1. Totó. A kérdések Széchenyi István életéhez és korához kapcsolódnak. A megfelelő választ karikázzátok be!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Totó. A kérdések Széchenyi István életéhez és korához kapcsolódnak. A megfelelő választ karikázzátok be!"

Átírás

1 zéchenyi István vetélkedő MGOLDÓKULC 1. Totó. A kérdések zéchenyi István életéhez és korához kapcsolódnak. A megfelelő választ karikázzátok be! 1. Édesanyja melyik híres család leszármazottja volt? 1 Hunyadi 2 Festetics x Apponyi 2. zéchenyi Franciaországban melyik király koronázásán vett részt? 1 X. Károly 2 XVIII. Lajos x XII. Károly 3. Ki volt az első felelős magyar kormány közmunka-közlekedési minisztere? 1 Deák Ferenc 2 zemere Bertalan x zéchenyi István 4. Mit jelent a következő kifejezés? vis inertiae 1 tétlen, passzív ellenállás 2 szólásszabadság x rendi alkotmány 5. Ki alapította a Budapesti Önkéntes Tűzoltó gyletet? 1 zéchényi Ferenc 2 zéchenyi Béla x zéchenyi Ödön 6. zéchenyi István választotta a Magyar Tudományos Akadémiára ma is jellemző allegóriát, melyen egy nőalak kehelyből itat egy sast. A sas a tudásra szomjazó magyart jelképezi. Ki a nőalak? 1 Aphrodite 2 Pallas Athene x Amphitrité 7. Ki volt a budapesti Lánchíd tervezője? 1 William Tierney Clark 2 Adam Clark x Vásárhelyi Pál 8. A Bécsből opronon és Győrön át vezető vasútvonal kiépítésekor mikor indult meg a forgalom Bécsújhely és opron között? ban ben x 1848-ban

2 9. Melyik volt zéchenyi kéziratban maradt, csak jóval a halála után megjelent legterjedelmesebb műve? 1 Hunnia 2 in Blick x Nagy Magyar zatíra 10. Melyik gőzhajó jutott át a Vaskapun először? 1 Desdemona 2 Kisfaludy x Arrgo 11. A reformkor nagy kérdései közül melyiket nem említette meg tádium című művében? 1 önkéntes örökváltság 2 a magyar nyelv ügye x törvény előtti egyenlőség 12. Felsőbüki Nagy Pál (aki saját szavai szerint 7000 nemest, és adózót képviselt az országgyűlésen), melyik megye követe volt? 1 Moson megye 2 opron megye x Győr megye 13. Mikor jelent meg először Kossuth szerkesztésével a Pesti Hírlap? jan jan. 2. x jan ben jelent meg az in Blick című műve, amely nevetségessé tette a Bach-rendszert. Kinek a közvetítésével jelenhetett meg Londonban a mű? 1 Falk Miksa 2 Kecskeméthy Aurél x Rónay Jácint 14 pont 2. Nemzetiségek a korabeli Magyarországon. Az alábbi képeken a korabeli Magyarországon élő nemzetiségek népviselete látható. Írjátok az egyes képek alá a nemzetiség nevét. A képhez tartozó sorszámot pedig írjátok a vaktérképbe, jelölve, hogy az ország mely vidékén található nagyobb lélekszámú nemzetiség.

3 1....román német ruszin magyar...

4 5. 6. tót, szlovák horvát pont

5 3.A reformkor egyik legösszetettebb problémája a nemzetiségi kérdés volt. z egyaránt foglalkoztatta a magyar politikai elitet, a formálódó nemzetiségi vezetőréteget és a bécsi udvart. bben a feladatban a magyar liberálisok két vezető személyiségének írásából adunk ízelítőt. Válaszoljatok a források és az ábra segítségével a kérdésekre! 3. Magyarországi nemzetiségek 1840 körül (rdéllyel együtt, de Horvátország nélkül) Mi pedig ezt mondjuk: Íme, mi megkínálunk titeket az értelem, az igazságszolgáltatás, a törvényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkínálunk titeket alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel, s mind azon javakkal, melyekkel ez a haza polgárait elárasztja, mindezekért nem kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, mely titeket ezennel ünnepélyesen édes gyermekéül fogad, s a nemzetiséget, mely titeket politikai nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek, és velünk egyetemben oltalmazzátok. (Kossuth a nyelvhasználatról és a politikai nemzetről) Jaj milyen kevesen vagyunk így sopánkodának -, lehetetlen, miképp ennélfogva a roppant számú német- és szlávban el ne olvadjunk; terjeszteni kell tehát a nyelvet s nemzetiséget mindenek előtt És ez felette helyes, csakhogy amiképp körül forog a siker, minthogy nem minden modor vezet célhoz, sőt a mostan divatozó attól egészen eltávolít. [ ] ugyan azt hisszük: nemzetiséget csak úgy rákenhetni bárkire is, ki éppen kezeink közé jut, mint például meszet falra, vagy mázat fazékra? És azt hisszük: parancs már elégséges, hogy valaki sajátságbul kivetkezzék? Ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen következik e, miképp neki ezért már magyarrá is kellett volna átalakulnia? Mert ha így, ám akkor fordítsuk legutolsó fillérünket minden tétova nélkül nyelvmesterekre, sőt legyünk rögtön magunk is azokká, hadd tudjon csevegni magyarul az egész világ, s meg lesz mentve a hon, s feldicsőítve fajtánk. Nyelvet, nemzeti sajátságot, ily felette könnyű szerrel azonban, én legalább úgy hiszem, még csak biztosítani sem lehet, s annál kevésbé szilárdabb s tágabb alapokra állítani; minthogy a szólás korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása a szívnek, és ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még. (zéchenyi István: A Magyar Akadémiárul, 1842)

6 Miért éleződött ki a nemzetiségi kérdés a reformkorban?? (2 pont): A soknemzetiségű Magyarországon ahol a nemzetiségek számaránya együttesen meghaladta a magyarok számarányát egyszerre jelentkeztek az itt élő nemzetiségek nacionalizmusa. zek szembekerültek a magyar nemzeti törekvésekkel. Mit kínál Kossuth a magyarországi nemzetiségeknek? (1 pont) A polgári szabadságjogok megadását Mit kívánt a megadott jogokért cserébe? (1 pont) hazaszeretet; honszeretet Mit értett Kossuth a politikai nemzetiségen?: (1 pont) Politikai jogok tekintetében csak egy nemzet létezik a magyar Milyen veszélyre hívja fel zéchenyi a figyelmet a nyelv terjesztése során? (1 pont) Az erőszakos nyelvterjesztés veszélyére Hogyan értelmezi zéchenyi a magyar nemzeti tudatot? (1 pont) Nem a nyelv ismeretétől függ, hanem a hazaszeretettől, vagy elsősorban az érzelmi azonosulás függvénye. 7 pont Minden a forrásoknak megfelelő- tartalmilag jó választ elfogadtunk. 4. zéchenyi István emlékét számos irodalmi alkotás őrzi. A felsorolásban szándékosan keveredést okoztunk. Párosítsátok össze a szerzőket és a címek számát! Arany János gy elképzelt ünnep Herczeg Ferenc Három hídépítő. Regény Juhász Gyula Idézzük őt. Vers Képes Géza zéchenyi emlékezete. Vers Lengyel József.2 5. zéchenyi. Dráma Németh László Az élő zéchenyi. Tanulmány Ortutay Gyula A mai zéchenyi. Tanulmány urányi Miklós.9 8. A híd. Dráma zekfű Gyula gyedül vagyunk. Regény Vörösmarty Mihály Az élő szobor. Vers 10 pont 5. zéchenyi István politikai pályáját heves viták kísérték! Az alábbiakban az általa írt, valamint a neki címzett írásokból közlünk válogatást. A feladat megállapítani, ki írta az idézetet kinek?

7 1. Könyve sokat ártott Önnek a magyar közvéleményben, de azért is készült, hogy sértsen hisz mi sértene annyira, mint az igazság Metternich- zéchenyinek a Hitelről idézi: Csorba László: zéchenyi István 73 p.) A mű írója: Metternich és címzettje: zéchenyi István 2. most kérdem: mit várt a haladó közönség a Pesti Hírlap szerkesztőjétől és lapjátul, mit vártam én, mit vártunk mindnyájan? Nem kevesbet, mint «életbe vágó, irányt adó lapot.» És ilyest nyertünk is; mert Kossuth Lajos kezében egy az ország legtávulabb részeibe és rögtön elható hetennkénti hírlap nem lehet egyéb, mint a lehető legélesb fegyver; de ez fájdalom, nem operálni, nem mirigyeiből kitisztítani, de meggyilkolni fogja a hazát, ezzel nem dicső jövendőbe vezérli, de okvetlen sírba dönti a magyart; s pedig szoros tudományilag azért, mert az érzelem s nem az értelem körébül emeli roppant hatású szózatát, (zéchenyi: A Pesti Hírlapról Kelet népe142. p. ) a mű írója: zéchenyi István. és címzettje: Kossuth Lajos 3. Ujjait a kornak üterére tevé, és megértette lüktetéseit. És ezért, egyenesen ezért tartom én őt legnagyobb magyarnak; mert (bár megczáfolná valaki!) nem ismerek senkit historiánkban, kiről el ne mondhatnók hogy százados hatásra számított lépései sem korán sem későn nem érkeztek. (Kossuth Lajos: Felelet. In. Felelet és más vitairatok zéchenyi István A kelet népe című könyvére. 17. p.) a mű írója: Kossuth Lajos. és címzettje zéchenyi István 4. De különösen sajnálnám, ha éppen Ön kelne harcra ezen hírlap ellen, mert azt hiszem, hogy Ön és Kossuth oly két morális erő, miknek egyesülve kellene inkább dolgozni a hon javára, és nem egymás ellen keserűen küzdve egymást rontaniuk Ha ezen harc csak véleményharc volna, melyet egyedül az okoknak nemesebb fegyverével küzd végig két kitűnő elme, akkor aggodalmam nem volna de képzeletben látom, hogy a harcnak első kezdetén zéchenyi Kossuthot sansculotti szellemmel, Kossuth zéchenyit álszabadelműséggel vádolná. kkor a küzdés nem elvekért, és nem okokkal, hanem csak nevekért és jelszavakkal folyna. Párt alakulna mindenik mellett, mert Ön sokat tett, Kossuth sokat szenvedett a közügyért.. (Levél zéchenyi István grófhoz, Március 20. In: Deák Ferenc válogatott politikai írások és beszédek 1. Köt p.) 5. a mű írója: Deák Ferenc. és címzettje zéchenyi István 8 pont

8 6. Igaz-hamis. zéchenyi István kortársaira vonatkozó állításokat tartalmaz a feladat. Állapítsátok meg melyik állítás igaz, melyik hamis és jelöljétek aláhúzással! 1. Lunkányi Jánostól tanulta az építészet, az architektura tudományát. igaz hamis 2. Vásárhelyi Pál győzte meg zéchenyit arról, hogy a Tisza-szabályozásra szükség van. igaz hamis 3. Dessewfy József Taglalat című vitairata zéchenyi István Hitel című munkájára íródott válaszként. igaz hamis 4. Az 1825-ös országgyűlésen Almási Balogh Pál felszólalt a magyar nyelv védelmének ügyében. nnek a felszólalásnak a hatására ajánlotta fel egy évi jövedelmét az Akadémia javára zéchenyi István. igaz hamis 5. zéchenyi édesanyjának a testvére Festetics György, a keszthelyi Georgikon alapítója volt. igaz hamis 6. zéchenyi 1822-ben Wesselényi Miklóssal együtt utazgatott Nyugat-urópában azzal a céllal, hogy tapasztalataikat a hazai állapotok javítására használják. Korábban 1817-ben már Itáliában és Görögországban is együtt jártak. igaz hamis 7. Felsőbüki Nagy Pál zéchenyi háziorvosa volt. Ő vitte szeptember 5-én Döblingbe, ahol évekig élt elborult elmével, haláláig. igaz hamis 8. A selyemhernyó-tenyésztés elterjesztése érdekében zéchenyi szorgalmazta a szederfák hazai telepítését, és megalakította a opron-vasi zederegyletet. igaz hamis 9. zéchenyi a Fertő tó partján, Fertőbozon belépődíjas kényelmes strandot alakíttatott ki, ami hamarosan kedvelt pihenőhellyé vált. igaz hamis 10.Az 1847-es országgyűlésen zéchenyi István opron megye követeként vett részt, mert előzőleg sikertelen lett Moson megyei megválasztása. igaz hamis 10 pont (Forrás: Új magyar életrajzi lexikon, Rubicon különszám)

9 7. zéchenyi kortársainak nevéhez válasszátok ki az egyes ismérveket és a képek betűjelét! Körősi Csoma ándor... A, 1, 6, 2,.. B, 3, 9, 10.. Kossuth Lajos ötvös József báró D, 4, 5, 11.. zéchényi Ferenc...C, 7, 8, székely származású 3. A Pesti Hírlap munkatársa A falu jegyzője. 6 Dardzsilingben halt meg. 7. A Magyar Nemzeti Múzeum alapítója Ő nevezte zéchenyit a legnagyobb magyar -nak Vallás-és közoktatásügy minisztere 12. Az Országos zéchényi Könyvtár elődjének a (zéchényi Országos Magyar Könyvtárnak alapítója. A B

10 C D 16 pont 8. Keresztrejtvény zéchenyi szárd királytól kapott kitüntetésének neve: - rend. zéchenyi leghíresebb alkotása. gyik nevelője, házitanítója. Vízépítő mérnök, a Duna-Tisza csatorna tervezője. zéchenyi egyik fő műve.... Bertalan, a Batthyány-kormány belügyminisztere. zéchenyi István halálának helyszíne. zéchenyi által szorgalmazott egylet. zéchenyi feleségének keresztneve.

11 L A Z A R U 2 L Á N C H Í D 3 R É V A I M I K L Ó Z É D J Ó Z F 5 H I T L 6 Z M R 7 D Ö B L I N G 8 Z D R G Y L R C N C 4 B 9 C T 1-nél: VLADIMR-t is elfogadtuk! Megfejtés: A zéchenyi István életét bemutató film címe. A Hídember 10 pont 9. Kakukktojás. A felsorolásba nem illő nevet húzzátok alá! 1. Ki nem volt az rényszövetség tagja? Wesselényi Miklós zéchenyi István Festetics György sterházy Miklós (Nemzet születik. 25.p.) 2. Melyik mű nem illik a többi közzé? Por és sár Lovakrul Világ Balítélet

12 3. Melyik ütközet nem illik a sorba? Győr Lipcse Jéna Tolentino 4. Melyikük nem volt tagja az Országos Védegyletnek? Batthyány Kázmér Kossuth Lajos Teleki László Perczel Mór (Nemzet születik. 50.p.) 4 pont 10. Épületek-események. Az épület neve után írjátok hozzá a dátumokhoz fűződő jelentős eseményeket, illetve az eseményekhez a megfelelő dátumot! Az épület neve: Magyar Tudományos Akadémia nov. 3.: zéchenyi és társai felajánlása nov. 27.: zéchenyi akadémiai beszéde (1. Magy. Tört. 66.p.; 2. zéchenyi akadémiai beszéde kép. 44.p.) A feladatlapon véletlenül 1847 volt 1842 helyett, de minden jó választ elfogadtunk.

13 Az épület neve (bármelyik jó): Pesti zínház, vagy Nemzeti zínház 1. kkor készült el: ttől az évtől nevezik nemzetinek : 1840 ( Magy tört. 73.p.) Az épület neve: Ludovika Akadémia : lkészült az épület : kkor indult meg a tisztképzés a falai között (Nemzet születik 76. p.)

14 Az épület neve: (József nádor) Pesti Hengermalom : zéchenyi engedélyt kap a hengermalom létesítésére : Vasöntödével is felszerelik (Nemzet születik 46. p.) A másként megfogalmazott jó válaszokat is elfogadtuk! 12 pont Összesen: 105 pont

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. II. Szöveges, problémamegoldó feladatok. 180 perc

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. II. Szöveges, problémamegoldó feladatok. 180 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május TÖRTÉNELEM EMELT SZINT II. Szöveges, problémamegoldó feladatok 180 perc Általános tanulói útmutató a történelem írásbeli érettségi vizsga szöveges, kifejtendő faladataihoz A

Részletesebben

Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István)

Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István) Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István) Magyarország története 1825 és 1848 között A csapat neve: A csapat tagjai: Iskola pontos neve és címe: Felkészítő tanár: 2013/2014.

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre!

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre! Az alábbi feladatok a XVIII. századi Habsburg uralkodók rendeleteihez kapcsolódnak. A meghatározások mellé írja oda a dokumentumok nevét, majd a táblázat kitöltésével döntse el, hogy kinek a nevéhez kapcsolódnak

Részletesebben

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi 1 Horváth Attila Az egyesületalapító Széchenyi Mai világban s csuda, hogy annyi idő kelle ily egyszerűség kitalálására, már kiki átlátja, hogy egy magányos ember semmi s csak egyesületeknek van hosszú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Filep Tamás Gusztáv DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Hozzászoktunk, hogy egy-egy korszakról a fordított irányból szerkesszük meg a retrospektív

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Konfliktusok atér körül

Konfliktusok atér körül Konfliktusok a tér körül Konfliktusok atér körül Kormányzati területrendezési törekvések és alokális identitás elbeszélései az 1870-es években Magyarországon Cieger András A magyar kormányok az 1870-es

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések *

Szent Khoszrov imája s megemlékezések * f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 211. szám A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

Than Mór vízfestménye

Than Mór vízfestménye XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM MÁRCIUS ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK

ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK 3 ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPSÉGE Előszó Az egyetem napján Február másodikán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem napján, prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor koszorút helyezett

Részletesebben