Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei"

Átírás

1 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott betűket. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. Jelölje helyesen a j hangot 10 begyakorolt szóban. Helyesen szótagolja a szavakat. Matematika Legyen képes a halmazok számosságának megállapítására. Tudjon halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint. Biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben. Használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket. Ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben. Ismerje fel a páros és páratlan számokat húszas számkörben. Tudja a számok szomszédjait húszas számkörben. Tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni. Tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján. Tudjon igaz hamis állításokat alkotni, állítások helyességét eldönteni. Egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni. Ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört. Tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot. Környezetismeret Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, tapasztalatairól. Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint. Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat helyes sorrendben.

2 Tájékozódjon jól saját testén. Különböztesse meg a mesterséges és természetes anyagokat. 2. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be képen látható cselekményről, illetve adott szöveg tartalmáról. Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Emelje ki az olvasottak lényegét. Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Matematika Legyen képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma, valamint síkidomok tulajdonságai szerint. Képes halmazalkotásra. Legyen képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni. A több, kevesebb, ugyannyi fogalmát használja helyesen. Biztosan írjon és olvasson számokat 100-as számkörben. Találja meg a számok helyét a számegyenesen. Határozza meg az egyes, tízes számszomszédokat. Legyen képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására. Tudjon kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani. Használja helyesen a matematikai jeleket +,,, :, =, <, >, ( ). Legyen képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben. Ismerje a szorzótáblát a 100-as számkörben. Ismerje a műveletvégzés sorrendjét. Legyen képes szöveges feladatok értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel. Különböztesse meg a páros és páratlan számokat. Legyen képes tájékozódni, ismerje az irányokat. Ismerje a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Ismerje fel a mennyiségek közötti összefüggéseket. Ismerje fel növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni. Környezetismeret Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, tapasztalatairól. Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, elérhetésük módját. Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint. Legyen képes méréseket végezni alkalmilag választott és szabvány egységekkel.

3 Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket. Ismerje fel a halmazállapotokat. 3. osztály Magyar nyelv és irodalom Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. A memoritereket szöveghűen mondja el. Adott vagy választott témáról 8 10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Matematika Legyen képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni. Ismerje fel, nevezze meg a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait. Legyen képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. Tudjon 1000-es számkörben számokat írni, olvasni. Ismerje és értelmezze a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben. Tudjon római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M). Értelmezze helyesen a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) segítségével. Legyen képes 2, 3, 4 nevezőjű törtek megnevezésére. Tudjon természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben. Legyen képes pontosan számolni fejben százas számkörben. Ismerje biztosan a szorzótáblát 100-as számkörben. Ismerje az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát. Ismerje és alkalmazza helyesen a műveletvégzés sorrendjét. Tudjon írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal. Legyen képes a műveletek ellenőrzésére. Oldjon meg szöveges feladatokat a megoldási algoritmus alkalmazásával. Ismerje a többszörös, osztó, maradék fogalmát. Legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály követésére. Határozza meg a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja. Ismerje és használja a szabvány mértékegységeket. Legyen képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között. Lehyen képes egyszerű gyakorlati példák esetén a hosszúság, távolság és idő mérésére. Egyszerű módszerekkel ismerje fel és hozzon létre háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget.

4 Értse a test és a síkidom közötti különbséget. Ismerje fel a kockát, téglatestet. Környezetismeret Ismerje az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére. Legyen képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. Legyen képes az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint. Legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni. Legyen képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére. Angol nyelv Mary Charrington-Derek Strange: New Chatterbox Unit 1-5 Témakörök Nyelvtan Szituációk Üdvözlés és bemutatkozás A to be létige állító alakja, Üdvözlés és válasz, Az angol ábécé személyes névmások, búcsúzás, bemutatkozás és Tárgyak a teremben számnevek 1-12, színt jelölő mások bemutatása, név Számok 0-12 melléknevek, birtokos megkérdezése. Utasítások, Színek névmások (my, your, his, tárgyak azonosítása, A telefonszám her), határozatlan névelő (a, megnevezése érdeklődés Alapvető élelmiszerek an), kérdéstípusok, kérdő tárgyakról. Számolás 12-ig, Játékok névmások, mutató névmás életkor, személyleírás, Mindennapi tárgyak (this, that), felszólítások, beszélgetés tulajdonról. Állatok utasítások. Utasítások Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! 1 Neu 1 4. leckék Témakörök Nyelvtan Kommunikáció Család Az igék ragozása egyes Adatok önmagamról számban és többes szám 3. Közvetlen környezetünk: személyben, határozott ház, város Hobbi névelők, személyes névmások, a mein birtokos névmás alanyesetben, a sein ige, kérdőmondat, Umlautos igeragozás, számnevek ig, Köszönések Bemutatkozás: Wie heisst du? / Ich heisse... Wo wohnst du? Ich wohne... Woher kommst du? Ich komme... Wie alt bist du? Ich bin... Mások bemutatása: Wie heisst er? Stb. Érdeklődés valakinek a holléte felől: Wo bist du?, Wo ist er? Kedvenc foglalatosságokról beszélni: Was machst du gern/nicht

5 4. osztály Magyar nyelv és irodalom gern? Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel egy ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás után. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondattal mondjon el. Önállóan tagolja a szöveget és írjon vázlatot. Adott vagy választott témáról, a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával írjon 8 10 mondatos fogalmazást. Önálló vázlat alapján tagolja a fogalmazását. Rendezett, olvasható legyen az írása. Az ábécérend ismerje. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és megnevezze azokat szövegben is. A tanult anyanyelvi ismereteket alkalmazza: a tanult szófajok toldalékos alakjainak írásánál, a múlt idő jelének helyes használatánál, az igekötő és az ige leírásánál, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll, a melléknév és a számnév fokozott alakjának helyes írásmódjánál, a szavak elválasztásánál, a j / ly hang betűjelének helyes megválasztásánál szótőben, a mondatfajtákat nevezze meg. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban. Matematika Legyen biztos számfogalma a es számkörben. Legyen képes a számok nagyságszerinti összehasonlítására, rendezésükre. Használja helyesen a relációs jeleket. Jelölje a számok közelítő helyét különböző beosztású számegyenesen. Legyen biztos a szóbeli műveletek elvégzésében. Szorzzon 10-zel, 100-zal készségszinten. A négy alapművelet készségszintűen alkalmazza. Legyen képes összeg, különbség, szorzat, hányados becslésére. A műveleti elnevezéseket biztonsággal használja. A becsült és számított eredményt vesse össze, a tévedést javítsa. Legyen képes a számítások ellenőrzésére. Oldjon meg összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladatot. Alkalmazza helyesen a műveleti sorrendet, a zárójel alkalmazza a négy alapművelet körében. Végezzen el írásbeli szorzást, osztást egyjegyű és kétjegyű számmal. Nevezzen meg és jegyezzen le törteket. Nevezze meg a számlálót, nevezőt, tört vonalat. Oldjon meg összetett és fordított szövegezésű szöveges feladatokat, keressen több megoldást. Fogalmazza meg a sorozatképzés szabályát. Rendezzen táblázatba adatokat.

6 Keressen összefüggéseket táblázatban. Ismerje és alkalmazza a tanult mértékegységek közti kapcsolatokat szöveges feladatok megoldásánál is. Legyen képes mérni és kiszámítani a téglalap és négyzet kerületét. Fogalmazzon meg példát a biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalmának használatával. Környezetismeret Ismerje az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére. Legyen képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. Értelmezze a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Legyen képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint. Legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni. Legyen képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, ismerje az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást. Legyen képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét. Legyen képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában. Angol nyelv Mary Charrington-Derek Strange: New Chatterbox Unit 6-15 Témakörök Nyelvtan Szituációk Születésnapom A to be létige tagadó és Információkérés, bizonyos Testrészek kérdő alakja. Melléknevek, tárgy meghatározása, Családtagok the + melléknév + főnév, a személyleírás, személyek Állatkert tulajdon kifejezése (have got azonosítása, kérdés-válasz Útbaigazítás, irányok állító, kérdő és tagadó alak), tulajdonnal kapcsolatban, Ruhadarabok és színek can segédige használata (Can képesség kifejezése, tulajdon Háziállatok your see/hear/read...?), kifejezése. Útbaigazítás Helyek a városban Whose és Who's adása és megértése, tárgyak London parkjai kérdőszavak, azonosítása szín alapján, Hány óra van? helymeghatározás (there is... helyszín leírása, Formák, alakzatok there are... állító, tagadó, helymeghatározás, Számok: kérdő alak), a főnév mennyiségmeghatározás, Napok, hónapok Tantárgyak többesszáma (-s, -es), How many?, elöljárószók (in, on), idő, óra kifejezése, at + időmegjelölés, számok nevei 13-tól 100-ig, néhány ige. időmegjelölés. Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! 1 Neu leckék

7 Témakörök Nyelvtan Kommunikáció Állatok, Számnevek 100-ig, Iskola (tantárgyak) igeragozás, a főnevek többes Foglalkozások száma, a határozott, a Ételek, italok határozatlan névelő és a kein Iskolai felszerelések alany- és tárgyesete, a Ruhadarabok, können és a mögen módbeli Színek Napok, hónapok, évszakok segédigék, Brechungos 5. osztály Magyar nyelv és irodalom igeragozás, szórend, a haben ige, a dátum kifejezése Mesélés az állatokról: Der Jaguar lebt in Amerika. Képességek megnevezése: Hunde können schwimmen. Kérés, rendelése Ajánlattétel cserére Érdeklődés árak iránt: Was / Wie viel kostet... Kedvenc szín megnevezése: Meine Lieblingsfarbe ist Tetszés kifejezése Kívánságok kifejezése Gratuláció /Nemtetszés A kommunikáció alapismeretei (feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna). Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (alapok). Gesztus, mimika (alapismeretek). A helyes hangsúlyozás, tempó, szünettartás a beszédben. A beszédhangok keletkezése, csoportosítása többféle szempont szerint. Illeszkedés és mássalhangzótörvények. Ábécé, betűrend. Helyesírási alapelveink. Az elválasztás. Egy- és többjelentésű, azonos alakú, hasonló alakú szavak. Ellentétes jelentésű, hangutánzó és hangulatfestő szavak. Rokon értelmű szavak és kifejezések. A szavak szerkezete: egyszerű és összetett szavak, toldalékos szavak. A toldalék fajtái (képző, jel, rag). Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, 5.o Kulcsfogalmak/ Memoriterek Szövegalkotás mesealak, meseformula, meseszám; meseírók, mesegyűjtők, vers, ritmus, próza. Költői eszközök (pl. hasonlat, megszemélyesítés, párhuzam, metafora) Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. Biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény, ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont. Petőfi Sándor: János vitéz 100 sor Petőfi Sándor: Az alföld 4 versszak Arany János: Családi kör 1-5 versszak 3 bibliai történet az Ó- és Újszövetségből Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (részlet) Elbeszélés, leírás, meseírás adott elemek segítségével,, jellemzés, levél, érvelő szöveg. Ismerje a János vitéz és A Pál utcai fiúk cselekményét, szereplőit,műfaji jellemzőit, tudjon róluk véleményt alkotni, tudjon elmesélni legalább 3 bibliai történetet Matematika

8 Természetes számok (milliárdos/ezermilliós számkörben), egész számok, pozitív közönséges törtek és tizedes törtek helyes leírása, olvasása, számegyenesen történő ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. A számok kerekítése (természetes számok és tizedes törtek). Összeadás, kivonás, szorzás és kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Természetes számok és tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A tört értelmezése. Közönséges törtek és tizedes törtek egyszerűsítése és bővítése, összeadása és kivonása, szorzása és osztása természetes számmal. A törtszámok tizedes tört alakja. Ellentett és abszolút érték. Egész számok összeadása és kivonása. A helyes műveleti sorrend ismerete (négy alapművelet). Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Számtani közép (átlag) meghatározása. Ponthalmazok, egyenes, félegyenes, szakasz. Párhuzamos, metsző, merőleges, kitérő egyenesek és síkok. Egybevágóság. Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága. Síkidomok, sokszögek, testek meghatározása, csoportosítása. Konvex, konkáv. A kör és a gömb. A szög fogalma, mérése és rajzolása, szögfajták. A hosszúság, a tömeg, az idő, a terület, a térfogat és az űrtartalom mérése, mértékegységei és átváltásuk. Téglalap (négyzet) kerületének és területének, téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. Egyszerű grafikonok, diagramok értelmezése. Pontok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben, pontok koordinátáinak leolvasása. Történelem Ókori kelet Az ókori Egyiptom története, kultúrája. Mezopotámia/sumérok, Hammurappi/ Az Ókori Kína, India Az Ígéret földje -A Biblia színhelyei, Ószövetség története. Athén Az ókori Athén-népgyűlés hatalma. Spárta mint katonaállam.. Perzsa-görög háborúk története. Athén a demokrácia idején-periklész. Nagy Sándor birodalma-hellénizmus Róma Róma a köztársaság idején-szenátus, consul,diktátor. A pun háborúk. A köztársaság válsága- Spartacus, Julius Caesar. A császárság kialakulása-augustus. Pannónia provincia Az ókori kereszténység kialakulása,terjedése. Római birodalom bukása. Egyetemes középkor Az uradalom :majorság, jobbágytelek,tized,ajándék,terményadó,közös használatú területek. A középkori egyház. Az iszlám térhódítása. A török hódítások a Balkánon. A humanizmus és a reneszánsz. Magyar történelem: Árpád-ház A magyarság őstörténete. Honfoglalás. I.István uralkodása-államalapítás, vármegyeredszer, egyházmegyék kiépítése. III.Béla király uralkodása. Az aranybulla. IV.Béla és a tatárjárás. Árpád-ház kihalása Természetismeret

9 Az anyagok és néhány fontos tulajdonságuk (víz, levegő, keverékek, természetes, mesterséges anyagok). Évszakok jellemzői, kerti növények felépítése (őszibarack, szőlő, paprika, káposztafélék, diófa, - jellemzés, termés, virág, levél, tulipán, burgonya, vöröshagyma). Házi állatok jellemzése, testfelépítése (kutya, házityúk, házisertés, házi légy, veréb). Térképi tájékozódási ismeretek. Csillagászati alapok. A szél, csapadék és időjárás. Felszíni és felszínalatti vizek. Hon- és népismeret Rokonság, műrokonság, őseink élete Szülőföldem, lakóhelyem nevezetességei A paraszti házak és annak részei-építésük, konyha, berendezési tárgyak, tisztaszoba A munka megosztása a paraszti családokban A falusi gyermekek élete A gazdálkodás formái-a földeken folyó munkák, vetés, aratás, metszés,szüret Iparos mesterségek Népviseletek, étkezési szokások-hagyományos paraszti ételek Jeles ünnepnapok, szokások, húsvéti hagyományok regölés, busójárás, pünkösd, keresztelés, leánykérés, esküvői szokások, temetési szertartások Néprajzi tájak a Dunántúlon.Az Alföld és a hegyvidékek néprajzi tájai Háromváros néprajza A Felvidék, Kárpátalja kultúrája A Délvidék, Várvidék területe Erdély és a Partium néprajzi tájai Skanzenek, tájházak, nemzeti parkok Magyarországon Informatika A számítógép működése, feladatai, az operációs rendszer. A billentyűzet, égér mint bemeneti, a monitor és a nyomtató mint kimeneti eszközök. Háttértárak, mappa, fájlszerkezetek.az információ formái, jellemző felhasználási lehetősége, az adat fogalma rendezése, gyüjtése. Rajzolás logo-ban. Ismétlő szerkezet, ciklus, kör, eljárás, írás, építkezés a teknőccel. Rajzoló és szerkesztőprogram használata. Szöveg írása számítógéppel, formázás, bekezdés, nyomtatás. Táblázatok elemzése. Információ keresése az interneten. Fórumok keresése adott témában, chat. Levelezőprogramok, levél írása, formázása. A számítástechnika története. Számítógép és könyvtár: ; katalóguscédula adatainak értelmezése, számítógépes katalógus megismerése, használata. Angol nyelv Tom Hutchinson: Project 1 Third edition Témakörök Nyelvtan Szituációk - témakifejtések család, barátok, országok, az angol ABC, számnevek 0-100, üdvözlés, bemutatkozás és mások bemutatása, utasítások technikai eszközök, a határozott és határozatlan adása és követése, házi kedvencek, névelő, főnevek többes telefonszám iránt érdeklődés, testrészek, száma, There is / are, tárgyak, személyek neve, iskola, tantárgyak, órarend, felszólító mód, be ige hosszú szavak jelentése iránt hét napjai, és rövid formái, állító, tagadó érdeklődés,betűzés kérése, matematikai alapműveletek, és kérdő mondatok, rövid név betűzése, család idő, napirend, válaszok alkotása, birtokos bemutatása, képleírás, képek szabadidő, melléknevek, birtokos s, összehasonlítása, érdeklődés

10 ház, szobák, bútorok, város, ruhák, öltözködés have got ige hosszú és rövid formái, állító, tagadó és kérdő mondatok, rövid válaszok alkotása, melléknevek helye a mondatban, idő prepozíciói, hely prepozíciói, egyszerű jelen idő, can / can t, folyamatos jelen idő, a két jelen idő összehasonlítása. Kiejtés:a fonetikus abc, rövid és hosszú magánhangzók, mássalhangzók, szóhangsúly, mondathangsúly, különböző mondatfajták, hanglejtés, ritmus, szótagok, can / can t tárgyak tulajdonosáról, boríték megcímzése, beszélgetés arról, kinek mije van, idő elmondása és érdeklődés róla, beszélgetés napi tevékenységekről, egy tipikus nap leírása, beszélgetés arról, ki mit tud, szoba, ház, város leírása, beszélgetés arról, mi hol van és mennyi van belőle a szobában, házban, városban, emberek leírása, vásárlás, beszélgetés az életedről, mások életéről Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! Neu 2. kötet 1-5. leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk én és a családom lakás iskola szabadidő, szünidő, nyaralás helyhatározók wohin kérdésre auf, in és nach elöljárókkal, a müssen, wollen, können meghívás, elutasítása segédige jelen ideje és präterituma, sein és haben Präterituma, gyenge és erős igék Perfektje haben-nel, a jövő idő, mondatkeret elváló igekötős igékkel, sorszámnevek, személyes névmások, főnevek részes esete, a mir / dir szem. névmás neben / vor / hinter után, az unser / euer birtokos névmás meghívás 6. osztály Magyar nyelv és irodalom A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom,) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód iskolai kommunikációs helyzetekben. Szófajok: a magyar nyelv szófaji rendszere. Igék, főnevek, melléknevek, számnevek, névmások, igenevek, viszonyszók, mondatszók fogalma, fajtái, felismerésük. Helyes használatuk, helyesírásuk tudnivalói. A Helyesírási Szabályzat tudatos használata. Különböző szövegtípusok megértése.

11 6.o Kulcsfogalmak/ Memoriterek Szövegalkotás Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus, hexameter, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere,. Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, felező 12-es, felező 8-as ritmus Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, daktilus, kötött verssor, hexameter. Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum. Kőmíves Kelemen ballada 1-2. versszak Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) Arany János Toldi 100 sor Gárdonyi Géza: Egri csillagok az Eskü szövege A tanult irodalmi művekhez kapcsolódóan különféle műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, elbeszélés párbeszéddel, leírás, kreatív szövegek Monda, rege, eredetmonda,. Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, érvelés. Ismerje a Toldi és az Egri csillagok cselekményét, szereplőit, műfaji jellemzőit, tudjon róluk véleményt alkotni Matematika Osztó, többszörös. Oszthatósági szabályok. Prímszám, összetett szám. Összetett számok felírása prímtényezők szorzataként. Közös osztók, legnagyobb közös osztó, Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös. Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. Részhalmaz, közös rész, egyesítés. Igaz és hamis állítások vizsgálata. Hogyan oldhatunk meg feladatokat? A feladatmegoldás lépései. Műveletek racionális számokkal: Egész számok összevonása, szorzása és osztása. Tizedes törtek összevonása, szorzása és osztása. A negatív törtek. Tört szorzása törttel. A reciprok. Osztás törttel. A műveletek sorrendje, műveleti tulajdonságok. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), szabályos sokszögek meghatározása, tulajdonságai. A szakaszfelező merőleges, a kör húrja, szelője, érintője. Szerkesztések: felezőmerőleges, adott egyenesre merőleges, adott egyenessel párhuzamos, szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek, alakzatok tengelyes tükörképe, tengelyesen szimmetrikus sokszögek. Az arány. Egyenes arányosság, fordított arányosság, arányos osztás. Arányossági feladatok megoldása. Törtrész, egész rész, százalék. Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése, kiszámítása. Egyszerűbb szöveges százalékszámítási feladatok. Biztos és lehetetlen esemény. Egyszerűbb diagramok, grafikonok, táblázatok olvasása, értelmezése, készítése. Történelem

12 I.Károly (Károly Róbert) uralkodása-kapuadó, harmincadvám, bányabér, aranyforint, visegrádi királytalálkozó. I.(Nagy)Lajos uralkodása-1351.évi törvények. Zsigmond uralkodása-konstanzi zsinat,városfejlődés. Hunyadi János-hadjáratai,kormányzó. Hunyadi Mátyás uralkodása-füstadó. II.Ulászló uralkodása-mohácsi csata. Az ország három részre szakadása. A végvári harcok- Kőszeg,Temesvár,Eger. A reformáció elterjedése a Magyar Királyságban- Karoli Gáspár. Az ellenreformáció elterjedése hazánkban-jezsuiták,pázmány Péter. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora-báthory István,Bethlen Gábor. A Habsburg ellenes függetlenségi harcok Magyarországon a XVII.században-Bocskai István,Wesselényi Ferenc,Zrinyi Miklós Thököly Imre. A török kiűzése a Magyar Királyság területéről. A Rákóczi szabadságharc-országgyűlések. III.Károly és Mária Terézia uralkodása-úrbérrendezés,vámrendelet. II.József uralkodásaállandó hadsereg,türelmi rendelet,jobbágyrendelet,martinovics Ignác,Kazinczy Ferenc vezette mozgalom. A reformkori átalakulások-magyar Tudományos Akadémia,nemzetiségek,Nemzeti Múzeum. A reformkori országgyűlések-tőkehiány,hitel,magyar nyelv,önkéntes örökváltság. Széchenyi István és Kossuth Lajos vitája-pestihírlap,érdekegyesítés,közteherviselés,mezőgazdaságiparfejlesztés,védegylet. Széchenyi István fejlesztéseifolyószabályozás,gőzhajózás,lánchíd,nemzeti Színház,Arany János,Petőfi Sándor,Liszt Ferenc,Erkel Ferenc,Konzervatív,Ellenzéki Párt es szabadságharc A forradalom kezdete-1848 március 15. Nemzeti dal,12 pont,áprilisi törvények,magyar kormány megalakulása. Hadműveletek 1848-ban-Pákozd. A szabadságharc hadjáratai ben és a bukás-tavaszi hadjárat,orosz beavatkozás,világosi fegyverletétel,megtorlás. Egyetemes történelem: Földrajzi felfedezések. Reformáció-Luther,Kálvin. Ellenreformáció-Loyolai Ignác. Angol forradalom-oliver Cromvell. Francia királyság fénykora-xiv.lajos. Az USA megalakulása- Függetlenségi nyilatkozat. A felvilágosodás kora. A francia forradalom kezete-felvilágosodás. Az alkotmányos királyság és jakobnius terror korszaka-rendi gyűlés,alkotmányhozó nemzetgyűlés,robespierre. Napóleon tündöklése és bukása-code Napoleon. Ipari forradalom és annak társadalmi hatásai. Szent Szövetség korszaka Európában. Természetismeret A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából. Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. Fizika Fizikai mennyiségek: sebesség, sűrűség, hőmérséklet, erő, tömeg, energia, térfogat. Kölcsönhatások: gravitációs kölcsönhatás, elektromos és mágneses kölcsönhatás, termikus

13 kölcsönhatás, optikai kölcsönhatás, mechanikai kölcsönhatás. Hőtan. Hőtani alapjelenségek. Halmazállapot-változások. Fénytan. A fény tulajdonságai. A fény viselkedése új közeg határán. Színek. Informatika A számítógép és perifériái. A számítógép működése, feladatai, az operációs rendszer. A monitor és a nyomtató jellemzői, fajtái, vezérlése. Háttértárak, mappa, fájlszerkezetek. Adat és információ, diagramok értelmezése. Információ átalakítása (kódolása) jelekké, dekódolás (visszaalakítás). Algoritmusok: egyszerű (elágazás nélküli) és feltételt is tartalmazó algoritmusok, rajzolás logo-ban. Ismétlő szerkezet, ciklus, kör, eljárás írás, építkezés a teknőccel. Rajzok készítése rajzolóprogram segítségével. Szöveg írása számítógéppel, formázás, kép beszúrása a szövegbe. Multimédiás anyag készítése, információk gyűjtése különböző forrásokból, rögzítése=adat, adatok csoportosítása, kezelése. Internetes weboldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. Elektronikus levél fogadása, küldése. Csoportos kommunikációs eszközök. A számítástechnika története. Számítógép és könyvtár. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások Angol nyelv Project 2 (Third edition) Témakörök Nyelvtan Szituációk napirend egyszerű és folyamatos jelen köszönés napszaknak állatok idő, sorszámnevek, megfelelően, bemutatkozás nyaralás gyakoriságot kifejező és mások bemutatása, szabadidő határozószók, személyes rendelés étteremben, mesélni ételek névmások tárgyesete, a napirendről, fontos időjárás egyszerű múlt idő (szabályos dátumokról, kedvenc állatról, földrajzi környezet és rendhagyó igék), nyaralásról megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, melléknevek közép- és felsőfoka; going to szerkezet Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! Neu 2. kötet leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk sport (nyári és téli) napi program bevásárlás Perfekt mit sein, a tulajdonnevek birt. esete, mich / dich szem. névmás, a gegen elöljáró, a földrajzi nevekből er végződéssel képzett melléknevek, helymegjelölés elöljáróval és részes esettel, a jelzői melléknév alakja határozatlan névelő és birt. névmás mellett, programmegbeszélés; találkozó megbeszélés, találkozás és időpont megbeszélése, segélykérés, egyetértés vagy elutasítás, vásárlás élelmiszerboltban, eligazítás az iskola épületében

14 a für elöljáró, a személyes névmások részeshatározós esete, visszaható igék 7. osztály Magyar nyelv és irodalom Ismerje a szóbeli és írásbeli közlésmódok különbségeit. Tudja csoportosítani kommunikációs szempontból a szövegeket. Ismerje a szöveg szerkezetét, általános tagolását, a szövegösszetartó erőket. A mondat fogalma, csoportosítása logikai minőség, szerkezet és a beszélő szándéka szerint. Az egyszerű mondat helyesírása, a mondat végi írásjelek. A mondatrészek és jelölésük. (A, Á, T, H, J) A predikatív szerkezet. A hozzárendelő szerkezet. Az állítmány szófajai, fajtái. Az alany szófajai, fajtái. Az alany és állítmány egyeztetése. A bővítmények. Az alárendelő és mellérendelő szószerkezetek felismerése és megkülönböztetése. A tárgy szófaja és fajtái. A tárgyas szerkezet. A határozós szerkezet. A határozók fajtái és kifejező eszközei. (hely, képes hely, idő, szám, mód, állapot, eszköz. társ, ok, cél, állandó, eredet, eredmény, fok-mérték, hasonlító) A jelzős szerkezetek. A jelzők fajtái és kifejező eszközei (mennyiség, minőség, birtokos, értelmező). 7.o Kulcsfogalmak/ Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, romantikus képalkotás. Romantikus regény, romantikus hős, jellem, ábrázolásmód. Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomikum, típus, jellemtípus. Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozíció, bonyodalom, lezárás, jelenet, epizód, fordulat.

15 Memoriterek Szövegalkotás Kölcsey Ferenc: Huszt Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Petőfi Sándor: Reszket a bokor vagy Fa leszek, ha Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger Petőfi Sándor: Füstbe ment terv Petőfi Sándor: Nemzeti dal Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt vagy XIX. század költői Petőfi Sándor: egy szabadon választott epigramma Arany János:A fülemile (részlet) Arany János: Mondacsok 1-2 szabadon választott Ismerje a reformkor szerepét. Ismerje a Himnusz és a Szózat elemzését, műfaji sajátosságait. Arany és Petőfi pályáját. Ismerje A kőszívű ember fiai és a Szent Péter esernyője cselekményét, szereplőit, műfaji sajátosságait.tudjon véleményt mondani róluk (érvekkel) Matematika Racionális számokkal való alapműveletek megoldása, zárójelfelbontás, műveleti sorrend. Egyszerűbb százalékszámítási feladatok megoldása, egyenes és fordított arányosság felismerése. Prím- és összetett számok megkülönböztetése, prímtényezős felbontás. Algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egyszerűbb egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések ismerete. A négyzet, téglalap, trapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid, háromszög és a kör ábrázolása, területének és kerületének kiszámítása. A sokszögek belső- és külső szögeivel kapcsolatos összefüggések ismerete. A téglatest és a hasáb testhálójának ismerete, felszínének és térfogatának kiszámítása. A mindennapi életben található grafikonok értelmezése. Stabil tájékozódás a koordináta rendszerben. Lineáris függvények felismerése és ábrázolása. Történelem III.Károly és Mária Terézia uralkodása-úrbérrendezés,vámrendelet. II.József uralkodásaállandó hadsereg,türelmi rendelet,jobbágyrendelet,martinovics Ignác,Kazinczy Ferenc vezette mozgalom. A reformkori átalakulások-magyar Tudományos Akadémia,nemzetiségek,Nemzeti Múzeum. A reformkori országgyűlések-tőkehiány,hitel,magyar nyelv,önkéntes örökváltság. Széchenyi István és Kossuth Lajos vitája-pestihírlap,érdekegyesítés,közteherviselés,mezőgazdaságiparfejlesztés,védegylet. Széchenyi István fejlesztéseifolyószabályozás,gőzhajózás,lánchíd,nemzeti Színház,Arany János,Petőfi Sándor,Liszt Ferenc,Erkel Ferenc,Konzervatív,Ellenzéki Párt es szabadságharc A forradalom kezdete-1848 március 15. Nemzeti dal,12 pont,áprilisi törvények,magyar kormány megalakulása. Hadműveletek 1848-ban-Pákozd. A szabadságharc hadjáratai ben és a bukás-tavaszi hadjárat,orosz beavatkozás,világosi fegyverletétel,megtorlás. Az osztrák-magyar kiegyezés létrejötte-1867 Deák Ferenc,Andrássy Gyula. A gazdaság és a társadalom fejlődése a dualizmusban. A dualizmus hanyatlása-nemzetiségi ébredés,munkásság mozgalma,parlamentalizmus,tisza Kálmán. Egyetemes történelem: Az USA megalakulása-függetlenségi nyilatkozat. A felvilágosodás kora. A francia forradalom kezete-felvilágosodás. Az alkotmányos királyság és jakobnius terror korszaka-

16 rendi gyűlés,alkotmányhozó nemzetgyűlés,robespierre. Napóleon tündöklése és bukása-code Napoleon. Ipari forradalom és annak társadalmi hatásai. Szent Szövetség korszaka Európában. Az olasz és német nemzetállam kialakulása-garibaldi,bismarck,német Császárság. Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban-Abraham Lincoln, rabszolga felszabadítás. A Brit gyarmatbirodalom-india. A technikai és társadalmi átalakulás a XIX.század végén XX.század elején. Az I.világháború kirobbanásához vezető út-katonai szövetségek. A világháború első szakasza-villámháború,állóháború. A világháború második szakaszatechnikai háború,repülőgép,tömegek háborúja. A cári orosz hatalom bukása-bolsevikok. Magyarország szerepe a háborúban. Fizika A testek mozgása. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenletesen változó mozgás. A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és tömege. Erő és mozgásállapot változás. Erőfajták. Egy testre ható erők együttes hatása. Erő- ellenerő. A mechanikai munka. Az egyszerű gépek: emelő, csiga,lejtő. A nyomás. Szilárd testek által kifejtett nyomás. Nyomás a folyadékokban és gázokban. Arkhimédész törvénye, a testek úszása. Hőtan. Hőtani alapjelenségek. Hő és energia. Halmazállapotok, halmazállapot-változások. Munka és energia. Energiamegmaradás. Teljesítmény és hatásfok. Kémia Anyagok és tulajdonságok. Anyagok csoportosítása és felépítése; tiszta anyagok és keverékek. Anyagok fizikai tulajdonságai: halmazállapot, sűrűség, elektromos vezetés. Anyagok oldódása, az oldhatóság. Az oldatok tömegszázalékos összetétele. Keverékek típusai, a keverékek szétválasztása. Anyagok és átalakulások. Az anyag kémiai átalakulásai; egyesülés és bomlás. A tömegmegmaradás törvénye. Atomok és molekulák; elemek és vegyületek. Kémiai jelölések: vegyjelek és képletek. Kémiai kötések. Kémiai átalakulások jelölése, reakcióegyenletek írása. A kémiai elemek jellemzése: fémes és nemfémes elemek. Legfontosabb anyagaink. A levegő. A levegő összetétele, a levegőt szennyező anyagok. Az oxigén és az ózon. Az égés és a tűzoltás. A víz. A víz tulajdonságai. A hidrogén. Oxidáció és redukció. Kémiai reakciók és az energia. Vizes oldatok kémhatása, a ph. Kémiai mennyiségek. Atomok és molekulák tömege. Az anyagmennyiség és a mól. Kémiai számítások alapjai. Vegyjelek és képletek mennyiségi jelentése. Biológia A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának okait. Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig). Földrajz A Föld története, Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek.

17 Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz) Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. Tudja bemutatni Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát. Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. Amerika, Ázsia, Európa. Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti adottságait. Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni Észak- Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Informatika Informatika, információ, bit. A használható számítógép főbb részei. Ergonómia. Operációs rendszer feladatai. Tömörítés, multimédia, vírusok. Elektronikus levelezés: küldés, fogadás, csatolás. Alap algoritmusok készítése: eljárás ciklus, feltétel. Hibakeresés. Szövegegységek, műveletek vágólappal, képek kezelése szövegszerkesztőben. Levél készítés. Könyvtár típusok. Kézikönyvtár jellemzői. Angol nyelv Normál és emelt óraszám Tom Hutchinson: Project 3, Unit 1-6 Témakörök Nyelvtan Beszédszándékok család a jövő időpontok és helyszínek London élmények, tapasztalatok problémák egyszerű múlt idő egyszerű jövő idő - will folyamatos múlt idő határozott/határozatlan névelők befejezett jelen idő modális segédigék: can, should, must, don t have to családtagok bemutatása jövőbeni események, döntések a szemtanú szerep (ott és akkor) tájékozódás, útbaigazítás átélt élmények, megszerzett tapasztalatok átadása hétköznapi problémák kifejezése, tanácsadás problémás helyzetben *Emelt óraszámú (5 óra/hét) csoportok esetén, a Témakörök és a Nyelvtan követelményei ugyanazok, a Beszédszándékok esetében azonban részletesebb ismeretekről és bővebb szókincsről kell számot adni a vizsga során. Német nyelv Kotzné Havas Erika Szendy Judit: Pass auf! Neu 3. kötet 1 4 leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk szabadság erős, gyenge, vegyes szállásfoglalás, sport iskola melléknév ragozás, a präteritum használata, jegyvásárlás, érdeklődés a kedvenc

18 egészség utazás a sollen, dürfen módbeli segédigék (jelen és múlt időben), egyszerűbb igevonzatok az an, auf, hinter, vor, zwischen elöljárószók használata tárgyesettel a wohin? kérdésre és részes esettel a wo? kérdésre sportágakról, sportolási szokásokról szituációk az orvosi rendelőben, programmegbeszélés, engedélyezés, tiltás 8. osztály Magyar nyelv és irodalom Az összetett mondat fogalma, szerkezete, fajtái. A mellérendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok szerkesztésre. Az alárendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok szerkesztése. A tagmondatok sorrendje. A főmondat és mellékmondat fogalma, az utalószó és a kötőszó szerepe. Az összetett mondatok központozása és a mondat végi írásjelek. Szerkezeti ábrák készítése. A többszörösen összetett mondat felismerése és ábrázolása. Az idézés módjai. Alapvető tömegkommunikációs műfajok (hír, tudósítás, kommentár, interjú, riport, kritika, cikk ismerete, hír, tudósítás, interjú, riport írása). Szövegértés: lényeg kiemelése, adatkeresés, vázlat írása, ok-okozati összefüggések felismerése. A szóképzés fogalma, a gyakoribb képzők ismerete. Az alá- és mellérendelő szóösszetételek fajtái, helyesírásuk. Szóvegyülés, szóelvonás, mozaikszó. Nyelvrokonaink, nyelvkutatóink. Szókincsünk ősi elemei, idegen- és jövevényszavak megkülönböztetése. Kérvény, postai utalvány, megrendelőlap, jegyzőkönyv, elismervény, nyugta, szerződés megismerése. Hagyományos és új típusú önéletrajz írása. Tanév végén az 5-8. osztály anyagából záróvizsga van (feladatlap). Főként a szófajok, szóelemek, mondatelemzés, mássalhangzótörvények témakörből. Matematika A racionális számokkal végzett alapműveletek készségszintű megoldása, a hatványozás azonosságainak ismerete és alkalmazása. Műveletek algebrai kifejezésekkel, zárójelfelbontás, összevonás, kiemelés, a helyettesítési érték kiszámítása. Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, szöveges feladatok egyenlettel való felírása és megoldása. A halmazok, unió, metszet fogalmak használata a feladatmegoldásokban. A Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása feladatokban, a négyzetgyökvonás fogalmának ismerete, alkalmazása számológéppel, fejben az egyjegyű gyökök esetén. A függvény fogalmának, értelmezési tartományának, értékkészletének ismerete. Egyszerűbb függvények ábrázolása. Geometriai alapfogalmak, síkidomok területének és kerületének kiszámítása. A vektorok ismerete, az eltolás alkalmazása. Kombinatorikai alapfeladatok megoldása. Statisztikai és valószínűségi feladatok megoldása megfigyelés alapján. A hasáb, a henger, a gúla, a gömb és a kúp ismerete.

19 Történelem A világ az 1920-as és 1930-as években. Magyarország a két világháború között. A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban. A globalizálódó világ. Hazánk a XX. század második felében. Állampolgári ismeretek. Fizika Elektromos alapjelenségek, egyenáram. Egyszerű elektromos áramkörök. Ohm törvénye. Az elektromos munka és teljesítmény. Az elektromos áram hatásai. Az elektromos áram hőhatása. Az elektromos munka és teljesítmény. Az elektromos áram vegyi- és élettani hatása. Az elektromos áram mágneses hatása. Elektromágneses indukció. Váltakozó áram. Az elektromágneses indukció gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos energia-hálózat. Az energiatakarékosság. Fénytan. A fény visszaverődése. A fénytörés. A fehér fény színeire bontása. Kémia Az anyag felépítése. Az atom összetétele: atommag és elektronburok. Az elemi részecskék jellemzése: tömegszám és rendszám. A periódusos rendszer. Egyszerű ionok keletkezése atomokból. Atomcsoportok, kémiai kötések. Ionkötés kialakulása, ionkristályos vegyületek. Fémes kötés kialakulása, fémkristályok. Kovalens kötés kialakulása, molekulák képződése. Molekulakristályos és atomkristályos szerkezetű anyagok.. Kémiai elemek és szervetlen vegyületek. Fémes elemek és vegyületeik. A fémek előfordulása és előállítása. A nátrium, a kálium és vegyületeik. A kalcium, a magnézium és vegyületeik. Az alumínium és vegyületei. A vas és néhány fontosabb nehézfém jellemzése. Nemfémes elemek és vegyületeik. A halogének: klór, bróm, jód. A hidrogén-klorid. A kén és vegyületei (oxidok, kénsav).a nitrogén és vegyületei (ammónia, nitrogén-oxidok, salétromsav). A foszfor és a foszforsav. A műtrágyák. A szén és vegyületei (oxidok, szénsav). A szilícium és vegyületei (szilíciumdioxid, szilikátok). Biológia Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. Földrajz Kelet-Európa, Közép-Európa, Magyarország természeti és társadalmi viszonyai. Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és eltérő vonásait. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat. Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Hazai tájakon- Hegyvidékeink Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és kapcsolja hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje és védje természeti örökségeinket.

20 Informatika Informatika történet kiemelt pontjai. Neumann János. Algoritmusok készítése. Elemi és összetett feladatok. Tabulátorhasználat. Szövegrendezés: keresés, csere, helyesírás. Szerzői jogok. Táblázatkezelés. Cella, tartomány, hivatkozás, képlet. Diagramkészítés. Keresések: tematikus és kulcsszavas keresések. Tárgyi katalógus (hagyományos és elektronikus formában. Angol nyelv Project 4 (Third edition) Témakörök Nyelvtan Szituációk család folyamatos és egyszerű múlt az orvosnál, rendelés iskola idő, used to szerkezet, too / vendéglőben, ruhavásárlás, napirend enough; utókérdés, befejezett meghívás szabadidős egészség / betegség jelen idő, passzív szerkezet, programra, útbaigazítás öltözködés szórakozás környezetünk feltételes mód városban Német nyelv programra, élelmiszer- rendelés ruhavásárlás, adás és kérés Maros- Gottlieb : Start! NEU 1-11., 14 B, 15 A, 19 A leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk család a határozott és határozatlan napirend névelő alany-, tárgy- és szabadidő részeseste, igeragozás, a nyelvtanulás haben és sein igék, a szabadidós ételek können, müssen, wollen, időegyeztetés, öltözködés möchte, mögen, dürfen vásárlás, közlekedés iskola módbeli segédigék, vendéglőben, útbaigazítás 9. osztály számnevek ig, felszólító mód, személyes névmások alany- tárgy- és részesesete, birtokos névmás, werden, kötőszavak: und, oder, aber, sondern, denn, weil, dass, deshalb, trotzdem, tárgyesettel álló prepozíciók, részeshatározós esettel álló prepozíciók, visszaható igék, a perfekt használata, a präteritum ismerete, az ige teljes szótári alakja bemutatkozás és mások bemutatása, egyszerű ételek és italok rendelése, meghívás városban Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: Kommunikáció: sajtóműfajok (hír, cikk, riport, interjú, kommentár); leíró nyelvtani ismeretek: hangtan, alaktan, szófajtan, mondattan komplex feladat; helyesírás. Szóbeli: 1. Ókori eposzok; Homérosz: Odüsszeia 2. Ókori tragédia: Szophoklész: Antigoné

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

1. Hazai erdők élővilága

1. Hazai erdők élővilága 1. sz. melléklet: Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon: Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni! Biológia-egészségtan

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Minimumkövetelmények 7. évfolyam

Minimumkövetelmények 7. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Minimumkövetelmények 7. évfolyam - Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, hozzászólás formájában. - Saját vélemény megfogalmazása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1.Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 2. Számelmélet,

Részletesebben

Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban

Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban Gondolkodási és megismerési

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

8. évfolyam követelményei

8. évfolyam követelményei Tartalom Biológia...2 Német...3 Kémia 8....4 Matematika...5 Angol nyelv...6 MAGYAR IRODALOM...8 MAGYAR NYELVTAN...9 Fizika... 10 Biológia 8. évfolyam Év végi vizsga anyaga: 1. Szerveződési szintek (sejt-szövet-szerv-szervrendszer-szervezet)

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Javı to vizsga te mako ro az k a ltala nos iskola felso tagozata n

Javı to vizsga te mako ro az k a ltala nos iskola felso tagozata n Javı to vizsga te mako ro az k a ltala nos iskola felso tagozata n Tartalom 5. évfolyam... 2 Matematika javító vizsga témakörök... 2 6. évfolyam... 3 Angol javító vizsga témakörök... 3 Történelem javító

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok halmaz halmaz megadása, jelölésmód üres halmaz véges halmaz végtelen halmaz halmazok egyenlısége részhalmaz, valódi részhalmaz halmazok uniója

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben