A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret"

Átírás

1 I. A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE störténet és honfoglalás történelmi keret A magyar nép kialakulásának bölcsjét keresve bár ezzel kapcsolatban még sok a vitás kérdés a nyomok az Európa és Ázsia között válaszfalat képez Urál hegység tájékára vezetnek. Ez viszonylag alacsony röghegység lévén, könnyen átjárható, így a magyar nép születésének ( etnogenézis ) els szakasza a helylánc mindkét oldalához köthet. [1. kép. A magyarok vándorlása az shazától a Kárpát-medencéig] De vannak olyan vélemények is, amelyek az ún. shazát Közép-Ázsiába, az Aral-tó vidékére, ismét mások pedig Nyugat- Szibériába helyezik. Az Urál-tájéki népközösség Kr. e körül bomlott fel, a magyarok sei az Uráltól nyugatra, a Volga és Káma összefolyásától északra és délre elterül vidékeken telepedtek meg, f tevékenységük a halászat volt, amit a vadászat és gyjtögetés egészített ki. Kr.e körül a Volga és Káma környéki finnugor népek áttérnek a földmvelésre és állattenyésztésre, bronz öntminták utalnak a fémeszközök elterjedésére. Ebben az idszakban bomlik fel a finnugor egység, alakul ki az ugor alapnyelv, majd Kr. e körül az ugor közösség is megsznik, a magyarok eldeinek szállásterületét ( Magna Hungaria ) ettl kezdve a Volga középs folyásának mentén találjuk. A magyarság társadalmi szervezdésére, hatalmi berendezkedésére nagy hatással voltak a IV V. századtól az onogur-török (türk) népek. Kialakulnak a törzsek, illetve azok szövetségi rendszere, részleges etnikai összeolvadás is végbemegy (de a magyarság megtartja ugor nyelvét), és ekkor kerül els ízben hatalmi függségbe a magyarság, az onogur-türk birodalom részeként. Ezzel magyarázható, hogy a külföldiek a mai napig a magyarokat az onogur népnévbl ered szavakkal jelölik (Hungarus, Hungarian, Hongrois, Ungur). A VII. században az onogur-törökök fennhatóságát az ugyancsak a türk népcsoporthoz tartozó kazárok uralma követte. Életmódjából adódóan, melyben az állandóan friss legelket igényl sztyeppei állattartás jelents szerepet játszott, a magyarság lassan nyugatra sodródott, 750 táján elfoglalva a Don és az Azovi-tenger közötti Levédiát, majd a következ században a Dnyeper és Dnyeszter közti Etelközt. [2. kép. Baskír jurta (László Gyula rajza)], [3. kép. Élet a jurtában (László Gyula rajza)], [4. kép. Honfoglaló férfiak viselete (László Gyula rajza)] 894-ben egy sorozatos elmozdulásra kerül sor az Európa keleti vidékein él sztyeppei népek soraiban: az irániak az úzokat kényszerítik továbbköltözésre, emezek a besenyket szorítják ki szállásterületükrl, így az utóbbiak elérik Etelköz területét. A rendkívüli helyzetben a két fejedelmet lemondatják: Levéd ffejedelem ( kende ) utóda Kurszán lett, Álmos hadvezér

2 ( gyula ) pedig fiának, Árpádnak adta át a hatalmat. A következ évben Árpád hadjáratot vezetett a Kárpát-medencébe, nyilván új szállásterület elfoglalása érdekében, északról, a Vereckei hágón át támadva; míg az Etelközben maradottakat megtámadják a besenyk, egyetlen menekülési irányt engedve nekik: hogy a Kárpátok átkelin kövessék népük hadvisel férfijait. Az ekképpen lezajlott honfoglalást az ún. kalandozások idszaka követi. A hadakozó középréteg lóval és fegyverzettel rendelkez férfitagjai követik a törzsfket e katonai vállalkozásokban, zsákmány reményében, amely kezdetben midn különös harcmodorukkal meglepték nyugati ellenfeleiket ki is jutott a résztvevknek. Hamarosan viszont különösen a 955-ös augsburgi csatavesztés után a fejedelmek kénytelenek az integráció kérdésével foglalkozni. E téren Géza fejedelem ért el komolyabb eredményt, megkeresztelkedve, a németrómai császártól térít papokat igényelve annak érdekében, hogy népe a hit tekintetében is beilleszkedjen Európába. A honfoglaló magyarok anyagi és szellemi kultúrája a régészeti leletek, elssorban a sírmellékletek (ezeknek is a fém-, ritkábban csont-tárgyai, töredékei) révén tárul elénk: szíjvégek, gombok, ruhadíszek, lószerszámok, ékszerek. A sztyeppei kultúra jellegzetes tárgya az övön viselt brtarsoly, illetve ennek fémrátétje, a tarsolylemez. [5 kép. Tarsolylemez Bezdéd; 6 kép. Tarsolylemez Szolnok-Strázsahalom; 7 kép. Tarsolylemez Eperjeske; 8. kép. Tarsolylemez Galgóc] Ezek gyakran aranyozott díszítések, finom rajzolatú és szépen megmunkált tárgyak, kedvelt motívumok az égig ér életfa és a palmetta. E kor magyar ötvösmvészetének remekmve a geszterédi sírleletbl elkerült színarany borítású szablya, mely közeli rokonságot mutat azzal a bécsi kincstárban, illetve korábban Aachenben rzött, kitn állapotban fennmaradt szablyával, melyet korábban egyesek Attila, mások Nagy Károly frank császár ( ) kardjának tartottak [9. kép. Attila kardja ], de valószínleg ezt is a magyar ötvösök munkájának tekinthetjük. Vitatott eredet ugyan a híres nagyszentmiklósi aranylelet (23 tárgy, közel 10 kg) [10 kép. A nagyszentmiklósi kincs; 11 kép. A nagyszentmiklósi kincs darabja: állatküzdelem-ábrázolás; 12 kép. A nagyszentmiklósi kincs: égberagadás ábrázolása], de egyre több kutató véli, hogy Szt. István kortársának és alattvalójának, Ajtonynak a kincse lehetett, akinek szállásterülete a Maros alsó folyásánál volt. Ugyancsak több kutató vélekedik úgy, hogy ez a férfiés ni fejedelmi étkészlet nem import-munka, hanem szintén az említett tarsolylemezeket és míves szablyákat adó magyar ötvösmvészet terméke.

3 A motívumkincs tekintetében a honfoglalás korának magyar ötvösmvészete az iráni, a bizánci, a szasszanida mvészetbl ihletdik, ám a feltárt magyar mvek korántsem másolatok, nem is stílusegyvelegek, hanem egy félreismerhetetlen egyedi fémmegmunkálási stílus jegyében születtek. Az Árpád-házi királyok kora történelmi keret A korai feudalizmus kezdeti korszaka még nehéz feladatot rótt Géza fejedelem fiára, a keresztségben István (I. vagy Szent István, ) nevet nyert Vajkra. nemcsak a hatalom-éhes nagyurak, elssorban a somogyi Koppány ármánykodásával majd lázadásával kellett szembenézzen. Integrációs törekvései beleütköztek a keresztény hitében még ingatag, a teljes mérték és hosszú távú helyhezkötöttséget, az európai középkornak a sztyeppei népek értékrendjétl lényegesen eltér társadalmi és erkölcsi normáit nehezen visel köznép elégedetlenségébe is, mely eszközül szolgált a lázadó nagyurak számára. Ideológiai, szellemi támaszt, mindezt megersít koronát a pápától kapott [13. kép. A koronázási jelvények], katonai segítséget pedig a német-római császár nyújtott neki annak reményében, hogy a feudalizmus keretei közé betagolódott magyarság kevesebb kavarodást okoz majd a kontinens hatalmi struktúrájában. Felesége, Gizella is bajor, tehát német hercegn volt, házasságuk még Géza fejedelem életében köttetett. Az integrációs törekvéseivel szembeni bels ellenállást sikeresen megtörte, Koppány felnégyelésével és közszemlére tételével példát statuált. A pápa által felhatalmazott apostoli királyként Esztergomban érsekséget alapított, kialakította a plébániák rendszerét, templomok építését szorgalmazta és kötelezte a népet az istentiszteletek meghallgatására. Az államszervezet kiépítése érdekében létrehozta a vármegyéket, melyek egyegy királyi vár körül behatárolt területet jelentettek, az ott addig személyi függségben él vitézek pedig (az alájuk rendelt szolgáló népekkel együtt) ettl kezdve egy személytelen intézményhez, a várhoz kötdnek. Két törvénykönyvével az egyház kiváltságait, az új birtokrendet, a földesúri jogokat védelmezte, illetve az erszakos cselekedeteket próbálta korlátozni. Kiváló minség ezüstpénzt veretett, mely az ország határain kívül is fizeteszközként mködött. István mvét I. vagy Szent László ( ) folytatta. Rendet teremtett az István halála után egymással verseng-hadakozó trónigénylk által bizonytalanságban tartott országban; püspökségeket, apátságokat alapított, megszervezte a püspökségek melletti káptalanokat, melyeknek nagy szerepe volt az írásbeliség elterjedésében. Szigorú törvényei elssorban a tulajdon elleni vétséget célozták (egy tyúk értékén felüli lopásért halálbüntetés járt!). Horvátországi hadjárata nyomán (1091) jött létre a magyar-horvát dinasztikus unió (lényegében: Horvátország bekebelezése), mely 1918-ig tartott. Megsemmisít csapást mért a Magyarországot kelet fell támadó kunokra.

4 (Könyves) Kálmán ( ) törvényei tovább egyengették az Európába integrált magyar társadalom fejldésének útját. Enyhített a törvények büntet szigorán, hiszen a feudális viszonyok megszilárdulásával erre már nem volt szükség. Korát megelz felvilágosultságára vall a boszorkányokról szóló dekrétuma: Boszorkányokkal szemben, akik nincsenek, semmiféle kereset ne legyen. (Értékét nem csökkenti, hogy csak egy bizonyos boszorkány fajtára a strigákra vonatkozott.) A királyi hatalom csökkenése II. Endre ( ) idején következett be. Ezt példázza az is, hogy 1213-ban fúri összeesküvk meggyilkolták általános ellenszenvtl övezett német feleségét, Gertrudist (lásd Bánk Bán történetét ), tettük pedig büntetlen maradt. Ugyancsak a hatalom csökkenését példázza az Aranybulla kibocsátása, mely a nemesi osztály jogait védte a központi hatalommal szemben. Ennek ellenállási záradéka ( jus rezistendi ) a furakat fegyveres ellenállásra jogosította fel, amennyiben a király sértené jogaikat. Az Árpád-házi királyok korszakának legnagyobb csapását Magyarország 1241-ben szenvedte el. Az ország keleti fele a tatárok kezébe került, st, télen átkelve a Duna jegén, a nyugati részt is végigpusztították. IV. Béla ( ) királyt, aki valósággal földönfutóvá vált ben, méltán nevezik második honalapítónak, hiszen az országot romjaiból hozta vissza az európai hatalmak sorába. Telepítéseket, várépítési programot hajtott végre, letelepítette és integrálta a visszatér kunokat. Az Árpád-kor 1301-ben, III. Endre halálával ért véget. Magyarország történetének meghatározó fontosságú, összességében pozitív korszaka volt ez, amikor egy sztyeppei nomád kultúrát hordozó népnek sikerül szilárdan gyökeret verni egy számára addig idegen nyelvi, hatalmi és társadalmi környezetben. A nyugati kereszténység elfogadása, a feudalizmus társadalmi berendezkedésének, tulajdonviszonyainak, munkakultúrájának átvétele, a helyhezkötött életmóddal együtt járó új gazdasági rend kiépítése viszont nem a felsorolt személyiségek érdeme, hanem az egész magyar társadalomé. A jó szándékú, tehetséggel megáldott és jövbe látó uralkodók csupán katalizátorai voltak annak a folyamatnak, melynek során a magyarság egyedül a sztyeppei népek közül! nevét, nyelvét, identitását, népi kultúráját híven megrizve országot tudott teremteni Európában. Anyagi és szellemi mveltség az Árpád-korban A magyarság az Árpád-házi királyok alatt nem csupán politikai, gazdasági és társadalmi tekintetben illeszkedett be Európába. A nyugati kereszténység felvétele a latin liturgikus nyelv és írásbeliség használatára való áttérést is jelentette, ezzel Magyarország szervesen bekapcsolódott a kontinens kulturális körforgásába.

5 A magyarországi latin nyelv oklevelek sorát a pannonhalmi apátság alapítólevele nyitja (1002). Korai írásbeliségünk értékes terméke a Szent István király Intelmei Imre herceghez. Nem ismerjük szerzjét, sem a király szerepének mikéntjét és mértékét a m születésében, de mindenképpen az els magyar király udvarában született, annak szellemiségét tükrözi. Az els szövegében is ránk maradt történelmi munka szerzje csak betjellel ( P. dictus magister ) nevezi meg magát, amiért Anonymusként emlegetjük. III. Béla udvari jegyzje lehetett, Gestáját királya halála után, 1210 körül írta. A múltat saját képzelete szerint idézi, ezért inkább irodalmi m, mint történelmi munka, forrásként csak nagy körültekintéssel használható. Bár a parasztok csacsogó énekeirl megvetéssel beszél, ezeket bségesen beépíti mvébe. Az els ismert magyar nyelv összefügg szöveg a XII. század végén keletkezett: az ún. Pray-kódexben fennmaradt Halotti beszéd. Az els magyar nyelv vers és egyben szkebb értelemben vett irodalmi alkotás az Ómagyar Mária-siralom a XIII. század második felében keletkezett, egy Toscanában rzött kódexben bukkantak rá 1910-ben. Az Árpád-kor uralkodó mvészeti stílusa az ún. román stílus. Neve megtéveszt, fleg a magyar nyelvterületen. Jól jegyezzük meg: semmi köze a román néphez, mi több, a románok Bizánc hatása alatt álló mvészetébl csaknem teljesen kimaradt (kivétel néhány Hunyad megyei román falu temploma). Az elnevezés a XIX. században keletkezett, értelme: római módra épített (tehát kvagy téglaépület, eltéren a barbárok domináns módon fa-építményeitl). A félreértés elkerüléséért többen inkább a romanika kifejezés használatát javasolják. A román stílus (romanika) f ismertetjele a félkörív (alaprajzban, boltozat ívében, nyílások kapuk, ajtók ablakok fels szintjén). Jellemzje még a monumentalitás, a nagyon vastag, zömök épületfal, az épületek méreteihez (és fleg a késbbi gótikus épületek nyílásaihoz) képest szk, vagy legalábbis nem túl nagy méret nyílás. Jelentsebb román sílusú épületek: Magyarország:

6 Feldebr Altemplom. Korai, XI. századi, építése talán Aba Sámuelhez ( ) köthet (egyesk szerint itt is volt eltemetve). Európában csak egy távoli rokona van (Franciaországban), elképei a bizánci, de fleg a Kaukázusvidéki (örmény-grúz) építészetben találhatók. [14. kép] Lébény (Szigetköz) Bencés apátsági templom. Alapítója a Gyr nemzetség, építés ideje: XIII. század els fele. [15, 16. kép] Ják (Vas megye, Nyugat-Magyarország) Bencés monostor temploma. XIII. század els fele, építtetje a Ják nembeli Márton ispán. Közép-Európa egyik legjelentsebb román stílusú építészeti emléke. Mellette található a vele egykorú, négykaréjos Szent Jakab kápolna. [17, 18, 19. kép] Zsámbék (Budai hegyek) Apátsági templom, a francia származású Ainard nemzetség alapítása; franciás, kecses, már a gótika felé mutató. Építés ideje: XIII. század közepe. [20, 21. kép] Erdély: kép] Gyulafehérvár Püspöki, ma érseki székesegyház. XII XIII. század. [22. Harina (Beszterce-Naszód megye) A gyulafehérvári püspök uradalmának egyháza. Építés ideje: XIII. század els fele. [23. kép] Székelyudvarhely Jézus kápolna. Négykarélyos épület a jáki Szt. Jakab, a pápóci (Vas megye) Szt. Mihály kápolna rokona. [24. kép]

7 FOGALOMTÁR Aranybulla A II. Endre uralkodása során mellzött elkelk, a hozzájuk csatlakozott királyi serviensek (a király második vonalbeli fegyveresei) támogatásával, egy olyan dokumentum kiadására kényszerítik a királyt 1222-ben, amely 30 pontban orvosolta sérelmeiket, biztosította régi és újonnan szerzett jogaikat, kiváltságaikat. Aranybullának arany függpecsétje után nevezték. Az aranybulla serviensekre vonatkozó kiváltságai késbb az egész nemesség sarkalatos jogaivá váltak, szintúgy az ellenállási záradék, mely a bullában csupán a furakra és püspökökre vonatkozott, idvel kiterjedt az egész nemességre. Életfa Több nép mitológiájában az élet és életer jelképeként szerepl fa. Az ábrázolásokon különböz alakú fa vagy cserje, gyakran két oldalról kísér alakokkal. A keresztény mvészetben is elfordul, a magyar népmvészetben pedig igen gyakori. Gesta (lat. res gesta : valakinek a viselt dolgai, a története) Középkori történeti mfaj, amely valamely történeti személynek, királynak, császárnak a tetteit vagy egy egész nemzetnek a viselt dolgait, történetét tárgyalja, inkább az események okozati összefüggését követve, mint a szigorú idrendet. Szasszanida mvészet Iránban, Kr.u. 224 és 642 között uralkodott Szasszanida-dinasztia korának mvészete. Elssorban az óperzsa mvészet hagyományait elevenítette fel, de hatottak rá keleti kultúrák, illetve a görög mvészet is. A szasszanida fémmvesség alkotásai rekeszes technikával, polichróm stílusban készültek. Figurális ábrázolásaik középpontjában (ezüst és arany edényeken, fként tálakon) az uralkodó alakja áll. A szasszanida birodalom bukása után élénken hatott a sztyeppei népek és az iszlám mvészetére.

8 FORRÁSOK, SZEMELVÉNYEK 1791-ben a Marostól délre, Nagyszentmiklóson egy odavaló földmves ember kerítése egyik oszlopának ásásakor 23 darab csodás szépség edényt talált. A kincs kalandos útja végén Bécsben kötött ki a Habsburg császárok kincstárában, s ma is ott van a Kunsthistorisches Museumban (Szépmvészeti Múzeum). Olyan hatalmas értéket képviselt, hogy nem is tudtak másra gondolni, minthogy Attila kincse lenne. [ ] A kincs két teljes asztali készletbl áll, méghozzá egy fejedelmibl és egy fejedelemasszonyiból. Az egyikben a fejedelmében négy korsó és ivócsésze van, az asszonyéban pedig három pár. Dzsingisz kán udvarában is négyféle italt szolgáltak fel a fejedelemnek egy-egy lakoma alkalmából. Érdekes, hogy a férfi asztali készletének díszítése növénydísz (akárcsak a kései avaroké és Árpád magyarjaié), az asszony készletének dísze pedig fként állatalakos. [ ] Végül is kimondhatjuk, hogy a nagyszentmiklósi kincs egyik asztali készletét (a rovásírásos fejedelmi készletet) ugyanazon királyi ötvösök készítették, akik els pénzeink vertöveit. Ez a készlet talán Szent István ajándékaként kerülhetett Ajtonyhoz (késbbi ellenségeskedésük nem lehetett akadálya korábbi, egymást ajándékozó figyelmességüknek, ez szinte kötelez a keleti nagyurak között). Mindez pedig egyúttal annyit jelent, hogy az európai népvándorláskor legnagyobb és mvészileg remekmív kincse részben vagy egészen magyar munka, nem pedig bolgár, ahogyan egy ideig vélték, s ahogyan Bécsben ma is feltntetik a múzeumban. [László Gyula: Vértesszlstl Pusztaszerig Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig. Bp., ] István király intelmei (1031 eltt) V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról [ ] Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdeml ügy kerül eléd, vagy valamely fbenjáró bn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel ne ersködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az megbízatásuk, hogy a törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni és neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes. VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról

9 Kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokról jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstl elrettenti. Mert az egynyelv és egyszokású ország gyenge és esend. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. [Katona Tamás (szerk.): István király emlékezete. Bp., én., ] Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül) (olvasat) Látjátok feleim szömtökkel, mik vagymuk: isá, por és és hamou vagymuk. Mennyi milosztben teremtevé elevé miü isemüköt, Ádámot, és aduttá valá neki paradicsomot hazoá. És mend paradicsomben valou gyimelcsektl mondá neki élnie. Heon tiltoá t egy fá gyimelcsétl. Gye mondoá neki, méret nöm enék: isá, ki napon emdöl az gyimelcstl, halálnek haláláal holsz. Haldavá holtát terömtevé istentl, gye feledevé. Engedé ördöng intetüinek, és evék az tilvot gyimelcstl. És az gyimelcsen halálot evék. És az gyimelcsnek óly keseröü valá vize, hogytorkokat megé szakasztá valá. Nöm heon mogánek, gye fajánek halálut evék. Haraguvék isten, és vevé t ez munkás világ belé: és ln halálnek fésze, és mend nemének. Kik azok? Mi vagymuk. Hogy es tiü látjátok szömtökkel: isá, es nöm eggy ember mulhatjá ez vermöt, isá mend azhoz járou vagymuk. Vimággyuk uromk isten kegyelmét ez lélekért, hogy jorgasson ü neki, és kegyiggyen, és bolcsássá bnét. És vimággyuk szen(t) ahszin Máriát és bouldog Mihael arkangyelt és mend angyelkot, hogy vimággyanak érette! És vimággyuk szent Peter urat, kinek adot hatalm oudniá és ketnie, hogy ougyá mend bnét! És vimággyuk mend szentököt, hogy legyenek neki segéd uromk színe elt, hogy isten iü vimádságuk miá bocsássá bnét! És szabaduhhá t ördöng ildetüitl és pokol kínzatujátúl, és vezesse t paradicsum nyugolmá beli, és aggyon neki mönnyi oruszág belé utat és mend jouben részet! És keáccsátok uromkhoz hármul: kyrie eleison! Szerelmes brátim! Vimággyomuk ez szeginy ember lelkiért, kit úr ez napon ez hamis világ timöcé bell menté, kinek ez napon testét tömetjük; hogy úr t kegyelméhel Ábraám, Izsák, Jákob kebelében helhezje; hogy bírságnap jutvá mend szentei és önöttei közekün jou fell joktatniá ileszje t! És tiü bennetök. Clamante ter: kyrie eleison! [= Kiáltsátok háromszor: uram, irgalmazz!] Szómagyarázat:

10 isá = íme, heon = csupán, fésze = martaléka, intetüinek = késztetésének, jorgasson = irgalmazzon, kegyiggyen = kegyelmezzen, oudaniá = oldania, ketnie = kötnie, timöcé = tömlöce, bírságnap = ítéletnap, önöttei = kiválasztottjai, jou = jobb, joktatniá = iktatnia, helyeznie, ilejsze = élessze [Mózes Huba (Válogatta, az elszót írta és a függeléket összeállította): Világ világa, virágnak virága. A magyar irodalom kezdetei. Kolozsvár-Napoca, ]

11 BIBLIOGRÁFIA Dercsényi Dezs Zádor Anna: Kis magyar mvészettörténet. Bp Engel Pál, Beilleszkedés Európába a kezdetektl 1440-ig. Magyarok Európában. I. Bp Gergely András: Magyarország története. In: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Kszeghy Péter: Irodalom és mvészetek a kezdetektl a XVIII. század elejéig. In: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Mvészeti kislexikon. Bp., 1980.

12 II. A GÓTIKA ÉS RENESZÁNSZ HATÁRÁN (az érett feudalizmus kora) Történelmi keret Az utolsó Árpád-házi királyok alatt tovább gyengül a központi hatalom, majd az Árpádház kihalását követen valóságos anarchikus állapotok következnek, amikor 1308-ban Kán László erdélyi vajda megteheti, hogy foglyul ejtse és hazaküldje Bajorországba Ottót, a megkoronázott királyt, további két évig magánál tartva a koronát. Ekkor, 1308-ban lépett színre a francia Anjou házból való Károly Róbert ( ). Miután szabadul trónigényl vetélytársaitól, a nagyurakkal ha kell szövetkezve-alkudozva, ha kell háborúzva felszámolja a tartományúri hatalmat. Udvarát a Dunakanyarban, Visegrádon rendezte be. Jó pénzügyi politikával (Magyarország Európa legnagyobb aranytermelje, a firenzei mintára vert magyar forint pedig ers volt), adópolitikával, a külkereskedelem élénkítésével ers gazdasági hátteret teremtett. Jó szövetségesi viszonyt táplált a cseh és lengyel uralkodóval. Utóda, I. (Nagy) Lajos ( ) [1 kép Nagy Lajos koronázása a Képes Krónikában] idején az ország tekintélye tovább ntt. Anyai örökségeképpen elnyerte a lengyel trónt, így haláláig a két ország perszonálunióban volt. (Túlzó tehát a megállapítás, hogy Magyarország határait három tenger mosta.) [2 kép Nagy Lajos egykori miniatúra nyomán] Könyveket gyjtött, udvarában festk, szobrászok, ötvösök mködtek, megrendelésére készült a híres Képes Krónika, 1367-ben Pécsett egyetemet alapított. Halála után ismét néhány zavaros, bels hatalmi harcoktól megkeserített év következik, hogy végül veje, Luxemburgi Zsigmond ( ) [3 kép Albrecht Dürer festménye] ragadja magához a magyar koronát. A német-római császári korona és a cseh királyi korona birtokában, fél évszázad alatt sem sikerült neki a fúri klikkek hatalmát teljesen megtörni. Segítette a városok fejldését, az idejében alakul önálló társadalmi renddé a szabad királyi városok közössége (a fpapok, a furak, a köznemesség rendje mellett k is helyet kapnak az országgyléseken) [4 kép Pénzverde Zsigmond korában]. Zsigmond uralkodását követen kiújul a trónért való vetélkedés, amelyet a nagy törökver Hunyadi János [5 kép Hunyadi János, egykorú metszet] kormányzósága (ami gyakorlatilag királyi hatalmat biztosított, királyi cím nélkül) fékezett. Az tekintélye teszi lehetvé hogy fia, Hunyadi Mátyás ( ) [6 kép Mátyás király, Mantegna elveszettfestménye nyomán Tobias Stimmer] választás útján, ún. nemzeti királyként trónra kerüljön. Támogatta a városokat, a földesúri jövedelmek rovására növelte a jobbágyi terhekbl a kincstár bevételeit, megfékezte a fúri ( bárói ) klikkek hatalmi törekvéseit, fs zsoldos-

13 seregével ( fekete sereg ) küls és bels tekintélyt biztosított koronája számára. Bkez kultúrapártoló politikája, fényes visegrádi udvara közismert. Mátyás halála után gyenge királyok következnek: II. Ulászló ( ) és II. Lajos ( ) üstökét markukban tartották (amint a krónikás írja) a fúri és köznemesi klikkek. A török veszedelem, amely már Zsigmond korában súlyos felkiáltó jeléként ott feszengett az ország déli-délkeleti határainál, ekkor, tekintve a királyság szétzihálódó, ertlen állapotát, végzetes méreteket ölt. A mveldés E korban a magyarországi írásbeliség, irodalom, mvészet még hangsúlyozottabban része volt az európai kultúrának, mint az Árpád-korban. Az Anjou-korban az írásbeli kultúra kiemelked alkotása az ún. Bécsi vagy Képes Krónika. [7 kép Kopjatörés; Zách Felicián; iniciálék a Képes Krónikából] Szerzjét Kálti Márk rkanonok személyében azonosítják, de nem teljes bizonyossággal. A XIV. század közepén keletkezett írás régebbi magyar krónikákat, töredékeket felhasználva tárgyalja a magyar történelem eseményeit 1330-ig. Értékét jelentsen növelik a páratlan szépség miniatúrák és díszes iniciálék, amelyek lapjait díszítik. A magyar krónikaírás hagyományait késbb Thuróczy János folytatja. Az mve (Chronica Hungarorum) már Mátyás korában született, és 1488-ban két kiadást is megért (egyet a magyarok, egyet némileg módosítva az idegenek számára). A reneszánsz szellemiség és pompa fellelhet már Luxemburgi Zsigmond udvarában, de igazából errl Mátyás udvartartása válik híressé. Az Itáliában tanult magyar humanisták mellett, mint Vitéz János vagy Janus Pannonius mellett az itáliai reneszánsz kultúrát jeles vendégek képviselték ebben az udvarban, mint a szicíliai Pietro Ransano, vagy Galeotto Marzio (Pannonius Ferrarában megismert jó barátja), vagy Antonio Bonfini, akinek magyar történelmet ismertet mve (Hungaricorum rerum ) hosszú idn keresztül a magyarság elsszámú tükre volt Európa népei szemében. Világhír Mátyás Corvinák néven ismertté vált könyvgyjteménye. [képek: 8. Mátyás-graduale k., 9. Iohannes Chrystostomus: Homiliae in epistolas S. Pauli. Firenze, k., 10. Iohannes Damascenus: Sententiae. Firenze, k., 11. Philostratus

14 korvina. Firenze, k., 12. Petrus Ransanus: Epitoma rerum Hungaricarum. Nápoly, k.] Mátyás képgyjteményében már ott volt az itáliai reneszánsz nagyjainak (Leonardo, Mantegna, Filippo Lippi) egy-egy mve, de fontos kihangsúlyozni: a magyar udvari reneszánsz építészeti-mvészeti környezetét a gótika uralta. A gótika a romanikát (román stílust) felváltó mvészeti irányzat. Magyarországon már a XIII. században megjelent és teljes mértékben uralta a XIV és XV. századot, még a XVI. században is számolnunk kell vele, fként a távolabbi, vidéki környezetben. A név születése érdekes: a reneszánsz kor gondolkodói a korukban megújult antik szellemiség mvészeti alkotásoktól eltér mveket (építményeket, szobrokat, festményeket), a barbárok, ahogyan akkor mondták, a gótok munkájának tartották. A gótika f ismertet jegye a csúcsív (szemben a román stílus félkörívével), illetve a bordás keresztboltozat. E két elem együttes alkalmazása lehetvé tette hatalmas magasságokba tör boltozatok létrehozását (Reims 38 m, Amiens 42,3 m). Megkülönböztetjük a korai és az érett gótikát, a könnyebb érthetség kedvéért: a korai egyszerbb, az érett bonyolultabb alakzatokat hoz létre, de a csúcsív mindkét esetben felismerhet. Képek a stílus bemutatására A gótikus építészet jellegzetességei (csúcsív, bordázott boltozat, magasság, kecsesség): Reims: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Notre Dame de Paris: 20, 21; Sainte Chapelle: 22, 23, 24, 25. A szobrászat (általában!) az architektúra része (dekoratív szerep): Reims: 26; szörnyek: Reims: 27, 28; Notre Dame: 29, 30, 31, 32; nemcsak szörnyek Uta (Bambergi dóm kórusa): 33. A magyarországi gótikát szemléltet képeinket nem idrendben, hanem vidékek szerint válogattuk. Igyekezünk olyan emlékeket bemutatni, amelyek nem csupán a középkori Magyarország területén születtek, hanem a magyar

15 néphez is köthetek (nem foglalkoztunk például kizárólagosan az erdélyi szászokhoz kapcsolódó emlékekkel). [34] Budapest Budavári Nagyboldogasszony templom ( Mátyás-templom) Sopron Ferencrendi kolostor, Káptalan terem [35] Sopron Szt. Mihály templom[36] Garamszentbenedek Bencés apátság [37, 38] Kassa Szent Erzsébet templom [39], Északi kapu [40] Kolozsvár Szent Mihály templom [41, 42, 43] Kolozsvári Márton és György: Szent György szobor [44] Székelyderzs látkép [45]; látkép, Orbán Balázs nyomán [46]; a templom rekonstrukciós rajza (Gyöngyössy János) [47]; a freskó részlete a chronostichonnal [48] A chronostichon szövege: Hoc opus fecit depingere seu preparare magister Paulus filius Stephani de ung anno domini millesimo quadragentesimo decimo nono: scriptum scribebat et pulchram puellam in mente tenebat Ezt a mvet festette vagyis készítette Pál mester, Ungi István fia az Úr 1419-ik évében. Az írást megírtam, a szép leányt elmémben tartottam.

16 FOGALOMTÁR Graduale Liturgikus könyv, mely a mise énektételeit tartalmazza. Iniciálé Nagy kezdbet a kódexek fejezeteinek vagy fontos részeinek kezdetén. A miniatúrafestésben gazdag ornamentikával díszítették. Miniatúra Kézzel írott szöveg mvészi igény illusztrálása (részben a szövegbe illesztett képek, részben a margódíszek. A szó eredetileg nem az alkotás apró méretére utalt, hanem a sorok aláhúzására, az egyes betk kifestésével a szöveg élénkítésére szolgáló míniumos festék alkalmazására utal.

17 FORRÁSOK, SZEMELVÉNYEK Zách Felicián története a Képes Krónikában (mely példázza a középkor kegyetlen büntet és megtorló szokásait) Ebben az idben, amikor Hungaria a várva várt béke nyugalmának örült, és ellenségei sehonnan sem háborgatták, a béke megrontója és a gylölet magvetje, az ördög egy Zaah nemzetségbeli, Felicián nev éltes szül fej nemes szívének azt sugallta, hogy egy napon karddal ölje meg urát, Károly királyt, úrnjét, Erzsébet királynét, és két fiukat, Lajost és Andrást. Ezt a Feliciánt a néhai nádor, Trencséni Máté [közismertebben: Csák Máté, a király ellen lázadó nagyúr] emelte fel, végül azonban Mátét elhagyván a király mellé állt. A király t szeretettel kegyébe fogadta, szabad bejárása volt hozzá, ajtaja akadálytalanul nyitva állt eltte. Amikor azután a király a királynéval és említett fiaival az Úr ezerháromszázharmincadik évében, május Kalendáját megelz tizenötödik napon, húsvét nyolcada utáni szerdán [április 17.] Visegrádon, a vár alatt lév házban reggelizett, Felicián észrevétlenül belopózva odalépett a király asztala elé, és éles kardját kirántva hüvelyébl, veszett kutya módjára heves támadással könyörtelenül meg akarta ölni a királyt, a királynét és fiaikat. Minthogy azonban az irgalmas Isten irgalma megakadályozta, nem tudta végrehajtani amit akart. A király jobb kezén mégis könny sebet ejtett. De ó, fájdalom a szentséges királyné jobb kezének négy ujját, amelyet a szegények, nyomorultak és elesett emberek felé könyörületesen szokott nyújtani alamizsnaosztáskor, azon nyomban levágta. [ ] Amikor az ott álló királyfiakat is meg akarta ölni, a gyerekek neveli, Kenesichi Gyula fia és János nádorispán fia, Miklós közbeléptek, és bár az említett gyermekek megmenekültek, k halálos sebet kaptak a fejükön. Ekkor egy derék ifjú, a Potok megyei Sándor fia, János, aki akkor a királyné al-étekfogója volt, rárohant Feliciánra, mint valami vérengz fenevadra, és trével ersen nyaka és lapockája közé sújtva keresztüldöfte és a földre terítette. Az ajtókon keresztül innen is, onnan is berohantak a király bajvívó vitézei, és rettenetes kardjukkal ízekre szabdalták a nyomorultat; kardcsapásaik szinte teljesen eltorzították t. Fejét Budára küldték, két kezét és két lábát pedig más városokba. Végül egyetlen serdül fia és egy h szolgája akik futásnak eredtek ugyan, mégsem tudtak megmenekülni ló farkára kötve végezték életüket. Kutyák falták fel az utcán holttestüket csontjaikkal együtt. [ ] Klára nev leányát is, ezt a gyönyör szüzet kivonszolták a királyi udvarból, orrát meg ajkait csúful megcsonkították, hogy csak a fogai látszottak; a kezérl is nyolc ujjat levágtak, úgyhogy csak a hüvelykujjai maradtak meg, majd több város utcáin és terein végighurcolták lóháton, és kényszerítették a félhalott szerencsétlent, hogy ezeket a szavakat kiáltsa: Így lakoljon, aki htlen a királyhoz!. Feliciánnak másik, Sebe nev leányát [ ] lefejezték [Képes Krónika. Fordította Bellus Ibolya. Bp., ]

18 Zách Felicián tettének feltételezhet magyarázata Zách Felicián [ ] 1330-ban, Visegrádon sikertelen merényletet követett el Károly király ellen, állítólag leányán, Zách Klárán esett sérelem megtorlásául. A merénylet alkalmával t megölték, családját és rokonságát kiirtották. Az egy hónappal késbb, a Károlyhoz h bárók által kiállított ítéletlevél sem tudta ezt az eljárást igazolni. Zách Klára [ ] A hagyomány szerint Kázmér herceg, Károly magyar király sógora (a késbbi Nagy Kázmér lengyel király) elcsábította, s ez volt atyja Károly király elleni merényletének oka. [Magyar Életrajzi Lexikon. II. Bp., ] A visegrádi palota, régi díszében A nagyszer épületeggyüttes alapjait [...] Anjou Károly és I. Lajos király tette le még a XIV. században. k választották ki a Duna völgyének e festi szépség szakaszát, ahol a vár védelme alatt a folyópart és a sziklás lejt között öt, egymás fölött lépcssen emelked szinten építhették fel Közép-Európa egyik legjelentsebb gótikus királyi kastélyát. A terep szabálytalanságai ellenére, négyszög udvarok köré áttekintheten csoportosított helyiségekbl alakították ki a palota alaprajzi rendszerét. Az Anjou-uralkodók Nápolyból kerültek Árpád-házi rokonságuk révén Magyarországra. Természetes tehát, hogy az megrendelésükre készült visegrádi épületsorozat szerkezete és elrendezése is itáliai eredet, protoreneszánsz jelleg. A XV. század elején a palotában felteheten nagy tzvész pusztított s ezért Zsigmond király 1410 után újjáépíttette a palotát. Sok részlet megváltozott ugyan, a szerkezet azonban megmaradt. A Duna fell hosszúkás udvar vezet az Anjou-kori, hatalmas négyszöglet szobákból álló alsó helyiségsorhoz. Az udvar két oldalán csúcsíves árkádok húzódnak. Az íveket finoman faragott nyolcszög pillérek támasztják. E nyitott folyosó mögötti szárny földszintjét alacsony, vaskos pillérek osztják két hajóra. Ezek fölé ers boltozat borul. [ ] Az árkádos alsó udvar palota felli oldalát hatalmas támpillérek tagolják. Közöttük indul fel a boltívre helyezett, kkorlátos lépcs Róbert Károly király vastag falú palotarészébe [ ]. Itt szépen kialakított, ülfülkés folyosó visz be a díszudvarhoz. Mint a kolostorok kerengjét, úgy alakították ki Nagy Lajos korában a négyszöglet, szabályos udvar körüli folyosót. Az udvar hegy felli oldalán az ívek eltt nagyméret, mégis karcsú kútház könyököl ki. Nyolcszög pillérmagja körül vörösmárvány medence fogja fel a szakállas emberfejekbl és sörényes oroszlánpofákból csorgó vizet. A medence fölött kívül karcsú, levelekkel díszített oszlopok tartják az egyenes párkányt.

19 [ ] Mátyás király bontatja le a Lajos király által rendelt mestermvet, amikor 1484-ben a ma is részben meglév kés gótikus kereng megépül. A szk udvar közepére ekkor kerül a vörösmárvány reneszánsz kút. [ ] A díszudvar kerengjének indul el a lépcs az emeleti, elkelbb helyiségekhez. Az udvar fölötti szobasor már az uralkodóé. [ ] Itt, a harmadik szinten csatlakozik a palotához a Lajos király által épített egyhajós, mvészi kivitel kápolna. Tágas, téglával burkolt teraszon áll, amelyet a Duna felé vastag fallal ersítettek meg. A második szintrl lépcs vezet ide. [ ] Boltozatos átjáró ível a negyedik szint háromszög udvarára, amelynek pilléres folyosója alól feltnik a hegy felli nagy kváderkövekbl emelt támfal eltt szinte lebeg könnyedséggel álló, oszlopos falikút. A vörösmárvány medencét leveles oszlopok koronázzák. Közöttük finom csúcsívek feszülnek, amelyek alig takarják el a baldachin alsó síkját kitölt Anjou-címert. A baldachin oldalát vak-négykaréjok töltik ki. A víz nyolc pólyás és ketts keresztes országcímerekbl csurog a medencébe. Ezt az egyedülálló szerkesztés falikutat Lajos király nyilván ugyanazokkal a mesterekkel készíthette, akik a díszudvar kútházát remekelték. A teljesen rokon formák mellett a k és vörösmárvány anyagának váltakozása is erre vall. Mátyás király ezt a falikutat is elbontatta s helyébe állíttatta 1473-ban a teljesen vörösmárványból készült oroszlános kutat, amely azonban szerkezetében híven követi eldjét. (Jelenleg az eredeti helyen az oroszlános kút vörösmárványból készült rekonstrukciója áll. Az Anjou-kori falikút eredeti darabokból összeállított rekonstrukcióját pedig a Nemzeti Múzeumban állították fel.) A falikúttól falba épített kcsatornán jut el a víz a háromszög udvar északi sarkából kiinduló keskeny folyosó mellett a palota gzfürdjéhez. A k víztárolóból merített vizet téglakemencék fölött nagy edényekben forrósítják s az így fejlesztett gz hatol be a szomszédos fürdhelyiségbe. A palota fenn az ötödik keskeny szinttel zárul. Itt húzódik az a kcsatorna, amely a hegy forrásvizét szállítja és osztja szét az egész palotában. A gazdag kialakítású ajtókkal, ablakokkal, árkádos udvarokkal, lépcskkel és kutakkal ékesített királyi kastély meredek tetit sárga- és zöldmázas cserép borítja, végzdéseiken ugyancsak színes cserépbl készített, karcsú csúcsdíszekkel. [Entz Géza: Visegrád fényében. In: A magyar régészet regénye. III, javított kiadás. Bp., ]

20 BIBLIOGRÁFIA Dercsényi Dezs Zádor Anna: Kis magyar mvészettörténet. Bp Engel Pál, Beilleszkedés Európába a kezdetektl 1440-ig. Magyarok Európában. I. Bp Gergely András: Magyarország története. In: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Kszeghy Péter: Irodalom és mvészetek a kezdetektl a XVIII. század elejéig. In: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Mvészeti kislexikon. Bp., Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás Magyarok Európában. II. Bp

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

A Jagellók kora Magyarországon

A Jagellók kora Magyarországon A Jagellók kora Magyarországon DOBZSE, DOBZSE Javasolt feldolgozási idő: 60 perc A források, a térképvázlat és a korabeli ábrázolás alapján készíts haditudósítást a mohácsi csatáról! Törvényszerű volt

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

A Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom

A Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom A Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom A MAGYAR KÖZÉPKOR ELSŐ ÍRÁSOS EMLÉKEI Javasolt feldolgozási idő: 45 perc 1. Az első magyar nyelvű szövegemlékeink a mai napig költők, írók, képzőművészek

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

A visegrádi királyi palotakertek

A visegrádi királyi palotakertek A visegrádi királyi palotakertek Volt a magyar díszkertkultúrának egy olyan ragyogó korszaka a XV. században, amikor szinte együtt haladtunk a legkiemelkedõbb nyugat-európai áramlatokkal, sõt a korabeli

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

6. ábra A múmiákat rejtô díszes koporsók 150 éven át pihentek egy elfalazott, mindenki által elfeledett kriptában a váci Fehérek templomában

6. ábra A múmiákat rejtô díszes koporsók 150 éven át pihentek egy elfalazott, mindenki által elfeledett kriptában a váci Fehérek templomában letörték, de azt nem tudhatjuk, hogy ki tette ezt: Ötzi vagy egy társa, esetleg az ellenségei? A nyílvesszô behatolási szögébôl az is kiderült, hogy aki rálôtt Ötzire, feltehetôen lejjebb a hegyoldalon,

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész)

269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész) 269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész) Budavára 24 öl széles és ugyanolyan hosszú négyszögletes vár volt. Elöl 24 oszlopon nyugvó, 5 öl széles és 5 öl hosszú védett bejárattal. Alatta

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS TÖRTÉNELEM TNTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLI FORDULÓ JVÍTÁSI ÚTMUTTÓ ÉS JVÍTÓKULS feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar kisbetőivel jelöltük. z itemek

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai?

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai? Név: 1.A) Fejtsd me a keresztrejtvényt! (Több szóból álló válasz esetén a szóközt jelöltük.) a) Nándorfehérvár mai neve b) e város pénzének mintájára veretett pénzt Károly Róbert c) az erdélyi három nemzet

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

A HONFOGLALÓK VISELETE 1. Mik voltak a tarsolylemezek, szablyák, süvegcsúcsok, övveretek legfőbb motívumai? Palmetták. Mit jelent ez a szó? Legyezőszerűen szétterülő vagy szív alakú pálmalevél vagy lótuszvirág

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben