre az öreg Simeon. Ugyan mi tarthatta volna vissza a keresztényeket attól, hogy ők is december 25-én ünnepelték Istenük születésnapját? Már az okosság is azt diktálta, hogy ezt a nevezetes napot a pogányság ellensúlyozására megtartsák, azután meg úgyis régi hagyomány volt, hogv Jézus december közötti éjen született, jóllehet csak Kr. u évben kezdték a karácsonyt dec. 25-én ünnepelni. Augusztus római császárnak népszámlálási adatai megtaláltattak a római állami levéltárban, ennélfogva könnyen kiszámíthatták a hónapot és napot, amelyen Józsefnek és Máriának Betlehemben jelentkezniük kellett. Az ünnepnapja tehát ugyanaz volt a keresztényeknél, mint a pogányoknál, de tartalma egészen más. Örvendjünk, rnondfa szt. Ágoston az t)r születésének, nem a látható Nap miatt, hanem a Nap láthatatlan Teremtőjének születése fölött 1" Az fstenfia ezt a napot választotta ki magának születésnapul, csakúgy, mint anyját is maga választotta, mivel ő a Napnak és anyjának is teremtője/ Egyébként dec. 25-ike után a világosság nagyobbodik lassan, a nappalok hosszabbodnak, ezért igen alkalmas arra, hogy Krisztus Urunk hivatását hogv ki ne hulljon s eg könnyen ; észre ne vegyék benne. Másnap estére szombat volt a papot és tanítót a jegyzőék hívták vacsorára. Vasárnap viszont í a papnál volt egy kis néveste. Hét- j főn a pap ugy intézte, hogy ismét másfelé legyenek hivatalosak. Ked - den aztán együtt mentek a postára. Kopogtattak. jaj lelkem, Iluskám, hangzik belülről, tedd el már azt a gtizsalyt. Nem hallod, vendég jön 1 Jaj, még épen a főtisztelendő ur! Micsoda nagy szerencse! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jaj, micsoda szerencse! lluska, Ilusk^á, tedd le azt a guzsalvt, fuss csak Kelemenékhez, hivd haza édes apádat. Isten hozta tanitó urat is. Tessék, tessék! lluska ugyan igyekezett szót fogadni. Letette a guzsalvt, futott az apjáért. Jött is már, mert a kisbiró is hozta a postaz«ákot. Az Öreg a hivatalához látott. A pap meg a tanitó Bökönyinével kezdtek szőt. Szorgalmas egy leány az lluska! így a pap. Engem is égy neveltek én is ugy nevelem az enyémet! feieit v: isza Bökönyiné félig büszkén, félig szerénykedve. gozik, amennyi csak ráfér. Dol- U?y látom, fonni is szoktál! fordult most Iluskához Kitűnő szorgalom. Aztrín hány nap alatt fonsz le egy ilyen báb kendert, mint amit a guzsalyodon iátok. Óh, a héten még csak a harmadik bábot fonom. Vendégünk volt, nem igen értem rá többre. Dehogy is harmadik, dorgálja hízelgőn az anyja, hiszen egy még szombattól rajta volt, az is azóta ment le és csak négy báb volt, amit azóta föltettél. Ö:ödsk pz, kedves főtisztelendő ur, dehát nem is csoda, ha maga «m tudja hányadik, hiszen csak ugy ég a munka a keze alatt. 6s jelentős pillantással nézett előbb a lányára, majd a fiatal tanítóra \ pap csavart egyet a társalgás fonalán, s mintha csak ugy véletlenül jutott volna eszébe: Volt lluska vasárnap a t emlomban? Nem emlékszám, hogy hallottam volna énekelni. Jaj, bizony nem volt. Egy kis baj ért bennünket, nem mehetett. Baj?: Natn is hallottam róla. Bököoyi bátyánk nem is mondta, hogy baj érte magukat, fordult az öreghez a lelkész, ki egy csomó levéllel és újsággal jött munkája végeztével a hivatalból. Hát bajnak baj, mondta az öreg, miközben a papnak és tanítónak kezükbe adta a postájukat, de nem épen szerencsétlenség! Annyi volt a baj, tette hozzá Bokönyine, hogy pénteken este, mikor főtisztelendő urék itt voltak, elveszett az lluska tió kos szekrényének a kulcsa. Azó:a nem találjuk. Nem tudta kíveia; az ünneplő selyemruháját. Biz az baj, hiimuögöct a pip. De hát jöhetett volna a szö/stben is. Óh, csak na n fogoin u*y eresztem a templomba, m'at v.iiami zseilérláayt! tiltakozott Bökönyiné, miközben ismít jelentősen nézett a tanítóra. Már h 3 dolgozik is hétköznap, többet miut más lány, vasárnap mégis csak Bökönyi Ilus ő. És nincs is meg a kulcs? kérdezte tovább lelkész. Nincs, mondja a lány nagy busán, pedig már az egész házat tűvé tettük. Most tönkre megy az a szép szekrény, ha lakatossal felnyittaífuk. A pap mosolygot. : Óh, arra nem igén kerül a sor. Itt van a kulcs, ima! S azzal hirtelen a guzsalyhoz lépett s kihúzta a rákötölt kenderbáb kiizül az elveszett kulcsot. ; mír köszönt is: Jó éjszakát 1 De nem Ágen volt, aki fogadja, B ötöi/iné llui-t egyszer - e m~ vegővá váitak, az öreg öíitönyi pedijj aua-ira meglepődött, ho^y szítai san tudott. A fiatal íamt-5 másnap mác otthon várta be az ajíígokat. fi* azoiiul mindig. Ideáin eredeti után szabadon: Z. I.

5 1923. dec. 25. Görögkathoíikus Tudósító jelképezze, ki az egész világot kiragadta a pogányság sötétségéből, a zsidóság babonás, észcsavarásokkal megrontott vallásából és az evangéliumi szeretet hirdetésével s gyakorlásával rakott le alapokat annak az isteni vallásnak, mely áldást, békességet van hivatva teremteni e vérrel áztatott földön. Lehet, sőt biztos, hogy az emberiség örök béke napját soksok ezer esztendő fogja meghozni, de ez csak nekünk sok. Az Ur Isten előtt egy perc vagy százezer esztendő mindegy. Isten végtelenségét, öröklétet idővel mérni nem lehet, mi csak saját magunknak mérjük az éveket. Valamint karácsony után sokára jönnek a napok, melyeken hosszú a világosság és legrövidebb az éjszaka, ugy csak a jó Isten gondviselésében megállapított, de kifürkészhetetlen tervébe vetett hit alapján várjuk és munkáljuk az égi béke és szeretet egyetemes megtestesülését e földön. Minthogy pedig a rontás, bontás, gyűlölet sohasem a milliók lelkében születik meg, hanem egyes emberek szivében fogamzik meg és az ilyen sötétlelküek mételyezik meg és rontják el a társadalmi osztályokat, Krisztus születése napján mindenkinek sajátmagát kellene külön, a világtól félrevontan megvizsgálnia, vájjon ki-ki mit érdemel meg Krisztus szeretetéből, az ártatlanság mosolyából. Sok embert látunk ma is, akik szivükkel távolabb állanak a betlehemi jászoltól, mint a regi' "pogányok legyezzük meg, amit egy szent ének mond: Ha ezerszer született volna is Krisztus Betlehemben, benned pedig nem, el vagy veszve." Az emberek ma is keresnek és Ígérnek megváltókat, de ugy, mint a paradicsomi kigyó a föld porában csúszkálva. Igazságot hirdetnek, de kigyóbőrben rejtőző álnokság, amit hirdetnek hazug lelkükkel Kétezer év multán tehát még még mindig ünnepel a keresztény és pogány. Régi utakon jár és bolyong a pogány, Krisztus uj utjain halad az igazhitű keresztény, amikor tiszta szívvel beleénekel a hosszú sötét éjszakába: Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek és térjetek meg, mert vélünk az Isten!..." Szeinerszky János. Papnevelésünk. Levél a szerkesztőhöz. A következő levelet vettük : Főtisztelendő Szerkesztő Úr! Sok szó esik, sok panasz hang zik ei nap-nap mellett, sőt a Tudósítóban is olvashatunk cikket, amely kétség >eesve lamentál, hogy nekünk, magyar görögkatholiku soknak nincs saját papnevelőházunk és legfőképpen azért, hogy erniaít papnövendékeink, akik az esztergomi érseki szemináriumban különben minden tekintetbsu elsőrangú kiképzésben részesülnek, a rítusban csak nagyon fogyatékos tudássá! és jártassággal kerülnek?ci a gyakorlati életbe. Hála megyés Főpásztorunk lankadatlan fáradozásának és szeretetteljes atyai goadoskoüásának: a remény már is kecsegtet, hogy talán nem i* sokára mi is megkapjuü a saját papnevelő-házat; odáig azonban ugy érzem mindnyájunknak kötelességünk minden lehetőt elkövetni, hogy ezen a szégyenteljes állapoton sürgősen segítve legyen. Főtisztelendő Szerkesztő Ür! Ugy hiszem teljesen fölösleges azokról a káró-; következményekről beszélni, amely a jövendő papi generáció ritus nélküli, tehát fo gyatékos neveléséből származhatik ; valamint azt sem ke!i talán fejtegetnem, hogy a mi ősi szertartásunk felüsinulhatatliu szépsége mellett o!y komplikált, hogy azt 1 2 hónapi gyakorlat után elsajátítani teljesen képtelenség. Itt tehát csak két eset állhat; maguk a riiusoktatás hiányát érző papnövendéltek, sürgeti immár előttünk a példa a gör. kath. polgári intelligencia, sürgeti maga az étet! Maga a szertartási nevelés, a riiusoktatás azonban csak egy kis»:ásze a nagy problémának, csupán a riius tudási még nam ele gendö ahhoz, tsogy valakiből jó görögkathoíikus pap váljék. Görögkathoíikus szellem is kell hozzá. Az a szilem, mely a kathoiikus egyház egyetemességéhez való törhetett ín ragaszkodás tnel lett a keleti fegyelem és ősi szokások megőrzésével igyekszik hitéletet teremteni. Ezt a szellemet "ibsak saját szeminárium adhatja meg a jövendő papi nemzedéknek. Egy saját papievelőbáz létesítése s ezáltal ieendő papjaink görögkatholikuü szenemii neveltetésének biztosítása a főcél s ezt aut bene, aut nihil!" A hiányos ideiglenesen talán jónak látszó ritusbeli kiképzés sokszor rosz ^ megoldásokért feláldozni nem szaszabb a semminél, azt a kezdő fbad, mint ahogy egyáltalán meg papot talán még nevetségessé is nam engedhető semmiben, hogy teheti, kittos helyzetbe sodorhatja. Miután érdemlegesen ezt a nagy valamely magasabb célt partikuláris sikerek keresése áltat veszélyeztessünk. horderejű kérdést nem hallottam tárgyalni, legyen szabad néhány I A helyzet amennyire ismerj rövid szóval csekélységemnek hetjük ez. A hajdatlorogi egy- is hozzászólni. Mindenekelőtt tisztelettel! házmegye alapításával kapcsolat - kérdem : mi akadálya van ban az állam scormáay szerződés- annak, hogy Esztergomban egy szerű kötelezettséget vállalt jnindj külön tanszéke szervezessék azon intézmények a megszervezésére lokterébe a pap nevelés kérdését állította. Hogy eddig eredménytelenül, annak oka az, hogy a mi frontunkon a püspök egymaga áli olyan hatalmi tényezőkkel szem ben, kiknek nemakarásával szemben a főpásztor csa'í akkor volna kellőképen fölfegyverezve, ha mögötte állana az a rég sürgetett phalanx, az ai egységes görögkathoíikus tábor, melyet sok arra hivatottnak nemtöröd j se miatt még ma sem tudunk teljes egészében fölsorakoztatni, Ha püspökünk esztergomba rítustanárt küldene, ezzel az ellentétes oldalról pipnevelésünk kér dését végleg befejezettnek és elintézettnek tekintenék. A Szent Bazil-rend belső reform előtt áll. Hogy e reform milyen lefolyású s eredményű lesz. lesz-e elegendő tagja a szigorított rendnek? stb. mindezek a jövő kérdése :, melyekre ma még bajos volna csak megközelítőleg is felelni. Csak ha a szigorított Bazilrend teljes erővel megkezdi működését, csak akkor lehet majd fontolóra venni, minő szerepe lehet a rendnek papnevelésttnk problémájának megoldásánál. Amily örvendetes tehát a kérdés iránt megnyilatkozó érdeklődés, époly sajnálatos,- hogy igen nehéz oly ideiglenes megoldást találni, mely a kérdís végleges rendezését ne veszélyeztetné. rítusnak? Mint átmeneti állapot i s anyagi megalapozására, atnel mert hisz csak erről lyek ŐZ egyházmegyének lehet szüksé- szó! nagyon üdvösen éreztetné, gesek. Ezek közé tartvzik a pap- Kiss Kornélnak elsősorban nem szerény véleményem szerint, i nsvelőház létesítése is. az adományt köszönjük, hanem hatását. Ha ez ne.n látszik talán i Az államkortnány e kötelessé. igaz vallásos lélekből fakadó meteljesi- célravezetőnek: a Szent Bazilrend, j gét a háború miátt nem i ieg érdeklődését egyházunk ügyei mint amely eddig is oly sok tette M<g nem tagadta, de ha iránt. A magyar görögkathoíikus nemes dolgot müveit és amely lasztani volt kénytelen. A megyéá értelmiség ezen mind többször egyenesén hivatva is van arj^, ^J-ffipááittnr. valahányszor egyházmegyénk megnyilatkozó egyházias szelleme szervezési kérdéseiről jövönknök^tbgalább. is oly garan- hogy e téren az irányító szerepét betöltse nem volna e talán tárgyalást folytatnia módjában I ciája, mini a jólképzatt lelkészi hajtandó papaövendékeink vezetését egyik esetről esetre kiküldendö volt, a megoldandó kérdések hom- 1 és tanítói kar. tagjával vállalni? Ha ez sem volna keresztülvihető, nem volna e delegálható a lelkészkedő papság köréből esetleg valaki, aki V A S Á R N A P. a szertartást teljesen ismeri, zeneileg képzett és aki legalább havonta Karácsonyi lelkület. kétszer látogatna ei pap- Az Ur Jézus előhírnöke ker. növendékeinkhez vasár- és ünnepnapon, amikor is az összes isten- szt. János a Jordán pus'tájában tiszteleteket is végezné a szemi- nárium kápolnájában Tudomásom szerint az érseki szemináriumban egy ritustanárunknsk uri ellátásáról szívesen gondoskodnának, a fáradozásáért járó honoráriumot pedig minden szegénységünk'dacára talán magunk is eiő tudnánk teremteni. Részemről e célra koronát ajánlok fel, mely összeget egyidejűleg a kiadóhivatal címére posííra tettem. Egyebekben fogadja Szerkesztő Úr nagyrabecsülésemnek kifejező 1 sét. Magamat imáiba ajánlottan vagyok Bodrogkereszíur, december 3-án. Főtisztelendőségednek készséges híve: Kiss Kornél máv. főallenőr, áll, főnök Papnevelé3ünk kérdése legégetőbb problémája a hajdudorogi egyházmegyének s ma már a csonka ország egész görögkathoiikusságíinak. Tíz éve elmúlt, hogy a főpásztor ennek a kérdésnek megoldásán fáradozik, de hiába. Pedig meg kell oldani e kér dést. Sürgetik papiáink, sürgetik e szent meggyőződés ihletével hirdeti: Készítsétek el az Ur útját." Megjelöli a módot is, amely által az Ur eljövetelére alkalmas módon lehet elkészülni. Minden völgy betöltessék, min- csodákat műveljen. Az Isten fiának megtestesülése és világra való születése a szeretetnek nagy csodája. És míg az Isten mindenhol és mindenben a szeretet nagy csodáját mutatja, addig az ember érzéktelen, hideg az isteni szeretet csodájával szemben, mert ha érzéke volna, ker. szent Jánosnak az Üdvözítő eljövetelével méltó várására vonatkozó den hegy és halom megaláztas- sék és a göröngyösek egyenesekké legyenek és a darabosak lelkében állandóan kedvező és felhívása és tanítása az emberek sima utakká." Az ihlet varázsa lelkes fogadtatásra találna. hatalmába ejtette a Megváltó Ker, szent János a zsidókhoz, eljövetele után sóvárgó lelkeket; akik a bűnbánat méltó gyümölcsét nem akarták szivükben ter- emelkedett a szív, finomult az érzés, az imára kulcsolt kéz melni, azon súlyos szavakat esengve emelkedett az ég felé vágta: Viperák fajzati!" Mit várva, leérve az isteni ígéret be mondjunk azon keresztényekről, báltását. Szent János lángoló akit az Ur Jézus születése ünnepén örülni és ünnepelni sze- szavai gyújtanak a szívben, bűnbánó érzés tisztította a lelkeket retnének, de szivüket a bün és édes vágyódás szárnyalt az kérge borítja. Jézus születésére ég felé : jöjj el édes Üdvözítőnk! örvendhet a bűnös ember szive Karácsony előtt vagyunk. is, de ez az öröm csak akkor Óhajtjuk, várjuk, hogy a kis valódi és benső, ha az bűnbánó Jézus születése fölött érzett örömünk mennyei izü legyen, mert göröngyest, halmait, völgyeit föl- szívből fakad. A szívből a bün lelkünk ürességét nem képes tétlen el kell távolítani; ezen már kitölteni, mint a menny munkában segit bennünket az a azon öröme, amelyet az angyalok dicsőítő éneke fejez ki : ben egyenes utat épétünk az Ur boldog tudat, hogy a szivünk- Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jójük tekintetünket az ég felé és Jézus számára. Mily sokszor vetakaratú embereknek." A bün mily sokszor hagyja el ajkunkat tette szükségessé, hogy az Isten- sóhaj : Istenem! Igen, Isten, a ICllC az-uivscgcaac, uugjr lu. a üun«j. iotv.uv.ot ; «nek az emberek iránti szeretete mi Istenünk, aki egyszülött Fia

6 f 6 GŐrög katholikus Tudósító 15)23: dec. 05 által akarja az embert magához emelni. Én az 6 egyszülött Fia a betlehemi istállóban az alázatnak a gyönyörű és vonzó példája. Aiázat kell ahhoz, hogy a mennybe, az Istenhez emelkedhessünk. Az alázat inditja bűnbánatra a mi szivünket, hogy a bűnből felkeljünk és az elhagyott, oly sokszor megkínzott mennyei Atyához térjünk Ha azt akarjuk, hogy a kis Jézusnak karácsonyi ajándékkal kedveskedjünk, mint a jó pásztorok hozzunk mi is neki oly ajándékot, amely kedvesebb minden vagyonnál és kincsnél; adjunk neki bűntől tiszta szivet. Ez lesz lelkünk igazi karácsonya és a jászolban fekvő isteni Kisded az ily karácsonyi öröin édes mézét fogja a szivbe csepegtetni. Ss 4- Az uj nagyváradi püspök. Széchenyi Miklós gróf nagyváradi püspök halálával a román kormányzat alatt álló magyar katholikus püspökségekben első izben állott be szék üresedés. A nagyváradi székeskáptalan az ] üresedés tartamára Bjelik Imre volt tábori püspököt választotta meg káptalani hdynökké. Ugyanazon napon érkezett meg Rómából az okirat, mely Bjeiiket az elárvult egyházmegye apostoli kormányzójává nevezi ki A székeskáptalan és a pápai szék ezen egymástól függetlenül hozott egyértelmű határozata tanúsítják, hogy az egyházmegye ke: mányzása a legjobb kezekbe jutott. Sorok a magyar görögkatholikus egyház ezeréves történetéből. Magyarok vagyunk-e vagy jövevények? Egyenlő jogú birtokosai vagyunk-e az ősök vérén szerzett szép magyar földnek, vagy csupá 1 kegyelemből tűrt idegenek? Feleljenek rá a történelem lapjai. Senki ellen nem harcolunk. Setskivel nem vitatkozunk. Egyszerűen összegyűjtjük ezeréves lörténelmüük reánk vonatkozó adatatt. hogy mindenkinek hozzáférhetővé tegyük azokat. Merítsen erőt belőlük a kétkedő, nemes önbizal rnat az erős, bátor lelkesedést az egyházáért küzdő görögkatholikus magyar. Egyet e'őre kell bocsátanunk. E kis tanulmány csnptín a könynyen hozzáférhető áoatokat foglalja össze. Benne Magyarország nevezete alatt a Kárpátoktól az Adriáig terjedő történelmi Magyarország értetik. 1. A kereszténység első nyomai Magyarországon. A keresztény vallás keletkezése idején Magyarországnak csaknem egész területe a nagy római biro dalomhoz tartozott. A dunántuii részt, hol a pannonok lakiak, agyazon Oktáviánusz Augusztusz római császár hódította meg, kinek uralkodása idején a Megváltó született, Pannonföld meghóditá sára küldött vezére ugyanazon Tibéritisz volt, kinek császársága idején Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Igy lett a Dunántul a Duna Dráva Száva folyók közötti területtel a későbbi Horvát-Szlavon országgal együtt Pannónia néven római tartomány. A Tiszától Erdélyen át a Dnyeszter folyóig terjedő területen ebben az időben a harcias dák nép lakott, azonban ezeknek országát Krisztus születése után 1 Sóban tette Dácia néven római tartománnyá Traján római császár. Pannónia és Dácia földjét sokáig birtokolták. Az ország többi részeit kisebb néptörzsek birták. A III. századtól kezdődő népvándorlás Európát egy kavargó örvényhez tette hasonlóvá. Magyarország termékeny földje, melyet épen a kelet felól özönlő népek utjaba eső Kárpátok jól védhető területnek is mutattak, valósággal vonzotta magához a honkeresőket,. Tartósabban a7ónba a Irta: Kozma János. csak a hunok tudtak itt meg telepedni. A római birodalomban minden üldözés ellenére is a kereszténység elég gyorsan terjedt. Föltehető, hogy Pannónia és Dácia területén is laktak keresztények. Volt-e ezeknek valami kezdetleges egyházi életük vagy sem? semmi jelből következtetni nem lehet. A népvándorlás pogá nyai után csak romok maradtak A hun birodalom feloszlása után előbb különböző germán törzsek osztoztak Magyarország területén, utóbb a velünk roko.'\ avarok telepedtek meg rövid időre. Herakliusz görög császár, hogy birodalmának a néphullámzás ellen menedéket szerezzen, az Alduna és a Száva mellé szláv népeket telepitett. Szlávok lepték be lassanként a Kárpátok aljat, a Dunántult és az Alföldet is. Nem alkottak egységes államot, inkább szövetségben élő törzseknek lehetne őket mondani. Leghatalmasabb volt közöttük a bulgár törzs, de számottevő volt a cseh és a morva is. A bulgárok erejét bizonyltja, hogy kevéssel megtelepedésük után, 811-ben már hadat viselnek a még ókkor hatalma teljében levő kelet-római (görög) császársággal. A hadjáratból sok foglyot hoznak, köztük papokat és szerzeteseket is, akik aztán]nemcsak fogolytársaik lelkét gondozzék hanem a szlávokkal is megkedveltetik az evangéliumot. Az elvetett magot az isteni kegyelem gyorsan csiráztatta. Bogorisz bolgár fejedelemhez is eljutottak az üdvös tanok, melye ket rokonszenvvef logadott. Mikor pedig Konstantinápoly egyik templomában az utolsó ítélet feé pét látta, annyira megilletődött lelkében, hogy elhatározta mugát a keresztség azonnali felvételére. Ez meg is történt s a keresztség ben Mihály nevet nyert. Konstantinápolyból hazatérve, többekkel együtt két kiváló szerzetest is magával hivott, Cirillt és Metódot, kiket utóbb az egyház szentjei közé sorozott. Sz. Cirill illetve némelyek szerint az ő kérésése egy Kelemen nevtí püspök a görög betűk átalakitás<1va! olyan ábécét szerkesxtett, mely a szláv nyelv termé szelének megfelelt s ennek az ti. n. cinilbíítüs ábécének segítségével a Szentírást és a főbb szertartási könyyeket az akkoriban beszélt ő-bolgár nyelvre lefordította. A g 'rög rend szerint, de Szláv nyelven végzett isteni szo'gálatok az isteni malaszt gyershatásu eszközeinek bizonyultak: a bolgárok mihamar keresztényekké lettek, velük együtt több kisebb törzs is. Sz, Cirill és Metód mehettek a morvákhoz és csehekhez, Kiket hösonió gyorsasággal átvezetlek az evangélium világosságára. A szlávokat, mint később a mgyarokat is, a németek szerették volna megtéríteni, mert a térités által politikai elönyökhöz is jutotiak volna Ezek nem jd szemmel néiték Cirill és Metód apostoloskodásának sikereit 860 körül, mikor a dunántuii részékben már mintegy 30 keresztény templom állott Adalvin salzburgi érsek jónak látta RieíropoÜUsi hatalmát Pannóniára is kitérj tsui s 865 karácsonyán meglátogatta a Balaton vidékén lakott Kocel nevű szláv fejedelme', fel szentelte a nemrég épült \i,6/.a burgi (zalaburgi, zalavári) templomot s a görög egyházban aug. 26án ünnepelt Sz. Adorján vértanú tiszteletére ppitett ko'ostort s hazatérőben egy Altfried nevü főesperest hagyott Mózaburgban vikárius gyanánt. (Folytatjuk.) Tőrvénytudás. A forgalmi adó alól eddig a mezőgazdasági termények el adásával foglalkozók csak akkor voltak megróva, ha kereskedés szerűen aoták a terményt, nem pedig sajátjukat árusították. Jan. 1-től a saját termelésből eladott cikkek forgalmi adó alá esnek. Forgalmi adó alá esik a szellemi foglalkozást űzők jövedelme is. Kiegyezés többé nem lehetséges s bevételeiről mindenkinek könyvet kell vezetni Régi adósságok kamatai. Az évi XXXIX. t. c. értelmében a pör alá kerülő' nagyobb összegű régi adósságok után heti VaHomás 2%, a kisebb összegű adós igok után a Jegyintézet váltóleszámitolási évi kamatlábának másfélszeresét (jelenleg 27%) kei! k - mat gyanánt fizetni. A módozatokat a bíróság állapítja meg. A százalékot a miniszter a S2ük séghez képest megváltoztathatja. ORSZÁG VILÁG. (Uj politikai párt) Több keresztény vezető politikus, közöttük Zichy János gróf volt vallásés közokt miniszter, Errsszí Sándor dr. p prelátus, az Orsz. Kath. Szöv. elnöke, Huszár Károly volt miniszterelnök, Wolf Károly, "Czettler Jenő dr. a Magyar Gazdaszövetség elnöke uj párt alakítását tervezik. Az uj párt egyetlen prográmmpontja az ország gazdasági helyreállítása, mint a mai helyzetből való kibontakozás egyetlen föltétele. Más lesz, mint a mai kormánypárt, de nem helyezkedik a mindenáron való ellenzékieskedés alapjára sem Támogatja a kormányt mindabban, ami programmjával megegyezik, egyebekben pedig eselről-esetre foglal állási. (A nenuetgyfílés) a földbirtok igazságosabb megosztásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalja, melyet általánosságban már el is fogadott A részletes tárgyalásra csak a jövő hónapban kerül sor, mert a kormány előbb a jövő év első felében viselendő közterhekről szóló felhatalmazást (indemnitás) tárgyaliatja le. A távollevő pénzügyminiszter helyett e törváuyjavaslalyí üud János közélelmezési miniszter terjesztette elő. (Uj megye) törvény ) A belügyminiszter uj törvénytervezetet készít a megyei törvényhatósági bizottságok bizottságok újjászervezéséről. A javaslat szerint a bizottság egyharmadrésze a viri listák, kétharmadrésze a többi polgárság köréből választás utján jut a törvényhalósági bizottságba. Választéi joga annak lesz, aki a nemzetgyűlési képviseiöválasztók lajstromába föl van véve, ha legalább 10 éve egy helyben lakik A választás alá kerülő nem virilis tagok felét szabadon, felét a képviselőtestületek által kijelöltek közül kell majd válasz- Mikor már nem volt senkim, semmim Csak feldúlt világom, Csak nehéz lelkem, nehéz, mint kő... S gyámoltalanságom! És mindig jobban setétedett... Akkor, alig élve, Ég fele nyúlt száraz kezemet Összetettem félve... Ah, olyan jó volt lehullani Hangos zokogással, Messziről jönni, kusza útról, De szent, nagy gyónással... Az ajkaimra nem szorult szó, Könn; eim beszéltek, Könnyeim folytak fá'dalmasan... Mária megértett... Mert térdeimen mig én sirtam, Éreztem az Erőt... Lellcemröl engedve, láncok hulltak A pócsi kép előtt... GROHODY \ ALADÁR

7 1923. dec. 25 Görögkatholikus Tudósító 7 tani. Lesznek a törvényhatósági bizottságoknak hivatalból való és örökös tagjai is. Az uj törvényvényhatós&gi bizottságok megalakításáig a régieknek meghosszabbítását törvény által mondják ki. (Uj igazságügyi törvényjavaslatok.) Az igazságügyminiszter több uj töi vényjavaslatot terjesztett a nemzetgyűlés elé. Ezek egyike a polgári pereket egyszerűsíti oly módon, hogy a törvényszéken ezentúl csak egy bíró fog tárgyalni a polgári pö~ rökben. A felebbviteti bíróságok a tanúkihallgatásokat kiküldött, bírák által eszközölketik. A végrehajtás alá kerülő ingatlanok ismét árverezhetők lesznek. Egy másik javaslat a haszon bérbeadót megillető törvényes zálogjogokat szabályozza. Egy harmadik a szállodásokat mentesíti a vendégeik holmijában esett károk miatti felelősségtől. Módosítja az igazságügyminiszter a büntetőtörvénykönyvet is, főleg az izgatás, lázadás esetére és politikai jogok korlátozását illetően. Törvényjavaslatot terjesztett be az igazságügyminiszter a munka szabad ságáuak és a vallásnak védelméről, továbbá az egyéni becsüiet oltalmáról is A megrögzöttebb bűnösöket szigorított dologházzal büntetik A javaslat szerint büntetni fogják azt is, ki mást tőzsdei játékra csábit. Megszigorítják s sajtótörvényeket és szigorúbb ellenőrzésnek vetik a!á a robbanószerek gyártását Amerikai hírek. A detroiti Sz. Anna egylet október 29 én ünnepelte fennállásának 20-ik évfornulóját. A 200 teritékes ünnepi lekomán Kovalcsik gör. kath. lelkész méltatta az ünnep jelentőségét. A tosedói Szent Imre róm. és gör. kath Betegsegélyző egylet október 14 én sikerült táncmulatságot tartotí A c'evslaíidi $?.. Erzsébet róm. és gör. kath. Unió november 11-én szépen sikerült ismerkedő estélyt tartott. A Nagv boldogasszonyról nevezett gör. kath. egyesület Bayonéban (N. J ) október 21-én jól sikerűt jubileumidiszlakomát tartott melyen az ünnepély jelentőségét Burik Emil lelkész méltatta. Századikszor kopogtat be ma, karácsony ünnepén testvéri hajlékotokba a Görögkatholikus Tudósító. Mint már eddig 99-szer, ugy ma és ezentúl is mindig a betlehemi kisded születése éjszakáján megzendült angyali hymnus programnijával jő: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!" Isten dicsőségére tesszük, amit teszünk. Az ő dicsőségét szolgáljuk, mikor megindítani kívánjuk azt a munkafolyamatot, mely a görögkatholikus egyházat a nagy egyházatyák korabeli fényre óhajtja emelni. Emellett a szeretet és béke fegyvereivel hittestvéreink földi javát, boldogulását is kiharcolni igyekszünk. Szavunk eddig sem volt teljesen hiábavaló s van okunk remélni hogy a jövőben szavunkat mindenütt meghallják, ahol egyházunk és hittestvéreink java követeli. A Görögkatholikus Tudósító első száma húsvét vasárnapján igénytelen külsejű, de tartalmában magas színvonalú füzetecskében jelent meg lö nyolcadrétü oldalon Megindítása a miskolci görög kath. egyház e peres-parrchusának, Schirilla Sz Andornak érdeme, kinek a szerkesztéssel járó munkákban miskolci intelligens hivei, s ezek között elsősorban Kozma Ferenc magántisztviselő volt segítségére. Azt $zeretm: elérni kis lapunk, hogy megmutassa neked, Testvér, hogy mennyien és hol vagyunk; hol és mit csinálunk, hogy megkönynyitsiili e kis tábornak a kézfogást, az együtt-örvendezcst, az egyíittszomorkodást" Feltámadt Krisztus halottaiból. Támadjunk fel mi is félálomból, lépjünk ki nyíltan, büszkén a küzdőtérre, vessük le a régi közönyt s alkossunk, hogy gyarapodjunk " Ez volt az indulás programja. Ez ma is. Áprilistól novemberig összesen három tartalmas füzet jelent meg. Ezek másodika: Nagy dolgok készülnek" c. cikkében a jelenlegi felelős szerkesztő tollával jelentette be a Magosz. alapítók május 19 -iki mária pócsi értekezletének nagy elhatározását. Harmadik füzetének vezető cikke a főpásztori áldást jelentette a Magosz terveihez. A Magosz. első dolga volt a kéthavonként megjelenő kis orgánumol Nyíregyházára áttelepíteni s Görögkatholikus hírlappá fejleszteni, mely a falusi hívőket ne csak egyházi, de világi ügyekben is helyesen tájékoztassa. A Magosz. sajtóbizottsága a szerkesztéssel Kozma János nyírcsászári lelkészt bizta meg, kinek egy ideig Mosolygó József a jeles tollú tokaji lelkész volt igen tevékeny szerkesztőtársa karácsonyára Vaszkó Endre dr. nyug. miniszteri tanácsos, állott a lap élére, mint főszerkesztő ben 3 füzeten kívül még 3 szám jelent meg elején a lap kéthetenként adatott ki, májusban lett hetilappá s- az egész éven át 43 szám jelent meg. A folyó évben a kezdő szám az 50-ik volt a lap megindítása óta és jelen ünnepi szá munk a századik. Mai számával a lap leteszi a tetszetős, de nem, kiadós" tehát aránylag drága néplap formát mely nekünk nem vált be, s fölveszi ismét a rendes hírlap alakot, mely lehetővé teszi, hogy ugyanoly árért, ugyanoly terjedelemben valamivel többet nyuitsunk. Az évfolyam befejezése s századik számunk után a szerkesztő nem mulaszthatja el, hogy köszönetet ne mondjon azoknak, kik a szerkesztés nehéz munkájában segítették, ezek között első sorban volt szerkesztő társaink Mosolygó József tokaji lelkésznek. Köszönet illeti Melles Géza kanonokot, Sereghy László szsz ülnök, püspöki titkárt, Biten István szsz. jegyzőt, kik nem egyszer akadályoztatása esetén szinte az egész szerkesztői munkát elvállalták. Sok érdekes cikket hozott hozott a Tudósító Dr. Szemán István volt Eperjes e. m. főtanfelügyelő, Szuvák József bökönyi s. lelkész, Kozma Ferenc banktisztviselő, id. Kiss Gyula végardói lelkész, ifj. Kiss Gyula miskolczi hittanár, Ruttkay Sándor hajdudorogi s. lelkész, Álmos Zoltán nyug. bíró és Petró János végardói kántortanító tollából is. Reméljük, hogy az uj évfolyam olvasóink és munkatársaink táborát egyaránt megnöveli s lehetővé teszi, hogy egy minden izében gör. kath. és magyar, egyúttal a gör. kath. csalágok minden igényeinek megfelelő lapot nyujtsunk. Egyházunk ügyeinek pártatlan szolgálata mellett arra is gondunk lesz, hogy a falvakon lakó hittestvéreinket a világeseményekről j-öviden tájékoztassuk s igy más lap járatásának költségéitől megkíméljük Uj évfolyamában a Görögkatholikus Tudósító a görögkatholikus családok hűséges barátja, tájékoztatója, tanácsadója s a pihenő órákban vidámkedv ü szórakoztatója is lesz. Ne hiányozzék egyetlen öntudatos görögkatholikus családból e fap, melynek ára is oly csekély, hogy valóban ajándéknak tekinthető. Olvassuk, terjesszük, támogassuk ezen egyetlen lapunkat! Ne oluassa el mert kineveti saját hitfeleit, ha megtudja micsoda értelmetlen egyik-másik ember. Egy módos ' gazdának naptárt kínáltad i kántortanító s a gazda azzal utasította el:,,vettem már a vásáron". A mienkböl. a Mária pócsi Naptárból?" Nem én, Karam obyf ének Tündöklő csillag ragyogó fénysugárja A földre örömfényt vetett: A bűnös ember reménye, megváltása Betlehemben ma született. Koldustanyán, egy szegény istállóban Ölelkezik ma föld és ég... Krisztus született, dicsőség! Angyal és pásztor hódolva leborulnak, Kelet bölcsei sietnek, Aranyat, tömjént, mirhái hoznak az Urnák, A betlehemi Kisdednek. Lelkünkben béke, ajkunkon hálaének, Ezt zengje most a föld és ég: Krisztus született, dicsőség! Ószlávból szabadon: ZOMBORt IVÁN. hanem más fajtát" Oszt olcsóbb volt, mint a mienk?" Nem igen, mert 3 ezrest adtam érte, de megérte, mert hozzáadták a legújabb nótákat is, meg egy szép istóriát is kaptam". Arra jártam irja a tanító, akivel ez történt megnéztem, mit is vett hát ez az ember, ki kurátorviselt ember létére okos embernek tartotta magát. Ime ezt láttam: 3 ezer koronáért vett egy 72 oldalas naptárt, (a mienk 160 oldalas 1800 koronáért) melyben ünnepeink nincsenek meg, ellenben megvannak a Julián-naptár szerinti rutén-oláh ünnepek. A zsidóság a helyes naptárt szándékosan mellőzi, mert addig ur fölöttünk, mig nemcsak az egyes felekezeteket uszíthatja egymás ellen, hanem az egyes egyházakon belül is széthúzást tud teremteni. Papja iránti bizalmatlanságra, egyházi főhatósága elleni engedetlenségre bujtogat vele. Olvasmányai csupa szemenszedett malacságok, ahol limonádé izü édeskés történetekben a bűnös szerelmet, gyermekpusztitást magasztalja. Vicceiben állandó gunytárgy a pap és a tanító Hirdetés, megfizetett közlemény a többinek nagy része, de kevés megbízhatósággal. Inkább az erkölcstelenség, egyke stb. céljait szol gálják A legújabb nóták, amit hozzáadtak, a pesti kabarék legtrágárabb darabjaiból kerülnek ki, amit a valulasiberek némely része is megutált már. Az istórija" Rózsa Sándort, az alföldi betyárt dicsőíti, mint aki csak azért rabolt el az urak javait, hogjrvele a szegényen segítsen. Nem folytatjuk tovább. Ennyi elég annak bemutatására, hogy miért tengődik a keresztény sajtó, miért maradnak eladatlan a jó naptárak. Mert nem erkölcsi és anyagi haladást előmozdító okuldst keresnek, hanem idegizgató szerelmi históriákat, betyár-históriákat, érzékcsiklan dozó nótákat. Ne olvassa el, mert elkeseredik, hogy az eddig oly tiszta erkö esi érzékű gör. kath nép is ennyire vetemedik már Mintha maga siettetné elvesztet / Ero. Gyilkosság Nyi> meggyesen. December 10-én este bokormozott arcú emberek rátörtek Német József mátészalkai ügyvédre, ki anyjánál Nyirmedgyesen időzött s katonai fegyverrel agyonlőtték. A nyomozás során egy Csernyák Gyula nevű legényt fogtak el három cinkosával együtt, kik a tettet be is ismerték. A tettet állítólag bosszúból követték el. - Rövid hirak. Rubay József magyar származású rendőrkapitányt Youngstownban egy néger szotgálat közben meggyilkolta. Május 31-én Nawyorkban országos magyar 'dalverseny lesz az összes amerikai dalegyletek és énekkarok részvételével. Az uj 100 koronás, mely most jött forgalomban, rajzában a régihez hasonlít, de alig nagyobb, mint a régi 50 filléres. Ugyancsak most kerültek forga-

8 8 Görögkatholikus Tudósító dec. 25 lomba az uj koronás (félmilliós) bankjegyek is. Ilyeneket küldjenek a tudósítónak so kat, akkor tartalmas és gazdag számokat adhatunk. Doktorrá avatott jegyző. Veress Sándor paszabi jegyzőt a! kolozsvári (szegedi) Ferenc Jó- j zsef tád. egyetem államtudományi bkíorrá avatta. Kultúrtörténeti kiállítás Nyíregyházán Az örökváltság századik évfordulója alkalmából Nyíregyháza kultúrtörténeti kiállítást rendez. A történelmi kiállítást rendez. A történelmi kiállítás anyagának összegyűjtése szép sikerrel folyik. Az anyaggyűjtést Kardos István kulturtanácsnok intézi nagy szaktudással. Három évvel ezelőtt indult meg a Magyarság" cimii napilap, mely dr Milotay István szerkesztésében a keresztény intranzígens nemzeti irányt képviseli. Elsőrendű Írógárdája, vidéki és külföldi tudósítója, vasárnapi állandó rovatai a lapot nemcsak elevenné és szellemessé íiszik, de jól értesültségével mindenkit tud tájékoztatni minden közérdekű eseményről. Tőzsdei része elsőrangú, mindenkinek útbaigazítást és feleletet ad szerkesztői és közgazdasági üzeneteiben. A kiadóhivatal VII, Miksa-utca 8. ingyen küld mutatványszámot. Szerkesztői lenetek. Quis Nem vagyunk követkéz* t- Jenek. Mig egy szükségesnek hirdetett és eli mert pénzintézet létesítéséről volt szó olyan időben, mikor pénzünk egy fél év alatt tizedrésséie romlott, ellene voltunk az alapításnak, mert bizalmatlanok voltunk a siker iránt. (Tehát nem személyi, hanem tárgyi bizalmatlanság volt) Miután az intézmény ennek dacára is létrejött s a gazdasági viszonyok némi Megállapodása következtében ma már a bukás veszedelme is kevésbé fenyegető, mivel ennek folytán hittestvéreink pénzét is kevésbé látjuk a gazdasági kilengések által veszélyeztetve, kötelessegszeiüen pártoljuk a bankot is, mint tiszta gör. kath. intézményt. Létesítését akkor hibáztattuk, bár ellene nem foglaltunk állást. Ma ellenben azon kell lernie mindenkinek, hogy ha már megvan, életerős intézetté fejlődjék. A következetesség nem abban áll, hogy valaki egy kiejtett vagy leirt szó betűihez ragaszkodjék, hanem abban, kogy cselekedeteit mindig ugyanaz a helyes indító ok kormányozza. A bennünket kormányzó elv pedig akkor is, most is ez: minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a létesítendő intézmények a gör. kath. intelegenciába vetett bizalmat erősítsék, a már meglevők pedig egyházunk érdekeivel összefüggő céljaikat mennél sikeresebben munká ják. Ss. Még mindig nem találtunk rá. Ifj. R. S. Egyidejűleg mindent visszaküidtük. Alkalmilag csak keveset kérünk, amit éppen közölhetünk is, mert a közlésre nem kerülőket nem tudjuk őrizni. V J Bodrot keresztúr a beküldött összeggel II. l-ig fizetett e ő. -- Ö. A. S, a. ujhelv a beküldött összeg IV. l-ig fizetett elő. - P, Végardó. Öntől csak ez év jan. 11-én kap tank 300 K előfizetési dijat. Azért ly nagy a hátraléka. KÖZGAZDASÁG december 21. Zürichben fva'sfioi 100 korona u V/OVZ, 2 svájci frank Egy dollár.... Kor. Száz cseh korona.. Száz lei Mázsánként Ezres Buza 76-os Rozs Árpa Zab Tengeri szemes Korpa Sörárpa Repce Mezen és Kilónként Ökör, sovány Ökör, kövér Tehén,sovány Tehén, jobb Növendék Sertés, kövér Sertés, sovány Sertés, közép műszaki üzlete. 2l.300-2z.400 fe Százas fc s? í Lakatos-, fürdő-, vízvezeték- szerelő- és autogénheggeszíő műhelye NYÍREGYHAZA, Zrínyi Ilona utca 1. Telefon: 349. Alapíttatott 1816 Hazánk legelső és legrégibb liarangöntődéje. í Alapíttatott, smeimfiifiiii ES fül magy, kir. udvari fiaraitgcnlöií SS. sz 1 1 _ =5 SS j J. 1 s= 1 E 8 -.JS-. Jli^JllL Ajánlják a t. hitközségek és községeknek, legfinomabb harangéreböl öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését, legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, forgatható ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasból készült az afcacicn áiló vagy fekvőszei keteiü tűzmentes ha- ^a rgállváryokat. 10 évi jótállás. Előmos feltételek CCLÉS Risgy. kir. udvari iiarangödtok 1 Egyházművészeti és Áruforgalmi R T. Saját műhelyében készít keiyhekfet, monstranciákat, érmedet. Szállít templomi és papi ruhákat. Faáru gyárában készít oltótokat, szószé- Keket, faszobrokat, teljes templomi és sekrestye berendezéseket, továbbá saját találmányú Íróasztalokat és székeket, egyházi berendezéseket. Érdekközösségben lévő Amstw íózsef és Fiai céggel elvállal uj orgonákat, harmóniumokat, régi orgonák javítását éí karbantartását, hangolását és sípok pótlását. Toronyórákat készít, javít és karban tart. lí Harangmúvek nevű öntődéjében Európában a legjobb hangú, tiszta fémből önti országszerte h'res harangjait, melyek nagysága és súlya az ideális harangtáblaszerint ala kul és melyeknek végára a legversenyképesebb. Mindennemű gyártmányairól elsőrangú elismerő levelek. Központi iroda Budapest, IV Iránytutca 27. Templomfelszerelési üzlet Budapest, iv. Váci-uíca 59. Papi szabóság Budapest, IV. Veress Pálné utca 18 & I ici m M M i m ^ m m (TELEFON V jp w, x «195- w ' ^ ^ h s s ^ m M ^ M m m m m á l A iíc^vi LONA U: 5 agy karácsony! cipó ás Olosó oipokn Női di?at fehér vászon félcipők minden nagyságban Női divat fűzős fekete sevró A Q félcipők minden nagys. T"-'.500 Női sevró divat fél fűzős és pántos cipők varrott talppal minden nagys j Női divat magasszáru fekete f\c\ sevró és box fűzős cipők vj Női divat barna bagaria magas fűzős cipők minden nagyságban Női divat lakk félcipők minden nagyságban Férfi mrgas fűzős sevró és boxcipők minden nagyságban Fiu erős strapa iskolacipők A A fekete és barna vju.000 Gyermekcipőcskék fekete és 1 fi barna színben ig 1U.000 M&i-dtwa.t anjgua flacipő t minden nagyg&gbftn... Karácsonyi Sainben Öltésé z Nyomatott Jóba Elefc nyonnd«jábar. Nvire^yházán és feomőteipók harisé,fél?, K K K K K.000Ki K KÍ 17 00O K I.000 K minden ÍNőí fekete pamutharisnyák Z*.950K Nőt divat pamut mouslinharis- 7 IC nyák az összes divatszinekben * -000 U.000K! Női fekete erős cérnaharisnyák és feljebb Női divat selyatnflór mouslin- y~7 1Q harisnyák minden színben "-500 IÖ,500 í<ö = SS : Női divat la selyemflór, fátyol 3 és ajourharisnyák az összes O/l cípőszinekben... -á-tr.000 K és feljebb Női divat selyemharisnyák K tói Férfi divat pasztell zoknik... Z ^ K ' Férfi téli meleg kötött zoknik férfi divat csíkos és nyilas A I A zoknik V.500 ltt.0001< j Férfi gyapjú kötött sport lábszár Jg harisnyák J.500K g f waíaszték s K Estélyi és báli luxuscipő ku- lönlegességekben, női és férfi divat, ajour és nyilas haris- I nyákban. Gyermek iskolai jjj patentharisnyák minden színben és nagyságban. Tisztviselőknek külön árengedmény. t s S

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben