Megoldókulcs a. című kötethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megoldókulcs a. című kötethez"

Átírás

1 Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST

2 Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy kötet minél kisebb terjedelmű legyen. Ezzel kettős célt kívántunk elérni: egyrészt így a lassabb internetkapcsolattal rendelkező kollégák is rövid idő alatt le tudják tölteni a könyvet; másrészt a számítógép képernyőjén könnyebben kezelhető vagy akár olcsón kinyomtatható. A fenti célok érdekében, a feladatokon belül az egyes válaszok nincsenek üres sorokkal elválasztva egymástól, csak abban az esetben, ha másként félreérthetőek lettek volna az egyes megoldások. A táblázatoknak csak a válaszokat tartalmazó oszlopait közöljük, kivéve az előbbihez hasonló eseteket. 2

3 1. ISMÉTLÉS 1.1.a A: Buddha buddhizmus, megvilágosodás, nirvána, középút, Visnu kilencedik megtestesülése B: Augusztusz (Augustus) principátus, princepsz, Pannónia, a római császárkor kezdete C: Szent István a magyar államalapítás, apostoli hatalom, egyházmegyék, királyi vármegye D: Nagy Károly Frank Birodalom, grófság, őrgrófság E: Periklész (Periklés) athéni demokrácia, sztratégosz F: Hunyadi Mátyás zsoldoshadsereg, füstpénz, harmincad (koronavám) G: XIV. Lajos merkantilizmus, abszolutizmus, nemzeti hadsereg H: Zrínyi Miklós török kérdés, eszéki Dráva-híd, vasvári béke I: Kolumbusz Kristóf Amerika, Santa Maria J: II. Rákóczi Ferenc szabadságharc, brezáni kiáltvány, rendi konföderáció, ónodi országgyűlés 1.1.b C, F, H, J I D, G D B E I I I A 1.1.c AE B D C F I GHJ Kr. e Kr. e Kr. e időszámításunk kezdete Kr. u Kr. u Kr. u d Őskor Kr. e Ókor Középkor Újkor XX. század Kr. e Kr. e Kr. e időszámításunk kezdete Kr. u Kr. u Kr. u. 1 3

4 1.2.a Periklész idején Athén államformája arisztokratikus köztársaság volt. Hamis, mert: 1. területi alapon szerveződött és nem a származási elv érvényesült 2. demokratikus elvek domináltak. A hatalmi ágakat szétválasztották. Igaz, mert a bírói (héliaia), a törvényhozói (ekklészia) és a végrehajtói (bulé) hatalom elkülönült. A politikai életben a körüllakók is részt vehettek. Hamis, mert csak a teljes jogú athéni állampolgárok vehettek részt a politikai életben. A területiség elve a népgyűlésben is érvényesült. Igaz, mert az athéni demokrácia területi alapon szerveződött. 1.2.b a Kr. e. V. század közepén a sztratégoszi címé (tisztségé) Periklész törvényhozás: ekklészia végrehajtás: bulé bíráskodás: héliaia I I H H Az ekklészia és az osztrakiszmosz tekinthető az athéni demokrácia alappilléreinek, mivel a népgyűlés fejezte ki a teljes jogú athéni állampolgárok akaratát; másrészt az osztrakiszmosz biztosította a zsarnoki uralom elkerülését. 1.3 A hun magyar elméletet írja le. Szabadok voltak, másrészt rendelkeztek a birtokadományozás jogával. fejedelmi nemesi rangra emelés; egyéni válaszok a közösségtől korlátlan, de a közösségtől függő a középkorban a rendiséget Törvényes eljárás nélkül nem tartóztathatták le őket; egyetlen uruk a király; jövedelmeikkel szabadon rendelkezhettek. ellenállás joga Teljes adómentesség, csak honvédő háborúban voltak kötelesek részt venni. II. András, a keresztes hadjáratokban való részvételre az Aranybulla, 1222 a harmincegyedik pontját Amennyiben az uralkodó nem tartotta be az Aranybulla pontjait, hűtlenség vádja nélkül felléphettek ellene. A rendek érvényesíthették akaratukat az uralkodóval szemben. a koronázási esküt A magyar rendek egyik fontos eszköze volt a XVI XVII. században akaratuk érvényesítésében. 1.. [... ] E Magyarországnak minden főpap, egyházfő és báró urai és többi mágnásai, nemesei és előkelői nemességükre és világi javaikra nézve a szabadság, kivételesség és adómentesség egy és ugyanazon előjogát élvezik; nincs is valamely úrnak nagyobb és valamely nemesnek kisebb szabadsága. Innen egy és ugyanazon törvénnyel és szokással, és a törvényszékeken szintén ugyanazzal a törvénykezési eljárással is élnek, egyedül csak a vérdíj mennyisége tekintetében különböznek egymástól. az aranybulla évi felújítását módosította a nemesi végrendelkezés szabadságát (ún. ősiség törvénye); egységessé tette a jobbágyok terheit (kilenced törvény) ez a köznemesek érdekeit szolgálta 4

5 Egységesítette a nemesi társadalmat. A jogilag egységes nemesség létrejöttében volt fontos állomás a dokumentum. 1.4 vár (az uradalom központja) legelő jobbágytelkek erdő szántó ugar tó 1.5 adók adó (dézsma tized) robot, kilenced, ajándék 1.6 Anglia, Németalföld, É-Itália, Franciaország, Német Császárság nyugati és déli része földrajzi elhelyezkedésük kedvező (kereskedelmi szempontból) gazdasági-társadalmi berendezkedésük (olcsó bérmunkások) manufaktúrák jelenléte textilipar Az olcsó textíliák felvevőpiaca Kelet-Közép-Európa. Megnőtt a gyapjú iránti igény. 1.7 manufaktúra az egyes emberek más-más munkafázist végeznek termelékenyebb alacsony előállítási költség gyorsabb előállítás versenyszellem bérmunkások 1.8 Államtípus és század: rendi monarchia (XIII XVI. század) Államtípus és század: abszolutizmus (XVII. század) Államtípus és század: alkotmányos monarchia (XVII. századtól Anglia) Államtípus és század: hűbéri állam (XI XIII. század) 1.9 Bizánci Császárság, Szerb Fejedelemség, Horvát Királyság, Lengyelország, Kijevi Nagyfejedelemség, Angol Királyság, Wales, Írország, Skót Királyság, Almoravida Birodalom, Fatimida Kalifátus, Navarrai Királyság, Aragóniai Királyság, Barcelonai Királyság, León-Kasztília Királyság Oszmán Birodalom, Oroszország, Porosz Királyság, Habsburg Birodalom, Spanyolország, Hollandia, Svájc Német-római Birodalom, Francia Királyság, Magyar Királyság, Pápai Állam, Szicíliai Kettős Királyság Német-római Birodalom, Oszmán Birodalom 5

6 millióval nőtt éhínség ( között), pestisjárvány ( között) folyamatos népességszám-emelkedés, összesen 36 millió fővel A harmincéves háború ( ) jelentős emberáldozatokat követelt Európától A: ókori Görögország Niké-templom (a Kr. e. V. sz. közepe) ión oszlopok használata B: ókori Róma vízvezetékrészlet boltívek használata C: dzsámi iszlám művészet középkor gazdag, csipkeszerű díszítés D: sienai dóm Gótikus stílus középkor csúcsívek, fiatornyok, magas belmagasság (XII XV. század) E: diósgyőri vár középkor Magyarország gótikus stílus (XII XV. század) F: Palazzo Vecchio, Firenze középkor Itália az ezerkétszázas évek művészete; palota zárt belső udvar, a reneszánsz felé mutató homlokzati tagolás (XII XV. század) G: Leonardo da Vinci: Mona Lisa (vagy La Gioconda) (1503) reneszánsz stílus (XIV XVI. század) a táj és az ember összhangja, fény-árnyék füstszerű átmenete H: Lorenzo Bernini: Szent Péter tér, Róma barokk stílus (XVII XVIII. század) célja: a meggyőzés, lenyűgözés; monumentalizmus I: Barokk stílus (XVII XVIII. század) illuzionisztikus térábrázolás, a végtelen felé vezető perspektíva kitágítja az épület terét 6

7 A FELVILÁGOSODÁS KORA ( ). MAGYARORSZÁG ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A XVIII. SZÁZADBAN 2. A FELVILÁGOSODÁS 2.1 A felvilágosodás korai szakaszát naiv materializmus jellemezte. I H Igaz, mert a felvilágosodást korai szakaszában, a megelőző korszakok hagyományait mellőzve, szigorúan csak az ésszerű, az anyagban hívő gondolkodás jellemezte. A mechanikai világkép kialakulását a természettudományok fejlődése segítette elő. I H Igaz, mert minden dolog (így az emberi test) működését a természettudományokhoz hasonlóan és annak segítségével igyekeztek leírni, megmagyarázni. A felvilágosult gondolkodók szerint a világegyetemet és benne az embert mint összetett I H mechanizmust természeti törvények irányítják Igaz, erre utalnak Newton és La Mettrie gondolatai is. A középkor istenfelfogása a felvilágosodás korában sem változott. I H Hamis, mert a fi lozófusok egy része kezdetben tagadta (ateizmus), másik része pedig csak részben fogadta el (deizmus). A filozófia vizsgálati módszerei változatlanok maradtak. I H Hamis, mert elsősorban a tapasztalás és a racionalizmus határozta meg azt. 2.2 Forrás(ok) betűjele A, B C, D, E A, B C, D, E Az empirizmus módszere az indukció, míg a racionalizmusé a dedukció. 2.3.a A közösség céljáról ugyanúgy kell ítélni, mint az egyes ember céljáról. [...] Ha - teszem azt - mind az egyes embernek, mind a közösségnek a végcélja testi volna, tudniillik a test élete és egészsége, a kormányzás tiszte az orvosra hárulna. Ha pedig a végső cél a vagyon bősége volna, akkor valami gazdász lenne a király. Ha a közösség elérhető nagy java az igazság megismerése volna, akkor a király hivatása volna tanítani. Ámde úgy látszik, hogy a közösség célja helyesen élni. Azért gyülekeznek közösségbe az emberek, hogy együttesen nemesen éljenek; s ezt egyedül nem tudnák elérni. (Aquinói Szent Tamás, XIII. századi teológus) Az embert (aki természettől fogva szereti a szabadságot és a mások feletti uralmat) azoknak az önkorlátozó intézkedéseknek a bevezetésére, amelyek közt, mint látjuk, az államban él, végső soron csakis az a szándék készteti, hogy ily módon önfenntartásáról és élete zavartalanabb folyásáról gondoskodjék. Vagyis szabadulni akar abból a nyomorúságos hadiállapotból, amely [...] az ember természetes érzelmeinek mind az ideig szükségszerű következménye, amíg nincs valamilyen látható hatalom, hogy kordában tartsa: a büntetéstől való félelem eszközével a természeti törvények megtartására kényszerítse. A szuverén képviselő uralkodó nem követhet el semmit alattvalóival szemben, amit bármilyen alapon indokoltan igazságtalanságnak vagy jogtalanságnak lehetne nevezni, hisz minden alattvaló értelmi szerzője az uralkodó minden cselekedetének. Az uralkodó jogainak tehát csak az szab korlátot, hogy ő maga Isten alattvalója, amiért is köteles a természeti törvényeket megtartani. (Thomas Hobbes, 1651) K K S 7

8 Az ember [...] teljesen egyenlőnek és szabadnak született. Megvan a joga, hogy békésen, zavartalanul éljen azokkal a jogokkal, amelyeket a természeti törvény neki nyújt. A természet nem csak arra ad jogot, hogy megvédje javait - azaz életét, szabadságát és vagyonát - mások jogtalansága vagy merénylete ellen, hanem arra is, hogy ítéljen, és meg is büntethesse azokat, akik a természeti törvényt megsértik. Ha rendkívül súlyos bűnről van szó, még halállal is sújthatja a vétkest. Ámde az államban ez nem lehetséges: az államban a polgárok meg vannak fosztva természeti jogaiktól. Ez a jog az államra van átruházva, amellyel ez a szükséghez képest intézkedik, de ezek az intézkedések (törvények) úgy tekinthetők, mintha a polgárok maguk hozták volna. A magánbíráskodás megszűnésével a szuverenitás az államra száll át. Törvényeket fognak hozni. Másrészt a közösség megbíz egyeseket a törvények végrehajtásával. Ezek az emberek megszüntetik a polgárok közt felmerülő ellentéteket, és a törvényben megszabott büntetéssel sújtják azokat, akik a társadalom egésze vagy annak egyes tagjai ellen vétenek. [...] S mivel a hatalom kihasználására amúgy is hajlamos emberi gyarlóság túl nagy kísértésnek van kitéve, ha ugyanazok az emberek tartják kezükben mind a törvényhozó hatalmat, mind a törvények végrehajtásának hatalmát, megfelelően rendezett államokban, ahol úgy veszik figyelembe az egész érdekét, ahogyan kell, a törvényhozó hatalom külön személyek kezébe van letéve, akiknek, ha megfelelő módon összegyűlnek, hatalmuk van arra, magukban vagy másokkal együtt, hogy törvényeket alkossanak, de miután megalkották, ezeket elkülönítik tőlük, és ők maguk is alá lesznek vetve az általuk hozott törvényeknek. ( John Locke, 1683) A szerződés a következőkben áll. Minden személy, valamennyi képességével együtt, az általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül, és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé fogadunk. A népképviselők tehát [...] csupán megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen. Minden törvény semmis, ha a nép személyesen nem hagyja jóvá; az ilyen törvény nem törvény. [...] A polgár minden törvényhez beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyeket akarata ellenére fogadtak el, és azokhoz is, amelyek büntetéssel sújtják, ha megszegni merészelné valamelyiket. Az állam valamennyi tagjának állandó akarata az általános akarat ez teszi őket polgárrá és szabad emberré. Amikor valamilyen törvényt terjesztenek a népgyűlés elé, voltaképpen nem azt kérdezik, hogy helyeslik-e vagy elvetik a javaslatot, hanem azt, hogy a javaslat megfelel-e vagy sem az általános akaratnak, vagyis a nép akaratának. Azzal, hogy leadja szavazatát, mindenki véleményt mond a kérdésben, és a szavazatok összeszámlálása nyilvánítja ki az általános akaratot. [...] Aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész testület fogja engedelmességre kényszeríteni; más szóval: kényszeríteni kell őt, hogy szabad legyen. ( Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről, 1762) S S K S S S K K S 2.3.b John Locke gondolatai mutatnak hasonlóságot Rousseau társadalmi szerződésével. Locke szerint az emberek jogaikat (természeti jogaik) az államra ruházták, és az állam ezzel a szükséghez képest intézkedik (pl. a törvényhozás szintjén). Rousseau-nál ezek a gondolatok a népképviseletben jelennek meg. A népképviselők megbízottai a népnek és a törvények születésénél arról döntenek, hogy azok megfelelnek-e vagy sem az általános akaratnak. 2.4 állam: az emberek társulásával létrejött, az egyének fölött álló személy (köztársaság, politikai társadalom) polgár: a főhatalom részesei, az állam egyenkénti alkotói Az állam fogalmába ma bevonjuk a feladatait is (a társadalom egész életét irányító intézmények rendszere), nem csak az alkotóelemeit határozzuk meg. A polgár szó a XVIII. században a hatalom részeseit jelentette, míg ma ez ettől tágabb fogalom (a magyar állampolgár 18 év feletti, politikailag aktív személy). 8

9 2.5 Turgot: ellenzi az állami beavatkozást, a gazdasági liberalizmus híve Adam Smith: Az állam csak megteremtheti a gazdasági élet alapfeltételeit, a fejlődés hajtómotorja a munka. alapvetően mindkét szerző ellenezte 2.6 A: az ember természeti jogai B: népszuverenitás C: az antik zsarnokölési elv 2.7 A magyar nyelv elavult a szókészlet nem felelt meg a kor elvárásainak. Nyelvújítás gondolata. A magyar nép és a kultúra, tudományok felvirágzásának záloga a nyelv megújítása, a latin mellőzése. a korai nyelvújító mozgalom (XVI XVII. század) reformáció Ágis tragédiája,

10 3. HATALMI VISZONYOK A XVIII. SZÁZADBAN 3.1 SVÉD KIR. a Lengyel Királyság határa 1771-ben NORVÉG ÉS DÁN KIRÁLYSÁG PORTUGÁL KIR. SPANYOL KIRÁLYSÁG NAGY-BRITANNIA FRANCIA KIRÁLYSÁG HOLLANDIA NÉMET- RÓMAI BIRODALOM SVÁJC SZÁRD KIRÁLYSÁG Cseho. Ausztria VELENCEI KÖZT. SZICÍLIAI KETTŐS KIRÁLYSÁG POROSZ KIR. MAGYAR KIRÁLYSÁG HABSBURG BIRODALOM 8 OROSZ BIRODALOM OSZMÁN-TÖRÖK BIRODALOM Milánói Hercegség Genovai Köztársaság Pármai Hercegség Modenai Hercegség Luccai Köztársaság Toszkána Pápai Állam Montenegró Nagyobb konfliktusok: 1. spanyol örökösödési háború ( ) 2. északi háború ( osztrák örökösödési háború ( ) 4. hétéves háború ( ) 5. Lengyelország felosztása (1772, 1793, 1795) és 1760 között az európai hadseregek létszáma ről re nőtt (közel 14-szeres növekedés) Oroszország az ország lakosságának nagysága az állam berendezkedése, gazdasági helyzete, ráfordításai Poroszország A költségvetés 85%-át a hadseregre fordította. Jól felfegyverzett és alaposan képzett hadsereggel rendelkezett. Szilézia, Nyugat-Poroszország 3.3 Nagy Katalin ( ) cárnő megerősödött hadseregével több sikeres háborút vívott, és jelentős területekkel növelte Oroszország területét (pl. D-i irányban; illetve Lengyelország felosztása). Távlati célja az Oszmán Birodalom elleni háború volt, erre utal a karikatúra. 10

11 3.4 A XVIII. századi, felvilágosult abszolutista uralkodók (II. József, II. [Nagy] Frigyes, II. [Nagy] Katalin) alapvető célja az állam feltétlen szolgálata volt. A hangsúlyozott javító szándék (újítások, modernizációs kísérletek) eszmei alapját a felvilágosodásban kell keresni; de gyakorlatilag a rendszer a korábbi korszakokat konzerválta (pl. a feudalizmust Magyarországon és Oroszországban). 3.5 g, i b, j a d, h e c, f 11

12 4. AZ ÉSZAK-AMERIKAI GYARMATOK FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚJA 4.1 a n g o l francia* a n g o l s p a n y o l *A francia területek 1763-ra angol kézre kerültek. 4.2 Az angol francia hétéves háború ( ) után (amely angol győzelemmel zárult) fokozatosan erősödött a 13 gyarmat függése Angliától. Az 1776-ban kiadott Függetlenségi Nyilatkozat világosan megfogalmazza a konfliktus okait. Korlátozta Anglia a gyarmatok kereskedelmét; hozzájárulásuk nélkül adókat vettettek ki rájuk; növelték a vámterheket. Belső önállóságukat fokozatosan megszüntették, beavatkozott (Anglia) a bírói, törvényhozói testületek működésébe; korlátozta a bevándorlást. A gyarmatok saját hivatalrendszere mellett Anglia önkényesen új (angol) hivatalnokokat küldött ki. 4.3.a Hatalmi ág Törvényhozás Végrehajtó hatalom Igazságszolgáltatás Intézmény, hivatal, testület Kongresszus, a 13 szövetségi állam parlamentje Elnök, miniszterek, szövetségi hivatalok és kormányok Legfelső bíróság, szövetségi bíróságok 4.3.b Az adott állam törvényhozása szerint, de alapvetően a felnőtt fehér férfiak. 25 év feletti, hét éve amerikai állampolgár, a választás idején az adott állam lakosa és nem fekete a paritás (arányosság) elvét A szenátusba államonként 2-2 szenátor jutott be, függetlenül a tagállam létszámától. A kölcsönös ellenőrzés és korlátozás biztosította a hatalmi ágak szétválasztása mellett a demokrácia működését. Az egyes államok külön törvényhozással (belső törvényekkel) rendelkeznek. 12

13 5. MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADI HABSBURG BIRODALOMBAN 5.1 Nemzetiség A letelepedés módja Honnan érkeztek? Horvátok bevándorlás Délről, a törökök elől menekültek Németek (svábok) betelepítés Rajna mente Románok bevándorlás Havasalföld, Moldva Szerbek bevándorlás Délről, a törökök elől menekültek Szlovákok belső vándorlás É-Dunántúl, Alföld, peremvidékek Ukránok (ruszinok) bevándorlás Kárpátok felől 5.2 Középszinten szétválasztották, de a király személye/ellenőrzése összekapcsolta őket. helytartótanács, állandóan működő bíróságok feljebbviteli fórumok: Királyi Tábla, Hétszemélyes Tábla az udvari hivataloknak: kamara, haditanács, konferencia/központi tanácsadó szerv A Habsburg Birodalom része lett és Magyarország külön kormányzatát megerősítették. a rendi gyűlés és az uralkodó erőviszonyaitól függően a vármegye nemesi vármegye, függetlenségével a központi hatalom ellenpólusa 5.3 A vámrendelet a felvilágosodás jegyében született. Célja a birodalom kereskedelmének I H felvirágoztatása volt. Igaz, mert ezt fogalmazta meg a vámrendelet bevezető része is. A vámrendeletben nem a merkantilista gazdaságpolitika elvei érvényesültek. I H Hamis, mert az importcikkekre magas volt a vám, míg az exportra az alacsony vám volt jellemző. A rendelet Magyarország mezőgazdasági jellegét erősítette. I H Igaz, mert Magyarország kiviteli termékeinek jelentős része mezőgazdasági jellegű volt. A rendelet Magyarország ipari fejlődésére is kedvezően hatott. I H Hamis, mert iparcikkekből behozatalra szorult, és Magyarország elsősorban mezőgazdasági ország volt. 5.4 Az 1767-es Urbárium kiadásának birodalmon belüli célját elsősorban az adózás kérdése határozta meg. Az adómegajánlás joga a rendek egyik fontos joga volt az országgyűléseken (az újoncozás mellett); és fontos eleme volt a rendi dualizmus rendszerének (ezt erősítette meg az évi országgyűlés is). Magyarország a birodalmon belül mind területileg, mind adóbevételeket tekintve jelentős részt képviselt. A birodalom által folytatott háborúk ( : osztrák örökösödési és : hétéves háború) is indokolták az adóbevételek növelését. Azonban erre a XVIII. sz. első felének országgyűlésein nem vagy csak kis mértékben került sor, így Mária Terézia a rendek kizárásával (1765-től nem hívott össze országgyűlést) rendeleti úton vette védelmébe a jobbágyságot (1767: az Urbárium kiadása). 5.5 Az eszmei adóegység az egy jobbágytelek volt, amely két pozsonyi mérő nagyságú belső részből és külső tartozékokból állt. A külső tartozékok: helységenként a földterület minősége alapján meghatározott nagyságú szántó (általában 8 12 hektár), rét és kaszáló. az eszmei adóegységhez viszonyítva arányosan kevesebben munkajáradék: heti 1 nap igás (állattal végzett munka) vagy 2 napi kézi (állatok nélkül végzett) robot, melyet beszámítással dologidőben (vetés, aratás, begyűjtés stb.) duplán lehetett igénybe venni. Pénzzel való megváltását erőltetni nem lehetett. 13

14 terményjáradék: kilenced, hegyvám a kötelező; a többi a heti szolgálatba beszámítható pénzjáradék: évi 1 Ft két részletben porció, a borkimérés mint földesúri jog, malomhasználat a jobbágyság mint eszmei adóalap védelme 5.6 elavult kormányzati rendszer, kevés az adóbevétel vármegyei nemesség, az Erdély és a Határőrvidék és a jobbágyság, mivel a mágnások/nemesek már szembehelyezkedtek az udvarral Erdély és Határőrvidék felkarolását javasolta Kaunitz elsőként, mivel a hasonló reformokat csak ezek után lehet Magyarországon is véghezvinni. 1. A felvilágosult abszolutizmus gondolata Mária Terézia, II. József rendeletei 2. Az uralkodói abszolutizmus megvalósítása Mária Terézia 1765-től nincs országgyűlés 3. Erdély, Határőrvidék: nem csatolták vissza Urbárium Mária Terézia a felvilágosult abszolutista uralkodó eszményképe 5.7 Miután semmi sem fekszik annyira szívünkön, mint az Istentől kormányzásunk alá rendelt országok jóléte, gondoskodni kívánunk arról, hogy a mindkét nembeli ifjak nevelése, amely a nemzetek boldogulásának legfontosabb alapja, nagyobb figyelemben részesüljön. [...] Mert a helyes neveléstől függ az emberek egész jövendő életmódja, a nagy elmék kiképzése és a népek gondolkodásának formálása, amely sosem érhető el, ha jól megválasztott nevelési és oktatási rendelkezések a tudatlanság sötétjét meg nem világosítják, s ha nem részesül mindenki társadalmi állásának megfelelő oktatásban. [...] Az oktatásban pedig nem szabad csupán az emlékezetet terhelni, s az ifjakat a szükségesnél több fejből megtanulandó ismerettel gyötörni, hanem arra kell törekedni, hogy az elméjüket fölvilágosítsuk, mindent megértessünk velük, s rávezessük őket arra, hogy a megtanultakat nyugodtan és teljesen kifejezzék. Mindkét nembeli gyermekeknek, kivétel nélkül, iskolába kell járniuk hatodik életévüktől fogva, ameddig csak a jövendő társadalmi állásuknak és életmódjuknak megfelelő tárgyakat teljesen el nem sajátították, ami a tizenkettedik életév előtt aligha történhet meg. (Allgemeine Schulordnung, 1774) Mindig fontos szerepet játszott a jó erkölcsű népek körében az ifjúság helyes nevelése és az egész oktatás irányítása, mert úgy látták: ez az ország szilárd alapja, ettől függ a közjólét. [...] Arra kell törekedni, 1. hogy mindegyik nemzetiség amennyire ez kivihető saját anyanyelvi iskolákkal rendelkezzék, s ezeket olyan tanítók vezessék, akik nemcsak anyanyelvüket beszélik, hanem az országban szélesebb körben használt más nyelvekben is járatosak annyira, hogy ha a helyzet úgy kívánja azokat taníthassák. [...] 3. hogy ennek a király által elrendelt oktatásnak a jótékony hatása egyenlőképpen kiterjedjen az állampolgároknak minden egyes rétegére, a falusiakra, a mezővárosiakra, a szabad királyi városiakra, a megyék és a hadsereg tisztségviselőire stb. egyaránt. [...] I. Kezdjük a nép fiain, és oktatásukban arra figyeljünk, hogy azokat a készségeket alakítsuk ki bennük, amelyek elsősorban az alázatos és igaz keresztény kötelességeinek teljesítésére vonatkoznak; továbbá azokat, amelyek az ilyen növendékek különféle életpályájának feladatát teszik, amennyiben felnőtt korukban vagy földművelők, vagy mesteremberek, vagy családfők, vagy végre az emberi társadalom bármely más tagjává lesznek: egyszóval, hogy azok, akiknek a természet nagyobb szellemi tehetséget juttatott, felsőbb tanulmányaikra az alkalmas alapot a nép-, vagyis nemzeti iskolákban vessék meg. [...] II. A népiskolák felállítása után gondoskodni kell azokról az ifjakról, akik ezek elvégzése után tovább folytatják tanulmányaikat, és a latiniskolákban eltöltött néhány év múlva abbahagyván a tudományokat, más intézményekhez lépnek át. Nevezetesen: 1. valamely iparág gyakorlására vagy kereskedelmi pályára, 2. mezei gazdálkodásra vagy kincstári és más, magánosoknál vállalt szolgálatba, 3. községi vagy városi kisebb hivatalokba, 4. katonai pályára, 5. bányászatra és pénzverő hivatalba, 6. saját otthonuk és vagyonuk gondozására, 7. népiskolai tanítóságra, 8. végre komolyabb tudományok tanítására. (Ratio Educationis, 1777) 14

15 nemzetiségi nyelvű tanítás általánosan kiterjed minden településformára modernizált, többlépcsős iskolarendszer Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ismereteket is tanítanak. az ifjúság helyes nevelése ettől függ az állam jóléte gyakorlati tanulmányok/tantárgyak népiskola általános iskola latiniskola középiskola más intézmények szakképző iskola, felsőoktatás 15

16 6. II. JÓZSEF URALKODÁSA MAGYARORSZÁGON 6.1 a türelmi rendelet (1781) a vallási türelem szűkebb jogokat biztosít a szabad vallásgyakorlathoz képest: a vallás gyakorlásának csak bizonyos feltételeit adta meg (engedélyezett helyek, hivatalviselés). a keleti keresztényeket a vallás autokefál (önálló) jellegére utal az évire, amely az évi alapokhoz tért vissza az állami alkalmazottak hivatali esküjére (korábban a protestánsoknak is katolikus esküt kellett [volna] letenni) nyelvrendelet (1784) latin: ha az adott nemzet nem műveli, akkor nem használható magyar: nem mindenütt elterjedt és a tájszólások is nehezítették az alkalmazását a hivatalos életben az egységes birodalom gondolata népszámlálás, közigazgatási rendelet jobbágyrendelet (1785) megszünteti a jobbágy elnevezést szabadon tanulhattak örökíthették a javaikat az évi a röghöz kötést tartalmazta Nem jelentett valódi jobbágyfelszabadítást, mivel személyében nem szabadították fel a jobbágyot; csak nevét és javait örökíthette. az adóalap védelme, hasonlóan Mária Teréziához 6.2 kb. 5,5 millió fővel nőtt a XVIII. század eleji újranépesítés (betelepítés, betelepülés, belső vándorlás), illetve a bel- és külpolitikai nyugalom 58,45%. magyar, román, szlovák, horvát, német Magyarország: magyar Szlavónia: szerb sokác Horvátország: horvát bunyevác Erdély: román Határőrvidék: szerb sokác Magyarország lakosságát a XVIII. század végére a kb. 5,5 millió fős növekedésen kívül az etnikai viszonyok változása is jellemezte. Bár a magyarság aránya ekkor 58,45%, az etnikai tarkaság is jellemző. A legnagyobb lélekszámú nemzetiségek a magyaron kívül ekkor a románok, szlovákok, horvátok és a németek voltak. Létszámbeli növekedésük gyökere a XVIII. század eleji újranépesítés volt (betelepítés, betelepülés és belső jobbágyvándorlás) a török kiűzése után. 6.3 II. József ( ) uralkodását áttekintve joggal nevezhetjük felvilágosult abszolutista uralkodónak. Alapvető célja az állam érdekének szolgálata volt. Ezt nemcsak az emlékirata, hanem Kaunitz kancellár és Kazinczy Ferenc visszaemlékezése is megerősíti. Uralkodói pályájára tudatosan készült. Mária Terézia uralkodása ( ) idején közvetítőként dolgozott a nép és a királynő között. Példaképe a porosz II. Frigyes volt az európai uralkodók közül. Céljának megvalósításához eszközként az abszolutista kormányzást választotta; tízéves uralkodása alatt kb rendeletet adott ki. Rendeleteinek egy része a birodalmi egység gondolatához kapcsolhatók (1784: német nyelv államnyelvvé tétele vagy a hivatalnokszervezet kiépítése), míg egy másik csoportja a társadalmi bázis kiépítését segítette (1781: türelmi rendelete, 1785: jobbágyrendelete). Magyarországon a jobbágyság és a protestánsokon kívül a haladó gondolkodású nemesek is támogatták (pl. Széchenyi Ferenc, Teleki Sámuel, Kazinczy Ferenc). Politikáját természetesen támadták is. Halálos ágyán három rendelet kivételével az összeset visszavonta. Ez volt az ún. nevezetes tollvonás. 16

17 7. ÖSSZEFOGLALÁS 7.1 Ország Főváros-e ma? a XVIII. században napjainkban Magyar Királyság (Habsburg Birodalom) Szlovákia + Új-angliai gyarmat USA Poroszország Németország + Habsburg Birodalom Ausztria + Oroszország Oroszország 7.2 II. Frigyes Thomas Jefferson II. Katalin Jean-Jacques Rousseau George Washington 7.3 Gazdaság elmélettel kapcsolatos fogalmak a XVIII. századból. A merkantilizmus az állami beavatkozást hangsúlyozta, a fi ziokratizmus ugyanezt ellenezte. A gazdasági liberalizmus a szabadverseny híve volt. Magyarország XVIII. század eleji újranépesítésével kapcsolatos fogalmak. Irányát tekintve is vannak különbségek (kívülről: betelepítés, bevándorlás belülről: belső vándorlás) és jellegét tekintve is (a kormányzat hatása: betelepítés, önálló: bevándorlás, belső vándorlás). 7.4 II. (Nagy) Frigyes; II. (Nagy) Katalin; Mária Terézia; VI. (III.) Károly III. Károly, mivel nem volt kapcsolata a felvilágosodással. Voltaire; Locke; Montesquieu; Diderot Locke, mivel ő az angol felvilágosodás képviselője, míg a többiek a franciáé ; 1767; 1777; az Egyesült Államokkal kapcsolatos évszám, a többi Magyarországhoz kapcsolható. 7.5 a felvilágosodáshoz kapcsolható fogalmak Mária Terézia személyével/uralkodásával kapcsolatos fogalmak és intézkedések (rendeletek) a hatalommegosztás elve 7.6 D B C A E 17

18 A POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS A FORRADALMAK KORA ( ) 8. A NAGY FRANCIA FORRADALOM 8.1 Az 1789-ben kirobbant francia forradalom nem csupán XVI. Lajos ( ) személyéhez köthető, az okokat tekintve figyelembe kell venni az uralkodása előtti időszak eseményeit/jelenségeit is. A francia társadalom még 1789-ben is feudális volt; a polgári társadalom elemei nem voltak fajsúlyosak, különösen, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a kiváltságosokat (szűz réteg) a harmadik rend és a parasztság tartotta el. Az elavult államgépezet, a súlyosbodó pénzügyi problémák (jelentős kiadások: hadsereg, udvartartás és az államadósság kamatai), a rendszeresen visszatérő éhínség mellett az előnytelen képviseleti rendszer (a harmadik rend nem tudta jogait érvényesíteni) is növelte a feszültséget. 8.2 A: a három császár szövetsége B: a labdaházi eskü C: XVI. Lajos kivégzése D: az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata E: a Bastille ostroma F: a francia nép terhei G: a királyság halotti menete H: a kofák menete F, B, E, H, D, G, C, A 8.3.a F F F Első cikkely. Az emberek szabadnak, jogilag egyenlőnek születnek, és azok is maradnak. A társadalmi megkülönböztetések csak a közhasznosságon alapulhatnak. 2. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. Ezek a jogok a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomással szembeni ellenállás. 3. Minden főhatalom lényegénél fogva a nemzettől származik. Semmiféle testület és semmiféle egyén nem gyakorolhat olyan hatalmat, amely nem kifejezetten ebből ered. [ ] F. 6. A törvény a közakarat kifejeződése. Minden állampolgárnak jogában áll személyesen vagy képviselői útján részt venni a törvények megalkotásában. A törvénynek azonosnak kell lennie mindenki számára, akár védelmez, akár büntet. Minthogy az állampolgárok a törvény előtt egyenlők, az erkölcs és tehetség szerinti megkülönböztetésen túl minden polgár megkaphat bármilyen méltóságot, állást és közhivatalt. [...] M M 10. Senkit sem szabad meggyőződése, még vallási meggyőződése miatt sem zaklatni, feltéve, hogy ezek megnyilvánulása nem zavarja a törvényes rendet. 11. A gondolatok és vélemények szabad közlése az ember egyik legértékesebb joga; ennélfogva minden állampolgár szabadon beszélhet, írhat és nyomtathat, a törvény által meghatározott esetekben az e jogával való visszaélés miatt azonban felelnie kell. gondolat- és véleményszabadság vallási, etnikai és más identitásbeli meggyőződések elfogadása 8.4 különbségek: Franciaországban az aktív polgárok a közigazgatásban is részt vettek. egyezések: szétválasztott hatalmi ágak cenzusos választójog: nem a teljes lakosság vesz részt a politikai életben 18

19 Az angol kétkamarás rendszerű, míg a francia törvényhozó testület az elektori rendszerrel egészült ki. Franciaországban: kidolgozottabb közép- és alapszinten, és az aktív polgárok is részt vettek benne. Angliában: a miniszterek 1-1 részterületet irányítottak, de a kormány tetteiért közösen vállalták a felelősséget a parlament előtt. A király Franciaországban részt vett az állami életben (törvények szentesítése, vétó, a kormány kinevezése, ellenőrzése) míg Angliában formális a király szerepe augusztusában XVI. Lajost és családját a Temple börtönébe zárták. XVI. Lajos szökési kísérlete, porosz- és osztrák katonai sikerek 1793 őszéig köztársaság 8.6 Sorszám a képen Mennyiség neve Mértékegység neve és jele 1. térfogat V [e] 2. tömeg m [kg] 3. hosszúság l [m] 8.7 A: XVI. Lajos ( ): francia uralkodó, aki inkább a vadászatokon és lakatosműhelyben töltötte az idejét, mintsem az országgal foglalkozott. B: Marie Antoinette: Mária Terézia lánya, XVI. Lajos felesége, a gyűlölt osztrák nő C: Saint-Just: a terror arkangyala,robespierre jobbkeze D: Marat: a Jakobinus Klub tagja, eredetileg orvos, majd újságíró. Charlotte Corday gyilkolta meg. E: Robespierre: eredetileg a hegypárt tagja, majd a jakobinus diktatúra idején a centrum irányzat képviselője ben kivégezték. F: La Fayette: a nemzetőrség parancsnoka, az amerikai függetlenségi háború hőse. G: Danton: eredetileg népszónok. A jakobinusok mérsékelt irányzatának képviselője volt: célja a terror és a diktatúra mérséklése, a háború befejezése. 8.8 D A E F B C 8.9 Az június 2-től július 27-ig (thermidor 9-ig) tartó időszakot a francia forradalom történetében a jakobinus diktatúra időszakának nevezzük. Megítélése a történeti irodalomban sokszor ellentétes. A király kivégzése után (1793. január 21.) Franciaország helyzete válságosra fordult: polgárháborús belső viszonyok, Anglia, Ausztria, Poroszország irányából pedig külső fenyegetettség volt jellemző. A polgári forradalom félbemaradt vívmányai, feudális rendszer megszüntetése, földosztás véghezvitele, ehhez a korszakhoz kapcsolható. (Általános választójog terve is ezt nem vezették be.) Háború kérdésében a jakobinusok a folytatás hívei voltak, ehhez kapcsolható az szeptember 29-i ármaximáló rendelet is. Belsőleg azonban számos ellentmondással találkozunk: erőteljes központosítás, a szabadságjogok megvonása és a diktatúra fokozása: szeptember 17-i gyanúsakról szóló törvény. A forradalmi törvényszékek egyre több elitéltet küldtek a guillotine alá. A terror a francia seregek győzelmei után sem szűntek meg, bár erre már nem volt szükség. Az öncélúvá váló terrort a konvent összeesküvése döntötte meg thermidor 9-én (július 27-én). Robespierre-t (a korszak vezetőjét) és híveit kivégezték. 19

20 9. A NAPÓLEONI HÁBORÚK 9.1 térképvázlat számainak sorrendje a szövegben: 5, 4, 3, 7, 2, 6, november 9. (brumaire 18.) 3. első konzulja 4. konzulátus 5. polgári törvénykönyvet 6. közoktatást trafalgari 9. kontinentális zárlat 10. Oroszország 11. Portugáliával Borogyino 14. népek csatájában 15. Waterloo Oroszország, Portugál Királyság, Oszmán Birodalom, Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága Norvégia, Poroszország, Osztrák Császárság, Magyar Királyság Spanyolország, Rajnai Szövetség, Varsói Nagyhercegség, Nápolyi Királyság, Svájc Hollandia, Belgium, Itáliából: Milano, Etruria, Illyria 9.3 alagút légi vízi egyiket sem, helyette gazdasági blokádot vezetett be lásd előző kérdések egyéni válaszok 20

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINT

TÖRTÉNELEM EMELT SZINT EMELT SZINT TÖRTÉNELEM Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK Bolondok 2012-1 - Alkotmánytörténet/1. tétel A magyar nomád állam és a honfoglalás (17-35. oldal) I. Nemzetségi szervezet kora A társadalmi szerveződés kezdetei - i.e.

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 0 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 26., 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

A hatalommegosztás aktualitása

A hatalommegosztás aktualitása Veress Emõd A hatalommegosztás aktualitása 1. A hatalommegosztás: fogalom és elõzmények 1.1. Munkamegosztás, a hatalmi ágak elválasztása, a hatalommegosztás Az állam funkcióit mindig is állami szervek

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben