Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat"

Átírás

1 Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy neve: Ember és társadalomismeret. Ezen műveltségterületbe a történelem és az etika tantárgy tanagyaga tartozik bele. A két tantárgy oktatása tantárgyi bontás nélkük történik a hetedik évfolyamon. Ebből következik, hogy a tantárgyak éves óraszáma összeadódik azaz 111 óra lesz. A tanemenet fő vonalát, a történelem tananyag beosztása jelenti, s ehhez kapcsolódnak az etikai témakörök. Ezek a témakörök a tantárgyba integrálva sokszor az óra anyagának megnevezésében be sem kerülve jelennek meg. A tanmenet javaslatban a fogalmaknál és a megjegyzésnél kerül utalás rájuk. A továbbhaladás és a számonkérés követelményeinél és feltételeinél mindkét tantárgy helyi tantervben meghatározott szempontjait vesszük figyelembe. A helyi tanterv módosításának megfelelően a 6. osztályos tananyag utolsó, a tantárgytömbösítés órabeosztása miatt el nem végezhető, 3 óráját a Hazáért és szabadságért témakörben a 7. osztályos Magyarország a XVIII. században c. témakör elején tanítjuk meg. A tanmenetjavaslatban használt rövidítések, piktogramok: F: a kialakításra kerülő új fogalmak N: szereplő fontosabb személyek É: évszámok T: topográfia IKT: interaktív tananyag, számítógép internet használat A Tanulói tevékenységek rovatban: K: kutatómunka Mf: munkafüzet O: ismeretszerzés forrásszövegből, olvasmányokból, az olvasottak értékelése Á: ismeretszerzés képekről, ábrákról- képek, ábrák összehasonlítása Té: ismeretszerzés térképről, iskolai atlaszról Óra A tantárgy bevezetése 1. óra A tantárgy bevezetése. A történelem és az erkölcsi normák változása 2-3. óra Év eleji ismétlés F: erkölcs, illemtan, jó és rossz fogalmának változása, helyes és helytelen, F: az 5. és a 6. évfolyamos tanterv alapján az egyetemes és magyar történelem kulcsfontosságú évszámait és fogalmait a tankönyv alapján ismételjük át. K: Értelmező kéziszótár, lexikonok, Beszélgetés Csoportmunka a tankönyv kérdései A cél nem csak az események alapján, szinkron időszalag: átismétlése, hanem az un. egyetemes és magyar történelmi "hagyományos társadalmak" események. T: korszakonként a néhány jellemvonásának legfontosabb országok birodalmak áttekintése, s ezzel egy behatárolása, városok, csatahelyek "változékonyabb" korszak megkeresése. bevezetése

2 I. A polgári átalakulás kora Ebben a témakörben a tanulók megismerik a XVIII. Század eleji Európa és Amerika életét, tanúi lehetnek az emberi és polgári jogok megszületésének. A témakörhöz kapcsolódóan a ma érvényes legfontosabb emberi jogokra is kitekintünk. A Nagy Francia Forradalom Bonaparte Napóleon és az ipari forradalom történet és hatásait tanulmányozva megvizsgáljuk az egyéni és közérdeket, a jó és a rossz megjelenését a történelem eseményeiben. 4. óra A felvilágosodás F:polgárság, centrum, felvilágosodás, "az ész kritikája", hatalom megosztás, enciklopédia, N: Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, T: Európa centruma A: Voltaire és Nagy Frigyes Az Emeljük ki a kritikai gondolkodás enciklopédia kötetei T: a korabeli és jelentőségét. A felvilágosodás a jelen állapot összevetése a gondolkodóiról jó jellemzést ad a történelmi és földrajzi térképen Mf: munkafüzet. Etika: az ember egyedfejlődése, test és lélek. 5-6 óra Az amerikai függetlenségi háború és az emberi jogok. F: farmer, ültetvény, gyarmat, polgári köztársaság, alkotmány, N: George Washington É: 1773, 1776, 1783, T: Boston A: Amerikai önkéntesek, O: a hatalommegosztás elve, K: Washington élete, Mf: 1,2,4 Forráselemzés a TK kérdései alapján Emeljük ki, hogy miben tér el az Egyesült Államok társadalma és államberendezkedése az európai formáktól. Etika: Az emberi jogok 7. óra Latin-Amerika felszabadulása N: Simon Bolivar, É: XIX. Sz. eleje, T: Latin-Amerika, Dél-Amerika K: Az ősi indián kultúrák sorsa A tananyag rövidsége lehetőséget nyújt a terület történelmének bővebb kutatására. Pl.: különbségek Észak- és Dél- Amerika között 8-9. óra A franci forradalom kezdete, az egyéni és közérdek F: rend, rendi gyűlés, forradalom, nemzetgyűlés, vétójog, nemzetőrség, N: XVI. Lajos, É: július 14. T: Párizs, Versailles. A: a Bastille bevétele, forrás elemzés: Az emberi és polgári jogok nyilatkozata Tudatosítsuk a népi megmozdulások a és a törvényhozásban zajló változások közötti összefüggést. A rendek egyéni érdeke - állampolgárok egyéni érdeke- az ország közös érdeke

3 10. óra Az alkotmányos királyság és a köztársaság F: alkotmányos királyság, köztársaság, konvent, É: 1791, szeptember 21, január. Vita: hogyan ítéled meg a király szökését, vesszen király? O: a király perében elhangzott felszólalások. A: XVI. Lajos lefejezése. Mf. 1-3 Fontos 1792-ben Franciaországban új hadsereg született óra 13. óra A jakobinusok uralma. A diktatúrák fogalma Bonaparte Napóleon uralkodása F: diktatúra, terror, vérpad, emigráns, hadkötelezettség. N: Robespierre, Danton, É: nyara, 1794 nyara F: császár, polgári tulajdon, Szent Szövetség, Nemzeti Bank, É: 1799, 1804, 1812, 1813, 1815 N: Napóleon, Kutuzov T: Itália, Egyiptom, Borogyino, Moszkva, Lipcse, Waterloo, Elba-szigete, Szt. Ilona-szigete, Bécs, Marengo, Austerlitz O: A jakobinusok intézkedései, a jakobinus diktatúra terrorja. Vita: terror a nép érdekében? Mf: 4 T: új államok a napóleoni Európában, O: Európa zárlat alatt, A: Napóleon visszavonulása Oroszországból. Fontos a diktatúra és az alkotmányosság közötti különbség a szociális feszültségek, érzelmek szerepe a történelemben. Etika: Erőszak, alkalmazkodás és önállóság, hűség, őszinteség-hazugság, rokonszenv-ellenszenv Emeljük ki, hogy Napóleon belpolitikája, miért szolgálta a polgári berendezkedés megerősödését. A franci győzelmek és a bukás okait óra A jó és a rossz megjelenése F: mintakövetés, szeretet, Bonaparte Napóleon életútján gondoskodás, érzelmek, álmok, O: A koronázás K: Napóleon gyermek és ifjú kora. Etika: Napóleon alakján keresztül mutassuk be, hogy az emberi személyiségben a jó és rossz egyaránt jelen van. 16. óra A mezőgazdasági és az ipari forradalom F: vetésforgó, vetélő, istállózó állattartás, polgári állam, gőzgép, ipari forradalom, gőzhajó, gőzmozdony, távíró N: James Watt, Fulton, Stephenson, Morse. E: XVIII. Század utolsó negyede, 1769, 1807, A: három nyomásos földművelés és a vetésforgó. O: Az ipari forradalom feltalálói. Mf: 1,2,4 IKT: korabeli gőzgépek, hajók és mozdonyok, Internet. Legfontosabb találmány a gőzgép. Hangsúlyozzuk az ipari fejlődést megalapozó mezőgazdasági fejlődést.

4 óra Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei. A gyermekjogok. F: gyár, iparvidék, iparváros, szabadversenyes kapitalizmus, tőkés, vállalkozó, kispolgár, munkásosztály, bérlakás, értelmiség, segélyegylet, szakszervezet, sztrájk. A: manufaktúra és gyár, gyárváros, London belvárosa, vita: nincs munka, nyomorog a család. Elküldenéd-e gyermekeidet dolgozni? Mf: 1,2,6 Fontos a gyár és a városiasodás összefüggésének és a szabadversenyes kapitalizmusnak a megértése. Városiasodás, életmód beli változás. Hívjuk fel figyelmet a környezet szennyezésre. Etika: életszakaszok 19. óra Összefoglalás Csoportmunka a kérdések alapján II: Magyarország a XVIII. században. A fejezet egy hazánk fejlődése szempontjából jelentős békekorszakot tárgyal. Fontos, hogy a tanulók megértsék, mit jelent Magyarország önállósága a Habsburg Birodalom keretei között, és lássák e sajátos helyzet következményeit (politika, gazdaság, kultúra). Ismerjék fel a hagyományos (feudális) társadalom jellegzetességeit, konfliktusait, lássák, hogy ekkor még e keretek (céh, nagybirtok stb.) is biztosították az ország fejlődését! Fedezzék föl a törvények gazdaságra, társadalomra gyakorolt hatásait! Értsék a természeti és a demográfiai tényezők jelentőségét (pl. benépesítés fejlődés soknemzetiségű állam)! Tudjanak a korszak kulturális eredményeiről (iskola, építészet, zene, irodalom)! Fogalmak, nevek, Óra évszámok, 22. óra óra A XVI.-XVII. sz-i Magyarország ismétlés. A hazáért és a szabadságért F: VI. évfolyamban tanultak felelevenítése T: a korszak területi változásai, K: gazdaságunk jellegzetességei, városaink helyzete, vallások Magyarországon. Esze Tamás nemeslevele O: Részletek Rákóczi F: labancok, szécsényi Emlékirataiból (a felkelés kezdete; országgyűlés, vezérlő fejedelem N: fejedelemmé választása); Az első Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, újság Bercsényi Miklós, Esze Tamás É: K: Mit írhatott Rákóczi XIV. 1703, 1704, 1705 Lajosnak? T: Munkács, Szécsény Mf: 1., 2., 3., 5., 8., 9. Tekintsük át kultúránk főbb alkotásait is. A leckét célszerű Rákóczi életrajzára alapozni. Ismétlés: XIV. Lajos és Nagy Péter külpolitikai törekvései. IKT részletek a Rákóczi hadnagya c. filmből. Etika: hazaszeretet, önfeláldozás, választás és döntés, lelkiismeret, gyávaság és bátorság, erőszak, jogos önvédelem.

5 25. óra Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem F: ónodi országgyűlés, trónfosztás, szatmári béke N: Bottyán János, Károlyi Sándor, Mikes Kelemen, (Bercsényi László) É: 1705, 1707, 1711 T: Ónod, Szatmár, Rodostó, Kassa Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc; Kurucok és labancok harca O: Rákóczi a tisztek neveléséről; Fegyelem Bottyán seregében Mf: , 5., 6., 8. Emeljük ki, hogy a szatmári békével Magyarország megőrizte a birodalmon belüli viszonylagos önállóságát! 26. óra Az ország újjászervezése. A soknemzetiségű Magyarország kialakulása F: szervezett betelepítés, (céh, manufaktúra) N: (Tessedik Sámuel) T: Selmecbánya, (Bánát) G: Néhány Európai ország népességnövekedése a XVIII. sz.- ban; Magyarország és Erdély nemzetiségei O: A szervezett betelepítés; Az iparfejlesztő politika hatásai. Mf: 1. 3., 5., 6. Ismétlés: bányavárosok. 27. óra Hazánk Mária Terézia uralkodása idején F: kettős vámrendszer, urbárium, (jobbágytelek), Ratio Educationis N: Mária Terézia É: , (1754), 1767 T: Szilézia, Galícia A: A jobbágy terhei O: Életünket és vérünket! ; Kormányzás rendeletekkel K: Az osztrák örökösödési háború és a hétéves háború Mf: 1., 3., 4/b, 5 Ismétlés: A Habsburg-család. A kettős vámrendszerről szemléletes ábra van a munkafüzetben (28. o.). 28. óra II. József rendeletei 29. óra Élet a XVIII. századi Magyarországon F: (reform), türelmi rendelet, hivatalos nyelv, népszámlálás, (rondella) N: II. József, (Esterházyak) É: T: Gödöllő, Fertőd, Keszthely, Vác, Eger, Tata, Sümeg A: II. József szánt; Operaelőadás Eszterházán O: Uralkodásra készülve; Önkényes kormányzás; Nemesi ellenállás Vita: Jó uralkodó volt-e II. József? Mf: 3., 4., 5 Ismétlés: a felvilágosodás. Múzeumi foglalkozás vagy gyűjtőmunka A kastély élete, szerepe a barokk Etika: társadalmi és nemzeti identitás.

6 30. óra A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon F: (rendi alkotmány), cenzúra, káté, O: A Reformátorok Társasága infláció N: II. Lipót, I. Ferenc, kátéjából; A Szabadság és Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Egyenlőség Társaság kátéjából; (Szentmarjay, Laczkovics, Sigray, Martinovics Ignác A mozgalom Festetics György) É: 1791, vezetőinek kivégzése Mf: 3., 4., 5., ( gabonaárak) Fontos: az egyén gazdasági helyzete és politikai magatartása közti összefüggés tudatosítása 31. óra Összefoglalás IKT: számítógépes bemutató készítése, a téma összefoglalásáról. III: A polgárosodás kezdete Magyarországon Csoportmunka a kérdések alapján. Magyarország polgárosodása kemény reformküzdelmek, majd a forradalom eredménye. Ezt tükrözi e hosszú fejezet két alfejezete (A: Reformkor; B: Forradalom és szabadságharc). Fontos, hogy a tanulók fölismerjék a két időszak közötti folytonosságot és a különbözőségeket, az eltérő politikai keretek (rendi monarchia alkotmányos királyság) lényegét, jelentőségét. Értsék, hogy a nemesség jelentős része miért követelt reformokat, és miért volt fontos az érdekegyesítés! Ismerjék a korszak meghatározó személyiségeit, programjaik lényegét, vegyék észre történelmi szerepük változását! Tudják megfogalmazni, mi a polgárosodás, az országgyűlések vitatémái miért segítik a polgárosodást, mit jelent haza és haladás kapcsolata! Ismerjék (időrendben) az országgyűléseken elért eredményeket! Lássák nemzeti megújulásunk és a nemzetiségi mozgalmak kulturális értékeit és ellentmondásos politikai következményeit! Fontos, hogy a tanulók képesek legyenek meghatározni Magyarország Európán és a Habsburg Birodalmon belüli helyzetét (földrajzi és gazdasági-társadalmi értelemben egyaránt). Tudjanak konkrét példákat említeni az európai és a magyarországi események kölcsönhatásaira! Ismerjék gazdasági fejlődésünk eredményeit és a korszak legfontosabb kulturális alkotásait! 32. óra Széchenyi István, a reformmozgalom elindítója F: (devalváció), reform, akadémia, hitel N: Széchényi Ferenc, Széchenyi portréja; Megindul a (Festetics György), (Felsőbüki Nagy gőzhajózás a Dunán; Robotmunka Pál), Széchenyi István É: 1825, és bérmunka Hol járt Széchenyi? 1830 T: Pest, Keszthely Mf: 3., 5., 6 Ismétlés: az ősiség törvénye; jobbágyi terhek; ipari forradalom. Fontos: elmélet és gyakorlat egysége Széchenyinél

7 óra 35. óra Életképek és híres emberek a reformkor idejéből. A hazaszeretet megnyilvánulásának lehetőségei Hogyan születnek a törvények a reformkorban és most? N: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, F: alsótábla, felsőtábla, követutasítás, (szentesítés), konzervatív, szabadelvű, (liberális, haladó), közteherviselés, örökváltság, házi adó, (országgyűlési ifjak, jurátus) T: Pozsony É: , (1831), 1840 Tanulói kiselőadások. Kölcsey és Wesselényi portréja; A pesti árvíz Törvényhozás a reformkorban; Reformpárti és konzervatív megyék O: A kolerafelkelés; Az önkéntes megváltás nehézsége Mf: 1., 3., 4. Itt mutassuk be Széchenyi egyéniségét is! IKT: A hídember Etika: hit és tudás, önmegvalósítás, erények, példaképek. Ismétlés: az országgyűlés működése; a jobbágyság jogi helyzete Csak a nemesség vehetett részt a politikában. Miért akart reformokat a nemes? Etika: a demokratikus állampolgárság értékei óra 38. óra A magyar nyelv ügye. Nemzeti kultúránk megújulása. A nemzetiségi kultúrák kibontakozása Kossuth Lajos fellépése és programja F: hivatalos nyelv, nyelvújítás, (nemzet), vándorszínész, klasszicista stílus, (verbunkos), pánszlávizmus, (dákoromán elmélet) N: Kazinczy, Déryné, Körösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Bolyai János és Farkas, Barabás Miklós, Liszt, Erkel, L. Gaj, G. Baritiu, J. Kollár, L. Stúr É: 1837, 1844 Széphalom és Kazinczy; Az ifjú Liszt Kiselőadások: a Nemzeti Színház története, vagy Körösi Csoma Sándor útja (Utóbbihoz: Magyar utazók lexikona. Szerk.: Balázs Dénes, Bp., 1993) MF: 2. (a f) F: hivatalos nyelv, nyelvújítás, (nemzet), vándorszínész, klasszicista stílus, (verbunkos), pánszlávizmus, (dákoromán Széphalom és Kazinczy; Az ifjú elmélet) N: Kazinczy, Déryné, Liszt Kiselőadások: a Nemzeti Körösi Csoma Sándor, Reguly Színház története, vagy Körösi Antal, Bolyai János és Farkas, Csoma Sándor útja (Utóbbihoz: Barabás Miklós, Liszt, Erkel, L. Gaj, Magyar utazók lexikona. Szerk.: G. Baritiu, J. Kollár, L. Stúr É: 1837, Balázs Dénes, Bp., 1993) MF: (a f) Koncentráció az irodalommal (Csokonai, Fazekas, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Eötvös, Jókai).Tudatosítsuk a kultúra és a nemzeti öntudat kapcsolatát, kultúra és politika kölcsönhatásait! Etika: nyelv és kommunikáció. Kultúra és művelődés Koncentráció az irodalommal (Csokonai, Fazekas, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Eötvös, Jókai).Tudatosítsuk a kultúra és a nemzeti öntudat kapcsolatát, kultúra és politika kölcsönhatásait! IKT: korabeli újságok Internet

8 39. óra Életképek a reformkori Magyarországról F: kaszinó, Fiatal Magyarország N: Védegyleti bál; Reformkori divat; Petőfi, Vasvári Pál, Táncsics Alföldi népviselet, Mihály, (Irinyi János) É: 1840, 1846 Könyvkereskedés O: T: Pest, Vác, Szolnok, (Gács), Érdekességek a vasútról (77. o.) Herend, Hollóháza Mf: 1., 2., 3., 4. A lecke bőséges képanyaga alapján emeljük ki a kor jellegzetességeit! Fontos: vasútépítés; a társasági élet megélénkülése; Pest a központ. Etika: életszínvonal, életmód, és életminőség. 40. óra Reformkori változások. Rendszerező óra. 41. óra március 15. F: népek tavasza, (forradalom), felelős minisztérium N: Kossuth, A: Forradalmi központok Petőfi, Vasvári, Jókai, Táncsics É: Európában a 87. o. képei (1848. febr.), márc. 15. T: Forráselemzés: a 12 pont O: Párizs, Prága, Bécs, Pest, Pozsony, Részletek Petőfi naplójából Mf: 1., Milánó, Velence 3., 4. Csoportmunka. Ismétlés: a Szent Szövetség. Előzetes otthoni munka: Az európai forradalmak (85. o.)! Fontos: kapcsolat a pozsonyi, a pesti és a bécsi események között! IKT: videó az iskolai műsorról. Etika: szándék és tett 42. óra A forradalom eredményei. Az évi törvények F: felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, parasztgazda, (zsellér) N: Batthyány Lajos, V. Ferdinánd É: ápr. 11. Az első felelős magyar kormány; A felszabadított jobbágyság megoszlása Mf: 1., 2., 7. Ismétlés: az örökváltság formái. Fontos: Magyarország alkotmányos királyság. Forrás elemzés 1848-as törvények. 43. óra Nemzetiségi ellentétek ben F: nemzet, nemzetiség, (kollektív jogok) N: Jellasics É: május; 1848 nyara T: Liptószentmiklós, Karlóca, Balázsfalva A nemzetiségek elhelyezkedése (93. o.) G: Fényes Elek statisztikája O: Kossuth véleménye (94. o.) Mf: 1., 2., Kossuthék azt hitték, az egyéni szabadságjogok kielégítik a nemzetiségeket. Ekkor még sehol nem adtak önálló nemzetiségi jogokat. Etika: pszichikus működésünk és mozgatóink, indulatok, ösztönök, megismerés, előítéletek, nyitottság, empátia, tolerancia.

9 44. óra A szabadságharc kezdete F: népképviseleti országgyűlés, toborzás, újonc, Honvédelmi Bizottmány, (bán), szabadságharc Jellasics katonái között O: Az új N: Kossuth, Jellasics, (Latour) É: országgyűlés összetétele; Az szept. 29.T: Pákozd, Ozora, európai forradalmak leverése 6. Schwechat összegző feladat Mf: 1., 2., 5. Kölcsönhatások: európai és magyar események; forradalom és szabadságharc. A törvényességet az udvar szegte meg. 45. óra Az udvar második támadása 46. óra óra A szabadságharc tetőpontja: a tavaszi hadjárat Az ifjúság részvétele a szabadságharcban. A barátság és a szeretet fontossága a nehéz időkben N: Ferenc József, Görgey, Bem, Windisch-Grätz, É: dec., jan. T: (Mór), Debrecen, Nagyvárad, Nagyszeben F: trónfosztás, kormányzó N: Windisch-Grätz, Damjanich, Görgey É: febr. vége, (ápr. 6.), ápr. 14., máj. 21.T: Kápolna, Olmütz, Szolnok, Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Buda, Debrecen A 99. és 100. o. rajzos feladatai Plakát az erdélyi győzelemről Mf: 2., 3., 6. (térképpel) A tavaszi hadjárat Ezt jelenti Olmütz; Az isaszegi csata O: Az olmützi alkotmány; Győzelmek! (103. o.) Mf: 1., 2., 4., 5. F: szülő, gyermek, testvérek, házasság, barátság, férfi és női szerepek, család, egyén és közösség, magánélet és közélet, szeretet, tisztelet, Beszélgetés Etika Fontos: visszavonulás = a magyar haderő megőrzése; a vasút szerepe; Erdély jelentősége. IKT: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. II. rész: Egy nemzeti hadsereg; A Királyerdőben 49. óra Miért áll be valaki katonának? Kortárs csoport. F: hit és meggyőződés O: Önálló magyar hadsereg megteremtése

10 óra A függetlenség kikiáltásától a szabadságharc leveréséig. F: teljhatalom, vésztörvényszék, emigráció N: Kossuth, Görgey, Klapka, Haynau, I. Miklós É: aug. 13., okt. 6. T: Szeged, Arad, Temesvár, (Segesvár), Világos, Komárom Gúnyrajz a cári beavatkozásról; A 13 aradi vértanú O: Komárom; Haynau nyilatkozata Vita: Görgey és Kossuth lehetőségei. MF: 2., 3., 7. Forráselemzés: a Függetlenségi Nyilatkozat Tk oldal Ismétlés: a Szent Szövetség. A katonai helyzetről jó forrásokat közöl a munkafüzet 4. és 5. feladata. Rendszerezés: tankönyv 110. o. 52. óra Ismétlő rendszerező óra Csoportmunka a tankönyv kérdései alapján 53. óra záró dolgozat 54. óra Az érzelmek kifejezésének eszközei és módja a reformkorban és most. F: öröm és szenvedés, siker, boldogság, Beszélgetés a látott filmek és kiselőadások alapján. Etika IV: A nemzetállamok kora E fejezetben áttekintjük a XIX. század második felének hatalmi változásait, a gyors gazdasági fejlődés és a parlamentarizmus kiteljesedésének társadalmi-politikai következményeit, az emberek életére gyakorolt hatásait. A tanulók értsék, hogy a korszak hatalmi konfliktusainak oka a német, az olasz és balkáni nemzetállamok kialakulása, majd mindinkább a gyarmati versengés! Tudatosítsuk Németország és az Egyesült Államok jelentőségének növekedését! A tanulók mutassák meg térképen is a változásokat! Legyenek képesek következtetéseket levonni statisztikai adatokból, diagramokból! Tudják felsorolni az alapvető emberi szabadságjogokat és a polgári állam sokrétű feladatait! Ismerjék a korszak legfontosabb technikai találmányait, a tudomány és a művészetek eredményeit! Lássák a polgári értékrend jelentőségét, s azt, hogy a fejlett országokban minden társadalmi réteg életkörülményei javultak! 55. óra Polgárháború az északamerikai Egyesült Államokban F: rezervátum, aranyláz, (ültetvény), polgárháború N: Lincoln É: , (1886) T: Washington, Gettisburg, San Francisco G: Észak és Dél erőviszonyai Gyapotültetvény Délen; Gyár északon O:115. o. Mf: 1., 2., 5. Fontos, hogy a tanulók értsék, miért segítette a tőkés fejlődést Észak győzelme! Etika: demokratikus állampolgárság értékei. Szabadság-szolgaság.

11 56. óra Változások Európa térképén. Új nemzetállamok I. F: nemzetállam, nagyhatalom, (kommün) N: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, (H. Dunant) É: 1859, 1860, 1866, 1870, 1871 T: Piemont, Szicília, (Solferino), Königgrätz, Párizs Az események elbeszélése a tankönyvi térképek alapján (119 és 121. o.) O: A nemzetközi Vöröskereszt; a párizsi kommün Bismarck Mf: 1., 2., 5. A tankönyvi térkép jól mutatja az etnikai és a politikai határok különbözőségét! Fontos: az egység gazdasági előnyei! IKT. Digitális térkép 57. óra 58. óra Változások Európa térképén: Új nemzetállamok II. A polgári állam új feladatai. A demokratizálódó társadalom N: (Karagyorgye, Botev) É: 1821, 1830, (1859), , T: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, (Sipka-szoros, Plevna, San- Stefano), Berlin F: parlamentarizmus, demokrácia, polgári szabadságjogok (cenzusos választójog), tankötelezettség, közegészségügy T: Változások a Balkánon Harcok a Balkán-hegység hágóin; Gúnykép a balkáni osztozkodásról O: A krími háború; Az orosz török háború Mf: 1., A polgári állam hatalmi és közfeladatai; Társadalmi rétegződés egy lakóház keresztmetszetén keresztül Vita: Vélemények a polgári értékrendről Mf: 2., 5. Vizsgáljuk meg a nagyhatalmak eltérő balkáni érdekeit, céljait! Gyakoroljuk a térképről való információszerzést! Digitális térkép. Ismétlés: felvilágosodás. Tisztázzuk parlamentarizmus és a demokrácia különbözőségét! Emeljük ki az oktatás jelentőségét! óra A család szerepe a polgári társadalomban és most. F: társaink, kapcsolatok, nemiség, szerelem, házasság. Beszélgetés, példák filmekből, olvasmányokból, saját életünkből. Legyünk tekintettel a tanulók magánéletére. 61. óra Újabb technikai és iparfejlődés. Európa a XIX. század utolsó évtizedeiben. F: (szabad versenyes kapitalizmus), nehézipar, belső égésű motor, vásárlóerő, életszínvonal N: Edison, Siemens, Bessemer, Bell, Benz, (Marconi, Popov, Wright testvérek, Lumière testvérek, Remington, Zeppelin, Diesel, Jedlik Ányos, Déri, Bláthy, Zipernowski, Bánki Donát, Csonka János, Puskás Tivadar) A 131. o. képei; Gőzgéppel hajtott gyár G: A vas- és acélgyártás fejlődése Kiselőadások: Edison, Puskás Tivadar és Jedlik Ányos élete. K: Magyar találmányok összegyűjtése; Vázlatkészítés MF: 2., 3., 5. Beszéljük meg, milyen problémákat oldottak meg az új találmányok! Emeljük ki a belső égésű motor és az elektromosság jelentőségét! Életmódtörténet: Közlekedés, világítás a XIX. században óra A boldog békeidők Mi teszi az embereket boldoggá? F: boldog békeidők, világkiállítás, városiasodás, felhőkarcoló, középrétegek, kiscsalád, (korzó), olimpia. É: 1896 N: Hajós Alfréd A londoni kristálypalota, A New York-i Broadway; Polgári lakószoba Vita: Mi minden határozza meg az emberek életmódját? MF: 1., 2., 4. Az életmódról írottakat kössük a 29. leckében megismert társadalmi rétegződéshez! Etika: Beszélgetés a boldogságról. Beszélgető kör.

12 64. óra A sokarcú munkásmozgalom F: szocialista, utópista szocializmus, chartisták, marxizmus, szociáldemokrata, R. Owen ábrázolása; O: A charta anarchista, keresztényszocializmus, hat pontja; Szociáldemokrata internacionálé N: R. Owen, Marx, pártok; Anarchista merényletek Engels, XIII. Leó É: (1864), 1889, Vita: Eredményre vezetnek-e a 1891 merényletek? Mf: 1., 2., 3., 7. Ismétlés: 8. lecke. A tanulók értsék a munkásmozgalom forradalmi és demokratikus irányzata közti különbségeket! 65. óra Versenyben a világ felosztásáért F: gyarmat, félgyarmat, brit Keletindiai Társaság, koronagyarmat, (szipolyok), ópiumháború, É: , 1857, (1868, 1896) T: Szuezi-csatorna, Delhi, Hongkong, Niger-folyó, Madagaszkár, Fokváros, (Német Kelet-Afrika), Szibéria, Alaszka, Kaukázus Angol, francia és német gyarmatok (141. o.) Ópiumháború; Német katonák afrikai gyarmaton O: A szipolyfelkelés okai; Két epizód Afrika gyarmatosításából G: Az európai hatalmak gyarmatai K: vázlat Mf: 1., 2., 3., 4. A reformok kezdete Japánban: 1868; angol búr háború: Beszéljük meg a gyarmatosítás kedvező és kedvezőtlen hatásait! 66. óra Az újkor tudományos és kulturális életének néhány kiemelkedő alakja F: vegyipar, periódusos rendszer, átlagéletkor, (romantika) N: Az olvasmányban szereplő nevek csak tájékozódásra. Darwin és a majom; Rodin: Gondolkodó K: Tudomány és termelés kapcsolata Koncentráció az irodalommal, a kémiával, a fizikával, a biológiával és a zenével. 67. óra Összefoglalás 10. feladat Tk.11. feladat Csoportmunka. 68. óra Ellenőrző óra záró feladatlap! 69. óra A világ legnagyobb vallásai és szerepük a történelemben. F: hit, világszemlélet, vallás, világkép, vallás mint világmagyarázat, Csoportmunka.

13 V: A dualizmus kora Hazánk történelmének egyik legdinamikusabb korszaka ez, amelynek alkotásai sok településünk arculatát máig meghatározzák. A tanulók ismerjék a kiegyezés okait, az új államszervezet fő jellemzőit (parlamentáris és dualista)! Lássák gazdasági fejlődésünk okait, a fejlődés tényezői közötti kapcsolatokat (pl. vasútépítés, vasipar)! Tanuljanak meg statisztikai adatokból, diagramokból következtetni gazdasági-társadalmi jellegzetességekre! Ismerjék a társadalomban, a településszerkezetben bekövetkező változásokat (Budapest-központúság)! Képek alapján is tudjanak beszélni a meghatározó társadalmi rétegek életmódjáról! Tudják, hogy miért a nemzetiségi és a parasztkérdés a dualizmus két legsúlyosabb problémája! Ismerjék a korszak legfontosabb technikai, tudományos és művészeti alkotásait (az alkotók nevét is)! 70. óra Hazánk a szabadságharc leverése után óra Kiegyezések kora F: (emigráció, Bach-huszár), passzív ellenállás N: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, (Noszlopy Gáspár, Makk József, Madarász Viktor, Erkel Ferenc) É:1850 T: Buda, Sopron, Pozsony, Kassa, Nagyvárad F: Húsvéti cikk, dualizmus, közös ügyek, (alkotmányos királyság), parlamenti párt, nyílt szavazás, (Deák-párt, bal-közép párt, Országos 48-as párt), Szabadelvű Párt, politikai nemzet, agrárszocialista mozgalom, aratósztrájk, polgári házasság, vámközösség N: Deák, (Andrássy Gyula) I. Ferenc József, É: 1865, 1867 : Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Eötvös József, (Kossuth) É: 1865, , ( ), (1894) T:Hazánk közigazgatása a Bachkorszakban Tk:A Bach-rendszer támaszai; Hunyadi László siratása O: Magyarok a nagyvilágban; Nemzeti ellenállás a művészetben MF: 1., 3., 4. TK A kiegyezés okai; Az OMM címere:kortes beszéd; Elsőkből lesznek az utolsók; Panem!; Kossuth Lajos temetése T: Az OMM nemzetiségei O: Húsvéti cikk; Kossuth és a kiegyezés Választási rendszer; Részletek a nemzetiségi törvényből; Részlet az évi II. tc.-ből Mf: 1., 4., 6; 2., 3., 5., 6 Az önkényuralom korszaka nem jelentette a feudalizmus visszaállítását. Ám a modernizáció és a nemzeti önállóság ellentétbe került (haza haladás). Emeljük ki, hogy a lehetséges alternatívák közül politikusaink a legjobbat választották! Koncentráció az iroda-lommal: Mikszáth politikai témájú tárcái. Emeljük ki, hogy a nemzetiségi törvény a korabeli Euró-pában haladó volt! Tanulói gyűjtőmunka: a Kossuth-kultusz emlékei.

14 73. óra Gazdasági felzárkózás óra Élet a dualizmus kori Magyarországon, a polgárosodás 76. óra Világváros születik: Budapest F: tőkés uradalom, folyószabályozás N: Ganz Ábrahám, Weiss Manfréd T: Budapest, (Diósgyőr, Ózd, Salgótarján, Vajdahunyad), Csepel, Tisza F: dzsentri, kispolgár, agrárproletár, kubikos, Általános Munkásegylet, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, belső fogyasztás N: (Frankel Leó) É: 1853, (1868, 1872), 1890 T: Viharsarok F: városiasodás, (világváros), közmű, bérház, körút, sugárút N: (Baross Gábor) É: 1873 F: millennium, boldog békeidők, körorvos, alkotmányos válság, kivándorlás N: Semmelweis Ignác, Eötvös Loránd, (Magyar László, Madarász Viktor, Székely Bertalan, Benczúr Gyula), Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Tisza István É: 1896, (1905) G: A lecke statisztikai adatainak összehasonlító elemzése, összevetése az Európai adatokkal Vetőgép és cséplőgép; A Mechwartféle acél hengerszék O: Állami iparfejlesztés MF: 2., 3., 4., 7. G: Következtetés a lecke adataiból a dinamikus fejlődésre és a társadalmon belüli aránytalanságokra O: Új arisztokrácia; A dzsentri; A felemelkedés egyetlen útja Mf: 1., 3., 4. A különböző társadalmi rétegek életének, öltözködésének, anyagi kultúrájának és szórakozásának jellemzése a 38. lecke és a o. képei alapján TK: A 171. o. képei alapján: Kik éltek, hogyan éltek Budapesten? Mf: 2., 3., 4. G: grafikonok, diagramok készítése az Eredmények adatai alapján. TK: Az ezeréves kiállítás plakátja; Falusi népiskola; Nemzetközi futballmérkőzés plakátja O: Vörös napok Mf: 1., 2., 3., 5. A millennium: sikerek és 77. óra válságjelek 78. óra Összefoglalás Csoportmunka 79. óra Ellenőrző óra Gyakorlás: mi mindenre következtethetünk adatokból? Képek: Hogyan működött? Életmódtörténet: A magyar malomipar a világ élvonalában. Fontos: feudális maradványok (régi szokások) a polgári társadalomban. Életmódtörténet: Mágnások, polgárok, parasztok, cselédek. Társadalmi rétegződés és életmód összefüggései. Házi feladat: Mf: 5. A témát múzeumlátogatás keretében is feldolgozhatjuk. IKT: korabeli ruhák, berendezési tárgyak, Internet Vizsgálati szempont: általános és sajátos várostelepítő tényezők. IKT: Budapest akkor és most Internet, fotók Ismétlés: A kiegyezés értékelése; a polgári állam feladatai; nemzetiségek Magyarországon Életmódtörténet: Oktatás a dualista Magyarországon.

15 VI: Az I. világháború A fejezet nagyon fontos változásokkal foglalkozik, ezért megtárgyalására hagyjunk elegendő időt! A tanulók lássák a háborúhoz vezető hatalmi ellentétek okait, ismerjék a háború kimenetelét meghatározó tényezőket! Tudjanak következtetni statisztikai adatokból folyamatokra, erőviszonyokra! Ismerjék s kövessék a térképen a frontok legfontosabb eseményeit, tudják, hol harcoltak magyar katonák! Ismerjék az új fegyvereket, az állóháború kialakulásának okait! Tudatosítsuk a hátország jelentőségét és a háború belpolitikai hatásait (oroszországi és magyarországi helyzet)! A tanulók értékeljék a háború utáni területi és hatalmi változásokat, lássák a fennmaradó ellentéteket (térképen is!) óra Harc a világuralomért, harc a gyarmatokért F: monopólium, monopolkapitalizmus, imperializmus, tőkekivitel, kettős, majd hármas szövetség, antant T: az antant és a hármas szövetség tagállamai É: (1879, 1882, 1904) G: Anglia és Németország vastermelése és gyarmatai ( ); TK: Szövetségi rendszerek, (T: is!); Ugatnak a kutyák (178. o.)mf: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Ismétlés: Versenyben a gyarmatokért; osztozkodás a Balkánon; francia német háború. Elemezzük a szövetségek földrajzi helyzetét, erőviszonyait! Gyarmatok helyzetének elemzése. Etika: Ember és természet, beavatkozás, uralom, felelősség. 82. óra A társadalmi és nemzeti identitás F: nemzet, nemzetiség, identitás. Beszélgetés, T: országok nemzetiségi összetételének tanulmányozása. A háború és az országok "soknemzetiségének" összefüggése. Etika: alkalmazkodás, kultúra, hagyománytisztelet, empátia, elfogadás, tolerancia óra 85. óra A kommunikáció fajtái és szerepe a konfliktus kezelésben. Az első világháború kezdete és első évei F: probléma megoldás, kommunikáció, intelligencia, okosság, rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság. F: hadüzenet, front, (kétfrontos háború), villámháború, állóháború, (vezérkar, tartalék, offenzíva) N: Ferenc Ferdinánd, II. Vilmos É: jún., júl., T: Szarajevó, (Gorlice) Szituációs játék. T: Az első világháború frontjai K: Háborús térképjelek. Tk: Háborús karikatúra O: Hadüzenetek; Német haditerv Mf: 1., 2., 3., 4. Gyakorlás: események ismertetése térkép alapján. A védőfegyverek fölénye állóháború. IKT: korabeli híradók.

16 86. óra óra A tömegek és gépek háborúja. Katonaélet az első világháborúban 89. óra A hátország óra Választás és döntés szerepe az ember életében F: nehézfegyverek, hátország, hadimilliomos, (nemzeti össztermék), kapituláció, fegyverszünet É: 1916, 1917 (ápr.) 1918 T: Párizs, Verdun, (Somme folyó), Doberdo, (Isonzó, Piave, Ypern, Amiens) F: hátország, hadiszállító, békevágy, tüntetés. F: hadiszökevény, dezertőr, ellenálló, szabotázs. T: eseményei a térképen G: Az egy főre jutó nemzeti termék 1910-ben TK Kirándulás Párizsba ; O: Veszteségek a frontokon; Az antant győzelmei Mf: 1., 3., 5., 6. K: Az első világháború fegyverei tankönyv 185. oldal és Taylor: Az első világháború képes krónikája (Bp., 1988) MF: 2. Tanulói beszámolók a civilek életéről. 92. óra Új fegyverek alkalmazása IKT: kutatás óra A háború hatása, az emberek személyiségének megváltozása a nehéz időszakokban. 95. óra Az oroszországi forradalom óra Győztesek és vesztesek F: (forradalom), szovjetek, bolsevikok, mensevikek, proletárdiktatúra, földosztás, polgárháború, (vörösök, fehérek), szövetségi állam N: II. Miklós, Kerenszkij, Lenin, (Trockij) É: febr., nov. 7., (1918. márc.), 1922 T: Szentpétervár F: jóvátétel, (nagyhatalom) N: Wilson, Clemenceau, (Lloyd George, Orlando) É: 1919 T: Párizs, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Írország, Izland Szituációs játékok. T: Polgárháború Oroszországban O: Általános hadkötelezettség; A Szovjetunió K: II. Miklós és Lenin (párhuzamos életrajzok) Mf: 1., 3. T: Területi változások Európában (értékelés) G: Háborús kiadások; Területnövekedés területi veszteségek O: A négy nagy MF: 4., 5., 6., 7. Érzékeltessük a háborús hangulat megváltozását, a frontok és a hátország kapcsolatát. Új támadófegyverek döntés a frontokon. Irodalom: J. Hašek: Švejk; S. Zweig: Búcsú a tegnaptól; Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan A család támogató szerepe IKT: Háborúban szerelemben. Milyen választásai voltak az embernek? Mit tennél, ha ilyen helyzetbe kerülnél? Ismétlés: A sokarcú munkásmozgalom. A tanulók ismerjék fel a diktatúra jellemvonásait! Mutassunk rá a bolsevikok győzelmének okaira! Emeljük ki, hogy a békeszerződések diktátumok voltak és nem oldották fel a hatalmi ellentétetek!

17 Hazánk részvétele a óra világháborúban 100. óra Összefoglalás 101. óra záró dolgozat óra Kutatómunka óra óra Év végi ismétlés XVIII. sz. történelme Év végi ismétlés XIX. sz. történelme Év végi ismétlés az I. Világháború F: ultimátum N: Tisza István, I. Ferenc József É: aug., okt. nov. T: Gorlice, Isonzó, Piave, Bukarest T: A frontok változásai Tk: Imádkozik a király; Frontbarátkozás; Sebesültszállítás; Le a háborúval! MF: 1., 2., 4. Szabadon választott személy életéről XVII.-XVIII. század. Ismétlés: a kiegyezés előnyei, hátrányai. Érdekesség: első világháborús katonanóták. IKT: Számítógépen elkészített anyag. Egyetemes és magyar történelem szinkronban, kiemelve az összefüggéseket Egyetemes és magyar történelem szinkronban, kiemelve az összefüggéseket Egyetemes és magyar történelem szinkronban, kiemelve az összefüggéseket 108. óra óra Év végi ismétlés Az etikai fogalmak áttekintése

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Ki mondhatta magáról: A Nagy Enciklopédia főszerkesztője voltam? 1. Montesquieu 2. Diderot X. John Locke 2. Miről rendelkezett a Ratio Educationis? 1. egészségügy

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Szakközép 11. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 11. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 11. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései. Követelmények. Emelt szint

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései. Követelmények. Emelt szint 7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései A reformkor f kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A rendi országgy lés és a megyerendszer m ködése. A gazdasági átalakulás jellemzése.

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc Megoldókulcs

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2005 1. Hol volt 1774-ben az I. Kontinentális kongresszus? A. Washington C. Philadelphia B. Boston D. New York 2. Mikor halt hısi halált

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2006 1. Kik kezdték felfedezni kezdetben az amerikai földrész északi területeit? A. spanyolok C. németek B. angolok D. amerikaiak 2. Honnan

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek normál 6. évfolyam A normál tantervű osztály éves óraszáma: 90 óra. Ez a 18 plusz óra lehetővé teszi, hogy a tanulók foglalkozzanak szülővárosuk helytörténetével a

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A SZIGETSZENTMILÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE

A SZIGETSZENTMILÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE A SZIGETSZENTMILÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 1. TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOMISMERET ÉS FILOZÓFIA (9-12. évfolyam) Történelem 9 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Kinek a nevéhez kapcsolódik a passzív ellenállás politikája? 1. Andrássy Gyula 2. Deák Ferenc X. Vécsey Károly 2. Ki hiányzik a felsorolásból: Orlando Clemenceau

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012.

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. ÖRÖKSÉGÜNK 48 Történelem csapatverseny Örökségünk 48 Országos vetélkedő internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2012. április Egy adott időpontban,

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt?

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt? Neved: Felkészítő tanárod... 7 Iskolád: Elért pontszámod:... / 80 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekből álló rejtvényt! a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) jakobinus vezér b) a népfelség elvének megfogalmazója

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 100 pont

Elért pontszámod:... / 100 pont a) b) c) d) e) f) g) h) Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7-8. osztályos tanulók számára Kódszámod: Elért pontszámod:... / 100 pont 1. Milyen többletjelentésben használta Széchenyi István a Hitel kifejezést?

Részletesebben

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység)

15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) 15) A liberalizmus és a nacionalizmus hatása a nemzeti egységmozgalmakra (német egység) Mutassa be az egységes német nemzetállam kialakulásának folyamatát! Ismertesse a német egység létrejöttének lehetőségeit,

Részletesebben