Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei"

Átírás

1 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott betűket. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. Jelölje helyesen a j hangot 10 begyakorolt szóban. Helyesen szótagolja a szavakat. Matematika Legyen képes a halmazok számosságának megállapítására. Tudjon halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint. Biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben. Használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket. Ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben. Ismerje fel a páros és páratlan számokat húszas számkörben. Tudja a számok szomszédjait húszas számkörben. Tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni. Tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján. Tudjon igaz hamis állításokat alkotni, állítások helyességét eldönteni. Egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni. Ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört. Tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot. Környezetismeret Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, tapasztalatairól. Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint. Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat helyes sorrendben.

2 Tájékozódjon jól saját testén. Különböztesse meg a mesterséges és természetes anyagokat. 2. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be képen látható cselekményről, illetve adott szöveg tartalmáról. Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Emelje ki az olvasottak lényegét. Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Matematika Legyen képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma, valamint síkidomok tulajdonságai szerint. Képes halmazalkotásra. Legyen képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni. A több, kevesebb, ugyannyi fogalmát használja helyesen. Biztosan írjon és olvasson számokat 100-as számkörben. Találja meg a számok helyét a számegyenesen. Határozza meg az egyes, tízes számszomszédokat. Legyen képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására. Tudjon kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani. Használja helyesen a matematikai jeleket +,,, :, =, <, >, ( ). Legyen képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben. Ismerje a szorzótáblát a 100-as számkörben. Ismerje a műveletvégzés sorrendjét. Legyen képes szöveges feladatok értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel. Különböztesse meg a páros és páratlan számokat. Legyen képes tájékozódni, ismerje az irányokat. Ismerje a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Ismerje fel a mennyiségek közötti összefüggéseket. Ismerje fel növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni. Környezetismeret Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, tapasztalatairól. Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, elérhetésük módját. Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint. Legyen képes méréseket végezni alkalmilag választott és szabvány egységekkel.

3 Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket. Ismerje fel a halmazállapotokat. 3. osztály Magyar nyelv és irodalom Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. A memoritereket szöveghűen mondja el. Adott vagy választott témáról 8 10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Matematika Legyen képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni. Ismerje fel, nevezze meg a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait. Legyen képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. Tudjon 1000-es számkörben számokat írni, olvasni. Ismerje és értelmezze a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben. Tudjon római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M). Értelmezze helyesen a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) segítségével. Legyen képes 2, 3, 4 nevezőjű törtek megnevezésére. Tudjon természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben. Legyen képes pontosan számolni fejben százas számkörben. Ismerje biztosan a szorzótáblát 100-as számkörben. Ismerje az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát. Ismerje és alkalmazza helyesen a műveletvégzés sorrendjét. Tudjon írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal. Legyen képes a műveletek ellenőrzésére. Oldjon meg szöveges feladatokat a megoldási algoritmus alkalmazásával. Ismerje a többszörös, osztó, maradék fogalmát. Legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály követésére. Határozza meg a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja. Ismerje és használja a szabvány mértékegységeket. Legyen képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között. Lehyen képes egyszerű gyakorlati példák esetén a hosszúság, távolság és idő mérésére. Egyszerű módszerekkel ismerje fel és hozzon létre háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget.

4 Értse a test és a síkidom közötti különbséget. Ismerje fel a kockát, téglatestet. Környezetismeret Ismerje az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére. Legyen képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. Legyen képes az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint. Legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni. Legyen képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére. Angol nyelv Mary Charrington-Derek Strange: New Chatterbox Unit 1-5 Témakörök Nyelvtan Szituációk Üdvözlés és bemutatkozás A to be létige állító alakja, Üdvözlés és válasz, Az angol ábécé személyes névmások, búcsúzás, bemutatkozás és Tárgyak a teremben számnevek 1-12, színt jelölő mások bemutatása, név Számok 0-12 melléknevek, birtokos megkérdezése. Utasítások, Színek névmások (my, your, his, tárgyak azonosítása, A telefonszám her), határozatlan névelő (a, megnevezése érdeklődés Alapvető élelmiszerek an), kérdéstípusok, kérdő tárgyakról. Számolás 12-ig, Játékok névmások, mutató névmás életkor, személyleírás, Mindennapi tárgyak (this, that), felszólítások, beszélgetés tulajdonról. Állatok utasítások. Utasítások Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! 1 Neu 1 4. leckék Témakörök Nyelvtan Kommunikáció Család Az igék ragozása egyes Adatok önmagamról számban és többes szám 3. Közvetlen környezetünk: személyben, határozott ház, város Hobbi névelők, személyes névmások, a mein birtokos névmás alanyesetben, a sein ige, kérdőmondat, Umlautos igeragozás, számnevek ig, Köszönések Bemutatkozás: Wie heisst du? / Ich heisse... Wo wohnst du? Ich wohne... Woher kommst du? Ich komme... Wie alt bist du? Ich bin... Mások bemutatása: Wie heisst er? Stb. Érdeklődés valakinek a holléte felől: Wo bist du?, Wo ist er? Kedvenc foglalatosságokról beszélni: Was machst du gern/nicht

5 4. osztály Magyar nyelv és irodalom gern? Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel egy ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás után. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondattal mondjon el. Önállóan tagolja a szöveget és írjon vázlatot. Adott vagy választott témáról, a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával írjon 8 10 mondatos fogalmazást. Önálló vázlat alapján tagolja a fogalmazását. Rendezett, olvasható legyen az írása. Az ábécérend ismerje. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és megnevezze azokat szövegben is. A tanult anyanyelvi ismereteket alkalmazza: a tanult szófajok toldalékos alakjainak írásánál, a múlt idő jelének helyes használatánál, az igekötő és az ige leírásánál, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll, a melléknév és a számnév fokozott alakjának helyes írásmódjánál, a szavak elválasztásánál, a j / ly hang betűjelének helyes megválasztásánál szótőben, a mondatfajtákat nevezze meg. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban. Matematika Legyen biztos számfogalma a es számkörben. Legyen képes a számok nagyságszerinti összehasonlítására, rendezésükre. Használja helyesen a relációs jeleket. Jelölje a számok közelítő helyét különböző beosztású számegyenesen. Legyen biztos a szóbeli műveletek elvégzésében. Szorzzon 10-zel, 100-zal készségszinten. A négy alapművelet készségszintűen alkalmazza. Legyen képes összeg, különbség, szorzat, hányados becslésére. A műveleti elnevezéseket biztonsággal használja. A becsült és számított eredményt vesse össze, a tévedést javítsa. Legyen képes a számítások ellenőrzésére. Oldjon meg összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladatot. Alkalmazza helyesen a műveleti sorrendet, a zárójel alkalmazza a négy alapművelet körében. Végezzen el írásbeli szorzást, osztást egyjegyű és kétjegyű számmal. Nevezzen meg és jegyezzen le törteket. Nevezze meg a számlálót, nevezőt, tört vonalat. Oldjon meg összetett és fordított szövegezésű szöveges feladatokat, keressen több megoldást. Fogalmazza meg a sorozatképzés szabályát. Rendezzen táblázatba adatokat.

6 Keressen összefüggéseket táblázatban. Ismerje és alkalmazza a tanult mértékegységek közti kapcsolatokat szöveges feladatok megoldásánál is. Legyen képes mérni és kiszámítani a téglalap és négyzet kerületét. Fogalmazzon meg példát a biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalmának használatával. Környezetismeret Ismerje az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére. Legyen képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. Értelmezze a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Legyen képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint. Legyen képes egy természetes életközösséget bemutatni. Legyen képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, ismerje az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást. Legyen képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét. Legyen képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában. Angol nyelv Mary Charrington-Derek Strange: New Chatterbox Unit 6-15 Témakörök Nyelvtan Szituációk Születésnapom A to be létige tagadó és Információkérés, bizonyos Testrészek kérdő alakja. Melléknevek, tárgy meghatározása, Családtagok the + melléknév + főnév, a személyleírás, személyek Állatkert tulajdon kifejezése (have got azonosítása, kérdés-válasz Útbaigazítás, irányok állító, kérdő és tagadó alak), tulajdonnal kapcsolatban, Ruhadarabok és színek can segédige használata (Can képesség kifejezése, tulajdon Háziállatok your see/hear/read...?), kifejezése. Útbaigazítás Helyek a városban Whose és Who's adása és megértése, tárgyak London parkjai kérdőszavak, azonosítása szín alapján, Hány óra van? helymeghatározás (there is... helyszín leírása, Formák, alakzatok there are... állító, tagadó, helymeghatározás, Számok: kérdő alak), a főnév mennyiségmeghatározás, Napok, hónapok Tantárgyak többesszáma (-s, -es), How many?, elöljárószók (in, on), idő, óra kifejezése, at + időmegjelölés, számok nevei 13-tól 100-ig, néhány ige. időmegjelölés. Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! 1 Neu leckék

7 Témakörök Nyelvtan Kommunikáció Állatok, Számnevek 100-ig, Iskola (tantárgyak) igeragozás, a főnevek többes Foglalkozások száma, a határozott, a Ételek, italok határozatlan névelő és a kein Iskolai felszerelések alany- és tárgyesete, a Ruhadarabok, können és a mögen módbeli Színek Napok, hónapok, évszakok segédigék, Brechungos 5. osztály Magyar nyelv és irodalom igeragozás, szórend, a haben ige, a dátum kifejezése Mesélés az állatokról: Der Jaguar lebt in Amerika. Képességek megnevezése: Hunde können schwimmen. Kérés, rendelése Ajánlattétel cserére Érdeklődés árak iránt: Was / Wie viel kostet... Kedvenc szín megnevezése: Meine Lieblingsfarbe ist Tetszés kifejezése Kívánságok kifejezése Gratuláció /Nemtetszés A kommunikáció alapismeretei (feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna). Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (alapok). Gesztus, mimika (alapismeretek). A helyes hangsúlyozás, tempó, szünettartás a beszédben. A beszédhangok keletkezése, csoportosítása többféle szempont szerint. Illeszkedés és mássalhangzótörvények. Ábécé, betűrend. Helyesírási alapelveink. Az elválasztás. Egy- és többjelentésű, azonos alakú, hasonló alakú szavak. Ellentétes jelentésű, hangutánzó és hangulatfestő szavak. Rokon értelmű szavak és kifejezések. A szavak szerkezete: egyszerű és összetett szavak, toldalékos szavak. A toldalék fajtái (képző, jel, rag). Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, 5.o Kulcsfogalmak/ Memoriterek Szövegalkotás mesealak, meseformula, meseszám; meseírók, mesegyűjtők, vers, ritmus, próza. Költői eszközök (pl. hasonlat, megszemélyesítés, párhuzam, metafora) Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. Biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény, ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont. Petőfi Sándor: János vitéz 100 sor Petőfi Sándor: Az alföld 4 versszak Arany János: Családi kör 1-5 versszak 3 bibliai történet az Ó- és Újszövetségből Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (részlet) Elbeszélés, leírás, meseírás adott elemek segítségével,, jellemzés, levél, érvelő szöveg. Ismerje a János vitéz és A Pál utcai fiúk cselekményét, szereplőit,műfaji jellemzőit, tudjon róluk véleményt alkotni, tudjon elmesélni legalább 3 bibliai történetet Matematika

8 Természetes számok (milliárdos/ezermilliós számkörben), egész számok, pozitív közönséges törtek és tizedes törtek helyes leírása, olvasása, számegyenesen történő ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. A számok kerekítése (természetes számok és tizedes törtek). Összeadás, kivonás, szorzás és kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Természetes számok és tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A tört értelmezése. Közönséges törtek és tizedes törtek egyszerűsítése és bővítése, összeadása és kivonása, szorzása és osztása természetes számmal. A törtszámok tizedes tört alakja. Ellentett és abszolút érték. Egész számok összeadása és kivonása. A helyes műveleti sorrend ismerete (négy alapművelet). Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Számtani közép (átlag) meghatározása. Ponthalmazok, egyenes, félegyenes, szakasz. Párhuzamos, metsző, merőleges, kitérő egyenesek és síkok. Egybevágóság. Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága. Síkidomok, sokszögek, testek meghatározása, csoportosítása. Konvex, konkáv. A kör és a gömb. A szög fogalma, mérése és rajzolása, szögfajták. A hosszúság, a tömeg, az idő, a terület, a térfogat és az űrtartalom mérése, mértékegységei és átváltásuk. Téglalap (négyzet) kerületének és területének, téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. Egyszerű grafikonok, diagramok értelmezése. Pontok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben, pontok koordinátáinak leolvasása. Történelem Ókori kelet Az ókori Egyiptom története, kultúrája. Mezopotámia/sumérok, Hammurappi/ Az Ókori Kína, India Az Ígéret földje -A Biblia színhelyei, Ószövetség története. Athén Az ókori Athén-népgyűlés hatalma. Spárta mint katonaállam.. Perzsa-görög háborúk története. Athén a demokrácia idején-periklész. Nagy Sándor birodalma-hellénizmus Róma Róma a köztársaság idején-szenátus, consul,diktátor. A pun háborúk. A köztársaság válsága- Spartacus, Julius Caesar. A császárság kialakulása-augustus. Pannónia provincia Az ókori kereszténység kialakulása,terjedése. Római birodalom bukása. Egyetemes középkor Az uradalom :majorság, jobbágytelek,tized,ajándék,terményadó,közös használatú területek. A középkori egyház. Az iszlám térhódítása. A török hódítások a Balkánon. A humanizmus és a reneszánsz. Magyar történelem: Árpád-ház A magyarság őstörténete. Honfoglalás. I.István uralkodása-államalapítás, vármegyeredszer, egyházmegyék kiépítése. III.Béla király uralkodása. Az aranybulla. IV.Béla és a tatárjárás. Árpád-ház kihalása Természetismeret

9 Az anyagok és néhány fontos tulajdonságuk (víz, levegő, keverékek, természetes, mesterséges anyagok). Évszakok jellemzői, kerti növények felépítése (őszibarack, szőlő, paprika, káposztafélék, diófa, - jellemzés, termés, virág, levél, tulipán, burgonya, vöröshagyma). Házi állatok jellemzése, testfelépítése (kutya, házityúk, házisertés, házi légy, veréb). Térképi tájékozódási ismeretek. Csillagászati alapok. A szél, csapadék és időjárás. Felszíni és felszínalatti vizek. Hon- és népismeret Rokonság, műrokonság, őseink élete Szülőföldem, lakóhelyem nevezetességei A paraszti házak és annak részei-építésük, konyha, berendezési tárgyak, tisztaszoba A munka megosztása a paraszti családokban A falusi gyermekek élete A gazdálkodás formái-a földeken folyó munkák, vetés, aratás, metszés,szüret Iparos mesterségek Népviseletek, étkezési szokások-hagyományos paraszti ételek Jeles ünnepnapok, szokások, húsvéti hagyományok regölés, busójárás, pünkösd, keresztelés, leánykérés, esküvői szokások, temetési szertartások Néprajzi tájak a Dunántúlon.Az Alföld és a hegyvidékek néprajzi tájai Háromváros néprajza A Felvidék, Kárpátalja kultúrája A Délvidék, Várvidék területe Erdély és a Partium néprajzi tájai Skanzenek, tájházak, nemzeti parkok Magyarországon Informatika A számítógép működése, feladatai, az operációs rendszer. A billentyűzet, égér mint bemeneti, a monitor és a nyomtató mint kimeneti eszközök. Háttértárak, mappa, fájlszerkezetek.az információ formái, jellemző felhasználási lehetősége, az adat fogalma rendezése, gyüjtése. Rajzolás logo-ban. Ismétlő szerkezet, ciklus, kör, eljárás, írás, építkezés a teknőccel. Rajzoló és szerkesztőprogram használata. Szöveg írása számítógéppel, formázás, bekezdés, nyomtatás. Táblázatok elemzése. Információ keresése az interneten. Fórumok keresése adott témában, chat. Levelezőprogramok, levél írása, formázása. A számítástechnika története. Számítógép és könyvtár: ; katalóguscédula adatainak értelmezése, számítógépes katalógus megismerése, használata. Angol nyelv Tom Hutchinson: Project 1 Third edition Témakörök Nyelvtan Szituációk - témakifejtések család, barátok, országok, az angol ABC, számnevek 0-100, üdvözlés, bemutatkozás és mások bemutatása, utasítások technikai eszközök, a határozott és határozatlan adása és követése, házi kedvencek, névelő, főnevek többes telefonszám iránt érdeklődés, testrészek, száma, There is / are, tárgyak, személyek neve, iskola, tantárgyak, órarend, felszólító mód, be ige hosszú szavak jelentése iránt hét napjai, és rövid formái, állító, tagadó érdeklődés,betűzés kérése, matematikai alapműveletek, és kérdő mondatok, rövid név betűzése, család idő, napirend, válaszok alkotása, birtokos bemutatása, képleírás, képek szabadidő, melléknevek, birtokos s, összehasonlítása, érdeklődés

10 ház, szobák, bútorok, város, ruhák, öltözködés have got ige hosszú és rövid formái, állító, tagadó és kérdő mondatok, rövid válaszok alkotása, melléknevek helye a mondatban, idő prepozíciói, hely prepozíciói, egyszerű jelen idő, can / can t, folyamatos jelen idő, a két jelen idő összehasonlítása. Kiejtés:a fonetikus abc, rövid és hosszú magánhangzók, mássalhangzók, szóhangsúly, mondathangsúly, különböző mondatfajták, hanglejtés, ritmus, szótagok, can / can t tárgyak tulajdonosáról, boríték megcímzése, beszélgetés arról, kinek mije van, idő elmondása és érdeklődés róla, beszélgetés napi tevékenységekről, egy tipikus nap leírása, beszélgetés arról, ki mit tud, szoba, ház, város leírása, beszélgetés arról, mi hol van és mennyi van belőle a szobában, házban, városban, emberek leírása, vásárlás, beszélgetés az életedről, mások életéről Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! Neu 2. kötet 1-5. leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk én és a családom lakás iskola szabadidő, szünidő, nyaralás helyhatározók wohin kérdésre auf, in és nach elöljárókkal, a müssen, wollen, können meghívás, elutasítása segédige jelen ideje és präterituma, sein és haben Präterituma, gyenge és erős igék Perfektje haben-nel, a jövő idő, mondatkeret elváló igekötős igékkel, sorszámnevek, személyes névmások, főnevek részes esete, a mir / dir szem. névmás neben / vor / hinter után, az unser / euer birtokos névmás meghívás 6. osztály Magyar nyelv és irodalom A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom,) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód iskolai kommunikációs helyzetekben. Szófajok: a magyar nyelv szófaji rendszere. Igék, főnevek, melléknevek, számnevek, névmások, igenevek, viszonyszók, mondatszók fogalma, fajtái, felismerésük. Helyes használatuk, helyesírásuk tudnivalói. A Helyesírási Szabályzat tudatos használata. Különböző szövegtípusok megértése.

11 6.o Kulcsfogalmak/ Memoriterek Szövegalkotás Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus, hexameter, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere,. Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, felező 12-es, felező 8-as ritmus Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, daktilus, kötött verssor, hexameter. Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum. Kőmíves Kelemen ballada 1-2. versszak Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) Arany János Toldi 100 sor Gárdonyi Géza: Egri csillagok az Eskü szövege A tanult irodalmi művekhez kapcsolódóan különféle műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, elbeszélés párbeszéddel, leírás, kreatív szövegek Monda, rege, eredetmonda,. Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, érvelés. Ismerje a Toldi és az Egri csillagok cselekményét, szereplőit, műfaji jellemzőit, tudjon róluk véleményt alkotni Matematika Osztó, többszörös. Oszthatósági szabályok. Prímszám, összetett szám. Összetett számok felírása prímtényezők szorzataként. Közös osztók, legnagyobb közös osztó, Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös. Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. Részhalmaz, közös rész, egyesítés. Igaz és hamis állítások vizsgálata. Hogyan oldhatunk meg feladatokat? A feladatmegoldás lépései. Műveletek racionális számokkal: Egész számok összevonása, szorzása és osztása. Tizedes törtek összevonása, szorzása és osztása. A negatív törtek. Tört szorzása törttel. A reciprok. Osztás törttel. A műveletek sorrendje, műveleti tulajdonságok. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), szabályos sokszögek meghatározása, tulajdonságai. A szakaszfelező merőleges, a kör húrja, szelője, érintője. Szerkesztések: felezőmerőleges, adott egyenesre merőleges, adott egyenessel párhuzamos, szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek, alakzatok tengelyes tükörképe, tengelyesen szimmetrikus sokszögek. Az arány. Egyenes arányosság, fordított arányosság, arányos osztás. Arányossági feladatok megoldása. Törtrész, egész rész, százalék. Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése, kiszámítása. Egyszerűbb szöveges százalékszámítási feladatok. Biztos és lehetetlen esemény. Egyszerűbb diagramok, grafikonok, táblázatok olvasása, értelmezése, készítése. Történelem

12 I.Károly (Károly Róbert) uralkodása-kapuadó, harmincadvám, bányabér, aranyforint, visegrádi királytalálkozó. I.(Nagy)Lajos uralkodása-1351.évi törvények. Zsigmond uralkodása-konstanzi zsinat,városfejlődés. Hunyadi János-hadjáratai,kormányzó. Hunyadi Mátyás uralkodása-füstadó. II.Ulászló uralkodása-mohácsi csata. Az ország három részre szakadása. A végvári harcok- Kőszeg,Temesvár,Eger. A reformáció elterjedése a Magyar Királyságban- Karoli Gáspár. Az ellenreformáció elterjedése hazánkban-jezsuiták,pázmány Péter. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora-báthory István,Bethlen Gábor. A Habsburg ellenes függetlenségi harcok Magyarországon a XVII.században-Bocskai István,Wesselényi Ferenc,Zrinyi Miklós Thököly Imre. A török kiűzése a Magyar Királyság területéről. A Rákóczi szabadságharc-országgyűlések. III.Károly és Mária Terézia uralkodása-úrbérrendezés,vámrendelet. II.József uralkodásaállandó hadsereg,türelmi rendelet,jobbágyrendelet,martinovics Ignác,Kazinczy Ferenc vezette mozgalom. A reformkori átalakulások-magyar Tudományos Akadémia,nemzetiségek,Nemzeti Múzeum. A reformkori országgyűlések-tőkehiány,hitel,magyar nyelv,önkéntes örökváltság. Széchenyi István és Kossuth Lajos vitája-pestihírlap,érdekegyesítés,közteherviselés,mezőgazdaságiparfejlesztés,védegylet. Széchenyi István fejlesztéseifolyószabályozás,gőzhajózás,lánchíd,nemzeti Színház,Arany János,Petőfi Sándor,Liszt Ferenc,Erkel Ferenc,Konzervatív,Ellenzéki Párt es szabadságharc A forradalom kezdete-1848 március 15. Nemzeti dal,12 pont,áprilisi törvények,magyar kormány megalakulása. Hadműveletek 1848-ban-Pákozd. A szabadságharc hadjáratai ben és a bukás-tavaszi hadjárat,orosz beavatkozás,világosi fegyverletétel,megtorlás. Egyetemes történelem: Földrajzi felfedezések. Reformáció-Luther,Kálvin. Ellenreformáció-Loyolai Ignác. Angol forradalom-oliver Cromvell. Francia királyság fénykora-xiv.lajos. Az USA megalakulása- Függetlenségi nyilatkozat. A felvilágosodás kora. A francia forradalom kezete-felvilágosodás. Az alkotmányos királyság és jakobnius terror korszaka-rendi gyűlés,alkotmányhozó nemzetgyűlés,robespierre. Napóleon tündöklése és bukása-code Napoleon. Ipari forradalom és annak társadalmi hatásai. Szent Szövetség korszaka Európában. Természetismeret A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából. Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. Fizika Fizikai mennyiségek: sebesség, sűrűség, hőmérséklet, erő, tömeg, energia, térfogat. Kölcsönhatások: gravitációs kölcsönhatás, elektromos és mágneses kölcsönhatás, termikus

13 kölcsönhatás, optikai kölcsönhatás, mechanikai kölcsönhatás. Hőtan. Hőtani alapjelenségek. Halmazállapot-változások. Fénytan. A fény tulajdonságai. A fény viselkedése új közeg határán. Színek. Informatika A számítógép és perifériái. A számítógép működése, feladatai, az operációs rendszer. A monitor és a nyomtató jellemzői, fajtái, vezérlése. Háttértárak, mappa, fájlszerkezetek. Adat és információ, diagramok értelmezése. Információ átalakítása (kódolása) jelekké, dekódolás (visszaalakítás). Algoritmusok: egyszerű (elágazás nélküli) és feltételt is tartalmazó algoritmusok, rajzolás logo-ban. Ismétlő szerkezet, ciklus, kör, eljárás írás, építkezés a teknőccel. Rajzok készítése rajzolóprogram segítségével. Szöveg írása számítógéppel, formázás, kép beszúrása a szövegbe. Multimédiás anyag készítése, információk gyűjtése különböző forrásokból, rögzítése=adat, adatok csoportosítása, kezelése. Internetes weboldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. Elektronikus levél fogadása, küldése. Csoportos kommunikációs eszközök. A számítástechnika története. Számítógép és könyvtár. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások Angol nyelv Project 2 (Third edition) Témakörök Nyelvtan Szituációk napirend egyszerű és folyamatos jelen köszönés napszaknak állatok idő, sorszámnevek, megfelelően, bemutatkozás nyaralás gyakoriságot kifejező és mások bemutatása, szabadidő határozószók, személyes rendelés étteremben, mesélni ételek névmások tárgyesete, a napirendről, fontos időjárás egyszerű múlt idő (szabályos dátumokról, kedvenc állatról, földrajzi környezet és rendhagyó igék), nyaralásról megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, melléknevek közép- és felsőfoka; going to szerkezet Német nyelv Kocsány Piroska Liksay Mária: Pass auf! Neu 2. kötet leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk sport (nyári és téli) napi program bevásárlás Perfekt mit sein, a tulajdonnevek birt. esete, mich / dich szem. névmás, a gegen elöljáró, a földrajzi nevekből er végződéssel képzett melléknevek, helymegjelölés elöljáróval és részes esettel, a jelzői melléknév alakja határozatlan névelő és birt. névmás mellett, programmegbeszélés; találkozó megbeszélés, találkozás és időpont megbeszélése, segélykérés, egyetértés vagy elutasítás, vásárlás élelmiszerboltban, eligazítás az iskola épületében

14 a für elöljáró, a személyes névmások részeshatározós esete, visszaható igék 7. osztály Magyar nyelv és irodalom Ismerje a szóbeli és írásbeli közlésmódok különbségeit. Tudja csoportosítani kommunikációs szempontból a szövegeket. Ismerje a szöveg szerkezetét, általános tagolását, a szövegösszetartó erőket. A mondat fogalma, csoportosítása logikai minőség, szerkezet és a beszélő szándéka szerint. Az egyszerű mondat helyesírása, a mondat végi írásjelek. A mondatrészek és jelölésük. (A, Á, T, H, J) A predikatív szerkezet. A hozzárendelő szerkezet. Az állítmány szófajai, fajtái. Az alany szófajai, fajtái. Az alany és állítmány egyeztetése. A bővítmények. Az alárendelő és mellérendelő szószerkezetek felismerése és megkülönböztetése. A tárgy szófaja és fajtái. A tárgyas szerkezet. A határozós szerkezet. A határozók fajtái és kifejező eszközei. (hely, képes hely, idő, szám, mód, állapot, eszköz. társ, ok, cél, állandó, eredet, eredmény, fok-mérték, hasonlító) A jelzős szerkezetek. A jelzők fajtái és kifejező eszközei (mennyiség, minőség, birtokos, értelmező). 7.o Kulcsfogalmak/ Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, romantikus képalkotás. Romantikus regény, romantikus hős, jellem, ábrázolásmód. Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomikum, típus, jellemtípus. Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozíció, bonyodalom, lezárás, jelenet, epizód, fordulat.

15 Memoriterek Szövegalkotás Kölcsey Ferenc: Huszt Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat Petőfi Sándor: Reszket a bokor vagy Fa leszek, ha Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger Petőfi Sándor: Füstbe ment terv Petőfi Sándor: Nemzeti dal Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt vagy XIX. század költői Petőfi Sándor: egy szabadon választott epigramma Arany János:A fülemile (részlet) Arany János: Mondacsok 1-2 szabadon választott Ismerje a reformkor szerepét. Ismerje a Himnusz és a Szózat elemzését, műfaji sajátosságait. Arany és Petőfi pályáját. Ismerje A kőszívű ember fiai és a Szent Péter esernyője cselekményét, szereplőit, műfaji sajátosságait.tudjon véleményt mondani róluk (érvekkel) Matematika Racionális számokkal való alapműveletek megoldása, zárójelfelbontás, műveleti sorrend. Egyszerűbb százalékszámítási feladatok megoldása, egyenes és fordított arányosság felismerése. Prím- és összetett számok megkülönböztetése, prímtényezős felbontás. Algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egyszerűbb egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések ismerete. A négyzet, téglalap, trapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid, háromszög és a kör ábrázolása, területének és kerületének kiszámítása. A sokszögek belső- és külső szögeivel kapcsolatos összefüggések ismerete. A téglatest és a hasáb testhálójának ismerete, felszínének és térfogatának kiszámítása. A mindennapi életben található grafikonok értelmezése. Stabil tájékozódás a koordináta rendszerben. Lineáris függvények felismerése és ábrázolása. Történelem III.Károly és Mária Terézia uralkodása-úrbérrendezés,vámrendelet. II.József uralkodásaállandó hadsereg,türelmi rendelet,jobbágyrendelet,martinovics Ignác,Kazinczy Ferenc vezette mozgalom. A reformkori átalakulások-magyar Tudományos Akadémia,nemzetiségek,Nemzeti Múzeum. A reformkori országgyűlések-tőkehiány,hitel,magyar nyelv,önkéntes örökváltság. Széchenyi István és Kossuth Lajos vitája-pestihírlap,érdekegyesítés,közteherviselés,mezőgazdaságiparfejlesztés,védegylet. Széchenyi István fejlesztéseifolyószabályozás,gőzhajózás,lánchíd,nemzeti Színház,Arany János,Petőfi Sándor,Liszt Ferenc,Erkel Ferenc,Konzervatív,Ellenzéki Párt es szabadságharc A forradalom kezdete-1848 március 15. Nemzeti dal,12 pont,áprilisi törvények,magyar kormány megalakulása. Hadműveletek 1848-ban-Pákozd. A szabadságharc hadjáratai ben és a bukás-tavaszi hadjárat,orosz beavatkozás,világosi fegyverletétel,megtorlás. Az osztrák-magyar kiegyezés létrejötte-1867 Deák Ferenc,Andrássy Gyula. A gazdaság és a társadalom fejlődése a dualizmusban. A dualizmus hanyatlása-nemzetiségi ébredés,munkásság mozgalma,parlamentalizmus,tisza Kálmán. Egyetemes történelem: Az USA megalakulása-függetlenségi nyilatkozat. A felvilágosodás kora. A francia forradalom kezete-felvilágosodás. Az alkotmányos királyság és jakobnius terror korszaka-

16 rendi gyűlés,alkotmányhozó nemzetgyűlés,robespierre. Napóleon tündöklése és bukása-code Napoleon. Ipari forradalom és annak társadalmi hatásai. Szent Szövetség korszaka Európában. Az olasz és német nemzetállam kialakulása-garibaldi,bismarck,német Császárság. Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban-Abraham Lincoln, rabszolga felszabadítás. A Brit gyarmatbirodalom-india. A technikai és társadalmi átalakulás a XIX.század végén XX.század elején. Az I.világháború kirobbanásához vezető út-katonai szövetségek. A világháború első szakasza-villámháború,állóháború. A világháború második szakaszatechnikai háború,repülőgép,tömegek háborúja. A cári orosz hatalom bukása-bolsevikok. Magyarország szerepe a háborúban. Fizika A testek mozgása. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenletesen változó mozgás. A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és tömege. Erő és mozgásállapot változás. Erőfajták. Egy testre ható erők együttes hatása. Erő- ellenerő. A mechanikai munka. Az egyszerű gépek: emelő, csiga,lejtő. A nyomás. Szilárd testek által kifejtett nyomás. Nyomás a folyadékokban és gázokban. Arkhimédész törvénye, a testek úszása. Hőtan. Hőtani alapjelenségek. Hő és energia. Halmazállapotok, halmazállapot-változások. Munka és energia. Energiamegmaradás. Teljesítmény és hatásfok. Kémia Anyagok és tulajdonságok. Anyagok csoportosítása és felépítése; tiszta anyagok és keverékek. Anyagok fizikai tulajdonságai: halmazállapot, sűrűség, elektromos vezetés. Anyagok oldódása, az oldhatóság. Az oldatok tömegszázalékos összetétele. Keverékek típusai, a keverékek szétválasztása. Anyagok és átalakulások. Az anyag kémiai átalakulásai; egyesülés és bomlás. A tömegmegmaradás törvénye. Atomok és molekulák; elemek és vegyületek. Kémiai jelölések: vegyjelek és képletek. Kémiai kötések. Kémiai átalakulások jelölése, reakcióegyenletek írása. A kémiai elemek jellemzése: fémes és nemfémes elemek. Legfontosabb anyagaink. A levegő. A levegő összetétele, a levegőt szennyező anyagok. Az oxigén és az ózon. Az égés és a tűzoltás. A víz. A víz tulajdonságai. A hidrogén. Oxidáció és redukció. Kémiai reakciók és az energia. Vizes oldatok kémhatása, a ph. Kémiai mennyiségek. Atomok és molekulák tömege. Az anyagmennyiség és a mól. Kémiai számítások alapjai. Vegyjelek és képletek mennyiségi jelentése. Biológia A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának okait. Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig). Földrajz A Föld története, Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek.

17 Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz) Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. Tudja bemutatni Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát. Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. Amerika, Ázsia, Európa. Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti adottságait. Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni Észak- Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Informatika Informatika, információ, bit. A használható számítógép főbb részei. Ergonómia. Operációs rendszer feladatai. Tömörítés, multimédia, vírusok. Elektronikus levelezés: küldés, fogadás, csatolás. Alap algoritmusok készítése: eljárás ciklus, feltétel. Hibakeresés. Szövegegységek, műveletek vágólappal, képek kezelése szövegszerkesztőben. Levél készítés. Könyvtár típusok. Kézikönyvtár jellemzői. Angol nyelv Normál és emelt óraszám Tom Hutchinson: Project 3, Unit 1-6 Témakörök Nyelvtan Beszédszándékok család a jövő időpontok és helyszínek London élmények, tapasztalatok problémák egyszerű múlt idő egyszerű jövő idő - will folyamatos múlt idő határozott/határozatlan névelők befejezett jelen idő modális segédigék: can, should, must, don t have to családtagok bemutatása jövőbeni események, döntések a szemtanú szerep (ott és akkor) tájékozódás, útbaigazítás átélt élmények, megszerzett tapasztalatok átadása hétköznapi problémák kifejezése, tanácsadás problémás helyzetben *Emelt óraszámú (5 óra/hét) csoportok esetén, a Témakörök és a Nyelvtan követelményei ugyanazok, a Beszédszándékok esetében azonban részletesebb ismeretekről és bővebb szókincsről kell számot adni a vizsga során. Német nyelv Kotzné Havas Erika Szendy Judit: Pass auf! Neu 3. kötet 1 4 leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk szabadság erős, gyenge, vegyes szállásfoglalás, sport iskola melléknév ragozás, a präteritum használata, jegyvásárlás, érdeklődés a kedvenc

18 egészség utazás a sollen, dürfen módbeli segédigék (jelen és múlt időben), egyszerűbb igevonzatok az an, auf, hinter, vor, zwischen elöljárószók használata tárgyesettel a wohin? kérdésre és részes esettel a wo? kérdésre sportágakról, sportolási szokásokról szituációk az orvosi rendelőben, programmegbeszélés, engedélyezés, tiltás 8. osztály Magyar nyelv és irodalom Az összetett mondat fogalma, szerkezete, fajtái. A mellérendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok szerkesztésre. Az alárendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok szerkesztése. A tagmondatok sorrendje. A főmondat és mellékmondat fogalma, az utalószó és a kötőszó szerepe. Az összetett mondatok központozása és a mondat végi írásjelek. Szerkezeti ábrák készítése. A többszörösen összetett mondat felismerése és ábrázolása. Az idézés módjai. Alapvető tömegkommunikációs műfajok (hír, tudósítás, kommentár, interjú, riport, kritika, cikk ismerete, hír, tudósítás, interjú, riport írása). Szövegértés: lényeg kiemelése, adatkeresés, vázlat írása, ok-okozati összefüggések felismerése. A szóképzés fogalma, a gyakoribb képzők ismerete. Az alá- és mellérendelő szóösszetételek fajtái, helyesírásuk. Szóvegyülés, szóelvonás, mozaikszó. Nyelvrokonaink, nyelvkutatóink. Szókincsünk ősi elemei, idegen- és jövevényszavak megkülönböztetése. Kérvény, postai utalvány, megrendelőlap, jegyzőkönyv, elismervény, nyugta, szerződés megismerése. Hagyományos és új típusú önéletrajz írása. Tanév végén az 5-8. osztály anyagából záróvizsga van (feladatlap). Főként a szófajok, szóelemek, mondatelemzés, mássalhangzótörvények témakörből. Matematika A racionális számokkal végzett alapműveletek készségszintű megoldása, a hatványozás azonosságainak ismerete és alkalmazása. Műveletek algebrai kifejezésekkel, zárójelfelbontás, összevonás, kiemelés, a helyettesítési érték kiszámítása. Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, szöveges feladatok egyenlettel való felírása és megoldása. A halmazok, unió, metszet fogalmak használata a feladatmegoldásokban. A Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása feladatokban, a négyzetgyökvonás fogalmának ismerete, alkalmazása számológéppel, fejben az egyjegyű gyökök esetén. A függvény fogalmának, értelmezési tartományának, értékkészletének ismerete. Egyszerűbb függvények ábrázolása. Geometriai alapfogalmak, síkidomok területének és kerületének kiszámítása. A vektorok ismerete, az eltolás alkalmazása. Kombinatorikai alapfeladatok megoldása. Statisztikai és valószínűségi feladatok megoldása megfigyelés alapján. A hasáb, a henger, a gúla, a gömb és a kúp ismerete.

19 Történelem A világ az 1920-as és 1930-as években. Magyarország a két világháború között. A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban. A globalizálódó világ. Hazánk a XX. század második felében. Állampolgári ismeretek. Fizika Elektromos alapjelenségek, egyenáram. Egyszerű elektromos áramkörök. Ohm törvénye. Az elektromos munka és teljesítmény. Az elektromos áram hatásai. Az elektromos áram hőhatása. Az elektromos munka és teljesítmény. Az elektromos áram vegyi- és élettani hatása. Az elektromos áram mágneses hatása. Elektromágneses indukció. Váltakozó áram. Az elektromágneses indukció gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos energia-hálózat. Az energiatakarékosság. Fénytan. A fény visszaverődése. A fénytörés. A fehér fény színeire bontása. Kémia Az anyag felépítése. Az atom összetétele: atommag és elektronburok. Az elemi részecskék jellemzése: tömegszám és rendszám. A periódusos rendszer. Egyszerű ionok keletkezése atomokból. Atomcsoportok, kémiai kötések. Ionkötés kialakulása, ionkristályos vegyületek. Fémes kötés kialakulása, fémkristályok. Kovalens kötés kialakulása, molekulák képződése. Molekulakristályos és atomkristályos szerkezetű anyagok.. Kémiai elemek és szervetlen vegyületek. Fémes elemek és vegyületeik. A fémek előfordulása és előállítása. A nátrium, a kálium és vegyületeik. A kalcium, a magnézium és vegyületeik. Az alumínium és vegyületei. A vas és néhány fontosabb nehézfém jellemzése. Nemfémes elemek és vegyületeik. A halogének: klór, bróm, jód. A hidrogén-klorid. A kén és vegyületei (oxidok, kénsav).a nitrogén és vegyületei (ammónia, nitrogén-oxidok, salétromsav). A foszfor és a foszforsav. A műtrágyák. A szén és vegyületei (oxidok, szénsav). A szilícium és vegyületei (szilíciumdioxid, szilikátok). Biológia Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. Földrajz Kelet-Európa, Közép-Európa, Magyarország természeti és társadalmi viszonyai. Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és eltérő vonásait. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat. Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Hazai tájakon- Hegyvidékeink Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és kapcsolja hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje és védje természeti örökségeinket.

20 Informatika Informatika történet kiemelt pontjai. Neumann János. Algoritmusok készítése. Elemi és összetett feladatok. Tabulátorhasználat. Szövegrendezés: keresés, csere, helyesírás. Szerzői jogok. Táblázatkezelés. Cella, tartomány, hivatkozás, képlet. Diagramkészítés. Keresések: tematikus és kulcsszavas keresések. Tárgyi katalógus (hagyományos és elektronikus formában. Angol nyelv Project 4 (Third edition) Témakörök Nyelvtan Szituációk család folyamatos és egyszerű múlt az orvosnál, rendelés iskola idő, used to szerkezet, too / vendéglőben, ruhavásárlás, napirend enough; utókérdés, befejezett meghívás szabadidős egészség / betegség jelen idő, passzív szerkezet, programra, útbaigazítás öltözködés szórakozás környezetünk feltételes mód városban Német nyelv programra, élelmiszer- rendelés ruhavásárlás, adás és kérés Maros- Gottlieb : Start! NEU 1-11., 14 B, 15 A, 19 A leckék Témakörök Nyelvtan Szituációk család a határozott és határozatlan napirend névelő alany-, tárgy- és szabadidő részeseste, igeragozás, a nyelvtanulás haben és sein igék, a szabadidós ételek können, müssen, wollen, időegyeztetés, öltözködés möchte, mögen, dürfen vásárlás, közlekedés iskola módbeli segédigék, vendéglőben, útbaigazítás 9. osztály számnevek ig, felszólító mód, személyes névmások alany- tárgy- és részesesete, birtokos névmás, werden, kötőszavak: und, oder, aber, sondern, denn, weil, dass, deshalb, trotzdem, tárgyesettel álló prepozíciók, részeshatározós esettel álló prepozíciók, visszaható igék, a perfekt használata, a präteritum ismerete, az ige teljes szótári alakja bemutatkozás és mások bemutatása, egyszerű ételek és italok rendelése, meghívás városban Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: Kommunikáció: sajtóműfajok (hír, cikk, riport, interjú, kommentár); leíró nyelvtani ismeretek: hangtan, alaktan, szófajtan, mondattan komplex feladat; helyesírás. Szóbeli: 1. Ókori eposzok; Homérosz: Odüsszeia 2. Ókori tragédia: Szophoklész: Antigoné

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Osztályozó vizsga követelményei ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. évfolyam Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika... 10 Fizika... 12 Földrajz... 13 Biológia... 14 Kémia... 15 Informatika...

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben