Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi és közgazdászati hetilap."

Átírás

1 1 2 - i k s z á m. G y u l a, m á r c z i u s á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem adatnak Előfizetési dij: Egész évre. i) frt kr. Félévre » Évnegyedre. 1» "25» Egyes szám ára 10 kr. Társadalmi és közgazdászati hetilap. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Felelős s z e r k e s z t ő : K Ó H N D Á V I D. Kiadó hivatal: Templomtér, Dobay Ferencz háza, és könyvkereskedés, hova a hirdetések és11 nyilt-téri közlemények küldendők. Hirdetések szabott áron fogadtatnak el Gyulán, a kiadó hivatalban. Nyílt-tér sora 10 kr. A gazdasági egylet és a saecularisatió. I majd ha érdemlegesen fog vele foglalkozni, lélekzett ezzel mindenki, mind addig, míg a mérkőztek meg az elöljáróság választásánál és lakkor esetleg le fogja szavazni s abba könynyü vérrel belémenni s tűrni, hogy vagyon- hívta fel a megdöbbent közönséget. Megválasztották bírónak Zsibrita Jánost, kit lassú moraj dör-géssé változva tevékenységre sikerült a»szegények«-nek felszínre vergődn. Dr. Zsilinszky Endre urtól a következő sorokat veszszük: elkobzás, gazdasági egylet jól értsük meg: S váljon a megdöbbenés tevékenysége családi traditiók is a szegénység vezérévé Tekintetes szerkesztő ur I nem minden kérdés megvitatására jogosult tettek. Iliiben nyilvánult? A féktelenkedő sajtóra politikai testület, hanem gazdasági egylet Figyelmessé tétetvén a»békés«f. évi 11-ik nem mertük rányomni kezeinket, pedig ott Most megindult a hajsza Zsibrita ellen, kebelében történő javaslatként nyomassék ki számában megjelent:»a. békésmegyei gazdasági volt a szabadság apostolának a szabadság napjaiban, a szabadsajtó születésénél keletkezett fosztatott és ellene s több társai ellen hiva- melynek eredménye az, hogy tisztétől meg- s tárgyaltassék. Ha az albizottságban csodálatosan nem is sikerült, a választmányi ülés- egylet és a papi vagyon szekularizácziója«czimü tárgyilagos czikkre, annak személyemet megtisztelő rendelete, a sajtónak a haza, szabadság s a tali visszaélések, izgatás, felsőbb hatóságoknak ellenszegülés stb. miatt bűnvádi eljárás nek a monstruósus eszmét egyszerűen agyon részére nem a magam mentségére, csupán az igazság érdekében legyen szabad a következő szerény tásai megtörésére s az utasításai alapján fel- is folyamatba tétetett. törvényesség veszélyeztetésére szolgáló izga- kellett volna ütni, a választmányi tagoknak egymás között becsületszóra megfogadni, megjegyzést tennem: A papi javak szekularisatióját mutatott intő s szomorú példa, a história A bíróság felmentette a vádlottakat, de hogy mély titokban tartják, miszerint az szóba is jöhetett, és az ülésben résztvett hír- illető inditványt én sem nem tettem, sem nem pártoltam; mindössze mint egy albizottság elnöke, ki más viszonyok, más eljárást követeltek, de őket. áruló kivégeztetése. Természetesen más idők, a hatóság tisztségeikbe nem helyezte vissza lapírót pedig megkérni, hogy szíveskedjék két protestans bizottsági tag ellenében, három katholikus bizottsági tag kívánságára, a saecularisatünk, s a haza s a közrend ellen izgató mi még a legenyhébb eszközöktől is retteg- az eszme felmerüléséről egy betűt sem írni. Erre következett aztán a panaszok, vizsgálatok hosszú sora, melyek még a hetvenes tióra vonatkozó indítványt határozattá emelni voltam köteles, azon albizottság előterjesztésének tár- bár akaratlanul alig tett még valaki hon atyái feljajdulásától; s nyugodt lélekkel Az agrár és nem agrárszoczialistáknak sajtótermék elkobzásánál is megrettentünk, a években is jól benyúlva, tartottak. Százan, ezren Írogatták alá a kérvényeket, panaszleveleket s ezek márnema Zsibrita és tárgyalása alatt fölemlitettem, hogy a gazdasági egyleti titkár által a választmányi gyűlésen felolvasott ezúttal a békésmegyei gazdasági egylet, a idegenből jött izgatók a község első embe- olyan szájuk ize szerinti szolgálatot, mint vagy ennek látszatával elnéztük, hogy az sai sérelmeit panaszolták, hanem ezt alkalmul ragadták meg arra, hogy. az örökvált- memorandum nem merítette ki az albizottság javaslatait, minők például a katonai gyakorlatra behívott cselekedte. Olyan ötletszerű, olyan könnyelmű kitörését s törekvéseik programmját. A papi vagyon saecularisatiójának eszméjével rénél kávézva, készítették elő a munkás nép ságból s legelőfelosztásból eredett sérelmeik cselédek bérének a gyakorlatok ideje alatti mily kísérletbe bocsátkozott, amelyet tartunk forrongó néppel közvetlen érintkezésre, annak felvilágosítására, törvénytelen czéljairól orvoslását kérjék, sürgessék. mérvben való kiűzetése; továbbá a papi javak saecularisatiojára vonatkozó indítvány. Igen sajnálom, hátrálás, a visszavonás, ami a meggondolat- meggyőzésére ki gondolt? A hatóság a maga Ha az 1891 évben lefolyt munkáskitörés tőle nem expiál, nem tesz jóvá a meg- hogy azoknak, a kik minden áron protestáns emberrel szeretnék a papi javak saecularisatiojának kérkánknak különben legékesebb bizonyítéka. keltő jóakarattal, szeretetteljes felvilágosítás- Orosházán, mint Csabán korábban történt lanságnak és e fölött gyakorolt jogos kriti- merevségével parancsolt, büntetett. Bizalmat vezetőinek névsorát összehasonlítjuk az ugy dését napirendre hozni és annak ódiumát azok nyakába varrni, el kell rontanom örömét, mert hatáménye a mai állapot s talán az aggasztó jövő. megtaláljuk a nevek ugyanazonosságában az sal a néphez ki sem tordu. lt s ennek következ- kitörések vezéreinek, intézőinek névsorával, rozottan kijelentem, hogy nem fér össze ízlésemmel, Munkásügyünk. összefüggést. Azon a téren mozogva találjuk, A munkásmozgalom másik jelentékeny miszerint protestáns létemre a kath. papi javak saecularisatiojáról beszéljek, vagy épen arra vonatkozóságot, régi sérelmek orvoslását keresve a elkeseredéssel, elégülellenséggel eltelve igaz- Irta Oláh György. pontja Csaba volt. lag indítványt tegyek, akár most, akár a jövőben. IV. Csabán szintén fontos körülmények hatottak rég időktől fogva a földmives nép fiút, hol atyja küzdött. B. -Csaba, márczius 17. Az alkotmányos élet kezdetén az orosházi munkásnép, mondhatjuk általában a kis Bánfalva községben talán legnagyobb állandó izgatottságban tartására. Dr. Zsilinszky Endre. mérvet öltött a munkásmozgalom az 1891-ík birtokos földmivesek felújították igényeiket Emlékezzünk vissza az örökváltsági és évben, s szerintem a legfenyegetőbb is vármegyénkbon a bánfalvi át tartott munkásnép eseményekre. hangulata, Amidőn a legnagyobb készséggel közöljük eme sorokat, szívesen elismerjük, hogy mából fentartott sérelmeik orvoslására. Akadt az úrbérrendezés, s legelő elkülönítés alkal- a legelőfelosztási ügyekből kifolyó s évtizedeken elégületlensége, mert e községben nem lakik dr. Zsilinszky Endre ur a fenti tényálladék szerint jogosan kifogásolhatta mult termett; de kiszorította a vezérszerepből ta- és valódi sérelmekért állandó volt a század Itt a baj ujabb keletű. a népnek prófétája. Táncsics újra Orosházán Az izgatottság, a nép elkeseredése a vélt más, csak szoczialista. heti közleményünknek személyére vonatkozó nítványa, egy egyszerű földmives Kertész közepe tájától kezdve; s a hatóságoknál minden lépten-nyomon s időnként a trón előtt A község, lakosainak vagyoni viszonyai, részét. De igazolásunkra fel kell említenünk, György; ki elég tekintélyes vagyonnal rendelkezve, minden idejét s törhetetlen buzgal- is kereste a nép sérelmeinek orvoslását, s az mint tudjuk elég kedvezőtlenek s hiányoznak hogy mi a gazdasági egyletnek a papi vagyon saecularisatiójára vonatkozó javaslatámát titokban már korábban is az elnyomott eredménytelen küzdelemben ki nem fáradt, a vagyoni gyarapodás feltételei e községben. A megélhetés nehéz küzdelmei között merült ról csak akkor vettünk tudomást, amidőn igazság" keresésére szentelte. s hogy hatást keltsen, nem egyszer adott fel a volt földesurak utódai s a község lakosai között, a szőlő dézsma váltsági ügy, azzal a békésmegyei eredetű hirek szokott hangjával hatalmas erőt. szenzácziós alakjában, az összes fővárosi s A népnek Csákó és Szénáshoz való jussáért lépett fel 1865-ben már nyíltan, közel vidéki lapok el voltak árasztva. Csak Az örökváltsági szerződés nagy terhet SZÍVÓS moly hosszas perlekedés után 18S9-ben ért ekkor olvastuk el figyelemmel a gazdasági kitartással fáradozott a szegénység érdekében rótt Csaba lakosaira. Csaknem egy millió véget, a lakosságra nagy terhet háritva, melynek rendezése éppen az é évek- egylet székhelyén megjelenő csabai lapot, a kormánynál, vármegyénél. Az úrbéri iratok forintot kellett volna rövid idő alatt kifizetni s akkor, midőn a szabadságharca csakben került szőnyegre. amelynek a gazdasági egylettel való szoros elvesztek. A nép ebben jogai érvényesítésének szándékos lehetetlenitését hitte, s han- összeköttetését és benső viszonyát velünk nem minden erőt felemésztett: afizetés nemcsak rendkívül terhes, de elkeserítő is volt, Lehet-e megértetni e néppel ma, a jobbágyi viszonyokból eredő követelések s kö- együtt mindenki ösmeri s miután a szekularizácziót az ülésről szóló tudósításnak igyekezett igazságát keresni. Kertész György goztatta; s annál nagyobb szenvedélyességgel tapasztalván a fizetésre kötelezettek, hogy telességek jogosságát, s lehet-e egykönynyen csakis a dr. Zsilinszky Endre felszólalásáról részére egész vagyont érő összeget gyűjtött, más községek lakosai jobbágy földjeiket eloszlatni, különösen, ha izgatók akadnak az hozott részében találtuk meg, teljes jóhiszeműséggel hoztuk vele az ő nevét kapcsolattóságoknak, bíróságoknak évtizedeken át réme ezrével írták alá panaszos kérvényeiket. Ha- minden fizetés, minden megterheltetés nélkül kapták tulajdonul. ily helyzetből származó elégületlenséget. Hol az a figyelmezett nép. mely ily terhek súlya ba. De dr. Zsilinszky Endre urnák fenti sorai után ismételten is készséggel beösmer- Feljelentések az ügyet elaltató", meg- a közös legelő egy részének egyéni felosz- ne jajdulna. lett a szívós kitartása fáradhatatlan vezér. Rendkívül fokozták az elégületlenséget alatt még ha igazságosnak hiszi is azt, fel jük, hogy tévedtünk és őszintén sajnáljuk; vesztegetett szegény védő" s a bíróság ellen tása körül felmerült szabálytalanságok s Folytathatnók tovább. Minden községében vármegyénknek találunk a nép körében az esetleges keserűséget, amit eme tévedésünkkel okoztunk. kirendelt ügyvédek egymásután dőltek ki, s a dett sérelmei a felsőbb bíróságot a felosz- egymást érték. A folyamatba tett perekből a egyes városrészek lakóinak e miatt szenve- elő oly sérelmek emlékeire, melyeket az utód per elvesztésének eredménye az a hit lett, hogy tás megváltoztatására indították; mi ismét fentart. Tapasztalhatjuk is, hogy sok sok, a Ennek előrebocsátása után azonban a szegény nép igazsága ismét elnyomatott". csak zavart s elégületlenséget keltett, még múltra fátyolt boritó körülmény, elfedte vagy mindazt, amit a saecularisatió eszméjét illetőleg lapunk mult heti számában megírtunk aludt el halálával. A tévhitnek uj apostolai tak, mert már földjeiken beruházásokat tet- Kertész áldozata lett az ügynek, mely nem azoknál is, kik a felosztásban megnyugod- homályossá tette azon sérelmeket, melyek orvoslásáért az elődök küzdöttek s az utódok már nem is érezvén közvetlenül a sé- természetesen a dr. Zsilinszky Endre kerültek; de ezek már titokban működtek; tek s azok mégis újra felosztás alá kerültek. személyét érintő rész kivételével teljes gyűjtötték a filléreket az igazság keresésre, Csaba község közönsége a legelőfelosztásban keresett módot és alapot arra, hogy kell nekik elégületleneknek lenni; de azok relmek hatását már nem is tudják azt miért mértékben fentartjuk. s midőn a szabadsajtó" utazó prófétái észrevették az elégületlenséget, a titokban fej- az örök váltság hátralékot behajtsa. A ki mert a hajlamot örökölték, s arra, hogy azok Fentartjuk annak daczára, hogy a vasárnap óta újra összeült albizottság a saecularisatió eszméjét teljesen elejtette, ugy hogy az dettek tűzhelyeit, s régi elégületlenségök és a szegény zsellérek voltak, annak legelő- voltak. lődő mozgalmat, fölkeresték az elkesere- nem fizetett, s ezek a legnagyobb részben legyenek, elég tudniok, hogy atyáik is azok agrarsocialis kérdésről kinyomatandó javaslatban egyátalán nem fog előfordulni, mint- iránynyal lépett a munkásnép a küzdzásának fedezésére s igy aztán ha nem sokan Minő hálás talaja, s minő alkalmas anyaga sérelmeiknek uj irányt adtak s ezen uj illetménye foglaltatott le s adatott el tartoha senki szóba se hozta volna. térre. is, de többen elvesztették földjeiket s azt van közöttünk az izgatásnak! Mert végzetes és alig-alig reparálható Szomorú jelenségek ezek, de még elszomorítóbb az, hogy e nép, melynek elkese- ezek zúgolódtak s találtak részvéttel, saj- Uj nemzedék kél a régiek helyén, s is, mit már befizettek Nem csoda aztán, ha De mégsem oly kétségbeejtő a jövő. hiba marad, hogy a saecularisatió szerencsétlen eszméje, bár a dr. Zsilinszky Endre redése oly nyilvánvaló volt, teljesen magára nálkozással eltelt rokonokra, barátokra kik minden örökre elnyugvó egy-egy oly sérelem helyesbített tényálladéka szerint is, nem csak hagyatott csaknem egy félszázadon át, s együtt éreztek velők s igyekeztek őket támogatni midőn sérelmeiket panaszolták. Egész már nem ismer, s ha ismer is meg nem ért hitét, érzetét viszi magával a sirba, melyet szóba jöhetett, hanem javaslat stádiumáig is engedte a hatóság, a társadalom, hogy dúljon lelkében az izgalom, növekedjék, erős- tömeg verődött össze igy s nagy pártot ké- az utód, s azt mely örökségben itt marad, érlelődhetett a gazdasági egylet kebelében. bödjék egész a kitörésig a jogtalanság tévhite. Nem törődött felvilágosításukkal senki,»egyiket a szegények, másikat a vagyono- keltően foglalkozva a néppel orvosolni, s a peztek, mely szemben állott egy másikkal. igyekezni fogunk szeretetteljesen, bizalmat Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Az eszmét bárki vetette légyen fel, kiszolgáltatta tétlenül e különben alapjában sak alkották s egymással a városban s a felsőbb hatóságok előtt erős küzdelemben ál- nagyon nagy feladat. tévhitet eloszlatni. Hiszen ez nem is olyan már az albizottságban lehetetlenné kellett jóravaló népet az izgatásnak. Elégnek vélte volna tenni; amennyiben ez pedig nem történt meg, az igazgató-választmánynak nem a hatóság s a társadalom, hogy a vezér lottak. * bolond" -nak nyilváníttatott, s nyugodtan A pártok a községi közélet terén 1861-ben lett volna szabad azzal megelégednie, hogy Lapunk mai számához egész ív melléklet van csatolva.

2 A közigazgatási bizottság ülése. Márczius 14. Csupa kisebb ügy foglalkoztatta márczius havi ülésében a közigazgatási bizottságot, azok nagy száma azonban még a rendesen túl is megnyújtotta az ülést, mely csak déli egy óra után ért véget. ter 2000 frt államsegélyt engedélyezett. A jelentést A délutánt a különböző albizottságok ülései vették a bizottság tudomásul vette. Dr. Zöldy Géza diszbeszéde: egészen igénybe. A k. -ladányi községi óvoda évi költségvetését jóváhagyták. Tekintetes Polgármester úr! Jelen voltak az ülésen: dr. Lukács György Igen tisztelt díszközgyűlés! főispán elnöklete alatt, dr. Bodoky Zoltán főjegyző, Kétegyháza községnek a menedékház felállítására a község anyagi viszonyaira való tekintettel Századoknak, évezredeknek kellett eltelni, mig elé az uralkodók akadályt alig gördítettek; ugy látszik, hogy a szabadság eszméinek oly nagy volt már Rezey Szilviusz kir. tanfelügyelő, Oláh György t. főügyész, dr. Zöldy János t. főorvos, Somossy Zsigmond h pénzügyigazgató, Jantsovits Péter árvaszéki Végül tőbb adóleirást engedélyezett a bizottsadalomban és az álladalmakban egyénileg is elis- akkor az erejük, hogy azokat továbbra is erőszako- egy évi időhaladékot engedélyezett a bizottság. az embernek vele született ősjoga a szabadság a tár- elnök, Haviár Lajos, Steinekker Gábor kir. főmérnökök, Zlinszky István közgazd. előadó, Jantsovits szaki jelentését, mely után az ülés véget ért. ság és tudomásul vette a többi szakelőadónak idő- Emil, Ladics György, dr. Zsilinszky Endre, Keller Imre, Varságh Béla, dr. Hajnal István biz. tagok. Az ülés megnyitása után dr. Bodoky Zoltán főjegyző olvasta fel az alispánnak időközi jelentését, melyet lapunk jövő számiban fogunk közölni. A jelentést tudomásul vették. A munkások és a munkaadók közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló törvény értelmében a másodfokú bíróságot ez ügyekre nézve a közig, bizottság alakítván meg: ezen albizottságba tattak: Ladics György, Jantsovits Emil, Keller Imre, és dr. Zsilinszky Endre rendes; Hegedűs Mihály, dr. Hajnal István, Varságh Béla és Vidovszky János pedig póttagokul. A megválasztottak közül a jelenlevők nyomban letették az előirt birói esküt. ígéri. Az állami iskolák létesítésére vonatkozó előmunkálatok folyamatban vannak. A vármegyében eddig Gyomán, Orosházán, P. -Földváron és Endrődön állítottak fel gazdasági ismétlő iskolákat és azok felállítása több helyen folyamatban van. A Mezöberény községi polgári iskola részére a minis- Márczius 15-ike. magyar díszruhában Bartha Miklós, Gyula város lalja a tanszabadságot, és vallásegyenlőséget, s szervezi képviselője, s a 48-as honvédek testületileg, az uj közigazgatást; s mindezt rövid 2 hét alatt, teljes számban. Dr. Zöldy Géza főügyész, mint a díszközgyűlés felkért szónoka következő igen szépen konstruált beszédet mondotta: mert a törvények már április 11-én szentesittettek. merést nyert. Az ó korban a politikai szabadság mellett az állam polgárában elvész az ember egyénisége, a közép korban a vallás foglalja le az embert összes érzelmeivel és gondolat világával együtt s az uj kor- Megdőlt tehát a régi rend s a márczius 23-án megalakult minisztérium megkezdte működését. Február 23-én kezdődnek Párisban a szabadság mozgalmak, s másfél hónap múlva az összes közép európai államok alkotmányuk megszületését ünnepelik. S csodálatos, hogy mind ezen vívmányok sikere san elfojtani, a vezető politikusoknak már nem volt bátorsága. Ez a márcziusi eseményeknek a képe. Mindezeknek ime 50 éve van ma. Lehetetlen, hogy lelkesedést ne érezzünk, ha Gyula városon s Békés vármegye minden községe a nagy naphoz méltó fénnyel, szolgájává a népeket és nemzeteket; mig nem a 18. e napon történteket, e nap szereplőit. Lelkesedést ban az elhatalmasodott királyság teszi engedelmes magunk elé képzeljük az márczius 15-ét, az hazafias lelkesedéssel ülte meg a márczius század végén a nagy franczia forradalom vérbe mártott gj'ilokkal irja be a történet könyvébe az emberi dőn látjuk, hogy a jónak és nemesnek elébb utóbb kell éreznünk, midőn látjuk az eszme diadalát, mi- 15-ikének félszázados évfordulóját. Isten szabad ege alatt, és a templomokban, jogok alapjaként a szabadság, egyenlőség és testvériség nagy eszméit. zeti erő és akarat ama hatalmas nyilatkozásánál, érvényesülni kell. Lelkesedést kell éreznünk a nem- beválasz- községek díszközgyűlésén, majd este lakomákon, ezrek meg ezrek szive dobbant meg, mikor dalban, szóban dicsőitni hallották azokat az szár bámulatos egyéniségéből folyó mérhetetlen becs- alakot és életet ad Ámde a forradalom szülötte I. Napoleon csá- mely a nemzet kívánságainak mintegy varázsütésre apostolokat, a kik megteremtették, a szabad- A hatóságok is meghajolnak annak elemi ereje vágya az úgynevezett»szent-szövetségbe«egyesítette ság, az egyenlőség, a testvériség születés napját, a régi európai uralkodókat, ezek azután ugyancsak előtt s ez az, ami márczius 15-ét a szabadság csúcspontjává tevé. Az alispán jelentését tárgyalták ezután, kit a vérnélküli forradalmat. Azokat az ifjú óriásokat, a kik később eldobván kezükből a tol- uralkodtak tovább atyailag a leigázott népeken. Egy káprázatos kép az. melynek kereteit meg- a szabadság nevében visszaállították a régi rendet s az árvaszéki elnök ellen tett feljelentés folytán előzetes vizsgálattal bíztak meg. A jelentés szerint lat, karddal cserélték fel azt és honfi vérük a vizsgálat megállapította, hogy az árvaszéki hátralékok apasztása czéljásól felfogadott napidíjas ülnök- pirosra festette a harczi mezőt, a ránk kény- ami volt azelőtt, emberanyag, szám és semmi egyéb része egyformán felemelő, amely éppen azért le nem Ezzel a szabadságra törekvő ember újra az lett, állapítani nem lehet. Egy kép az, amelynek minden nak kiosztott darabok S2 százalékát az elnök dolgozta fel, nyilatkozata szerint azért, hogy a hátraszeritett önvédelmi harczban. a hatalmasok kezében. irható. Egy kép az, amelyet a mai ember megérteni nem tud, hiszen nincs hozzá megfelelő lelke- Lélekemelő pillanat volt, mikor a szózatot, Azonban a felszínre dobott nagy eszméket megsemmisíteni most már nem lehetett; élt az továbbra sedése. lékok ez által is kevesbedjenek. hymnuszt födetlen fővel, ifjú, agg, férfi, nő Ladics György szerint az árvaszéki elnök ezen eljárása sérelmes, mert ellentétben áll a törvénynyel, mely szerint az ügyek hármas tanácsban in- lelkesedett és kiáltotta az éljent. vart, hogy dübörögve előtörjön átalakítandó a meg- Nem tudjuk megérteni ama politikai és köz- együtt énekelte, mikor ezer, meg ezer ember is forrongva az emberek lelkében s csak alkalomra Pedig azóta csak 50 év mult el. tézendők el. Ugyanis az elnök nyilatkozata szerint A nép ünnepe volt ez, szabad hazának szabad polgárai ülték meg hazafias kegyelettel S az idő, amely annyi nagy eszmének adott nagy események nyomán keletkezeti;. A nagy átalavénhedt Európát. gazdasági nagy átalakulásnak a jelentőségét, mely e ő az elintézés módját előre megbeszélte a napidíjas ülnökkel, eként ők már előzetesen megállapítván állás pontjukat, az ülésben való tárgyalás illuzoriussá vált. De e módszer a tartalékalapok kárá- rang, nemzetiség és felekezetre tekintet nélkül. ruár 22-én Párisban újra kitör a forradalom s 2 nap zeti országot alkot, a nagy átalakulást, mely a ki- márczius idusának 50 éves évfordulóját, párt, már életet, nem sokáig váratott magára febkulást, mely rendi Magyarországból egységes nemval is járt, mert a kifizetett napidijakért nem külső Az ünnepélyek lefolyásáról a kővetkezőkben alatt Lajos Fülöp király elégetett trónján felépül a váltságok helyén a közteherviselést és a haza iránti segítség dolgozott, hanem az árvaszéknek rendes számolunk be: szabad franczia köztársaság. A hír c vihar-szárnyakon átkel az Alpeseken s Rajnán, bejárja az olasz béres gazdálkodás megszűntetésével a hazai földmű- kötelességeket teszi a jogok forrása, s mely az úr- javadalommal biró közege. Többek hozzászólása után az árvaszéki elnök ellen ez okból a fegyelmi Gyulán. félszigetet, Németországot, az osztrák tartományokat és márczius 1-én elér hazánkba is. Most csak azt tudjuk, hogy az, eszmék harczát eljárást megelőző vizsgálatot elrendelték, és foganatosításával dr. Liszy Viktor kir ügyészt bízták meg. velést uj alapokra fekteti. A vármegye ősi székhelye impozánsan, gyönyörűen ültő meg a korszakalkotó dicső napot, A kir. pénzügyigazgató jelentését, mely szerint Nálunk már kész talaj várja az uj eszméket. az érdekek harcza váltotta fel, s a létért folytatott olyan ünnepélyességgel, a mely sok tekintetben az egyenes adóknál fjt 74 k. iral, a hadmentességi dijnál 806 frt 43 kri'al kedvezőtlenebb a liberális párt élén Kossuth Lajossal és gróf haza és hazafiság lassankint csak fogalmak lesznek felülmulta a millennáris nap emlékezetes ünnepélyét Hiszen is. az 1832-ki pozsonyi országgyűlésen és azóta nehéz küzdelemben alább hagyott a lelkesedés a befizetési eredmény mutatkozott, mint a mult év Batthyány Lajos főrendiházi taggal folyton sürgeti február havában, tudomásul vették. A város már hétfőn délután zászló diszt öltött. s megmosolyogják az olyan embert, ki a körülményekkel megalkuszik, rajongónak tartják az olyat, A belvárosban alig volt épület, amelyen háromszínű nemzeti lobogó ne lengett volna, de a külgét voltak hivatva biztosítani s amelyek a nagy a reformokat, melyek hazánk politikai függetlensé- Hasonló kép tudomásul vette a bizottság dr. Zöldy János tiszti főorvosnak a február havi közegészségügyi állapotokról szóló jelentését, mely eze- Széchenyi eszméi nyomán Magyarország önálló gazsedni tud. Pedig mint sziv nélkül nem él meg az ki nemzeti nagy eszmékért még manapság is lelkevárosok házait is igen sok zászló ékesítette. rint a közegészségügy az előző hónaphoz viszonyítva Tizenötödikén reggel valóságos kis népvándorlás indult meg a városháza elé, mely a díszdasági fejlődésének alapját rakták volna le. ember, ugy nem élhetnek meg nemzeti eszmények kedvezőtlenebb volt, a fertőző betegségek közül a A reformok azonban gróf Apponyi György vörheny és kanyaró több községben tömegesen léptek fel. Uralkodó betegségek a légző szervek A városház tágas terme s a folyosók, sőt a egyénisége s vele a nemzet is. közgyűlés színhelye volt. nélkül a nemzetek, e nélkül megszűnik a nemzet kanczellár és a vele tartó konzervativek ellenkezései hurutos és gyuladásos bántalmai voltak. Leggyakoribb halálokok a tüdőgümőkór, tüdőlob és vörheny. ruhába öltözött közönséggel, míg a városház előtti szággyűlés folytonos tanácskozások és feliratok gyárlyosul, mi fogja majd nagy tettekre lelkesíteni a je- lépcsőfeljáró is valósággal zsúfolva voltak ünnepi folytán valósulni nem tudtak s igy a pozsonyi or- A jövő a múltból táplálkozik s ha ez elhomá- A fertőző betegségek közül előfordultak: a diphthe utczát óriási közönség foglalta el. tásában merítette ki ereiét. len férfiát. ria 9 községben egyes, esetekben; a kanyaró 5 köz A városi képviselők, akik mondhatni teljes Ezen huza-vona, midőn a franczia forradalom Ily körülmények közt nagyon ránk fér, hegy ségben, ezek közül Gyulán 8, Szeghalmon 21, Csabán 40 és T. -Komlóson 48 esetben, e két utóbbi terembe el jutni, a karzatot díszes hölgyközönség számmal jelentek meg, alig tudtak a közgyűlési híre elérkezett, cselekvésre késztette már akkor az megünnepeljük eme nagy nap emlékét, melyet évtizedek áhítata, lelkesedése avatott a szabadság b ország központját képező Pest városának fiatalságát. ün- helyen az iskolák is bezárattak; a vörheny ls_községben, ezek közül Vésztőn 11, Gyulán 14, Öcsö- A mozgalom központját a fiatal írókból alakult tizek nepévé, hogy kegyelettel adózzunk az akkori kor foglalta el. Dutkay Béla polgármester a közgyűlést következő beszéddel nyitotta meg: társasága képezte, amelyben a főszerepet Petőfi és nagy férfiainak, kik a nemzet kívánságainak érvényt dön 19. Kígyóson 24, Tót-Komlóson 33, és Orosházán 65 esetben; a bárányhimlő Szent-Andráson Jókai vitték, ehhez csatlakozott a jogász fiatalság szereztek s azon férfiaknak, kik azokat később hősökként védelmezték, hogy gyujtsuk meg az áldozat 4 esetben; a hólyagos himlő Füzes-Gyarmaton 3 Dutkay Béla megnyitó beszéde: Vasvári Pállal és az az ellenzéki kör, melynek tagjai már számottevő politikusok voltak. tüzét a haza szent oltárán s annak emelkedő füst- esetben; a hasi hagymáz 3 községben a szamárhurut Tisztelt képviselőtestület 1 4 községben, Gyulán S esettel. Rendőri vizsgálat foganatosíttatott 44 élőn és 18 hullán, törvényszéki vizsgálat pedig 22 könnyű és 9 súlyos testi urakat és vendégeinket s a mai napra kitűzött tetésre készültek, amelyben az egész Pest város részt»isten! áld meg a magyart!«isten! áld meg a Szívélyesen üdvözlöm a tisztelt képviselő márczius 14-re nagy népgyűlésre és tünjével együtt szálljon a magasba az ima, a fohász: sértés esetében. Gyógysérummal beoltatott 5 egyén, díszközgyűlést megnyitom. volt veendő. Irinyi József 12 pontba foglalja a nemzet kívánságát, melyet a tényleg megtartott népgyű- A viharos éljenzéssel fogadott beszéd után a hazát!«a kik mindnyájan meg is gyógyultak Tisztelt képviselőtestület! Csaba község képviselőtestületének azon intézkedését, hogy a tömeges adóbefizetések idejére február hó 28-án tartott közgyűlésén egyhangú- mondták, hogy az abban lefektetett elveknek megva- Gyula város képviselőtestületé folyó évi lésen tomboló lelkesedéssel el is fogadtak; s ki díszközgyűlés emelkedett hangulatban oszlott szét. az adópénztárnok mellé megfelelő segéderőt alkalmaz, tudomásul vették. lósítása érdekében az országgyűléshez kérvényt ad- A róm. kath. főtemplomban. lag elhatározta, hogy a magyar szabadság 50 A róm. kath. főtemplom, melynek tornyán éves évfordulóját megünneplendő, ez év márczius Maár Viktor békési lakosnak adótörlés iránti nak be. szintén nemzeti zászló hirdette a nap jelentőségét, 15-én díszközgyűlést tart. kérelmét, Robicsek Sándor szarvasi lakosnak hadmentességi dij és Szalczmann Jakab szt. -andrási la- Tisztelt képviselőtestület! A mai napra vános népgyűlés este 7-kor ért véget, midőn megjön megye s egyéb hatóságok küldöttségei, a karzaton A délután 2 órakor megkezdett ezen első nyil- zsúfolásig megtelt közönséggel. Ott voltak a várkosnak kereseti adó elleni fellebbezését a bizottság egybehívott közgyűlésünknek egyedüli tárgyát Takácsy Lajos kántor és az Erkel Ferencz dalkör a hir, hogy Bécsben márczius 13-án kitört a forradalom, a nép fegyverkezik és barrikadokat emel, Ez- elutasította. képezi a magyar szabadság 50 éves fordulójának megünneplése. Gróh Ferencz apátplébános fényes segédlettel szépen, szabatosan énekelte a szózatot és hymnust. Vidovics Józsefné részére adófizetési időhaladékot engedélyeztek, Hajas Lajos hasontárgyu kér- intonálta a Te deum a -ot, melyet a közönség áhízel beköszöntött a cselekvés ideje. Az éj folyamán Tisztelt közgyűlés! vényét pedig pártolólag felterjesztették a pénzügy az ifjúság vezetői hosszas tanácskozás után megállapítják a teendőket, s ugyanakkor megszületik a ünnepély fél óráig tartott. tatos figyelemmel hallgatott. Az impozáns templomi miniszterhez. Édes hazánk történetének kimagasló eseményét képezi márczius hó 15-ik napja! A»Talpra Özv. Császár Károlyné és Uferbach Rezső gyu- magyar. A ref. templomban. lai lakosoknak járda költség ellőni fellebbezését midőn is a szabadságeszmék fényes diadalt arattak. Egy félszázad multán kegyelettel elmeren- A ref. templom képtelen volt a közönséget Másnap márczius 15-én, midőn felkel a nap elutasították. már az egész Pest városa talpon van, az elterjedt A mezöberényi nagybirtokosok egyházi adó befogadni, oly szorongásig megtelt, mint talán s günk e nap történetén! márczius 15-ike hirek lázba hozzák a tömegeket, s mohó kíváncsisággal lesi mindenki, hogy mi fog történni. volt alkalmuk a lélekemelően magasztos isteni tisz- fizetési kötelezettsége ügyében ismételten pótvizsgálatot rendeltek el. sem, ugy hogy igen sokan künrekedtek és nem mindenkor emlékezetes marad nemcsak imádott magyar hazánk, de Európa szabadságszerető népeinek történetében is. Pfeiffer Antal bélmegyeri lakosnak a köröstarcsai bérlete után követelt községi adó ügyének sajtó termék a 12. pont és a Talpra magyar, olvassa Csiszár Sámuel kántor szépen énekelt egyházi Délelőtt folyamán megjelenik az első szabadtetet meghallgatni. rendezése céljából az iratokat az érdekeltek között tartandó tárgyalás végett visszaküldötték. ség!! egyenlőség!!! dicső eszméje. volt azonban Dombi Lajosnak magasröptű gyönyörű E napon valósult meg a szabadság! testvéri- s hazafias énekeket, az ünnepély kiemelkedő része mindenki, megérti mindenki, hozzájárul mindenki, a midőn a nap leáldozik a 12. pontot már elfogadták a helytartó tanács, a városi tanács, és megnyíl- szónoklata, melyet a következőkben közlünk: Nogáll László gyulai lakos járdaköltség fizetése ügyében az alispáni határozat megváltoztatá- a mai napnak évfordulóját édes hazánknak lakói nak az elitéit irók börtönének ajtajai. Dombi Lajos szónoklata: Engedje a magyarok és népek Istene, hogy sával a tanács határozatát erősítették meg. évszázadok, ezredek multán is, egyetértésben, Ezalatt Pozsonyból a nádor vezetése alatt külön országgyűlési küldöttség megy a királyhoz Bécsbe jöjj közénk e napon; szárnyaidnak könnyű leb- Szabadság! te égnek szép, dicső szülötte, Az orosházi takarékpénztár öcsödi fiókjára szeretetben, jólétben megérhessék és megünnepelhessék! Öcsödön községi adót vetettek ki, mi ellen az intézet fellebbezéssel élt. Az előadó tiszti főügyész s a márczius 16-án tartott kivilágítás alkalmával megjön a hir, hogy V. Ferdinánd hajlandó tetiesiteni a meg a letűnt mult mohosuló sírján, lengesd meg benése hadd élessze fel a lelkesültség tüzét; állj az ügynek tárgyalás utján leendő békés elintézését A képviselőtestületnek határozatából kifolyólag, a helybeli felekezetek lelkészeit fel- nemzet óhajait, márczius 17-én a helytartó tanács a három színű lobogót, hogy annak láttára han- javasolja. Keller Imre és Ladics György jogosnak tartják a község eljárását, hogy a takarékpénztár azon plomaikban hálaadó istenitiszteletet tartani szí- 17-én István nádor a király nevében gróf Batthyány nére esküszünk, esküszünk, rabok többé nem kértem, hogy a mai napon d. c. 10 órakor tem- eltörli rendeletileg a czenzurát, ugyancsak márczius gozzék ismét az ajkakról:., A magyarok Iste- jövedelme után, melyet öcsödi fiókjától élvez, községi adóval rótta meg az intézetet. veskednének. Lajost a független magyar minisztérium elnökévé leszünk!"... Az éljenzéssel fogadott elnöki beszéd után kinevezi, s ugyanaz nap az uj miniszterelnök rendeletet intéz a törvényhatóságokhoz a rend fenttar- És te emlékezet fáklyája! hints fényt történelmünk félszázados lapjára, melyen magasz- Dr. Lukács György főispán szerint a község kijelöltettek a küldöttségek, melyek a rom. kath. csak azon esetben szedheti a községi adót, ha a a református és izraelita templomban tartott isteni takarékpénztárra az állami adót nem Orosházán, tiszteleteken résztveendők voltak és mindenik küldöttséghez tetszés szerint csatlakoztak a többi képszámol az országgyűlésnek, és megjelöli a sürgős arany betűkkel feljegyezve, hogy ennek láttára tása érdekében, 18-án a küldöttség eljárásáról betos eszmék szent háromságának diadala van hanem Öcsödön külön vetik ki. Az irányban kell tehát lépéseket tenni, hogy a pénzügyigazgatóság viselők és a polgárság, ugy, hogy mind a három teendőket, 19-én fogadja az országgyűlés a pesti ifjúság küldöttségét, a következő napokon 31 törvény olvadozzon a keblek rideg közönye, mint tavaszi a két községben külön rója ki az intézetre az állami adót. A bizottság ez értelemben határozott. szellő érintésre, a nap sugarak áldásos melegé- templom zsúfolásig megtelt közönséggel. Isteni tisztelet végeztéig a polgármester a díszközgyűlést délelőtti 11 óráig felfüggesztette. nek hatása alatt felolvad a jég pánczéla, életre czikket alkot lázas sietséggel, s ezekben megalkotja Rezey Szilviusz kí. \ tanfelügyelő február hónapban 31 tantermet látogatott meg. Különös di- kél a szerény ibolya... a független felelős magyar minisztériumot, a népképviseletet, a sajtó törvényt esküdtszékkel, egyesíti 11 órakor Dutkay Béla polgármester, újra csérettel emlékszik meg Koncsek István gyomai ipariskolai tanítóról és a gyomai nőegylet magánisko- György főispán és dr. Fábry Sándor alispán veze- Erdélyt Magyarországgal, kimondja a köztehervise- Borulj le ma az isteni gondviselés, kegyelem megnyitotta a disz közgyűlést, amelyen dr. Lukács Ébredj nagy álmaidból, ébredj Árpád fia!" lájáról. Gyomán az egyház az iskolák szaporítását tése alatt megjelent a vármegyei tisztikar, ott volt lést, eltörli az úrbért és papi tizedet, törvénybe fog- gazdagságát eszedbe véve az ég és föld ha-

3 Vajha ne lenne soha szükség, hogy az újjászületés ez ünnepnapján, ama tanok hagya- március 15 én, a kör helyiségében tartatott, nagy- végeztével a dalárda a Hymnus u -t énekelte igen szolgabíró olvasta fel emlékbeszédét. Ez emlék- adott elő programmon kivül. A közvacsorán, mely lása mellett hálaadó istentisztelet volt, melynek Hymnust, moly után dr. Wieland Sándor, tb. főtékának megőrzését, hangsúlyozza az ünnepi számú közönség volt részt. szabatosan. Kilencz órakor az izraelita templomban beszéd volt hálaadó képezte istentisztelet, az ünnepély melyen legkimagaslóbb Kohn E. M. momentumát. E beszédben előbb ecsetelte a nagy szónok. rabbi emelkedett szellemű hazafias beszédet tartott. Békésen. Ezalatt a Rudolf gymnasiumban szép számú közönség jelenlétében ipen szép ünnepély folyt le, me- történetét és fejtegette azon vívmányok fontossá- nap jelentőségét; elbeszélte a márcziusi napok Vajha elég bölcsek lennénk, testvérekül A lelkesedésnek, az egyetértésnek szebb nyílvánulását még az ezer éves ünnepély megtartása lyen a tanulók énekkara több hazafias dalt énekelt. gát, melyek e napon kivivattak. Beszéde végén dolgozni az államépités nehéz munkájában, hogy mielőbb elmondhassuk: éljen az egységes haza, a maga egységes nemzetével! Békésen, mint márczius 14- én este és márczius Bukovszky János igazgató hazafias beszédeket mon gársághoz, kérvén őket, hogy bár nemzetiségre alkalmával sem tapasztaltuk nagyobb mérvben Bielik Dezső ós Kabos Bálint tanárok, valamint lendületteljes szavakban fordult a román ajkú pol- 15-én. Gazdag és szegény, öreg az ifjú lelkesedéstől kipirult arczczal, örömtelt kebellel vett részt Az istentiszteletek után a városháza zsúfolásig telt állampolgárok s szeressék ugy a hazát, mintha dottak, több tanuló pedig költeményeket szavalt. nézve nem magyarok, dó azért ők is épen olyan A gyönyörű beszéd után, melynek pazar szépségét maga a beszéd tanúskodik róla csak ugy a márczius 14-ki esteli kivilágításban, mint a nagytermében nyitotta meg a képviselőtestület díszközgyűlését Maczák L. György biró. Az ünnepi jegyző kiosztotta a régi 48-as honvédek közt az e magyar ajkúak volnának. Szerb Miklós községi az intelligenczia élvezhette, amelyre igen mély benyomást is tőn, Papp Endre diszmagyarban, kar- hogy e csendes, flegmatikus szegény népet meny- beszédet Korosy László főjegyző mondotta, ki sike czélra összegyűjtött 25 frtot, a dalárda elénekelte márczius 15-ki ünnepélyeken. Örömmel láttuk, dosan, hazafias hévvel, szépen, lelkesitően elszavalta Petőfi nemzeti dalát, a Talpra magyar u -t, pély különben a következőkép folyt le: 14-én este ténelmi és politikai eseményeit és vívmányait, majd véget ért. A községházánál összegyűlt nagyobb nyire fel tudta lelkesíteni ez ünnepély. Az ünne rült visszaemlékezésben vázolta a nagy idők tör- a Szózatot, a Klapka-indulót és ezzel az ünnepély ezután az Erkel-dalkör és a közönség elénekelték 7 órakor az egész város ki volt világítva, S órakor áttérve a szabadság mozgalmak vezéralakjának közönség lampionos menetben járta be a község a hymnus"-t, végül Jantsovits Emil méltatva Bartha az önkéntes tűzoltó egyesület fáklyásmenetet tartott; e menet a városunkban időző országos képváló alakjának munkásságát eszmékben gazdag voltak világítva. Egyes házaknál fényes transpa- Kossuth Lajosnak méltatására, történelmünk e ki- főutczáit. Az útvonal mindkét oldalán a házak ki szónoklatát, pár lendületes szóval köszönetet mondva viselőt, Dr. Meskó Lászlót szállásán üdvözölte, me- beszédben méltatta. Beszéde végén lehullt a lepel rentek hirdették, hogy éljen a szabadság, éljen a népgyűlésnek hazafias magatartásáért, a népgyűlést berekesztette. leg szavakban mondta el Hencz Antal alparancsnok a képviselőhözi ragaszkodásukat. í) órakor melyet a képviselőtestület határozata folytán sike- látni, hogy a lakosság mily részvéttel vett részt a a szónokkal szemben elhelyezett Kossuth képről, az egyenlőség és a testvériség. " -- Megható volt Az óriási közönség a fúvózenekar hangjai mellett körmenetet tartott a városban és a legnagyobb rendben oszlott szét. árasztott a főtéren elvonuló menetre. A fáklyás- Zsilinszky Endre nagy tetszéssel fogadott beszéd égett egy szerény mécs. A felvonulás végével a a bérház erkélyén Kiskéry Andor görögtüzfényt rülten festett meg Veress Gusztáv festő. Dr. kivilágításban, még a legszerényebb kunyhóban is menetet a békési első fúvó zenekar kísérte. Márczius 15-én reggel 5 órakor az összes fuvó- város tegyen egy 5000 koronás alapítványt, mely a hol egy, 120 terítékű társas vacsorával végződött kíséretében tette meg ezután indítványát, hogy a vendéglőben gyűlt össze a közönség nagy része, A. kivilágítás. Este 7 órakor a város fényárban úszott. Nemcsak a főutczák, hanem a külvárosok ablakai is diszben az egész város közönsége. 8 órakor a megállapítandó hozzájárulásával segély-alapot kézenekarok riadót fújtak, s talpon volt ünnepi gazdáknak és a cselédeknek szabályrendeletileg a szép ünnepély. ki voltak világítva. Gyönyörű fényárban ragyogott református templomban Szegedi Károly lelkész tartott hálaadó Isteni tiszteletet; 9 órakor a róm. azok családai segélyeztessenek. Mindkét beszédet Az ország egyik legrégibb községe azzal az pezve, abból elaggott és beteg cselédek, valamint Dobozon. a vármegyeház, Kossuth Lajos- és Jókai-utcza, pazarul világítva a középületek, gyönyörűendekorálva kath. templomban Krisztik János néhány tartott üzleti istenitisz- Szalay József indítványára egész terjedelmében kirakat. Az Erkel-dalkör szerenádot adott dr. Lukács György főispán, Bartha ötven éves évfordulóját, melyet, tiszta magyar emelkedett hangulattal ünnepelte meg az jegyzőkönyvbe igtattatták. Délután óriási közönség által képezett menetbon nemzeti szinü és testületi Miklós képviselő, Gróh Ferencz plébános, Dutkay Béla typus jellege és hosszú múltja megkövetel. Zászlók polgármester lakásai előtt, majd végül Erkel Ferencz lobogása, a járó-kelők ünnepies kiöltözködése, a szobra előtt énekelte el a hymnuszt. Az utczákon, harangok imára hívó szózata, lelkes ihletség az arczokon, mind-mind hangosan és némán hirdette a tereken zsibongott a nép, láthatólag gyönyörködve meg, kinek lelkes szavait szűnni nem akaró éljenzéssel fogadta a több ezerre rugó hallgatóság. diadalát. Hogy mi rejlik a higgadt, egykedvű ma- a pazar fényárban, mely S óra utánig tartott. nagy nap dicsőségét, a népszabadság eszméinek Achim Károlynak a Talpra magyart" hévvel és gyar ember szive mélyén, azt csak a momentuosus Bankettek. lelkesen előadó szavalata után Dr. Nagy Sándor pillanatok engedik sejtetni! Amint a harangok a nagy nap emlékezetes ünnepélyességeit ősi Konkoly Vilma szavaltak, melyet a közönség éljenzéssel fogadott, befejezésül ismét énekeltek a nö- hogy elmondja ünnepi beszédét, moly remek szóczek alatt, emberek és zászlók özönével telt meg, aradi ügyvéd és hirlapiró lépett az emelvényre, zúgása elhangzóit, a kis református templom per- szokás és hagyomány szerint, társas lakomák fe jezték be. A polgári körbon, a pavillonban, újvárosi olvasó körben, az Otthon" vendéglőben, sőt vendékek. '/ 12 órakor a bérház dísztermében noki formájával, tartalmasságával és az ifjú szónok az aránylag nem nagy község lakosai közül állítólag 1300-an emelték hő imájukat az egek Urához, Békés város képviselőtestülete tartotta meg diszgyülését, amelynek egyedüli tárgya Ünnepélyes adása többszörösen megújuló éljenzést és a szónok a magyarok dicsőséges Istenéhez, kérve, könyö- hazafiúi tűzzel és népies pathoszszal párosult elő- számos magánhelyen is voltak bankettek, amelyek mindenike* emelkedett hangulatban folyt le. megemlékezés az 1848-ik évi márczius 15-ik dicső iránt lelkes óvácziókat provokált a közönség részéről. Kabós Bálint a honvédek dicső tetteit mél- nagy elvek kultusát, melynek plántáit a márcziusi rögve, tartsa meg bennünk és az ivadékokban azon nagy nap 50-ik évfordulójáról" volt. E gyűlésen A polgári körben nagy társaság gyűlt egybe. az emlékbeszédet Dr, Kovács László, városi tiszti tatta. Fábry Károly pedig záróbeszédével ért el dicső napokban ültették el, s melynek gyökereit a A kör mindkét helyiségében terítve volt, és zsúfolásig töltötte meg e helyiségeket a közönség. Ér- emlékbeszédet jegyzőkönyvileg megörökítették. A és különösen a főtéren és a főutcákon ezernyi nép Templomból kijövet, csakhamar óriás körmenetté ügyész tartotta s Konkoly Jenő felszóllalására az nagy hatást. Este félistenek az egész vére város locsolta ki volt s segitette világítva a megfakadásra. dekessé tette a polgári Kör bankettjét-, hogy azon, nagyterem zsúfolásig telt volt. Délután 2 órakor gyönyörködött a diszes látványosságban. Nyolcz alakult a nép, s a szabadság harczi dalának, a mint a kör vendégei, résztvettek az összes, gyulai az összes olvasókörök tagjai összegyűltek s zászlókkal, fuvózenekarokkal diszfelvonulás volt a piacz- vigadó nagytermét teljesen megtöltve nagy számáször is a polgári kör udvarára, Lukács T. József, órakor ünnepi bankettre gyűlt egybe a közönség a Rákóczi riadójának harsogása mellett vonult elő iki még élö honvédek. Az első felköszöntőt a kör igazgatója Hoffmann Alajos mondotta, ki ékes térre. 3 órakor Konkoly Jenő a népgyűlést megnyitotta. a melyen 500C ember volt jelen. Dr. mint később Dr. Nagy Sándor ünnepi szónokra, ez községházi viszonyainkat misem tükrözi vissza jobval. Vacsoraközbon Varságh Béla a királyra, vala- köri titkár ünnepi beszédét meghallgatni. Sajnos, szavakban méltatta a márczius 15-iki ünnepély je lentőségét, s a haza szeretetére buzdította a jelen Meskó László gyönyörű beszédet mondott, Kocsor viszont Csaba polgárságára, Fábry Károly a hazára ban mint az, hogy e fényes ünnepély rendezésében nemzedéket. Utána dr. Fábry Sándor nagy lendülettel és ékesszólással beszélt és a szabadságharcz valt még Őri Mátyás, az ünnepélyt a Hymnus eléneklése 48-as zárta honvédekre, be. Este Sztraka a bérház György nagytermében a haza boldodeme. Lukács T. József meleg szavakban emlé- Mátyás elszavalta Petőfi Talpra magyar"-ját, sza- és a márcziusi eszmék diadalára, Leszich Endre a az elöljáróságnak még privative sincs semmi ér- vezérférfiairól emlékezett meg. Dutkay Béla az ünnepélyen jelen levő régi honvédeket éltette, míg Hajnal István mondotta, éltette a királyt, a me- Nagy társaság volt együtt este az iparos-körben, ban kérte Istent, adjon a magyar nemzetnek to- 400 terítékű közvacsora volt. Az első toasztot Dr. gulásáért sikerült beszédekben ürítettek poharat. kezett meg a nap jelentőségéről s lelkesült fohász- ezek egyike a kör vendéglátó szívességét köszönte lyet dörgő éljenzéssel fogadtak, Dr. Kovács László hol szintén lelkes ünnepély folyt le, melyen Könyves Kálmán alkalmi felolvasást tartott, többen pedig kességet. Majd az iparos kör elé, onnan végül az vábbra is szabad, független magyar hazát és bé- meg. Bodoky Zoltán a testvériség jelszavát választva e nagy napot méltatta szép beszédben, Konkoly szép felköszöntője mottójául, a polgárok közötti Jenő a 48-iki eseményeket dicsőítette, Czira Ger szavaltak. Az ünnepélyt itt is társasvacsora követte. Újfalui olvasókör elé vonult a 2000 főnél többől egyetértés megszilárdulásának szükségességét fejtegette. Oláh György magasröptű beszédben emlékezett éltette, meg az Dr 1848-iki Meskó törvények László országos fenséges képviselő, jelentősé- Békés hazafias dalokat énekelve s a zenekar lelkesítő gely a haza közboldogulására törekvő honfiakat álló körmenet, rengeteg zászlók között, folyton géről, s a magyar szabadságharcz jellemző különlegességeiről. Meglátogatta a polgári kör ünnedithetlen megtartóira emelt poharat s mondott szép város közönségére, mint az 1848-ki eszmék ren- Gyomán. indulóitól kisérve. Az ünnepi szónokok közül felemlítjük még "Udvarhelyi Károly és Vecsei Sándor pélyét Bartha Miklós városunk orsz. képviselője is, Drága szabadságunk 50 éves reggelén, a dicső és emlékezetes múltba vissza pillantva, hálaadó tanítókat, valamint Szabó Lajos és Bajó János beszédet, toasztoztak még Konkoly Tihamér, Szügyi kit dr. Bodoky Zoltán köszöntött fel igen szép be- József és Steiner Jakab, azután táncz volt s a olvasó-egyleti elnököket és derék iparosokat, kik szédben, melyre Bartha válaszolva a hatóságokat, s azok jelen levő fejét, az alispánt köszöntötte fel. Dr. Fábry alispán viszonozva e felköszöntőt Barthát mint kiváló publiczistát éltette. békésmegyei mulatság késő éjszakába nyúlt be. Beszéltek még Noránt István, s többen. A mulat Szarvason. ság fennkölt hangulatban a késő éjszakáig tartott. ev. ref. lelkész, magas röptű beszédben mondá: A házakon három szinü lobogó lengett. Márkora reggel ünnepi díszbe öltözött néptömeg hul- A templomi közönség között ott voltak az öreg S embert lássanak el az utolsó percz- Ez legyen továbra is jelszavunk: Isten, király, haza! ber számára előállított. ételeikkel és italaikkal, A pavillonban. A negyvennyolcas pártkör és lámzott a város utczáin, nemzeti szinü jelvények 4S-as honvédek. A nők túlnyomó része nemzeti szinü csokorral jelent meg. Isteni tisztelet után az ben lettek mintha kevesebben jelentkeztek volna ben. No de sokkal dicsőbb dolog volt, hogy töb- a német városi olvasó kör tagjai szám szerint mintegy 150 egyén, közöttük feles számban nők is a mel mellükön. Az ünnepély a város elöljárósága ev. ref. iskola udvarán következett az iskolás gyer- az eleve aláíratkozóknál. Annyi bizonyos, hogy a kel s a szabadság, testvériség és egyenlőség" érem- Göndöcs népkerti csarnokban ültek áldomást a nagy által tartott diszközgyüléssel vette kezdetét s a közönség az Árpád" szálloda dísztermét zsúfolásig Talpra magyart", azután alkalmi verseket szavalkoztak. Ugy a polgári, mint az Ujfalusi körben az mekek által rendezett ünnepély. Rázenditették a kik később gondolták rá magukat, nem is csalat- nap emléke fölött. Itt jelent meg Bartha Miklós országgyűlési képviselő is, a kit riadó éljenzéssel megtölté. Ezután a város összes templomaiban ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet tartatott, hol is a valta el Tóth Kálmán egyik versét. Ünnepélyek vászöntőket hallhattak; mindhárom körben pedig éltak. Büszke lehet a kis Ligárt Pista, szépen sza- ünnepélyhez és hangulathoz mért és méltó felkö- fogadtak és nagy figyelemmel hallgatták meg szép pohárköszöntőjét. Mondottak még számosan lelkes hatóságok, egyletek és különféle társulatok küldöttségei zászlóik alatt jelen voltak. A róm. kath. központi casinót, hol közvacsora mellett diszes kö- is lelkesülten megemlékeznek, vigalmaink kiegészírosszerte rendeztettek; ezek közül felemlítem a vezhette kiki azt, a miről már a magyar krónikák toasztot, a lakoma azonban aránylag rövid ideig tartott, illetőleg tánczvigalommá változott át, és a templomban tartott isteni tiszteleten a gymnasiumi zönség gyűlt egybe. tőjét a lassú andalgót s a szilaj csárdást. fiatalság kitartóan tánczolt hajnali órákig. ifjúság cantusa az áldd meg országunkat'- kezdetű éneket zengette. Az ág. ev. templomban Placskó Gyula-Váriban. Az újvárosi olvasó körben mintegy 200-an felül jöttek össze a tagok, és azok család tagjai. Ez Gyula-Vári községe is a nagy naphoz méltóan Uj-Kigyósonlelkész fenkölt szellemtől áthatott lelkes beszédet mondott, mely után a templomban jelen volt ájtatos közönség a Hymnust" énekelte. Az izr. ima- 50 éves fordulóját. Délután 4 órakor az uj iskola Uj Kígyóson is megünnepeltük márczius 15-nek volt a legnépesebb lakoma, mely mindvégig emelkedett hangulatban folyt le. Dömény Lajos elnök kossága ünnepies díszt öltött, a házakon zászlók megünnepelte a márczius 15-ikét, a község és la házban Kohn A. rabbi lelkes beszédet mondott. Az tantermében gyűlt egybe tömegesen a falu népe és gyöngélkedése folytán őszinte sajnálkozására nem lengtek. Délelőtt az ev. ref. templomban isteni ünnepély folytatásán, mely daczára, hogy délután az értelmiség: a plébános, a falu postamestere; vehetett részt az estélyen és igy helyette Vidó Ist- tisztelet volt, amely egészen megtelt hallgató kö br. Meszéna Ferencz, a jegyző és családja. Wagner ván alelnök üdvözölte a vendég koszorút. Csiszár zönséggel, délután a községháza tanácstermében Ferencz földbirtokos, a gyógyszerész és a tanítók. Sámuel kántor intoniálására a jelenvoltak felállva képviselőtestületi diszgyülés tartatott, ahol Bay tét türelmetlenül várva. Az ág. ev. főgymnasium Az ünnepély legelső pontját Körössy Endre segédlelkész megnyitó beszédje képezte, melyben hosz- elénekelték a szózatot, mire Dombi Lajos olvasta József ev. ref. lelkész mondott igen szép és hatásos Vajda" köre disz ünnepélyt rendezett az Árpád" fel a nagy napot méltató gyönyörű emlékbeszédét emlékbeszédet, onnan zászlók alatt zeneszó mellett körmenetet tartott a lakosság, majd visszatérve szálloda dísztermét ez alkalomra berendezve, mely szasabban és"nagy lendületlel és mély hatást kellőleg fejtegette márczius 15-nek: s az utána Egy bátor kis leányka a S éves Kelemen Mariska azonban a nagy számban megjelent hallgatóság kényelmét szem előtt tartva, kicsinek bizonyult s igy lefolyt eseményeknek jelentőségét. Különösen ki- több hazafias költeményt szavalt csinosan, meglepő az amúgy is kedvező időben a zsúfolásig megtelt hangsúlyozással, mire elénekelték a hymnuszt és községháza udvarán a fiatalság tánczra perdült és kénytelen volt a szálloda előtti térre kivonulni, s emelte benne, hogy 1848-ban a magyar nemzet kezdetét vette a lakoma, melyen számos lelkes pohárköszöntő hangzott el. A társaság zöme, mely- tanácstermében 80 teritékü társas vacsora volt, járta a csárdást alkonyatig. Este a községháza a beszédeket és szavalatokat az erkélyről tartották. nem a trón és a dynasztia ellen harczolt, hanem Benka Gyula, az intézet igazgatója s a kör elnöke, szentesített alkotmánya védelmére vette fel a harczot. Ez nem volt forradalom; de jogosult forronnek fiatal része tánczra kerekedett, a hajnali órákig melyre a községben élő kilencz öreg 48 as honvéd mély értelmű, lelkes megnyitó beszédében ismertette az 1848-iki eseményeket. Ezt követte Hrivna gás, Azután Szedlacsek János gyula-eperjesi tanító volt együtt. is meg is lett hiva és vendégelve. Itt Bay Gábor jegyző méltatta a nagy idők dicsőségét a szabadság J. gymn. tanuló, ki Petőfi Nemzeti dalát", KIein szépen elszavalta Berzsenyinek A magyarokhoz" Az Otthon" kávéház törzsvendégei 120 terítékű bankettel ünnepelték márczius 15-ét. Dr. Frankó nagy alakjait valamint a jelenlevő kilencz öreg Miksa pedig, ki Jakab Ö. Márczius 15 u napjának felviradását s éltette a honvédok még élő czimü czimü költeményéi, nagy tetszéssel. Utána megint költeményét szavalta. Majd Vitéz Lajos lépett az egy kis elemi iskolás fiu adta elő a szózatot. Végül László, magasröptű szép beszédben méltatta a nap honvédet. Arató Sándor községi képviselő szépen erkélyre, ki is saját szerzeményű müvét és Russ újra Körössy Endre segédlelkész állt fel és zárszavában a hálás rokonszenv hangján emlékezett meg és az 50 év jelentőségét. Beszédet tartottak még átgondolt beszédjében a magyar nemzetet éltette, Zoltán Petőfinek Konduljanak meg a harangok" Sal Sebestyén, Székely Lajos és még többen. Az itt a vidám hangulatban volt társaság hajnal fele czimü költeményét szavalta. Stéger Hugó nagy hatással és lelkes éljenzés közt szavalta Márczius küzdelmeiben mint magyar katona vett részt és a a jelenlevő br. Meszéna Ferenczről, ki a 48-as idők vacsoráló Erkel dalkör pedig több dallal élénkítette oszlott szét. a hangulatot. Az estély végeztével kisorsoltatott idusán" czimü pályanyertes ódáját. Végre Bencsik Kétegyházán. szabadságharcznak közöttünk élő emléke. Végül azon értékes sörös készlet is, melyet a kávéház Pál ünnepi beszédével" zárta be az ünnepélyt, mindnyájan énekelték a szózatot. tulajdonosa a dalkörnek e czélra ajándékozott. (A Kétegyháza község elöljárói hazafias lelkesedéssel ünnepelték meg a márczius 15-ét. A község mire lelkes éljenzés közt oszlott el az egybe gyűlt 340. sz. tulajdonosa kerestetik. ) Az estély a reggelbe csapott át. lakosai házaikat nemzeti szinü lobogókkal diszitet- közönség. Az ünnepélyen részt vettek Szarvas város volt 48-as honvédei is, kik meghatva hallgatták Nagy-Szénáson. ték, a vasút utczában egy diadalkaput emeltek, n A házakon nemzeti lobogók lengenek; a nép Márczius 15. a gyulai kath. körben. Vasárnap azokat a hangokat ma elszállani a fiatalság ajkairól, mely őket egy félszázaddal ez elött oly mely nemzeti szinü zászlókkal, galyakkal volt fel ünneplő ruhában jár kel az utczákon, munkaszü- d. u. 5 órakor tartatott a körnek zsúfolásig meg- nagy telt termeiben az ünnepély. A dal kör a Hymnust énekelte megnyitóul, mely után Brösztel Lajos az 50 éves évfordulóról tartott szép, tárgyilagos, történelmi vonatkozású beszédet. Második felolvasó Junászka István volt, ki a nemzet önvédelmi harczának részleteiből merített epizódokat. Igen szépen szavalta Tóth Erzsike Kuthennek A honvéd menyassszonya" czimü remek költeményét. Mihálik József ez alkalomra egy igen csinos verset irt és azt nagy hatással szavalta el. Az ünnepélyt Demkó József elnök, szívből jövő, hazafias lendületű rövid beszéde és a dalkör által előadott Szózat* éneklése zárta volna be, mivel azonban a megjelent igen nagyszámu férfi és nőközönség ennyi énekkel még meg nem elégedett, a dalkör még több hazafias dalt teletet: 10 órakor a gör. kel. templomban volt hálaadó istenitisztelet, amikor Popovics Elek lelkész mondott lendületes prédikációt; 11 órakor az izraelita templomban volt hálaadó ima; 11 óra után a polgári leányiskola növendékei tartották meg a bérház nagytermében ünnepélyüket: Jákay Károly igazgató szép beszédet intézett a növendé kekhez; ezt követte a növendékek által elénekelt Hymnus; Buchvald Margit, Untervéger Margit és 3 órára volt kitűzve, már kora délután több ezerre menő lelkesült nép jelent meg, az ünnepély kezde- és szép tettekre lelkesítették Este az egész város fényözönyben úszott. Minden ablak, a legszegényebb ember házán is ki világítva volt. Lélekemelő mozzanata volt- az ünneplésnek azon része, amidőn a lelkesült ifjúság, számra mintegy 200-an, esti körmenetben diszes lámpiónokkal s zászlókkal hazafias dalokat énekeltek, amiben a nyomukban vonuló lakosság is segítette. Közvacsorát több helyen tartottak, ahol sikerült tósztokban nem volt hiány. Csabán. A fellobogózott utczákon kora reggel két zenekar riadója jelezte az ünnepet. Fél kilencz órakor a róm. kath. templomban Nemeskey Andor czelebrá- zászlók alatt vonult a polgárság a Széchenyiligetbe, hol a népgyűlést, a Szózatnak a dalárda által történt eléneklése után Varságh Béla nyitotta imára fakadt községünk népe is. Minden felöl csak a háromszínű lobogó üdvözölt bennünket, néhányat lehetett a hálaadó Isteni tiszteleten is látni, nek között a népnek. Este mind a három körben jeles költők hazafias dalait szavalták el nagy élje- a mely!) órakor vette kezdetét, az ev. ref. templom hatalmas bankett volt; egyik-másik helyen fé- ban, zsúfolt áhítatos közönség mellet. Kálmán Farkas lelmére a rendezőségnek, kiket a közönség arra a bűvészi feladatra kényszeritett, hogy em- diszitve ezen felírással hogy: Istenért! hazáért! netet tart. D. u. 2'/a órakor az ág, hitv, ev. ós a királyért 1 Délelőtt V 10 órakor a görög ke imaházában hálaadó isteni tiszteletre gyűlt össze, leti templomban ünnepélyes istenitisztelet volt, hova a lakosság a községházánál gyülekezvén, zárt sorokban indult. A tulajdonképeni ünnepély délután 5 órakor kezdődött a községháza előtt levő a község egész lakossága, és áhítattal hallgatta meg Klár Béla lelkésznek költői lendületű, hála imáját. 3 órakor az imaházból zeneszóval és zászlókkal vonult a közönség a piacztérre, hol az erre az alkalomra készült emelvényről, hazafias szavakkal téren. A nagyszámban megjelent közönséget, melynek soraiban az intelligenczia ugy női-, mint férfitagjai teljes számban voltak láthatók s a román hymnust és más hazafias dalokat énekel. Azután nyitja meg Klár Béla az ünneplést. A dalárda a ajkú polgárok époly nagy számban jelentek meg, Dr. Láng Jenő közs. orvos, igen szép felolvasás mint a magyar ajkúak, rövid szóval üdvözölte keretében emlékezik meg márczius 15-éről. Seiler Dénes, mint az ünnepély elnöke. Azután A dalárda a Szózatott énekelte el, Bernáth István' Faust Imre, fiatal iparos elszavalta Petőfi Talpra Petőfi Nemzeti dal-át" szavalta, a mely után a magyar"-ját és a tetszést aratott üde, csengő hangjával. Az ez alkalomra alakult dalárda elénekelte a közönség a Rákóczy-induló zenéje közben oszlott szét.

4 Körös-Tarcsán. Községünknek régóta volt ilyen szép és lélekemelő ünnepe, mint a mostani márczius 15-ki. Már az előző napokon igen sok házakon lehetett látni a nemzeti zászlót, mint az ünnep előhírnökét. Azon a napon pedig minden középületen s a főutczán minden házon ott lobogott a zászló B igazán szépen nézett ki kis községünk igy fellobogózva. A különböző testületek zászló alatt vonultak fel a templomba, ahol is a helybeli kitűnő dalárda éneke tottak a legjobb cselédek s a legjobban iparkodó után ifj. Szabó János ev. ref. lelkész ment fel a kisgazdáknak. A jutalmazást e nap emlékéül min távirat üdvözletet küldessék, ami a legnagyobb lelkesedés között elfogadtatott. Majd Bereczky József szószékbe s mondott nagy hatást keltő, igazán den évben megismétlik. gyönyörű szép imát. Azután volt diszkörmenet s tanitó szavalta el ifj. Kun Béla debreczeni joghallgató Félszázados ünnepélyen" czimü pályadíj ünnepi szónoklatokban nem volt hiány; dr. Jurkovics este pedig a különböző egyletekben társas vacsora. Szeghalmon. György és Darabos Sándor ref. lelkész lelkes szavakban fejtegették e nagy nap jelentőségét és él- A hol is nevezetesen az első tizedbeli olvasóegyletben beszéltek ifj. Szabó János és Petneházy Fe- nyertes gyönyörű költeményét. Hirsch Erzsike pedig Ilyés Bálint Visszaemlékezés márczius Szeghalmon márczius 15-ét csupán a Polgári Olvasó Egylet" és az ev. ref. iskolák növendékei tettek nagy időnknek akkoron szereplő vezérférfiait. rencz főjegyző a szabadságharcz történetéről nagy márczius 15-ikére" czimü költeményét szavalta el, ünnepelték meg. Igazán csudálatos, hogy a vármegye legmagyarabb községének képviselő testülete Körös-Ladányban. hatással. Petneházy Imre tanitó az öreg honvédeket mely után Kun Béla lelkész emelkedett szólásra és köszöntötte fel. A polgári olvasó egyletben Varga tőle megszokott hévvel a nagy idők egyik érdemes tett inditvány daczára, e nagy napot miért, A ref. templom zsúfolva volt. Tóth József ref. Béla, Petermann József beszéltek igen sikerültön, tipikus alakját, a kaszinó elnökét dr. Csákly Jánost miért nem, nem látta megünneplendőnek; Reggel lelkész alkalmi beszédet tartott. Délután 3 órakor majd Petneházy László joghallgató mondott beszédet, 8 órakor először a az közönség öreg honvédekre, ünnepi ruhában s midőn nagy- vacsora köszöntötte fel. Csákly János kaszinói elnök elbeszélőleg visszaidézte a nagy napok nevezetesebb csoportokban haladt az Isten házába, hogy eleget teendő amely alkalommal az e czélra megalakult dalárda a községházánál óriási nép részvételével népgyűlés, után a másik egyletből is többen átjöttek: az. Egyetértésre. " közvetlen tudomásával történt mozzanatait. Végre hazafias érzelmeinek, fültanuja lehessen annak n Hymnust énekelt, Szentandrási Elek szavalt., Tóth dr. Nussbaum Károly tartott gyönyörű alkalmi beszédet. Az olvasó népkörben daczára tágas helyi- hazafias szellemtől áthatott magasan szárnyaló imának, a melyet Nagy Lajos mondott. Isteni tisztelet majd a dalárda. Szózata zárta be az ünnepélyt. ségeinek a vendégsereg be sem fért; még a József emlékbeszéde után Vilgasz Konrád szavalata, Tót-Komlóson. Tót-Komlós községében a lehető legcsöndesebben mult el a márcziusi fél százados évforduló. a tanítók vezetése alatt zászlókkal kivonult iskolás Csánki Géza dr. besszélt a polgári kör keletkezéséről, utána pedig ismét folyton Tóth a legemelkedettebb József mondott nagyobb volt. Alkalmi után mintegy 1000 számra menő közönség elkísérte Este a polgári olvasókörben társas vacsora, amikor mellék helyiségek is tömve voltak, a lelkesedés Mintegy 6 7 házra volt zászló kitűzve; este a gyermekeket, a kik hazafias dalok éneklése mellett szabású alkalmi beszédet; az összegyűltek éjfél beszédet tartottak Kiss B. Mihály a kör elnöke, casinóban és az iparos olvasókörben volt társas vacsora; előbbi helyen Csermák Kálmán ág. ev. lel- hirdető kathedráról hazafias költeményeket szaval- Kardos Gergely elnök köszönetet mondván az egy- Kalmár Ferencz és még számosan. kettős sorokban haladtak a piacz térre, a hol a után 2 órakor oszoltak szét. A 48-as népkörben Popovits László, Herczfeld Fülöp, Molnár Ferencz, kész casinói elnök tartott lendületes visszaemlékezést; utóbbi helyen néhány iparos méltatta a nagy intézett lendületes beszédét, a moly a felnőtteket tartott a 48 as vívmányokat ecsetelő szép beszédet, tak. Itt tartotta Nagy Lajos lelkész a kicsinyekhez begyűlt tagoknak, utána Veres Gyula községi jegyző nap vívmányait. is méltán meglepte. A nagy közönség és a kicsinyek a Hymnusz" éneklése mellett a legnagyobb üdvözölte a 48-as honvédeket és egy ügyes fordu- Hirdetmény. majd az itt is megjelent Tóth József ref. lelkész Bánfalván. rendben oszlottak szét. A Polgári Olvasó Egylet" A község képviselő testülete ós a polgári kör, lattal lerántotta a szoczialista izgatók működéséről nagy terme 6 órakor már szűknek bizonyult. Az Köztudomásul Gyula város rendőrkapi- a saját kebelükből kiküldött bizottág által kidolgozott programra szerint ünnepeltek, E bizottság tagjai voltak a közs. képv. testület részéről: Foltényi Imre, Pánczél József, Sajó A. György, Dr. Wellner Áron, a polgári kör részéről: Molnár Mihály, szédében előfordult, egyik, másik hasonlatát tollforgatók szónokok is méltán megirigyelhették volna. Okályi G. Adolf, Oravecz László és Wellesz Mihály elnöke: Pánczél József. Márczius 15-én zászlókkal, A szakavatottan vezetett dalárda a Hymnusz"-t volt díszítve a község, s nemzeti lobogók lengtek Talpra magyar" t, Csak gyönyörű Nemzet". Éljen ősmagyar hazánk" és a Szózat"-ot nagy pre- a községháza, óvoda és a református templomon, valamint igen sok magán épületen. Az ünnepélyt czizitással adta elő. Nagy Lajos, Turóczy Endre, d. u. 3 órakor a polgári körben Foltényi Imre Nagy János és Arató Lajos szavaltak tetszés mellett; melyek közzül az Arató Lajos és Nagy Lajosé nyitotta meg, rövid beszédben buzdítva a megjelenteket, a hazaszeretet fenntartására, s lelkes ünneplésre. A polgári körből nemzeti zászlókkal, jelvé- emelkedtek ki, bár a többiek is szépek voltak. Az ünnepi beszédet, mert csakugyan, az volt, nyekkel feldíszítve, nemzeti indulók és dalok zenekisérete mellet a községháza elé vonult a szép- Nagy Lajos ev. ref. lelkész tartotta. "Ugy a beszéd formája a szebbnél szebb hasonlatok, ügyes fordulatok és az azon keresztül húzódó szellem és számú közönség hol előbb Okályi G. Adolf, tartott ha- igen lelkes hangu hazafias alkalmi beszédet, Dr. Wellner Áron, szavalta el a,, Talpra magyar,, -t mind ketten igen nagy hatást keltve s föllelkesítve a közönséget, mely innen zenekíséret mellett vonult a Szenyéri József vendéglője előtti térre, hol Pongrácz Lajos szép szónoklata fejezte be a nyilvános ünnepélyt. Az ünnepély egyes pontjainál Kréznerich Sándor és Kolbenhayer Kálmán tanítók vezetése alatti dalárda, n Hymnust, Szózatot és a Kossuth-nótát felváltva énekelte. Este a Szenyéri-féle helyiségben nagy ünnepi bankett volt melyen összesen: 172. személy vett résszt. A vacsora előtt Pánczél József tartott gyönyörű felolvasást az márczius 15-iki eseményekről. Vacsora után pedig Okályi G. Adolf, Pongrácz Lajos és mások beszéltek lelkes éljenzést aratva, haza- lendületes alkalmi költeményét, mely nagy tetszést szió teljesítése közben fokozza ambiczióját és buzgalmát ama tudat, hogy bár széles körben cselekfias szónoklataikkal. A banketten Vági Mihály aratott. A szavalat után ismét a dalárda következett nagy hatással énekelvén a Szózat disz Isteni tisztelet volt, Oláh Antal páratlanul 48-as honvédet az ünneplő közönség megvendégelte s lelkes ovatiókban részesítette azért, mert Endre ref. lelkész lépett ezután az emelvényre magasztos hazafias beszédet tartott, az egybegyűlt u -ot. Illyés szik, de sehol sem kisérik oly önzetlen rokonszenvvel s és szeretettel működését, érvényesülését, mint hivekhez, e ezután az Öcsödi dalárda elénekelte a nevezett szabadság harczban szüleit, testvéreit, messze hallható érczes hangon mondott ünnepi beszédet, melyet a hallgatóság feszült figyelemmel Hymnust. Az Isteni tiszteleten részt vett testüle gyulai honfitársai, akiknek nevében elégikus Isten fiatal feleségét, s vagyonát odahagyva, küzdött hazájáért a legnagyobb odaadással. Az illető a nagy- kisért. A valóban szép, sok helyen költői szárnya- tileg az elöljáróság, uri kaszinó, polg. kör, népkör, veled" helyett azzal köszöntjük a távozó Kéry olvasó kör, iparos kör, függetlenségi kör, ipartestület és a tűzoltó testület. D. u. az uri kaszinóban Gyulát: Excelsior! Viszontlátásra! események korában jómódú vagyonos polgár volt, lású beszéd nagy hatást keltett s elhangoztával sokáig zúgott az éljen A szabadság félszázados ün- most azonban mint mezőőr tartja fenn magát. Az szavalt Soós Kálmánné, és felolvasott Berki Sándor, Széchenyi Lajos tb. kanonok, kiérdemeltesp ünnepélyt semmi nem zavarta felemiitjük, hogy nepén" czimü Illyés Bálint által irt költeményt este pedig 100 terítékű vacsora volt, részt vettek 17-én szentelt föl báró Bémer László nagyváradi az ünnepélyen a socialista érzelmű munkásság, mely szavalta még el Berthóty Károly s az utána következő s a dalárda által előadott Induló" elhangzása a hölgyek is, a vacsora alatt szebbnél szebb püspök, a nagyváradi I. szert egyházmegye áldozó Bánfalva község lakosságának nagy többségét képezi, egyáltalán részt nem vett, s attól teljesen tá- után véget ért az ünnepély. Megható jelenet folyt toasztokat mondottak, ezután következett a papjává, ma tartja aranymiséjét s amint értesülünk, félszázados egyházi érdemeit a legfelsőbb ki- táncz reggelig, az első négyest 40 pár tánczolta vol tartotta magát. le az ünnepély végén. Bereczki József diki Volt ezenkívül a népkörben 200 terítékű vacsora, rályi kegy is megaranyozza a vaskoronarend III. Endrődön. honvéd, ki éppen e napon tölti be 80 ik életévet ide meg lettek hiva az Öcsödön még élő 48 as osztályának legkegyelmesebb adományozásával. Az 100 koronát ajánlott fel az ünnepély rendezőségé Endrőd községben márczius 15 ének 50 éves honvédek számszerint 31-en, megjelent 21 továbbá volt még vacsora a függ. körben szintén 200 aranymisén és ezt követő ünnepélyességen résztvesznek a bíboros püspök képviseletében Palotay nek, hogy a nap emlékére ossza ki a szegény iskolás gyermekek között. A jelenvolt közönség lelkes fordulóját az endrődi központi kaszinó saját helyiségében a szokottnál nagyobb ünnepélyességgel teritékkel, polg, körben és az olvasó körben 150- László kanonok, továbbá a vármegye főispánja, az ováczióban részesité a nemes lelkű öreget, kinek alispán, a patrónus Wenckheim grófi család tagjai halvacsora élvezete mellett ülte meg (igaz, hogy 150 teritékkel. Az iparos kör és az ipartestület közösen rendeztek tánczczal egybekötött bankettet, szép tette dicséretre nem szorul. Az ünnepély után szűkebb körben, mert csupán a tagok voltak jelen), s az érdemes lelkész nagyszámú tisztelői. Mi is a hallgató közönség tüntető menetté alakult s zeneszóval, hazafias dalok éneklése közben bejárta a mely ünnepélyen a kaszinói elnök igen szép alkalmi beszédet tartott és egyidejűleg indítványba hozta, mint 300-an vettek részt s tánczoltak reggelig. Az ez. volta leglátogatottabb mulatság, a vacsoránál több szívesen üdvözöljük őt s szivünkből hangoztatjuk: ad multos annos" város főbb utczáit s azután csendesen elszéledt. hogy a sajtó szabadság 50 éves fordulóján április izraelita hitközség a márczius 15-ét szintén megünnepelte összes és pedig tagjai testületileg Isteni tisztelet részt volt vegyen, d. e, este Este kivilágítás és 300 terítékű társas vacsora zárta Kinevezés. A pénzügyminister Szakáts Lajos ll-óu n kath. templomban tartandó isteni tiszteleten a kaszinó be a szép napot. A vacsorán Mucsi Mihály pohárköszöntőjét a királyért állva hallgatta meg a köhoz ellenőrré nevezte ki. csabai kir. adótisztet, az orosházi kir. adóhivatal- valamint egyik kaszinói tag által inditványoztatott, "Weisz Sámuel házánál jöttek össze vacsorára és hogy a tagok által az alkalommal összeadakozott tánczoltak reggelig. zönség. Illyés Endre a márcziusi eszmékért, Berthóty Károly az öreg honvédekért üritíttek poharat. tuk, folyó hó 10-én kezdődött meg a sorozás és Sorozás. A vármegye területén, mint megír- pénz összegen a kaszinó részére egy csinos nemzeti zászló szereztessék be, a magyar korona czimerével ellátva, mely zászlónak ünnepélyes felszen- Márczius 15-én délelőtt a róm. kath. egy- Puszta-Földváron. Csinos beszédet mondott Jeszenszky Imre s utána eddig a szeghalmi és gyulai járásokban nyert befejezést. A szeghalná járásban, hol 569 előjegyzett még számosan. telési napja később fog elhatároztatni. házban Hoffman Béla helybeli plébánus isteni tiszteletet tartván, 2 kör tagjai lobogóval az elöljárók hadköteles közül előállott 487, besoroztak ezek közül 162 egyént, a sorozás márczius napján és községi képviselőkkel együtt vallás külömbség Vésztőn. Csorváson. folyt le. Gyulán a sorozó bizottság következőleg nélkül a község udvarán egybe gyűltek, s onnan Már kora reggel nemzeti lobogó díszben állott Délelőtt ugy az evangélikus mint a református templomban is hazafias isteni tisztelet lett tartva, tak, dr. Fábry Sándor alispán, és dr. Zöldy János alakult meg: a polgári hatóság részéről jelen vol- templomba menvén, befejezte után, zászló alatt a község; a lakosság ünnepi ruhákba öltözött. zene szóval az ágost. evangélikus templomhoz, vonultak, hol 9 órakor isteni tisztelet tartatott, megkezdődött az ünnepélyek sorozata. A jubiláris Délben harangszó jelezte a nagy napot, amely után a melyen a községi előljárósági tagok es a hivek főorvos, a közös hadsereg részéről Popovics őrnagy nagy számban jelentek meg. A róm. kath. templomban az isteni tisztelet a plébánus megbetegedése védség részéről Münch százados, Balla főhadnagy Váradi főhadnagy és dr. Tauszig ezredorvos, a hon- befejezte után a községházához zene szóval viszsza vonultak s szétoszlottak, Mindkét helyen totta a földmivelő munkás egylet zászló szentelési ünnepélylyel kapcsolatban délután 1 órakor tar- miatt elmaradt. Az isteni tisztelet után sokan Sárosy János gyógyszerész vendégszerető házánál gyűl lai járásbeli hadkötelesek állottak a bizottság elé, és dr. Szabó ezredorvos. Hétfőn és kedden a gyu- impozáns beszédet tartottak ü hazaszeretetről, az ünnepélyét, melyhez az egylet, ugy az egyházi, evang. templomban Rédey Károly meghatóan prédikált, záradékul a templomban az iskolás gyerhívta. A zászló anyai tisztséget Kiss B. Mihály mint a községi elöljáróságot küldöttségileg meg- tek egybe, a hol a szíves házi. gazda már jó villás és pedig elővezettek 224 egyént, ebből az ujonczjutalék javára besoroztak 68-at, apóttartalékba ls-at, reggelivel várta vendégeit. Este a nagyvendéglőben mekek Hazádnak rendületlenül" éneke fejezte biró leánya Róza viselte, aki az egyletet tisztéből az uri közönség, az iparosok és a kisebb földesgazdák részvétele mellett mintegy 50 terítékű tártatott 3S hadköteles. Szerdán és csütörtökön a visszahelyeztetett 74, fegyverképtelennek nyilvánít- be az isteni tiszteletet. Délután 3 órakor a kifolyólag egy igen szép Szabadság, egyenlőség községházánál összegyűlve, zászlók és zeneszóval testvériség", márcz márcz 15. " sas vacsorát rendezett, a melyen legelőször Freitag Gyula városbeli ilietőségü hadkötelesek sorozása a községi iskolához vonultak, hol Hoffman Béla feliratú nemzeti lobogóval ajándékozta meg. Ökrös János evang. lelkész emlékezett meg az ünnepély történt meg a következő eredménynyel: elővezette rom. kath. plébánus szép megnyitó beszédével fogadta az egybegyűlteket ecsetelvén e nap nagy- zászlóanya a zászlót átvéve, az egyletre Istennek Sándor elnök megnyitó beszéde után Kiss Róza tárgyát képező évi márczius 15-éről; utánna tett 360 egyén, besoroztatott az újoncz, jutalék javára 116, a póttartalékba 2S, visszahelyeztetett 165, Asztalos Sándor református lelkész emelt szót és ságát. Ezek után Keller József igazgató tanitó áldását kérte. Az első három szeget a rúdba erősítette. Majd Kun Béla lelkipásztor a zászlót meg- tartalom dus szép beszédében nagy hévvel és igaz fegyverképtelen 44 hadköteles. Tegnap kezdődött Csabán a sorozás, a hol márczius hó 23-ig tart. tartott felolvasást 1848-tól kezdve lefolyt időkről lelkesedessel ecsetelte a nagy idők és nagy emberek dicső emlékét. A társaság hazafias nótákat Azután sorban Békésen, Gyomán, Szarvason, és és e mai napnak nagy fontosságáról. Végre Rédey áldva, Szabadság, egyenlőség, testvériség" jelsza Károly ágost. evang. lelkész záróbeszédében igen vakkal szintén három szeggel látta el a zászlót. énekelve, a legjobb hangulatban a késő estéli órákig Orosházán történik meg a fősorozás, mely ápril hó szépen ecsetelte e nap nagy fontosságát és az 50 Tardy Lajos jegyző és Kiss B. Mihály községi biró együtt maradt 13-án nyer befejezést. évi küzdelmeket, együttvéve a király és haza verte ezután verte be a szegeket. Molnár Ferencz Kondoroson. iránti szeretetre buzdítván az ott levő 500 főre t. biró elszavalta saját hazafias költeményét, melyet Tóth Mihály munkás egyleti tag beszédének Győző végzett joghallgatót közigazgatási gyakor- Kinevezés. A vármegye főispánja Weinmann Már korán reggel 400 iskolás növendék zeneszó mellett, zászlók alatt bejárta a községet. Azután szóval a polgári olvasó kör udvarára vonultak, hol felolvasása követett. Ezután kibontották a Hornokká nevezte ki és szolgálattételre az alispáni hiva- menő megjelenteket, befejezésül zászló és zene az evang. templomban isteni tisztelet volt hol néhány csárdás táncz után este 6 órakor a tömeg váth István munkás egyleti tag által ajándékozott talhoz osztotta be. Reviczky László lelkész mondott ünnepi beszédet. rendben szétoszlott. Éljen a haza" feliratú zászlót, amelyet miután A püspökladány füzesgyarmati h. é. vasút Onnét az egyes iskolákba vonult a közönség, hol a Kun Béla lelkész megáldott és Szentesi Sára kis építését Pollák A. budapesi mérnökvállalkozó már növendékek dal- és szavalati ünnepélye volt. A Szabad-Szent-Tornyán szavalat mellett átvett; megvendégelte a Munkás község a piacztéren megvendégelte az iskolás növen- Márczius 15-ikének 50 éves emléke Szabad egylet" vendégeit. Harsány éljenzés között vonult dékeket. Következett a képviselőtestületi díszközgyűlés. Dérczy Ferencz bíró és 48-as hadnagy tartott megnyitó beszédet. A gyűlés elhatározta, hogy az utczákat a szabadságharcz dicső férfiainak nevéről fogja elnevezni s a nagy idők emlékezetére népkönyvtárat állit, melynek gyarapítására évenkint bizonyos összeget utalványoz, most egyelőre 50 frtot. Délután díszünnepély volt a községi iskolában, este pedig kivilágítás, majd társasvacsora a kondorosi csárdában. Orosházán. A képviselőtestület diszgyülést tartott, melyet az tett emlékezetessé, hogy ez évben jutalmat osz- ünnepélyt a kör érdemes elnöke Péter András nagy birtokos ki minden szocziális eszmének nemcsak hangoztatója, de fáklya vivője és megtestesítője is, talpraesett, hazafias beszéddel nyitotta meg. A be- res András bíró rövid megnyitója után Berthóty majd zafias lelkesültség, valamint a kitűnő előadás kiváló hang anyag és helyes hangsúlyozás méltán Károly emelkedett szólásra, hogy elmondja a nap jelentőségét méltató ünnepi beszédét, melyet gyakran szakított meg hatalmas éljenzés és tetszés zaj. ragadta frenetikus tapsra a diszes nagy közönséget. Este a Polgári Olvasó Egylet"-ben 160 terítékű Mucsi Mihály jegyző indítványára az ifjú szónoknak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a képviselő- bankett volt. A szebbnél szebb beszédek termesze tesen nem hiányoztak A lakoma, jó zene mellett testület és elhatározta, hogy a beszédet egész ter- Márczius 14-én ugy a középületeket, mint igen sok magán lakházat is fellobogóztak. Márczius 15-én d. e. 9 órakor az ev. ref. templomban Szent-Andráson. Márczius 15-ét hazánk ujjá ébredésének ötven éves évfordulóját községünk lakosai méltó fénynyel ünnepelték meg. A nép, daczára hogy az elöljáróság nem tette magáévá e nagy napnak hozzá méltóan való ünneplését, hazafiságának szép jólét adta azzal is, hogy házait kora reggel már nemzeti tricolor ékesítette s délután 3 órakor ünnepi zászlós menet vonult ki a népkör helyiségéből s hazafias dalok éneklésével járta be az utczákat. Este az olvasó egyletbon és a népkörbon lakoma volt, me lyen hazafias polgáraink közül 300-an vettek részt, és alattonosságáról a leplet, amely beszédet a hallgatóság zajosan helyeselte. Végül Makai Imre párttag köszönte Tóth József és Veres Gyula fáradozásait; a vig hangulat reggelig tartott. Általános megütközést keltett, hogy a 48-as honvédeket a társas vacsorára egyik kör vagy olvasó egylet sem hívta meg feledékenységből, amit sokan restelünk. Mező-Berényben. Reggel 8 órakor valamennyi templomban isteni tisztelet tartatott, melyen megjelentek a község képviselőtestületének és elöljáróságának tagjai is. Délelőtt 10 órakor a községi képviselőtestület tartott ünnepi közgyűlést a Magyar Király" nagytermében, mely zsúfolásig megtelt közönséggel. Szeke- zához összesereglett sokaság Isten házába, ahol Kun Béla lelkész hazafias érzülettől áthatott szép imát. mondott. Isteni tisztelet után az ünneplő közönség sorakozva 3 zenekar kíséretében végig vonult a község utczáin. Este a kaszinóban és olvasó népkörbon bankett volt, mindkél: helyen zsúfolt volt a helyiség. A kaszinóban Tardy Lajos jegyző mondott szép beszédet, majd felolvasta a budapesti lelkes ifjúság távirati üdvözletét; indítványt tett, hogy Jókai Mórhoz mint a nagy napok élő hőséhez tányi hivatala értesiti a közönséget, hogy a rendőrkapitány által szóbeli panaszok ezentúl midennap kétszer, és pedig reggel 8 9 óráig, délután pedig 2 3 óráig vétetnek föl. Kéretik a közönség, hogy ezen határidőhöz szorosan ragaszkodni szíveskedjék. Kivételt csak az olyan panaszok és följelentések képeznek, melyeknél azonnali rendőri beavatkozás szüksége forog fönn. 82 i 1 H i r e k. Kéry Gyula. Hat éve lakott körünkben és annyira sajátunkénak tartjuk, de ő is annyira öszszeforrt velünk lélekben, gondolatban, hogy ma, amidőn fényes tehetségének, rendkívül széles látkörének, alapos képzettségének és sokoldalú tudásának a földmivelési minisztérium kebelében kiváló a pirkadó hajnalba nyúlt be. A záró beszédet szintén Péter András elnök tartotta, éltetvén az aljedelmében jegyzőkönyvbe iktatja. A polgárság egyéniségét megillető és jogos ambicziójait kielégítő tér kínálkozik, nem bucsuzunk tőle, amint ünnepe délután 2 órakor folyt le a Kossuth-téren, kotmányos, koronás királyt. A tizennyolcz negy moly a szomszédos utczákkal egyetemben már egy hogy ő sem búcsúzik el tőlünk, az lévén szive vennyolczas öreg honvédet az Egylet" vendégelte nappal meg. előbb a nemzeti szinü zászlók sokaságával vágya, hogy jövőre is gyulainak tekintessék, aminek zászlók jó s balsorsban alatt nemcsak érzületileg, hanem ékeskedett. Ide vonultak fel zeneszóval a különböző egyesületek 03 testületek s a hozzájuk tényleg is meg fog maradni. Ama tudat, hogy valahányszor teheti, mindig haza fog körünkbe jönni, Öcsödön. csatlakozó polgársággal csakhamar megtöltötték az egész teret. Az iparos dalárda a Hymnus hangjaival könnyítse meg ugy ránk, mint ránézve a válás megnyitván az ünnepélyt Kuczián Géza szavalta el fájdalmát és a haza javára reábízott fontos misz- legközelebb megkezdi, mert minden előintézkedés e czélra meg van téve. A vasút építési költségei frtban vannak megállapítva. Szent-Tornyán az iskola helyiségben ünnepeltetett aztán a községi elöljáróság a községházához, ahová meg. Supkégel István tanitó buzdító hazafias felolvasása által az iskola helyiség zsúfolásig megtelt az olvasó népkör és a földmives munkáskör vala- csakhamar saját zászlójaik alatt a vésztői kaszinó, Bimbóhullás. Hoffmann Viktort és nejét Fluck Kornéliát fájdalmas csapás sújtja. Kis gyermekük hallgató közönséggel. Este a polgári körben társas mint az iparosok testületileg felvonultak. Alig kondult meg az ünnepi harangszó, indult a községhá- Emiké, e hó 17-én kilencz hónapos korában meghalt, A közrészvét enyhítse a szülék vacsora tartatott. bánatát.

5 Melléklet a Békés" ik számához. tanúskodik róla, hogy csak c szentháromságot Dr. Kecskeméti Ármin szónoklata. Lajos ós hirdette az [élet igéjét: A történet bírva a keblekben juthatunk cl a boldogság tündér szép csarnokába. Ájtatos hallgatóim! örökkévaló Istene küldött engem, hogy fölserkentsem a csüggedőket, hogy bekötözzem a tört talmas urának színe előtt, szemed teljék meg Test ós lélek együtt alkotják az embert.. Midőn hajnalhasadáskor a kelő nap sugarai mintegy varázs szóra elriasztják az éjnek ár- öröm könyeivel, szived ünnepi érzés nemes "kincsével, mert az emlékezetnek, az örömnek ün- sziveket, hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak ós a börtön lakóinak szabadulást. Kelj fel Mig a földiség burka le nem hullt csak kizárólag akár az anyag, akár a szellem szükségleteinek kielégítéséről gondoskodás nem lehet elégnyait, mintha soha sem létezett volna sötétség nepe a mai nap, mert 50 évvel ezelőtt elegyült ón népem, hisz a tél elmúlt már; nem látod-e a földön; mintha csupa fény hazája volna ez a a tavasz lengő szellőjével a szabadság éíeny a csodás kikelet ragyogását, mint fakadoznak az séges... A láthatatlan világ polgársága erényeinek ápolása senkit nem oldhat fel a látható mi világunk, aranyos ruhát ölt magára az egész dús lege, melynek érintésére százados bilincsek uj eszmék rügyei a történelem fáján; nem hallod-e a jövő zenéjét, mint imádkozzák Európa természet: ugy bukkan fel lelkünkben ragyogó hulltak alá, melyek a szolgaság rabigájában világpolgára kötelmeinek teljesitése alól, s viszont. emlékezete az nak, melynek ma ünnepeljük ötvenedik évfordulóját. A diadalmas honsze- nyögött emberek millióit nyűgözték, tartották népei a világ história templomában a szabadság, fogva; börtönajtók zárai pattantak fel, hogy a Ugyanazért a lélek oly irányú működése, egyenlőség és testvériség szent zsolozsmáját?" retetnek, a küzdő bátorságnak, a tettre kész bizalomnak, az erőnek ós reménynek vidám fénye világosság után epekedők örömtelt szivvel kiálthassanak föl: Újra látlak fényes nap sugár! u a földi intézmények sorsáról teljesen megfeled- lett a hazának mindegyik polgára; testvére lőn hogy csak a vallás virágai nyerjenek ápolást s A magyar nép látta és megértette; szabad tölti el valónkat, földeríti gondjainknak borús kezzünk: éppen oly óriás botlás lenne, mint ha a magyar a magyarnak, nemes a jobbágynak, Ma 50 esztendeje, midőn ezen ezeréves Magyarország föleién ismét életre kelt az öröm vija; elűzi a mult bánatának ijesztő rémét, a köl- felhőzetét; a honfiúi aggodalmak ködét eloszlat- valaki elégnek tartaná csak a földi dolgokra irányítani figyelme teljességét s a lelki javak szer- közterhek viselésében; szabad lett a gondolat, a ur a parasztnak a törvény előtt ép ugy, mint, a rága a hosszú időn át hullatott bánat könyektől tészet zománczával vonja be a jelen prózáját; zését egészen mellőzné!... sajtó. Csakugyan talpra állt a nemzet mint áztatott tereken; újból felsütött a boldogság tündöklő napja hazánk egén, midőn oly soká sötét gulatába. Mert ünnepet ülünk, a magyar szabad- ünnepi emelkedettséget visz be a hétköznap han- ' Az, a ki nem téveszti szemei elől a hit, remény, szeretetet, kinek szivében állandó gyökeret ma 50 éve a szivekbe markolt. Az ő szájá- egy ember, midőn a lánglelkü dalnok ébresztője felhő rejtette árnyba a fénysugarakat. Méltó ságnak születése napját. vert az Isten, haza, s emberszeretet nem csügged ból hallá a kinyilatkoztatást, a magyar szabadságnak ós függetlenségnek 12 törvényét, és mint azért, hogy e napon: Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, zengjen a tenger és minden évszázados elégiája hymnuszszá magasztosul, a A honszerelem ma imádkozik; történetünk cl soha; nem feledkezik el égről, földről, emberekről. Sőt azt hiszi és vallja, hogy a boldogságot a vallás virágainak, hazaszeretetnek s em- felzúgott a viszhang Megtesszük, értjük" akkép egykor a Sinaion parancsokat osztó Isten szavára benne valók!"... magyar nemzet géniuszának ajkáról a fátumszerü És te kishitűség; mely reményt vesztve zokogó bánat helyett az életkedv vig dala hangzik, hálát adva a történet Istenének, hogy megberbarátok iránti testvéri érzületnek hü ápolása tört ki a tettre kész fogadalom minden honfi bolyongsz tétován a bizonytalanság, csüggedés adhatja s adja meg... Az ilyen nem tagadhatja szivéből felekezeti külömbség nélkül Úgy lesz, sötét éjjelében, tekints ama fénylő csillagra, mely érnünk engedte a büszke évfordulót. meg hitét, nem árulhatja cl hazáját, nem döntheti veszélybe testvérét, embertársát.. A magyar népnek emlékezetes 12 kíván- úgy lesz". félszázaddal ezelőtt gyúlt fel hazánk láthatárán Mi történt ezelőtt ötven esztendővel? s hallgasd a biztató szót: Ne félj én népem ós A magyar nép szive tiszta, égi szerelemre meg ne rettenj, de bizzál és remélj mert az Ur A hit, remény, szeretet, mely magában foglalja az Isten, haza s ember szeretet drága kinzíti meg a 48-as idők szellemét. sága, mint 12 drága köve egy mozaiknak, rög- gyuladt a szabadság', egyenlőség és testvériség nagy készülettel készült a te szabadításodra!" nemtője iránt. Hűséges frigyet kötött az örök Ne legyenek füleid süketek a hallásra, midőn csét, ülte diadalát e napon egy félszázaddal ezelőtt, midőn Magyar hazánk élet egén feltűnt a egy kő is hiányzik, elvész az egész harmóniája, Vigyázzunk jól, hazámfiai, ha a mozaikból emberi jogok szellemével akkor, amidőn históriai felhangzik a költő szava: Talpra magyar I hí környezete már temetésre készült ós a halottnak a haza!'" szabadság, egyenlőség, testvériség fénylő csillaga. kifejezéstelenre válik a kép. Ép ugy ha csak vélt nemzet számára buzgón faragták a koporsót, szőtték a szemfedőt, ásták. a sírboltot. A hit, remény és szeretet diadalának tanújele mind ama történelmi tények midőn a sötét- ha csak egy tűszurást is ejtünk a 48-as idők egy parányát is meghamisítjuk márczius 15-nek, Örök emlékezetre méltó dicső nagyjai hazánknak, kik tollal és észszel, karddal és vérrel De ím az erőtlen nemzet, három évszázadnak gyötrelmétől elcsigázva, egyszerre magához ség gyász éjjele után világosság ragyogó napja lelkén, eszméi tartalmán, belebetegszik majd az hazánk szabadsága kivívásának nemes harczában kelt... egész magyar alkotmány. hervadhatlan babért szereztetek: ha még az élők tért a szabadban, a nyugat európai eszmék friss Az alattvalói és királyi hűségnek frigyéből született a magyar szabadság- szeretetnek földön vagytok örömtelt szívünk melegével legyetek köszöntve, üdvözölve; s ha már sirotok fe- diadalmat adott minekünk a mi Urunk Jézus lekiáltotta a temetői csöndbe: nem akarok ón Legyen áldva azért Istennek nagy neve ki levegőjén; elnyomott igazságának tudatában be- fenséges hőskölteménye, melynek. czime lett leng a tavasz szellője haló porotokban is Krisztus által"; magasztaltassék neve az ég és meghalni, az életet követelem!" Az eposznak egyik szerzője maga a fejedelem áldva legyetek, mert ti bennetek, általatok dicsőült meg Istennek mindenható ereje, hogy a fiakat, kik példaadókká lettek, hogy miként kell merült három évszázadnak meddő munkájától. föld urának, ki támasztott koronként lelkes haza- Csak tetszhalott volt a magyar nemzet; ki- volt, szentesítvén a magyar nemzeti jogok bibliáját, mely márczius 15-én lőn kinyilatkoztatva. Méltán nevezhetjük a benne foglalt 12 pa- szolgaság földéből szabadság virágai fakadhattak; midőn a mai emlék ünnepen hálát adunk ápolni híven kebleinkben a hazaszeretetet, miként kell hazánkért élni és meghalni... Legyen Mint a pogány hitregének elkárhozott királya, a ki pokoli büntetése fejében nyomasztó nehéz Istenünknek a velünk éreztetett kegyelme gazdagságáért, nem feledhetjük cl a ti nevetekre áldva Isten, hogy teremtett útmutatókat kik, az rancsolatot a magyar szentírásnak A nemzet köveket hengeritett föl egy nagy hegyre, de Isten, haza s emberszeretet magasztos erényének fölkent prófétái buzgón hirdették a népnek a egészen a csúcsáig soha som birta, onnan mindig visszagördűltek; így volt a magyar nemzet. cselekvésére tanították s tanítják folyton az emberiséget!..vány imádást ne űzzön újra, hogy vissza ne megtisztult hazafiság szentséges tanait, hogy bál- áldást kérni Istenünktől. Ez vala a fátuma. Öröm, köny és bánat sóhaj mind-mind olvadjon egygyé ma, hogy ezektől keljen életre vériség eszméjét lábbal tipró intézmények kul- sülyedjen elavult, a szabadság, egyenlőség, test- Oh azért ma midőn a szabadság, egyenlőség, testvériség dicső eszméinek megvalósulta hordogatta az állami függetlenség termés köveit Megfeszített munkássággal, titáni erővel minden szivben az Isten, haza s emberszeretet! tuszába. emlékezetére félszázados emlékünnepet szentelünk, jusson eszünkbe a szent könyv parancsa: ján, de a csúcsnál a jogtipró erőszak mindig fölfelé, történeti hivatásának meredek hegyi ut- Mert lehet-e nemesen érző a szív, ha nem Kossuth és még sokan a nemzet halhatatlanjai közül voltak az uj eszmék papjai, ós min- melegíti azt állandóan a szeretet napjának fény szeressed a te Uradat, Istenedet, teljes szivedből, lelkedből és minden erődből; s szeressed nyosan emlékeztek arra a ruhára is, melynek visszalökte. A klasszikus népek regéiből bizo- özöne? Lehet-e az ember igaz keresztyén, hű den magyar hazafi, élükön a királlyal, szivébe hazafi s emberbarát, ha keble nincs áthatva teljesen a szeretet égi érzetétől?... magyarok Istenének szentélye, mely a népkép- zárta azt a márcziusi hitvallást. Fölépült hát a felebarátodat miként ön magadat"; s no feledjük nappal font szálait éjjelente szétbontotta egy a haza szeretet szent kötelességét, mert mi nekünk: egy Istenünk, egy a hazánk s.. itt élnünk ruhája. Bármily erősön szőtték is azt össze hon- láthatatlan kéz. Ilyen volt a magyar alkotmány Mind annak, mit szépet, nagyot, dicsőt a viselet, a népakarat sziklaszilárd fundamentumán közel vagy régmúlt időkből felmutat a történelem; vagy a jelennek elismerésre méltó ténye, büszkén emelkedett az égnek; falainak tégláit halnunk kell"!.. szerelmük virasztó gondjában a szabadsághősök egy-egy elévülhetetlen nemzeti jog alkotta, tetején a királyi korona ragyogott tiszta fényében, Midőn a szabadság diadalának félszázados a békekötések ós nemzet gyülésbeli határozatok legszilárdabb alapkövét, sőt éltető lelkét a lelkesültség láng sugaraiban fürdött szeretet képezi. emlékünnepét üljük ma, lobbanjon lángra sziveinkben s égjen olthatatlan tűzzel állandóan a pihenő ellenség mindig széttépte. szálaiból, a sötétben bujkáló hatalom, a sohsem homlokzatáról meg eltéphetlen szövetből zászló Az ezen alapon épült intézmények tarthatnak függött alá a háromszoros felírással: Szabadság, szent hazaszeretet, hogy ne jöjjön idő, midőn Nemzetünk jobbjainak más dolguk sem igényt öröklétre, fenmaradásra; itt olvad egybe Egyenlőség, Testvériség. 1 ' De haj, alig fejezték talán hangoznia kelljen felénk a költő ama volt, mint összevarrogatni a hézagot, a szakadást. Ebben fecsérlödött cl az ország ereje 300 mult s jelen, hogy biztos kezesse legyen hasonló be a fölséges müvet, máris komor felhők mutatkoztak a látóhatáron- A bizalmatlanságnak, szó- szavainak: jövőnek s e hármas szent szövetség juttasson ideig s örökké tartó boldogságot osztályrészül azoknak, kik e láng oszlop fényétől vezéreltetve ha- Ébredj, hazám! mert ha most nem ébredsz, évig, a közélet fejlődéséről szó sem lehetett. Más szegésnek, fondorlatnak, a felbujtott irigységnek Soha többé nem lesz, ébredésed, népek nyugodtan dolgozhattak culturájuk erősbitésén. nyelvük művelésén, állami létük meg- mérges párái rakodtak rá történetünk égboltozatára, s elkezdődött az öldöklő vihar. Élet-halál S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, ladnak czéltudatosan az egyenes ösvényen Mig nevedet sírkövedre vésed!* szilárdításán, mig a mi osztályrészünk a veszteglés volt, a bizonytalan tengődés, hogy legszületését ünneplő hozsannákba; pusztító villám harcznak mennydörgése zúgott belé a szabadság- kiknek lelkök egén soha homályba nem borul az Isten, haza s emberek iránti szeretet tündöklő Lengjen a háromszínű zászló, a szabadság, napja! -. egyenlőség, testvériség jelszavával, melyet hit, alább a meglevőt cl ne vegyék tőlünk. csapott bele a magyar nemzeti jogok szentélyébe, De hol van azon ember, ki önerején mindenkor megállhatna a kísértések labyrintjában, remény, szeret, Isten, haza s emberek szeretete Küzdöttünk okos. szóval, de hiába, küzdöttünk a harcztéren, de hasztalan; bölcs szavak mámorában lakodalmas házhoz hasonlított, most porrá égette azt; ós a magyar haza, mely ujjongó aranyozzon meg! Lobogjon a vallásos buzgóság, állandóan kikerülni tudná élet útján a botránkozások köveit, a bün, vétek posványait, ki elég haza szeretet, ember szeretet lángja olthatatlan erejének permetező árja, martirjaink hősi vérének hullása nem birta megtermékenyíteni a mabává lőn az ország. Tudjátok, mit fektettek ko- egy nagy ravatallá változott. Óriási halottas szo- tűzzel! Akkor méltón ünnepeltük meg e mai erősnek érezhetné magát mindenha betölteni a napot; akkor nem halványul el sziveinkben a gyar alkotmánynak sivár, parlag földjét, nem porsóba? Államunk alkotmányát, függetlenségét szent könyv ama parancsát:.. Legyetek tökéletesek miként a mennyei atya tökéletes!"'? reménység ragyogó csillaga; akkor ne félj én birta kifakasztani rajta a szabadságnak, függetlenségnek üde szép virágát. Bocskay, Bethlen, lomnak magasztosan szomorú emlékezeténél ajés törvényes jogait. A szivetrázó gyásznak, sira- nemzetem, veled marad, megsegít az Isten!"... Rákóczy, a halhatatlan félistenek, a mesebeli kaimon megszűnik a szó, nem birom én azt Az élet útja nagyon szövevényes!... Itt Nemzetünknek nagy ünnepe! titánok módjára megostromolták az eget, a nemzet ellenes hatalom büszke felsőségót, de szent- Csak megfogyott a nemzet, de meg nem kies völgy öle, amott sziklás bérezek; egyik felöl zöldelő rétek, másik felöl sürü erdők renge- Hogy e haza minden fia, Légy megáldva, megszentelve, elmondani. Szivébe maradj beírva... séges munkájuk mindig hajótörést szenvedett. tört; a hosszú gyász éjszakájának feketesége lassanként a pirkadó hajnal rózsaszínévé enyhült. tege, száraz avar, rengő arany kalászszal ékes Ez is hozzátartozott a magyar fátumához. rónaság; néma csend ülte kopár pusztaság, madár daltól hangos berek; sivár föld, viruló virág Lelkesítse a kebleket; Mintha ő rajta teljesedett volna be az egy- Eljött a koronás építő mester, jóságos királyunk, Hit csillaga, s honszeretet Legyen boldog nemzet s haza, kor Izraelre kimondott fenyegetés; hogy az ég, helyreállítani segítette azt a drága szentélyt, szabadságunknak, függetlenségünknek elhamvasz- szőnyeg; ragyogó nap sugár, komor sötét felleg, Ragyogjon szabadság napja... mely tejed fölött van, érczczé leszen ós lábaid mind-mind láthatók, egymást váltják, cserélik alatt a föld vassá. ott, hol az embernek haladnia kell az életnek 1- Történetünk égboltozata a tott templomát, ós újra kigyúlt benne a márcziusi Szent Istenünk, édes Atyánk! mohácsi végzetes naptól fogva 300 évig mintha ; jók el soha! Ezért imádkozunk hozzád, világutján! Kegyelmed harmatát add ránk. Akkor nem rettegünk soha, érczből lett volna, nem mosolygott le onnan ránk! történet Istene: hadd ihlesse meg a királynak Nagy szükség van azért a biztos útmutatókra, hogy irányt tévesztve cl ne tévejedjünk, Sorsunk nem lehet mostoha!... a szabadságnak éltető sugara; nem hullott le onnét az emberi jogoknak áldást hozó esője; ós népnek szivét amaz országot teremtő márczicziusi férfiaknak emléke. Leborulunk mindnyá- hogy a sik tenger ölén szirének csábító éneke Az isteni tisztelet 11 órakor ért véget, onnan zátonyra ne juttassa élet hajónkat s magunk a közönség a folytatólagos díszközgyűlésre vonult, de alkotmányos életünk talaja meg vas volt, ugy már nem juthatott a terembe, mert az zsúfolásig hogy a nemzeti culturának és állami függetlenségnek plántája nem verhetett benne gyökeret. hogy a nemzet nagysága előtt egykor ők is megjan az ő eszményi honszerelmük előtt, mint a dicstelen halál martalékaivá ne legyünk! megtelt. Mennyi bánat köny, nehéz sóhaj, nyomor, Az izr. templomban. A jogfosztó uralom örökös telet hozott a magyar hajoltak Oh adj erőt, hogy oly bölcsen ós önfeláldozóan tudjuk szeretni hazánicai, mint a hogy ínség jajja, fájdalmak kínos terhe alatt nyögök Az izr. hitközség a nagy nap emlékére meghívta a Gyulán már több ízben szerepelt Kecskeméti cz a természet rendje, hogy ott is mindig tél ők szerették- Borítsa alkotmányunk virágos kert- alkotmányra ós cl akarták velünk hitetni, hogy bús zokogása rázza meg naponként a levegő eget; egyesek, családok, népek, nemzetek életének egén hányszor ül sötét felhő, bánat gyász irva a makói izr. hitközség más nap lelkészének Ármin immár felavatott ifjú rabbit, akit mellesleg van; a börtön homályával vettek körül bennünket ós el akarták velünk hitetni, hogy ez a ter- hogy fölfrissüljenek ós még jobban illatozzanak jét a negyvennyolczas eszméknek üditő harmata, éjjele ^hányszor merülnek homályba a boldogság nap fénysugarai s a nap letűnte után nem nak, mint a makói hitközségnek egyaránt szívből tőle nemzeti jogainknak feslő bimbói. Ne vér megválasztott, mely választáshoz ugy a derék rabbi mészet rendje, hogy ott is mindig sötét van; a gratulálunk. temető némasága honolt körülöttünk ugy, hogy áztassa őket többé, hanem hálaköny ós a munka gyúl csillag fény a sötét éjszakában?! Kecskeméti Ármin a hozzáfűzött jogos várakozást ezúttal nemcsak igazolta, hanem még sokszo- azt hitték, hogy a magyar békésen lemondókeleti rájuk, hanem a polgári egyetértésnek, közömbösséggel király és belétör egészen elfelejtettük a szólás szabadságot. Már verejtéke- Ne a pusztító szenvedély napja süssön Soha nem halványuló fény sugarakra van azért szükségünk, hogy a rémes éjszakában cl rosan felülmulta; beszéde, mely igazi műremek, ugy morúságba: midőn egy szent napon, márczius 15-ón megmutatta, hogy csak rejtett energia őket. Legyen 1848-nak eleven emléke minden nemzet rendületlen bizalmának melege érlelje ne tévejedjünk! - fenkölt tartalmánál, mint szép, szabatos előadása Biztat a remény szivárványa, megnyugtat nál fogva valósággal elbűvölte az ájtatos hallgatóságot, melynek nagyobb felerészét keresztények volt az ő szunnyadása; kitört az élet vágya, a magyar szivében, kürthatatlan, mint az örök a hit ragyogó csillaga, felemel a szeretet éltető képezték. sorssal is daczolni tudó őserő. igazság. Tedd boldoggá ezt a sokat szenvedet, és napja, hogy ha kötelességünk útjáról le nem Az isteni tiszteleten a hitközség széphangú bűnhődött nemzetet" Amen I térünk: mindenkor feltaláljuk ama biztos útmutatókat s a soha nem halványuló fény sugara- elő, egy gyermekkar pedig szépen énekelte a szó- ifjú főkántora vallásos és hazafias énekeket adott Romba dölt 3 évszázadnak büne, mulasztása, mint egy rosz álom; újjá született a ma- A népgyűlés. kat, melyekre oly igen szükségünk van, amelyek: hit, remény, szeretet!... Kecskeméti Ármin rabbi szónoki beszéde a gyar nemzet egyszerre, egy napon; megszólalt alapján a nagy nap iránti hazafias kegyeletük jeléül zatot és a hymnust. Délben a kereskedők egyértelmű elhatározás következő: ama korszaknak ihletett nagy prófétája Kossuth bezárták üzleteiket és délután 2 órakor óriási nép- Év ezredek kétségtelen tapasztalati ténye

6 vándorlás indult meg a népkertbe, mely 3 'óráig s rámutassak arra a hagyatékra, melyet e ezt igen jól tudták. Egyik kézbe vették a Visszaesést kezdünk tapasztalni, mintha még eddig soha sem tapasztalt nagy számú diszes naptól örököltünk. Mihelyt e hagyatékhoz törvénykönyvet. Ez volt a paizs, a jogok foglalatja. Másik kezükbe vették a kardot, hogy sötétebb a márcziusi hitágazatnál. Az embe- polgárainknak uj hite keletkeznék, roszabb, közönséggel telt meg, ugy hogy a városházáról történt felvonulásban résztvevők képtelenek voltak be- hűtlenek leszünk, el fog homályosulni ama jutni. A népgyűlésben szereplő szónokok, ugy szintén az Erkel dalkör is alig volt képes a csarnok Most ötven éve lett szabaddá a föld lalatja. ősök és vagyonuk szerint. korszaknak egyik tündöklő világa. védjék a hazát. Ez volt a kötelességek fogreket osztályozni kezdik nyelvek, felekezetek, elé felállított emelvényig hatolni. a bölcsöt, kenyeret és sirt adó szent föld; De most mintha a csodák országában laknánk. íme azon hazának gyermekei, utcza, melytől el volt zárva a napsugár, az Mikor még minden sötét volt a szűk Az óriási majdnem 8000 főre terjedő akkor lett szabad a gondolat szóban és Írásban a gondolat, mely életet lehel a dol- ugyanazon jogokkal, részint a nyelvkülömb- épület, melynek ablakait rácsozat árnyékolta tehát Gyulán eddigelé páratlan nagy számban fel vonult tömeg pillanatra sem zavarta meg a rendet, a népgyűlést nem csorbította legkisebb disso- be, az eszme, mely az ó-kor klasszikus kogokba s mely nélkül csupa árnyék lenne ség, részint a vagyonkülömbség miatt nánczia, az ünnepi hangulat olyan fenkölt, olyan mindaz, amit látunk. Akkor határozták el, mindkét elem félrevezetve, elámítva, megcsalva a lelkiismeretlen izgatók által há- sötét volt az emberiség utja is, mely a baponyáival együtt mély sírba volt temetve és magasztos volt, hogy méltán büszkék lehetünk hogy szabaddá legyen az ember a robot megszüntetése által és testvérek legyünk mindborút üzennek magának a hazának. Fajokra bona homályában vérnyomok között húzó- Gyula városa minden rangú s osztályú közönségének magas értelmi fokára, higgadtságára, tapintatára s hazafiúi érzületére. mája által. ségét. ebben az általános sötétségben megszületannyian a jogegyenlőség halhatatlan dog- és osztályokra akarják darabolni a haza egydott Nyugat-Európától Palestináig: akkor, A népgyűlést az Erkel dalkör a szózat éneklésével nyitotta meg. A dalkör most is hazafias Ebben áll az ujjá születésnek tulajdonképeni jelentősége. Mert a parlamenti kor- Az emberi haladás nagy és halhatatlan hiszen a sötétség szüli a boszorkányokat, Mi történt 1848-ban V hettek a czimerek griffjei és sárkányai, mert tűzzel, szépen, szabatosan énekelt és megérdemelte a leikos éljeneket és tapsokat. mányforma megállapítása szintén korszakot géniusza meglebbentette fönséges szárnyait manókat és lidérczeket is. Jantsovits Emil népgyűlési elnök lépett ezután lelkes éljenzések között az emelvényre s a népkert legtávolabbi részén is hallható hangon a következő lendületes és hazafias beszédet mondotta: Jantsovits Emil elnöki beszéde: Tisztelt ünneplő közönség! Magasztos ünnepre gyűltünk egybe; márczius 15-két ünnepeljük. Márczius 15-két ünnepli ma az egész magyar nemzet, rang, ruha és párt külömbség nélkül. Kárpátoktól Adriáig mindenütt a magyar zászlót lengeti, lobogtatja a tavaszi szellő; nincs magyar ember, kinek szivét ma ünnepi érzelem ne töltené be; nincs palota és nincs kunyhó, honnan ma hálaima nem emelkednék a magyarok istenéhez; nincs egyetlen község, melyben örömtüzek ne gyuladnának ki ma a szabadság örömünnepére; mert márczius 15-ke a szabadság napja. Márczius 15-én ezelőtt egy félszázaddal történt, pai általános civilizáczió; a második nélkül hogyaz ősi magyar szabadság szétzúzta, és lerázta nem tűrt volna meg a solidaritás ama szelleme, mely a haladó népeket, miként a lég- Ezt a szent elhatározást hazánknak nem magáról harmadfél százados bilincseit; minden lakója értette meg. A magyar nemesség a testvériség útját jelölte meg ezen márczius 15-én ma ötven éve annak, született kör a földgömböt, láthatlanul, majdnem súlytalanul ugy karolja át, hogy egymástól el- meg Magyarországon a népszabadság. elhatározással; de némelyik népfaj a neki A népszabadság bölcsejénél nemtőként édes választva, minden életforrás megszűnnék. nyújtott szabadságfáról dorongot vágott, hogy testvérei, az egyenlőség és a testvériség állottak őrt. az ősök miatt az ivadékon, a mult idők tévedése miatt az uj idő igazságán álljon boszut. Minket már 50 év választ el az újjászületéstől, de apáink szelleme a nagy alkotá- Az egyenlőség, testvériség és szabadság szentháromságának édes anyja, a haza szeretet, nemzője sok által és akaratereje az alkotások meg- Igy lön, hogy a nemzet önvédelmi harczának fényes mezején keresztül suhant a polgárháború gyászos árnyéka is. De mi, hogy hűt- az örök igazság volt. védelmezése által az a szent hevülés, Az egyenlőség, testvériség és szabadság szent melynek forrósága megolvasztotta a százados bilincseket, hogy fele részéből megtelenek ne legyünk a testvériséget hirdető eszméi olvasztották ötven év előtt egybe a magyar márcziusi napok emlékéhez, szívesen borítjuk nemzetet, melyet addig megdönthetetlennek látszó remtse az uj idők munkaeszközeit a szántóvasat. kalapácsot, fúrót, gyalut, bárdot, e gyászos árnyékra a feledés fátyolát.. bástyák, és alkotmány bástyái a kiváltságosak, és a tűt A 48-ki korszak nem ilyen utat jelölt jogtalanok osztályaira tagoltak. és gépeket másik fele részéből megteremtse az uj müvek oltalmazására a fegy- jelszavának téves magyarázata megzavart, És hozzájuk és azokhoz, kiket az uj idők meg számunkra. Akkor minden paraszt nemes lett a szabadság által és minden nemes Az egyenlőség, testvériség és szabadság szent eszméi nevében nyitotta meg márczius 15-én vercsőt, a kardot és szuronyt, hogy ezek kik most az osztály gyűlölség magvával vihart paraszt lett a közteherviselés által. Vagyis: a magyar nemesség az alkotmány bástyáit a jobbágyok, a magyar nép milliói előtt. sága. saját müvéért, bátran, férfiasan rohan- förgeteget ne arasssanak, őszinte kebellel segítségével, ama nemzedék hősies elszánt- vetnek, hogy majd a megbánás perczeiben akkor a nemzeti egységen dolgoztak. De ezek az irányzatok az egység szétdarabolásán dolgoznak. Ugy néz ki, mintha társadal márczius 15-én ébredt a magyar nemzet jon a vérkeresztségbe mindezen hevülés. igy kiáltunk át: Jertek, építsük tovább a hazát válvetett erővel; szeressétek azt, mert százados álmaiból új életre. szenvedély és önfeláldozás által apáink olyan munk mai agyrendszerét szédülés fogná el, Ezért vált márczius 15-ike magyar hazánk legmagasztosabb ünnepévé; nem emberi de isteni törlájára, melyeket el nem moshatott- a rá kö- hiszen titeket is oltalmaz; őrködjetek békéje mély nyomokat véstek a történelem kőtáb- hiszen a tietek is; tegyétek boldoggá, mert ha a márcziusi napok magaslatára gondok vény, a nemzet közérzülete avatta örök időkre vetkező fél századnak sem megpróbáltatása, fölött, mert munkátokon csak ugy lesz áldás! Hol találjátok föl szülőitek sirhalmait, tantétele, melyet Szt. Simon igy fejezett ki: Az emberi haladásnak van egy nagy nemzeti ünnepünkké. sem sikere, sem hűtlensége. Gyulán évtizedek óta ünnepeljük c napon a játszótársaitok műhelyét, kedveseitek hajlékát ha nem itt e hazában? Honnan inte- mindenütt megkapom, hol az emberi nem nagy mindenki a maga képessége szerint". Én e tant E nyom jelöli meg érzelmeinket, midőn szabadság nagy napjának emlékezetét; kezdetben ama nagy korszak emlékét ünnepeljük s ez csak néhány lelkes tanuló ifjú, később egyik-másik nek felétek az emlékezetnek szelid képei és tényekkel vagy nagy alakokkal revelálta ma- fog adni irányt az eljövendő utódoknak is. derék társas egylet és a függetlenségi érzelmű polgárok ünnepe volt e nap. Lassanként Isten anyaden reménye ha nem e közös földnek hol az a Megváltó vérével lett. megöntözve; honnan mosolyog felétek a jövendőnek mingát. Megkapom e tan csiráját a Golgothán, A Pest város székházán proklamált pontozatok Magyarország tiz parancsolatává lettek szentegyházaiba is bevonult a nemzeti ünnep hangulata, mig végre ma társasköreink kezdeményezése Panaszotok van? Hát mondjátok el. Ki- vallatják; látom a Gréve-téren kiemelkedni bérczeiröl, vizeiről, völgyeiről és mezőiről? megkapom a statarium előtt, midőn Gallileit s az a szelet papir, melyre a márczius 15-iki ifjúság a maga kívánalmait följegyezte, nemzetünk hálás kegyeletében tömör érczczé folytán egész városunk, városunk minden polgára, nek ne volna panasza, amig él? Jertek, győzzetek meg, világositsatok föl; hadd oszlassuk mintegy bolygó tüz a márcziusi emberárada- a vérnek és könnyek párázatából; ott ragyog, társadalmi állásra, politikai pártra, vallásra és nemzetiségi különbözőségre való tekintet nélkül, együtt el a tévedést egyetértéssel s hadd orvosoltok khaosza fölött, és kihallom azt a nagy- változott át. Mégis, vajjon őrizzük-e e nagy korszak népgyűlésben kívánja c magasztos emlékezetű napot juk a jogos panaszt közös erővel! De ne sallói ütközet győzelmes ágyúinak bömböléséböl. emléke iránt sziveinkben a kellő kegyeletet, megünnepelni, a hazaszeretet és igazság, a testvériség. egyenlőség és szabadság eszményeinek enkebe- ne gyűlölködjetek, mert ez nem segitség és Minden tehetség érvényesülhessen a maga agyarkodjatok, mert ez nem argumentum; gondolatainkban a kellő összhangot, cselekedeteinkben a kellő hűséget? lében állított- oltárokat egy közös, nagy, fényes ne rontsátok meg a társadalom egységét, képessége szerint: ez a fundamentuma a oltárrá egyesíteni. Ezt a kényes kérdést gyakran elűzöm mert ez bűn. világhaladásnak. Egységes állam egységes magamtól, mint egy rosz álmot és mindig Mint ezen népgyűlés vezetésére felkért ölnek, íme, ünnepet ülünk; ti nem. Más ünnepet ültök ti, május 5-dikét az egyik, május tételnek. Kimagyarázom nemzettel: ez a konzekvencziája annak a tan- visszatér, valahányszor ama korszak lelkéről őrömmel és szeretettel üdvözlöm az ünneplésre meg- magam. jelentek ezreit, a népgyűlést ezennel megnyitom és felkérem Bartha Miklós urat, országgyűlési képviselőnket, ünnepi beszédének megtartására. Az elnöki beszédet követő zajos éljenzés lecsillapultával a festői diszmagyarban levő Bartha Miklós országgyűlési képviselő lépett lelkes ovácziók között az emelvényre. Az ő beszéde volt a gyulai ünnepély messze kiemelkedő fénypontja; azóta olvastuk a fővárosban lezajlott ünnepélyességeken elhangzott gyönyörű szónoklatokat is s elfogultság nélkül mond- záró és korszakot kezdő tény ugyan, mivelhogy a felelősség elve nélkül a nemzet nem mondásnak teljes egységével, az akaraterőkányok, röpülő fenevadak most, midőn a hazánk fölött és a magyar nemesség a le- De hogyan keletkezhetnek griffek, sár- ura saját sorsának; de ama korszak nagysága mégis inkább azzal domborodik elő- ki érzi korszakának ütérverését s látja az elszabadsággal beteljesült a gondolatok megnek egész hatalmával, miként egy próféta, a nap besugárzik mindenüvé, midőn a sajtótérbe, hogy Magyarország népe uj utat vert jövendő idők problémáit fölállott mozdulatlan üléséből és igy szólott: az egyenlőség, s midőn a testvériség diadalt váltása, miként a demokracziával beteljesült magának a történelem talajában a szabadság és egyenlőség által s a polgárisuk világnak Egyedül bírtam a jogokat s ezeknek fejében közel ezer évnek viszontagsága közt lanynak e korszaka ugy néz ki, mintha az ül a humanizmus által? A gőznek és vil- nemcsak formáját ölté magára a parlamentárizmusban, hanem eszméit, küzdelmeit, aggályait, reményeit és sikereit is magáévá meg is védelmeztem a Kárpátok között elterülő szent földet. De ha többen leszünk: haladásnak / egy-egy műhelyévé rendezett emberiség alkotó ereje egész világrészeket a tette a demokraczia tanainak elfogadása által. erösebbek leszünk. Én megosztom veletek a volna be. És mégis!... Minő csodás diszharmónia az, mely a figyelőt megzavarja hi- Drága földünket csak egyszer hódította jogot; ti osszátok meg velem a terhet. meg a nemzet, de hogy megtarthassa, két tében és reményében? Azokról a szerencsétlenekről beszélek, kik előszobáról előszobára, Nem a karja lankadt el az akkori nemességnek, hanem a szive termékenyült meg. izben kellett itt gyökeret verni. Először Szent István alatt a kereszténységgel, másod izben kilincsről kilincsre járnak, czimert, rangot, És a törvényhozás kiterjesztette a jogokat 1848-ban a jogegyenlőséggel. Az első tény ordót koldulnak s munkában eltöltött életüket azzal hamisítják meg, hogy öntudat he- mindenkire magyarra, románra, katholikusra, protestánsra, gazdagra, szegényre. nélkül nem tűrt volna meg minket az eurólyett rendjelben és czimerpaizsban keresik vélt érdemük jutalmát. És beszélek ama többi szerencsétlenről, kik hibát, megróni valót látnak abban, ha a sors kegye vagy szeszélye vagyoni és rangbéli örökséghez juttatott valakit. Mindkét irányzat a nemzeti egységes társadalom megbontására tör. Egyik nem éri be azzal, mit neki saját képessége nyújtott s hiúságának kielégítésére uj kaszttá óhajt formálódni; a másik ellenséget lát mindazokban, kik családi nevüket nem vitték a szocziáldemokrácziának minden hagyományt lefejező nyaktilója alá. elmélkedem, mintha lázas állapotban volnék 1-sejét a másik, mintha más Istent imádnátok, mintha más volna nálatok az örömnek szerint értékeljük az embereket: akkor el- Ha születés, rang, nyelv és foglalkozás s szobám falából szörnyetegek lépnének elé. Egyenlők a jogban: ime az érem egyik és a bánatnak oka, mint nálunk. Márczius tagoljuk a testet és válaszfalakat emelünk a fele. Egyenlők a kötelességekben: ime az 15-én fölszabadultatok; május 5-én föllázadtatok. A fölszabadulás: megváltás; a föllá- nem az egyén teremti mert a születés, tagok közé. Miután pedig a válaszfalakat érem másik fele. Oh, az előbbiben nincs semmi fogyatkozás. Törvényeink gondoskodnak, hogy a jog- Mit akartok ama bűnös nap ünneplésével? függ hanem az esélyektől, a szerencsétől zadás: gyűlölet. Amaz a fény, ez a homály. rang, nyelv és foglalkozás nem merőben tőle egyenlőség mindenkire egyenlő arányokban Elfeleditek, hogy a vér korszakát immár felváltotta a verejték korszaka!? dalmi lépcsözetet a vaksors talajára építjük fel. és a körülményektől: ennél fogva a társa- szórja áldásait. Hazánk lakosai kivétel nélkül és aggálytalanul fogadják el magukra nézve A 48-as korszak azért világit be a jövendőbe, miként egy tűzoszlop az Oczeán térbe. Európai czivilizáczió helyett ázsiai elő- Az individium helyett a fatum lép előhatjuk Bartha beszédéről, hogy az nemcsak méltán ezt az áldást. Senkinek sem jut eszébe igy sorozható melléjük, hanem belső értékét illetőleg szólani: én tót vagyok nem akarok egyenlő mélységeibe, mivel megállapította a nemzeti ítélet. legnagyobb részét messze felülmúlja. lenni a jogokban; én román vagyok megvetem a törvények oltalmát; én szocziálista a vallásban, nem a nyelvben és vagyoni egységet. Egységet, nem az elvekben, nem A beszéd jellemzésére meg kell jegyeznünk, A nemzetre nézve ez a szakadás állapota. hogy szónok nem csak hogy nem kereste, hanem vagyok nem veszem igénybe azt a szabadságot, melyet nekem- és azt a védelmet, az ezek alapján elért eredmény szabja meg De ha a képesség a végzett munka s láthatólag kerülte az olcsó hatást; nem tudott, de arányokban, hanem az egyéni jogok által nem is akart lelkesíteni, ami azonban a komoly, ránk rótt államfentartási kötelességekben és mondhatni komor beszéd értékét végtelenül emeli, melyet munkám gyümölcsének a haza intézményei biztosítanak. szolgálatban és nem az egyéni helyzetben ke- kinek kinek az állását; ha az értéket az egyéni czélokban. A márcziusi eszmék reánk a természeti törvények kérlelhetetlenségével hat- valóságos tanulmánynyá avatja. Bartha Miklós pár bevezető szót mondva, Hanem az érem másik fele már megütközéseket kelt. Hogyan? magyar államressük: akkor egyenlő kulcsot használunk az nak. Ama napokban az alkotmány bástyafalai annyira künnebb tolattak, hogy a vár, kijelentette, hogy nem mint pártember jelent meg emberek megmérésére, és igy lesznek majd Gyula városa közönsége előtt, és nehogy a szónoki hév és közvetlenség elragadja, beszédét ol- melyben addig 40 ezer nemes család fészpolgár létemre tűrjem a magyar állam fenhatóságát? mondja a tót és román izgató. jók és gonoszak, eszesek és balgák, munkások és munkátlanok; de nem lesznek a haza vasni fogja. Tényleg igy is történt, de az olvasás kelt, egyszerre 14 millió szabad embert fogadhatott magába. Soha a világnak egyet- épen nem csorbította az előadás szépségét. Művészi Hogyan? Azt a lehetőséget, hogyha irhatok, testében külön tagok, külön czélokkal, hanem volt a beszéd mint konczepczió s müvészi volt beszélhetek, cselekedhetem épen annyi szabadsággal és épen annyi megszorítással, mint zőbb erővel a maga czélját az államegység A nemzetre nézve: ez az egység állapota. csak külön alkatrészek, külön funkcziókkal. len népe sem proklamálta ennél meggyő- mint szónoklat is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a klasszikus bármely polgára a hazának: ne használhassam arra, hogy vadgyülöletet szitsak azon felé. Az osztályokat alkotó, az embereket Ezt az egységet látom veszélyeztetve, beszédet egész terjedelmében van alkalmunk közölhetni: elkülönítő válaszfalak, e megkövült szörnyetegek, az általános lelkesedésnek örömrival- Egyelőre veszélyeztetve, később megbontva. ha hütelenek leszünk a márcziusi elvekhez. törvényes rend ellen, melyet századok bölcsessége, tapasztalata és önfeláldozása épígását nem birták ki s olvadékonynyá lettek Már pedig a társadalmi bomlás ugyanazon Bartha Miklós diszbeszéde: Az a körülmény, hogy Gyulaváros hazafias polgársága néhány év óta mindig meg- Egyik felén az éremnek van a jog. Ez ként a márcziusi hó a verőfényes oldalon. nyatló államok elbukásának választóvize is tett föl? Mondja a szocziális izgató. a testvériség melegének sugárözönétől, mi- megmérgezett forrásból ered, melyből a haünnepli márczius 15-ét, fölment engem a nap kell mindenkinek. A másik felén van a kötelesség. Ez már egész néposztályoknak nem szakoknak sötét árnyai, nyelvi, felekezeti és Vajha sötéten látnék! Vajha a márczi- Mit keresnek hát most nálunk a sötét kor- fakad. történelmi eseményeinek elésorolásától. Ezúttal arra veszek alkalmat, hogy megemlítsem ama nagy időnek egy elvi momentumát nem választható fogalmak. Apáink 48-ban zésével? kell. Pedig jog és kötelesség egymástól el társadalmi viszályok fentartásával és felidéusi tanok, mélyebben gyökereznének társadalmunk talajában, mint a hogy azt én látom.

7 A vésztö-kötegyán-hollódi vasúti vonali-ész kiépítési munkálatait már megkezdettek. A munka János elnöklete alatt kiküldött orvosi szakbizottságnak. takarékpénztár és az aradi ipar- és népbank egyenlő A békés-földvári állomáson az áruraktár folyó arányban jegyezte; az igazgató- s felügyelő bizottsági tagok is a két hitelintézet kebeléből válaszdony szikrája okozta. hó 10-én leégett. A kár 4500 frt, a tüzet egy moz- megkezdése alkalmából Okányban szép ünnepélyt Uj ipartestület alakult Öcsödön, moly mi rendeztek folyó hó 17-én, amelyben résztvettek a után a kereskedelemügyi minister a testület alapszabályait jóváhagyta legközelebb megkezdi mű- okvetlen befejezik, hogy még az idénrendelkezésére ság egy, növényi és álljanak szellemi a kereskedő- táplálókkal s élő gazdaközönségnek böltattak. Az építkezéseket az őszi idény beálltáig vasút vonal érintette községek küldöttségei. Pollák Dühös bölcs. A budapesti kir. sajtóügyi bíró- A. vállalkozó budapesti lakos szépbeszédbenmeg tette az első kapavágást. 'A munka megkezdése ködését. cselő szarvasi iró ellen Zsarnokság ellen«czimü valóságos jótétemény vidékünk munkás osztályára A hiteltelekkönyveknek a kataszteri birtokivükkel való összeegyeztetését, illetőleg a telek- és igazságszolgáltatást stb. drasztikusan sértő kife- röpiratáért, mely telve van az államot, alkotmányt Halálozás. Dérczy Antal kondorosi földbirtokos, nézve, mely a vasúti vállalatnál állandó s tisztességes keresetforrást talál. Magának a vasútvonalkönyvi betétek készítését határozta megsürgetni jezésekkel, sajtópert indított. A bölcs mint mindig, a vármegye törvényhatósági bizottságának évek hosszú során át virilis tagja, Szarvason meghalt. nak megyénkre s különösen Gyula városára vonatkozó fontosságát már több izben méltattuk és igaz közgyűlésében és o czélból három tagu küldöttsé- közül szolgáljon ez mintául: ha engem üldöznek, Szarvas község képviselőtestülete legutóbb tartott ugy most is véres szavakkal védekezik, a többek Néhány hó előtt veszedelmes daganat keletkezett a nyakán és az okozta halálát. Nagy részvéttel örömünknek adunk kifejezést, hogy a vasút ime get küld az igazságügyminiszterhez. Ami a betétek akkor saját magukat üldözik, s addig teszik ezt, kisérték ki örök nyugalma helyére. Nyugodjék tényleg létesülni fog. készítését illeti, az nemcsak Szarvason, hanem a míg végre ők is találnak megtorlókra, mint a mérges kutya üldöző peczérre. " Ez ügyben a további békében! vármegye minden községére nézve üdvös volna, ha A csaba békési útvonal kiépítésére vonatkozólag tudvalevőleg a kereskedelemügyi minister ki- elkészülne. Népies előadások Orosházán. Nagy Lajos orosházi polgári iskolai tanító sikerrel fáradozik a so- eljárás megtételére a sajtóbiróság lesz hivatva. " A kövezési munkálatot a Roheim vállalkozó látásba helyezte a vármegyének, hogy azt a tranzverzális ut építésénél elérendő megtakarítások ter- A csabai nőegylet vasárnap délután-ján czég a mult héten kezdette meg a Kerecsényi útczának Ferentzy-féle háza mögötti torkolatánál; dezése által. Az üdvös czél iránti tekintetből a ciálismus ellensúlyozásában népies felolvasások ren- Áchim Gusztávné igen ügyesen csevegett a már hére a vármegye hozzájárulásával kiépíti. A vármegye januári közgyűlésében, hogy a nehéz meg- annyiszor vitatott, de folyton aktualis, sőt hovatovább mindig aktualisabbá váló kérdés fölött, miért folytatni fogja a Novák utczán ki a gőzmalomig, földmivelésügyi minister 500 frt segélyt engedélyezett a buzgó igazgatónak oly rendeltetéssel, hogy ahová szintén nagy mennyiségben hordják a homokot. abból 100 frtot a felolvasások rendezésének költ- nem nősülnek a férfiak?" Áchim Károly Kincses élhetési viszonyokkal küzdő munkásosztálynak keresetet nyújtson, elhatározta, hogy a csaba békési Lázár leányát szavalta, Miklósy Gyula az Alföldi Halálozás. Andrásy Kálmán áldozár, évtizedeken át nevelője gróf Almásy Kálmán és gróf sára és a földmivelő nép közötti szétosztására forségeire, 400 frtot pedig a felolvasások kinyomtatá- Újság" kiérdemesült szerkesztője kaczagtó vig felolvasást tartott ós végül Ferenczy Károlyné énekelt ut földmunkáját még ez év tavaszán elkészítteti, s az ezzel járó költségeket a hozzájárulásba betudja. "Wenckheim Frigyes gyermekeinek, mint őszinte dítson. gyönyörűen. A vigadó termét, hol a délután" eltelt, a csabai intelligenczia egészen megtöltötte. A kereskedelemügyi minister most értesíti a varmegyét, hogy a határozatot jóváhagyja, mert a részvéttel értesülünk, meghalt. A boldogult fenkölt Névmagyarosítás. A belügyminister megengedte, hogy Kohn Adolf és kiskorú gyermekei Zsig- és hazafias szellemű pap 63 éves volt és amidőn transzverszális ut fővonala ez év végén, vagy a a két főúri család gyermekei felnőttek, Budapesten visszavonult életet élt a szervita rend körében. jövö évben a csaba békési ut kőpályája is elkészithető lesz; a mennyiben azonban a transzver- K ö z g a z d a s á g. mond és Rozália gyulai illetőségű ós ugyanottani Halála mély részvétet kelt ösmerősei s tisztelői lakosok vezetéknevüket Gyulai"-ra változtassák át. zális ut építésénél megtakarítások elérhetők nem nagy táborában, első sorban pedig a főúri család volnának, a kőpálya épitése is a vármegyét fogja Villanyvilágítás Gyulán és Csabán. Azon ajánlat folytán, melyet Gyulának és Csabának villany- tartotta 34-ik évi rendes közgyűlését dr. Erkel A békésmegyei takarékpénztár folyó hó 17-én tagjai, szeretett tanítványai körében, kik valósággal adorálták nevelőjüket, aki szintén gyöngéd sze- terhelni, ez esetben azonban hajlandó a kőanyagot önköltségi árban és mérsékelt szállítási feltételekkel átengedni. Miután pedig a föld munka elkészí- magyar villamossági részvénytársulat benyújtott, a részvényes 475 részvény képviseletében 29S szavavilágítással való ellátására vonatkozólag a budapesti Rezső igazgató elnöklete alatt. A közgyűlésen 43 retettel viseltetett irántuk. Legyen a föld könnyű hamvainak, béke poraira, áldás szép emlékéről tése a munkás osztály érdekében sürgősen teljesi vármegye főispánja e hó 18-án értekezletet hívott zattal jelent meg. Az igazgatóság valamint a felügyelő-bizottság jelentése is parafrasisa a zárszám- A tavasz első napja, a poétikus József nap, tendő, a helyszíni bejárás határidejéül márczius 23- össze, melyen résztvettek dr. Lukács Endre főispán hűvösen, borongósan és esősön köszöntött be s ának o. e. 9 óráját gyülekezési helyül a csabai városházat tűzte ki. A helyszini bejárást Landau Gábor kir. főmérnök, Dutkay Béla polgármester és mában közöltünk volt. A nyereség felosztási javas- elnöklete alatt dr. Fábry Sándor alispán, Steinecker adásoknak, melyeket lapunknak egy előzetesen szá vonult cl fölöttünk. De nincs okunk rá neheztelni, mert ha kedélyi szempontból nem is vált be, máskülönben abban a szokatlan helyzetbon vagyunk, Gusztáv min. tanácsos fogja vezetni és részt vesznek azon a vármegye, valamint Csaba és Békés latot tárgyalás alá vevén egyhangúlag abban álla , ebből alapszabályszerü jutalékokra Popovics Jusztin főjegyző. Az értekezlet a tett ajánlat a következő volt: Az ls97-dik év nyeresége hogy a márcziusi esős napot neheztelés helyett községek képviselői is. podott meg, hogy annak feltételei oly kedvezőtlenek, hogy az ajánlat a kivitel reményével még tár-nyereségből adassék: darab részvény után marad rendelkezésre 334S A rendelkezésre álló megelégedéssel kéli fogadnunk. A tavasziak, nevezetesen az árpa zömét gazdáink elvetették és ugy gyalás alá sem vehető. osztalék á frt 20, frt. 2. Tartalék tőkének Felmentés- A földművelésügyi minister Frank Ferencz dobozi lakos gazdatisztet a gyulai járásra erre, mint az őszi vetésekre a hetekre terjedő szárazság után, melynek márcziusban szokatlan nyil- A csabai közraktár építését- négy ajánlattevő 1000 frt. 4. A központi alapnak 500 frt. 5. Nyug frt. 3. Kétesek alapjára az orosházi fióknak nézve viselt gazdasági tudósítói állásától saját kérelmére felmentette. vánulása volt a nyári időbe beváló portenger, az közül Neuschloss Károly budapesti czég vállalta el, dij alapnak 1100 frt. 6. Lukács-féle folyó számla eső igen jótékony hatással volt. Csak az a kívánatos, hogy az cső után aki a 643S7 frt 20 kr. kikiáltási árból 9-1 százalékot bizottságnak engedett el. kiegyenlítésére kr. 8. Gyulai nőegyletnek Jóváhagyott vármegyei határozatok. Abelügy-miniszter jóváhagyta derült, meleg a törvényhatósági napok legyenek. A csabai ipartestület folyó hó 13-án tartotta zeumnak (Gyula) 50 fit. 11. Bánfi működő szolgá- 100 frt. 9. Gyulai izr. nőegyletnek 20 frt. 10. Mu- azon határozatát, melyben kimondotta hogy Terényi Lajos volt főispánnak arczképét a közgyűlési terem számára COO frt költséggel megfesteti. A vármegye alispánja ennek folytán több jó hirü festő Halálozás.. Józsa Károly ágyai ref. lelkészt évi közgyűlését, amely tudomásul vette az előzetesen kinyomatott, évi jelentést, zárszámadást és va- 13. Ugrai nyugdíjas szolgának nyugdij pótlék 50 nak 50 frt. 12. Gábor működő szolgának 25 frt. súlyos csapás érte. 12 éves fia Ödön, mező-túri művészt fog ajánlattételre felszólítani. Ugyancsak a másod éves gymnasista folyó hó 13 án meghalt. gyonmérleget. Elnök újra Rosenthal Ignácz, alelnök Horváth Mihály, pénztárnok Uhrin András, Összesen frt 84 kr. A közgyűlés az igazga- frt. 14. Időközi adományozási alapúak kr. belügyminister jóváhagyta azon közgyűlési határozatot is, melyben Magyar Sándor p. földvári lakos Szülei vigasztalan bánatára élte tavaszán elhalt fiu holttestét Ágyára szállították, ahol is folyó hó ügyész ifj. dr. Urszinyi János, jegyző Áchim János tóság jelentését a felügyelő-bizottságéval együtt valamint a nyereség felosztása iránti javaslatát né- néprajzi adatgyűjtő jutalmazására 50 frtot szavaztak meg. 15-én Garzó Gyula gyomai lelkész szivetrázó gyászbeszéde után kisérték ki örök nyugalma helyére badán a régiek maradtak. hány felszólalás után elfogadta. Elnöknek, miután lett. A számvizsgálók és elöljárósági tagok is job- Öngyilkosság. K. -Tarcsán Koós Bálint szőllősujkerti tanyáján fölakasztotta magát. Mire észre- részvény-társaság" alapítói folyó hó 20-án délután 3 sithatlan volt, dr. Erkel Rezsőt az intézet igazga- Értekezlet. A gyulai mezőgazdasági szeszgyár Almásy Dénes gróf visszalépési szándéka megmá- A vármegyei tiszti nyugdijbizottság szerdán délután dr. Fábry Sándor alispán elnöklete alatt vették, meg volt halva. Az öngyilkosság okát nem órakor a városháza nagytermében, az eddig elért részvényaláirási eredmények konstatálása czél - bizottsági tagot választottak 3 évre: Deimel Lajost tóját egyhangúlag kikiáltották, majd 4 felügyelő- ülést tartott, melyben kisebb folyó ügyeken kivül tudják. a nyugdíjazását kérő Gyöngyössy László árvaszéki A csabai termény- és áruraktár részvénytársaság folyó hó 10-én tartotta alakuló közgyűlését. aláírókat, nem különben az érdeklődőket ezúton is Fürdök Istvánt 189 szavazattal, Ezzel a közgyűlés jából értekezletet tartanak, melyre a részvény 293, Harsányi Sándort 260, Magyar Gyulát 191 és iktató kérvényét intézték el, kiadván azt folyamodó megvizsgálása és véleményezés végett a dr. Zöldy A 2000 darab 100 forintos részvényt a b. -csabai meghivják. véget ért. Csak fiatal embereket érdekelheti tudni, hogy a párisi Dr. BOITON Injectio Orientál már néhány napi használat után elmulasztja még a legrégibb bántalmakat is, fölösleges tehát santal olaj vagy copaiva balzsammal kísérletezni, mert ezek csak a gyomrot rontják és a bajt nem gyógyítják meg. I üveg Boiton Injectio ára I forint. Magyarországi főraktár: Zoltán Béla gyógyszertára BUDAPEST, V. f Nagykorona-utcza 23. (Széchényi-tér sarkán. ) Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. Postai megrendelések czime: Zoltán gyógyszertár Budapest. Főraktár Gyulán: Bodoki Mihály gyógyszertárában. H I R D E T É S E K. Paral Pál hentes és huskülönlegességek gyára Szegeden. Húsvéti sonkák! A közelgő húsvéti ünnepek alkalmával van szerencsém czégemet becses figyelmébe ajánlani. Szegedi sonkák, kilója. frt 80 kr. Kassai n. 1 frt kr. Prágai. 1 frt 15 kr. Első sonka Sonka csont n é l k ü l. Kolbásznemek. írt 70 kr. frt S5 kr. és hentesáruk a legjutányosabb árban és legjobb minőségben folyton vagyok kaphatók. A fenti árukra szíves rendüléseit várva, tisztelettel Paral Pál, hentes. so 1-3 Szegeden, templom-tér 3. T a v a s z i és n y á r i f e l ö l t ö k. KOCSIS LÁSZLÓ d i v a t á r ú ü z l e t e G y u l á n, f ő t é r. bevásárlásról Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy a tavaszi megérkeztem, újonnan berendezett raktáromban tavaszi és nyári idény alkalmára ruha-kelme, vászon és fehérnemű újdonságok nagy választékban, selyem és diszmü, ugy szintén confectio a legutolsó párisi és berlini modellek szerint kaphatók. Raktáromon a legfinomabb és legújabb ruha szövetek, mosó voilok, pique és franczia batisztek nagy választékban kaphatók. Kérném nagyrabecsült rendelményével eddig tanúsított szives bizalmát részemre továbbra is fentartani és felkeresni. Kiváló tisztelettel: Kocsis László. Legújabb divat, olcsó árak. Eladó ház. Gyulán, az uj törvényszéki palota köze- 2 Órakor Szabados István ur házánál lében, zöld-utcza számú ház, mely áll Bővebbet e szám alatt a tulajdonosnál. Ifj. P a p p 79 i i asztalos. Legújabb Hückl-féle kalapraktár! István. Meghívás. A Gyulai böranyag beszerzési szövetkezet" f. évi márczius három egymásba nyiló szoba, egy konyha és tart, melyre a tagok e helyen is tisztelettel meghivatnak. külön szoba, két kamra, kertből szabad kézből Gyula, márczius hó 18-án. eladó. hó 25 én, délután rendkívüli közgyűlést Kolozsi Péter, Szabados István, jegyző. igazgató elnök. Tárgy: A nagyméltóságú kereskedelemügyi miniszter ur f. évi sz. a. kelt leirata felolvasása és annak elfogadása feletti határozata Pontos kiszolgálás! Jutányos árak! Nádor Mór férfi-divat és c z i p ő nagy r a k t á r a az Arany csizmához" Gyulán. Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromat a legújabb tavaszi és nyári árúkkal felszereltem. Különösen bátorkodom b. figyelmét felhívni dúsan felszerelt czipő raktáromra, mely a vidék bármely nagy czipőraktárával bátran kiállja a versenyt. Szép választékot tartok férfi-, nöi- és gyermek-czipőkben, uj divatú zöld czipők, karlsbadi, chevre és lice czipők a legjobb minő ségben. Kalapok, ingek, nyakkendők, illatszerek és mindennemű férfi divatczikkek nagy választékban. A n. é. közönség szives bizalmát továbbra is kérve, maradtam kiváltó tisztelettel: NÁDOR MÓR. Karlsbadi és zöld czipők a legújabb divat szerint. Férfi divatczikkek és illatszerek!

8 Nagy választék kofferek, gyermekkocsik és kosarakból. P á r i s i d e r é k f ü z ő k é s d e r é k ö v e k. Az első magyarországi nap- és esőernyő gyárból a legújabb divatu nap- és esőernyők kaphatók nagy választékban SCHWIMMER ARNOLD DIVATÁRÚ ÜZLETÉBEN Gyulán, városház-utcza, Prág-féle ház. Ajánlja továbbá a tavaszi idényre már megérkezett nagy választéka czipő és kalap raktárát, valamint a legjobb gyártmányú fehérnemüeket u. m. férfi-, női- és gyermekingeket (Globus védjegygyel ellátva). Gallérok, kézelők és nyakkendőket. Fegyenczek által kötött színtartó férfi-, női- és gyermekharisnyákat Valódi prágai glacé czérna- és selyemkesztyüket stb., minden e szakmába vágó czikkeket nagy választékban. Kiváló tisztelettel: (323 4 S C H W I M M E R A R N O L D. Nagy raktár illatszerekből Szolid kiszolgálás D. M. L. -féle horgoló és kötőpamutok, selymek minden színben és fajtában. Karácsonyi Károly, női divatüzlete Gyulán. ÚJDONSÁGOK. az évi tavaszi és nyári idényre. Különlegességek szines és fekete női divat kelmékben, bel- és külföldi ruhaszövetekben a legegyszerűbbtől a legfinomabbig. Valódi franczia deleinek és batisztok már megérkeztek és nagy választékban kaphatók K a r á c s o n y i K á r o l y n á l Gyulán- Ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű függönyök, szőnyegek, ágytakarók és paplanokban, ugy szintén a legjobb minőségű asztalnemüekben és vásznakban a legolcsóbb árakon. 72 2_ 3 Szolid kiszolgálás. Kiadó lakás. Gyulán a Károlyi Sándor utcza 167. számú házban egy két szoba ós minden mellékhelyiségekből álló lakás azonnal kiadó. Értekezhetni a házban lakókkal.! i Tavaszi fásoltáshoz szőllővesszők a legfinomabb Chasselas és Muskatály, valamint borszőllő fajokból a legolcsóbb áron szolgál Domonkos János tanitó Gyulán. CG 3-8 Nagy választék férfi gyapjú szövetekben. I. OOOiOOO Korona Egy millió A 2-ik magy, kir. szabad, osztálysorsjáték nyereményének jegyzéke. A. játékterv 9. szerint a legnagyobb nyeremény , Egy miebió Korona. A. nyeremények következőleg vannak beosztva: n y e r h e t ő. A 2-ik magy. kir. szab. osztálysorsjátékban a sorsolási programm szerint egy millió koronát, tehát hatalmas összegű készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv U. szerint; ennélfogva ezen osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési esélyeket nyújt; és pedig eredeti sorsjegy pénznyereményt. A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes DO 000 nyeremény a mellette álló jegyzékben fel van után következő rövid időközben kisorsoltatik, midőn is a nyert összeg a szerencsés nyerőnek készpénzben kifizettetik. Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el: Egész eredeti sorsjegy <> frt kr. Fél n Í3 - Negyed» 1 50 Nyolczad 0 75,, Az összegnek postautalványon való vétele után azonnal megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első huzásbani érvénynyel. Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket. Minden sorsjegyküldeményhez az eredeti huzási programmot is megküldjük és minden huzás után vevőink azonnal megkapják az eredeti huzásilajstromot. Gyakran ezreseket, koczkáztatnak merész vállalatokba, a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogva koczkáztassunk egy sorsjegy vételével aránylag oly csekély összeget, amely által hirtelen nagy tőkét nyerhetünk. Sorsjegykészletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy a rendelménynyel ne késsünk és kérjük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre hozzánk l e g k é s ő b b f. é. m á r c z i u s i g : beküldeni. Fehér Lajos és társa 7C1. _2 a m. k. szab. osztálysorsjáték főelárusítói. B U D A P E S T, G i z e l l a - t é r 5. sz. Zacherlin Bámulatos hatású 1 pusztít, mint semmi más szer minden férget és azért mindenütt mint e tekintetben egyedüli szer ismertetik cl és kerestetik. Ismertető jelei: l-ször a lepecsételt üveg, 2-szor a Z A C H E R L " név. Gyulán: Deutsch József, Féhn István, Ferentzy Alajos, ifj. Kohlmann Ferencz, Lusztig Adolf, Reisner és Wolf, Zuzmann János. Békésen: Féhn Csabán: Grósz Ignácz. Décsey József, Fekete Sándor, Fischer M. H, Fried Lipót, Rasofszky Miksa, Csak akkor valódi, ha a háromszögű palaczk az itt levö szalaggal {vörös ós fekete nyomás sárga papíron} van elzárva. K A P H A T Ó : Rezső. Silberstein Ignácz. Kulin József. Gyomán: Klein Vilmos, Róth Lajos, Scheiber Adolf, Schwarcz Mór, Szilágyi István. E d d i g Kis-Jenőn: Messer Lipót. M. -Berényben: Herzberger Dániel, Pilz Márton. Öcsödön: Zich Testv. Szeghalmon: Weidinger György. fölülmulhatatlan! Maager Vilmos-féle valódi, tisztított MÁJOLAJ B é c s b e n. Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mindama mell és tüdő erösitését, a testi súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztítását elakarja érni. Egy üveg ára I forint és kapható a gyári raktárban Bécsben 111/3. ker., Heumarkt 3 valamint az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. GYULÁN: Reisner és Wolf, Ferentzy A., ifj. Kohlmann Ferencz füszerkereskedésében. Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia részére: M a a g e r V i l m o s, B é c s, III/3., Heumarkt IS G y u l á n, a kiadótulajdonos D o b a y J á n o s n y o m d á j a.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 09.-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő Testületének képviselő testületi üléséről. Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Képviselő-testületeinek 2015. május 12-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Forrás: OSZK Digitális Képarchívum

Forrás: OSZK Digitális Képarchívum 1. számú melléket Forrás: OSZK Digitális Képarchívum Képaláírás: A "krach" után Ismertető szöveg: "Kóbi Abelesz. - Az egész nyomorúságban csak annak örülöm magamat, hogy nem én, hanem a: én hitelezőim

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben