HÁZIREND. (Módosított kivonat szeptember 01-től) Kedves Szülők!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!"

Átírás

1 HÁZIREND (Módosított kivonat szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a közös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jól működő legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, a szülői jogok és kötelességek megismerésében. Aprók Háza Óvoda Nevelőtestülete 1

2 I. HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, TARTALMA, HATÁLYA 1.A házirendbe foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára egyaránt. 2. A házirendet szabályozó törvényi rendeletek: évi LXXIX. törvény A közoktatásról (többször módosított) - 11/1994. (VI.) MKM. Rendelet évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról II. ÓVODÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A költségvetési szerv neve: Aprók Háza Óvoda Az intézmény székhelye: 2209.Péteri Petőfi Sándor u. 60. Az óvoda telefon és fax száma: 29/ , 20/ címe: Az óvoda vezetője: Az óvoda fenntartója: Rab Jánosné Péteri Község Önkormányzata Az óvoda csoportjainak száma: 3 2. Az óvoda nyitvatartási rendje: Napi nyitvatartási ideje: Heti nyitvatartási rend: A reggeli és délutáni ügyelet: 6-18 óráig. Hétfőtől péntekig munkanapokon. A teljes nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik gyermekekkel. Reggel 6-7 óráig, valamint délután óráig összevont csoportokban folyik a nevelés. 2

3 3. Hivatalos ügyek intézése: a nevelői szobában történik, lehetőleg 11-óra és 13-óra között Óvodapedagógusok fogadóórái: A szülők igénye és kérése alapján közösen megjelölt, illetve megbeszélt időpontban. Óvodavezető fogadónapja: A szülők igénye és kérése alapján közösen megjelölt, illetve megbeszélt időpontban. Az óvoda logopédusának, fejlesztőpedagógusának, gyermekvédelmi felelősének neve, elérhetősége, fogadóórája a központi üzenő táblán megtalálható. A gyermek nevelése során felmerülő problémák esetén igénybe vehető segítség Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 29/ Monor, Dobó I. u. 6. Nevelési Tanácsadó 06/20/ Monor, Deák F. u. 12. Péteri Község Polgármesteri Hivatal 29/ Péteri, Kossuth L. u. 2. Egészségügyi ellátása: Óvodánk háziorvosa: Dr. Berényi Zoltán Óvodánk védőnője: Kalocsai Pálné Fogorvosa: Dr. Vígh Beatrix Monor, Balassa B. u. 23. III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 1.Az óvoda felvételi, átvétel rendje évi CXC. törvény 49 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 & alapján. Az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni: közlemény vagy hirdetmény közzétételével a saját és az óvoda honlapján. Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba, 2 vagy 3 napon át zajlik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján, a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A 3

4 beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő és a gyermek személyazonosságát és lakhelyét igazoló dokumentumok, valamint a gyermek TAJ kártyája. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvodai felvétel és jelentkezés kötelező szabályai szerint felvettnek tekintendő az a gyermek, aki konkrét időpont megjelöléssel írásbeli jogosultságot kapott az óvodai elhelyezésre. Ezt a tényt a felvételi naplóban tüntetjük fel. Az a gyermek veheti igénybe az óvoda szolgáltatásait, aki: a harmadik életévét betöltötte, lehetőség szerint ágy- és szobatiszta felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Kt (1) bekezdése) az ötödik életévét betöltötte a halmozottan hátrányos helyzetű (felvételét a gyámhatóság kezdeményezte) a másik óvodából (költözés miatt) átjelentkezik teljesen egészséges, és ezt gyermekorvosával igazolja (ÁNTSZ előírása szerint) akinek az étkezési térítési díját a Szülő befizette az adott hónapra Ha az 5. életévüket betöltött gyermeket nem íratták be szülei az óvodába, az óvoda vezetője köteles értesíteni a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt e tényről. Az ötödik életévüket betöltött gyermekek rendszeres óvodába járása kötelező! 2. Felvételi elbírálása Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám, ill. a felvehető gyermeklétszám. Felvételi kérelmet férőhely hiányában utasítunk el. Az intézmény működési területe: elsősorban Péteri község lakossága számára biztosított, amely lakcím kártyával igazolandó. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételnél elsőbbséget élveznek, akiknek a nagyobb testvére ide jár, szülei a közelben dolgoznak. A felvételről az óvodavezető dönt. A felvétel elbírálása az óvodavezető irányításával, a felvételi bizottság tagjaival, szükség esetén a szülők köréből választott képviselővel történik. A felvételről, illetve az elutasításról írásban kapnak tájékoztatást az érintettek, 30 napon belül. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon 4

5 belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt. A jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. Az óvoda tényleges megkezdésekor kérünk még egy orvosi igazolást, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Csoportok szervezési elve lehet vegyes és azonos életkorú egyaránt. A csoportok kialakításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: létszámhatárok, nevelőtestület pedagógiai elvein alapuló szervezési elképzelések, tartalmi szempontok. 3. Az elhelyezés megszűnése évi CXC. törvény 45 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50 & alapján Az óvoda törli az óvodások nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnt. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: Az óvoda jogutód nélkül megszűnik A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az átvételről Óvoda látogatási igazolást kérünk. A gyermek iskolás lesz, a nevelési év utolsó napján, illetve 7. életévét betölti, (kivétel abban az esetben, ha a gyermek SNI és Szakértői Bizottság javasolta)) Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető, - a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. A szülő írásban kéri a jogviszony megszüntetését. A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására. 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén, ha óvodánk a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ez alól kivétel az a gyermek, aki hátrányos helyzetű, akit a gyámhatóság intézkedésére vett fel az óvoda. 4. Óvodáztatási támogatás 5

6 Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszának fennállása esetén, legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, beírassák az óvodába, továbbá rendszeresen látogassa az óvodát. A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük, keressék meg az óvoda gyermekvédelmi-felelős pedagógusát! Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, akkor a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről a kifizetés esedékességét megelőzően. A mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg az óvodai nevelési napok 25%-át. 5. A nevelési év rendje: Adott nevelési év szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1.- május 31-ig, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított foglalkozások) június 1.- augusztus 31-ig. Nyári zárás nincs, az óvoda szünetmentes, folyamatos nyitva tartással működik - a fenntartó döntése alapján. Kérjük, hogy lehetőleg minden gyermek két hetes nyári pihenését, szünetét biztosítsák otthon. Köszönjük! Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a közoktatási törvény nevelésnélküli munkanapot engedélyez. Az óvoda hét nappal előbb tájékoztatja a gyermekek szüleit a nevelésnélküli munkanap pontos idejéről - az óvoda honlapján, illetve a csoportok üzenő tábláján. Ez idő alatt a szülői igények alapján ügyeletet szervezünk. IV. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN Az óvoda életrendjével kapcsolatos intézkedések A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, egyéb szabályok 1.A gyerekek átadása, átvétele: Óvodánk kapuit reggel 6 órakor nyitjuk ki a gyermekek előtt. A gyermekért akkor vállalunk felelősséget, ha a szülő személyesen adja át az óvodapedagógusnak, távozáskor, pedig pedagógustól veszi át gyermekét. 6

7 Nevelő tevékenységünk eredményessége érdekében kérjük, hogy a gyermeket naponta legkésőbb ig hozzák be az óvodába, hogy legyen idejük kényelmesen, kulturáltan megreggelizni, és kijátszani magukat! Köszönjük! (Kivéve abban az esetben, ha a tornafoglalkozás 8 órakor kezdődik). A később érkezők az óvodai életbe úgy kapcsolódjanak be, hogy a megkezdett napirendi tevékenységeket ne zavarják. A gyermekek óvodában tartózkodásának időtartama: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg ne legyen többet napi 8 óránál az intézményben! 2.A gyermek óvodából történő elvitelének szabályai: A délutáni uzsonna ig tart. Ha közben jönnek a gyermekekért, kérjük, várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. A csoportban dolgozó óvónőkkel közösen, előre megbeszélés alapján a szülő rendkívüli esetben elviheti gyermekét az óvodából. Szülői kérés hiányában az óvoda elhagyását senki sem (még az óvoda vezetője sem) engedélyezheti. A gyermeket átvevő óvónőnek jelezzék, ki viheti el az óvodából a gyermeket (nagyszülő, testvér, szomszéd stb.) Ha a szülő vagy megbízottja, akit az év eleji adatszolgáltatáskor nyilatkozatában megjelölt, nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben (írásban, vagy telefonon) jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a helyette a gyermekért érkező 14 éven felüli családtag, vagy megbízott felnőtt nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem áll módunkban másnak kiadni. Amennyiben a szülő az év eleji nyilatkozatában kiskorú (18. életévét be nem töltött) személyt jelöl meg, hogy óvodánkba járó gyermekét elvigye, úgy az óvodából való távozáskor minden felelősség a szülőt terheli! A gyermekek biztonsága érdekében 14 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át a gyermekeket, csak írásos meghatalmazás esetén. A szülő köteles gyermeke elviteléről a nyitvatartási idő leteltéig gondoskodni. Az óvodából történő távozáskor, (főleg az udvaron) jelezzék, távozásukat az óvónőnek. Az óvodát elhagyó, egyedül hazajáró gyermek óvodán kívüli balesetéért az óvoda nem vállal felelősséget. Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben a gyermek az óvoda nyitva tartása után, azaz 18 óra után több alkalommal az óvodában marad, a harmadik alkalmat követően az óvoda hivatalból köteles azt jelenteni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 7

8 A gyermeket csak a felelőssége teljes tudatában lévő családtagnak adhatjuk át, ha ezzel ellentmondó tényeket tapasztalunk, értesítjük a szülő által írásban jelölt további személy(eke)t. Jogerős gyermekhelyezési döntésig mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek joga van a gyermek elvitelére.(kérjük, ennek korlátozását ne kérjék az óvodától. Az óvoda nem kapcsolattartási, látogatási helyszín.) A gyermekekre vonatkozó adatokban történt változásokat kérjük, jelezzék az óvodapedagógusoknál (lakcím, telefonszám, stb.) 2.Az óvodából való távolmaradással kapcsolatos szabályok: A gyermek hiányozhat: szülő kérésére, családi program miatt, iskolai őszi, tavaszi szünet miatt és egyéb indokból, előre bejelentés esetén (óvodapedagógusnak jelzi). Hosszabb távollét esetén, az óvodavezető engedélye alapján. Ilyen esetekben nem kérünk igazolást. A gyermek távolmaradását a szülőnek minden esetben be kell jelentenie. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell az óvoda vezetőjét, vagy az óvónőt. Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. A hiányzások tényét a mulasztási naplóba be kell vezetni. Az öt éves korú gyermek óvodába járása kötelező. Az 5 éves gyermek 3 napot meghaladó, igazolatlan mulasztása esetén az óvónő köteles felkeresni a szülőt, és kideríteni a hiányzás okát. 7 napon túli igazolatlan mulasztás esetén, kétszeri írásbeli felszólítás után a gyermek törölhető a létszámból, illetve 5 évesek esetében az óvoda vezetője értesíti a jegyzőt, aki eljárást indít. Ha a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tud részt venni az óvodai foglalkozásokon, az erről szóló igazolást legkésőbb az érintett napot követő 3. munkanapon be kell mutatni az óvodapedagógusnak. 4.A gyermekek által behozott dolgok megőrzőben történő elhelyezése évi CXC. törvény 25 & (3) alapján Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat, az óvónőkkel történt előzetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe. A gyermekek által otthonról behozott játékainak a gyermek öltözőszekrényében, a csoportszobában biztosítunk helyet.(irattartó) 8

9 A gyermekek ruháit, cipőit az öltözőben a gyermek jelénél kérjük elhelyezni. Szeretnénk, ha a gyermekek nem hoznának be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott ékszerért nem vállalunk anyagi felelősséget. Kérjük, hogy balesetveszélyes eszközöket, illetve olyan játékszereket, amik a sok kisgyermek között balesetet okozhatnak (Szúró, vágó eszközök, agresszivitásra serkentő játékok, gyógyszer, stb.), ne hozzanak be a gyermekek! A gyermekek célszerű öltözete az óvodában: Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Ezekbe célszerű a kisgyermek jelét belevarrni, textil filccel belerajzolni. Így ő is könnyebben megtalálja, meg mi is, ha esetleg elkallódik. Az elveszettnek hitt ruhadarabokat a raktár polcon lévő dobozban gyűjtjük, kérjük, ott keressék. A gyermek biztonsága érdekében kérjük, a hosszú, zsinóros ruhadarabok, papucs mellőzését. Az ágyneműhuzatot-két hetente, pizsamát - hetente, tisztán kérjük visszahozni, jellel ellátott szatyorban. Óvodai ünnepeinken ünnepi ruha (alkalomhoz illő, vagy ünneplő ruha: fehér felső és sötét alj) szükséges, amelyről időben tájékoztatást adunk. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel két gyerek használ egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb ruhákat tárolják a szekrényekben. A ruhászsákban pótruhát (fehérnemű, zokni, póló), a testneveléshez a jellel ellátott tornazsákban a tornaruhát (pamut póló, rövidnadrág), tornacipőt tárolják. 5. Beiskolázás, értékelés, jutalmazás és fegyelmezés rendje: évi CXC. törvény 45 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21 & alapján A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a fejlődés jellemzőire óvodáskor végére Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben. Az óvodába érkezéskor anamnézis lapot veszünk fel, melyen tájékozódunk a gyermek óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános egészségi állapotáról. Mindennapos megfigyeléseink alapján minden gyermekről személyiséglapot vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés 9

10 lehetőségeit, az elért eredményeket. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor (november, április). A személyiséglapot minden évben a szülők megtekinthetik, és aláírásukkal igazolják a gyermekükről kapott tájékoztatást. Az értékelés egyhetes idő intervallumban történik a délutáni órákban, a szülőkkel előre egyeztetett időpontban. Az értékelésen mindkét pedagógus jelen van. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége, a gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető adhat. Nevelési gyakorlatunk mottója: legjobb út az arany középút. Úgy szeretjük a gyermeket, hogy érezze, hogy a szeretetünket soha nem veszítheti el, de a biztonságot adó, kiszámítható határokat is megfogalmazzuk. Jó példát mutatunk a gyermekeknek. Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemeltmegtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárásrendje: A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget abban az évben, amelyben betölti a hatodik életévét augusztus 31-ig, legkésőbb, az azt követő évben tankötelessé válik. A fenntartónak megküldi az óvoda vezetője a tanköteles korú gyerekek névsorát november 20-ig, majd az iskolai beíratás után az érintett iskolaigazgatóval egyeztet. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján. 10

11 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére a szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről: az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. A tanköteles gyermekek vizsgálati eredménye alapján az óvoda orvosa igazolást ad az iskola megkezdéséhez. Az előre megadott iskolai beiratkozás előtt az óvoda átadja a szülőnek az óvodai szakvéleményt, amellyel a szülő beíratja gyermekét a választott iskolába. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra március 25-ig. Kérdéses esetben kérni kell a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát december 20-ig mely kérelmet 2 példányban a szülővel ismertetni és aláíratni kell. Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Szakértői Bizottság írásbeli véleményét. Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye, illetve a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján. A szülői döntés alapján azon gyerekek esetében, akik adott év augusztus 31-ig töltik be 6. életévüket, kérelmet kell az óvoda vezetője felé benyújtani a további óvodai nevelés biztosítására. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek, akit nem járatnak óvodába, akkor az óvónők családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétéről. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a jegyző szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére, ugyanígy járunk el, ha az 5. életévét betöltött gyermek 7 napon túl igazolatlanul hiányzik. 11

12 6. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről Tisztelettel kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát! Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Az óvoda és a szülők közötti kapcsolattartás formái, fórumai: Szülői értekezlet, évente minimum két alkalommal Fogadóóra, szülői illetve óvónői kezdeményezésre Nyíltnap, kiscsoportban, középső csoportban évente: minimum egyszer, nagycsoportban: minimum évente kétszer Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval Családlátogatás: óvónői, szülői kezdeményezésre Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel! Köszönjük! Az óvoda Helyi nevelési programja, Minőségirányítási programja (ebben található többek között a gyermekek értékelésének szempontja), és a Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában, az óvodavezetőtől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján is. Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható. A nevelési évben kétszer tartunk szülői értekezletet, amely alatt, - az óvoda nyitva tartási idejének megfelelően - ügyeletet biztosítunk, a résztvevő szülők gyermekei részére (ügyelet: 18 óráig, utána kérjük a gyermekek szülői felügyeletének biztosítását). Kérjük, hogy gyermekeket ne hozzanak be az értekezletekre! Megértésüket köszönjük! A délelőtti időpontban csak halaszthatatlan ügyben kérjék telefonhoz az óvónőket. A gyermekek nagyobb csoportjának fogalom meghatározása a szülői szervezet jogaival összefüggésben: A gyerekek nagyobb csoportja lehet: az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó; az azonos életkorú gyerekek csoportjától függetlenül, például az óvodát kezdő, illetve az iskolába menő gyerekek csoportja; 12

13 külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, például a fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai részt vevő gyerekek csoportja; az önköltséges tanfolyamokon részt vevő gyerekek csoportja (úszás, foci ) Az intézmény a szülői szervezet véleményét kéri azokban az óvodai életet érintő témákban, mint a helyi nevelési program meghatározása, hitoktatás, egyéb speciális tevékenységek szervezése, stb., ha az a gyermekek nagyobb csoportját érinti. A nevelési értekezleteinken a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdések napirendi pontjának megvitatásakor, a szülők képviselője számára biztosítjuk a véleménynyilvánítás lehetőségét. Gyermekek, szülők nagyobb csoportján értjük az érintettek 50+1%-át. 7. A napirend kialakításának szempontjai Az óvoda nyitvatartási rendje 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 & alapján Kérjük a szülőket, hogy a napirend zavartalan szervezése érdekében lehetőleg reggel legkésőbb óráig érkezzenek meg az óvodába. A gyermekek hazavitelének időpontja két esetben kötött: amennyiben nem étkezik az intézményben, akkor 12 óráig; ha ebéd után kívánja elvinni, akkor óra között kérjük, hogy jöjjön a gyermekért. Az ebédeltetés ideje alatt ( között) az ajtókat zárva tartjuk. Erre az intézkedésre a gyermekek védelme, az ételszállító kocsival történő közlekedési nehézségek, és higiéniai szabályok miatt kerül sor. Az óvoda napirendje : Gyülekezés az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában : A gyermekek fogadása, játék a saját csoportban : Tízórai, gondozási feladatok ellátása : Játékba integrált tanulás egyéni vagy mikro csoportos szervezésben. Kötött- és kötetlen foglalkozások, kezdeményezések: - Ábrázoló tevékenységek. - A külső világ tevékeny megismerése. - Éneklési, zenei készségek fejlesztése, tánc. - Részképességek fejlesztése egyéni formában. - Mese, vers, dramatikus tevékenység. 13

14 - Testnevelés foglalkozás, mindennapos testnevelés. - Zöldség- gyümölcs fogyasztása : Öltözködés, udvari játék, séta vagy kirándulás. Közvetlen környezetben történő sokoldalú tapasztalatszerzés : A kisebb gyermekek bejövetele a délelőttös óvodapedagógussal az udvarról, gondozás, testápolási feladatok ellátása. Készülődés az ebédhez. A nagyobbaknál naposi munka : A nagyobb gyermekek bejövetele a délutános óvodapedagógussal az udvarról, gondozás, testápolási feladatok ellátása. Készülődés az ebédhez : Ebéd : Készülődés a délutáni pihenéshez, testápolási teendők ellátása : Mese, délutáni pihenés : Ébresztő. Gondozás, testápolási feladatok ellátása, uzsonna : Játék az udvaron, vagy a csoportban. Szabadon választott tevékenység. - Nevelési időben szervezett térítéses szolgáltatások. - Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások : Játék, szabadon választott tevékenység az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. V. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról; javaslatot tesz kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására; az óvoda számára felajánlásra kapott játékokat, mesekönyveket, ruhákat felajánlja a rászoruló családoknak. Kérjük, forduljanak bizalommal hozzá! 1.A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az óvodai nevelési év megkezdésekor, az óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások séta, uszodai és egyéb szervezett tevékenységek előtt felhívjuk a gyermekek figyelmét az eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre, a helyes viselkedésre. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában rögzítjük 14

15 Baleset megelőzés Veszélyforrás Megelőzés Elvárt magatartásforma Világító testek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat csak A gyermek ne nyúljon hozzá óvónői felügyelet mellett használható Csúszós szőnyegek vagy sarkai Szőnyegek rögzítése, járási útvonalakon nem lehet szőnyeg, vagy sarka A teremben szaladgálni csak az óvónő által vezetett foglalkozásokon lehet Csúszós burkolat Felmosás után nem tartózkodhat Ne menjen be a felmosott helységbe gyermek a helységben Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén eltávolítás A gyermek is szóljon, ha ilyet tapasztal Éles vagy törékeny eszközök Csak óvónői felügyelet mellet Ülve felügyelet mellett használják használható Forró étel Tálalás csak megfelelő Tisztítószerek hatása hőmérsékleten történhet A gyermekek számára nem elérhetően, elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a helységben gyermek nem tartózkodhat Takarítás közben a gyermek ne menjen a helységbe Fertőzés Rendszeres fertőtlenítés Csak a saját holmijukat használják Leeső, elmozduló tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Berendezési tárgyakra, bútorzatra felmászni nem lehet Nem megfelelő ruházat Azokat a ruhadarabokat, eszközöket melyek elakadhatnak, sérülést (fulladást, bokaficamot, stb.) okozhatnak lecseréljük Kérjük a gyermekeket, ha ilyet tapasztalnak jelezzék. Balesetveszélyes tornaszerek Egyedül maradt gyermek Elesés kőburkolaton A gyermek felügyelet nélkül elhagyja az óvodát Udvaron eldobott hulladék, leesett ágak stb. Rendszeres felülvizsgálat Csak az óvónő irányítása mellett használható Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, karbantartása Rendszeres felülvizsgálat (naponta), tisztántartás Óvónői felügyelet nélkül ne használja Szóljon a gyermek, ha más helyiségbe kíván menni A folyosókon, aulában nem lehet szaladgálni A gyermek felügyelet nélkül ne hagyja el az óvodát A gyermek ne nyúljon ezekhez a tárgyakhoz, jelezze, ha ilyesmit talál. Szabályok betartása Leesés magas tárgyakról Óvónői felügyelet, ütéscsillapító aljzat biztosítása Elcsúszás homokkal szórt betonon Beton rendszeres seprése A homokot ne hordják szilárd burkolatra 15

16 Utcai közlekedés Tömegközlekedési eszközök használata Megfelelő számú kísérő, páros sorok, életkornak megfelelő távolságok, útvonalak helyszínek biztosítása Megfelelő számú kísérő, elegendő férőhely biztosítása Tartsák be az óvónő által ismertetett szabályokat Tartsák be az óvónő által ismertetett szabályokat Az óvoda épületén kívül más intézmények helyiségeinek használatakor ugyanezek a szabályok érvényesek. Helységek használata: Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvodában töltött idő alatt a szülők és hozzátartozók csak a folyosókon, öltözőben és csoportszobákban (váltócipőben) tartózkodhatnak, egyéb helységek használata egészségügyi okokból nem lehetséges (konyha, gyermekmosdó) Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani illetve ittas állapotban tartózkodni tilos. A gyermekek (iskolás testvérek is) az épületben és azon kívül is csak felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak. A folyosókon, az egyéb helyiségekben, normál tempóban közlekedjenek, óvják egymás testi épségét. Az udvari mászókákat, hintákat, csúszdát és más egyéb kültéri játékokat óvónői felügyelet mellett, rendeltetésszerűen használják. Séták, kirándulások alkalmával a gyermeklétszámhoz igazított felnőtt kísérőről - szülők bevonásával - az óvónők gondoskodnak. Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek 16

17 külső helyszínen tartózkodnak, ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülői, hozzátartozó kíséretet elfogadunk, de mindig az óvónő irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külső helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 10 főre 1 felnőtt kíséretet kell biztosítani. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Az óvoda épületeit, helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési-oktatási célra átengedni csak a gyermekek távollétében a fenntartó engedélyével lehet. Az óvónő csak a szülő, illetve kísérő megérkezéséig, a gyermek hazabocsátásáig felel a gyermekért. Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor a kapukat gondosan zárják be! Kifelé menet kérjük, hogy figyeljenek oda, hogy nem Önökhöz tartozó kisgyermek ne menjen ki az épületből, a kapun. Köszönjük odafigyelésüket! Minden nap, egészségmegőrzés érdekében mínusz 10 C 0 ig, levegőzni visszük a gyerekeket (kivétel: eső, nagy szél, hózápor) Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekek egészségével kapcsolatban, valamint a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén: kisebb sérülések ellátása, bekötése, ha szükséges orvosi ellátás igénybe vétele, súlyosabb esetben mentő hívása. Az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén az óvónő teendőinek sorrendisége: Elsősegélynyújtás, a sérült ellátása Orvoshoz szállítás, ill. mentő értesítése (szükség szerint) Szülő értesítése a vezető által Baleseti jegyzőkönyv, baleseti napló elkészítéséért az intézmény munkavédelmi-és baleseti felelőse a felelős. 2. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje évi CXC. törvény 25 & (5) alapján A vezető rendszeres kapcsolatot tart az óvoda orvosával, és segíti az esedékes vizsgálatok megszervezését (pl. felhívja a szülő figyelmét a vizsgálat esedékességére) A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az óvodában, alábbi területeken történik: 17

18 A védőnő negyedévenként tisztasági szűrést végez. Fogászati szűrővizsgálat évente egy alkalommal A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket. 3. Az intézmény egészségvédelmi szabályai A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 & alapján Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek gyermeke hiányzását az óvodából, két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen írásban kell kérni az óvoda vezetőjétől. Az engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen járt óvodába és távolmaradása nem veszélyezteti. a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni. Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába, az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvoda látogatási) kötelezettségének eleget tenni. Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt is előre be kell jelenteni a csoportos óvónőnek. Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán (kivétel: allergia és lázgörcs csillapítására szolgálókészítmények, folyamatos szedést kívánó szerek a vezetővel történt egyeztetés alapján), továbbá tilos ezeket a gyermek öltözőpolcán, zsákjában elhelyezni. Kérjük, hogy már beiratkozás, illetve óvodakezdés elején tájékoztassák az óvónőket gyermekük folyamatos gyógyszerszedést igénylő betegségéről, gyógyszerérzékenységéről (asztma, cukorbetegség, allergia, lázgörcs stb.), a szükséges zárójelentések, orvosi javaslatok bemutatását, valamint a napközben elérhető telefonszámuk megadását. Köszönjük megértésüket! 18

19 3 napnál hosszabb hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába a gyermekek, kivéve, ha nem betegség miatt hiányoztak, és azt előre jelezték az óvónőnek. Fertőző betegség esetén (hasmenés, kötőhártya gyulladás, tetvesség) a szülő bejelentési kötelezettséggel tartozik! Amennyiben a gyerek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyereket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással, tetvesség esetén védőnői igazolással jöhet újból óvodába. Nyolc napnál hosszabb igazolatlan távollét esetén (a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján) a gyermek kivéve, ha 5. életévét betöltötte törölve lesz az óvodások névsorából és helyére új gyermek kerül. 4. Az óvodai étkeztetéssel és a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át megőrizni. (ÁNTSZ) Kivétel: ünnepi, születés, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Tej-, tojásérzékenység esetén az eltérő étkezés megrendelésére lehetőség van. Háromszori étkezés: Tízórait: reggel, 8, fogyaszthatnak a gyermekek igényeik szerint. Ebédet kapnak: között. Uzsonnát, a délutáni pihenő végén: között. Kérjük, hogy a gyermekek az óvodába érkezés előtt lehetőleg reggelizzenek otthon (pár falatot)! Ennivalót csak a reggeli ügyeletre érkező gyermekek hozzanak. melyre lehetőség szerint kérünk gyümölcsöt, zöldségfélét. Édességet név- és születésnap, ünnepek, jeles napok alkalmából lehet hozni. Óvodánkban, hagyományosan megünnepeljük a gyermekek születés és névnapját. Ebben az esetben kínálható mennyiségben hozhatnak édességet, süteményt, gyümölcsöt a közegészségügyi szabályok betartásával. (gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, torta- vásárlás idejét tanúsító számla mellékelésével, valamint gyümölcstartalmú rostos ital (zárt csomagolásban) hozható). 19

20 Élelmezésbiztonsági előírások az óvodában: Az óvoda konyhájába érvényes egészségügyi könyvvel csak az óvoda dolgozói léphetnek be. Tálaló konyhánk a HACCP biztonsági előírás szerint működik, melyet az ÁNTSZ rendszeresen ellenőriz. Magukkal hozott ételek, italok folyosón történő fogyasztását mellőzzék, mert az így elfogyasztott ételek nem felelnek meg sem az óvodai higiéniai előírásoknak, sem a kulturált étkezés szabályainak, s a többi gyermekkel szemben sem etikus. Kérjük, hogy a gyermekek öltöző szekrényében élelmiszert ne tároljanak. Az étkezés lejelentése, bejelentése: Az óvoda telefonszámán, vagy személyesen, illetve a szülő által megbízott személlyel lehetséges.(telefon mellett elhelyezett füzetben). Betegség, váratlan hiányzás esetén ebéd kiadására, tárolására nem nyílik, módunk. Kérjük megértésüket! Az előző nap 9- óráig beérkezett jelzés esetén tudjuk kérésüket teljesíteni, és az ebédet be, vagy lejelenteni. Az étkezés le - ill. bejelentése a fentiektől eltérően a konyha kérése alapján előzetesen is történhet, ebben az esetben a szülőket tájékoztatjuk és írásban nyilatkoznak, hogy a feltüntetett napon igénylik, ill. nem igénylik gyermekük számára az étkezés biztosítását. (Nevelés nélküli munkanapok, iskolai szünetek, ill. az óvoda rendkívüli zárva tartása esetén) Az étkezés befizetése: minden hónap 20-ig az előre kiállított csekk alapján bármely pénzintézetben lehetséges. Kérjük, hogy a befizetés határidejét pontosan tartsák be! A térítési díj kiszámítása minden hónap végén, utólagos elszámolással történik. Így külön visszatérítés csak az intézményi jogviszony megszűnését követően és térítésmentesség jogosultságának megszerzése után történik, az érintett írásbeli értesítését követően. Egy hónapnál több hátralék esetén, ha szülő kétszeri felszólítás után sem rendezi tartozását, az 5 éveseknek nem tudjuk az étkezést biztosítani, illetve a kisebb a gyermek törölhető az óvoda nyilvántartásából. Jelentős (10,000 FT térítési díj hátralék esetén) kétszeri felszólítást követően, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján a gyermek kivéve, ha 5. életévét betöltötte törölve lesz az óvodások névsorából és helyére új gyermek kerül. 20

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN

WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA HÁZIREND KÉSZÍTETTE: VILÁGOS CSABÁNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ HATÁLYBA LÉP 1 TARTALOM I. Az óvoda adatai.. 4 II. A házirend jogszabályi háttere 4 III. A házirend hatálya.. 5 IV. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Zalaapáti Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben