HÁZIREND. (Módosított kivonat szeptember 01-től) Kedves Szülők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!"

Átírás

1 HÁZIREND (Módosított kivonat szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a közös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jól működő legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, a szülői jogok és kötelességek megismerésében. Aprók Háza Óvoda Nevelőtestülete 1

2 I. HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, TARTALMA, HATÁLYA 1.A házirendbe foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára egyaránt. 2. A házirendet szabályozó törvényi rendeletek: évi LXXIX. törvény A közoktatásról (többször módosított) - 11/1994. (VI.) MKM. Rendelet évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról II. ÓVODÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A költségvetési szerv neve: Aprók Háza Óvoda Az intézmény székhelye: 2209.Péteri Petőfi Sándor u. 60. Az óvoda telefon és fax száma: 29/ , 20/ címe: Az óvoda vezetője: Az óvoda fenntartója: Rab Jánosné Péteri Község Önkormányzata Az óvoda csoportjainak száma: 3 2. Az óvoda nyitvatartási rendje: Napi nyitvatartási ideje: Heti nyitvatartási rend: A reggeli és délutáni ügyelet: 6-18 óráig. Hétfőtől péntekig munkanapokon. A teljes nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik gyermekekkel. Reggel 6-7 óráig, valamint délután óráig összevont csoportokban folyik a nevelés. 2

3 3. Hivatalos ügyek intézése: a nevelői szobában történik, lehetőleg 11-óra és 13-óra között Óvodapedagógusok fogadóórái: A szülők igénye és kérése alapján közösen megjelölt, illetve megbeszélt időpontban. Óvodavezető fogadónapja: A szülők igénye és kérése alapján közösen megjelölt, illetve megbeszélt időpontban. Az óvoda logopédusának, fejlesztőpedagógusának, gyermekvédelmi felelősének neve, elérhetősége, fogadóórája a központi üzenő táblán megtalálható. A gyermek nevelése során felmerülő problémák esetén igénybe vehető segítség Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 29/ Monor, Dobó I. u. 6. Nevelési Tanácsadó 06/20/ Monor, Deák F. u. 12. Péteri Község Polgármesteri Hivatal 29/ Péteri, Kossuth L. u. 2. Egészségügyi ellátása: Óvodánk háziorvosa: Dr. Berényi Zoltán Óvodánk védőnője: Kalocsai Pálné Fogorvosa: Dr. Vígh Beatrix Monor, Balassa B. u. 23. III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 1.Az óvoda felvételi, átvétel rendje évi CXC. törvény 49 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 & alapján. Az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni: közlemény vagy hirdetmény közzétételével a saját és az óvoda honlapján. Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba, 2 vagy 3 napon át zajlik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján, a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A 3

4 beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő és a gyermek személyazonosságát és lakhelyét igazoló dokumentumok, valamint a gyermek TAJ kártyája. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvodai felvétel és jelentkezés kötelező szabályai szerint felvettnek tekintendő az a gyermek, aki konkrét időpont megjelöléssel írásbeli jogosultságot kapott az óvodai elhelyezésre. Ezt a tényt a felvételi naplóban tüntetjük fel. Az a gyermek veheti igénybe az óvoda szolgáltatásait, aki: a harmadik életévét betöltötte, lehetőség szerint ágy- és szobatiszta felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Kt (1) bekezdése) az ötödik életévét betöltötte a halmozottan hátrányos helyzetű (felvételét a gyámhatóság kezdeményezte) a másik óvodából (költözés miatt) átjelentkezik teljesen egészséges, és ezt gyermekorvosával igazolja (ÁNTSZ előírása szerint) akinek az étkezési térítési díját a Szülő befizette az adott hónapra Ha az 5. életévüket betöltött gyermeket nem íratták be szülei az óvodába, az óvoda vezetője köteles értesíteni a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt e tényről. Az ötödik életévüket betöltött gyermekek rendszeres óvodába járása kötelező! 2. Felvételi elbírálása Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám, ill. a felvehető gyermeklétszám. Felvételi kérelmet férőhely hiányában utasítunk el. Az intézmény működési területe: elsősorban Péteri község lakossága számára biztosított, amely lakcím kártyával igazolandó. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételnél elsőbbséget élveznek, akiknek a nagyobb testvére ide jár, szülei a közelben dolgoznak. A felvételről az óvodavezető dönt. A felvétel elbírálása az óvodavezető irányításával, a felvételi bizottság tagjaival, szükség esetén a szülők köréből választott képviselővel történik. A felvételről, illetve az elutasításról írásban kapnak tájékoztatást az érintettek, 30 napon belül. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon 4

5 belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt. A jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. Az óvoda tényleges megkezdésekor kérünk még egy orvosi igazolást, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Csoportok szervezési elve lehet vegyes és azonos életkorú egyaránt. A csoportok kialakításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: létszámhatárok, nevelőtestület pedagógiai elvein alapuló szervezési elképzelések, tartalmi szempontok. 3. Az elhelyezés megszűnése évi CXC. törvény 45 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50 & alapján Az óvoda törli az óvodások nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnt. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: Az óvoda jogutód nélkül megszűnik A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az átvételről Óvoda látogatási igazolást kérünk. A gyermek iskolás lesz, a nevelési év utolsó napján, illetve 7. életévét betölti, (kivétel abban az esetben, ha a gyermek SNI és Szakértői Bizottság javasolta)) Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető, - a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. A szülő írásban kéri a jogviszony megszüntetését. A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására. 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén, ha óvodánk a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ez alól kivétel az a gyermek, aki hátrányos helyzetű, akit a gyámhatóság intézkedésére vett fel az óvoda. 4. Óvodáztatási támogatás 5

6 Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszának fennállása esetén, legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, beírassák az óvodába, továbbá rendszeresen látogassa az óvodát. A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük, keressék meg az óvoda gyermekvédelmi-felelős pedagógusát! Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, akkor a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről a kifizetés esedékességét megelőzően. A mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg az óvodai nevelési napok 25%-át. 5. A nevelési év rendje: Adott nevelési év szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1.- május 31-ig, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított foglalkozások) június 1.- augusztus 31-ig. Nyári zárás nincs, az óvoda szünetmentes, folyamatos nyitva tartással működik - a fenntartó döntése alapján. Kérjük, hogy lehetőleg minden gyermek két hetes nyári pihenését, szünetét biztosítsák otthon. Köszönjük! Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a közoktatási törvény nevelésnélküli munkanapot engedélyez. Az óvoda hét nappal előbb tájékoztatja a gyermekek szüleit a nevelésnélküli munkanap pontos idejéről - az óvoda honlapján, illetve a csoportok üzenő tábláján. Ez idő alatt a szülői igények alapján ügyeletet szervezünk. IV. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN Az óvoda életrendjével kapcsolatos intézkedések A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, egyéb szabályok 1.A gyerekek átadása, átvétele: Óvodánk kapuit reggel 6 órakor nyitjuk ki a gyermekek előtt. A gyermekért akkor vállalunk felelősséget, ha a szülő személyesen adja át az óvodapedagógusnak, távozáskor, pedig pedagógustól veszi át gyermekét. 6

7 Nevelő tevékenységünk eredményessége érdekében kérjük, hogy a gyermeket naponta legkésőbb ig hozzák be az óvodába, hogy legyen idejük kényelmesen, kulturáltan megreggelizni, és kijátszani magukat! Köszönjük! (Kivéve abban az esetben, ha a tornafoglalkozás 8 órakor kezdődik). A később érkezők az óvodai életbe úgy kapcsolódjanak be, hogy a megkezdett napirendi tevékenységeket ne zavarják. A gyermekek óvodában tartózkodásának időtartama: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg ne legyen többet napi 8 óránál az intézményben! 2.A gyermek óvodából történő elvitelének szabályai: A délutáni uzsonna ig tart. Ha közben jönnek a gyermekekért, kérjük, várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. A csoportban dolgozó óvónőkkel közösen, előre megbeszélés alapján a szülő rendkívüli esetben elviheti gyermekét az óvodából. Szülői kérés hiányában az óvoda elhagyását senki sem (még az óvoda vezetője sem) engedélyezheti. A gyermeket átvevő óvónőnek jelezzék, ki viheti el az óvodából a gyermeket (nagyszülő, testvér, szomszéd stb.) Ha a szülő vagy megbízottja, akit az év eleji adatszolgáltatáskor nyilatkozatában megjelölt, nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben (írásban, vagy telefonon) jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a helyette a gyermekért érkező 14 éven felüli családtag, vagy megbízott felnőtt nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem áll módunkban másnak kiadni. Amennyiben a szülő az év eleji nyilatkozatában kiskorú (18. életévét be nem töltött) személyt jelöl meg, hogy óvodánkba járó gyermekét elvigye, úgy az óvodából való távozáskor minden felelősség a szülőt terheli! A gyermekek biztonsága érdekében 14 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át a gyermekeket, csak írásos meghatalmazás esetén. A szülő köteles gyermeke elviteléről a nyitvatartási idő leteltéig gondoskodni. Az óvodából történő távozáskor, (főleg az udvaron) jelezzék, távozásukat az óvónőnek. Az óvodát elhagyó, egyedül hazajáró gyermek óvodán kívüli balesetéért az óvoda nem vállal felelősséget. Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben a gyermek az óvoda nyitva tartása után, azaz 18 óra után több alkalommal az óvodában marad, a harmadik alkalmat követően az óvoda hivatalból köteles azt jelenteni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 7

8 A gyermeket csak a felelőssége teljes tudatában lévő családtagnak adhatjuk át, ha ezzel ellentmondó tényeket tapasztalunk, értesítjük a szülő által írásban jelölt további személy(eke)t. Jogerős gyermekhelyezési döntésig mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek joga van a gyermek elvitelére.(kérjük, ennek korlátozását ne kérjék az óvodától. Az óvoda nem kapcsolattartási, látogatási helyszín.) A gyermekekre vonatkozó adatokban történt változásokat kérjük, jelezzék az óvodapedagógusoknál (lakcím, telefonszám, stb.) 2.Az óvodából való távolmaradással kapcsolatos szabályok: A gyermek hiányozhat: szülő kérésére, családi program miatt, iskolai őszi, tavaszi szünet miatt és egyéb indokból, előre bejelentés esetén (óvodapedagógusnak jelzi). Hosszabb távollét esetén, az óvodavezető engedélye alapján. Ilyen esetekben nem kérünk igazolást. A gyermek távolmaradását a szülőnek minden esetben be kell jelentenie. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell az óvoda vezetőjét, vagy az óvónőt. Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. A hiányzások tényét a mulasztási naplóba be kell vezetni. Az öt éves korú gyermek óvodába járása kötelező. Az 5 éves gyermek 3 napot meghaladó, igazolatlan mulasztása esetén az óvónő köteles felkeresni a szülőt, és kideríteni a hiányzás okát. 7 napon túli igazolatlan mulasztás esetén, kétszeri írásbeli felszólítás után a gyermek törölhető a létszámból, illetve 5 évesek esetében az óvoda vezetője értesíti a jegyzőt, aki eljárást indít. Ha a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tud részt venni az óvodai foglalkozásokon, az erről szóló igazolást legkésőbb az érintett napot követő 3. munkanapon be kell mutatni az óvodapedagógusnak. 4.A gyermekek által behozott dolgok megőrzőben történő elhelyezése évi CXC. törvény 25 & (3) alapján Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat, az óvónőkkel történt előzetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe. A gyermekek által otthonról behozott játékainak a gyermek öltözőszekrényében, a csoportszobában biztosítunk helyet.(irattartó) 8

9 A gyermekek ruháit, cipőit az öltözőben a gyermek jelénél kérjük elhelyezni. Szeretnénk, ha a gyermekek nem hoznának be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott ékszerért nem vállalunk anyagi felelősséget. Kérjük, hogy balesetveszélyes eszközöket, illetve olyan játékszereket, amik a sok kisgyermek között balesetet okozhatnak (Szúró, vágó eszközök, agresszivitásra serkentő játékok, gyógyszer, stb.), ne hozzanak be a gyermekek! A gyermekek célszerű öltözete az óvodában: Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Ezekbe célszerű a kisgyermek jelét belevarrni, textil filccel belerajzolni. Így ő is könnyebben megtalálja, meg mi is, ha esetleg elkallódik. Az elveszettnek hitt ruhadarabokat a raktár polcon lévő dobozban gyűjtjük, kérjük, ott keressék. A gyermek biztonsága érdekében kérjük, a hosszú, zsinóros ruhadarabok, papucs mellőzését. Az ágyneműhuzatot-két hetente, pizsamát - hetente, tisztán kérjük visszahozni, jellel ellátott szatyorban. Óvodai ünnepeinken ünnepi ruha (alkalomhoz illő, vagy ünneplő ruha: fehér felső és sötét alj) szükséges, amelyről időben tájékoztatást adunk. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel két gyerek használ egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb ruhákat tárolják a szekrényekben. A ruhászsákban pótruhát (fehérnemű, zokni, póló), a testneveléshez a jellel ellátott tornazsákban a tornaruhát (pamut póló, rövidnadrág), tornacipőt tárolják. 5. Beiskolázás, értékelés, jutalmazás és fegyelmezés rendje: évi CXC. törvény 45 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21 & alapján A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a fejlődés jellemzőire óvodáskor végére Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben. Az óvodába érkezéskor anamnézis lapot veszünk fel, melyen tájékozódunk a gyermek óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános egészségi állapotáról. Mindennapos megfigyeléseink alapján minden gyermekről személyiséglapot vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés 9

10 lehetőségeit, az elért eredményeket. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor (november, április). A személyiséglapot minden évben a szülők megtekinthetik, és aláírásukkal igazolják a gyermekükről kapott tájékoztatást. Az értékelés egyhetes idő intervallumban történik a délutáni órákban, a szülőkkel előre egyeztetett időpontban. Az értékelésen mindkét pedagógus jelen van. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége, a gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető adhat. Nevelési gyakorlatunk mottója: legjobb út az arany középút. Úgy szeretjük a gyermeket, hogy érezze, hogy a szeretetünket soha nem veszítheti el, de a biztonságot adó, kiszámítható határokat is megfogalmazzuk. Jó példát mutatunk a gyermekeknek. Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemeltmegtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárásrendje: A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget abban az évben, amelyben betölti a hatodik életévét augusztus 31-ig, legkésőbb, az azt követő évben tankötelessé válik. A fenntartónak megküldi az óvoda vezetője a tanköteles korú gyerekek névsorát november 20-ig, majd az iskolai beíratás után az érintett iskolaigazgatóval egyeztet. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján. 10

11 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére a szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről: az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. A tanköteles gyermekek vizsgálati eredménye alapján az óvoda orvosa igazolást ad az iskola megkezdéséhez. Az előre megadott iskolai beiratkozás előtt az óvoda átadja a szülőnek az óvodai szakvéleményt, amellyel a szülő beíratja gyermekét a választott iskolába. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra március 25-ig. Kérdéses esetben kérni kell a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát december 20-ig mely kérelmet 2 példányban a szülővel ismertetni és aláíratni kell. Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Szakértői Bizottság írásbeli véleményét. Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye, illetve a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján. A szülői döntés alapján azon gyerekek esetében, akik adott év augusztus 31-ig töltik be 6. életévüket, kérelmet kell az óvoda vezetője felé benyújtani a további óvodai nevelés biztosítására. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek, akit nem járatnak óvodába, akkor az óvónők családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétéről. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a jegyző szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére, ugyanígy járunk el, ha az 5. életévét betöltött gyermek 7 napon túl igazolatlanul hiányzik. 11

12 6. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről Tisztelettel kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát! Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Az óvoda és a szülők közötti kapcsolattartás formái, fórumai: Szülői értekezlet, évente minimum két alkalommal Fogadóóra, szülői illetve óvónői kezdeményezésre Nyíltnap, kiscsoportban, középső csoportban évente: minimum egyszer, nagycsoportban: minimum évente kétszer Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval Családlátogatás: óvónői, szülői kezdeményezésre Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel! Köszönjük! Az óvoda Helyi nevelési programja, Minőségirányítási programja (ebben található többek között a gyermekek értékelésének szempontja), és a Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában, az óvodavezetőtől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján is. Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható. A nevelési évben kétszer tartunk szülői értekezletet, amely alatt, - az óvoda nyitva tartási idejének megfelelően - ügyeletet biztosítunk, a résztvevő szülők gyermekei részére (ügyelet: 18 óráig, utána kérjük a gyermekek szülői felügyeletének biztosítását). Kérjük, hogy gyermekeket ne hozzanak be az értekezletekre! Megértésüket köszönjük! A délelőtti időpontban csak halaszthatatlan ügyben kérjék telefonhoz az óvónőket. A gyermekek nagyobb csoportjának fogalom meghatározása a szülői szervezet jogaival összefüggésben: A gyerekek nagyobb csoportja lehet: az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó; az azonos életkorú gyerekek csoportjától függetlenül, például az óvodát kezdő, illetve az iskolába menő gyerekek csoportja; 12

13 külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, például a fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai részt vevő gyerekek csoportja; az önköltséges tanfolyamokon részt vevő gyerekek csoportja (úszás, foci ) Az intézmény a szülői szervezet véleményét kéri azokban az óvodai életet érintő témákban, mint a helyi nevelési program meghatározása, hitoktatás, egyéb speciális tevékenységek szervezése, stb., ha az a gyermekek nagyobb csoportját érinti. A nevelési értekezleteinken a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdések napirendi pontjának megvitatásakor, a szülők képviselője számára biztosítjuk a véleménynyilvánítás lehetőségét. Gyermekek, szülők nagyobb csoportján értjük az érintettek 50+1%-át. 7. A napirend kialakításának szempontjai Az óvoda nyitvatartási rendje 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 & alapján Kérjük a szülőket, hogy a napirend zavartalan szervezése érdekében lehetőleg reggel legkésőbb óráig érkezzenek meg az óvodába. A gyermekek hazavitelének időpontja két esetben kötött: amennyiben nem étkezik az intézményben, akkor 12 óráig; ha ebéd után kívánja elvinni, akkor óra között kérjük, hogy jöjjön a gyermekért. Az ebédeltetés ideje alatt ( között) az ajtókat zárva tartjuk. Erre az intézkedésre a gyermekek védelme, az ételszállító kocsival történő közlekedési nehézségek, és higiéniai szabályok miatt kerül sor. Az óvoda napirendje : Gyülekezés az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában : A gyermekek fogadása, játék a saját csoportban : Tízórai, gondozási feladatok ellátása : Játékba integrált tanulás egyéni vagy mikro csoportos szervezésben. Kötött- és kötetlen foglalkozások, kezdeményezések: - Ábrázoló tevékenységek. - A külső világ tevékeny megismerése. - Éneklési, zenei készségek fejlesztése, tánc. - Részképességek fejlesztése egyéni formában. - Mese, vers, dramatikus tevékenység. 13

14 - Testnevelés foglalkozás, mindennapos testnevelés. - Zöldség- gyümölcs fogyasztása : Öltözködés, udvari játék, séta vagy kirándulás. Közvetlen környezetben történő sokoldalú tapasztalatszerzés : A kisebb gyermekek bejövetele a délelőttös óvodapedagógussal az udvarról, gondozás, testápolási feladatok ellátása. Készülődés az ebédhez. A nagyobbaknál naposi munka : A nagyobb gyermekek bejövetele a délutános óvodapedagógussal az udvarról, gondozás, testápolási feladatok ellátása. Készülődés az ebédhez : Ebéd : Készülődés a délutáni pihenéshez, testápolási teendők ellátása : Mese, délutáni pihenés : Ébresztő. Gondozás, testápolási feladatok ellátása, uzsonna : Játék az udvaron, vagy a csoportban. Szabadon választott tevékenység. - Nevelési időben szervezett térítéses szolgáltatások. - Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások : Játék, szabadon választott tevékenység az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. V. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról; javaslatot tesz kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására; az óvoda számára felajánlásra kapott játékokat, mesekönyveket, ruhákat felajánlja a rászoruló családoknak. Kérjük, forduljanak bizalommal hozzá! 1.A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az óvodai nevelési év megkezdésekor, az óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások séta, uszodai és egyéb szervezett tevékenységek előtt felhívjuk a gyermekek figyelmét az eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre, a helyes viselkedésre. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában rögzítjük 14

15 Baleset megelőzés Veszélyforrás Megelőzés Elvárt magatartásforma Világító testek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat csak A gyermek ne nyúljon hozzá óvónői felügyelet mellett használható Csúszós szőnyegek vagy sarkai Szőnyegek rögzítése, járási útvonalakon nem lehet szőnyeg, vagy sarka A teremben szaladgálni csak az óvónő által vezetett foglalkozásokon lehet Csúszós burkolat Felmosás után nem tartózkodhat Ne menjen be a felmosott helységbe gyermek a helységben Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén eltávolítás A gyermek is szóljon, ha ilyet tapasztal Éles vagy törékeny eszközök Csak óvónői felügyelet mellet Ülve felügyelet mellett használják használható Forró étel Tálalás csak megfelelő Tisztítószerek hatása hőmérsékleten történhet A gyermekek számára nem elérhetően, elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a helységben gyermek nem tartózkodhat Takarítás közben a gyermek ne menjen a helységbe Fertőzés Rendszeres fertőtlenítés Csak a saját holmijukat használják Leeső, elmozduló tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Berendezési tárgyakra, bútorzatra felmászni nem lehet Nem megfelelő ruházat Azokat a ruhadarabokat, eszközöket melyek elakadhatnak, sérülést (fulladást, bokaficamot, stb.) okozhatnak lecseréljük Kérjük a gyermekeket, ha ilyet tapasztalnak jelezzék. Balesetveszélyes tornaszerek Egyedül maradt gyermek Elesés kőburkolaton A gyermek felügyelet nélkül elhagyja az óvodát Udvaron eldobott hulladék, leesett ágak stb. Rendszeres felülvizsgálat Csak az óvónő irányítása mellett használható Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben gyermek nem tartózkodhat Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, karbantartása Rendszeres felülvizsgálat (naponta), tisztántartás Óvónői felügyelet nélkül ne használja Szóljon a gyermek, ha más helyiségbe kíván menni A folyosókon, aulában nem lehet szaladgálni A gyermek felügyelet nélkül ne hagyja el az óvodát A gyermek ne nyúljon ezekhez a tárgyakhoz, jelezze, ha ilyesmit talál. Szabályok betartása Leesés magas tárgyakról Óvónői felügyelet, ütéscsillapító aljzat biztosítása Elcsúszás homokkal szórt betonon Beton rendszeres seprése A homokot ne hordják szilárd burkolatra 15

16 Utcai közlekedés Tömegközlekedési eszközök használata Megfelelő számú kísérő, páros sorok, életkornak megfelelő távolságok, útvonalak helyszínek biztosítása Megfelelő számú kísérő, elegendő férőhely biztosítása Tartsák be az óvónő által ismertetett szabályokat Tartsák be az óvónő által ismertetett szabályokat Az óvoda épületén kívül más intézmények helyiségeinek használatakor ugyanezek a szabályok érvényesek. Helységek használata: Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvodában töltött idő alatt a szülők és hozzátartozók csak a folyosókon, öltözőben és csoportszobákban (váltócipőben) tartózkodhatnak, egyéb helységek használata egészségügyi okokból nem lehetséges (konyha, gyermekmosdó) Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani illetve ittas állapotban tartózkodni tilos. A gyermekek (iskolás testvérek is) az épületben és azon kívül is csak felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak. A folyosókon, az egyéb helyiségekben, normál tempóban közlekedjenek, óvják egymás testi épségét. Az udvari mászókákat, hintákat, csúszdát és más egyéb kültéri játékokat óvónői felügyelet mellett, rendeltetésszerűen használják. Séták, kirándulások alkalmával a gyermeklétszámhoz igazított felnőtt kísérőről - szülők bevonásával - az óvónők gondoskodnak. Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek 16

17 külső helyszínen tartózkodnak, ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülői, hozzátartozó kíséretet elfogadunk, de mindig az óvónő irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külső helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 10 főre 1 felnőtt kíséretet kell biztosítani. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Az óvoda épületeit, helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési-oktatási célra átengedni csak a gyermekek távollétében a fenntartó engedélyével lehet. Az óvónő csak a szülő, illetve kísérő megérkezéséig, a gyermek hazabocsátásáig felel a gyermekért. Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor a kapukat gondosan zárják be! Kifelé menet kérjük, hogy figyeljenek oda, hogy nem Önökhöz tartozó kisgyermek ne menjen ki az épületből, a kapun. Köszönjük odafigyelésüket! Minden nap, egészségmegőrzés érdekében mínusz 10 C 0 ig, levegőzni visszük a gyerekeket (kivétel: eső, nagy szél, hózápor) Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekek egészségével kapcsolatban, valamint a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén: kisebb sérülések ellátása, bekötése, ha szükséges orvosi ellátás igénybe vétele, súlyosabb esetben mentő hívása. Az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén az óvónő teendőinek sorrendisége: Elsősegélynyújtás, a sérült ellátása Orvoshoz szállítás, ill. mentő értesítése (szükség szerint) Szülő értesítése a vezető által Baleseti jegyzőkönyv, baleseti napló elkészítéséért az intézmény munkavédelmi-és baleseti felelőse a felelős. 2. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje évi CXC. törvény 25 & (5) alapján A vezető rendszeres kapcsolatot tart az óvoda orvosával, és segíti az esedékes vizsgálatok megszervezését (pl. felhívja a szülő figyelmét a vizsgálat esedékességére) A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az óvodában, alábbi területeken történik: 17

18 A védőnő negyedévenként tisztasági szűrést végez. Fogászati szűrővizsgálat évente egy alkalommal A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket. 3. Az intézmény egészségvédelmi szabályai A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 & alapján Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek gyermeke hiányzását az óvodából, két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen írásban kell kérni az óvoda vezetőjétől. Az engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen járt óvodába és távolmaradása nem veszélyezteti. a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni. Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába, az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvoda látogatási) kötelezettségének eleget tenni. Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt is előre be kell jelenteni a csoportos óvónőnek. Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán (kivétel: allergia és lázgörcs csillapítására szolgálókészítmények, folyamatos szedést kívánó szerek a vezetővel történt egyeztetés alapján), továbbá tilos ezeket a gyermek öltözőpolcán, zsákjában elhelyezni. Kérjük, hogy már beiratkozás, illetve óvodakezdés elején tájékoztassák az óvónőket gyermekük folyamatos gyógyszerszedést igénylő betegségéről, gyógyszerérzékenységéről (asztma, cukorbetegség, allergia, lázgörcs stb.), a szükséges zárójelentések, orvosi javaslatok bemutatását, valamint a napközben elérhető telefonszámuk megadását. Köszönjük megértésüket! 18

19 3 napnál hosszabb hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába a gyermekek, kivéve, ha nem betegség miatt hiányoztak, és azt előre jelezték az óvónőnek. Fertőző betegség esetén (hasmenés, kötőhártya gyulladás, tetvesség) a szülő bejelentési kötelezettséggel tartozik! Amennyiben a gyerek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyereket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással, tetvesség esetén védőnői igazolással jöhet újból óvodába. Nyolc napnál hosszabb igazolatlan távollét esetén (a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján) a gyermek kivéve, ha 5. életévét betöltötte törölve lesz az óvodások névsorából és helyére új gyermek kerül. 4. Az óvodai étkeztetéssel és a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át megőrizni. (ÁNTSZ) Kivétel: ünnepi, születés, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Tej-, tojásérzékenység esetén az eltérő étkezés megrendelésére lehetőség van. Háromszori étkezés: Tízórait: reggel, 8, fogyaszthatnak a gyermekek igényeik szerint. Ebédet kapnak: között. Uzsonnát, a délutáni pihenő végén: között. Kérjük, hogy a gyermekek az óvodába érkezés előtt lehetőleg reggelizzenek otthon (pár falatot)! Ennivalót csak a reggeli ügyeletre érkező gyermekek hozzanak. melyre lehetőség szerint kérünk gyümölcsöt, zöldségfélét. Édességet név- és születésnap, ünnepek, jeles napok alkalmából lehet hozni. Óvodánkban, hagyományosan megünnepeljük a gyermekek születés és névnapját. Ebben az esetben kínálható mennyiségben hozhatnak édességet, süteményt, gyümölcsöt a közegészségügyi szabályok betartásával. (gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, torta- vásárlás idejét tanúsító számla mellékelésével, valamint gyümölcstartalmú rostos ital (zárt csomagolásban) hozható). 19

20 Élelmezésbiztonsági előírások az óvodában: Az óvoda konyhájába érvényes egészségügyi könyvvel csak az óvoda dolgozói léphetnek be. Tálaló konyhánk a HACCP biztonsági előírás szerint működik, melyet az ÁNTSZ rendszeresen ellenőriz. Magukkal hozott ételek, italok folyosón történő fogyasztását mellőzzék, mert az így elfogyasztott ételek nem felelnek meg sem az óvodai higiéniai előírásoknak, sem a kulturált étkezés szabályainak, s a többi gyermekkel szemben sem etikus. Kérjük, hogy a gyermekek öltöző szekrényében élelmiszert ne tároljanak. Az étkezés lejelentése, bejelentése: Az óvoda telefonszámán, vagy személyesen, illetve a szülő által megbízott személlyel lehetséges.(telefon mellett elhelyezett füzetben). Betegség, váratlan hiányzás esetén ebéd kiadására, tárolására nem nyílik, módunk. Kérjük megértésüket! Az előző nap 9- óráig beérkezett jelzés esetén tudjuk kérésüket teljesíteni, és az ebédet be, vagy lejelenteni. Az étkezés le - ill. bejelentése a fentiektől eltérően a konyha kérése alapján előzetesen is történhet, ebben az esetben a szülőket tájékoztatjuk és írásban nyilatkoznak, hogy a feltüntetett napon igénylik, ill. nem igénylik gyermekük számára az étkezés biztosítását. (Nevelés nélküli munkanapok, iskolai szünetek, ill. az óvoda rendkívüli zárva tartása esetén) Az étkezés befizetése: minden hónap 20-ig az előre kiállított csekk alapján bármely pénzintézetben lehetséges. Kérjük, hogy a befizetés határidejét pontosan tartsák be! A térítési díj kiszámítása minden hónap végén, utólagos elszámolással történik. Így külön visszatérítés csak az intézményi jogviszony megszűnését követően és térítésmentesség jogosultságának megszerzése után történik, az érintett írásbeli értesítését követően. Egy hónapnál több hátralék esetén, ha szülő kétszeri felszólítás után sem rendezi tartozását, az 5 éveseknek nem tudjuk az étkezést biztosítani, illetve a kisebb a gyermek törölhető az óvoda nyilvántartásából. Jelentős (10,000 FT térítési díj hátralék esetén) kétszeri felszólítást követően, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján a gyermek kivéve, ha 5. életévét betöltötte törölve lesz az óvodások névsorából és helyére új gyermek kerül. 20

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend Házirend mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u. 1. OM-azonosító 032877 Az óvoda

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND

WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND 2013 1 Walla József Óvoda 2045 Törökbálint, Baross u. 27. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 032959 Készítette: Szikora Ildikó intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA HÁZIREND 2014 1 A házirend tartalma Általános tudnivalók 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása 4. A gyermekek érkezése

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25.

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25. GÁRDONYI TAGÓVODA 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA 2484 Agárd, Óvoda u. 25. HÁZIREND Készítette: Gartainé Mérőfi Ilona intézményvezető Agárd, 2013. 1 HÁZIREND Az óvoda házirendje a

Részletesebben

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Intézmény OM - azonosítója: 102637 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013.

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben