Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat"

Átírás

1 Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy neve: Ember és társadalomismeret. Ezen műveltségterületbe a történelem és az etika tantárgy tanagyaga tartozik bele. A két tantárgy oktatása tantárgyi bontás nélkük történik a hetedik évfolyamon. Ebből következik, hogy a tantárgyak éves óraszáma összeadódik azaz 111 óra lesz. A tanemenet fő vonalát, a történelem tananyag beosztása jelenti, s ehhez kapcsolódnak az etikai témakörök. Ezek a témakörök a tantárgyba integrálva sokszor az óra anyagának megnevezésében be sem kerülve jelennek meg. A tanmenet javaslatban a fogalmaknál és a megjegyzésnél kerül utalás rájuk. A továbbhaladás és a számonkérés követelményeinél és feltételeinél mindkét tantárgy helyi tantervben meghatározott szempontjait vesszük figyelembe. A helyi tanterv módosításának megfelelően a 6. osztályos tananyag utolsó, a tantárgytömbösítés órabeosztása miatt el nem végezhető, 3 óráját a Hazáért és szabadságért témakörben a 7. osztályos Magyarország a XVIII. században c. témakör elején tanítjuk meg. A tanmenetjavaslatban használt rövidítések, piktogramok: F: a kialakításra kerülő új fogalmak N: szereplő fontosabb személyek É: évszámok T: topográfia IKT: interaktív tananyag, számítógép internet használat A Tanulói tevékenységek rovatban: K: kutatómunka Mf: munkafüzet O: ismeretszerzés forrásszövegből, olvasmányokból, az olvasottak értékelése Á: ismeretszerzés képekről, ábrákról- képek, ábrák összehasonlítása Té: ismeretszerzés térképről, iskolai atlaszról Óra A tantárgy bevezetése 1. óra A tantárgy bevezetése. A történelem és az erkölcsi normák változása 2-3. óra Év eleji ismétlés F: erkölcs, illemtan, jó és rossz fogalmának változása, helyes és helytelen, F: az 5. és a 6. évfolyamos tanterv alapján az egyetemes és magyar történelem kulcsfontosságú évszámait és fogalmait a tankönyv alapján ismételjük át. K: Értelmező kéziszótár, lexikonok, Beszélgetés Csoportmunka a tankönyv kérdései A cél nem csak az események alapján, szinkron időszalag: átismétlése, hanem az un. egyetemes és magyar történelmi "hagyományos társadalmak" események. T: korszakonként a néhány jellemvonásának legfontosabb országok birodalmak áttekintése, s ezzel egy behatárolása, városok, csatahelyek "változékonyabb" korszak megkeresése. bevezetése

2 I. A polgári átalakulás kora Ebben a témakörben a tanulók megismerik a XVIII. Század eleji Európa és Amerika életét, tanúi lehetnek az emberi és polgári jogok megszületésének. A témakörhöz kapcsolódóan a ma érvényes legfontosabb emberi jogokra is kitekintünk. A Nagy Francia Forradalom Bonaparte Napóleon és az ipari forradalom történet és hatásait tanulmányozva megvizsgáljuk az egyéni és közérdeket, a jó és a rossz megjelenését a történelem eseményeiben. 4. óra A felvilágosodás F:polgárság, centrum, felvilágosodás, "az ész kritikája", hatalom megosztás, enciklopédia, N: Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, T: Európa centruma A: Voltaire és Nagy Frigyes Az Emeljük ki a kritikai gondolkodás enciklopédia kötetei T: a korabeli és jelentőségét. A felvilágosodás a jelen állapot összevetése a gondolkodóiról jó jellemzést ad a történelmi és földrajzi térképen Mf: munkafüzet. Etika: az ember egyedfejlődése, test és lélek. 5-6 óra Az amerikai függetlenségi háború és az emberi jogok. F: farmer, ültetvény, gyarmat, polgári köztársaság, alkotmány, N: George Washington É: 1773, 1776, 1783, T: Boston A: Amerikai önkéntesek, O: a hatalommegosztás elve, K: Washington élete, Mf: 1,2,4 Forráselemzés a TK kérdései alapján Emeljük ki, hogy miben tér el az Egyesült Államok társadalma és államberendezkedése az európai formáktól. Etika: Az emberi jogok 7. óra Latin-Amerika felszabadulása N: Simon Bolivar, É: XIX. Sz. eleje, T: Latin-Amerika, Dél-Amerika K: Az ősi indián kultúrák sorsa A tananyag rövidsége lehetőséget nyújt a terület történelmének bővebb kutatására. Pl.: különbségek Észak- és Dél- Amerika között 8-9. óra A franci forradalom kezdete, az egyéni és közérdek F: rend, rendi gyűlés, forradalom, nemzetgyűlés, vétójog, nemzetőrség, N: XVI. Lajos, É: július 14. T: Párizs, Versailles. A: a Bastille bevétele, forrás elemzés: Az emberi és polgári jogok nyilatkozata Tudatosítsuk a népi megmozdulások a és a törvényhozásban zajló változások közötti összefüggést. A rendek egyéni érdeke - állampolgárok egyéni érdeke- az ország közös érdeke

3 10. óra Az alkotmányos királyság és a köztársaság F: alkotmányos királyság, köztársaság, konvent, É: 1791, szeptember 21, január. Vita: hogyan ítéled meg a király szökését, vesszen király? O: a király perében elhangzott felszólalások. A: XVI. Lajos lefejezése. Mf. 1-3 Fontos 1792-ben Franciaországban új hadsereg született óra 13. óra A jakobinusok uralma. A diktatúrák fogalma Bonaparte Napóleon uralkodása F: diktatúra, terror, vérpad, emigráns, hadkötelezettség. N: Robespierre, Danton, É: nyara, 1794 nyara F: császár, polgári tulajdon, Szent Szövetség, Nemzeti Bank, É: 1799, 1804, 1812, 1813, 1815 N: Napóleon, Kutuzov T: Itália, Egyiptom, Borogyino, Moszkva, Lipcse, Waterloo, Elba-szigete, Szt. Ilona-szigete, Bécs, Marengo, Austerlitz O: A jakobinusok intézkedései, a jakobinus diktatúra terrorja. Vita: terror a nép érdekében? Mf: 4 T: új államok a napóleoni Európában, O: Európa zárlat alatt, A: Napóleon visszavonulása Oroszországból. Fontos a diktatúra és az alkotmányosság közötti különbség a szociális feszültségek, érzelmek szerepe a történelemben. Etika: Erőszak, alkalmazkodás és önállóság, hűség, őszinteség-hazugság, rokonszenv-ellenszenv Emeljük ki, hogy Napóleon belpolitikája, miért szolgálta a polgári berendezkedés megerősödését. A franci győzelmek és a bukás okait óra A jó és a rossz megjelenése F: mintakövetés, szeretet, Bonaparte Napóleon életútján gondoskodás, érzelmek, álmok, O: A koronázás K: Napóleon gyermek és ifjú kora. Etika: Napóleon alakján keresztül mutassuk be, hogy az emberi személyiségben a jó és rossz egyaránt jelen van. 16. óra A mezőgazdasági és az ipari forradalom F: vetésforgó, vetélő, istállózó állattartás, polgári állam, gőzgép, ipari forradalom, gőzhajó, gőzmozdony, távíró N: James Watt, Fulton, Stephenson, Morse. E: XVIII. Század utolsó negyede, 1769, 1807, A: három nyomásos földművelés és a vetésforgó. O: Az ipari forradalom feltalálói. Mf: 1,2,4 IKT: korabeli gőzgépek, hajók és mozdonyok, Internet. Legfontosabb találmány a gőzgép. Hangsúlyozzuk az ipari fejlődést megalapozó mezőgazdasági fejlődést.

4 óra Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei. A gyermekjogok. F: gyár, iparvidék, iparváros, szabadversenyes kapitalizmus, tőkés, vállalkozó, kispolgár, munkásosztály, bérlakás, értelmiség, segélyegylet, szakszervezet, sztrájk. A: manufaktúra és gyár, gyárváros, London belvárosa, vita: nincs munka, nyomorog a család. Elküldenéd-e gyermekeidet dolgozni? Mf: 1,2,6 Fontos a gyár és a városiasodás összefüggésének és a szabadversenyes kapitalizmusnak a megértése. Városiasodás, életmód beli változás. Hívjuk fel figyelmet a környezet szennyezésre. Etika: életszakaszok 19. óra Összefoglalás Csoportmunka a kérdések alapján II: Magyarország a XVIII. században. A fejezet egy hazánk fejlődése szempontjából jelentős békekorszakot tárgyal. Fontos, hogy a tanulók megértsék, mit jelent Magyarország önállósága a Habsburg Birodalom keretei között, és lássák e sajátos helyzet következményeit (politika, gazdaság, kultúra). Ismerjék fel a hagyományos (feudális) társadalom jellegzetességeit, konfliktusait, lássák, hogy ekkor még e keretek (céh, nagybirtok stb.) is biztosították az ország fejlődését! Fedezzék föl a törvények gazdaságra, társadalomra gyakorolt hatásait! Értsék a természeti és a demográfiai tényezők jelentőségét (pl. benépesítés fejlődés soknemzetiségű állam)! Tudjanak a korszak kulturális eredményeiről (iskola, építészet, zene, irodalom)! Fogalmak, nevek, Óra évszámok, 22. óra óra A XVI.-XVII. sz-i Magyarország ismétlés. A hazáért és a szabadságért F: VI. évfolyamban tanultak felelevenítése T: a korszak területi változásai, K: gazdaságunk jellegzetességei, városaink helyzete, vallások Magyarországon. Esze Tamás nemeslevele O: Részletek Rákóczi F: labancok, szécsényi Emlékirataiból (a felkelés kezdete; országgyűlés, vezérlő fejedelem N: fejedelemmé választása); Az első Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, újság Bercsényi Miklós, Esze Tamás É: K: Mit írhatott Rákóczi XIV. 1703, 1704, 1705 Lajosnak? T: Munkács, Szécsény Mf: 1., 2., 3., 5., 8., 9. Tekintsük át kultúránk főbb alkotásait is. A leckét célszerű Rákóczi életrajzára alapozni. Ismétlés: XIV. Lajos és Nagy Péter külpolitikai törekvései. IKT részletek a Rákóczi hadnagya c. filmből. Etika: hazaszeretet, önfeláldozás, választás és döntés, lelkiismeret, gyávaság és bátorság, erőszak, jogos önvédelem.

5 25. óra Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem F: ónodi országgyűlés, trónfosztás, szatmári béke N: Bottyán János, Károlyi Sándor, Mikes Kelemen, (Bercsényi László) É: 1705, 1707, 1711 T: Ónod, Szatmár, Rodostó, Kassa Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc; Kurucok és labancok harca O: Rákóczi a tisztek neveléséről; Fegyelem Bottyán seregében Mf: , 5., 6., 8. Emeljük ki, hogy a szatmári békével Magyarország megőrizte a birodalmon belüli viszonylagos önállóságát! 26. óra Az ország újjászervezése. A soknemzetiségű Magyarország kialakulása F: szervezett betelepítés, (céh, manufaktúra) N: (Tessedik Sámuel) T: Selmecbánya, (Bánát) G: Néhány Európai ország népességnövekedése a XVIII. sz.- ban; Magyarország és Erdély nemzetiségei O: A szervezett betelepítés; Az iparfejlesztő politika hatásai. Mf: 1. 3., 5., 6. Ismétlés: bányavárosok. 27. óra Hazánk Mária Terézia uralkodása idején F: kettős vámrendszer, urbárium, (jobbágytelek), Ratio Educationis N: Mária Terézia É: , (1754), 1767 T: Szilézia, Galícia A: A jobbágy terhei O: Életünket és vérünket! ; Kormányzás rendeletekkel K: Az osztrák örökösödési háború és a hétéves háború Mf: 1., 3., 4/b, 5 Ismétlés: A Habsburg-család. A kettős vámrendszerről szemléletes ábra van a munkafüzetben (28. o.). 28. óra II. József rendeletei 29. óra Élet a XVIII. századi Magyarországon F: (reform), türelmi rendelet, hivatalos nyelv, népszámlálás, (rondella) N: II. József, (Esterházyak) É: T: Gödöllő, Fertőd, Keszthely, Vác, Eger, Tata, Sümeg A: II. József szánt; Operaelőadás Eszterházán O: Uralkodásra készülve; Önkényes kormányzás; Nemesi ellenállás Vita: Jó uralkodó volt-e II. József? Mf: 3., 4., 5 Ismétlés: a felvilágosodás. Múzeumi foglalkozás vagy gyűjtőmunka A kastély élete, szerepe a barokk Etika: társadalmi és nemzeti identitás.

6 30. óra A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon F: (rendi alkotmány), cenzúra, káté, O: A Reformátorok Társasága infláció N: II. Lipót, I. Ferenc, kátéjából; A Szabadság és Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Egyenlőség Társaság kátéjából; (Szentmarjay, Laczkovics, Sigray, Martinovics Ignác A mozgalom Festetics György) É: 1791, vezetőinek kivégzése Mf: 3., 4., 5., ( gabonaárak) Fontos: az egyén gazdasági helyzete és politikai magatartása közti összefüggés tudatosítása 31. óra Összefoglalás IKT: számítógépes bemutató készítése, a téma összefoglalásáról. III: A polgárosodás kezdete Magyarországon Csoportmunka a kérdések alapján. Magyarország polgárosodása kemény reformküzdelmek, majd a forradalom eredménye. Ezt tükrözi e hosszú fejezet két alfejezete (A: Reformkor; B: Forradalom és szabadságharc). Fontos, hogy a tanulók fölismerjék a két időszak közötti folytonosságot és a különbözőségeket, az eltérő politikai keretek (rendi monarchia alkotmányos királyság) lényegét, jelentőségét. Értsék, hogy a nemesség jelentős része miért követelt reformokat, és miért volt fontos az érdekegyesítés! Ismerjék a korszak meghatározó személyiségeit, programjaik lényegét, vegyék észre történelmi szerepük változását! Tudják megfogalmazni, mi a polgárosodás, az országgyűlések vitatémái miért segítik a polgárosodást, mit jelent haza és haladás kapcsolata! Ismerjék (időrendben) az országgyűléseken elért eredményeket! Lássák nemzeti megújulásunk és a nemzetiségi mozgalmak kulturális értékeit és ellentmondásos politikai következményeit! Fontos, hogy a tanulók képesek legyenek meghatározni Magyarország Európán és a Habsburg Birodalmon belüli helyzetét (földrajzi és gazdasági-társadalmi értelemben egyaránt). Tudjanak konkrét példákat említeni az európai és a magyarországi események kölcsönhatásaira! Ismerjék gazdasági fejlődésünk eredményeit és a korszak legfontosabb kulturális alkotásait! 32. óra Széchenyi István, a reformmozgalom elindítója F: (devalváció), reform, akadémia, hitel N: Széchényi Ferenc, Széchenyi portréja; Megindul a (Festetics György), (Felsőbüki Nagy gőzhajózás a Dunán; Robotmunka Pál), Széchenyi István É: 1825, és bérmunka Hol járt Széchenyi? 1830 T: Pest, Keszthely Mf: 3., 5., 6 Ismétlés: az ősiség törvénye; jobbágyi terhek; ipari forradalom. Fontos: elmélet és gyakorlat egysége Széchenyinél

7 óra 35. óra Életképek és híres emberek a reformkor idejéből. A hazaszeretet megnyilvánulásának lehetőségei Hogyan születnek a törvények a reformkorban és most? N: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, F: alsótábla, felsőtábla, követutasítás, (szentesítés), konzervatív, szabadelvű, (liberális, haladó), közteherviselés, örökváltság, házi adó, (országgyűlési ifjak, jurátus) T: Pozsony É: , (1831), 1840 Tanulói kiselőadások. Kölcsey és Wesselényi portréja; A pesti árvíz Törvényhozás a reformkorban; Reformpárti és konzervatív megyék O: A kolerafelkelés; Az önkéntes megváltás nehézsége Mf: 1., 3., 4. Itt mutassuk be Széchenyi egyéniségét is! IKT: A hídember Etika: hit és tudás, önmegvalósítás, erények, példaképek. Ismétlés: az országgyűlés működése; a jobbágyság jogi helyzete Csak a nemesség vehetett részt a politikában. Miért akart reformokat a nemes? Etika: a demokratikus állampolgárság értékei óra 38. óra A magyar nyelv ügye. Nemzeti kultúránk megújulása. A nemzetiségi kultúrák kibontakozása Kossuth Lajos fellépése és programja F: hivatalos nyelv, nyelvújítás, (nemzet), vándorszínész, klasszicista stílus, (verbunkos), pánszlávizmus, (dákoromán elmélet) N: Kazinczy, Déryné, Körösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Bolyai János és Farkas, Barabás Miklós, Liszt, Erkel, L. Gaj, G. Baritiu, J. Kollár, L. Stúr É: 1837, 1844 Széphalom és Kazinczy; Az ifjú Liszt Kiselőadások: a Nemzeti Színház története, vagy Körösi Csoma Sándor útja (Utóbbihoz: Magyar utazók lexikona. Szerk.: Balázs Dénes, Bp., 1993) MF: 2. (a f) F: hivatalos nyelv, nyelvújítás, (nemzet), vándorszínész, klasszicista stílus, (verbunkos), pánszlávizmus, (dákoromán Széphalom és Kazinczy; Az ifjú elmélet) N: Kazinczy, Déryné, Liszt Kiselőadások: a Nemzeti Körösi Csoma Sándor, Reguly Színház története, vagy Körösi Antal, Bolyai János és Farkas, Csoma Sándor útja (Utóbbihoz: Barabás Miklós, Liszt, Erkel, L. Gaj, Magyar utazók lexikona. Szerk.: G. Baritiu, J. Kollár, L. Stúr É: 1837, Balázs Dénes, Bp., 1993) MF: (a f) Koncentráció az irodalommal (Csokonai, Fazekas, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Eötvös, Jókai).Tudatosítsuk a kultúra és a nemzeti öntudat kapcsolatát, kultúra és politika kölcsönhatásait! Etika: nyelv és kommunikáció. Kultúra és művelődés Koncentráció az irodalommal (Csokonai, Fazekas, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Eötvös, Jókai).Tudatosítsuk a kultúra és a nemzeti öntudat kapcsolatát, kultúra és politika kölcsönhatásait! IKT: korabeli újságok Internet

8 39. óra Életképek a reformkori Magyarországról F: kaszinó, Fiatal Magyarország N: Védegyleti bál; Reformkori divat; Petőfi, Vasvári Pál, Táncsics Alföldi népviselet, Mihály, (Irinyi János) É: 1840, 1846 Könyvkereskedés O: T: Pest, Vác, Szolnok, (Gács), Érdekességek a vasútról (77. o.) Herend, Hollóháza Mf: 1., 2., 3., 4. A lecke bőséges képanyaga alapján emeljük ki a kor jellegzetességeit! Fontos: vasútépítés; a társasági élet megélénkülése; Pest a központ. Etika: életszínvonal, életmód, és életminőség. 40. óra Reformkori változások. Rendszerező óra. 41. óra március 15. F: népek tavasza, (forradalom), felelős minisztérium N: Kossuth, A: Forradalmi központok Petőfi, Vasvári, Jókai, Táncsics É: Európában a 87. o. képei (1848. febr.), márc. 15. T: Forráselemzés: a 12 pont O: Párizs, Prága, Bécs, Pest, Pozsony, Részletek Petőfi naplójából Mf: 1., Milánó, Velence 3., 4. Csoportmunka. Ismétlés: a Szent Szövetség. Előzetes otthoni munka: Az európai forradalmak (85. o.)! Fontos: kapcsolat a pozsonyi, a pesti és a bécsi események között! IKT: videó az iskolai műsorról. Etika: szándék és tett 42. óra A forradalom eredményei. Az évi törvények F: felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, parasztgazda, (zsellér) N: Batthyány Lajos, V. Ferdinánd É: ápr. 11. Az első felelős magyar kormány; A felszabadított jobbágyság megoszlása Mf: 1., 2., 7. Ismétlés: az örökváltság formái. Fontos: Magyarország alkotmányos királyság. Forrás elemzés 1848-as törvények. 43. óra Nemzetiségi ellentétek ben F: nemzet, nemzetiség, (kollektív jogok) N: Jellasics É: május; 1848 nyara T: Liptószentmiklós, Karlóca, Balázsfalva A nemzetiségek elhelyezkedése (93. o.) G: Fényes Elek statisztikája O: Kossuth véleménye (94. o.) Mf: 1., 2., Kossuthék azt hitték, az egyéni szabadságjogok kielégítik a nemzetiségeket. Ekkor még sehol nem adtak önálló nemzetiségi jogokat. Etika: pszichikus működésünk és mozgatóink, indulatok, ösztönök, megismerés, előítéletek, nyitottság, empátia, tolerancia.

9 44. óra A szabadságharc kezdete F: népképviseleti országgyűlés, toborzás, újonc, Honvédelmi Bizottmány, (bán), szabadságharc Jellasics katonái között O: Az új N: Kossuth, Jellasics, (Latour) É: országgyűlés összetétele; Az szept. 29.T: Pákozd, Ozora, európai forradalmak leverése 6. Schwechat összegző feladat Mf: 1., 2., 5. Kölcsönhatások: európai és magyar események; forradalom és szabadságharc. A törvényességet az udvar szegte meg. 45. óra Az udvar második támadása 46. óra óra A szabadságharc tetőpontja: a tavaszi hadjárat Az ifjúság részvétele a szabadságharcban. A barátság és a szeretet fontossága a nehéz időkben N: Ferenc József, Görgey, Bem, Windisch-Grätz, É: dec., jan. T: (Mór), Debrecen, Nagyvárad, Nagyszeben F: trónfosztás, kormányzó N: Windisch-Grätz, Damjanich, Görgey É: febr. vége, (ápr. 6.), ápr. 14., máj. 21.T: Kápolna, Olmütz, Szolnok, Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Buda, Debrecen A 99. és 100. o. rajzos feladatai Plakát az erdélyi győzelemről Mf: 2., 3., 6. (térképpel) A tavaszi hadjárat Ezt jelenti Olmütz; Az isaszegi csata O: Az olmützi alkotmány; Győzelmek! (103. o.) Mf: 1., 2., 4., 5. F: szülő, gyermek, testvérek, házasság, barátság, férfi és női szerepek, család, egyén és közösség, magánélet és közélet, szeretet, tisztelet, Beszélgetés Etika Fontos: visszavonulás = a magyar haderő megőrzése; a vasút szerepe; Erdély jelentősége. IKT: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. II. rész: Egy nemzeti hadsereg; A Királyerdőben 49. óra Miért áll be valaki katonának? Kortárs csoport. F: hit és meggyőződés O: Önálló magyar hadsereg megteremtése

10 óra A függetlenség kikiáltásától a szabadságharc leveréséig. F: teljhatalom, vésztörvényszék, emigráció N: Kossuth, Görgey, Klapka, Haynau, I. Miklós É: aug. 13., okt. 6. T: Szeged, Arad, Temesvár, (Segesvár), Világos, Komárom Gúnyrajz a cári beavatkozásról; A 13 aradi vértanú O: Komárom; Haynau nyilatkozata Vita: Görgey és Kossuth lehetőségei. MF: 2., 3., 7. Forráselemzés: a Függetlenségi Nyilatkozat Tk oldal Ismétlés: a Szent Szövetség. A katonai helyzetről jó forrásokat közöl a munkafüzet 4. és 5. feladata. Rendszerezés: tankönyv 110. o. 52. óra Ismétlő rendszerező óra Csoportmunka a tankönyv kérdései alapján 53. óra záró dolgozat 54. óra Az érzelmek kifejezésének eszközei és módja a reformkorban és most. F: öröm és szenvedés, siker, boldogság, Beszélgetés a látott filmek és kiselőadások alapján. Etika IV: A nemzetállamok kora E fejezetben áttekintjük a XIX. század második felének hatalmi változásait, a gyors gazdasági fejlődés és a parlamentarizmus kiteljesedésének társadalmi-politikai következményeit, az emberek életére gyakorolt hatásait. A tanulók értsék, hogy a korszak hatalmi konfliktusainak oka a német, az olasz és balkáni nemzetállamok kialakulása, majd mindinkább a gyarmati versengés! Tudatosítsuk Németország és az Egyesült Államok jelentőségének növekedését! A tanulók mutassák meg térképen is a változásokat! Legyenek képesek következtetéseket levonni statisztikai adatokból, diagramokból! Tudják felsorolni az alapvető emberi szabadságjogokat és a polgári állam sokrétű feladatait! Ismerjék a korszak legfontosabb technikai találmányait, a tudomány és a művészetek eredményeit! Lássák a polgári értékrend jelentőségét, s azt, hogy a fejlett országokban minden társadalmi réteg életkörülményei javultak! 55. óra Polgárháború az északamerikai Egyesült Államokban F: rezervátum, aranyláz, (ültetvény), polgárháború N: Lincoln É: , (1886) T: Washington, Gettisburg, San Francisco G: Észak és Dél erőviszonyai Gyapotültetvény Délen; Gyár északon O:115. o. Mf: 1., 2., 5. Fontos, hogy a tanulók értsék, miért segítette a tőkés fejlődést Észak győzelme! Etika: demokratikus állampolgárság értékei. Szabadság-szolgaság.

11 56. óra Változások Európa térképén. Új nemzetállamok I. F: nemzetállam, nagyhatalom, (kommün) N: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, (H. Dunant) É: 1859, 1860, 1866, 1870, 1871 T: Piemont, Szicília, (Solferino), Königgrätz, Párizs Az események elbeszélése a tankönyvi térképek alapján (119 és 121. o.) O: A nemzetközi Vöröskereszt; a párizsi kommün Bismarck Mf: 1., 2., 5. A tankönyvi térkép jól mutatja az etnikai és a politikai határok különbözőségét! Fontos: az egység gazdasági előnyei! IKT. Digitális térkép 57. óra 58. óra Változások Európa térképén: Új nemzetállamok II. A polgári állam új feladatai. A demokratizálódó társadalom N: (Karagyorgye, Botev) É: 1821, 1830, (1859), , T: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, (Sipka-szoros, Plevna, San- Stefano), Berlin F: parlamentarizmus, demokrácia, polgári szabadságjogok (cenzusos választójog), tankötelezettség, közegészségügy T: Változások a Balkánon Harcok a Balkán-hegység hágóin; Gúnykép a balkáni osztozkodásról O: A krími háború; Az orosz török háború Mf: 1., A polgári állam hatalmi és közfeladatai; Társadalmi rétegződés egy lakóház keresztmetszetén keresztül Vita: Vélemények a polgári értékrendről Mf: 2., 5. Vizsgáljuk meg a nagyhatalmak eltérő balkáni érdekeit, céljait! Gyakoroljuk a térképről való információszerzést! Digitális térkép. Ismétlés: felvilágosodás. Tisztázzuk parlamentarizmus és a demokrácia különbözőségét! Emeljük ki az oktatás jelentőségét! óra A család szerepe a polgári társadalomban és most. F: társaink, kapcsolatok, nemiség, szerelem, házasság. Beszélgetés, példák filmekből, olvasmányokból, saját életünkből. Legyünk tekintettel a tanulók magánéletére. 61. óra Újabb technikai és iparfejlődés. Európa a XIX. század utolsó évtizedeiben. F: (szabad versenyes kapitalizmus), nehézipar, belső égésű motor, vásárlóerő, életszínvonal N: Edison, Siemens, Bessemer, Bell, Benz, (Marconi, Popov, Wright testvérek, Lumière testvérek, Remington, Zeppelin, Diesel, Jedlik Ányos, Déri, Bláthy, Zipernowski, Bánki Donát, Csonka János, Puskás Tivadar) A 131. o. képei; Gőzgéppel hajtott gyár G: A vas- és acélgyártás fejlődése Kiselőadások: Edison, Puskás Tivadar és Jedlik Ányos élete. K: Magyar találmányok összegyűjtése; Vázlatkészítés MF: 2., 3., 5. Beszéljük meg, milyen problémákat oldottak meg az új találmányok! Emeljük ki a belső égésű motor és az elektromosság jelentőségét! Életmódtörténet: Közlekedés, világítás a XIX. században óra A boldog békeidők Mi teszi az embereket boldoggá? F: boldog békeidők, világkiállítás, városiasodás, felhőkarcoló, középrétegek, kiscsalád, (korzó), olimpia. É: 1896 N: Hajós Alfréd A londoni kristálypalota, A New York-i Broadway; Polgári lakószoba Vita: Mi minden határozza meg az emberek életmódját? MF: 1., 2., 4. Az életmódról írottakat kössük a 29. leckében megismert társadalmi rétegződéshez! Etika: Beszélgetés a boldogságról. Beszélgető kör.

12 64. óra A sokarcú munkásmozgalom F: szocialista, utópista szocializmus, chartisták, marxizmus, szociáldemokrata, R. Owen ábrázolása; O: A charta anarchista, keresztényszocializmus, hat pontja; Szociáldemokrata internacionálé N: R. Owen, Marx, pártok; Anarchista merényletek Engels, XIII. Leó É: (1864), 1889, Vita: Eredményre vezetnek-e a 1891 merényletek? Mf: 1., 2., 3., 7. Ismétlés: 8. lecke. A tanulók értsék a munkásmozgalom forradalmi és demokratikus irányzata közti különbségeket! 65. óra Versenyben a világ felosztásáért F: gyarmat, félgyarmat, brit Keletindiai Társaság, koronagyarmat, (szipolyok), ópiumháború, É: , 1857, (1868, 1896) T: Szuezi-csatorna, Delhi, Hongkong, Niger-folyó, Madagaszkár, Fokváros, (Német Kelet-Afrika), Szibéria, Alaszka, Kaukázus Angol, francia és német gyarmatok (141. o.) Ópiumháború; Német katonák afrikai gyarmaton O: A szipolyfelkelés okai; Két epizód Afrika gyarmatosításából G: Az európai hatalmak gyarmatai K: vázlat Mf: 1., 2., 3., 4. A reformok kezdete Japánban: 1868; angol búr háború: Beszéljük meg a gyarmatosítás kedvező és kedvezőtlen hatásait! 66. óra Az újkor tudományos és kulturális életének néhány kiemelkedő alakja F: vegyipar, periódusos rendszer, átlagéletkor, (romantika) N: Az olvasmányban szereplő nevek csak tájékozódásra. Darwin és a majom; Rodin: Gondolkodó K: Tudomány és termelés kapcsolata Koncentráció az irodalommal, a kémiával, a fizikával, a biológiával és a zenével. 67. óra Összefoglalás 10. feladat Tk.11. feladat Csoportmunka. 68. óra Ellenőrző óra záró feladatlap! 69. óra A világ legnagyobb vallásai és szerepük a történelemben. F: hit, világszemlélet, vallás, világkép, vallás mint világmagyarázat, Csoportmunka.

13 V: A dualizmus kora Hazánk történelmének egyik legdinamikusabb korszaka ez, amelynek alkotásai sok településünk arculatát máig meghatározzák. A tanulók ismerjék a kiegyezés okait, az új államszervezet fő jellemzőit (parlamentáris és dualista)! Lássák gazdasági fejlődésünk okait, a fejlődés tényezői közötti kapcsolatokat (pl. vasútépítés, vasipar)! Tanuljanak meg statisztikai adatokból, diagramokból következtetni gazdasági-társadalmi jellegzetességekre! Ismerjék a társadalomban, a településszerkezetben bekövetkező változásokat (Budapest-központúság)! Képek alapján is tudjanak beszélni a meghatározó társadalmi rétegek életmódjáról! Tudják, hogy miért a nemzetiségi és a parasztkérdés a dualizmus két legsúlyosabb problémája! Ismerjék a korszak legfontosabb technikai, tudományos és művészeti alkotásait (az alkotók nevét is)! 70. óra Hazánk a szabadságharc leverése után óra Kiegyezések kora F: (emigráció, Bach-huszár), passzív ellenállás N: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, (Noszlopy Gáspár, Makk József, Madarász Viktor, Erkel Ferenc) É:1850 T: Buda, Sopron, Pozsony, Kassa, Nagyvárad F: Húsvéti cikk, dualizmus, közös ügyek, (alkotmányos királyság), parlamenti párt, nyílt szavazás, (Deák-párt, bal-közép párt, Országos 48-as párt), Szabadelvű Párt, politikai nemzet, agrárszocialista mozgalom, aratósztrájk, polgári házasság, vámközösség N: Deák, (Andrássy Gyula) I. Ferenc József, É: 1865, 1867 : Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Eötvös József, (Kossuth) É: 1865, , ( ), (1894) T:Hazánk közigazgatása a Bachkorszakban Tk:A Bach-rendszer támaszai; Hunyadi László siratása O: Magyarok a nagyvilágban; Nemzeti ellenállás a művészetben MF: 1., 3., 4. TK A kiegyezés okai; Az OMM címere:kortes beszéd; Elsőkből lesznek az utolsók; Panem!; Kossuth Lajos temetése T: Az OMM nemzetiségei O: Húsvéti cikk; Kossuth és a kiegyezés Választási rendszer; Részletek a nemzetiségi törvényből; Részlet az évi II. tc.-ből Mf: 1., 4., 6; 2., 3., 5., 6 Az önkényuralom korszaka nem jelentette a feudalizmus visszaállítását. Ám a modernizáció és a nemzeti önállóság ellentétbe került (haza haladás). Emeljük ki, hogy a lehetséges alternatívák közül politikusaink a legjobbat választották! Koncentráció az iroda-lommal: Mikszáth politikai témájú tárcái. Emeljük ki, hogy a nemzetiségi törvény a korabeli Euró-pában haladó volt! Tanulói gyűjtőmunka: a Kossuth-kultusz emlékei.

14 73. óra Gazdasági felzárkózás óra Élet a dualizmus kori Magyarországon, a polgárosodás 76. óra Világváros születik: Budapest F: tőkés uradalom, folyószabályozás N: Ganz Ábrahám, Weiss Manfréd T: Budapest, (Diósgyőr, Ózd, Salgótarján, Vajdahunyad), Csepel, Tisza F: dzsentri, kispolgár, agrárproletár, kubikos, Általános Munkásegylet, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, belső fogyasztás N: (Frankel Leó) É: 1853, (1868, 1872), 1890 T: Viharsarok F: városiasodás, (világváros), közmű, bérház, körút, sugárút N: (Baross Gábor) É: 1873 F: millennium, boldog békeidők, körorvos, alkotmányos válság, kivándorlás N: Semmelweis Ignác, Eötvös Loránd, (Magyar László, Madarász Viktor, Székely Bertalan, Benczúr Gyula), Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Tisza István É: 1896, (1905) G: A lecke statisztikai adatainak összehasonlító elemzése, összevetése az Európai adatokkal Vetőgép és cséplőgép; A Mechwartféle acél hengerszék O: Állami iparfejlesztés MF: 2., 3., 4., 7. G: Következtetés a lecke adataiból a dinamikus fejlődésre és a társadalmon belüli aránytalanságokra O: Új arisztokrácia; A dzsentri; A felemelkedés egyetlen útja Mf: 1., 3., 4. A különböző társadalmi rétegek életének, öltözködésének, anyagi kultúrájának és szórakozásának jellemzése a 38. lecke és a o. képei alapján TK: A 171. o. képei alapján: Kik éltek, hogyan éltek Budapesten? Mf: 2., 3., 4. G: grafikonok, diagramok készítése az Eredmények adatai alapján. TK: Az ezeréves kiállítás plakátja; Falusi népiskola; Nemzetközi futballmérkőzés plakátja O: Vörös napok Mf: 1., 2., 3., 5. A millennium: sikerek és 77. óra válságjelek 78. óra Összefoglalás Csoportmunka 79. óra Ellenőrző óra Gyakorlás: mi mindenre következtethetünk adatokból? Képek: Hogyan működött? Életmódtörténet: A magyar malomipar a világ élvonalában. Fontos: feudális maradványok (régi szokások) a polgári társadalomban. Életmódtörténet: Mágnások, polgárok, parasztok, cselédek. Társadalmi rétegződés és életmód összefüggései. Házi feladat: Mf: 5. A témát múzeumlátogatás keretében is feldolgozhatjuk. IKT: korabeli ruhák, berendezési tárgyak, Internet Vizsgálati szempont: általános és sajátos várostelepítő tényezők. IKT: Budapest akkor és most Internet, fotók Ismétlés: A kiegyezés értékelése; a polgári állam feladatai; nemzetiségek Magyarországon Életmódtörténet: Oktatás a dualista Magyarországon.

15 VI: Az I. világháború A fejezet nagyon fontos változásokkal foglalkozik, ezért megtárgyalására hagyjunk elegendő időt! A tanulók lássák a háborúhoz vezető hatalmi ellentétek okait, ismerjék a háború kimenetelét meghatározó tényezőket! Tudjanak következtetni statisztikai adatokból folyamatokra, erőviszonyokra! Ismerjék s kövessék a térképen a frontok legfontosabb eseményeit, tudják, hol harcoltak magyar katonák! Ismerjék az új fegyvereket, az állóháború kialakulásának okait! Tudatosítsuk a hátország jelentőségét és a háború belpolitikai hatásait (oroszországi és magyarországi helyzet)! A tanulók értékeljék a háború utáni területi és hatalmi változásokat, lássák a fennmaradó ellentéteket (térképen is!) óra Harc a világuralomért, harc a gyarmatokért F: monopólium, monopolkapitalizmus, imperializmus, tőkekivitel, kettős, majd hármas szövetség, antant T: az antant és a hármas szövetség tagállamai É: (1879, 1882, 1904) G: Anglia és Németország vastermelése és gyarmatai ( ); TK: Szövetségi rendszerek, (T: is!); Ugatnak a kutyák (178. o.)mf: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Ismétlés: Versenyben a gyarmatokért; osztozkodás a Balkánon; francia német háború. Elemezzük a szövetségek földrajzi helyzetét, erőviszonyait! Gyarmatok helyzetének elemzése. Etika: Ember és természet, beavatkozás, uralom, felelősség. 82. óra A társadalmi és nemzeti identitás F: nemzet, nemzetiség, identitás. Beszélgetés, T: országok nemzetiségi összetételének tanulmányozása. A háború és az országok "soknemzetiségének" összefüggése. Etika: alkalmazkodás, kultúra, hagyománytisztelet, empátia, elfogadás, tolerancia óra 85. óra A kommunikáció fajtái és szerepe a konfliktus kezelésben. Az első világháború kezdete és első évei F: probléma megoldás, kommunikáció, intelligencia, okosság, rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság. F: hadüzenet, front, (kétfrontos háború), villámháború, állóháború, (vezérkar, tartalék, offenzíva) N: Ferenc Ferdinánd, II. Vilmos É: jún., júl., T: Szarajevó, (Gorlice) Szituációs játék. T: Az első világháború frontjai K: Háborús térképjelek. Tk: Háborús karikatúra O: Hadüzenetek; Német haditerv Mf: 1., 2., 3., 4. Gyakorlás: események ismertetése térkép alapján. A védőfegyverek fölénye állóháború. IKT: korabeli híradók.

16 86. óra óra A tömegek és gépek háborúja. Katonaélet az első világháborúban 89. óra A hátország óra Választás és döntés szerepe az ember életében F: nehézfegyverek, hátország, hadimilliomos, (nemzeti össztermék), kapituláció, fegyverszünet É: 1916, 1917 (ápr.) 1918 T: Párizs, Verdun, (Somme folyó), Doberdo, (Isonzó, Piave, Ypern, Amiens) F: hátország, hadiszállító, békevágy, tüntetés. F: hadiszökevény, dezertőr, ellenálló, szabotázs. T: eseményei a térképen G: Az egy főre jutó nemzeti termék 1910-ben TK Kirándulás Párizsba ; O: Veszteségek a frontokon; Az antant győzelmei Mf: 1., 3., 5., 6. K: Az első világháború fegyverei tankönyv 185. oldal és Taylor: Az első világháború képes krónikája (Bp., 1988) MF: 2. Tanulói beszámolók a civilek életéről. 92. óra Új fegyverek alkalmazása IKT: kutatás óra A háború hatása, az emberek személyiségének megváltozása a nehéz időszakokban. 95. óra Az oroszországi forradalom óra Győztesek és vesztesek F: (forradalom), szovjetek, bolsevikok, mensevikek, proletárdiktatúra, földosztás, polgárháború, (vörösök, fehérek), szövetségi állam N: II. Miklós, Kerenszkij, Lenin, (Trockij) É: febr., nov. 7., (1918. márc.), 1922 T: Szentpétervár F: jóvátétel, (nagyhatalom) N: Wilson, Clemenceau, (Lloyd George, Orlando) É: 1919 T: Párizs, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Írország, Izland Szituációs játékok. T: Polgárháború Oroszországban O: Általános hadkötelezettség; A Szovjetunió K: II. Miklós és Lenin (párhuzamos életrajzok) Mf: 1., 3. T: Területi változások Európában (értékelés) G: Háborús kiadások; Területnövekedés területi veszteségek O: A négy nagy MF: 4., 5., 6., 7. Érzékeltessük a háborús hangulat megváltozását, a frontok és a hátország kapcsolatát. Új támadófegyverek döntés a frontokon. Irodalom: J. Hašek: Švejk; S. Zweig: Búcsú a tegnaptól; Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan A család támogató szerepe IKT: Háborúban szerelemben. Milyen választásai voltak az embernek? Mit tennél, ha ilyen helyzetbe kerülnél? Ismétlés: A sokarcú munkásmozgalom. A tanulók ismerjék fel a diktatúra jellemvonásait! Mutassunk rá a bolsevikok győzelmének okaira! Emeljük ki, hogy a békeszerződések diktátumok voltak és nem oldották fel a hatalmi ellentétetek!

17 Hazánk részvétele a óra világháborúban 100. óra Összefoglalás 101. óra záró dolgozat óra Kutatómunka óra óra Év végi ismétlés XVIII. sz. történelme Év végi ismétlés XIX. sz. történelme Év végi ismétlés az I. Világháború F: ultimátum N: Tisza István, I. Ferenc József É: aug., okt. nov. T: Gorlice, Isonzó, Piave, Bukarest T: A frontok változásai Tk: Imádkozik a király; Frontbarátkozás; Sebesültszállítás; Le a háborúval! MF: 1., 2., 4. Szabadon választott személy életéről XVII.-XVIII. század. Ismétlés: a kiegyezés előnyei, hátrányai. Érdekesség: első világháborús katonanóták. IKT: Számítógépen elkészített anyag. Egyetemes és magyar történelem szinkronban, kiemelve az összefüggéseket Egyetemes és magyar történelem szinkronban, kiemelve az összefüggéseket Egyetemes és magyar történelem szinkronban, kiemelve az összefüggéseket 108. óra óra Év végi ismétlés Az etikai fogalmak áttekintése

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET 1. 5.1 Európa arcai - Európa bölcsői 2. 5.2 A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak

Részletesebben